Book Contents

Book Index

Přílohy - Propojení a odkazy

Na záložce Přílohy můžeme k záznamům připojit externí dokumenty a záznamy z ostatních modulů K2. Je zde zobrazeno propojení s Aktivitami, Úkoly, Doklady, Odkazy i Procesy.

pic_991_UI.png

Obr.: Dod./Odb. - Přílohy

Na záložce Přílohy lze vybírat doklady a dokumenty k připojení i s typem vazby. Po stisknutí tlačítka pic_968i se otevře nabídka s typy vazeb dokladů.

Z číselníku typy dokumentů lze vybrat tyto možnosti:

pic_2225_UI.png
Obr.: Otevřená nabídka typů dokumentu

Číselník obsahuje tyto typy vazeb:

Číselník typy vazeb dokladů je také možné zobrazit v Parametrech mandanta - 4. strana - tlačítko Typy dokladů. Ke každému typu vazby dokladu můžeme vybrat seznam dokladů, které jsou pro tuto vazbu povolené - tlačítko Druhy dokladů k typům vazeb.

pic_2226_UI.png
Obr.: Otevřená nabídka typů dokladu

Book Contents

Book Index

Dokumenty

K jednotlivým dokladům nebo kartám lze v IS K2 zařadit dokumenty. Dokument je soubor vytvořený některou z aplikací Windows a uložený v konkrétní složce Windows. Takto zařazené dokumenty lze prohlížet nebo editovat. K editaci se používá buď systémem Windows asociovaná aplikace, nebo aplikace zadaná v parametrech dokumentů. Jedná se například o smlouvy uložené v některém formátu textového souboru, fotografie, grafy, grafické tabulky, výkresy apod. Vlastní dokumenty jsou uloženy v adresářích na disku. V IS K2 jsou uvedeny pouze odkazy na tyto dokumenty, které jsou uloženy ve speciální databázi.

Book Contents

Book Index

Vkládání a vymazání dokumentů z dokladu

Dokumenty můžeme připojit, změnit a odpojit na straně Přílohy pomocí klávesy Insert nebo využitím tlačítka pic_968i. Odpojení dokumentu provádíme klávesou Delete.

pic_188_UI.png

Obr.: Kniha Dokumenty

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na této záložce jsou uvedeny základní údaje o dokumentu.

pic_187_UI.png

Obr.: Dokumenty - Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Zkratka dokumentu, která je povinná. Dva dokumenty nemohou mít stejnou zkratku. Slouží jako identifikační kód dokumentů, podle kterého lze dokumenty najít.

Typ

Charakterizuje typ souboru a zároveň konfiguraci daného typu souboru v K2 (způsob kopírování z původní složky, asociovanou aplikaci, parametry apod.). Typy dokumentů jsou popsány níže.

Číslo

Číslo dokumentu.

Název

Tuto položku můžeme vyplnit buď libovolným názvem, nebo se automaticky přednastaví názvem připojeného souboru po stisknutí tlačítka Výběr. V tomto případě bude název uveden bez přípony.

Soubor dokumentu

Název souboru dokumentu včetně cesty, odkud bude dokument IS K2 otevírán. Soubor lze zadat pouze v novém záznamu. Při výběru souboru dialogovým oknem lze zadat i neexistující soubor. Pokud použijeme tlačítko Výběr, vyplní se nám toto pole automaticky podle nastavení v Typu dokumentu.

Pův. soubor

Obsahuje název souboru a kompletní cestu, kde se soubor nalézal před zařazením dokumentu do databáze. Soubor lze zadat pouze v novém záznamu. Pokud použijeme tlačítko Výběr, vyplní se toto pole automaticky podle nastavení v Typu dokumentu.

Popis

Popis dokumentu.

Firma

 

Platnost od, Platnost do

Platnost daného dokumentu.

Dokument zařadil

Jméno uživatele, který dokument zařadil do systému IS K2.

Zařazeno

Datum zařazení dokumentu.

Dokument změnil

Jméno uživatele, který dokument změnil.

Změněno

Datum změny dokumentu.

Změna souboru

Datum změny souboru dokumentu.

Čas změny souboru

Čas změny souboru dokumentu.

Změnu zapsal

Jméno uživatele, který zapsal změnu dokumentu.

Při vkládání nového dokumentu je přístupné tlačítko Vybrat soubor. Stisknutím tlačítka se otevře výběrový dialog souborů nadefinovaný v poli Vstupní složka v knize Typy dokumentů. Jakmile uložíme nový dokument, provedou se příslušné akce dle typu dokumentu (kopírování, přesun, vytvoření názvu nového souboru, …) a pole Soubor a Původní soubor nebudou přístupná.

