Book Contents

Book Index

Správa dokumentů (DMS)

Book Contents

Book Index

Práce s dokumenty v jednotlivých modulech

S dokumenty lze pracovat ve všech modulech K2, které obsahují záložku Přílohy, přičemž v ribbonu je přidaná sekce Dokumenty. Zde je práce obdobná jako práce s dokumenty v K2, kdy pro přesun je nutné zaevidovat dokument jako již předdefinovaný stav z prvního kroku v konfiguraci dokumentu.

Na této kartě lze přidávat k jednotlivým dokladům nebo záznamům dokumenty, které mají být k dokladu připojeny. Lze zde provádět náhled dokumentu, kdy se do dokumentu nahlíží pouze ve stavu pro čtení, proto žádné změny, které uživatel udělá nebudou uloženy. Pro revizi dokumentu je potřeba otevřít dokument funkcí Otevřít revizi dokumentu. Další možnosti práce s revizemi je její uzavření či zrušení. Pozor zrušení revize znamená, že současná revize se zneplatní.

pic_5543.png

Obr. Připojení dokumentu k dokladu v samostatných modulech

Vyhledávání v obsahu příloh lze spustit v nastavení příloh v sekci Dokumenty, kde v ribbonu je sekce Vytvořit filtr podle obsahu dokumentu. Stisknutím funkce Přidat podmínku podle obsahu dokumentu lze přidat podmínku pro předchozí vytvořený filtr podle obsahu dokumentu. V seznamu se vytvoří filtr dokladů, které obsahují hledaný text.

Book Contents

Book Index

Tisk

Pro zobrazování tiskových sestav se používá vlastní interní program AM. Tento slouží rovněž jako nástroj na tvorbu těchto tiskových sestav.

Typy tiskových sestav:

Skript K2

Jedná se o vlastní programový interpreter. Jako základ byl použit programovací jazyk Pascal. Zdrojové texty jsou v souborech *.PAS:

Skriptem K2 lze provádět libovolné výpočty, vytvářet lokální výpočtové tabulky, popř. zapisovat přímo do dat K2. Lze z něj spouštět libovolné funkce K2 a zároveň lze spouštět libovolné jiné programy. Skript K2 může využívat OLE pro komunikaci s jinými programy. Tímto nástrojem lze tedy provádět srovnatelné operace jako např. s produktem Visual Basic s tím rozdílem, že zde je automaticky zabudována podpora prostředí K2 se všemi programovými objekty, což znamená podstatně pružnější programování, a potom i samotný běh výpočtu, než kdyby byly veškeré funkce K2 volány přes OLE z Visual Basicu, popř. jiného vývojového nástroje. Avšak i tato cesta je možná.

Book Contents

Book Index

Univerzální formuláře

Book Contents

Book Index

Tisk pomocí F9

Tiskové sestavy a skripty vyvoláme klávesou F9 nad knihou nebo nad dokladem. Po stisknutí této funkce se vyvolá nabídková tabulka, která obsahuje zařazené výstupní sestavy. Na obrázku vidíte rozdělení sestav do tzv. témat, což jsou složky, pod kterými je daná sestava zařazena. Rozbalení (zabalení) nabídky jednotlivých složek provádíme dvojitým poklepnutím myši nebo klávesou Enter.

Klávesou Insert vložíme do seznamu sestavu nebo skript z knihy Sestavy. Novou sestavu, skript nebo dávku z databáze nebo ze souboru vložíme pomocí volby Nový v Nástrojovém panelu modulu. K editaci skriptu slouží klávesová zkratka Alt+F5, k editaci reportu Ctrl +F5 a k editaci nové sestavy Ctrl+F6, příp. pomocí právého tlačítka myši.

Pokud je aplikován pohled a grid má nastaveno jako výchozí nastavení tabulky nějaké nastavení a zároveň v aplikovaném pohledu jsou pro daný grid definovány sloupce, bere se jako výchozí právě to nastavení sloupců, které vychází z aplikace pohledu.

pic_4099

Obr.: Zobrazení Ikony

Dostupné funkce:

Předchozí

Posune pravítko v seznamu na předchozí záznam.

Další

Posune pravítko v seznamu na následující záznam.

Nový Ins

Otevře knihu sestav a umožní vybrat sestavu, skript nebo jinou funkci z této knihy.

Nový - sestava

Otevře formulář pro vložení a definici nové sestavy z databáze nebo souboru.

Nový - skript

Otevře formulář pro vložení a definici nového skriptu z databáze nebo souboru.

Nový - dávka

Otevře formulář pro vložení a definici nové dávky z databáze nebo souboru.

Změna

Změna záznamu

Kopie

Kopie záznamu

Oblíbené - zařadit na lištu

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu.

Oblíbené - zařadit na lištu do skupiny

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu do skupiny. Skupina, do které se zařadí je definovaná v detailu záznamu. Stromovou strukturu složek lze vytvořit v detailu v poli Skupina a pro odělení úrovní stromu použít "/" nako např. Doklady/FVOstrava.

Oblíbené - nezobrazovat na liště

Zruší zařazení sestavy, skriptu nebo dávky z Nástrojového panelu modulu.

Zobrazit i z lišty

Zobrazí/skryje v seznamu sestavy, skripty a dávky, které jsou zařazeny v Nástrojovém panelu modulu.

