Book Contents

Book Index

Univerzální formuláře

Book Contents

Book Index

Základní popis formulářů

Book Contents

Book Index

Nastavení univerzálních formulářů

Univerzální formuláře si uživatel může nastavit přímo z hlavní plochy IS K2. Pomocí ikony pic_841i si zobrazíme nabídku, kde přes volbu Nastavení prostředí a následně Preferovat univerzální formuláře nastavíme uživateli spouštění univerzálních formulářů.

pic_4174

Obr.: Nastavení univerzálních formulářů uživateli

Pokud je tedy zatržena volba Preferovat univerzální formuláře budou se knihy, které tento vzhled podporují, zobrazovat právě pomocí těchto univerzálních formulářů.

Druhou možností jak toto zobrazení nastavit je pomocí Parametrů uživatele, kde na straně 5. Prostředí a následně tlačítko Další možnosti naleznete záložku Ostatní. Zde je rovněž dostupný parametr Preferovat univerzální formuláře. Tato volba se automaticky zatrhne v případě, že jsou univerzální formuláře nastaveny pomocí volby z plochy IS K2.

Univerzální formuláře můžeme nastavit také globálně pro všechny uživatele zadáním parametru PREFERREDUNIFORMUI=1 do konfiguračního souboru K2.ini.

Book Contents

Book Index

Základní struktura formuláře

Funkčnosti a pravidla klasických a univerzálních formulářů jsou většinou podobné. Univerzální formuláře jsou obohaceny o funkčnosti, které nebylo možné v klasických formulářích dále rozvíjet.

pic_4082_2020

Obr.: Kniha - univerzální

 1. Informace o stavu formuláře - informace na 0. straně mohou být zobrazeny pomocí 3 stavů - Kniha, Kontejner a Filtr. Stav můžeme změnit stisknutím levého tlačítka myši na ikoně stavu.
 2. Informace o aktuální knize a stavu - v tomto případě jsou zobrazeny informace z knihy 10: Tuzemsko.
 3. Typ setřídění - určuje funkci lokátoru a zároveň setřídění položek v knize.
 4. Lokátor - pole umožňující rychlé vyhledání žádané položky v knize (zde po zapsání čísla žádané faktury do lokátoru a stisknutí klávesy Enter označí pravítko požadovanou fakturu).
 5. Nastavení sloupců - názvy sloupců a informace o zobrazovaných datech.
 6. Menu seznamu - v tomto menu se skrývají veškeré operace vztahující se k zobrazenému seznamu (tabulce).
 7. Náhled záznamů - zobrazují se základní informace záznamu, na kterém je momentálně nastaveno pravítko. Při přechodu na jiný záznam se informace mění dle toho, jak jsou záznamy procházeny.
 8. Nastavení - součástí náhledu záznamu může být nastavení knihy. Může zde být, např. Období, do kterého se budou doklady vytvářet a Sklad. Struktura polí nastavení se v každém datovém modulu liší dle potřeby.
 9. Počet záznamů - informace o počtu označených záznamů.
 10. Položky tabulky (knihy) - seznam záznamů (dokladů) v tabulce. Na řádku aktuálního záznamu je umístěno pravítko.
 11. Záložky (strany) dokladu - záložky slouží k přepínání stran dokladů a jsou vždy definovány ikonou a popisem. Stiskneme-li levé tlačítko myši na jednotlivých záložkách, dostaneme se do prohlížení příslušné strany dokladu. Přepínání stran je možné pomocí Alt + šipka vpravo/ vlevo.
 12. Názvy vybraných sloupců - např. pořadové číslo faktury, číslo zakázky, k níž se faktura vztahuje, jméno zákazníka, popis – tj. nepovinný doplňující text, částka, na kterou je faktura vystavena, a tzv. příznaky – graficky znázorněné informace o potvrzení, stornu, zaúčtování nebo stavu zaplacenosti faktury.
 13. Ribbon - základní nástrojový panel formulářů, obsahuje základní funkce, které lze provádět s datovým modulem případně konkrétním záznamem, na kterém je nastaveno pravítko.

Book Contents

Book Index

Ribbon

Ribbon je základní nástrojový panel formulářů a obsahuje veškeré funkce, které mohou uživatelé v daném modulu využít. Funkce jsou v rámci ribbonu rozčleněny do 4. záložek.

Záložka Domů

pic_4910

Obr.: Záložka Domů

Záložka Domů obsahuje funkce, které uživatel používá v knize nejčastěji. Jsou zde zejména umístěny akce pro vytvoření záznamu, jeho kopii nebo změnu. Dále jsou zde akce pro pohyb mezi záznamy v tabulce, jako jsou např. Předchozí, Další nebo Poslední a také možnosti pro Storno nebo Potvrzení záznamu, atd...

Záložka Funkce

pic_4911

Obr.: Záložka Funkce

Na záložce Funkce jsou v rámci ribbonu dostupné veškeré funkce daného modulu. Jejich nabídka se v rámci jednotlivých modulů liší, některé z nich mohou být shodné, např. Detail zákazníka.

Záložka Hromadné akce

pic_4912

Obr.: Záložka Hromadné akce

Na této záložce je k dispozici seznam všech dostupných hromadných akcí. Nabídka těchto akcí se pro různé moduly částečně liší.

Záložka Systém

pic_4913

Obr.: Záložka Systém

Tato záložka je pro jednotlivé moduly stejná. Obsahuje akce, které jsou pro jednotlivé knihy stejné, a jedná se zejména o systémové funkce. Jsou zde nejdůležitější akce pro práci s Nápovědou v IS K2. Dále je zde možné pracovat s pohledy nebo zobrazit a nastavit parametry pro daný modul.

V rámci univerzálních formulářů je možné ribbon skrýt a získat tak více místa, např. pro záznamy v tabulce. Toto skrytí provedeme pomocí ikony se šipkou pic_1012i, kterou nalezneme v pravém dolním rohu ribbonu.

pic_4914

Obr.: Kniha Zakázky se skrytým ribbonem

Opětovné zobrazení ribbonu provedeme kliknutím levého tlačítka myši na některou z jeho záložek (Domů, Funkce,...). Ukotvení lze poté provést pomocí ikony špendlíku pic_1013i.

V případě, že dojde ke zmenšení ribbonu, tak, že již není možné zobrazit všechen jeho obsah, zobrazí se v jeho záhlaví ikona pic_1014i. Kliknutím na tuto ikonu si zobrazíme kontextové menu pro navigaci na obsah záložek ribbonu.

pic_4915

Obr.: Menu pro zobrazení obsahu záložek ribbonu

Book Contents

Book Index

Uživatelská editace ribbonu

Ribbon je možné uživatelsky editovat a přidat tak zde např. další ikony pro spuštění akcí, případně sestav nebo skriptů. Do ribbonu můžeme dále vkládat např. automatické sestavy, jednoduché grafy, nebo filtry. Není tedy nutné striktně spoléhat na tovární podobu ribbonu a jeho úpravu lze provést uživatelsky, nikoliv pouze modifikací formuláře pomocí funkce Návrhář formulářů.

Editaci ribbonu provedeme použitím pravého tlačítka myši. Zobrazí se kontextová nabídka s několika možnostmi.

pic_5612

Obr.: Kontextové menu pro editaci ribbonu

Popis polí:

Skrýt pás karet

Volba pro skrytí ribbonu (pásu karet).

Upravit pás karet pro aktuálního uživatele

Pomocí této volby je možné upravit ribbon pro aktuálního uživatele. Zobrazí se formulář pro editaci ribbonu. Veškeré úpravy pak budou platné pouze pro daného uživatele.

Upravit pás karet pro

Zde můžeme zvolit úroveň, pro kterou chceme ribbon upravit. Zahrnuje několik dalších možností:

 • Upravit pás karet pro instalaci - úprava ribbonu na této úrovní bude platná pro celou instalaci IS K2 v dané firmě.
 • Upravit pás karet pro aktuálního mandanta - úprava ribbonu bude platná pro aktuálního mandanta.
 • Správa modifikací pásu karet - zobrazí knihu pro správu modifikací ribbonu (pásu karet).

Design (Shift+Ctrl+Alt+D)

Možnost pro zapnutí funkce návrháře formulářů.

Pro úpravu pásu karet platnou pro skupinu (roli) je nutné postupovat tak, že si v knize Správa: Přizpůsobení pásu karet vytvoříme pomocí klávesy Insert nový záznam. Poté se zobrazí formulář pro určení názvu a úrovně přiřazení modifikace pásu karet a následně pak formulář pro editaci ribbonu.

Po spuštění funkce se vždy zobrazí formulář pro definici stromu akcí ribbonu.

pic_5613

Obr.: Formulář pro editaci ribbonu

Ve spodní části se nachází tlačítko Zařazení. Pomocí tohoto tlačítka zobrazíme formulář, který je pouze informativní a je zde vidět úroveň zařazení ribbonu, tzn. pro koho bude modifikace pásu karet dostupná (uživatel, mandant,...).

Formulář pro editaci ribbonu se skládá ze 3 základních částí.

