Book Contents

Book Index

Docházkový systém

Správná a přesná data o docházce jsou dnes nezbytná nejen pro výrobní firmy. V Informačním systému K2 byl pro tyto účely vytvořen modul Docházkový systém. Pomocí webové K2 pak lze tento modul docházky spustit na většině moderních čteček karet a chipů.

Data o pracovní době svých zaměstnanců tak máte bezpečně uloženy rovnou ve vašem ERP systému, aniž byste k tomu potřebovali systémy třetích stran. Pokud je docházkový systém součástí informačního systému, výrazně zjednodušuje a zefektivňuje práci zejména mzdovým účetním. Také vedoucí pracovníci snadno získávají přehled o přítomnosti či nepřítomnosti podřízených na pracovišti.

pic_6633

Book Contents

Book Index

Základní data

Pod Základními daty je možné založit jednotlivé knihy potřebné pro práci s docházkovým systémem a také zobrazit číselníky s předdefinovanými záznamy, které je možné uživatelsky doplnit dle potřeb každé organizace.

Book Contents

Book Index

Knihy průchodů

Pro docházkové terminály je potřeba vytvořit knihy průchodů, do kterých se budou jednotlivé průchody ukládat. Pro všechny terminály může být jedna kniha průchodů, nebo může mít každý terminál nadefinovanou svou knihu průchodů. Knihy průchodů lze spustit ze stromového menu Základní data - Knihy průchodů, nebo Docházkový systém - Základní data - Knihy průchodů. Záznam se zde založí pomocí klávesy INSERT.

pic_6615

Obr.: Knihy Průchodů

Na knize je možné nastavit, že se průchody touto knihou nebudou brát v potaz při zpracování pracovních listů:

pic_6764

Obr.: Výchozí nastavení

Book Contents

Book Index

Knihy docházky

Pro vytváření pracovních listů zaměstnanců je potřeba vytvořit knihy docházky. Knih docházky může být tolik, kolik je knih mzdových dokladů (nejčastěji jedna kniha mzdových dokladů = jedna kniha docházky), nebo jich může být více, například pro jednotlivá střediska apod.

Knihy docházky lze spustit ze stromového menu Základní data - Knihy docházky, nebo Docházkový systém - Základní data - Knihy docházky. Záznam se zde založí pomocí klávesy INSERT.

pic_6616

Obr.: Knihy docházky

pic_6617

Obr.: Nastavení knihy mzdových dokladů pro zpracování mezd

Book Contents

Book Index

Mzdový kalendář

Kniha Mzdový kalendář se využívá v modulu Mzdy pro plánování pracovní doby zaměstnanců. Stejná kniha se využívá také pro modely pracovní doby v rámci docházkového systému, pouze je potřeba provést další nastavení, která se při vyhodnocení docházky v rámci docházkového systému využijí.

pic_6710

Obr.: Mzdový kalendář

Popis knihy Mzdový kalendář a vytváření jednotlivých mzdových kalendářů je popsáno v modulu Mzdy - Mzdový kalendář. V rámci docházkového systému je potřeba na mzdovém kalendáři provést nastavení modelu daného kalendáře.

Book Contents

Book Index

Mzdový kalendář - Definiční položky

Na záložce Definiční položky se definují směny mzdového kalendáře. Při definování směn je potřeba vyplnit pole Typ směny modelu pracovní doby. Tyto typy směn se definují pro každý mzdový kalendář na záložce Nastavení modelu. Zde se při vytváření definiční položky pouze vybere již založený typ směny.

pic_6712

Obr.: Mzdový kalendář - Definiční položky

Book Contents

Book Index

Mzdový kalendář - Nastavení modelu

Na této záložce jsou Nastavení modelu pracovní doby, které je pro správnou funkci docházkového systému potřeba provést.

Na modelu je zatržítko Používat individuální harmonogramy směn. Zatržítko ovlivňuje funkci Zpracovat pracovní list nad knihou Pracovní listy:

pic_6711

Obr.: Nastavení modelu - Parametry modelu ME - Základní nastavení

Popis polí Parametru modelu - Základní nastavení:

Příchod/odchod

Na pracovním listu se vyhodnotí pozdní příchod/odchod, pokud je mimo zde zadanou minutovou toleranci.

Nastavení pro příplatky

V této části se definuje časové rozmezí směn pro automatické vytváření příplatků. Definuje se rozmezí Od - Do pro odpolední a noční směny a také směny o víkendech a svátcích.

Saldo hodin

Definuje se zde způsob nakládání se saldem hodin, kladným i záporným.

- Nulovat - saldo se vynuluje a dále se neřeší

- Převést část na pracovní účet - část salda se převede na zvolený účet, zbytek se převede do dalšího období

- Převést vše dále - celé saldo se převede do dalšího období

- Převést vše na pracovní účet - celé saldo se převede na zvolený pracovní účet

V případě převodu kladného či záporného salda hodin je potřeba vybrat, na jaký pracovní účet bude saldo hodin převedeno. Kladné saldo např. na práci přesčas, záporné na překážku zaměstnavatele nebo náhradní volno za přesčas.

Toto nastavení se přenáší do pracovních listů zaměstnanců (Pracovní list - Součty dnů - Údaje za pracovní list - Saldo):

pic_6715

Obr.: Saldo na Pracovním listě

Ostatní

Nepoužívat průchody

 

Pokud je zatrženo, pak se při zpracování pracovního listu nebudou používat průchody přes docházkové terminály, ale budou se generovat zpracované příchody a odchody přímo z modelu (generuje se smluvní čas).