V tabulkovém zobrazení lze ve sloupcích přehledně vidět, cestu k souboru, zařazení do skupiny případně úroveň zařazení.

pic_4100

Obr.: Zobrazení Tabulka

Při zakládání nového záznamu prostřednictvím tlačítka na liště Nový (příp. pomocí pravého tlačítka myši) lze zvolit ze seznamu, zda budeme zakládat nový Skript, Sestavu nebo Dávku. V tom případě se nám zobrazí nové okno, kde lze upřesnit, jak chceme, aby skript (příp. sestava, dávka) fungoval. Po úspěšném zařazení skriptu či sestavy do seznamu je lze spustit pomocí tlačítek v dolní části okna nebo dvojitým poklepáním myši. V případě sestavy lze spuštění provést také zmáčknutím klávesy Enter.

pic_4926

Obr.: Zařazení nového skriptu

Popis polí:

Název

Název skriptu, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Popis

Popis skriptu, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Ikona

Ikona, která se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav. Je určena pro jednodušší rozeznání mezi jednotlivými položkami.

Skupina

Název skupiny, pod kterou bude skript zařazen. Skupiny se zobrazují pokud je zapnuto zobrazení Ikony. Název skupiny je také přebírán v případě, že je skript zařazen na lištu do skupiny.

Skript

Otevře formulář pro vložení a definici nového skriptu z databáze nebo souboru.

Zdroj dat

Zde lze omezit zdroj dat na určitý Datový modul, nad kterým má být skript spuštěn.

Přiřazení

V této oblasti lze skript přiřadit určité skupině uživatelů a to podle Úrovně, Uživatele, Mandanta nebo Vlastní firmy. Implicitně je zde vybrána úroveň Mandant.

pic_4927

Obr.: Zařazení nové sestavy

Popis polí:

Název

Název sestavy, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Popis

Popis sestavy, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Ikona

Ikona, která se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav. Je určena pro jednodušší rozeznání mezi jednotlivými položkami.

Skupina

Název skupiny, pod kterou bude sestava zařazena. Skupiny se zobrazují, pokud je zapnuto zobrazení Ikony. Název skupiny je také přebírán v případě, že je sestava zařazena na lištu do skupiny.

Sestava

Otevře formulář pro vložení a definici nové sestavy z databáze nebo souboru.

Spustit jako

V tomto poli lze zvolit, zda má být sestava spuštěna v samostatném okně nebo jestli má být rovnou vytisknuta či exportována.

Použít jazyk

Pokud je zatrženo, pak je sestava vytvořena ve zvoleném jazyce.

Elektronický podpis

Lze zvolit, zda má být sestava podespána či nikoliv.

Zdroj dat

Zde lze omezit zdroj dat na určitý Datový modul, nad kterým má být sestava spuštěna.

Nastavení tisku

V této oblasti lze upřesnit informace o tisku, jako jsou Tiskárna, Kopie či Zdroj papíru.

Nastavení exportu

V této oblasti lze upřesnit informace o exportu, tj. Cíl exportu, Formát, Jméno souboru.

Přiřazení

V této oblasti lze sestavu přiřadit určité skupině uživatelů a to podle Úrovně, Uživatele, Mandanta nebo Vlastní firmy. Implicitně je zde vybrána úroveň Mandant.

Book Contents

Book Index

Pohledy

Pohledy slouží k zachování nastavení knihy - sloupců, formátu sloupců, barevného zvýraznění dat, stavu tabulky, podmínek filtru, setřídění atd. Pohledy si můžeme ukládat a v případě potřeby kdykoliv vyvolat. V případě, že pohled obsahuje rovněž spuštění filtru, dochází k aktualizaci dat v tabulce. Tento pohled má oproti Pohledy - SQL výhodu, že si pamatuje stav podřízeného datového modulu.

Popis polí:

Pohled

Zkratka pohledu.

Popis

Popis pohledu.

Soubor

Soubor, do kterého se pohled ukládá.

Stav knihy a setřídění

Zapamatuje si stav knihy (rychlý filtr, kniha, vyhodnocovací filtr) a zvolený typ setřídění.

Sloupce

Zapamatuje si nastavení sloupců.

Parametry řádků a sloupců

Zapamatuje si nastavené parametry řádků a sloupců.

Nastavení formuláře

Nastavení formuláře - kniha, sklad, periody (tj. nastavení pomocí kombinace kláves Alt+F10).

Podmínky rychlého filtru

Toto pole je aktivní, pokud zadáváme nový pohled nad rychlým filtrem. Zapamatuje si podmínky rychlého filtru.

Podmínky vyhodnocovacího filtru

Toto pole je aktivní, pokud zadáváme nový pohled nad vyhodnocovacím filtrem. Zapamatuje si podmínky vyhodnocovacího filtru.

 

Spustit vyhodnocovací filtr

Automaticky spustí vyhodnocovací filtr:

  • s dotazem - po spuštění filtru se zobrazí formulář pro spuštění filtru (přidat, vytvořit, odmazat, ...),
  • bez dotazu - automaticky se provede akce vyhodnocovacího filtru bez spuštění dotazu.

 

Spustit akci filtru

Která z akcí vyhodnocovacího filtru se má spustit - zda přidat, vytvořit, odmazat apod.

tlačítko pro uložení pohledu (v nástrojovém panelu modulu)

Book Contents

Book Index

Potvrzení Alt+F2

Pojem potvrzení dokladu se v běžné účetní praxi nevyskytuje, ale u programu instalovaného v síti s více uživateli, kteří mají přístup k dokladům, znamená znemožnění dodatečných změn a úprav v dokladech. Potvrzená zakázka tak má charakter definitivně uzavřené obchodní smlouvy, potvrzená faktura je k dispozici pro nahlédnutí, ale ne pro změny atd.

