Book Contents

Book Index

Přepočty

Nabídka Přepočty je určena pro servisní zásahy v případě, že dojde nějakým způsobem k porušení dat a je nutno přepočítat zůstatky v pokladně, obraty na účtech a stavy na skladě. Při větším objemu dat se předpokládá běh přes noc, resp. přes víkend.

Obr.: Otevřené menu modulu Správce - Přepočty

U přepočtu skladů je důležité dbát na vyloučení možnosti vzniku záporných stavů na skladě. Záporné stavy na skladě mohou vzniknout např. potvrzením výdejek před potvrzením příjemek, vydáváním zboží aniž byly navedeny příjemky, popř. záměnou konkrétního zboží za jiné. Tomu zabráníme tím, že v kartě Zboží na 2. straně nezatrhneme pole Povolen záporný stav. Po přepočtu skladů bude uživatel vždy na takové stavy upozorněn. V takových případech je nutno problém analyzovat a provést jeho nápravu, a to buď změnou data potvrzení, nebo dohledáním chybějících příjemek, nápravou zboží (mohlo dojít k záměně) apod. Zde je nutný náhled do prvotních dokladů a nutné porovnání se skutečným stavem na skladě.

Book Contents

Book Index

Přepočet skladů

Funkce Přepočet skladů slouží ke kontrole a korekci skladové evidence a skladových cen. Uživatelsky se jedná o jedinou funkci, která se interně skládá z těchto dílčích přepočtů:

V rámci přepočtu skladů se dále provádí přepočet objednaného a rezervovaného množství a rovněž se přepočítává skladová evidence pro parametry šarží.

pic_1023

Obr.: Formulář Přepočet skladů se zobrazenými Dalšími možnostmi

Popis polí:

Blokační perioda

Perioda, do které jsou přepočty pro aktuální vlastní firmu blokovány.

Firma

Zobrazení názvu aktuální vlastní firmy. Pro tuto firmu přepočet skladů proběhne, není-li aktivována volba Přepočítat všechny firmy. Při přepočtu se zpracovávají vždy sklady a doklady patřící pod danou vlastní firmu a dále sklady bez zadané vlastní firmy.

Perioda od

Perioda, od které bude přepočet proveden. Pohyby před touto periodou se nepřepočítávají. Zpravidla nastavujeme následující periodu po blokační periodě. Blokované periody se s přepočítávanými nemohou krýt – nelze přepočítat blokované periody.

Přepočítat všechny firmy

Volba je dostupná pokud v K2 existuje více vlastních firem a všechny mají stejnou měnu. Poté lze přepočíst data všech firem najednou.

Kontejner zboží

Pokud je tato volba zapnutá, přepočet bude probíhat na aktuálním kontejneru zboží. Pokud volba zapnutá není, bude probíhat na celém číselníku Zboží.

Další možnosti

Rozbalí formulář a zobrazí další možnosti přepočtu. Toto pole je přístupné pouze uživatelům s právem Správce - Přepočty - Změna nastavení přepočtů. Nastavení polí se nepamatuje, vždy s novým spuštěním funkce jsou pole nastavena implicitně. Pro změnu výchozího nastavení polí dle požadavků zákazníka existuje registrovaný bod.

 

Přepočítat skladovou cenu na položkách dokladů

Zajistí přepočtení a zkorektnění skladových cen na dokladech.

 

Do skladové ceny na příjemkách dosazovat cenu z faktury

Zajistí dosazení ceny z potvrzené faktury přijaté do skladové ceny položky.

 

Přepočítat nákladovou cenu na položkách dokladů

Zajistí přepočtení nákladové ceny na dokladech.

 

Do nákladové ceny na příjemkách dosazovat cenu z faktury

Zajistí dosazení ceny z potvrzené faktury přijaté do nákladové ceny položky.

 

Vypočítat cenu výrobku na průvodce

Vypočte ceny výrobku z cen položek na 4. straně průvodek dle kalkulačního vzorce.

 

Ocenit zmetky a recykláty

Pokud je na 4. straně průvodky stejný výrobek jako v hlavičce průvodky, avšak se záporným množstvím a s jinou šarží, pak se jedná o zmetky nebo recykláty. Tyto se ocení podle toho, kolik materiálu nebo jiných zdrojů bylo na jejich produkci spotřebováno (jsou oceněny poměrovou cenou vzhledem k ceně výrobku). Cena se napočítává pouze z položek, které jsou zařazeny před položkou zmetku!

 

Přepočítat všechny úrovně

V případě, že se změní skladová cena položky průvodky, přepočte se i zboží z hlavičky průvodky, přestože toto nemuselo být původně obsahem přepočtu. Přepočet běží od materiálů přes polotovary až po výrobky.

 

Počítat denní zůstatky na skladech

Napočte denní stavy zboží na skladech jak v množství tak v peněžní hodnotě. Data jsou naplněna do tabulky "DailyInventory".

Poznámka: V případě potřeby prvotního napočtení denních zůstatků i do blokovaných period je nutné spustit funkci Přepočet denních zůstatků na skladech, kterou nalezneme ve stromovém menu v části Správce / Přepočty.

 

Zapisovat do logu změněné doklady

V chybovém protokolu budou podrobné informace o provedeném přepočtu a změněných dokladech. V opačném případě obsahuje protokol pouze základní informace o spuštění přepočtu a informace o záporných stavech na skladě.

 

Zapisovat do logu varování pro více příjmů na šarži

Do chybového protokolu se zapíše informace o vícenásobném příjmu jedné šarže.

 

Zapisovat do logu zboží s povoleným záporným stavem

Vypnuto (výchozí stav): do logu se nezapisují situace, kdy dochází k zápornému stavu na skladě u karet zboží, které mají aktivní volbu Povolen záporný stav. (Povolení záporného stavu v položce Údaje zboží / sklad a na kartě Šarží se nevyhodnocuje.) Hlášení o přechodu do záporu, které je výsledkem účetního přepočtu pro klouzavou cenu se zobrazuje vždy.

Zapnuto: do logu se zapisují záporné stavy na skladě i tehdy, pokud má karta zboží záporné stavy povoleny.

 

Počet period

Počet period, které budou přepočteny od nastavené Periody od. Lze využít při velkém objemu dat pro postupné přepočítávání po periodách.

Přepočty je však nutné vždy dokončit až do aktuální periody! Při přepočtu period, které nejsou aktuální periodou, se přepočítávají pouze obraty, teprve v aktuální periodě se napočítává stav skladové evidence.

Pozn.: Nedokončí-li se z jakéhokoliv důvodu funkce přepočtu korektně, pak je uživatel při následujícím spuštění funkce dotázán, zda si přeje pokračovat v nedokončeném přepočtu. Stisknutím tlačítka Ano přepočet pokračuje v přerušeném zpracování, stisknutím tlačítka Ne se spouští nový běh přepočtu.

Zaplánování běhu přepočtu na aplikační server

Pomocí tlačítka Zaplánovat lze zajistit zaplánování jednorázového běhu přepočtu na aplikačním serveru (přes Plánovač úloh). Výstupem akce je zjednodušený protokol, který si lze nechat zasílat standardní cestou pomocí notifikací (využitím akce "Plánovaná úloha"). Tento protokol obsahuje informaci o běhu akce a na záložce 2 - Výstup pak zjednodušený přehled o chybách a také uvedení čísla standardního chybového protokolu.

Book Contents

Book Index

Přepočet denních zůstatků na skladech

Funkce slouží k nápočtu denních stavů na skladech od zadané periody. Zadat lze i periodu v blokovaných periodách. Význam tohoto přepočtu je pro jednorázový nápočet denních zůstatků i v blokovaných periodách.

Pro běžnou aktualizaci denních zůstatků se následně využívá funkce Přepočet skladů s aktivovanou volbou Počítat denní zůstatky na skladech.

pic_4274

Obr.: Formulář Přepočet denních zůstatků na skladech

Book Contents

Book Index

Přepočet fakturace

Přepočet fakturace zahrnuje:

Obr.: Formulář Přepočet fakturace a plateb

Book Contents

Book Index

Přepočet obratovky

Tato funkce se využívá k přepočtu obratů a zůstatků v obratové předvaze. Ve formuláři je nutno zadat periodu, od které má být přepočet proveden.

Obr.: Formulář Přepočet obratovky

Book Contents

Book Index

Přepočet celního skladu

Slouží ke srovnání výdejů a příjmů na celním skladě.

Obr.: Formulář Přepočet celního skladu

Book Contents

Book Index

Chybové protokoly

Kniha chybových protokolů eviduje spouštění a průběh různých uživatelských akcí (přepočty, výpočty apod.) v programu K2. Každá taková akce je zařazena do určitého typu protokolu. Filtraci zobrazení jen na požadovaný typ můžeme provést aktivací pole Typ protokolu a výběrem typu z nabídky.

Detailní údaje o zpracovaných záznamech a průběhu každého protokolu lze zobrazit tlačítkem Zobrazit protokol. Chybový protokol je interaktivní, z jednotlivých položek se lze pomocí tlačítek přepnout na příslušný záznam v programu (každý typ protokolu obsahuje rozdílná tlačítka dle povahy protokolu a zobrazených informací). V některých protokolech lze také vytvářet filtry záznamů (dokladů, zboží, sériových čísel). Při vytváření filtrů dokladů a zboží se bere v potaz také označení záznamů hvězdičkami.

Tlačítkem Smazat protokoly a následně zadáním Data do lze protokoly promazávat.

Kniha je pro uživatele dostupná ze stromového Správce / Přepočty / Přepočty - chybové protokoly.

pic_1025

Obr.: Kniha Chybové protokoly

pic_1024

Obr.: Kniha Chybový protokol - položky - Přepočet skladů

Přepočet skladů

Popis vybraných sloupců:

Akce

Typ uskutečněného přepočtu. Typy jsou blíže popsány v kapitole Správce/Přepočty/Přepočet skladů.

Úroveň

Informace, která úroveň zboží z pohledu výroby byla přepočtena (viz parametr přepočtu Přepočítat všechny úrovně).

Číslo chyby

Číselné vyjádření typu chyby; odpovídá chybě (akci) ze sloupce Popis. Sloupec lze využít pro rychlé setřídění podle typu chyby.