Book Contents

Book Index

Náhled ribbonu

První částí je Náhled ribbonu. Ten je umístěn nahoře a vždy odráží aktuální podobu ribbonu. Slouží pro kontrolu správnosti postupu. Provedené úpravy se zde ihned projeví.

pic_5614

Obr.: Náhled ribbonu

Book Contents

Book Index

Seznam akcí

V levé části formuláře je Seznam akcí (příkazů), které je možné do ribbonu zařadit.

pic_5615

Obr.: Seznam dostupných příkazů (akcí)

Akce zde můžeme vyhledávat, a v případě potřeby také filtrovat. Filtrovat tyto příkazy lze tak, že v okně Zvolit příkazy z... vybereme konkrétní datový kontext a akce (příkazy) se dle tohoto datového kontextu vyfiltrují. Takto je možné do ribbonu zařadit např. akce z odlišného datového modulu, než se kterým právě pracujeme. Funkčnost takovýchto akcí však vždy zaručena není.

Do ribbonu je možné, kromě akcí, vkládat také další prvky, jako jsou např. jednoduché grafy nebo automatické sestavy. Tyto funkce pak lze jednoduše spouštět pomocí ikony umístěné v ribbonu. Abychom mohli tyto funkce použít a měli je k dispozici ve formuláři, je nutné je vyfiltrovat pomocí rozbalovacího seznamu (lookupu), který je umístěn nad nabídkou akcí. Toto pole funguje jako filtrovací pole.

pic_5621

Obr. Seznam funkcí pro ribbon

Seznam dostupných možností:

Příkazy

Zobrazí všechny akce (příkazy) daného modulu.

Příkazy komponenty

Zobrazí všechny akce (příkazy) komponenty ribbon.

Filtry

Pomocí této možnosti zobrazíme v nabídce filtry vytvořené a uložené v rámci daného datového modulu.

Sestavy a funkce

Zobrazí seznam sestav a skriptů zařazených do F9 (Skripty a sestavy) v rámci daného datového modulu.

Automatické sestavy

Zobrazí seznam automatických sestav uložených pro daný datový modul.

Jednoduché grafy

Zobrazí seznam uložených jednoduchých grafů pro daný datový modul.

Kontingenční tabulky

Zobrazí seznam uložených pohledů kontingenční tabulky pro daný datový modul.

Pohledy

Zobrazí seznam uložených pohledů. Nejedná se o pohledy kontingenční tabulky, ale o pohledy, v rámci kterých lze uložit nastavení všech tabulek celého formuláře (knihy) najednou a toto nastavení pak aplikovat.

Výběrem dané možnosti se vyfiltruje obsah nabízených akcí.

pic_5622

Obr.: Nabídka pohledů kontingenční tabulky pro ribbon

Book Contents

Book Index

Strom akcí

V pravé části formuláře je pak Strom akcí. Jedná se o stromovou strukturu záložek, sekcí a vlastních akcí ribbonu.

pic_5616

Obr.: Strom akcí ribbonu

Popis dostupných možností:

Přidat záložku

Tlačítko pro zařazení nové záložky do ribbonu.

Přidat sekci

Tlačítko pro přidání nové sekce do ribbonu.

Přidat

Tlačítko pro zobrazení dalších možností přidání do ribbonu. Obsahuje:

 • Přidat oddělovač - mezi akce nebo skupiny akcí vloží oddělovač. Ribbon jej nezobrazí, tato komponenta s oddělovačem nepracuje. Jiné komponenty ano.
 • Přidat zalomení - zalomí sloupec, do kterého se pod sebou řadí jednotlivé ikony (akce) v ribbonu. Další ikona se pak už vloží do dalšího sloupce.
 • Přidat skupinu - do sekce ribbonu vloží tlačítko, které má také ikonu šipky. Do této skupiny lze pak vkládat další akce. Stisknutím tohoto tlačítka se pak vždy zobrazí kontextové menu s vloženými akcemi. Řazením akcí do těchto skupin lze šetřit místo v ribbonu.
 • Přidat sestavu - možnost pro vložení sestavy.
 • Přidat skript - volba pro zařazení skriptu.

pic_911i

Posun položky ve stromové struktuře směrem nahoru.

pic_912i

Posun položky ve stromové struktuře směrem dolů.

pic_1070i

Tlačítko pro zařazení akce do vybrané pozice v ribbonu.

Dlaždice

Pro danou akci nastaví styl zobrazení Dlaždice (velká ikona).

Tlačítko

Pro danou akci nastaví styl zobrazení Tlačítko (malá ikona s popisem)

Ikona

Pro danou akci nastaví styl zobrazení Ikona (malá ikona bez popisu).

Upravit

Otevře příslušnou položku stromu pro její úpravu. Zobrazí se formulář pro editaci položky.

Odstranit

Vymaže položku ze stromu akcí.

Book Contents

Book Index

Postup editace ribbonu

Princip práce se stromem akcí je takový, že akce je možné vkládat do jednotlivých sekcí. Do ribbonu je tedy nutné vložit záložku, do záložky poté sekci a až potom je možné vkládat jednotlivé akce, skupiny akcí, sestavy, atd...

Jakmile vybereme požadovanou akci, případně některou funkci (automatickou sestavu, kontingenční tabulku, atd...) můžeme ji zařadit do ribbonu pomocí ikony pic_1070i. Zobrazí se formulář pro nastavení parametrů zobrazení akce v ribbonu.

pic_5623

Obr.: Formulář pro upřesnění akce

Popis polí:

Název

Název, který se bude u dané akce v ribbonu zobrazovat.

Ikona

V tomto poli je možné akci připojit ikonu. Vybíráme ze seznamu dostupných ikon.

Styl zobrazení

Typ tlačítka pro danou akci. Jak bude akce v rámci ribbonu vypadat. Možnosti:

 • Dlaždice - velká ikona.
 • Tlačítko - malá ikona s textovým popisem.
 • Ikona - malá ikona bez popisu.

Hint

Zde je možné zadat text, který se zobrazí po najetí myší na akci v ribbonu.

Příkaz

Akce, kterou vkládáme do ribbonu.

Parameters

Zde je možné zadat jednotlivým akcím parametry. Parametr zde vložme pomocí klávesy Insert.

Stisknutím tlačítka OK pak dojde ke vložení akce do ribbonu. V případě jednoduchých grafů, kontingenčních tabulek nebo automatických sestav se tento formulář nezobrazuje a daný prvek se rovnou vloží do ribbonu.

Nově vložená položka se zařadí do stromu akcí ribbonu a bude zde doplněna ikonou pic_1071i.

pic_5624

Obr.: Strom akcí s nově vloženou položkou

Akce se v rámci sekce v ribbonu řadí pod sebe. Počet akcí zařazených pod sebou v sekci je dán výškou komponenty. Pokud má nastaven ribbon výšku (Size) 3, zobrazí maximálně 3 akce umístěné pod sebou, pokud se zde zařadí čtvrtá akce, vloží se již do sloupce vedle. To je viditelné na obrázku „Záložka ribbonu s vloženou sekcí“. Pokud zvolíme jako styl zobrazení dlaždici, zabere tato dlaždice celou výšku ribbonu.

pic_5625

Obr.: Záložka ribbonu s vloženou sekcí

V případě, že do sekce ribbonu zařadíme akci, které nepřipojíme ikonu, zobrazí se na místě ikony počáteční písmeno této akce. Podmínkou je tak, aby tato akce neměla přiřazenou ikonu implicitně programem.

Akce mezi jednotlivými uzly ve stromu je možné přesouvat metodou Drag and Drop. Nelze přesouvat akce, pokud jsou do ribbonu zařazeny v rámci reference na akci. Kopírovat ve stromu lze opět metodou Drag and Drop v kombinaci s klávesou Ctrl.

Book Contents

Book Index

Správa modifikací pásu karet

Tato kniha slouží pro evidenci modifikací ribbonu. Každý záznam v této knize odpovídá jedné uložené modifikaci. Pomocí klávesy F5 nebo Enter na příslušném záznamu, je možné zobrazit formulář pro editaci ribbonu.

pic_5626

Obr.: Kniha pro správu modifikací pásu karet

V této knize je možné zakládat a vytvářet nové modifikace ribbonu. To je nutné využít např. pokud chceme vytvořit modifikaci platnou pro skupinu (roli). Tato možnost se nenachází v kontextovém menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na ribbon.

Novou modifikaci ribbonu v knize Správa: Přizpůsobení pásu karet vytvoříme pomocí klávesy Insert. Poté se zobrazí formulář pro určení názvu a úrovně přiřazení modifikace pásu karet a následně pak formulář pro editaci ribbonu.

Book Contents

Book Index

Tabulka (Datagrid)

Tabulka, resp. grid je datovou částí formulářů. V rámci tabulky jsou zobrazeny, např. záznamy v knihách nebo položky dokladů IS K2. Pro tabulku platí podobná pravidla jako pro knihu v klasických šedých formulářích.

Pozn.: Kliknutím na záhlaví sloupce dojde k setřídění záznamů v tabulce dle tohoto sloupce (pole). Z výkonnostních důvodů však nelze primárně třídit dle počítaného pole. V tomto případě je potřeba vždy nejdříve setřídit tabulku dle fyzického pole a až poté dle pole počítaného.

Součástí tabulky je její hlavička. Jedná se o modrý pásek v horní části. Zde je umístěn lokátor pro rychlé vyhledávání v knize. Do lokátoru je možné zadat text nebo číslo a po stisknutí klávesy Enter dojde k vyhledání záznamu. Takto, zadáním období a čísla, lze vyhledat např. konkrétní fakturu v knize (tabulce). Knihy v IS K2 mohou obsahovat více lokátorů. Přepínat je můžeme kombinací kláves Alt+Z nebo kliknutím na ikonu pic_827i a výběrem požadovaného lokátoru ze seznamu.