Vlastnosti nepotvrzených dokladů:

Vlastnosti potvrzených dokladů:

V celém systému K2 se doklady potvrzují klávesami Alt+F2. Pro potvrzení dokladu můžeme využít také tlačítko Potvrzení na záložce Domů. Jakmile je nějaký doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny. Potvrzené doklady jsou označeny speciální ikonou potvrzení, tzn. je možné je na první pohled odlišit od nepotvrzených dokladů.

pic_741i ikona potvrzeného dokladu

pic_740i ikona prvního potvrzení skladového dokladu

Odpotvrzení dokladů je možné stisknutím kláves Ctrl+F2 nebo tlačítkem Odpotvrzení na záložce Domů. Na odpotvrzení musí mít uživatel příslušné právo. Pro odpotvrzení dokladu jehož datum potvrzení je starší než aktuální datum musí mít uživatel navíc právo na změnu data potvrzení.

Při opětovném potvrzení dokladu (tj. při potvrzení dokladu který byl odpotvrzen) je doklad automaticky potvrzen k původnímu datu potvrzení. Pokud by mělo u skladových dokladů dojít k zápornému stavu, nebo spadá původní datum potvrzení do blokovaných period, nebo by datum druhého potvrzení mělo být menší než datum prvního potvrzení, má uživatel možnost potvrdit doklad k aktuálnímu datu - tato akce však vyžaduje právo na Změnu data potvrzení příslušného dokladu.

Změnu data potvrzení lze provést kombinací kláves Ctrl+F5. Ke změně data potvrzení musí mít uživatel příslušné právo.

Book Contents

Book Index

Obnova - F3

Stisknutí klávesy F3 nad tabulkou aktualizuje tuto tabulku. Jedná se o obnovu obrazovky. V Parametrech uživatele lze nastavit časový interval automatické obnovy. Lze tak například zajistit zobrazení neustále aktuálních stavů na skladě, aniž by muselo být zasahováno do programu z klávesnice.

Stisknutí klávesy F3 nad dokladem vede k obnově, tj. k uvedení údajů v položkách do stavu před provedením změny.

Book Contents

Book Index

Knihy Alt+F10

Knihy (řady) slouží k rozdělení dokladů (zakázek, objednávek, faktur, dodacích listů atd.) do skupin, ve kterých jsou číslovány samostatně. Rozdělení dokladů do knih lze přirovnat k jejich členění do „papírových šanonů“, ve kterých je možné mít odděleně zařazeny doklady tuzemské, zahraniční, interní, reklamace apod.

Všechny knihy, které lze v IS K2 nastavit, vidíte po rozbalení nabídky stromového menu Základní data. Před započetím práce v každém modulu je nutné si nastavit alespoň jednu knihu a její číslování, aby bylo možné správným způsobem zakládat nové doklady. Vlastnosti knih lze také zadávat přímo v nabídce daného modulu, a to v části Základní data - Nastavení…

Informace o tom, ve které knize se zrovna nacházíme, je zobrazena v horní modré liště daného dokladu. Vejdeme-li např. do knihy Faktur vydaných, potom při zapnutém stavu Kniha svítí v horní modré liště popis aktuální knihy (šanonu) - např. Kniha: 10 - Tuzemsko (zkratka a popis knihy). V tabulce jsou tedy zobrazeny všechny tuzemské faktury.

Potřebujeme-li se mezi jednotlivými knihami přepnout, tzn. zobrazit si doklady z jiného šanonu (např. zahraniční faktury), stiskneme klávesy Alt+F10. Tím se vyvolá nabídková tabulka s nastavenými knihami, ve které lze pomocí šipek označit zvolenou knihu. Po odsouhlasení výběru klávesou Enter se zobrazí doklady nové knihy (šanonu) a pravítko se nastaví na poslední záznam v tabulce.

pic_042_UI.png

Obr.: Výběr knihy nad knihou Faktur vydaných - Alt+F10

Číslování dokladů v jednotlivých knihách je oddělené. Toto číslování lze ovlivnit v definici jednotlivých knih (nabídka stromového menu Základní data), kde lze zadávat nové knihy a nastavovat čísla posledních dokladů v dané knize. Pro doklady, které se začínají zakládat od počátku kalendářního roku, se používá číslování od jedničky.

Obdobně pokud se doklady začínají vystavovat až v průběhu roku (např. při přechodu z jiného systému na IS K2), je možné v knihách nastavit číslování dokladů od konkrétního čísla a tím navázat na číslování dokladů z předchozího systému.

Book Contents

Book Index

Období

Období slouží pro nadefinování roku, ve kterém mají být doklady vystavovány. Období definujeme v modulu Základní data - Období, přičemž pro každý rok používáme nový záznam. Nulté období je vždy povinné.

pic_1201_UI.png

Obr.: Číselník Období

Na záložce Základní údaje můžeme do polí Datum od a Datum do zadat rozsah období. Při uložení nového dokladu se pak kontroluje, zda datum dokladu spadá do intervalu období, které má uživatel nastaveno (kontrola se týká dokladů, které se účtují).

pic_3896_UI.png

Obr.: Číselník Období - Základní údaje

Nastavení číselných řad dokladů ve "starých" knihách:

Ve "starých" knihách (např. Knihy listovní pošty, Knihy JCD a dopravy) vyvolaných ze stromového menu Základní data - Knihy … se pro každé období nastavuje nové číslování dokladů, jakoby šlo o novou knihu, pouze označení knihy je pro všechna období stejné. V jednotlivých knihách lze zadat interval období, tzn., že jedno číslování může být spojité přes více období. Pokud není zadána žádná kniha s obdobím (pouze s nultým), jsou v této knize vytvářeny doklady spojitě bez ohledu na uživatelské nastavení období.