Book Contents

Book Index

Záložka Historie dokumentu

Na této záložce je zobrazena historie práce s vybraným dokumentem.

pic_6316.png

Obr.: Dokumenty - Záložka Historie dokumentu

Book Contents

Book Index

Záložka Doklady

Na záložce Doklady je uveden seznam záznamů, ke kterým je daný dokument připojen.

pic_732_UI.png

Obr.: Dokumenty - záložka Doklady

Book Contents

Book Index

Záložka Procesy - Dokumenty

V této části se zobrazují procesy workflow, které se k záznamu vztahují.

pic_6319.png

Obr. Dokumenty - záložka Procesy

Book Contents

Book Index

Typy dokumentů
Typy dokumentů používané v IS K2 např.:

pic_198_UI.png

Obr.: Číselník Typy dokumentů

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_186_UI.png

Obr.: Typy dokumentů - Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Zkratka typu dokumentu.

Typ

Ve výběru je možné vybrat, jak bude při zařazování dokumentu naloženo s původním souborem a jakým způsobem se soubor stane součástí IS K2:

 

Použít původní

Soubor nebude ani kopírován, ani přesouván a do databáze se zapíše pouze odkaz na původní umístění.

 

Přepsat kopií

Soubor bude zkopírován do Archivní složky. Bude-li se v Archivní složce vyskytovat soubor o stejném názvu, bude přepsán novým souborem.

 

Přepsat přesunem

Soubor bude přesunut do Archivní složky. Bude-li se v Archivní složce vyskytovat soubor o stejném názvu, bude přepsán novým souborem.

 

Unikátní kopie (implicitně)

Soubor bude zkopírován do Archivní složky. Bude-li se v Archivní složce vyskytovat soubor o stejném názvu, bude vytvořen nový název lišící se číslem v posledních znacích názvu.

 

Unikátní přesun

Soubor bude přesunut do Archivní složky. Bude-li se v Archivní složce vyskytovat soubor o stejném názvu, bude vytvořen nový název lišící se číslem v posledních znacích názvu.

Skrýt v nabídce

 

Popis typu

 

Vstupní složka

Přednastavení složky (adresáře), ve které se bude otevírat výběrový dialog souborů po stisknutí tlačítka v editačním poli, nebo po stisknutí tlačítka Výběr na 1. straně dokumentů. Není-li tato položka vyplněna, provede se po stisknutí tlačítka Výběr dle naposledy použité složky (adresáře).

Přípona dialogu

Implicitní přípona (extenze) dialogu souborů.

Maska dialogu

Typ souboru ve standardním výběrovém dialogu souborů ve Windows (po stisknutí tlačítka Výběr na 1. straně formuláře dokumentu). Jednotlivé posloupnosti znaků v textu v pořadí [název],[extenze],[název],[ extenze], ... musí být odděleny znakem "svislá čára".

Př. textu: Textové soubory|*.txt|Word|*.doc|Všechny soubory|*.*

Tento příkladový text naplní tabulku třemi typy souborů, a to textovými soubory (soubory s extenzí „txt“), MS Word texty (soubory s extenzí „doc“) a všemi soubory.

Chceme-li, aby v jednom řádku standardního výběrového dialogu souborů bylo uvedeno více typů souborů, oddělíme je znakem '#'.

Př. textu: Textové soubory|*.txt|Dokumenty|*.doc#*.rtf

Archivační složka

Složka (adresář), do které se bude kopírovat nebo přesouvat soubor tak, aby se stal součástí K2 uspořádání souborů. Vyplnění tohoto pole je povinné.

Spouštěcí aplikace

Toto pole se vyplňuje v případě, když chceme otevírat dokument jinou aplikací než asociovanou. Zde se vyplní název spustitelného souboru Windows (včetně cesty), kterým je třeba aplikaci spustit.

Parametry aplikace

Parametry se vyplňují v případě, že je vyplněno pole Spouštěcí aplikace. Zde se zadávají posloupnosti znaků parametrů uvedených za názvem souboru spouštěcí aplikace. Parametr '%S' bude za běhu programu nahrazen názvem souboru dokumentu včetně cesty.

Archivní název

Pokud je třeba nahradit původní název souboru konkrétním názvem, pak se toto pole vyplňuje.

Book Contents

Book Index

Záložka ribbonu Dokumenty

Pro práci s dokumenty je možné využít také tlačítka v ribbonu na záložce Dokumenty. Ribbon Dokumenty se zobrazí ze záložky Přílohy. Dokument je možné otevřít poklikáním myši na daný soubor, přes tlačítko Náhled dokumentu v ribbonu, klávesou Enter, nebo výběrem přes pravé tlačítko myši a vybráním možnosti Náhled dokumentu.

pic_6321.png

Obr.: Ribbon Dokumenty

V ribbonu můžeme využít tyto další tlačítka:

Tlačítka Otevřít revizi dokumentu, Uzavřít revizi a Zrušit revize jsou konfigurované v DMS databázi.