Automaticky vytvářet Přestávky na jídlo a oddech

Pokud je zatrženo, pak se vychází z toho, že zaměstnanci nenačítají (na docházkovém terminálu) odchod a příchod na pauzu a tyto přestávky se generují automaticky dle nastavení na modelu v části Typy směny modelu pracovní doby - Položky přestávek typu směny modelu pracovní doby.

Nárok na stravování

Nárok na stravenku se při zpracování pracovního listu poskytne, pokud bude v daném dni odpracováno minimálně zde nastavené minimum.

V části Typy směny modelu pracovní doby je nutné nadefinovat typy směn v rámci daného modelu pracovní doby. Může zde být pouze jedna směna, pokud model představuje pouze ranní směny, nebo zde může být směn více, pokud se jedná o vícesměnný provoz.

pic_6716

Obr.: Typy směny modelu pracovní doby

Popis vybraných polí:

Trvání směny

Délka směny bez přestávky.

Model pracovní doby

Předvyplněné pole zkratkou modelu pracovní doby. Pole nelze editovat.

Začátek/Konec pracovní doby

Maximálně - vymezuje rozmezí, kdy zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti.

Smluvně - smluvní doba směny, trvání směny včetně přestávky

Minimálně - ohraničuje čas možné přítomnosti zaměstnance na pracovišti

Tyto tři časové intervaly bývají jiné, pokud mají zaměstnanci pružnou pracovní dobu. Pokud mají pracovní dobu pevně danou, pak budou všechny tři intervaly stejné.

Začátek o den dříve

Zatržítko se týká nočních směn, kde je potřeba určit, kdy směna začala. Směna jako vygenerovaná položka v kalendáři příslušní určitému dni, zatržítko nám říká, kdy směna skutečně začala.

Pokud je v parametrech modelu zatrženo zatržítko Automaticky vytvářet přestávky na jídlo a oddech, pak je potřeba u jednotlivých směn tyto přestávky nadefinovat. Je třeba určit trvání přestávky a vymezit období čerpání této přestávky a to buď pevným začátkem nebo volitelným začátkem a délkou trvání směny před přestávkou.

pic_6717

Obr.: Položky přestávek typu směny modulu pracovní doby

Book Contents

Book Index

Typy průchodů

Číselník typu průchodů přes docházkové terminály. Číselník má předdefinované záznamy a lze ho také uživatelsky rozšířit.

pic_6623

Obr.: Typy průchodů

Book Contents

Book Index

Typy průchodů - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se definuje Zkratka a Popis typu průchodu a také informace o tom, zda se jedná o Přítomnost nebo Nepřítomnost, která je uložena v poli Typ. Tento údaje je důležitý a promítá se do celkového přehledu zaměstnanců a jejich Přítomnosti/Nepřítomnosti na pracovišti.

pic_6624

Obr.: Typy průchodu - Základní údaje

Pod tlačítkem Nastavení se vybírá Typ intervalu, který definuje další nastavení týkající se průchodu. Zároveň je možné zatrhnout, že tento Typ průchodu (odchod) bude platný i pro další dny. Toto nastavení je možné využít např. pro dovolenou, kdy průchod na dovolenou bude platný i pro další dny nepřítomnosti zaměstnance. Toto nastavení využívá funkce Zpracovat pracovní list.

pic_6625

Obr.: Typy průchodu - Nastavení

Book Contents

Book Index

Typ intervalu

Číselník Typ intervalu obsahuje předdefinované záznamy a zároveň je možné jej uživatelsky rozšířit.

pic_6697

Obr.: Typ intervalu

Book Contents

Book Index

Typ intervalu - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se definuje Zkratka a Popis typu intervalu. Pod tlačítkem Nastavení se nastavují další údaje, které je potřeba u intervalu definovat:

pic_6696

Obr.: Základní údaje - Nastavení

Popis polí:

Pracovní účet

Nastavení, na jaký pracovní účet se bude doba vykazovat.

Započítat dobu nepřítomnosti

Nastavení se využívá pouze u intervalů pro Nepřítomnost. Započítá se doba nepřítomnosti dle zde zvoleného intervalu. Započte se tedy pouze doba nepřítomnosti, která spadá do vybraného intervalu.

- Smluvní

- Minimální

- Maximální

Tyto intervaly se definují v knize Mzdový kalendář - Nastavení modelu - Typy směny modelu pracovní doby:

pic_6627

Obr.: Typy směny modelu pracovní doby

Minimální délky

Minimální délka, která bude při tomto intervalu započítána. Např. Přestávka na cigaretu bude vždy minimálně 15 min. Pokud není nastaveno (je zde hodnota 0:00), pak se bere skutečná délka.

Book Contents

Book Index

Pracovní účty

Definovaný číselník pracovních účtů, který je možné uživatelsky rozšířit. Obsahuje seznam možných pracovních účtů zaměstnanců, tedy možných součástí mzdy/platu zaměstnanců a jim přiřazených mzdových složek, prostřednictvím kterých se přenese do zpracování mezd.

pic_6618

Obr.: Pracovní účty

Book Contents

Book Index

Pracovní účty - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se definuje Zkratka pracovního účtu, jeho Popis a Typ. Typ je pevně daný číselník, který vymezuje možné typy pracovních účtů:

pic_6620

Obr.: Pracovní účty - Základní data

Pod tlačítkem Nastavení se definují jednotlivá nastavení pracovního účtu pro pracovní listy a také nastavení pro export pracovního účtu do mzdových dokladů.

pic_6619

Obr.: Pracovní účty - Základní údaje - Nastavení

Popis polí - Nastavení pro pracovní list:

Pořadí na pracovním listu

V tomto poli je možné definovat pořadí položek v knize Pracovní list - záložka Součty dnů - položky Součty účtů pracovního listu.