Tvorba dokladů v období:

Aktuální období si každý uživatel zvolí v modulu Správce - Parametry uživatele. Toto období je zobrazeno v Náhledu záznamů v části Nastavení. Podle takto nastaveného aktuálního období je při zakládání dokladu určeno, ve které číselné řadě bude daný nový doklad vytvořen.

Pro každého uživatele lze tedy nastavit, ve které číselné řadě bude vystavovat nové doklady. Jeden uživatel může vystavovat nové faktury v novém roce, zatímco někdo jiný může ještě řadit některé nové faktury do roku předchozího, či účtovat do starého roku apod.

Nadřízený doklad (zakázku) lze otevřít v jednom roce a podřízené doklady pak vytvářet v dalších letech. Tyto doklady budou sice vytvářeny v různém období, ale v jedné knize, a budou tedy připojeny k nadřízenému dokladu (zakázce).

Období nemusíme měnit pouze v Parametrech uživatele, ale také výběrem v části Nastavení v Náhledu záznamu. Z vyvolaného číselníku vybereme požadované období. Zvolené období se automaticky dosadí do Parametrů uživatele.

Upozornění: Po zvolení období jsou na obrazovce zobrazeny všechny doklady a ne pouze doklady zvoleného roku.

Book Contents

Book Index

Periody

Periody slouží k vyhodnocování různých stavů ve vymezených časových obdobích. Pro periody se nejčastěji zadávají měsíční rozsahy. Delší interval není vhodný především vzhledem k účetnictví, kdy je nutné provádět mezisoučty hlavní knihy nejdéle v měsíčních intervalech.

Periody se definují v modulu Správce - Číselníky - Periody. Při zadávání nových period lze využít automatické vytvoření period klávesami Ctrl+F6. Po jejich stisknutí se objeví hlášení systému, zda si přejeme vytvořit periody pro další rok. Po kladném odsouhlasení dotazu se periody automaticky vytvoří.

Po periodách dochází k těmto vyhodnocením:

Všechna vyhodnocení prováděná ve zvoleném modulu se pak týkají pouze údajů z nastavené periody.

Nabídkovou tabulku k vymezení period můžeme vyvolat např. přes náhled záznamů v části Období.

Nastavení period v knize Zboží:

Nabídková tabulka nad knihou Zboží umožní vybrat libovolnou periodu a tím zobrazit stav na zadaném skladě ke konci vybrané periody. Pokud vybereme periodu, která je aktuální k dnešnímu dni, zobrazí se aktuální stavy na skladech.

pic_043_UI.png

Obr.: Nabídková tabulka pro stanovení periody a skladu nad knihou Zboží

Nastavení period nad Hlavní knihou:

Nabídková tabulka nad Hlavní knihou a v analýzách umožňuje nastavit délku sledované periody. V poli Období od nastavíme měsíc, v jehož prvém dni perioda začíná, v poli Období do měsíc, v jehož posledním dni perioda končí. Dále je možné nastavit knihu, ze které mají být údaje zobrazeny.

pic_044_UI.png

Obr.: Nabídková tabulka pro stanovení intervalu period a knihy nad Hl. knihou

Book Contents

Book Index

Adresy a historie adres

Pro zadání adresy např. zákazníka slouží formulář Adresa. Používá se v těchto modulech: Dod./Odb., Kontaktní osoby, Servisní zakázky, Sklady, Personalistika, Interní doklady, Pokladní doklady, Listovní pošta, doklady nákupu a prodeje, Zásilky.

pic_2888_UI.png

Obr.: Formulář Adresa

Pozn.: Vybereme-li z nabídky PSČ, automaticky se dosadí podle číselníku i Místo. Stejně tak, když z nabídky vybereme Místo, pak se dosadí PSČ. K Místu také můžeme přiřadit libovolné PSČ. Další možností je Místo a PSČ vyplnit ručně bez výběru z číselníku.

Pole Změna platí od je zpřístupněno v případě, že provedeme změnu adresy (např. změníme číslo popisné, potvrdíme klávesou Enter a pole Změna platí od se zaktivní). Datum platnosti můžeme zadat ručně, nebo přes ikonu přímo z kalendáře. Platnost adresy můžeme kdykoliv změnit.

U adresy je možné zadat také GPS souřadnice. Tlačítko Další adresy slouží pro zadání fakturační, korespondenční a dodací adresy.

Pozn.: Při vytváření nové adresy vždy musíme vyplnit pole Platnost od. Pokud datum necháme nulové, změní se poslední uložený záznam.

Přes tlačítko pic_1103i.png se zobrazí formulář Historie adresy. Formulář slouží pro přehled změn údajů v historii. Pokud zadáme datum do pole Změna platí od ve formuláři Adresy automaticky se přizpůsobí pole Platnost do na předchozím záznamu. Datum platnosti adresy vidíme na formuláři Historie adresy.

pic_2889_UI.png
Obr.: Formulář Historie adres

Book Contents

Book Index

Porovnávač záznamů

Funkce umožňuje vybrat dva či více záznamů v libovolné tabulce a porovnat hodnoty požadovaných polí záznamů, a to včetně položkových modulů. Základem je vytvoření definice pro porovnání.

Příkladem pro využití může být:

Nástroj Porovnávač záznamů najdeme v nabídce funkcí nad každou tabulkou (ikona pic_831i).

Novou definici založíme buď pomocí nabídky Nový porovnávač záznamů, nebo ve Správě porovnávačů záznamů pomocí klávesy Insert.

Představení nástroje bude uvedeno na příkladu nastavení porovnání výrobních kalkulací - kde budeme chtít porovnat hlavičkové údaje kalkulace (např. výsledná cena), dále jednotlivé sumační kategorie (po druzích zboží) a nakonec i obsah položek a jejich množství v těchto kategoriích. V ukázce tak bude aplikace nastavení pro hlavičkové údaje, položkový modul a podpoložkový modul.