Book Contents

Book Index

Doklady

Doklady vytvořené v IS K2 vkládáme na záložku Přílohy do části Doklady pomocí tlačítka pic_968i.

pic_6322.png

Obr.: Část Doklady

Ze zobrazené nabídky vybereme typ dokladu. Otevře se seznam dokladů a klávesou Enter vložíme odkaz na požadovaný doklad. Doklady můžeme také vkládat hromadně, tím, že označíme doklady, které chceme vložit a výběr potvrdíme klávesou Enter. Uložíme standardním způsobem klávesou F2.

Klávesou Delete vložený záznam odmažeme.

pic_992_UI.png

Obr.: Číselník Typy dokladů

Book Contents

Book Index

Odkazy

V některých modulech existuje na záložce Přílohy možnost přepnout se na podzáložku Odkazy. Ta se v současné době využívá zejména pro weby a e-shopy pro připojení obrázků a jiných souvisejících souborů, které se mají na webu/e-shopu zobrazovat.

pic_3697

Obr.: Kniha Zboží - Přílohy - podzáložka Odkazy

V odkazech pracujeme s Kategoriemi a Typy odkazů.

Přehled a nastavení Typů odkazů

Typ

Přípony souborů

Dokument

doc, docx, odt, fodt, rtf, txt, xls, xlsx, ods, fods, csv, sylk, xml, pdf

Obrázek

jpg, jpeg, png, bpm, gif

Odkaz

http:, https:, ftp:, sftp:

Ostatní

 

Video

mov, avi, mp4, mpg, mpe, mpeg

Přehled kategorií a jejich výchozích kombinací s Typy odkazů

Typ

Kategorie - Zkratka

Použití pro e-shop

Dokument

Dokumenty

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Dokumenty.

Obrázek

Hlavní obrázek detailu*

Pro detail zboží, bannery

Obrázek

Hlavní obrázek - dlaždice*

Pro zobrazení v dlaždicovém seznamu zboží

Obrázek

Hlavní obrázek - náhled*

Pro košík, historii, ikony kategorií

Obrázek

Hlavní obrázek - seznam*

Pro zobrazení v řádkovém seznamu zboží

Obrázek

Galerie - náhled v posuvníku

Pro náhled v posuvníku zobrazené galerie

Obrázek

Galerie - plná velikost

Plná velikost obrázku z galerie

Obrázek

Galerie - střední náhled

Pro přehled obrázků v galerii

Obrázek

Galerie - větší náhled

Momentálně není využíváno.

Odkaz

Youtube

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Videa.

Ostatní

Ostatní

Pro e-shop není využíváno.

Video

Videa

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Videa.

* Na kartě Zboží či jiných záznamech může existovat pro účely e-shopu právě jeden obrázek této kategorie; Graficky reprezentuje daný záznam.

Nový odkaz vkládáme tlačítky zobrazenými pod štítkem záložky do tabulky nebo klávesou Ins. Odkazu můžeme následně nastavit či upravit Název a Popis.

Vložení nového odkazu tlačítkem

Ke vložení nového odkazu lze využít buď tlačítko Připojit dokument pic_968i nebo Nová položka (Ins) pic_972i. Tlačítko Připojit dokument umožní vložit nový odkaz z výchozích kombinací typu odkazu a kategorie (viz výše). Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru. Podle typu odkazu se zobrazí filtr odpovídající koncovkám souborů daného typu. Tento filtr můžeme "vypnout" tak, že vedle pole pro název souboru vybereme možnost Všechny soubory (*.*). Následně můžeme vybrat soubor libovolného typu. Tlačítkem Otevřít se vybraný soubor překopíruje na místo nastavené funkcí Konfigurace ukládání obrazových odkazů a v tabulce odkazů vznikne nový záznam s tímto odkazem.

Vložení nového odkazu klávesou Ins

Tento způsob nedoporučujeme, protože se při něm nepřekopíruje zdrojový soubor - odkaz se vytvoří na námi zadanou cestu.

Stiskneme-li klávesu Ins, zobrazí se formulář pro vložení nového odkazu. Zadáním Typu odkazu omezíme následný výběr Kategorií (K2 nám neumožní zadat jiný Typ odkazu, než je nastaven v Kategorii). Následně vložíme cestu k souboru.