Pokud zde pořadí není definováno (hodnota je 0), pak je pořadí položek určeno programem.

Nápočet hodin do

Nastavení ovlivňuje nápočet těchto hodin do knihy Pracovní list:

Na záložku Dny údaje v jednotlivých dnech pracovního listu:

- Odpracováno celkem

- Přestávky celkem

- Absence celkem

Na záložku Součty dnů - položky Údaje za pracovní list.

pic_6622

Obr.: Údaje za pracovní list

Nápočet hodin pro saldo

Nastavení, zda se hodiny mají do salda přičítat, odčítat, či zda se tyto hodiny v rámci salda vůbec nenapočítávají.

Způsob zaokrouhlení minut v jednotlivém dni

Nastavení zaokrouhlení pro jednotlivé dny pracovního listu. Účet daného dne na pracovním listu se zaokrouhlí dle tohoto nastavení. Zaokrouhluje se většinou dolů na minuty.

Minuty pro zaokrouhlení v jednotlivém dni

Počet minut, na které se zaokrouhluje. Při nastavení 0 se zaokrouhluje na celé minuty.

Zbytek převést na účet

Zbytek ze zaokrouhlení se převede na zde vybraný pracovní účet, pokud je vyplněn.

Způsob zaokrouhlení minut za pracovní list

Vybírá se způsob zaokrouhlení pro úhrnnou hodnotu za pracovní list, která je zobrazena na záložce Součty účtů - položky Součty účtů pracovního listu

Minuty pro zaokrouhlení za pracovní list

Počet minut, na které se zaokrouhluje. Např. 0 = zaokrouhleno na minuty, 15 = zaokrouhlení na čtvrt hodiny

Zbytek převést na účet

Zbytek ze zaokrouhlení se převede na zde vybraný pracovní účet, pokud je vyplněn.

Tisknout

Nastavení pro sestavy Pracovní list.

Popis polí - Nastavení pro export do mzdových dokladů

Mzdová složka

Mzdová složka, na kterou bude pracovní účet exportován do mzdových dokladů.

Exportovat Hodiny, Dny, Sazbu, Částku, Data Od/Do

Možnost ovlivnit, jaké hodnoty se budou do mzdových dokladů na mzdovou složku exportovat. Jedná se o hodnoty z Pracovního listu - záložka Mzdové složky - Vstupní mzdové složky pracovního listu:

pic_6621

Obr.: Vstupní mzdové složky pracovního listu

Book Contents

Book Index

Docházkové terminály

Do knihy Docházkové terminály je potřeba založit záznam ke každému terminálu, který bude pro načítání dat do docházkového systému použit.

pic_6628

Obr.: Docházkové terminály

Book Contents

Book Index

Docházkové terminály - Základní údaje

Na záložce Základní údaje docházkového terminálu se definuje unikátní Zkratka terminálu, Popis a Kniha průchodů, do které se budou záznamy z tohoto terminálu ukládat.

pic_6629

Obr.: Docházkové terminály - Základní údaje

Pod tlačítkem Nastavení se definují průchody terminálem:

pic_6634

Obr.: Nastavení

Popis polí:

Implicitní druh průchodu

Implicitní druh průchodu nastavený na docházkovém terminálu v případě, že pro daný čas (pro čas průchodu) neexistuje položka v části pro Implicitní druh průchodu v časech.

Implicitní druh průchodu v časech

Možnost definovat nastavený druh průchodu na docházkovém terminálu ve vybraných časech. Tedy definovat Od - Do a implicitní druh průchodu pro toto časové rozpětí.

Přednastavené typy průchodů

Přednastavené typy průchodů, které se zobrazí na docházkovém terminálu.

pic_6635

Obr.: Obrazovka terminálu

Book Contents

Book Index

Docházkové terminály - Průchody

Na záložce Průchody se zobrazují všechny průchody přes vybraný docházkový terminál.

pic_6630

Obr.: Docházkový terminál - Průchody

Book Contents

Book Index

Docházkové terminály - Přílohy

Na tuto stranu Docházkových terminálů je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Skripty nad knihou Docházkový terminál

Pro docházkové terminály byla vytvořena aplikace pro praktické řešení průchodů těmito terminály, která předává data neprodleně přímo do docházkového systému, do knihy Průchody. Jedná se o skript Docházkový terminál (ATTT_Terminal.PAS).

pic_6636

Obr.: Aplikace pro docházkové terminály

Skript má parametr TerminalAbbr - Zkratka terminálu, na kterém aplikace běží. Uživatelsky lze změnit Druh průchodu a Typ průchodu. Pokud pracovník do 3 vteřin po provedeném nastavení neprovede průchod terminálem, pak se na terminálu nastaví implicitní hodnoty. Průchody terminálem jsou ukládány do knihy Průchody. Pokud je uložen průchod do 1 minuty od předchozího průchodu, pak se předchozí průchod automaticky stornuje.

Book Contents

Book Index

Osoby v docházce

Kniha Osoby v docházce zobrazuje všechny osoby, které je možné v docházkovém systému evidovat a vyhodnocovat.

pic_6631

Obr.: Osoby v docházce

Osoby v docházce jsou podmnožinou knihy Kontaktní osoby. V knize Osoby v docházce se zobrazují ty kontaktní osoby, které mají na záložce Základní údaje pod tlačítkem Referent zatrženo zatržítko Osoba v docházce.

pic_6637

Obr.: Kniha Kontaktní osoby

Book Contents

Book Index

Osoby v docházce - Docházka

Na záložce Docházka jsou základní údaje a nastavení týkající se vybrané osoby v docházce.

pic_6639

Obr.: Docházka

Popis vybraných polí:

Pracovník

Propojení osoby v docházce s personální kartou zaměstnance.

Poslední průchod v docházce časech

Doklad týkající se posledního průchodu osoby přes docházkový terminál. Pole nelze editovat.

Přítomnost v docházce

Vyhodnocení přítomnosti/nepřítomnosti osoby na pracovišti na základě posledního průchodu docházkovým terminálem.

Book Contents

Book Index

Přiřazené identifikační karty

Na záložce Přiřazené identifikační karty je možné zaměstnanci přiřadit kartu sloužící pro průchody docházkovými terminály. Identifikační kartu je nejprve potřeba založit v knize Identifikační karty a poté ji zaměstnanci přiřadit. Na kartě je možné její přiřazení zaměstnanci datumově omezit. Pokud bude probíhat import mzdových složek do mzdových dokladů, pak je nutné mít vyplněn také pracovní vztah zaměstnance.

pic_6641

Obr.: Přiřazené identifikační karty

Book Contents

Book Index

Přiřazené modely pracovní doby

Pro vyhodnocení docházky je zaměstnanci nutné přiřadit model pracovní doby. Přiřazení modelu pracovní doby je možné datumově vymezit, tedy při změnách modelu pracovní doby zaměstnace zde budou záznamy přibývat.

Přiřazení modelu je možné také zatržítkem Přiřazené modely pracovní doby dle nastavení pracovních vztahů. Pak se jako přiřazený model bude brát kalendář v poli Pracovní doba na pracovním vztahu zaměstnance.

Pokud zatržítko není zatrženo, pak je nutné přiřadit model v položkách Přiřazené modely pracovní doby.

pic_6642

Obr.: Přiřazené modely pracovní doby

Popis polí:

Model pracovní doby

Pro vytvoření pracovního listu zaměstnance je zde nutné vyplnit model pracovní doby, který se provede výběrem z knihy Mzdový kalendář.

Kniha docházky

Kniha docházky, do které se budou vytvářet pracovní listy osoby. Jedná se o povinný údaj.

Datum od - Datum do

Datumové omezení přiřazeného modelu. Položky pracovního listu se budou vytvářet dle položek modelu pracovní doby v rámci datumové platnosti tohoto modelu.

Pracovní vztah osoby v docházce

Pracovní vztah osoby, pro který se docházka sleduje a vyhodnocuje.

Book Contents

Book Index

Harmonogram směn

Na této záložce se zobrazují harmonogramy směn vybrané osoby v docházce. V případě, že se harmonogramy směn nevyužívají, tedy se netvářejí, pak je strana prázdná.

pic_6713

Obr.: Harmonogram směn

Book Contents

Book Index

Plánované absence

Na záložce Plánované absence se zobrazují naplánované nepřítomnosti z knihy Plánované absence pro vybranou osobu v docházce.

pic_6774

Obr.: Osoby v docházce - Plánované absence

Book Contents

Book Index

Průchody

Na záložce Průchody se zobrazují všechny průchody osoby v docházce přes docházkové terminály realizované přes přiřazené identifikační karty osoby.

pic_6645

Obr.: Průchody

Book Contents

Book Index

Pracovní listy

Na záložce Pracovní listy se zobrazují všechny pracovní listy vybrané osoby v docházce.

pic_6646

Obr.: Pracovní listy

Book Contents

Book Index

Osoby v docházce - Přílohy

Na tuto stranu Osob v docházce je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad knihou Osoby v docházce

Hromadné akce se spouští ze záložky Hromadné akce v ribbonu:

pic_6647

Obr.: Ribbon - Hromadné akce

Popis vybraných akcí:

Hromadná změna

Umožňuje hromadně změnit údaje na osobách docházce. U polí vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých mzdových dokladech uveden. Do hromadné změny se načtou pole zobrazená v tabulce. Další pole je možné přidat přes tlačítko Přidat pole. Zatržená volba S odmazáním z kontejneru/zrušení označení provede po spuštění akce výmaz z kontejneru nebo odoznačení záznamů hvězdičkami.

Vytvoření harmonogramu směn

Hromadná akce sloužící k vytvoření harmonogramu směn pro vybrané období. Akce se použije v případě, pokud je potřeba přiřazený model pracovní doby upravovat. Harmonogram směn se vytvoří dle přiřazeného modelu nebo modelů pracovní doby pro vybrané období a poté je možné tyto vytvořené záznamy upravovat.

pic_6648

Obr.: Vytvoření harmonogramu směn

Vytvoření pracovního listu

Hromadná akce pro vytvoření pracovních listů zaměstnanců. Akce se spouští pro každý měsíc vyhodnocení docházky a zpracování mezd.

Akci je možné spouštět před počátkem mzdového období, pokud zpracování pracovních listů probíhá průběžně od počátku měsíce a tedy pracovní list na počátku měsíce již musí být vytvořen. Nebo je možné akci spouštět až na konci měsíce, kdy už jsou všechny podklady pro docházku a všechny průchody terminály v systému.

Book Contents

Book Index

Identifikační karty

V knize Identifikační karty se zadávají všechny identifikační karty sloužící zaměstnancům pro průchody docházkovými terminály.

pic_6650

Obr.: Identifikační karty

Book Contents

Book Index

Identifikační karty - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zadává Identifikační číslo karty a přiřazují se položky - Přiřazené identifikační karty. V položkách se tedy definuje, komu a na jaké období je tato identifikační karta přiřazena.

pic_6651

Obr.: Identifikační karty - Přiřazené identifikační karty

Popis polí:

Kontaktní osoby

Výběr z číselníku Kontaktní osoby.