Porovnávaná pole

Na této záložce nastavíme pole hlavního datového modulu (nad nímž porovnávací definici tvoříme), jejichž hodnoty chceme zobrazit a porovnávat.V našem příkladu tedy vybraná hlavičková pole kalkulace - výrobek, množství, specifikaci ceny, celkovou a jednotkovou cenu kalkulace. Po zadání datového pole se vždy do pole Název přenese uživatelská reprezentace zvoleného pole. Tento název upravíme podle potřeby, jak si přejeme mít pole ve výstupu reprezentováno. (Příklad: po zadání pole s vazbou "ArticleId.Abbr" se uživatelsky naplní název "Zboží.Zkratka1", což přepíšeme například na "Zboží".) Pořadí vložených polí pro zobrazení lze dle potřeby měnit pomocí tlačítek šipek v záhlaví tabulky.

pic_5448

Obr.: Porovnávač záznamů - Výběr polí pro porovnání

Položkové moduly

V případě, že kromě hlavičkových údajů chceme porovnávat také údaje z položek, definujeme na záložce Položkové moduly příslušný položkový modul. Nový modul přidáme klávesou Insert. V našem příkladě vybereme modul "SummaryChild" - Kalkulace - sumace po kategoriích. Po zadání datového modulu lze v poli Název tento název upravit na takový, jak si přejeme mít modul ve výstupu reprezentován.

Nyní je potřeba z položkového modulu vybrat pole, které bude sloužit jako párovací pole - pole jednoznačně identifikující položku. V našem příkladu to bude pole "Name" - Název kategorie. Jak bude toto pole prezentováno uživateli v tabulce porovnávače definujeme v řádku Prezentace položky. Zde je nutné do složených závorek (může jich být definováno více za sebou) uvést pole, z nichž se budou číst hodnoty pro zobrazení. Typickým příkladem bude zobrazení např. Zkratky, Názvu, nebo obojího za sebou (Příklad: {Abbr} - {Name}). V našem příkladu kalkulací budeme chtít kategorii zobrazit pouze jejím jménem - zadáme tedy název pole "Name".

Následuje zadání polí pro porovnání z tohoto podřízeného položkového modulu - a to na záložce Porovnávaná pole. V našem příkladu budeme chtít opět porovnat výslednou cenu každé kategorie - vybereme tedy pole s cenou.

pic_5449

Obr.: Porovnávač záznamů - Položkový modul a definice párovacího pole

pic_5450

Obr.: Porovnávač záznamů - Položkový modul a výběr polí pro porovnání

Má-li vybraný položkový modul další položkový modul, lze dále porovnávat i záznamy z těchto "podpoložek". V našem případě kalkulací chceme vidět i samostatné položky zboží spadající do sumačních kategorií a porovnat jejich množství (spotřebu v kalkulaci).

Postupujeme stejným způsobem jako při definici prvního položkového modulu. V našem příkladu vybereme modul "SummaryItemChild" - Kalkulace - položky kategorií, vybereme párovací pole a stanovíme jeho prezentaci (pole "Name" - Název, a prezentaci stanovíme jako {Name}). Nakonec vybereme pole pro porovnání: "Quantity" - Množství.

pic_5451

Obr.: Porovnávač záznamů - Podpoložkový modul a definice párovacího pole

pic_5452

Obr.: Porovnávač záznamů - Podpoložkový modul a výběr polí pro porovnání

Tímto je definice hotova. Náhled na výsledek lze průběžně provádět z hlavního formuláře definice pomocí tlačítka Spustit porovnávač. Konečnou definici porovnávače uložíme dle potřeby do požadované úrovně (globální, mandant, uživatel, apod.).

Ukázka porovnání dvou kalkulací - plán vs skutečnost na průvodce

Zobrazení všech položek porovnávaných záznamů:

pic_5453

Obr.: Porovnávač záznamů - porovnání dvou kalkulací

Zobrazení pouze rozdílných položek porovnávaných záznamů - aktivní volba Zobrazit pouze rozdílné řádky:

pic_5454

Obr.: Porovnávač záznamů - porovnání dvou kalkulací - zobrazení pouze rozdílných řádků

Book Contents

Book Index

Masky sloupců

Pro zjednodušení nastavení zobrazení, zvláště pro více uživatelů, můžeme využít funkce Masky sloupců a vytvořit si vlastní nastavení (masky) podle našich potřeb. Tato nastavení se ukládají pod konkrétním jménem, pod kterým je lze opět u libovolného uživatele vyvolat.

Obr.: Číselník Masky

Funkci Masky sloupců vyvoláme přes nabídku menu modulu Zobrazit. Klávesou Insert vkládáme novou masku. Ve formuláři vyplníme Název masky, Popis, můžeme jí také přiřadit Ikonu. Do masky se automaticky nastaví ty sloupce, které jsou zobrazeny v Knize. Změníme-li v Knize nastavení sloupců, můžeme tuto změnu provést také v knize Masek. Pravítko nastavíme na masku, kterou chceme změnit, a po stisknutí klávesy F2 se nové nastavení uloží. Masku lze také z knihy masek vymazat. Nastavíme pravítko na masku, kterou chceme vymazat a stiskneme klávesu F8.

Program si pamatuje nastavení sloupců při vypnuté masce pro každé setřídění a pro každé nastavení filtru zvlášť. Po výběru vlastní masky je nastavení sloupců pro všechny typy setřídění stejné. Pokud masku vypneme (nastavení bez masky), obnoví se nám nastavení pro každé setřídění zvlášť, a to do stavu před výběrem vlastní masky. Pokud máme nastaveno zobrazení podle masky a v nějakém setřídění toto zobrazení změníme, po jakékoli změně setřídění nebo opuštění programu se obnoví zobrazení podle vybrané masky. Pokud máme nastavení bez masky, zobrazení se neobnovuje.