Pozn.: Standardní e-shop či jiné funkčnosti K2 obvykle pracují s předdefinovanými kombinacemi. Vytvoříme-li si jinou kombinaci, resp. pokud nedodržíme nastavenou kombinaci, je nutné ověřit, zda se v e-shopu skutečně zobrazí požadovaným způsobem.

"Hromadné" vložení obrázků pomocí skriptu Přidání obrázku ke zboží

Chceme-li vytvořit sérii obrázků pro zveřejnění na webu/e-shopu, nejsnadnější cestou je použití skriptu: pro nový (šablonovací e-shop) Nový e-shop - Přidání obrázků ke zboží (NewEshop_AddPicture.PAS), pro starý (responzivní e-shop) Eshop - Přidání obrázků ke zboží (Eshop_AddPicture.PAS), jehož použití je podrobně popsáno v katalogu skriptů.

Book Contents

Book Index

Konfigurace ukládání dokumentů a obrázků

Nastavení ukládání dokumentů a obrázků je velmi důležitou součástí samotného fungování webu/e-shopu. Tato konfigurace se nachází v modulu Web a e-shop - Správa a nastavení - Konfigurace ukládání dokumentů a obrázků.

Existují dvě varianty, kam lze tyto odkazy ukládat:

Pole Image Url Root je určeno pro práci s obrázky, které byly nahrány přes FTP. Díky URL adrese, na níž se obrázky daného e-shopu nacházejí je posléze v IS K2 k dispozici náhled.

pic_4875_02

Obr.: Konfigurace ukládání obrazových odkazů

Popis polí:

Cesta k adresáři FTP

Složka, do které se mají záznamy na FTP ukládat.

Nahrávat na FTP

Příznak, který aktivuje ukládání do složky FTPUploadRoot, pokud je FTP správně nakonfigurováno - záložka FTPSettings (další informace níže).

Cesta k úložišti

Cesta (uvnitř kořenového adresáře K2 nebo úplná cesta), kde se ukládají soubory (zejména obrázky). Tato cesta se zohlední při nahrávání obrázků skriptem Eshop - Přidání obrázků ke zboží. či při přidávání odkazů na záložku Přílohy.

Ukládat kopie souborů

Příznak aktivuje ukládání dokumentů a obrázků do složky definované v poli File System Root.

Url cesta k obrázkům

URL adresa, na níž se nacházejí obrázky daného e-shopu - je určena pouze pro čtení. Je nutné, aby zároveň byl zatržen příznak FTPUpload.

Mazat soubory z úložiště

Příznak, který v případě, že je odkaz na obrázek či jinou přílohu smazán, automaticky se smaže i z úložiště. Např. pokud je tedy obrázek na více kartách zboží a z některé z nich je odstraněn, zůstane i nadále v adresáři. Pokud je smazán ze všech karet, pro které byl použit, pak se smaže i z adresáře.

Pozn.: Lze mít zvolené obě varianty pro ukládání nebo jednu z nich.

FTP (FileTransferProtocol) se využívá pro přenos dat mezi dvěma počítači, které nejsou na jedné síti, ale jsou připojeny k Internetu. Vzhledem k tomu, že FTP je v jistém smyslu prostředníkem mezi dvěma počítači, slouží jako ochrana před možným zneužitím. Abychom tento protokol mohli pro přenos obrázků a jiných příloh využívat, je potřeba, aby byl na našem počítači správně nakonfigurován. Dále pak budeme potřebovat zadat údaje do K2, aby ta mohla prostřednictvím FTP komunikovat.

pic_4874_01

Obr.: Konfigurace ukládání obrazových odkazů - FTPSettings (nastavení připojení k FTP)

Popis polí:

Server

Adresa FTP, kterou použijeme pro ukládání obrazových a jiných odkazů.

Uživatel

Uživatelské jméno pro přihlašování k FTP

Heslo

Heslo pro přihlašování k FTP

Port

Specifikuje počítač a port pro datové spojení. Klient pošle tento příkaz a bude na daném portu čekat na datové spojení. Existují různé porty - mezi nejčastěji používané patří právě port 21, který je implicitně zadán.

Použít SSL/TLS

Použití tohoto šifrovacího protokolu může eliminovat riziko přenášení hesel a dat v čitelné podobě.

Data Protection

Ochrana a zabezpečení pro přenos dat

Pasivní

Zapnutý pasivní režim znamená, že server bude naslouchat a klient bude iniciovat datové připojení.

Obrázky je možné mít umístěny kdekoli, naopak jak obrázky tak e-shop doporučujeme mít umístěné v tzv. DMZ, tedy mimo vnitřní síť. Je však nutné nastavit dva body: