Book Contents

Book Index

Kniha Fragmenty

Kniha Fragmenty slouží pro evidenci všech fragmentů v IS K2. Knihu je možné zobrazit z nástrojového panelu návrháře formulářů pomocí ikony pic_920i a dále přes volbu Zobrazit knihu fragmentů.

pic_4360

Obr.: Kniha Fragmenty

U každého fragmentu jsou zde ve sloupcích uvedeny jeho nejdůležitější vlastnosti, tzn., o jaký typ fragmentu se jedná, jakou má velikost nebo úroveň. Pokud je fragment naimportován a není v něm, prostřednictvím designeru, provedena žádná změna, je ve sloupci Naimportovaný označen ikonou pic_921i. V případě, že dojde v daném fragmentu ke změnám, nebude ve sloupci Naimportovaný označen.

V této knize je možné fragmenty hromadně exportovat a importovat. Záznamy je vždy nutné nejprve označit a poté lze využít funkci Exportovat označené fragmenty nebo Importovat označené fragmenty. V obou případech volíme uložiště souborů.

Kombinací kláves Ctrl+F5 lze fragmenty přímo z této knihy zobrazovat. Zobrazí se jejich náhled.

Book Contents

Book Index

Prvky formulářů

Při vytváření a editaci formulářů používáme jednotlivé fragmenty (prvky formulářů). Tyto komponenty mají vlastnosti, které jim můžeme nastavit. Vlastnosti komponent formulářů si můžeme zobrazit tak, že danou komponentu označíme a dále pomocí klávesy F11 nebo pomocí tlačítka Upravit, které naleznete v ovládacím panelu na záložce Current.

pic_4362_2020.png

Obr.: Obecné vlastnosti fragmentu

V horní části formuláře jsou obecné vlastnosti, které jsou pro všechny fragmenty stejné. V dolní části se nacházejí vlastnosti, které se liší dle typu dané komponenty formuláře.

Popis polí:

DataContext

Data, na které je komponenta navázána. Je možné zde vybrat pole, na které bude daná komponenta datově napojena.

Icon

Pole pro výběr ikony, který se bude v rámci dané komponenty zobrazovat. Některé komponenty ikonu nezobrazí (např. Input).

Pořadí

Pořadí prvku v rámci kontejnerové komponenty. V tomto pořadí pak uživatel prochází pole formuláře pomocí klávesy Tab.

Název

Titulek komponenty. Toto pole lze formátovat. Jako titulek je tak možné zobrazit nejen text, ale také hodnotu nějakého pole (např. [Zkr] zobrazí zkratku). Název pole je nutné uvést v hranatých závorkách.

Strom akcí

Pomocí tohoto tlačítka se spouští funkce pro nastavení stromové struktury akcí ribbonu.

Šířka

Šířka komponenty. Šířka fragmentu, tzn., kolik sloupců zabírá tento fragment.

Ukládat stav komponenty

Zde je možné ovlivnit ukládání stavu komponenty. Dostupné možnosti:

 • Ano - implicitní možnost. Komponenta ukládá svůj stav do atributů formuláře.
 • Ne - komponenta neukládá svůj stav do atributů formuláře.
 • Ne včetně položek - stav této komponenty a všech dalších komponent, které obsahuje, nebude ukládán do atributů formuláře.

Zoom faktor

Zvětšení komponenty. Výchozí hodnota je 100 %. Při hodnotě 200 % bude komponenta 2x větší než ostatní. Jedná se o zvětšení vůči implicitnímu nastavení zoomu. Implicitně nastavené zvětšení zde tedy můžeme ještě násobit.

Suppress Context

Komponentu je možné za určitých podmínek skrýt. Do tohoto pole zadáváme datový kontext podmínky. Dále je nutné vybrat porovnávací operátor a hodnotu.

Porovnávací operátory

 • Equal - rovná se
 • NotEqual - nerovná se
 • Less - menší než
 • Greater - větší než
 • LessOrEqual - menší nebo rovná se
 • GreaterOrEqual - vetší nebo rovná se
 • Contains - obsahuje
 • Assigned - přiřazeno (existuje)
 • NotAssigned - nepřiřazeno (neexistuje)

Suppress Value

Hodnota pro porovnávání za účelem potlačení komponenty.

Unikátní identifikace

Unikátní identifikátor komponenty.

String Id

Identifikátor komponenty.

Component Name

Název komponenty ve vizuálním prostředí. Ve většině případů toto pole zůstává prázdné. V tomto případě se název komponenty generuje automaticky. V případě nutnosti změny názvu komponenty (např. z důvodu testování automatem) je možné jej v tomto poli upravit.

Zarovnání v buňce

Zarovnání komponenty v rámci celé buňky (např. v rámci kontejnerové komponenty).

Horizontal Alignment

Zarovnání uvnitř komponenty v horizontálním směru.

Vertical Alignment

Zarovnání uvnitř komponenty ve vertikálním směru.

Book Contents

Book Index

Akce

Každá komponenta může mít nastavené akce (např. Potvrdit, Stornovat, atd....). Na typu komponenty pak závisí, jak s těmito akcemi nakládá. Akce můžeme komponentám připojit ve formuláři s vlastnostmi fragmentů na záložce Akce.

pic_4363

Obr: Záložka Akce

Ve formuláři nalezneme několik tlačítek, pomocí kterých zde požadované akce zařadíme. Nabídku možností pro vložení akcí, vyvoláme rovněž pomocí klávesy Insert. V tomto případě je zde navíc možnost připojení AM sestavy a skriptu.

pic_4367

Obr.: Nabídka akcí

Book Contents

Book Index

Nová parametrická akce

Novou akci pro komponentu nastavíme, pomocí tlačítka Nová parametrická akce. Zobrazí se formulář pro vyhledání a výběr požadované akce.

pic_4364

Obr.: Formulář pro výběr akce

Formulář je složen z 3 základních částí. První částí jsou Parametry zobrazení akcí, druhou částí jsou Commandy pro komponentu a třetí pak Detail akce.

Book Contents

Book Index

Parametry zobrazení akcí

Tato sekce slouží pro filtrování dostupných akcí. Je zde k dispozici tlačítko Vybírat command z komponenty. Po stisknutí tohoto tlačítka pak dojde k vyfiltrování a zobrazí se pro výběr ty akce, které datově náleží k dané komponentě a dále ke komponentám a datovým modulům které jsou pod touto komponentou. Toto tlačítko je vždy implicitně stisknuto!

Zatržením pole TopLevelOnly pak vyfiltrujeme a zobrazíme pouze akce, které patří pouze k této konkrétní komponentě a nikoliv k těm, které jsou pod ní.

Tlačítkem Vybírat command z datacontextu si můžeme vyfiltrovat nabídku akcí, které nenáleží k dané komponentě, ale mohou být z jiných datových modulů. Ty je pak možné rovněž do komponenty zařadit. Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí další formulář pro výběr datacontextu pro vyfiltrování akcí.

pic_4891

Obr.: Formulář pro výběr datacontextu

Popis polí:

Root

Volba vyfiltruje akce z rootu datového zdroje (view). Jedná se o základní komponentu formuláře.

:locators

Tato volba vyfiltruje akce dostupné v rámci Lokátorů, tzn. polí, dle kterých vyhledáváme.

:parameters

Možnost pro zobrazení nastavovacích polí (Období, Sklad). Tyto pole jsou dostupné i v prohlížení záznamu.

:detail

Vyfiltruje akce z detailu datového zdroje.

:list

Vyfiltruje akce dostupné na seznamu daného datového modulu.

Obecně využívané možnosti jsou :Locators, :detail a :list. Další volby, jsou spíše pro pokročilejší uživatele, nejsou v praxi příliš používané a některé akce, které jsou do nich zařazeny, nemusí být v daném datovém modulu funkční.

Výběrem dané možnosti dojde k vyfiltrování a zobrazení dostupných akcí v rámci vybraného datového kontextu.

Book Contents

Book Index

Commandy pro komponentu

V této části je vždy zobrazen seznam akcí, dle nastavení v sekci Parametry zobrazení akcí. Z tohoto seznamu akcí je pak možné vybírat.

Výběr akce pro komponentu provedeme např. pomocí klávesy Enter nebo tlačítka Vybrat. Po výběru požadované akce ze seznamu se dále zobrazí formulář pro upřesnění dané akce.

pic_4366

Obr.: Formulář pro upřesnění akce

Popis dostupných polí:

Příkaz

Název commandu (akce). Doplní se automaticky po výběru akce ze seznamu.

Ikona

V tomto poli je možné akci připojit ikonu. Vybíráme ze seznamu dostupných ikon.

Title

Název akce.

Hint

Zde je možné zadat text, který se zobrazí po najetí myši na ikonu s přidanou akcí. Slouží jako nápověda.

Unikátní identifikace

Identifikátor pro danou akci.

Parametry

Pole pro zařazení parametrů akce. Akce mohou mít parametry, které zadáváme v tomto poli. Parametry zde zadáváme pomocí tlačítka Insert. Zobrazí se seznam dostupných parametrů akce, ze kterých vybíráme.

V dalším formuláři pak nastavíme hodnotu parametru.

Stisknutím tlačítka OK pak tuto akci vložíme.

Book Contents

Book Index

Detail akce

V této spodní části formuláře jsou uvedeny detailní informace o té akci, na které je nastaveno pravítko v části Commandy pro komponentu.

Popis dostupných polí:

Název

Název akce.

Vlastník

Vlastník akce (komponenta, třída). Vhodné pro programátory.

Skupina

Skupina, do které je akce zařazena.

Klávesa

Zkratková klávesy pro vyvolání dané akce.

Plný identifikátor

Identifikátor akce.

Hromadná akce

Příznak, že se jedná o hromadnou akci, tzn., funguje hromadně na označených záznamech.

Skupina akcí

Commandy s tímto příznakem nespouští rovnou nějakou akci, ale zobrazí další podmenu s výčtem možností.

IsContextCommand

Příznak, zda se jedná o command datového modulu či nikoliv. Pokud není pole zatrženo, jedná se o command presenteru. Volba je pro programátory.

Popis

Podrobnější popis akce.

Book Contents

Book Index

Nová skupina akcí

Pro komponenty formulářů můžeme nastavit skupiny akcí. Jednotlivé dílčí akce můžeme řadit do skupin, kde každá skupina může obsahovat libovolný počet akcí. Výsledek je pak např. takový, že pod jedním tlačítkem může mít uživatel dostupných více akcí, čímž se významně šetří místo ve formuláři.

Novou skupinu akcí vytvoříme pomocí tlačítka Nová skupina akcí. Zobrazí se formulář, kde dané skupině přiřadíme její dílčí akce.

pic_4365

Obr.: Formulář pro vytvoření skupiny akcí

Popis polí:

Ikona

V tomto poli je možné skupině akcí připojit ikonu. Vybíráme ze seznamu dostupných ikon.

Title

Název skupiny akcí.

Hint

Zde je možné zadat text, který se zobrazí po najetí myši na ikonu skupiny akcí. Slouží jako nápověda.

Nová parametrická akce

Pomocí tohoto tlačítka zařadíme do skupiny dílčí akci. Zobrazí se formulář, kde jsou uvedeny veškeré dostupné akce, které je možné použít. Bližší popis je uveden v kapitole Nová parametrická akce.

Nová skupina akcí

Skupina akcí může obsahovat další skupinu akcí. Pomocí tohoto tlačítka skupinu vytvoříme.

Nová reference na akce

Tlačítko pro vložení předdefinované akce. Bližší popis je uveden v kapitole Nová reference na akce.

Nový separátor

Pomocí tohoto tlačítka vložíme mezi akce nebo skupiny akcí separátor (oddělovač).

Akce

V tomto poli je uveden seznam všech akcí nebo skupin akcí, které jsou zařazeny do skupiny.

Stisknutím tlačítka OK pak nadefinovanou skupinu akcí uložíme.

Book Contents

Book Index

Nová reference na akce

Protože do některých komponent formulářů je nutné zadávat stále stejné skupiny akcí, jsou některé skupiny již předdefinovány výrobcem. Tlačítkem Nová reference na akce lze zobrazit seznam všech předdefinovaných skupin akcí. Z tohoto seznamu pak můžeme skupinu akcí do dané komponenty zařadit.

pic_6329

Obr.: Seznam referencí na akce

Book Contents

Book Index

Nový separátor

Pomocí tohoto tlačítka vložíme mezi akce nebo skupiny akcí separátor (oddělovač).

Book Contents

Book Index

Nová AM akce

Tuto možnost najdeme v nabídce po stisknutí klávesy Insert na záložce Akce. Po výběru možnosti Nová AM akce se zobrazí formulář pro připojení AM sestavy ke komponentě formuláře.

pic_4368

Obr.: Formulář pro vložení AM akce

Popis polí:

Title

Název této AM akce.

Ikona

Ikona pro tuto AM akci.

Hint

Zde je možné zadat text, který se zobrazí po najetí myši na ikonu AM akce. Slouží jako nápověda

DisplayStyle

Pole má význam pouze, pokud dáváme AM akci do ribbonu. Pak je zde možné zvolit styl zobrazení této akce.

Sestava

Do tohoto pole je nutné zadat název a cestu k sestavě, kterou chceme v rámci této akce spouštět (např., ::\\DBNAME\Standard\Part_karta.AM).

Cíl

Cíl akce. Vybíráme z možností:

 • Samostatné okno - zobrazení sestavy v samostatném okně.
 • Tiskárna - vytisknutí sestavy.
 • Export - export sestavy.

Jazyk

Jazyk tisku.

Použít jazyk

Pokud je toto pole zatrženo, použije se pro tisk sestavy zadaný jazyk.

Název tiskárny

Název tiskárny, pomocí které bude sestava vytištěna.

Cíl exportu

Cíl exportu sestavy (aplikace, soubor, email, událost).

Formát

Formát souboru, v němž bude sestava uložena.

Název souboru

Jméno souboru, pod kterým bude sestava uložena.

Kopií

Počet kopií.

Seřazení

Funguje stejně jako "Kompletace" u nastavení tiskáren. Při tisku více kopií dokumentu listy seřadí za sebou tak, aby šly po sobě jako v samostatných dokumentech (strana 1,2,3, 1,2,3).

Oboustranně

Oboustranný tisk.

Otáčet stránky

Sestava se vytiskne tak, abychom mohli listovat stránkami zdola nahoru.

Zdroj papíru

Ze kterého zásobníku bude tiskárna používat papír pro tisk.

Podepisovat

Volíme zde z možností:

 • Nikdy - sestava se vytiskne vždy bez podpisu.
 • Vždy - sestava se vždy vytiskne s podpisem. Tato hodnota je podmíněna tím, že je certifikát nainstalovaný a vyplněný buď v poli Podpis, nebo v parametru sestavy ("Sign"). Pokud není, při tisku sestavy se zobrazí chybové hlášení a sestava se bez elektronického podpisu nevytiskne.
 • Pokud je podpis zadán - sestava se vytiskne vždy. Pokud je certifikát zadaný v poli Podpis nebo v parametru sestavy, pak se sestava vytiskne s podpisem, pokud zadaný není, vytiskne se bez podpisu.

Podpis

Zde vybereme nainstalovaný certifikát ze souboru.

Adresa komu

Pokud sestavu odesíláme emailem, zadáme zde adresu příjemce.

Předmět

Předmět emailu.

Zpráva

Text emailu.

Zobrazit email dialog

Před odesláním zobrazí detail emailové zprávy.

Parametry

Na této záložce můžeme nastavit AM sestavě parametry. Vybíráme ze seznamu dostupných parametrů.

Book Contents

Book Index

Nová skriptová akce

Pomocí této akce můžeme připojit ke komponentě formuláře skript, a ten pak spouštět. Novou skriptovou akci vytvoříme pomocí klávesy Insert na záložce Akce přes volbu Nová skriptová akce. V zobrazeném formuláři pak provedeme nastavení skriptové akce.

pic_4369

Obr.: Formulář pro vložení skriptové akce

Popis polí:

Title

Název skriptové akce.

Ikona

Ikona pro tuto skriptovou akci.

Hint

Zde je možné zadat text, který se zobrazí po najetí myši na ikonu skriptové akce. Slouží jako nápověda.

DisplayStyle

Pole má význam pouze, pokud dáváme skriptovou akci do ribbonu. Pak je zde možné zvolit styl zobrazení této akce.

Skript

Do tohoto pole je nutné zadat název a cestu ke skriptu, který chceme v rámci této akce spouštět (např., ::\\DBNAME\Standard\ConvertionAdresses.PAS).

Parametry

V tomto poli můžeme vybranému skriptu nastavit jeho parametry. Vybíráme ze seznamu dostupných parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontejnerové komponenty

Tyto komponenty se vyznačují tím, že do nich můžeme vkládat další prvky formulářů.

Book Contents

Book Index

Expander (Rozbalovací seznam)

Expander je rozbalovací panel vhodný pro seskupení polí.

pic_4381

Obr.: Příklad použití komponenty Expander

pic_4382

Obr.: Vlastnosti komponenty Expander

Popis vlastností:

Collapsed title (As string)

Titulek pro sbalený expander. V tomto poli je možné formátování pomocí hranatých závorek, tzn., lze zde zobrazit hodnotu z nějakého pole (např. [Zkr] zobrazí zkratku).

Pro toto pole platí několik pravidel:

 • Pokud je v tomto poli pouze hodnota v hranatých závorkách, zobrazí se, jako nadpis sbaleného expanderu, hodnota z pole Title + hodnota z pole As string.
 • Pokud je v tomto poli text + pole v hranatých závorkách, ignoruje se pole Title a nadpis sbaleného expanderu bude vycházet pouze z pole As string.

Vodorovné linky

Zobrazení vodorovných linek mezi komponentami v expanderu:

 • None - linky se v Expanderu zobrazovat nebudou.
 • First - linka se zobrazí pouze pod první komponentou v expanderu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v expanderu.
 • All - linky se zobrazí pod každou komponentou v expanderu.

Svislé linky

Zobrazení svislých linek mezi komponentami v expanderu:

 • None - svislé linky se v expanderu zobrazovat nebudou.
 • First - svislá linka se zobrazí pouze za první komponentou v expanderu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v expanderu.
 • All - linky se zobrazí mezi každou komponentou v expanderu.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Scroll

Zapíná možnost scrollování expanderu. Povolí scrollování, v případě, že obsah expanderu je větší.

Lite Header

Přepnutí hlavičky expanderu do jiného zobrazení. Hlavička pak není modrá a může být pro uživatele méně rušivá.

Detachable

Zatržením tohoto pole nastavíme komponentu jako plovoucí. Komponentu pak lze odpojit z formuláře a pracovat s ní jako se samostatným formulářem.

Book Contents

Book Index

Group box

Komponenta vhodná pro oddělení bloků polí na formuláři. Group box neumí zobrazovat akce.

pic_4383

Obr.: Příklad použití komponenty Group box

pic_4384

Obr.: Vlastnosti komponenty Group box

Popis vlastností:

Vodorovné linky

Zobrazení vodorovných linek mezi komponentami v group boxu:

 • None - linky se v group boxu zobrazovat nebudou.
 • First - linka se zobrazí pouze pod první komponentou v group boxu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v group boxu.
 • All - linky se zobrazí pod každou komponentou v group boxu.

Svislé linky

Zobrazení svislých linek mezi komponentami v group boxu:

 • None - svislé linky se v group boxu zobrazovat nebudou.
 • First - svislá linka se zobrazí pouze za první komponentou v group boxu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v group boxu.
 • All - linky se zobrazí mezi každou komponentou v group boxu.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Scroll

Zapíná možnost scrollování komponenty.

Book Contents

Book Index

Panel

Jedná se o základní organizační jednotku formulářů, která slouží k seskupování polí (jiných komponent). Na rozdíl od např. Expanderu nebo Group boxu nemá tato komponenta hlavičku. Panel neumí zobrazovat akce.

pic_4469

Obr.: Vlastnosti komponenty Panel

Popis vlastností:

Vodorovné linky

Zobrazení vodorovných linek mezi komponentami v panelu:

 • None - linky se v panelu zobrazovat nebudou.
 • First - linka se zobrazí pouze pod první komponentou v panelu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v panelu.
 • All - linky se zobrazí pod každou komponentou v panelu.

Svislé linky

Zobrazení svislých linek mezi komponentami v panelu:

 • None - svislé linky se v panelu zobrazovat nebudou.
 • First - svislá linka se zobrazí pouze za první komponentou v panelu.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v panelu.
 • All - linky se zobrazí mezi každou komponentou v panelu.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Scroll

Zapíná možnost scrollování komponenty.

Book Contents

Book Index

Preview (Náhled záznamu)

Komponenta používaná pro zobrazení náhledu záznamů. Do záhlaví této komponenty je možné umístit její titulek. To provedeme v poli Title. V tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak zobrazí v záhlaví komponenty.

pic_4394

Obr.: Příklad použití komponenty Preview

pic_4395

Obr.: Vlastnosti fragmentu Preview

Popis vlastností:

Vodorovné linky

Zobrazení vodorovných linek mezi komponentami v preview:

 • None - linky se v preview zobrazovat nebudou.
 • First - linka se zobrazí pouze pod první komponentou v preview.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v preview.
 • All - linky se zobrazí pod každou komponentou v preview.

Svislé linky

Zobrazení svislých linek mezi komponentami v preview:

 • None - svislé linky se v preview zobrazovat nebudou.
 • First - svislá linka se zobrazí pouze za první komponentou v preview.
 • Last - linky se zobrazí pouze mezi posledními komponentami v preview.
 • All - linky se zobrazí mezi každou komponentou v preview.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Scroll

Zapíná možnost scrollování komponenty.

Book Contents

Book Index

Prosté komponenty

Book Contents

Book Index

Ribbon

Komponenta pro vytvoření základního nástrojového panelu formulářů. Do ribbonu vkládáme akce, případně AM akce nebo skriptové akce a řadíme je do záložek a v rámci záložek pak do sekcí.

pic_5271

Obr.: Použití komponenty Ribbon

pic_5270

Obr.: Vlastnosti komponenty Ribbon

Popis vlastností:

Size

Výška komponenty. V případě ribbonu výška udává počet ikon, které je možné do ribbonu seřadit pod sebe.

TileCaptionLineCount

Počet řádků pro popis akce (ikony). Platí pouze pro dlaždici.

ShowF9Button

pokud je tato volba zatržena, zobrazí se v hlavičce ribbonu ikona pic_1031i pro spuštění klasické F9 s nabídkou sestav nebo skriptů.

ShowMenuButton

Pokud je tato volba zatržena zobrazí se v hlavičce ribbonu ikona pic_1032i pro spuštění hlavního menu. Je zde pak uveden seznam všech funkcí, vztahujících se k danému datovému modulu.

ShowSectionCaption

Zobrazí v ribbonu názvy jednotlivých sekcí.

Book Contents

Book Index

Strom akcí

Akce je možné jednotlivým komponentám připojit také pomocí funkce Strom akcí. Primárně je funkce určena pro komponentu Ribbon, což je komponenta sdružující veškeré dostupné akce pro datový modul. Do této komponenty je možné, pomocí stromu akcí, řadit akce do úrovní. Jsou to:

Strom akcí spustíme pomocí tlačítka pic_1033i, které je dostupné ve formuláři, kde jsou uvedeny vlastnosti každé komponenty. Po spuštění se vždy zobrazí formulář pro definici stromu akcí ribbonu.

pic_5272

Obr.: Formulář pro definici stromu akcí

V horní části formuláře je náhled ribbonu. Jedná se o skutečnou aktuální podobu komponenty. Takto je možné ihned ověřit správnost postupu. V levé části formuláře Strom akcí je stromová struktura zařazených akcí do komponenty. V pravé části je pak několik tlačítek pro práci se stromem akcí a pro vložení konkrétních prvků do stromu.

Popis dostupných možností:

Záložku

Tlačítko pro vytvoření nové záložky do ribbonu.

Sekci

Tlačítko pro vložení nové sekce na záložku ribbonu.

Akci

Tlačítko pro vložení nové akce do sekce ribbonu. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář pro výběr požadované akce.

Sestavu

Tlačítko pro vložení sestavy (AM akce).

Skript

Tlačítko pro vložení skriptu (skriptová akce).

Skupinu

Do sekce ribbonu vloží tlačítko, které má také ikonu šipky. Do této skupiny lze pak vkládat další akce. Stisknutím tohoto tlačítka se pak vždy zobrazí kontextové menu s vloženými akcemi. Řazením akcí do těchto skupil lze šetřit místo v ribbonu.

Zalomení

Zalomí sloupec, do kterého se pod sebou řadí jednotlivé ikony (akce) v ribbonu. Další ikona se pak už vloží do dalšího sloupce.

Oddělovač

Mezi akce nebo skupiny akcí vloží oddělovač. Ribbon jej nezobrazí, tato komponenta s oddělovačem nepracuje. Jiné komponenty ano.

Referenci

Volba pro vložení reference na akci. Jedná se, o výrobcem předdefinované akce.

Typ tlačítka

V této sekci volíme typ tlačítka pro danou akci. Jak bude akce v rámci ribbonu vypadat. Možnosti:

 • Dlaždice - velká ikona v podobě dlaždice s popisem uvedeným vespodu, např. pic_1034i.
 • Tlačítko - malá ikona se zobrazeným popisem, např.pic_1035i.
 • Ikona - pouze ikona bez popisu, např. pic_1036i.

Název

Název položky stromu akcí.

Upravit

Otevře příslušnou položku stromu pro její úpravu.

Odstranit

Vymaže položku stromu akcí.

Princip práce se stromem akcí je takový, že na novou záložku je nutné vložit také sekci. Až poté, do této sekce, je možné vkládat jednotlivé akce, reference, skupiny akcí, atd…

Jakmile vybereme požadovanou akci (stejným způsobem jako při zadávání akcí jiným komponentám) zobrazí se formulář pro nastavení parametrů zobrazení akce v ribbonu.

pic_5273

Obr.: Formulář pro upřesnění akce

Popis dostupných možností:

CommandId

Akce, kterou do ribbonu vkládáme.

GlyphId

V tomto poli je možné akci připojit ikonu. Vybíráme ze seznamu dostupných ikon.

Title

Název, který se bude u dané akce v ribbonu zobrazovat.

Hint

Text pro nápovědu. Tento text se zobrazuje po najetí kurzorem myši na tlačítko (akci).

DisplayStyle

Typ tlačítka pro danou akci. Jak bude akce v rámci ribbonu vypadat. Možnosti:

 • ButtonTile - velká ikona.
 • ButtonLine - malá ikona s popisem.
 • ButtonSmall - malá ikona bez popisu.

Parameters

Některé akce mohou mít parametry. Zde je pak možné je zadat.

Akce se v rámci sekce v ribbonu řadí pod sebe. Počet akcí zařazených pod sebou v sekci je dán výškou komponenty. Pokud má nastaven ribbon výšku (Size) 3, zobrazí 3 akce umístěné pod sebou, pokud se zde zařadí čtvrtá akce, vloží se již do sloupce vedle. To je viditelné na obrázku „Záložka ribbonu s vloženou sekcí“.

pic_5274

Obr.: Záložka ribbonu s vloženou akcí

V případě, že do sekce ribbonu zařadíme akci, které nepřipojíme ikonu, zobrazí se na místě ikony počáteční písmeno této akce. Podmínkou je tak, aby tato akce neměla přiřazenou ikonu implicitně programem.

Akce mezi jednotlivými uzly ve stromu je možné přesouvat metodou Drag and Drop. Nelze přesouvat akce, pokud jsou do ribbonu zařazeny v rámci reference na akci. Kopírovat ve stromu lze opět metodou Drag and Drop v kombinaci s klávesou Ctrl.

Book Contents

Book Index

Ribbon pro datový kontext

Komponentu Ribbon je možné nastavit tak, aby libovolná záložka byla viditelná pouze pro konkrétní datový kontext.

Toto nastavení lze provést ve stromu akcí ribbonu ve formuláři pro nastavení záložky ribbonu v poli ForDataContext. Formulář si zobrazíme tak, že si označíme záložku ribonu a stiskneme tlačítko Upravit.

pic_5275

Obr.: Formulář pro nastavení datového kontextu ribbonu

Pouze pro zde zadaný datový kontext bude daná záložka ribbonu viditelná.

Book Contents

Book Index

Label

Label je komponenta, kterou používáme na zobrazení dat (hodnot). Label nelze editovat. Label dokáže zobrazit 4 různé typy textů. Jsou to Titulek, Prefix, Hodnota a Sufix.

Pro Prefix, Sufix i Hodnotu je možné zadat DataContext nebo použít formátování pomocí hranatých závorek. U těchto polí lze vynutit jejich zobrazení jako obrázku pomocí znaku ^ nebo naopak jako textu znakem ~.

pic_4370

Obr.: Příklad použití komponenty Label

pic_4371

Obr.: Vlastnosti komponenty Label

Popis vlastností:

With Implicit Link

Komponenta zobrazí implicitní (nejdůležitější) vazbu datového pole. Když například použijeme jako DataContext pole ContactPersonId (číslo kontaktní osoby), tak komponenta nezobrazí číslo, ale Příjmení.

Title Display Mode

Pole pro nastavení formátu titulku komponenty. Titulek je možné zobrazit např. tučně.

Value Display mode

Formát pro hodnotu v daném poli (komponentě).

Prefix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako prefix, tzn., jako text před hodnotou v komponentě.

Prefix Text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako prefix. Text bude zobrazen před hodnotou v komponentě.

V tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak také zobrazí v rámci prefixu

Pole Prefix Data Context a Prefix Text lze kombinovat. Jako prefix (text před hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Sufix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako sufix, tzn., jako text za hodnotou v komponentě.

Sufix Text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako sufix. Text bude zobrazen za hodnotou v komponentě.

Také v tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak zobrazí v rámci sufixu.

Pole Sufix Data Context a Sufix Text lze kombinovat. Jako sufix (text za hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Picture

Formátování hodnoty v komponentě (např. počet desetinných míst).

Lines Count

Počet řádků komponenty Label.

Orientation

Orientace titulku a hodnoty komponenty:

 • Horizontal - titulek a hodnota jsou v řádku vedle sebe.
 • Vertical - titulek je umístěný nad komponentou (nad hodnotou).

Bottom Line

Pokud je pole zatrženo zobrazí se pod komponentou ve formuláři linka.

Show Colon

Doplní za titulek komponenty dvojtečku.

Stretch Image

Obrázek (bitmapu) natáhne na celou dostupnou plochu.

Book Contents

Book Index

Input

Input je komponenta umožňující zadávat data.

pic_4372

Obr.: Příklad použití komponenty Input

pic_4373

Obr.: Vlastnosti komponenty Input

Popis vlastností:

With Implicit Link

Komponenta zobrazí implicitní (nejdůležitější) vazbu datového pole. Když například použijeme jako DataContext pole ContactPersonId (číslo kontaktní osoby), tak komponenta nezobrazí číslo, ale Příjmení.

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Prefix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako prefix, tzn., jako text před hodnotou v komponentě.

Prefix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako prefix. Text bude zobrazen před hodnotou v komponentě.

V tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak také zobrazí v rámci prefixu.

Pole Prefix Data Context a Prefix Text lze kombinovat. Jako prefix (text před hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Sufix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako sufix, tzn., jako text za hodnotou v komponentě.

Sufix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako sufix. Text bude zobrazen za hodnotou v komponentě.

Také v tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak zobrazí v rámci sufixu.

Pole Sufix Data Context a Sufix Text lze kombinovat. Jako sufix (text za hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Picture

Formátování hodnoty v komponentě (např. počet desetinných míst).

Lines count

Počet řádků komponenty.

Watermark

Text, který se zobrazí jako podkres v komponentě (v poli ve formuláři).

Show Label

Pomocí tohoto pole lze ovlivnit zobrazení titulku komponenty. V případě, že je toto pole zatrženo titulek se zobrazí.

Show Frame

Zobrazení rámečku kolem komponenty. Pokud je pole zatrženo, rámeček je zobrazen.

Disable Label Highlight

Pro danou komponentu se nebude zobrazovat indikace změny. V případě změny nebude pole zvýrazněno modře.

Is Password

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se v komponentě hvězdičky místo hodnoty. Vhodné pro zadávání hesla.

Book Contents

Book Index

Read-only text box

Jedná se o komponentu totožnou s komponentou Input, ale nelze do ní jakkoliv zapisovat. Je pouze k zobrazování dat (ke čtení).

Book Contents

Book Index

Check box

Zatrhávací pole. Tato komponenta podporuje pouze datové pole typu boolean.

pic_4374

Obr.: Formulář s použitými Check boxy

pic_4375

Obr.: Vlastnosti komponenty Check box

Popis vlastností:

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Lines Count

Počet řádků komponenty.

Book Contents

Book Index

Grid data

Komponenta vhodná pro zobrazování tabulky záznamů. V horní části je záhlaví (modrý pásek), uprostřed je datová část a ve spodní části pak ikony vyjadřující např. stav tabulky.

pic_4377

Obr.: Příklad použití komponenty Grid data

pic_4378

Obr.: Vlastnosti komponenty Grid data

Popis vlastností:

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Explicitní sloupce

V tomto poli je možné zadat explicitně sloupce pro grid. Pokud přiřadíme gridu sloupce tímto způsobem, nelze je už dále v gridu uživatelsky měnit. Uvádíme zde názvy sloupců oddělené čárkou.

Minimální počet řádků

Minimální počet řádků, které komponenta zobrazí. Pokud bude tabulka obsahovat více než tento minimální počet, bude komponenta scrolovat.

Režim řádkové editace

Možnost pro zapnutí řádkové editace gridu:

 • ByUser - řádkovou editaci bude možné pro daný grid uživatelsky zapnout nebo vypnout.
 • Always - trvalé zapnutí řádkové editace pro daný grid.
 • Never - vypnutí řádkové editace pro grid.

Default Cell Link

Pokud je toto pole zatrženo fungují pro daný grid prokliky na záznamy přes vazbu.

Cell Link Command

Pole pro doplnění vlastního commandu pro proklik na záznamy.

Lite Header

Přepnutí hlavičky gridu do jiného zobrazení. Hlavička pak není modrá a může být pro uživatele méně rušivá.

Skrýt header

Skryje hlavičku (modrý pásek) gridu.

Skrýt footer

Skryje patičku gridu.

Skrýt záhlaví sloupců

Skryje záhlaví (nadpisy) sloupců gridu.

Book Contents

Book Index

Grid data simple

Jedná se o jednoduchý grid, který neobsahuje záhlaví ani patičku. Vlastnosti této komponenty jsou stejné jako u Data gridu.

Book Contents

Book Index

Tab control

Jedná se o komponentu tvořící záložky v horizontálním směru.

pic_4385

Obr.: Příklad použití komponenty Tab control

pic_4386

Obr.: Vlastnosti komponenty Tab control

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Pozice ikony

Pozice ikony vůči názvu záložky:

 • Left - ikona se umístí doleva.
 • Top - ikona se umístí nahoru nad popisek záložky.
 • Right - ikona se umístí doprava.
 • Bottom - ikona se umístí dolů pod popisek záložky.
 • Center - ikona se umístí doprostřed.

Accesorss Stretch

Jednotlivé záložky komponenty se natáhnout na celou obrazovku. Maximálně využijí prostor.

Zobrazovat ikony

Pokud je toto pole zatrženo, tak se v záhlaví záložek zobrazují ikony pro lepší orientaci v záložkách. V opačném případě je zde uveden pouze text.

Book Contents

Book Index

Tab control view

Tato komponenta tvoří záložky ve vertikálním směru. Používá se na základní členění.

pic_4387

Obr.: Příklad použití komponenty Tab control view

Komponenta Tab control view má stejné vlastnosti jak Tab control.

Book Contents

Book Index

Splitter (Rozdělovník)

Komponenta Splitter slouží pro horizontální nebo vertikální rozdělení ploch. Jedná se o rozdělovník, který je možné posouvat. Této komponentě lze nastavit orientaci a také výchozí poměr. Existenci Splitteru ve formuláři poznáme pomocí ikony s tečkami.

pic_4215

Obr.: Příklad použití komponenty Splitter

pic_4388

Obr.: Vlastnosti komponenty Splitter

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Výchozí poměr

Výchozí poměr pro plochy splitteru.

Orientace

Orientace komponenty. Směr uzavření formuláře po kliknutí myší na ikonu rozdělovníku.

 • Left - formulář se uzavře směrem doleva. Uzavře se levá plocha splitteru.
 • Right - formulář se uzavře směrem doprava. Uzavře se pravá plocha splitteru.
 • Top - formulář se uzavře směrem nahoru. Uzavře se horní plocha splitteru.
 • Bottom - formulář se uzavře směrem dolů. Uzavře se dolní plocha splitteru.

Book Contents

Book Index

Button (Tlačítko)

Komponenta pro použití tlačítka ve formuláři. Této komponentě obvykle definujeme akci, která se po stisknutí tlačítka spustí.

pic_4389

Obr.: Vlastnosti komponenty Button

Popis vlastností:

Tab Stop

Pro tlačítko nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet přes toto tlačítko.

Command

Název akce, která se bude daným tlačítkem spouštět.

Size

Výška tlačítka.

Pozice ikony

Pokud má akce ikonu, je uvnitř tlačítka vždy zobrazena. V tomto poli lze určit umístění ikony:

 • Left - ikona se umístí doleva.
 • Top - ikona se umístí nahoru nad titulek tlačítka.
 • Right - ikona se umístí doprava.
 • Bottom - ikona se umístí dolů pod titulek tlačítka.
 • Center - ikona se umístí doprostřed tlačítka.

Decorate

V tomto poli je možné definovat barvu tlačítka.

 • Error - červená.
 • HighLight - zelená.
 • Content - šedá.
 • ContentSuppress - šedá v kombinaci s potlačeným titulkem tlačítka.
 • Transparent - transparentní.
 • TransparentBold - transparentní v kombinaci s tučným titulkem tlačítka.

Vyplnit celou šířku buňky

Pokud je toto pole zatrženo využije tlačítko maximálně svůj prostor. Vyplní celou šířku buňky. Pokud není pole zatrženo, je tlačítko čtvercového tvaru. Zmenší se.

Zobrazovat titulek akce

Pokud je toto pole zatrženo, je uvnitř tlačítka zobrazen titulek spouštěné akce.

Zobrazovat ikonu

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se, v rámci tlačítka také ikona pro lepší identifikaci.

Book Contents

Book Index

Combo box (jednoduchý rozbalovací seznam)

Komponenta pro jednoduchý rozbalovací seznam. Nedá se do ní zapisovat. Má podobné vlastnosti jako komponenta Input.

pic_4390

Obr.: Vlastnosti komponenty Combo box

Popis vlastností:

As String

V tomto poli je možné nadefinovat obsah comboboxu. Jednotlivé položky je nutné oddělit středníkem (např. Obsah 1; Obsah 2; Obsah 3). Combo box pak bude nabízet pouze zde uvedené hodnoty.

With Implicit Link

Komponenta zobrazí implicitní (nejdůležitější) vazbu datového pole. Když například použijeme jako DataContext pole ContactPersonId (číslo kontaktní osoby), tak komponenta nezobrazí číslo, ale Příjmení.

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Prefix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako prefix, tzn., jako text před hodnotou v komponentě.

Prefix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako prefix. Text bude zobrazen před hodnotou v komponentě.

V tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak také zobrazí v rámci prefixu.

Pole Prefix Data Context a Prefix Text lze kombinovat. Jako prefix (text před hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Sufix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako sufix, tzn., jako text za hodnotou v komponentě.

Sufix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako sufix. Text bude zobrazen za hodnotou v komponentě.

Také v tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak zobrazí v rámci sufixu.

Pole Sufix Data Context a Sufix Text lze kombinovat. Jako sufix (text za hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Picture

Formátování hodnoty v komponentě (např. počet desetinných míst).

Lines count

Počet řádků komponenty.

Watermark

Text, který se zobrazí jako podkres v komponentě (v poli ve formuláři).

Show Label

Pomocí tohoto pole lze ovlivnit zobrazení titulku komponenty. V případě, že je toto pole zatrženo titulek se zobrazí.

Show Frame

Zobrazení rámečku kolem komponenty. Pokud je pole zatrženo, rámeček je zobrazen.

Disable Label Highlight

Pro danou komponentu se nebude zobrazovat indikace změny. V případě změny nebude pole zvýrazněno modře.

Is Password

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se v komponentě hvězdičky místo hodnoty. Vhodné pro zadávání hesla.

Book Contents

Book Index

Map (mapa)

Komponenta pro zobrazení mapy dle čísla adresy. Jako Data Context zde zadáváme "AddressId".

pic_4391

Obr.: Příklad použití komponenty Map

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Book Contents

Book Index

Empty space

Jedná se o prázdnou komponentu, která se používá pro organizaci prvků formulářů a jejich vizualizaci. Vložením této komponenty mezi dva prvky vznikne ve formuláři mezera (prázdný prostor).

pic_4392

Obr.: Příklad použití komponenty Empty space

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Book Contents

Book Index

Lookup (Nabídková tabulka)

Komponenta pro nabídkovou tabulku. Důležitou vlastností této komponenty je možnost výběru typu nabídkové tabulky.

pic_4393

Obr.: Vlastnosti komponenty Lookup

Popis vlastností:

With Implicit Link

Komponenta zobrazí implicitní (nejdůležitější) vazbu datového pole. Když například použijeme jako DataContext pole ContactPersonId (číslo kontaktní osoby), tak komponenta nezobrazí číslo, ale Příjmení.

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Prefix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako prefix, tzn., jako text před hodnotou v komponentě.

Prefix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako prefix. Text bude zobrazen před hodnotou v komponentě.

V tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak také zobrazí v rámci prefixu

Pole Prefix Data Context a Prefix Text lze kombinovat. Jako prefix (text před hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Sufix Data Context

Zde nastavíme data context pole, jehož hodnotu můžeme zobrazit jako sufix, tzn., jako text za hodnotou v komponentě.

Sufix text

Zde je možné zadat libovolný text, který se zobrazí jako sufix. Text bude zobrazen za hodnotou v komponentě.

Také v tomto poli je možné formátovat. Do hranatých závorek lze zadat data context libovolného pole a hodnota z tohoto pole se pak zobrazí v rámci sufixu.

Pole Sufix Data Context a Sufix Text lze kombinovat. Jako sufix (text za hodnotou) se zobrazí obě hodnoty z těchto polí.

Picture

Formátování hodnoty v komponentě (např. počet desetinných míst).

Lines count

Počet řádků komponenty.

Watermark

Text, který se zobrazí jako podkres v komponentě (v poli ve formuláři).

Show Label

Pomocí tohoto pole lze ovlivnit zobrazení titulku komponenty. V případě, že je toto pole zatrženo titulek se zobrazí.

Show Frame

Zobrazení rámečku kolem komponenty. Pokud je pole zatrženo, rámeček je zobrazen.

Disable Label Highlight

Pro danou komponentu se nebude zobrazovat indikace změny. V případě změny nebude pole zvýrazněno modře.

Is Password

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se v komponentě hvězdičky místo hodnoty. Vhodné pro zadávání hesla.

Typ lookupu

Zde je možné vynutit typ Lookupu (nabídkové tabulky), která se bude otevírat. Dostupné možnosti:

 • ClassicLookup - zobrazení knihy, ve které je možné vyhledat požadovaný záznam.
 • SimpleLookup - zjednodušený seznam.
 • SimpleLookupWithDataGrid - pokud je zadaná tato možnost, je možné určit pole, které budou v nabídkové tabulce.
 • Suggestions - našeptávač.
 • ComboStyleLookup - jednoduchý rozbalovací seznam. Lookup ve stylu Combo boxu.

Seznam polí v lookupu oddělených čárkou

Zde je možné zadat seznam polí (sloupců), které budou v nabídkové tabulce viditelné. Platí pro všechny typy lookupu.

Book Contents

Book Index

Menu main

Jedná se o toolbar, ke kterému je možné připojit akce. Komponentu používáme jako nástrojový panel modulů.

pic_4396

Obr.: Příklad použití komponenty Menu main

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Book Contents

Book Index

Dashboard

Komponenta pro vložení dashboardu do formuláře. Dashboard, zařazený ve formuláři, může být dynamický, tzn., může se vždy aktualizovat, dle záznamu, který má uživatel v dané chvíli načtený.

pic_4410

Obr.: Vlastnosti komponenty Dashboard

Popis vlastností:

Dashboard

Pole pro název dashboardu, který bude do komponenty zařazen. Výběr provedeme stisknutím tlačítka Výběr, které zobrazí seznam všech nadefinovaných dashboardů.

IsAbbrFieldProperty

Toto zatrhávací pole je určeno pro knihu Konfigurace dashboardů. Zatrhneme jej pouze v případě zařazení dashboardu do formuláře na 1. straně v knize Konfigurace dashboardů. Toto pole nastaví Abbr jako Property. Určuje, že pole Abbr je pole s názvem dashboardu.

DashboardVisualMode

Nastavení vizuálního módu dashboardu:

 • StandAloneDashboard - pokud je nastavena tato možnost, neovlivňuje datový modul zařazený dashboard. Při procházení záznamů se dashboard nebude měnit (aktualizovat).
 • DashboardIntegrated - dashboard se pokusí vyhledat mapování a použije Integrační parametry. V tomto módu se dashboard může aktualizovat vzhledem k záznamu, na kterém uživatel aktuálně stojí. Předvyplní se filtry dashboardu.

IntegrationState

Toto nastavení ovlivňuje zobrazení dashboardu ve formuláři. Toto nastavení je platné pro dashboardy s rozložením Filtry nahoře, pod nimi kontejnery horizontálně.

 • FullSize - dashboard se zobrazí celý i s filtry.
 • HiddenFilterContainer - kontejner s filtry bude v komponentě skrytý.

Pokud chceme aby dashboard dynamicky reagoval na změnu záznamů, je nutné, jej propojit pomocí jeho Integračních parametrů. Tyto parametry musí být pro daný dashboard zveřejněny. To provedeme přímo v knize Konfigurace dashboardů pro konkrétní dashboard na záložce Integration Parameters. Stisknutím tlačítka Fill Integration Parameters dojde k vyplnění (zveřejnění) integračních parametrů pro daný dashboard.

Integrační parametry jsou v podstatě filtry dashboardu, které je nutné propojit s konkrétním polem (fieldem) knihy. Propojení provedeme tak, že do pole Integrační parametry vložíme nový záznam pomocí klávesy Insert a dále ze seznamu konkrétní filtr vybereme. Dále se zobrazí formulář na propojení Integračního parametru (Filtru) s polem (fieldem) datového modulu.

pic_4417

Obr.: Formulář Integrační parametry

Ve formuláři je nutné do pole Mapovaní na sloupec vždy doplnit pole datového modulu, na které filtr napojíme. Vybíráme zde ze seznamu všech dostupných polí datového modulu.

Book Contents

Book Index

Locator

Lokátor je vždy součástí záhlaví tabulky (modrý pásek). Pomocí této komponenty jé možné jej umístit kamkoliv.

pic_4397

Obr.: Příklad použití komponenty Locator

pic_4398

Obr.: Vlastnosti komponenty Locator

Popis vlastností:

OnlyDefaultField

Pokud je toto pole zatrženo, může lokátor vyhledávat pouze přes pole, které je definováno jako hlavní. V opačném případě je možné přepínat, mezi více poli pro vyhledávání. Pole, přes které lokátor vyhledává, jsou daná datovým zdrojem, nad kterým je formulář tvořen.

ShowLabels

Pokud je toto pole zatrženo zobrazí se titulek komponenty.

ShowFrames

Zatržením tohoto pole zobrazíme rámeček komponenty.

Book Contents

Book Index

Calendar

Komponenta pro zobrazení kalendáře, který slouží k přehlednému zobrazení událostí. Kalendář v IS K2 obecně umožňuje online propojení a správu soukromých a pracovních kalendářů spolu s kalendářem dokladů v jednom místě.

pic_6076

Obr.: Vlastnosti komponenty Calendar

Popis vlastností sekce Výchozí zobrazení dat:

Výchozí typ zobrazení

Typ zobrazení, který bude pro danou komponentu výchozí. Nastaví se po zobrazení kalendáře. Dostupné možnosti:

 • Měsíční pohled - kalendář pro zobrazení celého měsíce.
 • Týdenní pohled - kalendář pro týdenní přehled.
 • Denní pohled - kalendář pro denní přehled.

Výchozí datum

Datum, které bude zobrazeno v rámci kalendáře. Kalendář se při zobrazení nastaví tak, aby výchozí datum obsahoval. Dostupné možnosti:

 • Dnešní datum - kalendář v konkrétním zobrazení bude vždy obsahovat aktuální den.
 • Dle hodnoty pole - po nastavení se zpřístupní pole Pole s výchozím datumem.

Pole s výchozím datumem

Dle tohoto pole (datumu v tomto poli) se bude řídit zobrazení kalendáře. Kalendář se zobrazí tak, aby toto datum obsahoval.

Při zařazení kalendáře do formuláře a také obecně při práci s kalendářem máme dvě možnosti. První je nastavení Poskytovatele kalendářový dat. Komponenta pro kalendář se pak řídí nastavením v tomto poskytovateli. V tomto případě pak v poli Způsob získání dat zvolíme možnost Jen dle konfigurace.

Druhou možností je pak napojení komponenty pro kalendář na datový modul, který je k tomu určen. V tomto případě je pak nutné v poli Způsob získání dat zvolit Dle nastavení ve fragmentu a konfigurace a další nastavení pak provést právě ve fragmentu, tzn. pomocí jeho vlastností.

Popis vlastností sekce Způsob získání dat:

Způsob získání dat

V tomto poli volíme způsob napojení komponenty na data. Dostupné možnosti:

 • Jen dle konfigurace - kalendář se řídí pouze nastavením v konfiguraci, tzn. podle nastavení Poskytovatele kalendářových dat. Po výběru této možnosti, nejsou zbývající vlastnosti fragmentu v sekci Způsob získání dat dostupné.
 • Dle nastavení ve fragmentu a konfigurace - kalendář se řídí nastavením vlastností fragmentu. Po výběru této možnosti se zpřístupní další vlastnosti komponenty.

DataContext pro čtení událostí

Datový modul pro události kalendáře.

Pole pro "Datum počátku události"

Pole z datového modulu, které určuje datum počátku události.

Koncové datum

Pokud je toto pole zatrženo, bude mít událost také koncové datum a zpřístupní se pole Pole pro "Datum konce události".

Pole pro "Datum konce události"

Pole z datového modulu, kterým je určen datum konce události.

Pole pro "Popis události"

Pole z datového modulu pro popis dané události.

Pole pro "Bublinovou nápovědu události"

Pole z datového modulu pro Bublinovou nápovědu události. Jedná se o hint po najetí myší na událost kalendáře.

Pole s hodnotou "Stavová ikona události"

Pole z datového modulu, které určuje ikonu vyjadřující stav události.

Způsob nastavení "Celodenní událost"

V tomto poli lze nastavit jakým způsobem bude v kalendáři určena celodenní událost. Dostupné možnosti:

 • Fixní hodnotou - tato možnost dále zpřístupní pole Vlastnost "Celodenní událost".
 • Dle hodnoty pole - tato možnost dále zpřístupní pole Pole s hodnotou "Celodenní událost".

Vlastnost "Celodenní událost"

Zatržením zde určujeme, zda bude mít událost vlastnost Celodenní událost či nikoliv.

Pole s hodnotou "Celodenní událost"

Pole, které určuje, zda bude mít událost vlastnost Celodenní událost či nikoliv.

Pole s hodnotou "Barva"

Pole z datového modulu určující barvu události. V opačném případě vychází z barvy kalendáře.

Příkaz pro "novou událost" z kalendáře

Zde je možné zadat akci (command), která se spustí pro vytvoření nové události kalendáře.

Pole s hodnotou "priorita zobrazení"

Pole z datového modulu určující prioritu zobrazení události.

Book Contents

Book Index

Stack panel

Stack panel je zásobník komponent, který vložené komponenty řadí vlevo nebo vpravo (dle nastavení). Stack panel řadí komponenty dle jejich reálné velikosti.

pic_4411

Obr.: Příklad použití komponenty Stack panel

Komponenta Stack panel nemá speciální vlastnosti.

Book Contents

Book Index

Floater (Plovoucí formulář)

Komponenta, která seskupuje bloky informací nebo polí. Floater zobrazujeme pomocí tlačítka.

pic_4399

Obr.: Příklad použití komponenty Floater

pic_4400

Obr.: Vlastnosti komponenty Floater

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky). Platné pro tlačítko, které formulář spouští.

ShowNoEmptyState

Identifikace, že obsah Floateru není prázdný. Pokud je toto pole zatrženo a obsah Floateru není prázdný, zobrazí se v rámci Floateru ikona pic_922i.

Režim zobrazení

Zobrazení Floateru:

 • View - s otevřeným Floaterem lze manipulovat pouze v rámci okna (monitoru).
 • StandAloneForm - formulář Floateru je možné "odpojit" a umístit jej např. na jiný monitor.

Book Contents

Book Index

Library reference

Pomocí této volby je možné použít ve formulářích knihovní fragmenty. Jedná se o výrobcem předdefinované kombinace fragmentů. Výběrem této možnosti si seznam všech knihovních fragmentů zobrazíme.

pic_4402

Obr.: Seznam knihovních fragmentů

Book Contents

Book Index

MultiContent

Tato komponenta je obdobou Tab control. Vytváří záložky, které na rozdíl od Tab control nejsou viditelné. Pro uživatele je viditelná vždy jen jedná ze záložek. Lze se mezi nimi přepínat, např. pomocí ikony (commandu) nebo kombinací kláves Ctrl+Tab.

pic_4403

Obr.: Příklad použití komponenty MultiContent

pic_4404

Obr.: Vlastnosti komponenty MultiContent

Popis vlastností:

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Pozice ikony

Pozice ikony vůči názvu záložky:

 • Left - ikona se umístí doleva.
 • Top - ikona se umístí nahoru nad popisek záložky.
 • Right - ikona se umístí doprava.
 • Bottom - ikona se umístí dolů pod popisek záložky.
 • Center - ikona se umístí doprostřed.

Accesors Stretch

Jednotlivé záložky komponenty se natáhnout na celou obrazovku. Maximálně využijí prostor.

Book Contents

Book Index

List view

Tato komponenta slouží pro zobrazení seznamu záznamů. Záznamy mohou být v rámci List view zobrazeny ve 3 různých režimech. Komponenta List view podporuje rovněž třídění záznamů do skupin.

pic_4405

Obr.: Příklad použití komponenty List view

pic_4406

Obr.: Vlastnosti komponenty List view

Popis vlastností:

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

ViewStyle

Výchozí styl zobrazení záznamů. Mezi styly je možné se dále přepínat. Tato komponenta podporuje 4 styly zobrazení záznamů:

 • Icon - zobrazení v režimu s velkými ikonami.
 • SmallIcon - zobrazení v režimu s malými ikonami.
 • List - zobrazení záznamů v jednoduché tabulce, která obsahuje pouze jeden sloupec.
 • Report - zobrazení záznamů ve vícesloupcové tabulce.

Minimální počet řádků

Minimální počet řádků, které komponenta zobrazí. Pokud bude List view obsahovat více řádků než tento minimální počet, bude komponenta scrolovat.

Pole titulku

Název pole, ze kterého se načítá titulek (nadpis) záznamů.

Pole ikony

Název pole, ze kterého se načítá ikona pro záznamy.

Pole seskupení

Pole, ze kterého se načítá název skupiny.

Pole řazení

Pole, dle kterého budou řazeny záznamy v komponentě ListView.

Seznam polí zobrazovaných ve stavu "ReportView".

Zde je možné zadat pole, které budou zobrazeny jako sloupce v režimu Report.

Skrýt hlavičku

Pokud je toto pole zatrženo skryje se hlavička (modrý pásek) v záhlaví komponenty.

LiteHeader

Přepnutí hlavičky List view do jiného zobrazení. Hlavička pak není modrá a může být pro uživatele méně rušivá.

Seskupovat

Volba, zda mají být záznamy ve výchozím stavu seskupeny.

Book Contents

Book Index

File preview

File preview je komponenta, která umožňuje zobrazit ve formuláři náhled připojeného souboru (dokument, obrázek). V rámci této komponenty je možné zadat DataContext, a při procházení záznamů se pak může náhled obrázku vždy aktualizovat.

pic_4407

Obr.: Příklad použití komponenty File preview

pic_4408

Obr.: Vlastnosti komponenty File preview

Popis vlastností:

Explicitní jméno souboru

Explicitní (vynucený) název souboru, který se má v rámci náhledu zobrazit. Můžeme zde zadat také cestu k uložišti souboru.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Book Contents

Book Index

Image

Tato komponenta je velmi podobná komponentě File preview. Je vhodná pro zobrazování pouze obrázků, nikoliv dokumentů.

pic_4412

Obr.: Vlastnosti komponenty Image

Popis vlastností:

Explicitní jméno souboru

Explicitní (vynucený) název souboru, který se má ve formuláři zobrazit. Můžeme zde zadat také cestu k uložišti obrázku.

Size

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Stretch

Obrázek natáhne na celou dostupnou plochu v rámci komponenty.

Book Contents

Book Index

Formátovaný text (Input formattable)

Komponenta pro formátovaný a překládaný text. Komponenta umožňuje zobrazení jazykových alternativ textu a jeho formátování.

První možností použití tohoto fragmentu je napojit jej na datový modul, který je k tomu určen, a který podporuje formátovaný text. To učiníme v poli DataContext.

Druhou možností je napojení na obyčejné textové memo pole. V tomto případě nevyplňujeme datový kontext v obecných vlastnostech (komponenta pak pracuje, např. na úrovni :detail) a název pole doplníme do pole s názvem Pole s textem.

pic_4409

Obr.: Příklad použití komponenty Input formattable

pic_4413

Obr.: Vlastnosti komponenty Input formattable

Popis vlastností:

Tab Stop

Pro dané pole nastaví focus. Při procházení polí bude focus procházet i tímto polem.

Pole s textem

Pole pro název textové pole, na které bude komponenta napojena.

Pole s číslem jazyka

Název pole určujícího číslo jazyka textu.

Pole s formátem

Název pole určujícího formát textu.

Explicitní formát

V tomto poli můžeme vynutit formát textového pole. Jsou zde k dispozici možnosti:

 • Auto Detect - podle hodnoty v poli automaticky identifikuje formát textového pole.
 • Text - textový formát.
 • Html - formát html.

Lines Count

Výška (počet řádků) komponenty. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

Show Label

Pomocí tohoto pole lze ovlivnit zobrazení titulku komponenty.

Show Frame

Zobrazení rámečku kolem komponenty. Pokud je pole zatrženo, rámeček je zobrazen.

Disable Label Highlight

Pro danou komponentu se nebude zobrazovat indikace změny. V případě změny nebude pole zvýrazněno modře.

Show ToolBar

Pokud je toto pole zatrženo, je v komponentě zobrazen její nástrojový panel.

Book Contents

Book Index

Tree view (Stromová tabulka)

Komponenta pro zobrazení záznamů ve stromové struktuře. Záznamy ve stromové tabulce lze editovat metodou "Drad and Drop".

pic_4414

Obr.: Příklad použití komponenty Tree view

pic_4415

Obr.: Vlastnosti komponenty Tree view

Popis vlastností:

Hlavní popisek uzlu

Pole pro popisek (název) uzlu stromové tabulky. Je zde možné zadat formátovací string. Lze zde tedy zapsat pole do hranatých závorek. Jako popisek uzlu se pak bude zobrazovat hodnota z tohoto pole.

Pokud před hodnotu v hranatých závorkách uvedeme text, bude se zobrazovat jako popisek uzlu tento text + hodnota pole v závorkách, např. Název: [NodeNameCalc].

Pole s výchozím stavem rozbalení uzlu

Boolean pole, které říká, zda je uzel stromové tabulky rozbalen či nikoliv. Nabývá hodnot Ano/Ne.

Pole s ikonou uzlu

Název pole, ze kterého se načítá ikona pro jednotlivé uzly v Tree view.

Pole s ikonou stavu uzlu

Název pole, ze kterého se načítá ikona vyjadřující stav uzlu v Tree view (např. když je uzel ve stavu Změna). Tato ikona se pak zobrazí.

Režim zobrazení

Typ zobrazení stromové tabulky. Zobrazení může být dvojí:

 • SimpleTree - jednoduchá tabulka. V tomto zobrazení má stromová tabulka pouze jeden sloupec a další zde není možné přidat.
 • TreeGrid - v tomto zobrazení je možné v tabulce pracovat se sloupci.

Další sloupce

Zde zadáváme pole, které budou zobrazeny jako sloupce v komponentě Tree view. Jednotlivá pole oddělujeme čárkou.

Minimální počet řádků

Minimální počet řádků, které komponenta zobrazí. Pokud bude Tree view obsahovat více řádků než tento minimální počet, bude komponenta scrolovat.

Lite Header

Přepnutí hlavičky List view do jiného zobrazení. Hlavička pak není modrá a může být pro uživatele méně rušivá.

Skrýt hlavičku

Pokud je toto pole zatrženo skryje se hlavička (modrý pásek) v záhlaví komponenty.

Book Contents

Book Index

Knihovní fragmenty

Jedná se o fragmenty definované výrobcem, které se skládají z dalších fragmentů a tvoří části formuláře, které lze při tvorbě a navrhování formulářů použít. Použitím vhodného knihovního fragmentu si může uživatel značně ušetřit práci. Nemusí tak navrhovat celý formulář nebo jeho část od počátku, pouze vybere správný knihovní fragment.

Knihovní fragment do návrhu formuláře vložíme pomocí klávesy Insert. Zobrazí se seznam všech dostupným fragmentů, kde vyhledáme možnost Library reference.

pic_4488

Obr.: Výběr fragmentu Library reference

Po výběru možnosti Library reference se zobrazí seznam všech dostupných knihovních fragmentů.

pic_4489

Obr.: Seznam knihovních fragmentů

Knihovní fragmenty mají vlastnosti, které je možné nastavit, a které si zobrazíme pomocí klávesy F11 nebo pomocí tlačítka Upravit, v případě, že máme daný fragment označen.

pic_4490

Obr.: Vlastnosti knihovního fragmentu

Popis vlastností:

Jméno knihovního fragmentu

Název knihovního fragmentu.

Size

Výška (počet řádků) fragmentu. V případě, že není zadáno 0 (automaticky).

V případě, že vybereme jakoukoliv komponentu uvnitř knihovního fragmentu, označí se tato komponenta modrým rámečkem.

pic_4492

Obr.: Vybraná komponenta uvnitř knihovního fragmentu

Pokud je ve formuláři knihovní fragment aplikován, nelze jej jakkoliv změnit. Editovat knihovní fragmenty je možné tak, že si jej označíme a spustíme znovu Návrhář formulářů kombinací kláves Ctrl+Alt+Shif+D. V návrháři je pak možné knihovní fragment upravit a vytvořit tak jeho modifikaci. Změny se pak vždy projeví všude, kde je daný knihovní fragment použitý.

V návrháři formulářů můžeme vytvářet také nové knihovní fragmenty a to pomocí volby Nový - Knihovní. Jsou zde k dispozici dvě možnosti:

Pro ukládání nových knihovních fragmentů nebo jejich modifikací platí stejná pravidla jako v případě úpravy formulářů.

Book Contents

Book Index

ActivityDetail

Knihovní fragment, který obsahuje základní informace o aktivitách.

pic_4491

Obr.: Knihovní fragment ActivityDetail

Book Contents

Book Index

ActivityTree

Fragment pro zobrazení stromu aktivit. Skládá se z komponenty Tree view (Stromová tabulka) a z komponenty Input formattable.

pic_4493

Obr: Knihovní fragment ActivityTree

Book Contents

Book Index

AttachedDoc

Knihovní fragment, který umožňuje připojit k záznamům všechny typy dokumentů. Součástí tohoto fragmentu jsou komponenty Grid data (tabulka), Expander a File preview. Je zde zařazen také Splitter jako oddělovač.

pic_4494

Obr.: Použití knihovního fragmentu AttachedDoc

Book Contents

Book Index

Attachments

Fragment pro připojení příloh ve formě k2 odkazů na záznamy. Pokud datový modul např. neumí připojení aktivity, nezobrazí se vůbec v tomto fragmentu záložka pro jejich připojení. Tento fragment je založen na komponentě Tab control.

pic_4495

Obr.: Použití knihovního fragmentu Attachments

Book Contents

Book Index

BaseAdditionalText

Tato komponenta je vytvořena pomocí fragmentu Tab control a obsahuje záložky pro Komentáře, Text hlavičky, Text patičky a Interní text. Tyto záložky pak tedy mohou sloužit pro vložení textu k hlavičce a patičce dokladu, pro vložení libovolného komentáře nebo zobrazení interního textu.

pic_4496

Obr.: Knihovní fragment BaseAdditionalText

Book Contents

Book Index

TradeAdditionalText

Tento knihovní fragment obsahuje totožné záložky jako fragment BaseAdditionalText. Navíc je zde pouze záložka zobrazující Interní text odběratele.

pic_4499

Obr.: Knihovní fragment TradeAdditionalText

Book Contents

Book Index

CodeEvaluationItems

Knihovní fragment CodeEvaluationItems je vytvořen pomocí komponenty Tab Control. Fragment slouží pro použití v analytických osách. Je zde několik záložek, na kterých je uveden seznam položek, kde je daná analytická osa použita (vyplněna). Jedná se o záložky: Položky nákupu, Položky prodeje, Položky převodek Z, Položky převodek Na, Položky výroby, Položky skladů, Vyráběné položky po druzích, Položky platebních dokladů, Položky účetních dokladů.

pic_4500

Obr.: Použití knihovního fragmentu CodeEvaluationItems

Book Contents

Book Index

CreaChnInfo

Fragment obsahující informace o uživateli, který doklad vytvořil nebo změnil. Dále je zde uveden datum a čas vytvoření nebo změny záznamu. Datový kontext pole Vytvořil je pole CreatedBy, datový kontext pole Změnil je ChangedBy.

pic_4501

Obr.: Knihovní fragment CreaChnInfo

Book Contents

Book Index

DocumentSettings

Fragment pro základní nastavení datového modulu. Obsahuje komponentu Expander, do níž jsou zařazeny pole Období a Sklad.

pic_4502

Obr.: Knihovní fragment DocumentSettings

Book Contents

Book Index

EAPreview

Knihovní fragment pro zobrazení 4 základních elektronických adres. Zobrazuje 4 základní předdefinované typy elektronických adres.

pic_4503

Obr.: Knihovní fragment EAPreview

Book Contents

Book Index

IncidentalCostChild

Fragment založený na komponentě Grid data pro zobrazení vedlejších nákladů. Datový kontext tohoto fragmentu je field IncidentalCostChild.

pic_4504

Obr.: Knihovní fragment IncidentalCostChild

Book Contents

Book Index

PaymentRecalculation

Tento knihovní fragment obsahuje komponentu Button (Tlačítko). Toto tlačítko spouští funkci pro přepočet plateb.

pic_4505

Obr.: Knihovní fragment PaymentRecalculation

Book Contents

Book Index

PreviewAddress

Fragment pro zobrazení mapy dle zadané adresy. Tento fragment je typu MultiContent a dokáže zobrazit nejen mapu, ale také adresu.

pic_4710

Obr.: Zobrazení adresy v PreviewAddress

pic4324

Obr.: Zobrazení mapy v PreviewAddress

Book Contents

Book Index

PurchaseDocCustomer

Knihovní fragment pro pole Dodavatel v dokladech nákupu. Fragment je založen na komponentě MultiContent, která umožňuje různá zobrazení pole Dodavatel (zkratka 1, zkratka 2, číslo, firma, IČO).

pic_4507

Obr.: Knihovní fragment PurchaseDocCustomer

Book Contents

Book Index

PurchaseItemGoods

Knihovní fragment, který zobrazuje zboží v položkách nákupu. Tento fragment se skládá z komponenty MultiContent, která umožňuje různé zobrazení zboží (zkratka 1, zkratka 2, číslo, název, čárový kód). Součástí fragmentu je také komponenta Input pro název zboží.

pic_4508

Obr.: Knihovní fragment PurchaseItemGoods

Book Contents

Book Index

PurchaseItemMore

Součástí tohoto fragmentu je komponenta MultiContent. Jedná se o přepínač Více/Méně v položkách nákupu. Pomocí přepínače lze volit mezi zobrazením většího nebo menšího množství údajů o položce nákupu.

pic_4509

Obr.: Použití komponenty PurchaseItemMore

Book Contents

Book Index

PurchaseItemPrices

Tento knihovní fragment vychází z komponenty Tab control. Na jednotlivých záložkách jsou zde zobrazeny veškeré ceny Netto, Brutto, Netto bez slevy a Brutto bez slevy pro položky nákupu.

pic_4510

Obr.: Knihovní fragment PurchaseItemPrices

Book Contents

Book Index

PurchaseSubAlternDoc

Tento knihovní fragment je vytvořen pomocí komponenty Tab control. Na jednotlivých záložkách je zde uveden seznam souvisejících dokladů pro doklady nákupu. Jsou zde zobrazeny Objednávky, Příjemky, Potvrzení dodání, Faktury vydané, Převodky a Rozvozy.

pic_4511

Obr.: Použití fragmentu PurchaseSubAlternDoc

Book Contents

Book Index

ReverseChargeItem

Knihovní fragment pro Samovyměření DPH. Používá se u faktur přijatých. Tento fragment obsahuje několik komponent typu Input a komponentu Button s akcí pro zobrazení Kurzovního lístku.

pic_4525

Obr.: Knihovní fragment ReverseChargeItem

Book Contents

Book Index

SaleBusinessPrices

Knihovní fragment obsahující prodejní informace. Je zde vidět porovnání skutečného a plánovaného stavu.

pic_4524

Obr.: Knihovní fragment SaleBusinessPrices

Book Contents

Book Index

SaleDocCustomer

Tento fragment je určen pro pole Odběratel v dokladech Prodeje. Fragment je založen na komponentě MultiContent a umožňuje zobrazit v poli Odběratel různé hodnoty (zkratka 1, zkratka 2, číslo, firma, IČO).

pic_4514

Obr.: Knihovní fragment SaleDocCustomer

Book Contents

Book Index

SaleItemGoods

Knihovní fragment, který zobrazuje zboží v položkách prodeje. Tento fragment se skládá z komponenty MultiContent, která umožňuje různá zobrazení zboží (zkratka 1, zkratka 2, číslo, název, čárový kód, sériové číslo). Součástí fragmentu je také komponenta Input pro název zboží.

pic_4515

Obr.: Knihovní fragment SaleItemGoods

Book Contents

Book Index

SaleItemMore

Součástí tohoto fragmentu je komponenta MultiContent. Jedná se o přepínač Více/Méně v položkách prodeje. Pomocí přepínače lze volit mezi zobrazením většího nebo menšího množství údajů o položce prodeje.

pic_4516

Obr.: Knihovní fragment SaleItemMore

Book Contents

Book Index

SaleItemPrices

Tento knihovní fragment vychází z komponenty Tab control. Na jednotlivých záložkách jsou zde zobrazeny veškeré ceny Netto, Brutto, Netto bez slevy a Brutto bez slevy pro položky prodeje.

pic_4517

Obr.: Knihovní fragment SaleItemPrices

Book Contents

Book Index

SaleSubAlternDoc

Tento knihovní fragment je vytvořen pomocí komponenty Tab control. Na jednotlivých záložkách je zde uveden seznam souvisejících dokladů k dokladům prodeje. Jsou zde zobrazeny Zakázky, Objednávky přijaté, Rezervační listy, Výdejky, Dodací listy, Faktury vydané a Rozvozy.

pic_4518

Obr.: Knihovní fragment SaleSubAlternDoc

Book Contents

Book Index

StockCardFull

Knihovní fragment pro skladovou kartu. Zobrazuje informace o skladových pohybech zboží. Fragment je složen z komponenty Grid data (tabulka) komponenty Expander, kde jsou zařazeny souhrnné informace.

pic_4520

Obr.: Knihovní fragment StockCardFull

Book Contents

Book Index

Trade3Address

Knihovní fragment pro zobrazení a zadání fakturační, dodací a korespondenční adresy. Tento fragment obsahuje komponenty typu Label pro zobrazení příslušné adresy. Dále zde jsou komponenty typu Button, na které je navázána akce "ShowAddressForTypeCOMMAND" pro zadání adresy.

pic_4521

Obr.: Knihovní fragment Trade3Address

Book Contents

Book Index

TradeInvoiceTaxSummary

Knihovní fragment pro daňovou rekapitulaci faktur vydaných i přijatých.

pic_4522

Obr.: Knihovní fragment TradeInvoiceTaxSummary

Book Contents

Book Index

TradeTaxSummary

Knihovní fragment pro daňovou rekapitulaci nadřízených dokladů (zakázky, objednávky vydané).

pic_4523

Obr.: Knihovní fragment TradeTaxSummary

Book Contents

Book Index

TradeItemIntrastat

Knihovní fragmet zahrnující údaje pro intrastat v položkách nákupu a prodeje. Základem pro tento fragment je komponenta Expander, která obsahuje pole pro veškeré údaje o intrastatu.

pic_4526

Obr.: Knihovní fragment TradeItemIntrastat

Book Contents

Book Index

TradeSerNumItemsSummary

Knihovní fragment pro zobrazení všech sériových čísel za celý doklad nákupu nebo prodeje. Jedná se o komponentu Grid data (tabulka).

pic_4527

Obr.: Knihovní fragment TradeSerNumItemsSummary

Book Contents

Book Index

TravelOrderCode

Knihovní fragment pro datový modul Cestovní příkazy. Fragment je vytvořen pomocí komponenty Floater (plovoucí formulář).

pic_4528

Obr.: Tlačítko pro Floater

Stisknutím tlačítka se zobrazí další pole (kódy) pro doklady cestovních příkazů.

pic_4529

Obr.: Knihovní fragment TravelOrderCode

Book Contents

Book Index

WKFComment

Knihovní fragment pro komentář procesu v datovém modulu Workflow. Tento fragment je vytvořen pomocí komponenty Input formattable.

pic_4530

Obr.: Knihovní fragment Input formattable

Book Contents

Book Index

Praktické příklady použití návrháře formulářů

Book Contents

Book Index

Př. 1. Modifikace formuláře Položky prodeje

Obvyklým tématem modifikací formulářů je přesunutí uživatelem často používaných polí např. z floateru do základního formuláře, kde jsou pak lépe dostupné.

Příklad 1: Provedeme modifikace formuláře Položka prodeje. V rámci našeho příkladu přesuneme do základního formuláře pro položky prodeje některé účetní informace, konkrétně pole DPH, Typ daně a zatrhávací pole PDP. Dále do základního formuláře položek zařadíme analytickou osu Střediska. Jedná se o osu často používanou k vyhodnocování. Formulář bude uložen tak aby byl dostupný všem uživatelům.

Book Contents

Book Index

Př. 1. Uložení modifikace formuláře Položky prodeje

Jako první vložíme do základního formuláře položek prodeje analytickou osu Středisko. Otevřeme si knihu Zakázky a zobrazíme zde záložku Položky prodeje. Dále si otevřeme formulář pro položku prodeje ve verzi Méně. Tento formulář budeme editovat a přidávat zde požadovaná pole.

pic_4423

Obr.: Formulář Položka prodeje

Kombinací kláves Ctrl+Alt+Shift+D zobrazíme tento formulář v rámci návrháře formulářů.

pic_4424

Obr.: Návrhář formulářů - Položka prodeje

Při editaci formuláře budeme vycházet z původního (továrního) formuláře a provedeme pouze jeho úpravu. Budeme tedy provádět modifikaci formuláře.

V ovládacím panelu návrháře, se přepneme, na záložku Root a zde vybereme požadovanou úroveň uložení modifikace formuláře. Cílem je, aby byl formulář dostupný všem uživatelům a aby byl platný pro všechny stavy. V matici na záložce Root tedy vybereme pro tuto modifikaci formuláře kombinaci stavu Global (zahrnuje všechny stavy) a úroveň uložení Install.

Na pozici Global + Install zobrazíme pomocí levého tlačítka myši všechny možnosti a zvolíme Vytvořit novou modifikaci. Zobrazí se formulář, kde jsou uvedeny základní informace o uložení modifikace formuláře.

pic_4425

Obr. Informace o uložení modifikace formuláře

Formulář potvrdíme stisknutím tlačítka OK. Pozice pro uložení modifikace formuláře je nyní identifikována ikonou pic_907i.

pic_4426

Obr.: Matice s vyznačenou pozicí uložení modifikace formuláře

Book Contents

Book Index

Př. 1. Vložení nového pole Středisko

Jakmile máme připravenou modifikaci formuláře a nastavenou pozici pro její uložení můžeme přistoupit k editaci formuláře a vložíme zde nové pole pro analytickou osu Středisko.

Nejprve si v návrháři označíme tu část formuláře položek prodeje, do které chceme pole vložit. To provedeme tak, že myší klikneme na libovolnou komponentu v horní části formuláře, např. Popis a ta se označí červeně. Stisknutím klávesy Esc, se pak označí její nadřazená komponenta. Ta, do které je komponenta Popis vložena. Jedná se o Panel, který je už datově napojen na :detail. Do tohoto panelu budeme nová pole vkládat. Pouze do takto orámované komponenty lze vkládat další objekty.

pic_4427

Obr.: Označení formuláře pro vložení nové komponenty

Máme tedy označenou komponentu ve formuláři (Panel) a pomocí klávesy Insert zde vložíme novou komponentu pro pole Středisko. Stisknutím klávesy Insert, zobrazíme seznam všech dostupných komponent formulářů. Pro pole Středisko použijeme komponentu Input. V seznamu tedy komponentu Input vyhledáme.

pic_4428

Obr.: Seznam dostupných komponent

Pomocí klávesy Enter komponentu Input v seznamu vybereme. Komponenta se vloží do formuláře Položka prodeje a označí se červený rámečkem. Pomocí kombinace kláves Shift+šipka doprava zvětšíme šířku tohoto prvku na hodnotu 2.

pic_4430

Obr.: Formulář s nově vloženou komponentou Input

Pomocí klávesy F11 si zobrazíme vlastnosti dané komponenty (Input).

Ve formuláři musíme nastavit datový kontext, tzn. tuto komponentu musíme napojit na pole, které v sobě nese informaci o středisku. Datový kontext nastavíme v poli DataContext. Zde můžeme přímo zapsat název pole (pokud jej známe) nebo jej můžeme vyhledat.

Pomocí myši zobrazíme nabídku pole DataContext.

pic_4432

Obr.: Výběr polí pro datový kontext (:detail)

Nadřazená komponenta (Panel) je již datově napojena na detail zakázky. Proto v této nabídce vidíme seznam všech polí z detailu zakázky. Zde vyhledáme pole Středisko a pomocí klávesy Enter toto pole vybereme. Pole Středisko se pak nastaví jako datový kontext pro komponentu Input.

pic_4433

Obr.: Nastavení pro pole Středisko

Toto nastavení potvrdíme pomocí tlačítka OK.

Pro pole Středisko máme nastaveno vše potřebné a modifikaci formuláře můžeme uložit pomocí tlačítka Uložit v nástrojovém panelu návrháře formulářů. Po uložení se do formuláře doplní nové pole pro analytickou osu Středisko.

pic_4435

Obr.: Formulář s nově vloženým pole Středisko

Book Contents

Book Index

Př. 1. Zařazení účetních informací

Dalším krokem v tomto příkladu bude zařazení některých účetních informací do základního formuláře pro položky prodeje. Konkrétně se bude jednat o pole DPH, Typ daně a zatrhávací pole PDP. Tyto pole nalezneme ve formuláři pro položky prodeje, když zobrazíme jeho variantu Více a stiskneme tlačítko Účetní informace. Zobrazí se formulář (Floater), kde jsou uvedeny základní účetní informace.

Otevřeme si tedy formulář Položky prodeje a kombinací kláves Ctrl+Alt+Shift+D zobrazíme tento formulář v rámci návrháře formulářů. Ve formuláři se nyní budeme pohybovat pomocí kláves Alt+levé tlačítko myši a klikneme v návrhu formuláře na záložku Více. Zobrazí se varianta formuláře s více informacemi o položce prodeje.

pic_4437

Obr.: Formulář Položka prodeje - varianta Více

Dále v návrhu formuláře klikneme opět pomocí Alt+levé tlačítko myši na tlačítko Účetní informace. Zobrazí se formulář (Floater).

pic_4438

Obr.: Formulář s účetními informacemi

V tomto formuláři je pole DPH, které chceme zařadit do základního formuláře pro položky prodeje.

Tip pro uživatele: Zařazení pole DPH do základního formuláře provedeme tak, že jej zkopírujeme. Kopii provedeme kombinací kláves Ctrl+C - načtení do schránky a následně pomocí Ctrl+V - vložení ze schránky do zvoleného umístění. Kopie zachovává všechny vlastnosti daného pole.

Levým tlačítkem myši klikneme na pole DPH, a jakmile bude označeno rámečkem, můžeme stisknout klávesy Ctrl+C. Kliknutím na ikonu (Alt+levé tlačítko myši) pic_924i pak formulář s účetními informacemi můžeme uzavřít.

V návrhu formuláře dále klikneme pomocí Alt+levé tlačítko myši na záložku Méně. Zobrazí se znovu základní varianta formuláře pro položky prodeje. Myší klikneme ve formuláři na komponentu Popis a ta se označí červeným rámečkem. Dále stisknutím klávesy Esc, se pak označí její nadřazená komponenta. Jedná se o Panel, který je už datově napojen na :detail, a do kterého budeme vkládat pole DPH.

Kombinací kláves Ctrl+V vložíme komponentu (pole DPH) ze schránky do základního formuláře do komponenty Panel.

pic_4439

Obr.: Návrh formuláře s nově vloženým polem DPH

Pro pole DPH máme nastaveno vše potřebné. Není nutné editovat jeho vlastnosti. Ty byly zachovány při kopírování pole. Modifikaci formuláře můžeme uložit pomocí tlačítka v nástrojovém panelu návrháře formulářů a návrhář můžeme zavřít.

Po uložení se do formuláře doplní nové pole DPH.

pic_4440

Obr.: Formulář s nově vloženým polem DPH

Úplně stejným způsobem, jako u pole DPH, budeme postupovat v případě polí Typ daně a PDP. I tato pole umístíme do základního formuláře tak, že je zde nakopírujeme pomocí funkce Ctrl+C a následně Ctrl+V. Tyto dva prvky znovu umístíme do panelu vedle již zařazených polí. Po uložení návrhu formuláře má uživatel k dispozici daná pole přímo v základním formuláři pro položky prodeje.

pic_4441

Obr.: Formulář doplněný o 4 nové pole

Book Contents

Book Index

Př. 2 Zjednodušená výdejka

Další častou úpravou formulářů bývá jejich zjednodušení. Ve formulářích bývá velké množství polí, které uživatele (nebo skupiny uživatelů) nevyužijí. Např. skladník potřebuje pro výdej zboží pouze základní a povinná pole, kdežto pracovník účtárny využije více číselníků pro důslednější specifikaci dokladů.

Příklad 2: Provedeme modifikaci formuláře Výdejka. V rámci našeho příkladu přesuneme tabulku Položky prodeje na záložku Základní údaje. Dále se pokusíme formulář maximálně zjednodušit a odmazat pole, která skladník pro svou práci nepotřebuje. Ponecháme zde jen nejdůležitější pole, tzn., informace o odběrateli a skladu. Ponecháme zde rovněž povinná pole. Záložky Položky prodeje, Účtování, Přílohy odmažeme. Ve formuláři provedeme úpravu a dvě komponenty Expander zaměníme za Group box. Modifikace formuláře bude dostupná pro skupinu Skladník a pro všechny stavy formuláře.

Book Contents

Book Index

Př. 2 Uložení modifikace formuláře Výdejka

Nejdříve si uložíme modifikaci formuláře do požadované úrovně. Otevřeme si tedy formulář Výdejka a kombinací kláves Ctrl+Alt+Shift+D zobrazíme tento formulář v rámci návrháře formulářů.

V ovládacím panelu návrháře, se přepneme, na záložku Root a zde vybereme úroveň uložení. Ze zadání příkladu víme, že chceme, aby byl formulář funkční pro všechny stavy formuláře a aby byl dostupný skupině Skladník. V matici na záložce Root tedy vyberem pro tuto modifikaci kombinaci stavu Global (zahrnuje všechny stavy) a úroveň uložení Group.

Na pozici Global + Group zobrazíme pomocí levého tlačítka myši všechny možnosti a zvolíme Vytvořit novou modifikaci. Zobrazí se formulář, kde jsou uvedeny základní informace o uložení modifikace formuláře.

pic_4444

Obr.: Výběr úrovně uložení modifikace (Skladník)

V tomto formuláři doplníme do pole Kontaktní skupina název požadované skupiny, tedy Skladník. Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrdíme. Pozice pro uložení modifikace formuláře je nyní identifikována ikonou pic_907i.

pic_4473

Obr.: Úroveň uložení modifikace formuláře

Book Contents

Book Index

Př. 2 Přesunutí tabulky Položky prodeje

Prvním krokem v tomto příkladu bude přesunutí tabulky položek prodeje na záložku Základní údaje. Tuto tabulku zařadíme do spodní části formuláře a nahradíme jí sekci se záložkami (Komentář, Text hlavičky, Text patičky,...).

Kliknutím pomocí Alt+Levé tlačítko myši si zobrazíme záložku Položky prodeje a levým tlačítkem myši si tabulku Položky prodeje označíme.

pic_4445

Obr.: Označená tabulka Položky prodeje

Pokud máme tabulku (komponenta Grid) označenou červeným rámečkem, můžeme si ji pomocí Ctrl+C zkopírovat do schránky. Pomocí Alt + Levé tlačítko myši si zobrazíme záložku Základní údaje. Zde klikneme levým tlačítkem myši do sekce s komentáři a ta se označí modrým rámečkem. Dále 2 x stiskneme klávesu Esc a označíme tak celý knihovní fragment se záložkami.

pic_4447

Obr.: Označení knihovního fragmentu

Stisknutím klávesy Delete knihovní fragment vymažeme.

Dále si v návrhu formuláře označíme celý panel Základní údaje (levým tlačítkem myši).

pic_4448

Obr.: Označený panel Základní údaje

Do takto označené komponenty vložíme pomocí kláves Ctrl+V, ze schránky, tabulku Položky prodeje. Návrh formuláře uložíme.

pic_4449

Obr.: Záložka Základní údaje doplněna o Položky prodeje

Book Contents

Book Index

Př. 2 Výmaz komponent formuláře

V další části našeho příkladu vymažeme některé komponenty formuláře pro jeho zjednodušení. Znovu si tedy spustíme návrh formuláře pomocí kláves Ctrl+Alt+Shift+D. Přepneme se na záložku Základní údaje (Alt+levé tlačítko myši) a označíme si panel Preview v pravé části formuláře. Provedeme to tak, že levým tlačítkem myši klikneme na záhlaví panelu.

pic_4450

Obr.: Označení panelu Preview

Označený panel Preview vymažeme použitím klávesy Delete.

pic_4451

Obr.: Formulář s odstraněným panelem Preview

Znovu si zobrazíme návrh formuláře pomocí kláves Ctrl+Alt+Shift+D. Přepneme se na záložku Základní údaje (Alt+levé tlačítko myši). Zde si označíme další komponenty, které chceme z formuláře vymazat. Označíme si tedy celou komponentu pro Adresy, dále expander Řízený sklad a floater Účetní informace, Párovací symbol a Spotřební daň. Tyto komponenty chceme z formuláře odmazat najednou. Označení těchto prvků tedy provedeme pomocí levého tlačítka myši v kombinaci s klávesou Ctrl.

pic_4452

Obr.: Označení prvků formuláře pro jejich výmaz

Stisknutím klávesy Delete tyto komponenty z návrhu formuláře odstraníme. Návrh formuláře uložíme.

pic_4453

Obr.: Návrh formuláře po vymazání některých prvků

pic_4454

Obr.: Stav formuláře po výmazu prvků

Book Contents

Book Index

Př. 2 Výmaz záložek formuláře

Dále si v rámci tohoto příkladu odstraníme z formuláře některé záložky. Ve formuláři ponecháme pouze záložku Seznam a Základní údaje.

Znovu si tedy spustíme návrh formuláře pomocí kláves Ctrl+Alt+Shift+D. Přepneme se na poslední záložku Přílohy (Alt + Levé tlačítko myši). Pomocí levého tlačítka myši a následně klávesy Esc si označíme celý panel. Jedná se o komponentu, ve který jsou zařazeny všechny ostatní prvky této záložky.

pic_4455

Obr. Označení panelu na záložce Přílohy

Pokud máme označen celý panel, můžeme jej klávesou Delete vymazat.

pic_4456

Obr.: Formulář s vymazanou záložkou Přílohy

Ihned po vymazání panelu (záložky) se tato záložka přesune na první pozici v návrhu formuláře. K úplnému odstranění záložky dojde až po uložení návrhu formuláře.

Dalším krokem bude odstranění záložky Účtování. Přepneme se tedy na tuto záložku znovu pomocí Alt + levé tlačítko myši a opět si zde označíme celý panel, který obsahuje všechny ostatní prvky dostupné na této záložce.

pic_4457

Obr.: Označení celého panelu (záložky) Účtování

Jakmile máme celý panel označen, můžeme jej smazat znovu pomocí klávesy Delete. Po odmazání se tato záložka zařadí na 2. místo ve formuláři hned za první vymazanou záložkou Přílohy.

pic_4458

Obr.: Formulář s vymazanou záložkou Účtování

Úplně stejným způsobem vymažeme z návrhu formuláře také záložku Položky prodeje, protože tuto tabulku máme již zařazenou na záložce Základní údaje. Po vymazání se záložka Položky prodeje zařadí na 3 místo v návrhu formuláře hned za druhou záložkou Účtování.

pic_4459

Obr.: Formulář s vymazanou záložkou Položky prodeje

Po vymazání třetí záložky Položky prodeje návrh formuláře uložíme pomocí tlačítka Uložit v nástrojovém panelu návrháře formulářů. Po uložení dojde k úplně odstranění vymazaných záložek z návrhu formuláře.

pic_4460

Obr.: Návrh formuláře s odstraněním záložek

Book Contents

Book Index

Př. 2 Úprava záložky Základní údaje

Dalším krokem v našem příkladu bude úprava formuláře na záložce základní údaje. Dva expandery Podmínky a Kódy, přesuneme ve formuláři tak, aby byly zařazeny vedle groupboxu Sklad. Tyto prvky tentokrát nebudeme kopírovat, ale provedeme úplné "vyjmutí" a následné "vložení" do formuláře.

V návrháři formulářů si tedy zobrazíme znovu záložku Základní údaje. Přepneme se na ni pomocí Alt + Levé tlačítko myši. Na této záložce si označíme oba expandery Podmínky a Kódy. Označení expanderu lze provést kliknutím na jeho záhlaví. S použitím klávesy Ctrl označíme oba expandery.

pic_4461

Obr.: Označení expanderu na záložce Základní údaje

Jakmile máme oba expandery označeny červeným rámečkem, provedeme jejich načtení do schránky pomocí kláves Ctrl+C.

Dále si označíme panel, ve kterém je již umístěn groupbox Sklad. Panel označíme tak, že do něj klikneme levým tlačítkem myši.

pic_4462

Obr.: Označení panelu

Do označeného panelu vložíme ze schránky oba expandery.

Tip pro uživatele: Obsah schránky je možné vložit pomocí kláves Shift+Ctrl+V. V tomto případě se nejedná o vytvoření kopie, ale dojde k vyjmutí (výmazu) z původního umístění a vložení do umístění nového.

Vložení expanderů ze schránky tedy provedeme kombinací kláves Shift+Ctrl+V. Expandery Podmínky a Kódy se smažou z původního umístění a vloží se do panelu vedle groupboxu Sklad.

pic_4463

Obr.: Nové umístění expanderů Podmínky a Kódy

Návrh formuláře můžeme uložit pomocí tlačítka Uložit v nástrojovém panelu.

pic_4464

Obr.: Formulář s novým umístěním expanderů

Formulář budeme dále upravovat a to tak, že v nově umístěných expanderech ponecháme pouze povinná pole. V expanderu Podmínky ponecháme pouze pole Způsob dopravy a Způsob odběru a v expanderu Kódy zůstane jen pole Středisko a Kód zakázky.

Opět zobrazíme formulář v rámci návrháře pomocí kláves Ctrl+Alt+Shift+D a zobrazíme si záložku Základní údaje (Alt + Levé tlačítko myši). Pomocí levého tlačítka myši s použitím klávesy Ctrl si označíme komponenty, které chceme z formuláře vymazat. Označíme tedy pole Převzal, Kód 1, Kód 2, Referent a Prostředek.

pic_4465

Obr.: Označení komponent

Pokud máme komponenty označeny, můžeme klávesou Delete provést jejich vymazání z návrhu formuláře. Návrh formuláře následně uložíme pomocí tlačítka Uložit.

pic_4466

Obr.: Formulář po redukci polí

Book Contents

Book Index

Př. 2 Záměna komponent

Jako poslední krok tohoto příkladu provedeme záměnu komponent. Oba expandery Podmínky i Kódy zaměníme za komponentu Group box, tak aby byly vedle sebe ve formuláři komponenty stejného typu.

Zobrazíme návrhář formulářů Ctrl+Alt+Shift+D a přepneme se na záložku Základní údaje (Alt + Levé tlačítko myši). Pomocí levého tlačítka myši s použitím klávesy Ctrl označíme expandery Podmínky a Kódy. Označení provedeme tak, že klikneme levým tlačítkem myši na záhlaví těchto prvků.

pic_4467

Obr.: Označení expanderů

Jakmile označíme oba expandery, můžeme provést záměnu komponent. Tuto funkci spustíme kombinací kláves Ctrl+T. Zobrazí se seznam všech dostupných komponent formulářů a v tomto seznamu vyhledáme požadovanou komponentu Group box. Tuto komponentu vybereme a následně dojde k záměně expanderů na Group box. Pomocí tlačítka Uložit návrh formuláře uložíme.

Po uzavření návrháře formulářů máme k dispozici formulář, dle zadání a požadavků.

pic_4468

Obr.: Zjednodušená výdejka

Book Contents

Book Index

Seznam klávesových zkratek

Základní zkratky:

Ctrl+Alt+Shift+D

Zobrazení návrháře formulářů.

Ctrl+L

Zapnutí/vypnutí Live mode (režim čtení dat).

Ctrl+D

Zapnutí/vypnutí Decorated mode (dekorační čáry).

Ctrl+M

Zapnutí/vypnutí Modal mode.

Ctrl+I

Zobrazení informačního panelu u komponent formulářů.

Alt + levé tlačítko myši

Kombinace pro práci s formulářem v rámci návrháře formulářů.

Manipulace s komponentami:

Insert

Vložení nové komponenty.

Esc

Přeskok na nadřízenou komponentu.

Crl + A

Označení všech komponent na stejné úrovni.

Ctrl + levé tlačítko myši

Posun fragmentu o jednu pozici doleva.

Ctrl + pravé tlačítko myši

Posun fragmentu o jednu pozici doprava.

Ctrl + T

Změna typu komponenty.

Shift + levé tlačítko myši

Zmenšení šířky komponenty o 1.

Shift + pravé tlačítko myši

Zvětšení šířky komponenty o 1.

Shift + šipka nahoru

Zvětšení výšky komponenty o 1.

Shift + šipka dolů

Zmenšení výšky komponenty o 1.