Book Contents

Book Index

Výběr sloupců

Ovlivní uživatelské nastavení zobrazení dat v tabulce. Přidáním nebo odebráním lze zobrazit jen požadované položky.

Obr.: Formulář Výběr sloupců

Ve formuláři Výběr sloupců si zvolíme, které sloupce budou v knize uvedeny. V levé části jsou zobrazena Pole příslušného datového modulu, která máme k dispozici. V pravé části tabulky jsou uvedena pole, která chceme zobrazit v příslušném pořadí. Pole z levé a pravé části můžeme libovolně přesouvat tlačítky Přidat, Přidat vše, Odebrat, Odebrat vše. V pravé části tabulky pomocí tlačítek Nahoru a Dolů volíme uspořádání sloupců.

U každého pole je uvedeno jeho Jméno, sloupec s Ikonou, Zkratka a případně i Popis.

Význam ikon pole datového modulu:

Ikona „Obrázek“ - jedná se o pole s obrázkem (bitmapou). Např. pole 'Z' (ikony o zaplacení).

Ikona „zelené V“ - tuto ikonu mají pole, u kterých je možná vazba do jiných datových modulů, tzn. dále se zanořují.

Vytvoření nového sloupce:

Příklad: Do knihy Faktur vydaných chceme přidat nový sloupec, ve kterém bude uvedena „Zkratka 1 zákazníka“.

CDo

Volba pole z aktuálního datového modulu - v našem případě z modulu Faktur vydaných - Číslo Dod./Odb.

;

Označuje další zanoření.

Zkr

Volba pole z jiného datového modulu - zde z modulu Dod./Odb. - Zkratka 1.

Příklad: V knize Faktur vydaných chceme mít uvedeno město zákazníka.

Book Contents

Book Index

Parametry sloupce

Touto volbou nastavujeme formát vybraného sloupce.

Způsoby nastavení parametrů sloupce:

Obr.: Formulář Nastavení parametrů sloupce

Popis polí:

Nadpis

Nastavení nadpisu sloupce v záhlaví.

Font záhlaví

Nastavení typu písma pro hlavičku sloupce (viz kapitola Správce - Číselníky - Názvy - Písma).

Zarovnání záhlaví

Nastavení zarovnání hlavičky vlevo, vpravo, na střed.

Zarovnání sloupce

Nastavení zarovnání údajů sloupce vlevo, vpravo, na střed.

Formát

V nabídce jsou přednastaveny vzory formátování sloupce. Podrobněji popsáno níže.

Nastavení šířky

Můžeme zadat formátování pro šířku daného sloupce. Zobrazí se šířka sloupce s námi požadovaným počtem znaků. Když budeme sloupec rozšiřovat, budou znaky přibývat. Pro nastavení šířky lze používat všechny typy formátu, nejčastěji 'S' nebo 'W'. Opět vybíráme z přednastavených možností.

Př.: Ve sloupci Město nastavíme šířku 'S10', zobrazí se Ústí nad L a po roztažení sloupce pak bude zobrazen celý název.

Nastavení sloupce

Nastavení platí pro jeden sloupec. Podrobněji popsáno níže.

Parametry sloupce

Pomocí kláves Alt+F5 v Nastavení sloupce - kniha si uživatel může nastavit parametry sloupce a obarvování. Vyhodnocování barev je nastaveno dle úrovní, přičemž čím vyšší úroveň, tím je obarvení víc nahoře.

  1. 0. úroveň - základ
  2. 1. úroveň - obarvení sudých řádků
  3. 2. úroveň - obarvení řádků na podmínku
  4. 3. úroveň - obarvení sloupců na podmínku

Nastavení řádků

Nastavení platí pro všechny sloupce v tabulce. Podrobněji popsáno níže.

Linky v řádcích

Po zatržení se zobrazí vodorovné linkování.

Linky ve sloupcích

Po zatržení políčka je v tabulce linkování svislé.

Proužky podle
už. nastav.

V tabulce budou (nebudou) sudé řádky zvýrazněny jinou barvou, pokud v Parametrech uživatele je (není) zatrhnut příznak Zobrazovat sudé proužky v gridu jinou barvou.

Proužky zobrazit vždy

Po zatrhnutí příznaku budou v tabulce zobrazeny sudé řádky jinou barvou, bez ohledu na zapnutý/vypnutý příznak v Parametrech uživatele.

Progr. pole

Zobrazení zkratky pole z datového modulu.

Jméno pole

Zobrazení jména pole z datového modulu.

Book Contents

Book Index

Formát

Na tomto místě nastavujeme typ formátování, který je pro každý sloupec jiný. Pro text a pro čísla se používají odlišné typy znaků.

Přehled znaků pro formátování:

Znak

Popis

S

Používá se pro texty a uvádí se v kombinaci s číslem. (Celková šířka se určuje jako součin průměrné šířky znaků pro daný font a počtu znaků.) 'S' znamená řetězec znaků a číslovka jejich počet včetně mezer. Pokud budeme sloupec rozšiřovat, zůstane nastavení znaků beze změny.

T

Tento znak se používá pro čas, a to nejběžněji v nastavení 'T4'. Zobrazí se hod. - min. - sek.

D

Znak používaný pro datum v běžném nastavení 'D6'. Ve sloupci se zobrazí datum v pořadí den - měsíc a rok.

M, N

Znaky se používají pro formátování čísel. Užívají se v kombinaci s čísly (celkový počet znaků) a se zvláštními znaky.

 

 

'M'

Tento znak slouží k redukci oddělovačů v případě nedostatku počtu znaků, používá se při zobrazení v Knize.

 

 

'N'

Zobrazuje veškeré znaky. Při nedostatku počtu znaků se mění na křížky, používá se ve formuláři.

 

Speciální znaky:

 

 

'-'

Číslo není v absolutní hodnotě, tzn. jsou zobrazena čísla kladná i záporná.

 

 

'_'

Číslo je ořezané o znaky, vynechávají se mezery (není napsáno 1 284, ale 1284).

 

 

'0'

Zleva se dopisují nuly na potřebný počet znaků.

 

 

'''

Použití desetinné čárky (tečky), tečkou (mezerou) odděluje tisíce. Zobrazení znaků se odvíjí od nastavení ve Windows.

 

 

'.'

Místo desetinné čárky se používá desetinná tečka.

W

Podobně jako 'S', výpočet šířky podle nejširšího písmenka (nejčastěji 'W').

I

Podobně jako 'S', pro výpočet šířky se používá šířka znaku čísla.

P

Speciální znak pro poznámky, kromě něj se používá taky 'F' a dalších 9 znaků (to je složitější).

Příklady:

Formát

Zobrazení

Formát

Zobrazení

S30

„Ústí nad Labem“

S10

„Ústí nad L“

D5

„11.05.99“

D6

„11.05.1999“

T1

„9:53“

T4

„9:53:41“

Příklad: Zobrazení částky „-1 234 567,89“ ve sloupci Cena. Celkový počet znaků včetně mezer a znaménka je 13.

Formát

Zobrazení

Formát

Zobrazení

N15

1.234.568

M15

1.234.568

N8

#####

M8

1234.568

N-15

-1.234.568

M-15

-1.234.568

N_15

1234568

M_15

1234568

N-_15

-1234568

M-_15

-1234568

N10`2

#####

M10`2

1234567,89

N-15'2

-1.234.567,89

M-15'2

-1.234.567,89

N_15'2

-1234567,89

M_15'2

-1234567,89

N015

000000001234568

M015

000000001234568

N-015.2

-00001234567.89

M-015.2

-00001234567.89

N-15.2

-1.234.567.89

M-15.2

-1.234.567.89

Book Contents

Book Index

Nastavení sloupce a nastavení řádků

Knize máme možnost zvýraznit vybrané řádky nebo sloupce. Zadávání podmínek je v obou případech stejné. Údaje v kolonce Nastavení sloupce platí pro daný sloupec, údaje v kolonce Nastavení řádků jsou platné pro všechny sloupce.

Stisknutím klávesy F12 se dostáváme do knihy Procedury pro barvy, ve které je uveden seznam procedur. Běžnými klávesami (Insert, F5, F6) editujeme Zkratku, Popis a z číselníku vybereme Funkci. Klávesou Alt+F5Prohlížení zadáváme vlastní podmínky funkce. Vyvolá se formulář s názvem Historie - porovnání pole, který je rozdělen na dvě části. V horní části formuláře zadáváme podmínky pro platnost dané funkce a ve spodní části nastavujeme barvy a typy písma.

Obr.: Formulář Historie - porovnání pole - Alt+F5

Položky formuláře:

Vstupní pole

Vstupní pole pro testování podmínky. Pokud formulář vyplňujeme pro políčko Nastavení řádků, tak ho musíme vyplnit. Když není vyplněno, vyhodnocuje se funkce pro každý sloupec samostatně.

Při vyplňování formuláře pro Nastavení sloupce nemusí být vyplněno, podmínky pak platí pro hodnotu pole vybraného sloupce. Pokud je Vstupní pole vyplněno, nabývá funkce stejné hodnoty bez ohledu na vybraný sloupec.

Následují funkce

Pokud nevyhovuje námi zadaná podmínka, lze zadat podmínku, která se má vyhodnotit jako následující. Tímto způsobem lze vytvořit řetězec za sebou testovaných podmínek. Nevyhovuje-li sloupec podmínce, testuje se následující funkce. Pokud není výsledek ani u poslední podmínky, tak se zobrazuje standardní barva.

Celé číslo

Nastavení podmínek pro testování čísel v intervalu Od do.

Reálné číslo

Nastavení podmínek pro testování čísel v intervalu Od do.

Text

Nastavení podmínek pro testování textového řetězce v intervalu Od do.

Fulltext

Nastavení podmínek pro testování textu. Používají se speciální znaky:

 

'.'

povinný znak na první pozici; rozlišuje malá a velká písmenka,

 

'^'

povinný znak na první pozici; nerozlišuje malá a velká písmenka,

 

'*'

nahrazuje libovolný počet znaků (lze umístit na začátek, doprostřed, na konec),

 

'?'

nahrazuje jeden znak.

Spodní část formuláře slouží pro nastavení a výběr barev a písma v tabulkách. V dokladech rozlišujeme několik typů barev. Základní rozlišení je barva písma a barva pozadí. Tyto barvy pak mohou být v Prohlížení a ve Změně různé. Zvýrazněná barva pozadí odpovídá poloze pravítka.

Barva pozadí v prohlížení

Základní barva pozadí v Prohlížení je při standardním nastavení "Windows" šedá.

Barva pozadí ve změně

Základní barva pozadí ve Změně je při standardním nastavení Windows bílá. Kromě dokladů ve Změně se jedná o všechny tabulky na 0. straně. Po nastavení jiné barvy se změní pozadí odpovídajících položek.

Zvýrazněná barva pozadí

Zvýrazněná barva pozadí odpovídá poloze pravítka - základní barva je při standardním nastavení Windows modrá. Po změně barev v tomto políčku se budou měnit barvy pozadí na položkách pravítka.

Neaktivní zvýrazněná barva pozadí

Tato barva odpovídá poloze pravítka v okamžiku, stiskneme-li v horní části obrazovky výběrové políčko. Při standardním nastavení Windows se jedná o barvu světle šedou.

Barva písma

Změna barvy písma ve Změně a v Prohlížení. Základní barva písma při standardním nastavení Windows ve Změně i v Prohlížení je černá.

Zvýrazněná barva písma

Změna barvy písma v položkách pravítka. Základní barva při standardním nastavení Windows je bílá.

Neaktivní zvýrazněná barva písma

Neaktivní zvýrazněná barva odpovídá barvě na tzv. „šedém pravítku“, která je černá.

Písmo

Na této položce vybíráme různé typy písma z Knihy písem.

Barvy a písma zadané ve formuláři Parametry větší než mají větší prioritu než barvy a písma zadané v Knihách barev a písem.

Book Contents

Book Index

Ribbon

Uvnitř modulu, nebo na některé stránce dokladu, je v horní liště zobrazen Ribbon systému K2. Z něj lze otevřít nabídku Domů, Funkce, Hromadné akce, Systém a také např. Dokumenty. Některé části ribbonu jsou pro jednotlivé moduly podobné. V následujícím textu jsou uvedeny společné znaky. Specifické části ribbonu budou popsány v odpovídajících kapitolách příslušných modulů. Ribbon se také po kliknutí na jednotlivé záložky dokladu může měnit.

pic_6838.png

Obr. Ribbon knihy Zboží

Book Contents

Book Index

Ribbon - záložka Domů

Na této záložce lze vužít tyto možnosti, které jsou společné pro všechny moduly:

pic_6838.png

Obr.: Ribbon - záložka Domů v knize Zboží

Book Contents

Book Index

Ribbon - záložka Funkce

Na této záložce jsou dostupné funkce, které lze využí v daném modulu. Funkce jednotlivých modulů jsou vždy popsané v příslušné dokumentaci.

pic_6847.png

Obr.: Ribbon - záložka Funkce v knize Zboží

Book Contents

Book Index

Ribbon - záložka Hromadné akce

Hromadné akce se používají, potřebujeme-li provést danou akci (funkci) nad více záznamy (doklady) najednou. Nabídka hromadných akcí se pro různé moduly částečně liší. Některé akce zařazené v této nabídce plní stejnou funkci jako klávesové zkratky, které se běžně používají.

Hromadné akce lze spustit následujícím způsobem:

pic_6852.png

Obr.: Hromadné akce - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Vybrané akce

Popis vybrané akce

Hromadná změna

Otevře formulář pro hromadnou změnu záznamů.

Přidat komentář

K vybraným záznamům se přidá komentář.

Odebrat komentář

Hromadné vymazání poznámky z vybraných záznamů.

Po spuštění funkce se vyvolá formulář Odebrat komentář, ve kterém nadefinujeme typ komentáře pro odmazání.

Potvrzení

Potvrzení (uzamčení) dokladu (obdoba funkce Alt+F2). Tato funkce nastaví ikonu potvrzení dokladu a datum potvrzení dokladu. Po provedené akci se doklady z kontejneru odmažou.

Odpotvrzení

Odpotvrzení dokladu (obdoba funkce Ctrl+F2). Tato funkce ruší příznak a datum potvrzení dokladu.

Datum potvrzení

U potvrzených dokladů umožňuje změnit datum potvrzení (obdoba funkce Ctrl+F5).

Storno

Hromadné stornování vybraných dokladů (obdoba funkce F8), u kterých nastaví ikonu stornování.

Odstorno

Odstornování stornovaných dokladů (obdoba funkce F8). U těchto dokladů zmizí ikona stornování.

Firma

Výběr multi company.

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Zrušení stavu

Na vybraných záznamech vymaže Stav.

Změna skupiny práv

Přidělení skupiny práv na prohlížení a změnu pro vybrané karty. Takové karty pak mohou prohlížet nebo měnit jen ti uživatelé, kteří mají danou skupinu práv. Ostatní uživatelé vidí místo údajů jen hvězdičky. Práva na záznam se přidělují v knize Uživatelské role na záložce Skupiny záznamů.

Book Contents

Book Index

Ribbon - záložka Systém

Tato záložka obsahuje akce systémového charakteru.

pic_6608.png

Obr.: Záložka Systém

Popis funkcí:

Pohledy

Kombinace uložených filtrů, sloupců a řazení.

Klávesová nápověda

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení řádku ve spodní části obrazovky. Číslice s pořadovým číslem 1 - 10 odpovídají funkčním klávesám F1 - F10. U každého čísla je zobrazen zkrácený popis volatelné funkce. Po stisknutí pomocných kláves Alt, Ctrl nebo Shift se tento popis mění aktuálně podle stisknuté klávesy.

Zobrazit plovoucí nápovědu

U polí a akcí v uživatelském rozhraní se zobrazí nápověda.

Potlačit úpravy formuláře

Formulář se zobrazí v továrním nastavení, bez speciálních úprav.

Smazat atributy formuláře

Smaže nastavení sloupců, řazení sloupců apod.

Profiler

Slouží pro měření výkonu uživatelského rozhraní.

Nápověda k zobrazeným datům

Zobrazí informace o datovém modulu, tabulce, formuláři.

Vyhledávání v nápovědě

Do formuláře se zadá hledaný výraz a dojde k přesměrování na webovou nápovědu.

Parametry

Správa a seznam dostupných parametrů.