V hlavičce tabulky je dále uveden stav, ve kterém se aktuálně nacházíme. Záznamy v knihách mohou být zobrazeny pomocí 3 stavů - Kniha, Kontejner a Filtr. V záhlaví tabulky je pak vždy vidět ikona symbolizující daný stav. Dále je zde uveden název datového modulu (např. Faktury vydané) a název knihy, kontejneru nebo filtru. Přepínat jednotlivé stavy můžeme pomocí ikon, v levé dolní části tabulky. Jedná se o tyto ikony:

V hlavičce tabulky (modrý pásek) mohou být zařazeny ikony pro jednoduché spuštění dalších funkcí. Tyto ikony mohou spouštět např. automatické sestavy nebo zobrazit všechny funkce pro daný grid. Pomocí designeru je možné do záhlaví vložit jakoukoliv akci vztahující se k danému datagridu.

V záhlaví tabulky je rovněž ikona pro menu pic_831i. Pod touto ikonou jsou dostupné veškeré operace, které může uživatel s danou tabulkou provádět. Jedná se o tyto operace:

Na každém záznamu v tabulce si pomocí pravého tlačítka myši můžeme zobrazit funkce, které se vztahují k danému záznamu, konkrétnímu poli (buňce) nebo také k celé tabulce. Jedná se o tyto funkce:

Označování záznamů

Všechny možnosti pro označování záznamů jsou dostupné v dolní části tabulky pod ikonou pic_832i. Možnosti pro označování záznamů:

Počet označených záznamů se vždy zobrazí vedle ikony s hvězdičkou ve spodní části tabulky. Selekční sloupec s názvem s lze z tabulky odstranit pouze v případě, že nejsou označeny žádné záznamy a nikoliv trvale. Po označení záznamů se automaticky doplní zpět.

Pozn.: pokud uživatel nejdříve označí záznamy a následně změní stav DM (přepnutí mezi stavy kniha/kontejner/filtr), může dojít k rozporu mezi celkovým počtem označených záznamů a počtem označených záznamů zobrazených v tabulce.

Celkový počet záznamů v knize nelze zjistit jinak než výpočtem. Pomocí tlačítka Počet záznamů spustíme funkci pro vyčíslení záznamů v tabulce. IS K2 pak zobrazí hlášení o celkovém počtu záznamů. V případě položek jednotlivých záznamů již systém dokáže jejich počet vyčíslit a tento stav je ve formuláři vždy uveden.

V dolní části obrazovky může být zobrazen panel s nápovědou pro funkční klávesy. Tento panel si můžeme zobrazit kombinací kláves Ctrl+F1 nebo přes volbu Klávesová nápověda, kterou nalezneme pod tlačítkem Menu v Nástrojovém panelu modulu.

Book Contents

Book Index

Sloupcový filtr

Nové uživatelské rozhraní sebou přináší možnost využití sloupcových filtrů. Ty nám usnadňují filtrování záznamů v knihách. Zapnutí sloupcového filtru probíhá přes volbu Sloupcový filtr, která se zobrazí po kliknutí na ikonu pic_830i. Lze také využít rychlé spuštění pomocí kombinace kláves Ctrl+Alt+F. Do tabulky se nám poté vloží nový řádek, který slouží pro zadávání filtrovacích podmínek.

pic_4138

Obr.: Tabulka se zapnutým sloupcovým filtrem

Z výkonových důvodů lze úvodní filtrovací podmínku realizovat pouze přes fyzická pole. Proto, jsou po spuštění sloupcového filtru dostupná pro zadávání podmínek pouze některá filtrovací pole. Po zadání této podmínky a stisknutí klávesy Enter dojde k vyfiltrování záznamů a zároveň ke zpřístupnění filtrovacích polí u zbývajících sloupců v tabulce. Můžeme tak dále pokračovat ve filtrování a omezování počtu záznamů dle zadaných podmínek.

Pro filtrování můžeme využít několik filtrovacích operátorů, jejichž seznam je vždy dostupný po stisknutí ikony pic_846i, která je v každém poli pro zadávání filtrovacích podmínek.

pic_4139

Obr.: Seznam filtrovacích operátorů

Nastavení volby Sloupcový filtr si systém pamatuje i po opětovném zobrazení dané knihy.

Book Contents

Book Index

Fulltextové vyhledávání

V IS K2 je možné využít funkci fulltextového vyhledávání. Tento způsob je vhodné využít v případě, kdy uživatel neví přesně, jak jsou požadované informace v systému uloženy. Funkci pro fulltextové vyhledávání spustíme pomocí ikony pic_827i a v zobrazeném formuláři vybereme volbu Hledání. Aktivovat tuto funkci můžeme také kombinací kláves Shift+Ctrl+F.

Po spuštění funkce se v záhlaví tabulky (modrý pásek) zobrazí pole s názvem Hledat. Toto pole slouží pro zadání textu, který chceme vyhledávat. Po zadání textu a následném stisku klávesy Enter, dojde k vyhledání záznamů, které odpovídají zadanému textu, nebo jsou jemu podobné. Jedná se o záznamy, které obsahují nejen přesnou shodu s vyhledávaným výrazem, ale mohou být vyskloňovány nebo bez diakritiky.

Pro správnou funkčnost fulltextového vyhledávání je nutné nastavit fultextové klíče pomocí funkce č. 778 Správce - nastavení fulltextových klíčů.

Book Contents

Book Index

Řádková editace

Řádková editace umožnuje editovat hodnoty přímo v řádcích. Režim řádkové editace zapínáme pomocí ikony pic_833i. Pokud je tento režim zapnutý je možné pomocí klávesy Enter editovat vybrané pole v tabulce, aniž by bylo nutné přejít do Změny daného záznamu. Opakovaným stiskem klávesy Enter pak provedenou změnu potvrdíme. Použití klávesy Esc pak znamená odchod z editace pole bez potvrzení změny. Režim řádkové editace je možné používat u každého formuláře zvlášť a formulář si toto nastavení "pamatuje". Aktivní řádkovou editaci můžeme pomocí designeru u formuláře také zapnout natrvalo, nebo úplně zakázat.

Je-li řádková editace aktivována, formulář položky v případě potřeby vyvoláme kombinací Alt+Enter. V případě, že režim řádkové editace aktivován není, chová se tato kombinace přesně naopak, tzn., aktivuje editaci daného pole. Tento postup doporučujeme!

Standardní klávesa F5 pro změnu záznamu je v režimu řádkové editace přístupná.

Book Contents

Book Index

Matematické operace

V každé tabulce v rámci univerzálních formulářů je možné použít matematické operace. Jedná se o Součet, Průměr, Minimum, Maximum a Počet různých. Tyto operace jsou dostupné v nabídce po stisknutí pravého tlačítka myši na vybraném sloupci.

pic_4295

Obr.: Dostupné matematické operace

Po spuštění matematické funkce se ve spodní části tabulky zobrazí řádek s výsledkem operace. Tyto operace je možné použít na více sloupcích současně. Matematické operace respektují stav, ve kterém se nacházíme, tzn. lze je použít v Knize, Filtru nebo Kontejneru. Pokud v jakémkoliv stavu provedeme označení záznamu hvězdičkou, použijí se matematické operace pouze na tyto záznamy. Označení má vždy prioritu.

pic_4331

Obr.: Kniha Zakázky s agregací (průměr)

V případě, že dojde k aktualizaci souboru záznamů, ze kterých je výsledek vypočten, dojde k zašednutí řádku s výsledkem. Ten je možné pak aktualizovat stisknutím ikony pic_861i nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+R. Stav zobrazení panelu s výsledky agregací si IS K2 pamatuje. Po opětovném zobrazení knihy je tento panel znovu k dispozici, ale není napočtený. Výpočet (aktualizaci) provedeme pomocí ikony pic_861i. V případě položek není nutné aktualizaci provádět.

Zobrazit/skrýt panel s výsledky můžeme stisknutím ikony pic_905i nebo také pomocí klávesové zkratky Ctrl+Alt+G.
Pomocí pravého tlačítka myši na výsledku agregace zobrazíme nabídku, kde je dostupná volba Kopírovat, která vloží hodnotu výsledku do schránky. Matematické operace jsou součástí nastavení tabulky a lze je uložit jako šablonu.

Book Contents

Book Index

Rychlé vyhledávání záznamů Alt+F7

Tato funkce slouží pro vyhledávání záznamů v tabulce. Funkci lze aktivovat kombinací kláves Alt+F7. Poté se zobrazí formulář pro zadání podmínek vyhledávání.

pic_4348

Obr.: Formulář pro rychlé vyhledávání záznamů

Popis polí:

Hledaný text

Pole pro zadání textu, který chceme vyhledat.

Směr

Směr vyhledávání. Dopředu - funkce při vyhledávání postupuje shora dolů. Dozadu - funkce vyhledává záznamy ve směru zdola nahoru.

Od aktuálního záznamu

Vyhledávání začne od záznamu, na kterém je pravítko.

Rozlišovat velikost

Při vyhledávání se budou rozlišovat velká a malá písmena.

Pouze aktuální sloupec

Funkce vyhledává záznamy pouze v aktuálním (nafocusovaném) sloupci.

Po vyhledání se záznamy vyhovující podmínkám označí. Označené (vyhledané) záznamy je možné procházet pomocí kláves Ctrl a numerické + nebo -.

Book Contents

Book Index

Hromadná změna

V menu tabulky je uživateli k dispozici funkce Hromadná změna. Tato funkce umožňuje hromadně měnit některá pole záznamů dané tabulky. Hromadnou změnu je možné provést nad označenými záznamy nebo nad kontejnerem.

Funkci pro hromadnou změnu spustíme pomocí ikony pic_831i a dále přes volbu Funkce tabulky - Hromadná změna. Zobrazí se formulář pro nastavení hromadné změny.

pic_4733

Obr.: Formulář Hromadná změna

Do formuláře se vždy načtou ta pole, která může uživatel editovat, proto se jejich nabídka v rámci různých tabulek liší. Pokud chceme pole hromadně měnit, je nutné zatrhnou daný příznak a vyplnit požadovanou hodnotu. Pomocí klávesy Insert nebo pomocí tlačítka Přidat pole, můžeme do formuláře jednorázově přidat další pole pro editaci. Toto pole však vždy po uzavření formuláře zmizí.

Ve formuláři je dále volba, po jejímž zatržení dojde k odmazání úspěšně změněných záznamů z kontejneru, případně zrušení označení těchto záznamů.

Pomocí tlačítka OK nastavení potvrdíme a provedeme hromadnou změnu.

Book Contents

Book Index

Práce se sloupci

Uspořádání i vzhled sloupců si můžeme v tabulce nastavit. Možnosti pro práci se sloupci nalezneme v menu tabulky přes volbu Funkce gridu - Nastavení tabulky. Dalším způsobem jak zobrazit tyto funkce je pomocí ikony pic_848i, která může být umístěna v záhlaví tabulky.

pic_4226

Obr: Funkce pro práci se sloupci

Funkce pro práci se sloupci:

Book Contents

Book Index

Úprava nastavení tabulky

Změny v aktuálním nastavení sloupců tabulky můžeme provést pomocí volby Úprava nastavení tabulky. Zobrazí se formulář Aktuální nastavení tabulky.

pic_4227

Obr.: Formulář Aktuální nastavení tabulky

Popis polí:

Přizpůsobovat sloupce

V případě, že je toto pole zatrženo, přizpůsobuje se šířka sloupců změně velikosti okna. V opačném případě se velikost sloupců nemění. Po zmenšení okna se sloupce postupně zakrývají a v dolní části obrazovky máme k dispozici lištu pro rolování.

Počet ukotvených sloupců

Zde určujeme počet sloupců, které budou ukotveny. Tyto sloupce budou vždy viditelné, a nebudou zajíždět mimo obrazovku při rolování. Ukotven je vždy zadaný počet sloupců od začátku seznamu.

Zobrazit agregace

Zobrazí panel pro výsledky vypočtených agregací.

Ve formuláři Aktuální nastavení tabulky můžeme nastavení sloupců editovat na záložce Sloupce. Do tohoto formuláře se vždy načtou automaticky pole z aktuálního nastavení tabulky. Tato pole odpovídají sloupcům v tabulce. Jednotlivé sloupce jsou zde zobrazeny také v odpovídajícím pořadí, které lze měnit pomocí ikon se šipkami.

Nový sloupec do formuláře pro nastavení sloupců můžeme přidat pomocí klávesy Insert. Zobrazí se seznam všech dostupných polí daného datového modulu. Z tohoto seznamu můžeme pole vybrat a přidat je do seznamu polí (sloupců) tabulky.

pic_4229

Obr.: Seznam polí datového modulu

Barevné bitmapy u jednotlivých polí vyjadřují složitost jejich výpočtu (vyhodnocení). Zelené bitmapy jsou zobrazeny u polí, které nejsou náročné na vyhodnocení, naopak červené bitmapy budou u polí náročnějších na výpočet. Takto lze odhadnou, jak bude pole ovlivňovat, např. rychlost spuštění tabulky. Ve sloupci Hodnota je vždy zobrazena aktuální hodnota pole záznamu v tabulce, na kterém se daný uživatel nachází.

U polí, která jsou označeny ikonou pic_849i, je možná vazba do jiných datových modulů, tzn., dále se zanořují. Zanoření provedeme kliknutím na tuto ikonu, nebo kombinací kláves Ctrl+šipka. Výběr pole pak můžeme provést dvojím kliknutím myši nebo pomocí tlačítka Vybrat, případně klávesou Enter.

Po výběru požadovaného pole se zobrazí ještě formulář, kde je možné měnit vlastnosti daného sloupce a nastavit pravidla pro formátování. Tento formulář můžeme zobrazit také dvojím kliknutím myši na vybraném sloupci ve formuláři Nastavení tabulky nebo pomocí klávesy Enter.

pic_4228

Obr.: Vlastnosti sloupce

Potvrzením tohoto formuláře dojde k vložení požadovaného sloupce do formuláře Aktuální nastavení tabulky na záložku Sloupce.

Formulář dále obsahuje záložku Řazení. Zde můžeme nastavit setřídění v tabulce. To provedeme tak, že na tuto záložku vložíme sloupec, případně sloupce, podle kterých se bude tabulka třídit. U každého sloupce lze také nastavit směr řazení, tzn. sestupně nebo vzestupně.

pic_4230

Obr.: Formulář Aktuální nastavení tabulky - záložka Řazení

Na záložce Podmíněné formátování řádků můžeme definovat podmínky pro formátování řádků tabulky. Bližší popis této funkce je uveden v kapitole Podmíněné formátování.

Pomocí tlačítka OK ve spodní části formuláře provedené úpravy potvrdíme. Dojde pouze ke změně v aktuálním nastavení sloupců dané tabulky.

Aktuální nastavení tabulky a také další vlastnosti tabulky (pozice formulářů, šířka sloupců, stav expanderů, atd...) se ukládají v rámci atributů a IS K2 si toto nastavení pamatuje. Tyto atributy lze vymazat a vrátit se tak vždy do výchozího stavu. Pro výmaz atributů je k dispozici funkce, kterou vyvoláme kombinací kláves Ctrl+Alt+Shif+A nebo v nabídce funkcí datového modulu přes volbu Správce - Smazat atributy formuláře. Dostupnost této funkce je podmíněna právem pro servisní zásahy. Funkce je dostupná pouze v novém uživatelském rozhraní.

Book Contents

Book Index

Úprava šířky sloupců

V rámci nastavení tabulky je možné v univerzálních formulářích explicitně určit šířku sloupce v jednotkách "em". Tato jednotka se odvíjí od formátu písma, a jedná se, vždy o šířku velkého písmena M. Hlavní výhodou použití této jednotky je fakt, že uživatel, po zadání šířky sloupce, uvidí vždy, za všech okolností stejnou část textu.

Implicitně je šířka sloupců v modrých formulářích daná dle nastavení "picture". K vyčíslení šířky sloupce v jednotce "em" dojde vždy až při manipulaci s daným sloupce. Pokud tedy, např. změníme pomocí myši šířku sloupce, hodnota šířky "em" se pro daný sloupec automaticky vyčíslí.

Ručně je možné šířku sloupce, v jednotce "em", zadat ve formuláři Sloupce do pole Šířka.

pic_4228

Obr.: Vlastnosti sloupce

Nastavená šířka sloupců se ukládá také v rámci šablon sloupců.

Pokud šířku sloupců upravíme a použijeme pak možnost Přizpůsobovat sloupce, zůstane poměr mezi jednotlivými sloupci vždy zachován.

Book Contents

Book Index

Šablony sloupců

Aktuální nastavení sloupců můžeme ukládat jako tzv. Šablony sloupců. Jedná se o různá nastavení sloupců tabulky, které můžeme ukládat pod zvoleným názvem. Uživatel si pak toto nastavení může kdykoliv vyvolat.

Veškeré možnosti pro práci s šablonami vyvoláme pomocí ikony pic_848i a následně přes volbu Šablony.

pic_4313

Obr.: Možnosti pro práci s šablonami sloupců

Uložení aktuálního nastavení sloupců jako Šablony sloupců provedeme pomocí volby Uložit jako. Zobrazí se formulář, kde je možné vyplnit některé aspekty šablony.

pic_4234

Obr.: Formulář pro uložení nastavení tabulky jako Šablony sloupců

Popis polí:

Název

Název pro šablonu sloupců.

Popis

Popis pro šablonu sloupců.

Zařazení

Pole pro zařazení šablony sloupců do skupiny. Do tohoto pole zadáváme název dané skupiny. V rámci této skupiny pak bude šablona zařazena v kontextovém menu.

Úroveň

V tomto poli volíme úroveň, pro kterou bude daná šablona sloupců uložena.

Mandant

Pole pro volbu mandanta, který bude mít vytvořenou šablonu sloupců k dispozici.

Uživatel

Pole pro výběr uživatele, který bude mít vytvořenou šablonu sloupců k dispozici.

Výchozí

Pokud je toto pole zatrženo, je daná šablona sloupců brána programem jako výchozí. Tato šablona se nastaví po použití volby Výchozí sloupce.

V případě, že při uložení systém nalezne šablonu se stejným názvem, zobrazí hlášení o přepisu. IS K2 kontroluje nejen název, ale také úroveň uložení.

pic_4271

Obr.: Hlášení o přepisu šablony sloupců

Uložené šablony sloupců má uživatel k dispozici v knize Správa šablon a také přímo v kontextové nabídce pod volbou Funkce gridu - Nastavení tabulky nebo po kliknutí na ikonu pic_848i, která může být umístěna v záhlaví tabulky.

pic_4233

Obr.: Kontextová nabídka šablon sloupců

Pokud je některá z nadefinovaných šablon aplikována, zobrazí se u ní v kontextovém menu ikona pic_837i. V případě, že ve vybrané šabloně provedeme změny, je možné ji přeuložit pomocí volby Šablony - Uložit.

Book Contents

Book Index

Správa uložených nastavení tabulky

Vytvořené šablony sloupců se ukládají do knihy, která je nejen evidencí všech těchto nastavení, ale je zde možné nová nastavení také vytvářet nebo měnit. Tuto knihu zobrazíme přes volbu SprávaSpráva uložených nastavení tabulky.

pic_4231

Obr.: Kniha pro správu uložených nastavení tabulky

Klávesou Insert zde můžeme nové nastavení vytvořit. Zobrazí se formulář Nastavení tabulky, kde definujeme sloupce a další nastavení pro tabulku. Do formuláře se vždy automaticky načte aktuální aplikované nastavení tabulky.

pic_4232

Obr.: Formulář Nastavení tabulky

Popis polí:

Název

Název pro nastavení sloupců.

Popis

Popis pro nastavení sloupců.

Úroveň

V tomto poli volíme úroveň, pro kterou bude dané nastavení sloupců uloženo, tzn., pro koho bude konfigurace dostupná (Tovární, Globální, Mandant, Skupina, Uživatel, Vlastní firma).

Uživatel

Pole pro výběr uživatele, který bude mít vytvořenou šablonu sloupců k dispozici.

Mandant

Pole pro volbu mandanta, který bude mít vytvořenou šablonu sloupců k dispozici.

Výchozí

Pokud je toto pole zatrženo, je daná šablona sloupců brána programem jako výchozí. Tato šablona se nastaví po použití volby Výchozí sloupce.

Zařazení

Pole pro zařazení šablony sloupců do skupiny. Do tohoto pole zadáváme název dané skupiny. V rámci této skupiny pak bude šablona zařazena v kontextovém menu.

Přizpůsobovat sloupce

V případě, že je toto pole zatrženo přizpůsobuje se šířka sloupců změně velikosti okna. V opačném případě se velikost sloupců nemění. Po zmenšení okna se sloupce postupně zakrývají a v dolní části obrazovky máme k dispozici lištu pro rolování.

Zobrazit agregace

Zobrazí v tabulce panel pro výsledky vypočtených agregací.

Počet ukotvených sloupců

Zde určujeme počet sloupců, které budou ukotveny. Tyto sloupce budou vždy viditelné, a nebudou zajíždět mimo obrazovku při rolování. Ukotven je vždy zadaný počet sloupců od začátku seznamu.

Ve formuláři Nastavení tabulky na záložce Sloupce zadáváme sloupce, ve kterých se budou data v tabulce zobrazovat. Nový sloupec zde přidáme pomocí klávesy Insert. Sloupce vybíráme vždy ze seznamu polí daného datového modulu. Postup je stejný jako v případě úpravy aktuálního nastavení tabulky. Záložka Řazení slouží pro nastavení sloupců, dle kterých budou data v tabulce tříděny a záložka Podmíněné formátování řádků je pro definici podmínek pro formátování řádků tabulky. Bližší popis je uveden v kapitole Podmíněné formátování. Pomocí tlačítka OK vytvořenou šablonu sloupců uložíme.

Book Contents

Book Index

Rychlá práce se sloupci

Se sloupci tabulky je možné pracovat přímo v ploše IS K2. Pomocí pravého tlačítka myši můžeme zobrazit kontextové menu a přes volbu Funkce gridu vyvoláme nabídku možností pro úpravu sloupců tabulky.

Dostupné možnosti:

Sloupce v rámci plochy IS K2 je možné přesouvat pomocí myši a měnit tak jejich pořadí. Přetažením myší lze sloupce také odstranit.

Book Contents

Book Index

Pohledy

Při práci se sloupci v univerzálních formulářích je možné využívat tzv. Pohledy. V rámci pohledů lze uložit nastavení všech tabulek celého formuláře (knihy) najednou a toto nastavení pak aplikovat. Veškeré možnosti pro práci s pohledy sloupců zobrazíme přes menu modulu a následně volbu Pohledy - Správa.

Funkce pro práci s pohledy:

Pokud provedeme nějaké úpravy v nastavení sloupců tabulek formuláře, můžeme toto nastavení uložit jako Pohled. To provedeme přes volbu Pohledy - Správa - Uložit aktuální pohled. Zobrazí se formulář pro uložení pohledu.

pic_4259

Obr.: Formulář pro uložení pohledu

Popis polí:

Název

Název pohledu

Popis

Popis pohledu

Úroveň

V tomto poli volíme úroveň, pro kterou bude daný pohled uložen.

Mandant

Pole pro volbu mandanta, který bude mít uložený pohled k dispozici

Uživatel

Pole pro výběr uživatele, který bude mít uložený pohled k dispozici.

Zařazení

Pole pro zařazení pohledu do skupiny. Do tohoto pole zadáváme název dané skupiny. V rámci této skupiny pak bude pohled zařazen v kontextovém menu.

Ve spodní části formuláře pro uložení pohledu je Nastavení tabulek. Zde se vždy načtou změny, které uživatel provedl. Jedná se tedy o seznam tabulek, kde došlo ke změně nastavení sloupců. Ve sloupci Kontext je uveden název datového modulu (tabulky), kde byla změna provedena. Pokud je pole Kontext prázdné jedná se o seznam záznamů (záložka Seznam). Pokud je v jakékoliv tabulce formuláře vytvořeno a uloženo nastavení sloupců jako Definice sloupců, doplní se do pole Nastavení tabulky. Toto nastavení musí být v dané tabulce aplikováno a nijak nezměněno, pak se do formuláře pro uložení pohledu načte. Stisknutím tlačítka OK pohled uložíme.

Nastavení pro tabulku je zde možné zadávat také ručně. Pomocí klávesy Insert v poli pro nastavení tabulek zobrazíme formulář Nastavení tabulek.

pic_4260

Obr.: Formulář Nastavení tabulek

V poli Kontext zde zadáváme název datového modulu. Pole je možné rozbalit a vybírat ze seznamu datových modulů. Do pole nastavení tabulek zadáváme vytvořenou Šablonu sloupců. I toto pole je možné rozbalit a vybrat ze seznamu vytvořených definic pro danou tabulku. Pomocí tlačítka pic_853i pak můžeme zobrazit detail nastavení tabulky.

Uložené pohledy jsou dostupné v knize Správa uložených pohledů. Tuto knihu si můžeme zobrazit pomocí volby Pohledy - Správa - Správa uložených pohledů.

pic_4262

Obr.: Správa uložených pohledů

V této knize je možné s pohledy pracovat. Je zde možné vytvářet také pohledy nové, pomocí klávesy Insert. V tomto případě je ale nutné vše zadávat ručně. Při vytváření pohledů spíše doporučujeme postup, kdy se načte do formuláře aktuální nastavení tabulek.

Uložené pohledy jsou uživateli k dispozici také přímo v kontextové nabídce pod volbou Pohledy.

pic_4263

Obr.: Kontextová nabídka pohledů

Pokud přidáme na plochu IS K2 ikonu pro spuštění knihy, můžeme nastavit pohled, ve kterém se bude funkce spouštět. To provedeme ve formuláři v poli Pohled. Do tohoto pole se načítají pohledy uložené k danému datovému modulu.

pic_4264

Obr.: Nastavení pohledu ve formuláři pro tlačítko na plochu IS K2

Book Contents

Book Index

Podmíněné formátování

Pomocí této funkce můžeme definovat pravidla pro formátování řádků, případně buněk v tabulce.

pic_4338

Obr.: Tabulka s aplikovaným podmíněným formátováním

Book Contents

Book Index

Formátování řádků tabulky

Jednotlivým řádkám tabulky je možné nastavit formát na základě zadané podmínky. To provedeme ve formuláři pro nastavení tabulky na záložce Podmíněné formátování řádků. Zde zadáváme jednotlivé podmínky pro formátování.

Novou podmínku zde zadáme pomocí klávesy Insert a dále přes volbu Formátování na základě podmínky. Zobrazí se formulář pro definici podmínky formátování.

pic_4333

Obr.: Formulář pro definici podmínky formátování

Popis polí:

Podmínka

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíme editor podmínek filtru. V tomto formuláři je pak možné zadat příslušnou podmínku pro formátování. Postupujeme zde stejným způsobem jako v případě filtrů v IS K2. K dispozici zde jsou dva typy podmínek: Porovnávací a Vnořená.

Zastavit pokud platí

Pokud má podmínka zatržen tento příznak aplikuje funkce všechny zadané podmínky až po tuto. Další podmínky formátování již nebere v úvahu.

Formát

V této sekci je několik zatrhávacích polí pro nastavení formátu řádků. Formát písma je možné nastavit na Tučné, Kurzíva, Podtržené, Přeškrtnuté.

Barvy

Pole pro výběr barvy formátování. Paleta barev v tomto poli vychází vždy z aktuálně nastaveného vizuálního stylu. Dále je zde k dispozici volba Vlastní. Pokud ji vybereme, zpřístupní se pole pro výběr barvy pozadí a popředí.

Barva pozadí

Pole pro výběr barvy pozadí buňky. Vybíráme zde z palety barev.

Barva popředí

Pole pro výběr barvy popředí buňky (písma). Vybíráme z palety barev.

Stisknutím tlačítka OK dojde k vložení podmínky do seznamu.

pic_4335

Obr.: Vytvořené podmínky formátování

V případě, zadání podmínek se stejným pravidlem má přednost poslední zadaná podmínka.

Vytvořené podmínky formátování se ukládají do atributů (aktuální nastavení tabulky) nebo mohou být uloženy v rámci šablon sloupců.

Book Contents

Book Index

Formátování sloupců tabulky

Podobně jako řádky v tabulce můžeme formátovat také sloupce. Podmínky pro formátování sloupců zadáváme ve formuláři pro nastavení vlastností sloupců na záložce Podmíněné formátování.

pic_4336

Obr.: Podmíněné formátování sloupců

Novou podmínku zde zadáme pomocí klávesy Insert a dále přes volbu Formátování na základě podmínky. Zobrazí se formulář pro definici podmínky formátování. Postup zadávání podmínek formátování sloupců je stejný jako v případě řádků. Nastavené podmínky jsou pak poplatné pouze pro buňky daného sloupce.

Book Contents

Book Index

Statické formátování

Tuto možnost formátování je možné uplatnit jak pro řádky, tak pro sloupce tabulky. Větší využití však má pro sloupce, protože si tak lze v tabulce naformátovat (zvýraznit, obarvit) celý sloupec. Pokud je funkce aplikována na řádky tabulky, obarví se vždy celá tabulka. Nezadáváme zde žádnou podmínku pouze formát.

pic_6236

Obr.: Možnosti statického formátování

Popis polí:

Formát

V této sekci je několik zatrhávacích polí pro nastavení formátu řádků. Formát písma je možné nastavit na Tučné, Kurzíva, Podtržené, Přeškrtnuté.

Barvy

Pole pro výběr barvy formátování. Paleta barev v tomto poli vychází vždy z aktuálně nastaveného vizuálního stylu. Dále je zde k dispozici volba Vlastní. Pokud ji vybereme, zpřístupní se pole pro výběr barvy pozadí a popředí.

Barva pozadí

Pole pro výběr barvy pozadí buňky. Vybíráme zde z palety barev.

Barva popředí

Pole pro výběr barvy popředí buňky (písma). Vybíráme z palety barev.

pic_6239

Obr.: Statické obarvování v knize Zakázky

Book Contents

Book Index

Rychlý způsob podmíněného formátování

Formátovací pravidla můžeme aplikovat zrychleným způsobem přímo v tabulce. Pomocí pravého tlačítka myši můžeme zobrazit kontextové menu a přes volbu Zvýraznit záznamy vyvoláme nabídku, která vždy obsahuje možnosti Řádky větší/menší než a Sloupce větší/menší než. Pokud zvolíme jednu z možností, zobrazí se formulář pro bližší specifikaci podmínky.

pic_4337

Obr.: Formulář pro zadání podmínky

Popis polí:

Operátor

Pole pro výběr porovnávacího operátoru podmínky.

Hodnota

Hodnota pro podmínku.

Barvy zvýraznění

Pole pro výběr barvy formátování. Paleta barev v tomto poli vychází vždy z aktuálně nastaveného vizuálního stylu.

Po potvrzení se zadaná podmínka formátování doplní nastavení pro řádky, případně sloupce.

Book Contents

Book Index

Grafy

V novém uživatelském rozhraní je možné pro vyhodnocení definovat grafické zpracování pomocí grafů. Grafy se definují a spouštějí pouze ve stavu kontejner nebo filtr nebo nad označenými záznamy. Spuštění nebo definování nového grafu se provádí pomocí ikony pic_852i nebo jako volbu v Menu pro grid.

Definice nového grafu:

Při definici nového grafu se automaticky předvyplňují některé pole. Pole, dle kterého je tabulka (grid) setříděno se automaticky vloží do pole "Grupovací pole" a pole řádku pravítka, ze kterého je spuštěna tvorba grafu se vyplní do pole "Pole s hodnotou". Tyto hodnoty lze změnit a pracuje se s nimi podobně jako v jiných komponentách např. výběr sloupců. Dále si uživatel vybere typ grafu, setřídění a filtr.

V levém dolním rohu pod tlačítkem Další možnosti, je volba Uložit jako, pomocí které se konečná definice grafu uloží.

pic_4250

Obr.: Definice nového grafu

Popis polí:

Název

Název definice grafu.

Grupovací pole

Pole, dle kterého se definují v grafu řady.

Pole s hodnotou

Měřená hodnota

Agregační funkce

Funkce, která bude použita pro pole s hodnotou.

Typ grafu

Zde je možné vybrat typ grafu. Dostupné možnosti jsou: sloupcový, koláčový nebo spojnicový graf.

Seřadit

Setřídění hodnot vzestupně nebo sestupně.

Filtr

Volba zda se mají v grafu zobrazit všechny hodnoty, prvních deset dle setřídění nebo prvních 10 dle setřídění plus zbytek hodnot.

Náhled

Zobrazí úplný graf nebo pouze náhled (vhodné při tvorbě grafu nad velkými daty).

Další nastavení

Další nastavení

Book Contents

Book Index

Záložky

Záložky mohou být v univerzálních formulářích umístěny v horizontálním a také vertikálním směru.

Ve vertikálním směru slouží záložky k přepínání jednotlivých stran dokladů a jsou vždy definovány ikonou a popisem, pro lepší informaci o charakteru polí, které se na dané záložce nachází.

pic_4887

Obr.: Záložky ve vertikálním směru

Přepínat mezi záložkami (stranami) dokladu můžeme pomocí levého tlačítka myši. Kliknutím na danou záložku si ji vždy zobrazíme. Procházet jednotlivé záložky dokladu je možné také kombinací kláves Alt+šipka vpravo (vlevo).

Záložky v horizontálním směru slouží pro přepínání obsahu uvnitř formuláře. Záložky jsou rovněž definovány ikonou a nadpisem, což uživatele informuje o charakteru polí a informací zde umístěných. Na záložky můžeme umístit další libovolné komponenty. V případě, že se na dané záložce nachází nějaký obsah, označí se příznakem, který se nachází vedle nadpisu záložky. Může zde být také uvedeno číslo vyjadřující, např. počet komentářů.

pic_4385

Obr.: Záložky v horizontálním směru

Přepínat se mezi těmito záložkami můžeme pomocí myši nebo kombinací kláves Ctrl+Tab.

Book Contents

Book Index

Náhled záznamu (Preview)

Po otevření knihy v univerzálních formulářích, může být v pravé části obrazovky panel pro rychlý náhled záznamů, tzv. preview.

pic_4161

Obr.: Náhled záznamu tabulky (faktury)

V panelu pro rychlý náhled jsou vždy vidět základní informace toho záznamu, na kterém je aktuálně nastaveno pravítko. Při procházení záznamů v tabulce (knize) se data uvedená v tomto panelu vždy aktualizují. Pro získání nejdůležitějších informací o aktuálním dokladu, již tedy není nutné zobrazovat další strany (záložky) dokladu.

Součástí preview bývá důležitá sekce Nastavení, zde jsou k dispozici nejdůležitější nastavení pro danou tabulku. Je zde možné nastavit např. požadovanou periodu nebo sklad. K tomuto nastavení se pak mohou vztahovat zobrazená data v tabulce (např. skladové informace).

V náhledu záznamů může být dále umístěna např. mapa, hodnocení subjektů v registrech, elektronické adresy nebo sociální sítě.

pic_4208

Obr.: Náhled záznamu tabulky (Dod./Odb.)

Ikony umístěné v preview mohou být aktivní, tzn. kliknutím na ikonu, můžeme zobrazit profil subjektu na sociální síti nebo jej můžeme prověřit v příslušném registru.

Velikost panelu pro rychlý náhled můžeme měnit pomocí rozdělovníku (Splitteru), případně je možné jej úplně skrýt kliknutím na tento rozdělovník a získat tak maximální prostor pro tabulku.

Book Contents

Book Index

Komponenty formuláře

Ze seznamu na jinou záložku (stranu) dokladu se můžeme přepnout např. pomocí levého tlačítka myši. Standardní datové moduly obsahují dvě a více stran, přičemž na 1. straně jsou obvykle zobrazeny základní údaje a na dalších stranách pak položky, případně přiložené dokumenty a doklady.

Každá strana pak může obsahovat další záložky nebo komponenty, které se liší typem a povahou zapisovaných informací.

pic_4083

Obr.: Formulář - univerzální

 1. Vyhledávací nabídka (lookup) - po rozkliknutí ikony, se uživateli zobrazí seznam hodnot, který je možné v daném poli vyplnit.
 2. Editační pole (edit) - pole do, kterého je možné vepsat hodnotu předdefinovaného typu (text, číslo atd.).
 3. Zatrhávací pole (checkbox) - pole definující hodnotu ANO/NE.
 4. Rozbalovací panel (expander) - seskupuje komponenty, které je možné skrýt nebo zobrazit.
 5. Záložka - každá strana může obsahovat další záložky, na které mohou být umístěny další komponenty.
 6. Datumové pole - pole, do kterého je možné zadat pouze datum výběrem z kalendáře nebo zjednodušeným zadáváním.
 7. Tlačítko - po stisknutí tlačítka mohou být spuštěny akce, může zobrazit se plovoucí formulář (flowter), případně se mohou zobrazit nebo skrýt další pole.
 8. Náhled (preview) - souhrnné informace o aktuálním záznamu.

Book Contents

Book Index

Základní komponenty formuláře

Tyto komponenty univerzálních formulářů definují jejich základní strukturu a určují jejich vzhled tak, že seskupují další jednotlivá pole, informace a komponenty. Jedná se o Rozbalovací seznam (Expander), GroupBox a Plovoucí formulář (Flowter).

Book Contents

Book Index

Rozbalovací panel (Expander)

Rozbalovací panel (Expander) je komponenta seskupující pole, která spolu souvisí.

pic_4165

Obr.: Rozbalovací panel (Expander)

Rozbalovací panel je vždy definován nadpisem, který určuje kontext polí, které jsou v něm obsaženy. Expander je možné sbalit, a vyhradit tak více místa na formuláři pro informace, které nás zajímají. Sbalení provedeme pomocí ikony pic_835i, která je umístěna v pravém horním rohu panelu. Tento stav (sbalení) panelu si systém pro daného uživatele pamatuje.

Book Contents

Book Index

GroupBox

Další komponentou univerzálních formulářů sdružující pole je GroupBox.

pic_4166

Obr.: GroupBox

Tato komponenta obsahuje nadpis a čáru, které jej odděluje od zbytku formuláře. Pomocí této komponenty oddělujeme bloky polí na formuláři pro větší přehlednost uživateli.

Book Contents

Book Index

Plovoucí formulář (Floater)

Komponentou univerzálních formulářů, která rovněž seskupuje bloky informací a polí je tzv. Plovoucí formulář neboli Floater. Floater vždy zobrazujeme pomocí tlačítka a je součástí formuláře. Neobsahuje tedy tlačítka, jako jsou OK nebo Storno. Do názvu tlačítka plovoucího formuláře lze zobrazit konkrétní hodnotu, např. tlačítko pro daňovou rekapitulaci může obsahovat název konkrétního typu daně.

pic_4167

Obr.: Příklad tlačítka pro zobrazení floateru

Stisknutím tlačítka odkryjeme formulář, kde jsou uvedena další pole. Jedná se zpravidla o méně důležitá pole, u kterých není nutné, aby byly umístěny v hlavním formuláři.

pic_4168

Obr.: Floater pro daňovou rekapitulaci

Tento formulář může sloužit nejen jako náhled hodnot, ale pole je zde možné také editovat. Plovoucí formulář se při procházení jednotlivých záznamu v knize, např. pomocí kláves + a - vždy aktualizuje vzhledem k záznamu, na kterém stojíme. Floater si vždy pamatuje pozici na obrazovce, kde jej uživatel umístil a také svou velikost. Do výchozího umístění a velikosti jej pak můžeme vrátit pomocí ikony pic_836i. Zavřít plovoucí formulář lze pomocí ikony pic_837i, kliknutím mimo formulář nebo klávesou Esc.

Book Contents

Book Index

Stromová tabulka (Treeview)

Stromová tabulka je komponenta, která slouží pro zobrazení záznamů ve stromové struktuře.

pic_4206

Obr.: Stromová tabulka aktivit

Záznamy v treeview mohou být zobrazeny jako stromová struktura nebo jako tabulka. Způsob zobrazení volíme v seznamu možností, který lze zobrazit pomocí ikony pic_843i. V tomto seznamu jsou vždy dostupné všechny možnosti, dle kterých můžeme záznamy ve stromové tabulce třídit a je zde také volba Bez seskupení. Pomocí této volby můžeme záznamy zobrazit bez jakéhokoliv setřídění jako tabulku.

Pomocí designeru lze treeview nadefinovat tak aby byl uživateli viditelný pouze strom bez jakýchkoliv dalších sloupců.

Editovat stromovou tabulku můžeme pomocí myši metodou "Drag and Drop". Pomocí myši můžeme libovolný záznam uchopit a přenést jej do požadované úrovně treeview. Záznamy, u kterých došlo ke změně úrovně, jsou pak označeny ikonou tužky (neplatí pro nevlastněné položky).

pic_4207

Obr.: Stromová tabulka s editací

Book Contents

Book Index

Záložky ve formuláři

Záložky jsou komponentou, která slouží pro přepínání obsahu. Záložky mohou sloužit nejen jako hlavní komponenta určující strany záznamů v jednotlivých knihách, ale také jako organizační komponenta ve formuláři. Záložky jsou definovány ikonou a nadpisem, což uživatele informuje o charakteru polí a informací zde umístěných. Na záložky můžeme umístit další libovolné komponenty.

pic_4212

Obr.: Příklad použití záložek ve formuláři

Book Contents

Book Index

ListView

Komponenta ListView slouží pro zobrazení seznamu záznamů. Hlavní přínos této komponenty spočívá v možnosti nastavení 3 různých režimů pro tabulku. Komponenta ListView podporuje rovněž třídění záznamů do skupin.

pic_4888

Obr.: Zobrazení s velkými ikonami

pic_4214

Obr.: Zobrazení jako jednoduché tabulky

pic_4213

Obr.: Zobrazení s ikonami

Mezi jednotlivými režim je možné se přepínat, např. pomocí ikony.

Book Contents

Book Index

Rozdělovník (Splitter)

Komponenta Splitter slouží pro horizontální nebo vertikální rozdělení ploch. To, že je ve formuláři umístěn tento rozdělovník a lze jej využít poznáme podle symbolu s tečkami.

pic_4215

Obr.: Formulář s komponentou Splitter

Umístění tohoto rozdělovníku si systém pamatuje a ovládat jej a posouvat můžeme pomocí myši. Dvojím kliknutím myší na rozdělovník můžeme dané okno zavřít.

Book Contents

Book Index

Datové komponenty formuláře

Jedná se o komponenty univerzálních formulářů, které nám zobrazují konkrétní informace ze systému, a pomocí kterých, informace do systému zadáváme.

Book Contents

Book Index

Textové, číselné a zatrhávací pole

Textové pole je komponentou, která umožňuje uložit jakoukoliv informaci ve formě textu. Typickým příkladem takovýchto polí je pole Popis.

Do číselného pole je možné zadat, na rozdíl od pole textového, pouze číselnou hodnotu. Jakoukoli jinou textovou hodnotu toto pole neakceptuje. Příkladem takového pole je např. Splatnost.

Zatrhávací pole (CheckBox) slouží pro nastavení polí typu Ano/Ne. Jedná se např. o pole DPH na faktuře. Zatržení je možné provést levým tlačítkem myši.

Book Contents

Book Index

Label

Label je komponenta formuláře, která bývá zpravidla ve tvaru Název + Hodnota + Další text. V případě, že má definovanou akci tak se vykreslí jako link, na který je možné kliknout a command provést.

pic_4211

Obr.: Datová komponenta typu Label

Komponenta typu Label je ve značné míře používána v rámci náhledu záznamu (Preview).

Book Contents

Book Index

Datumová pole

Do datumové komponenty můžeme zadávat hodnoty výběrem z kalendáře, který si zobrazíme pomocí ikony pic_838i nebo klávesou F12.

pic_4169

Obr.: Kalendář pro výběr data

V případě datumových polí může uživatel využít zrychlených funkcí pro zadávání hodnot:

Tečka obecně v datumových polích nahrazuje aktuální den, měsíc nebo rok a lze ji takto při zadávání data používat. Při zadání hodnoty, např. ve tvaru ". . 2015" systém doplní aktuální den, aktuální měsíc a rok 2015.

Book Contents

Book Index

Nabídková tabulka (Lookup)

Při zadávání hodnot do pole typu lookup, má uživatel v rámci univerzální formulářů, možnost volby typu formuláře pro výběr hodnoty. Možnosti výběru hodnoty si můžeme v lookupu zobrazit pomocí pravého tlačítka myši přes volbu Vyhledat.

pic_4170

Obr.: Možnosti pro výběr hodnot

Ve formuláři má uživatel několik možností jak hodnoty nabídkové tabulky zadávat:

Poslední vybraný způsob vyhledávání si systém na daném poli zapamatuje a automaticky jej nabídne po stisknutí ikony v pravé části konkrétního pole jako rychlou volbu. Jedná se vždy o ikonu, která odpovídá zvolené možnosti pro výběr hodnot ve formuláři, viz obr. Možnosti pro výběr hodnot.

Book Contents

Book Index

Možnosti komponent formuláře

Pomocí pravého tlačítka na komponentě formuláře (poli) si lze zobrazit všechny dostupné možnosti, které můžeme při práci s danou komponentou využít.

pic_4209

Obr.: Možnosti pole formuláře

Popis možností:

Ve formuláři může být dále volba pro výběr vlastnosti pole, která má být ve formuláři zobrazená. Například pokud je ve formuláři pole Odběratel, je možné volit mezi zobrazením jeho názvu, zkratky nebo např. čísla.

pic_4210

Obr.: Pole Odběratel se zobrazením Zkratka 2

U některých polí, jako jsou např. elektronické adresy, lze v nabídce možností měnit typ zobrazení. Elektronické adresy mohou být zobrazeny jako Zjednodušené zadávání nebo Seznam všech zadaných. Toto zobrazení lze měnit také pomocí ikony pic_845i.

Book Contents

Book Index

Mapa a obrázek

Záznamy, jejichž součástí je adresa, mohou obsahovat v univerzálních formulářích pole typu mapa.

pic_4171

Obr.: Mapa v univerzálních formulářích IS K2

Mapa může zobrazovat, např. sídlo firmy dle zadané adresy a může být umístěna do náhledu záznamu, tzv. preview. Kliknutím na ikonu pic_839i, pak lze zobrazit danou adresu v prohlížeči v rámci Google map, a jednoduše pak použít, např. navigaci na danou pozici. Aby mapa správným způsobem zobrazovala pozici dle adresy, musí mít firma, v rámci svého účtu u společnosti Google vygenerován tzv. Api Key pro použití Google map. Tento Api Key pak musí být nastaven v Parametrech mandanta na 4. straně v sekci Vlastnosti.

Podobně jako mapa, může být v univerzálních formulářích zobrazen také obrázek nebo dokument. To lze pomocí komponenty FilePreview. Tato komponenta bývá zpravidla zařazená v Náhledu záznamů nebo na záložce Přílohy.

pic_4172

Obr.: Příklad obrázku v univerzálních formulářích

Pomocí ikony pic_839i, která je umístěna v pravé horní části, je možné obrázek zobrazit v nainstalovaném prohlížeči fotografií. Ikona pic_840i pak slouží ke zvětšení, popř. zmenšení obrázku v rámci formuláře.

Obdobně jako obrázky zobrazuje komponenta FilePreview také dokumenty. Záložka Přílohy pak může být v univerzálních formulářích definována tak, že zde bude zobrazen vždy náhled obsahu aktuálního souboru, na kterém stojí pravítko.

pic_4173

Obr.: Náhled obrázku na záložce Přílohy

Book Contents

Book Index

Kalendář

Kalendář slouží k přehlednému zobrazení událostí. Umožňuje propojení a správu soukromých a pracovních kalendářů spolu s kalendářem dokladů IS K2 v jednom místě. V kalendáři jsou události zobrazeny dle termínu a času konání.

V základní podobě zobrazuje kalendář aktuální měsíc, týden a den.

pic_3540_2021

Obr.: Hlavní kalendář

Kliknutím na tlačítko Kalendáře, které se nachází v levém horním rohu, se zobrazí nové okno se seznamem všech zobrazených kalendářů. Ty jsou zde rozčleněny podle barev.

pic_5332

Obr.: Zobrazené kalendáře

Každý z těchto kalendářů je možné potlačit (jeho data pak nebudou zobrazována), případně mu lze nastavit barvu dle vlastní preference. Konfigurace těchto kalendářů se provádí v rámci Poskytovatelů kalendářových dat.

pic_6120

Obr.: Definice poskytovatele kalendářových dat

V kalendáři je možné zobrazovat také data osobních kalendářů (Exchange). Nový osobní kalendář zde přidáme pomocí tlačítka pic_769i_2021.

Nový záznam do kalendáře k danému poskytovateli přidáme kliknutím pravého tlačítka myši na vybrané datum. Zobrazí se nabídka, kde zvolíme Nová událost a následně vybereme ze seznamu poskytovatelů.

Book Contents

Book Index

Kalendář v knihách IS K2

Kalendář lze rovněž umístit do jakékoliv knihy v IS K2. Konfiguraci kalendáře provádíme pomocí komponenty Calendar a máme zde dvě možnosti. První je nastavení Poskytovatele kalendářový dat a napojení komponenty na tohoto poskytovatele. Druhou možností je pak využití datového modulu, který je k tomu určen.

pic_6124

Obr.: Kalendář v knize IS K2 - Výrobní kalendář

Book Contents

Book Index

Odpojení formulářů

Některé komponenty univerzálních formulářů je možné odpojit a pracovat s nimi jako se samostatnými formuláři. Mezi komponenty, které lze takto odpojit řadíme např. Náhled záznamu (Preview), Záložky nebo Plovoucí formulář (Floater). Vlastní odpojení z formuláře provedeme pomocí ikony pic_859i. Pokud tedy komponenta obsahuje tuto ikonu, lze ji odpojit. Stisknutím této ikony dojde k odpojení komponenty.

pic_4292

Obr.: Formulář s odpojeným náhledem záznamů

Odpojená komponenta se chová jako standardní formulář a lze s ní tak pracovat. Je možné ji např. přesunou na druhý monitor. Odpojení a umístění komponenty si systém pamatuje, tzn. při zavření knihy a opětovném otevření nedojde k připojení a návratu do původního stavu, ale komponenta zůstává odpojena a na zvolené pozici (např. druhém monitoru). Při procházení záznamů se data uvedená v odpojeném panelu vždy aktualizují. Připojení komponenty na původní místo provedeme zavřením pomocí ikony pic_860i.

Odpojit můžeme také jakoukoliv záložku v rámci univerzálních formulářů. To provedeme pomocí pravého tlačítka myši přes volbu Detach control. Odpojit lze nejen záložky jako strany formuláře, ale také záložky ve formuláři, např. Komentáře.

Další odpojitelnou komponentou může být Plovoucí panel (Floater). Otevřený Plovoucí panel je možné umístit kdekoliv v rámci obrazovky. Pomocí ikony pic_859i však můžeme tento panel navíc odpojit, umístit mimo danou obrazovku a využívat jej jako jakékoliv jiné odpojené komponenty.

Pomocí návrháře formulářů můžeme nastavit jako odpojitelnou téměř jakoukoliv komponentu, nebo tuto vlastnost zakázat.

Book Contents

Book Index

Historie polí

Některá pole v IS K2 lze verzovat. To znamená, že se zaznamenává historie daného pole vždy k určitému datu. V IS K2 existují dva typy polí s historií.

Prvním typem jsou pole, která obsahují ikonu pic_844i. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí formulář Historie pole, do kterého se ukládají veškeré záznamy z tohoto pole. Tento formulář je možné zobrazit rovněž pomocí pravého tlačítka myši na konkrétním poli a dále přes volbu Historie.

U těchto polí je možné nastavení platnosti záznamů uložených v historii. Ukládá se pouze datum, nikoliv čas. K jednomu datu může být vždy jen jeden záznam. Změnou data se rovněž upraví jméno uživatele, který editaci záznamu provedl. Údaje jsou seřazeny chronologicky a je možné je smazat klávesou F8. Editovat nebo mazat záznam může jen uživatel, který má právo na Změnu časově platných záznamů. Tato funkčnost se využívá u polí, které mají legislativní význam (např. změna názvu firmy, změna IČO na kartě Dod./Odb., nebo změna sazby DPH na kartě Zboží). Nabývají platnosti vždy k rozhodnému datu, který se liší od data, kdy jej zadáváme do systému K2.

Druhým typem jsou pole pouze s přehledem historie změn. Zaznamenává se datum včetně času. Uživatel nemůže měnit datum a čas v historii. Pokud uživatel provede další přepsání pole do 9s nemusí být změny zaznamenány. U takovýchto polí není k dispozici ikona pro zobrazení přehledu historie. Formulář Historie polí lze zobrazit pouze pomocí pravého tlačítka myši a dále přes volbu Historie.

Book Contents

Book Index

Informace o formuláři

U každého univerzálního formuláře je možné zobrazit si jeho podrobnosti. Kombinací kláves Shift+Ctrl+Alt+F12 lze zobrazit okno obsahující základní informace o formuláři.

pic_4656

Obr.: Informace o formuláři

Formulář obsahuje 3 dílčí sekce:

Book Contents

Book Index

Přenos konfiguračních objektů

V rámci univerzálních formulářů je možné kopírovat konfigurační objekty (např. šablony, pohledy nebo formátování řádků a sloupců). Pro tyto účely, jsou v IS K2 k dispozici funkce Shift+Ctrl+C pro načtení objektu do schránky a Shift+Ctrl+V pro vložení objektu ze schránky. Objekty jsou takto přenositelné i mezi jednotlivými IS K2.

Funkce pro přenos konfiguračních objektů jsou dostupné vždy v knize, kde jsou dané objekty uloženy. Jedná se tedy např. o knihu Správa šablon nebo Správa pohledů.

Načtení konfiguračního objektů provedeme kombinací kláves Shift+Ctrl+C na daném objektu (položce) nebo pomocí pravého tlačítka myši a dále přes volbu Úpravy - Kopírovat záznam. Dojde k načtení vždy toho objektu (položky), který máme označený modrým pravítkem.

pic_4684

Obr.: Načtení konfiguračního objektu do schránky

Vložení konfiguračního objektu ze schránky pak provedeme kombinací kláves Shift+Ctrl+V nebo přes volbu Úpravy - Vložit záznam. Takto lze přenést konfigurační objekty s jejich kompletním nastavením.

Před vložení objektu se zobrazí formulář, kde je možné provést úpravy nastavení a až po potvrzení tohoto formuláře, je daný konfigurační objekt uložen.

pic_4685

Obr.: Formulář před vložením konfiguračního objektu ze schránky

Book Contents

Book Index

Export konfiguračních objektů do souboru "*.XML"

Konfigurační objekty je možné také exportovat do souboru "*.XML" a následně je z tohoto souboru importovat. Export konfiguračního objektu do XML provedeme pomocí tlačítka Export/Import a následně přes volbu Uložit do souboru.

pic_4686

Obr.: Export konfiguračního objektu do "*.XML" souboru

Následně se zobrazí dialogové okno, kde zvolíme název a umístění *.XML souboru.

Import konfiguračního objektu z "*.XML" souboru provedeme rovněž pomocí tlačítka Export/Import a dále přes volbu Nový ze souboru. Zobrazí se dialogové okno pro výběr daného souboru. Po potvrzení se ještě před uložením objektu do IS K2 zobrazí formulář, kde je možné provést úpravy nastavení a až po potvrzení tohoto formuláře, je daný konfigurační objekt uložen.

Takto lze přenášet konfigurační objekty s jejich kompletním nastavením.

Book Contents

Book Index

Servisní režim

V rámci konfiguračních objektů je uživateli k dispozici funkce pro Servisní režim. Tuto funkci můžeme zapnout pomocí tlačítka Servisní režim, které je dostupné v knihách konfiguračních objektů.

pic_4687

Obr.: Servisní režim

Po spuštění této funkce vidí uživatel všechny konfigurační objekty i jiných uživatelů a může s nimi pracovat. Servisní režim je podmíněn právem na servisní zásahy.