Datum od - Datum do

Datumové omezení přiřazení této karty vybrané kontaktní osobě.

Pracovní vztah osoby v docházce

Pracovní vztah osoby, pro který se docházka sleduje a vyhodnocuje.

Book Contents

Book Index

Identifikační karty - Průchody

Na záložce Průchody se zobrazují všechny průchody přes docházkové terminály realizované prostřednictvím této identifikační karty.

pic_6652

Obr.: Průchody

Book Contents

Book Index

Identifikační karty - Přílohy

Na tuto stranu Identifikační karty je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Harmonogram směn

Kniha Harmonogram směn slouží k rozvržení směn. Využívá se tehdy, pokud je potřeba upravovat přiřazený model pracovní doby zaměstnance. Záznamy je možné do knihy vytvořit ručně pomocí volby Nový v ribbonu, nebo využít hromadné akce Vytvoření harmonogramu směn nad knihou Osoby v docházce.

Každý záznam v knize představuje jednu směnu zaměstnance.

pic_6653

Obr.: Harmonogram směn

Book Contents

Book Index

Harmonogram směn - Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou informace týkající se konkrétní směny konkrétního zaměstnance.

pic_6654

Obr.: Harmonogram směn

Popis polí:

Datum

Příslušnost směny ke dni.

Od - do

Datumové a časové rozmezí trvání směny.

Přesčasová směna

Informace o tom, zda se jedná o směnu přesčas.

Svátek

Informace o tom, zda směna přísluší ke dni, na který připadá státní svátek.

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba zaměstnance, kterému směna přísluší.

Pracovní vztah

Pracovní vztah zaměstnance, ke kterému směna přísluší.

Model pracovní doby

Model pracovní doby, na základě kterého byla směna vytvořena.

Book Contents

Book Index

Harmonogram směn - Přílohy

Na tuto stranu Harmonogramu směn je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Plánované absence

V knize Plánované absence je možné zadat nepřítomnosti zaměstnanců, které budou použity při zpracování pracovních listů. Plánované absence mají při zpracování pracovních listů nižší prioritu, než průchody v knize Průchody. Tedy pokud je zadaná plánovaná absence v této knize a zároveň je při zpracování pracovního listu nalezen průchod v knize Průchody, pak má tento přednost před zadanou plánovanou absencí (např. plánovaná dovolená, ale zaměstnanec přijde do práce).

pic_6765

Obr.: Plánované absence

Plánované absence je možné zadávat pro jednu osobu pomocí ikony Nový v ribbonu, nebo je možné je vkládat hromadně moví klávesové zkratky SHIFT + F6. Na tuto klávesovou zkratku se otevře kniha Kontaktní osoby, kde je možné vybrat osoby, pro které chceme hromadně plánovanou akcenci zadat (např. na základě filtru a pod.), tyto osoby označíme hvězdičkou a dáme Enter.

pic_6927

Obr.: Označení osob pro hromadné vytvoření plánované absence

Záznamy se vloží s nulovými daty. Tyto data je možné doplnit pomocí hromadné změny záznamu, kde můžeme hromadně určit rozmezí absence a také její Typ (např. celozávodní dovolená):

pic_6928

Obr.: Hromadná změna - doplnění údajů

Book Contents

Book Index

Plánované absence - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se specifikuje typ nepřítomnosti a zaměstnanec, jehož se plánovaná absence týká.

pic_6766

Obr.: Plánovaná absence - základní údaje

Popis vybraných polí:

osoba

Kontaktní osoba zaměstnance, kterému absence přísluší.

Pracovní vztah

Pracovní vztah zaměstnance, ke kterému absence přísluší.

Typ nepřítomnosti

Výběr z číselníku Typ intervalu.

Nepřítomnost od/do

Časové vymezení nepřítomnosti.

Book Contents

Book Index

Plánované absence - Přílohy

Na tuto stranu Plánovaných absencí je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Průchody

Kniha Průchody obsahuje záznamy představující údaje o průchodech z jednotlivých docházkových terminálů.

pic_6655

Obr.: Kniha Průchody

Book Contents

Book Index

Průchody - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zobrazují údaje o konkrétním průchodu docházkovým terminálem.

pic_6656

Obr.: Průchody - Základní údaje

Popis vybraných polí:

Docházkový terminál

Docházkový terminál, přes který byl průchod uskutečněn.

Druh průchodu

Druh průchodu terminálem:

- Příchod

- Odchod

- Neurčeno

Typ průchodu

Výběr z číselníku Typu průchodů. Informace o tom, o jaký průchod se jedná.

Identifikační karta, Číslo identifikační karty

Identifikační karta, která byla při průchodu docházkovým terminálem použita.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, která má přiřazenu identifikační kartu, která byla použita pro průchod docházkovým terminálem.

Pracovní vztah

Pracovní vztah, který má kontaktní osoba přiřazen u identifikační karty, která byla použita při průchodu.

Book Contents

Book Index

Průchody - Přílohy

Na tuto stranu Průchodů je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy

V knize Pracovní listy dochází ke zpracování docházky jednotlivých zaměstnanců. Jeden pracovní list představuje vždy jedno mzdové období konkrétního zaměstnance. Na základě vstupních údajů je systém schopen vytvořit výkaz docházky za zvolené mzdové období.

Jedná se o tyto vstupní údaje:

Nastavení umožňují také dopočet ve dnech, pro které systém neeviduje průchody docházkovými terminály. Pracovní list je možné dále upravovat.

pic_6657

Obr.: Pracovní listy

Na pravé straně v Náhledu záznamu je možné ovlivnit, jaké pracovní listy se budou v knize zobrazovat na základě výběru mzdového období a zařazení kontaktních osob do stromu organizační struktury.

Popis vybraných polí:

Akceptovat organizační strukturu

Pokud není zatrženo, pak se v knize záznamy nefiltrují dle zařazení kontaktní osoby v organizační struktuře. Jsou vidět všechny záznamy za zvolené Mzdové období, případně všechny záznamy v knize, pokud není zvoleno Mzdové období.

Organizační struktura, Aktuální kontaktní osoba

Needitovatelná pole. Zobrazuje se aktuální přihlášená kontaktní osoba do K2, tedy kontaktní osoba propojená s přihlášeným uživatelem a organizační struktura vyplněna v nastavení Multi company, ze které se při filtrování záznamů v knize vychází.

Vybraná kontaktní osoba

Implicitně je zde vyplněna aktuální kontaktní osoba, ale uživatel může vyplnit jakoukoli podřízenou kontaktní osobu v rámci stromové struktury. Poté se zobrazují pracovní listy dle nastavení v poli Akceptované záznamy.

Pracovní zařazení

Pracovní zařazení kontaktní osoby. Implicitně je pole prázdné a zobrazují se data vůči všem zařazením kontaktní osoby ve stromové struktuře. Zaměstnanec může být na jedné nebo více pozicích v rámci stromové struktury a výběr je tímto polem možný omezit pouze na jedno zařazení do stromové struktury.

Akceptované záznamy

Vybírá se možnost, jaké pracovní listy se vzhledem k vybrané kontaktní osobě a jejímu zařazení ve stromové organizační struktuře zobrazují:

- vlastní záznamy

- vlastní a přímo podřízení

- vlastní a všichni podřízení

Mzdové období

Pracovní listy je možné zobrazit za zde vybrané mzdové období.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Základní údaje

Základní údaje představují identifikační údaje vybraného pracovního listu a také napojení na předchozí pracovní list a mzdové období. Pracovní listy na sebe musí navazovat.

pic_6658

Obr.: Pracovní listy - Základní údaje

Popis vybraných polí:

Doklad

Číslo dokladu přidělené programem.

Kontaktní osoba

Osoba, které se vybraný pracovní list týká.

Pracovní vztah

Pracovní vztah pracovníka, přiřazeného ke kontaktní osobě, kterého se pracovní list týká.

Mzdové období

Období zpracování mezd, pro které je vybraný pracovní list určen.

Model pracovní doby

Model pracovní doby přiřazený na osobě v docházce pro mzdové období pracovního listu.

Předchozí pracovní list

Vazba na předchozí pracovní list, pole nelze editovat.

Předchozí mzdový doklad

Vazba na předchozí doklad mezd, pole nelze editovat.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Dny

Záložka Dny je po vytvoření pracovního listu prázdná. Jednotlivé položky - Dny pracovního listu - zde vznikají akcí Zpracovat pracovní list, kterou je možné spustit ze záložky Funkce v ribbonu pro jeden pracovní list, nebo ze záložky Hromadné akce pro více pracovních listů najednou.

Jednotlivé dny pracovního listu je možné potvrdit (ALT+F2) a tím je označit jako již zpracované. Tyto potvrzené dny nebude akce Zpracovat pracovní list již měnit, budou tedy při zpracování pracovního listu vynechány. Hodnoty na nich ponechá stejné i tehdy, pokud by se změnily vstupní podmínky (průchody, absence, nastavení).

pic_6662

Obr.: Pracovní listy - Dny

Jednotlivé Dny pracovního listu je možné zobrazit a tím získat ucelený přehled daného dne. Je možné zobrazit, kolik zaměstnanec odpracoval hodin, jaké měl absence, přestávky a jaké mu přísluší příplatky:

pic_6699

Obr.: Den pracovního listu

Na horní straně formuláře jsou tlačítka, které umožňují zobrazit další položkové informace týkající se konkrétního dne a jeho zpracování.

Popis tlačítek:

Zpracované průchody a absence

Funkcí Zpracovat pracovní list se pod toto tlačítko načtou položky, které odpovídají danému dni a které jsou použity pro naplnění údajů daného dne.

 

pic_6700

Obr.: Zpracované průchody a absence

Tlačítko Načíst průchody a absence položky načte znovu - tedy aktualizuje.

Zpracované intervaly

Každý průchod má nastavený Typ intervalu, do kterého se promítá. Tyto zpracované intervaly vybraného dne jsou uloženy pod tímto tlačítkem.

 

pic_6701

Obr.: Zpracované intervaly

Tlačítko Načíst intervaly položky načte znovu - tedy aktualizuje.

Účty dne pracovního listu

Zpracované intervaly se promítnou do účtů dne pracovního listu:

pic_6703

Obr.: Účty dne pracovního listu

Tlačítko Zpracovat den pracovního listu položky vytvoří znovu - tedy aktualizuje.

Pracovní účet se intervalu přiřadí dle natavení v číselníku Typ intervalu:

pic_6704

Obr.: Nastavení na intervalu

 

Popis jednotlivých částí na formuláři Dny pracovního listu:

Typ chyby

Pokud není při zpracování pracovního listu nalezen průchod docházkovým terminálem pro odchod nebo příchod, tedy zaměstnanec má pouze jeden z těchto průchodů, pak se pří zpracování vezme chybějící příchod či odchod z Typu směny - smluvní začátek nebo konec směny. Do tohoto pole se zaznačí, že průchod chybí.

Ručně editováno

Pokud je položka dne uživatelsky upravena, tedy není pouze vytvořena funkcí Zpracovat pracovní list, ale je doupravena uživatelem, pak se nastaví programem toto zatržítko.

Plán

Načte se fond (hodiny, dny) pracovní doby daného dne z modelu nebo z harmonogramu směn pro tento den. Pokud se použije pro načtení hodnot harmonogram směn, pak je uložen v poli Harmonogram směn. Doplní se Typ směny z harmonogramu směn nebo z modelu.

To, zda se plán načítá z modelu nebo z harmonogramu směn, je dáno zatržítkem Používat individuální harmonogramy směn v knize Mzdový kalendář - záložka Nastevení modelu.

Odpracováno

Do části odpracováno se načítají hodnoty dle průchodů docházkovými terminály.

Pokud je v parametrech modelu pracovní doby zatrženo zatržítko Nepoužívat průchody, pak se při zpracování pracovního listu nebudou používat průchody přes docházkové terminály, ale budou se generovat zpracované příchody a odchody přímo z modelu (generuje se smluvní čas).

Odpracováno dnů

Pokud je odpracována nadpoloviční část směny (včetně), pak se den bere jako odpracovaný.

Nárok na stravenky

Pokud je odpracováno minimálně tolik, kolik je nastaveno v Parametrech modelu pracovní doby, pak je zde 1 = nárok na stravenku.

Absence

Jednotlivé absence se načítají buď z průchodů docházkovými terminály dle Typu průchodu, nebo z knihy Plánované absence.

Přestávky

Přestávka na jídlo a oddech se načte z průchodu docházkovým terminálem, nebo se vygeneruje automaticky z modelu pracovní doby, pokud je v parametrech modelu zatrženo zatržítko Automaticky vytvářet přestávky na jídlo a oddech a tato přestávka je zároveň definována u použitého Typu směny modelu pracovní doby.

Příplatky

Příplatek za přesčas

Příplatek za svátek

Příplatek za noční, odpolední a So+Ne - tyto příplatky se generují automaticky dle nastavení v parametrech modelu pracovní doby - Nastavení pro příplatky.

Ostatní

Pohotovost - údaj se automaticky nenačítá, je možné jej doplnit uživatelsky.

Saldo - saldo daného dne, tedy rozdíl vůči fondu. Saldo může být kladné i záporné.

Příchod a odchod

Brzký příchod a odchod se automaticky doplňují z průchodů docházkovými terminály dle nastavení v parametrech modelu pracovní doby v části Příchod/Odchod.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Intervaly

Na záložce Intervaly se zobrazují zpracované intervaly jednotlivých dní, tedy položky pod tlačítkem Zpracované intervaly na straně Dny.

pic_6849

Obr.: Intervaly

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Součty dnů

Na záložce Součty dnů pracovního listu se nachází souhrn za celé mzdové období a tedy kompletní přehled za pracovníka a jeho pracovní vztah, které se načítá na základě jednotlivých dní na pracovním listu. Jedná se tedy o souhrn počítaný ze všech dní na straně Dny.

pic_6718

Obr.: Součty dnů

Popis vybraných polí:

Fond dle směn

Hodiny a dny fondu pracovní doby vybraného mzdového období načtené z harmonogramů směn, pokud byly použity. Pokud nebyl použit harmonogram směn, jedná se o směny modelu.

Fon dle modelu

Hodiny a dny fondu daného měsíce načtené z modelu pracovní doby. Počet hodin a dnů ve státní svátek.

V části Součty účtů pracovního listu se zobrazují všechny pracovní účty vytvořené automaticky programem z jednotlivých účtů dnů pracovního listu:

pic_6719

Obr.: Součty účtů pracovního listu

Tyto programem vytvořené položky nelze editovat, editovat lze pouze účty jednotlivých dní, ze kterých se tyto součty automaticky generují. Uživatelsky je pouze možné přidávat nové položky pomocí ikony pro Novou položku a tyto vložené položky budou přístupné pro editaci, tedy Původ položky bude Ruční editace:

pic_6720

Obr.: Nová položka

V části Údaje za pracovní list je souhrn součtových údajů z jednotlivých dní pracovního listu, tedy souhrnný měsíční přehled docházky zaměstnance:

pic_6721

Obr: Údaje za pracovní list

Popis vybraných polí:

Odpracováno celkem

Celkový počet odpracovaných hodin v období, včetně práce přesčas.

Přestávky celkem

Úhrn přestávek v období.

Absence celkem

Celková absence v období.

Převod salda

Hodiny salda převedené z minulého období.

Saldo

Saldo aktuálního období.

Saldo k převodu

Součet polí Převod salda a Saldo.

Typ použití salda

Hodnota se přednastavuje dle nastavení v parametrech modelu pracovní doby - část Saldo hodin. Nastavení je možné na pracovním listu změnit dle toho, jak a zda chceme saldo v aktuálním období řešit.

- Nulovat - saldo se vynuluje a dále se neřeší

- Převést část na pracovní účet - část salda se převede na zvolený účet, zbytek se převede do dalšího období

- Převést vše dále - celé saldo se převede do dalšího období

- Převést vše na pracovní účet - celé saldo se převede na zvolený pracovní účet

V případě převodu kladného či záporného salda hodin je potřeba vybrat, na jaký pracovní účet bude saldo hodin převedeno. Kladné saldo např. na práci přesčas, záporné na překážku zaměstnavatele nebo náhradní volno za přesčas.

Pracovní účet

Pole je potřeba vyplnit, pokud má v aktuálním období dojít k převedení salda na pracovní účet.

Část salda

Pokud dochází k převedení části salda na pracovní účet, tak je potřeba vyplnit zde hodiny, které budou na vybraný pracovní účet převedeny.

Saldo pro příští období

Saldo, které bude převedeno do příštího období a objeví se na pracovním listu pro navazující období v poli Převod salda.

V částech Nezlikvidovaná Práce přesčas a Nezlikvidovaná Práce ve svátek se zobrazují hodiny přesčasů a práce ve svátek, které nebyly zlikvidované, tedy nebyl za ně poskytnut příplatek ani náhradní volno. Zobrazuje se vždy mzdové období, kdy k vzniku těchto hodin došlo a počet hodin. Položka pro aktuální období se vytvoří i pokud k žádnému přesčasu nedošlo. Na pracovním listě se zobrazují všechny položky měsíců, které dosud nebyly zlikvidované. Likvidace přesčasů probíhá vždy od nejstarších vzniklých přesčasů.

pic_6853

Obr.: Nezlikvidovaná práce přesčas a ve svátek

pic_6854

Obr.: Položka nezlikvidované práce přesčas

Popis polí:

Období

Mzdové období, kterého se záznam týká, tedy kdy přesčas vznikl. Každý měsíc má jeden záznam.

Převedeno

Kolik bylo z daného období převedeno, tedy nebylo zlikvidováno v období vzniku přesčasu.

Nově započteno

Nezlikvidovaný přesčas v období pracovního listu.

Likvidováno

Hodiny přesčasu zlikvidované v daném období, tedy byl za ně poskytnut příplatek za práci přesčas nebo náhradní volno.

K převodu

Hodiny přesčas k převodu do dalšího období, tedy nezlikvidovaný přesčas.

K převodu = Převedeno + Nově započteno - Likvidováno.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Mzdové složky

Na záložce Mzdové složky se zobrazují Vstupní mzdové složky pracovního listu, které se budou exportovat do mzdových dokladů. Mzdové složky se zde vytvářejí programem na základě nastavení v číselníku Pracovní účty. Položky Součty účtů pracovního listu ze strany Součty účtů se dle nastavení převedou na mzdové složky, které se poté zobrazují na této straně pracovního listu a které se hromadnou akcí z pracovního listu exportují do mzdových dokladů.

pic_6659

Obr.: Pracovní listy - Mzdové složky

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - Přílohy

Na tuto stranu Pracovních listů je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Přílohy - Propojení a odkazy.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Pracovní listy

Funkce nad knihou Pracovní listy se spouští ze záložky Funkce v ribbonu:

pic_6660

Obr.: Pracovní listy - Funkce

Popis vybraných funkcí:

Zpracovat pracovní list

Funkce pro zpracování pracovního listu vytvoří položky na stranu Dny pracovního listu. Načte fond pracovní doby z harmonogramu směn nebo modelu pracovní doby (dle nastavení), zpracuje průchody přes docházkové terminály, plánované absence a pracuje s nastavením docházkového systému.

Výstupem jsou jednotlivé zpracované dny pro období pracovního listu, které je poté možné ručně upravovat. Zároveň jsou také aktualizované údaje na záložce Součty dnů, které z těchto jednotlivých vygenerovaných dnů vycházejí a také mzdové složky, na záložce Mzdové složky pracovního listu, které se vytvoří na základě Součtů účtů pracovního listu.

Export do mzdového dokladu

Funkce provede vložení mzdových složek ze záložky Mzdové složky pracovního listu na stranu Vstup do knihy Mzdové údaje. Pokud dojde k opakovanému spuštění funkce, pak se původně vložené mzdové složky vymažou a vloží se mzdové složky nové. Funkci je tedy možné spouštět opakovaně.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad knihou Pracovní listy

Hromadné akce se spouští ze záložky Hromadné akce v ribbonu:

pic_6661

Obr.: Pracovní listy - Hromadné akce

Popis vybraných akcí:

Hromadná změna

Umožňuje hromadně změnit údaje na osobách docházce. U polí vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých mzdových dokladech uveden. Do hromadné změny se načtou pole zobrazená v tabulce. Další pole je možné přidat přes tlačítko Přidat pole. Zatržená volba S odmazáním z kontejneru/zrušení označení provede po spuštění akce výmaz z kontejneru nebo odoznačení záznamů hvězdičkami.

Zpracovat pracovní listy

Funkce pro zpracování pracovního listu vytvoří položky na stranu Dny pracovního listu. Načte fond pracovní doby z harmonogramu směn nebo modelu pracovní doby (dle nastavení), zpracuje průchody přes docházkové terminály, plánované absence a pracuje s nastavením docházkového systému.

Výstupem jsou jednotlivé zpracované dny pro období pracovního listu, které je poté možné ručně upravovat. Zároveň jsou také aktualizované údaje na záložce Součty dnů, které z těchto jednotlivých vygenerovaných dnů vycházejí a také mzdové složky, na záložce Mzdové složky pracovního listu, které se vytvoří na základě Součtů účtů pracovního listu.

Export do mzdových dokladů

Funkce provede vložení mzdových složek ze záložky Mzdové složky pracovního listu na stranu Vstup do knihy Mzdové údaje. Pokud dojde k opakovanému spuštění funkce, pak se původně vložené mzdové složky vymažou a vloží se mzdové složky nové. Funkci je tedy možné spouštět opakovaně.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Pracovní listy

Book Contents

Book Index

Pracovní list

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy:

Soubor: ATTWTR_Doc01.AM

Popis sestavy: Pracovní list zaměstnance tištěný na výšku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

 

ATTWTR_Doc01

Book Contents

Book Index

Pracovní list

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy:

Soubor: ATTWTR_Doc02.AM

Popis sestavy: Pracovní list zaměstnance tištěný na šířku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX