Book Contents

Book Index

Kniha Intrastat

V knize Intrastatu se zobrazují všechny doklady, tj. řádná odeslání/přijetí, opravná a negativní hlášení.

Doklady Intrastatu se číslují bez ohledu na období nebo typ hlášení.

pic_6855

Obr.: Kniha intrastat

Book Contents

Book Index

Doklad Intrastat

Nový doklad Intrastat v IS K2 vznikne:

Doklad Intrastatu lze změnit:

pic_6855

Obr.: Kniha intrastatu

Book Contents

Book Index

Intrastat - Základní údaje

Na 1. straně jsou základní údaje, které slouží k identifikaci dokladu.

pic_6856

Obr.: Doklad Intrastat - Záložka Základní údaje

Popis polí:

Doklad

Číslo dokladu.

Typ hlášení

Typ hlášení Intrastatu.

Směr

Typ hlášení (Odeslání nebo Přijetí).

Stav

Možnost nastavit stav.

Datum od

Počátek období pro zpracování.

Datum do

Konec období pro zpracování.

Název

Název dokladu. Pokud jej uživatel nezadá, vyplní se automaticky při uložení dokladu.

Popis

Libovolný popis dokladu.

Číslo předch. dokl.

Číslo dokladu Intrastatu, na který tento doklad navazuje. Je vyplněno v případě opravného hlášení k Intrastatu.

Po stisknutí tlačítka Parametry výpočtu Intrastatu se zobrazí parametry výpočtu, podle kterých se do položek dokladu Intrastatu načetly hodnoty z faktur vydaných (přijatých).

Book Contents

Book Index

Intrastat - Položky intrastatu

Na záložce Položky intrastatu jsou zobrazeny vlastní položky intrastatu po sečtení hodnotových a množstevních údajů za jednotlivé transakce se stejnými kvalitativními údaji.

pic_6857

Obr.: Doklad Intrastat - Záložka Položky intrastatu

pic_6858

Obr.: Doklad Intrastatu - odeslání - Položky Intrastatu

pic_6859

Obr.: Doklad Intrastatu - přijetí - Položky Intrastatu

Popis polí:

Celní sazebník

Kód kombinované nomenklatury.

Množství

Množství v doplňkové měrné jednotce. Hodnota je zobrazena na 3 desetinná místa. Pokud je v celním sazebníku pro daný záznam kód Doplňkové měrné jednotky "ZZZ", pak je hodnota "0,000".

Hmotnost

Hmotnost upravena podle požadavků legislativy.

Hodnota je zobrazena na 3 desetinná místa. Hodnota menší než 1 kg se uvádí vždy s přesností na tři desetinná místa. Údaj o hmotnosti 1 kg a vyšší se zaokrouhlí na celé kilogramy. Hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhlí tak, že se desetinná místa pod 0,5 kg zaokrouhlí směrem dolů a desetinná místa od 0,5 kg směrem nahoru.

Fakt. hodnota

Fakturovaná hodnota přepočtena celním kurzem na měnu firmy.

Vedlejší náklady

Hodnota vedlejších nákladů.

Dodací podmínky

Kód dodacích podmínek.

Zvláštní pohyb

Kód zvláštního pohybu.

Transakce

Kód transakce.

Druh dopravy

Kód druhu dopravy.

Stát určení

Kód státu určení. (zobrazeno jen v Intrastat - odeslání).

Stát odeslání

Kód státu odeslání (zobrazeno jen v Intrastat - přijetí).

Stát původu

Kód státu původu (zobrazeno jen v Intrastat - přijetí).

Údaje na 2.straně (na nepotvrzeném dokladu) lze editovat. Klávesou F5 vstoupíme do změny dokladu. Na vybrané položce stiskneme klávesu Enter a ve formuláři editujeme požadovaný údaj. Po skončení editace klávesou OK opustíme formulář. V příslušném sloupci se u takto editované položky zobrazí příznak ruční editace. Pokud bude následně provedena aktualizace dokladu, ručně změněné záznamy se ztratí.

pic_6860

Obr.: Položka Intrastatu s ruční změnou

Book Contents

Book Index

Intrastat - Položky prvotních dokladů

Na záložce Položky prvotních dokladů jsou zobrazeny položky prvotních dokladů, ze kterých je doklad intrastatu vytvořený.

pic_6861

Obr.: Doklad Intrastat - 3. strana

Filtr s položkami, pro které byly napočteny vedlejší náklady funkcí Rozpusť VN, zobrazíme stiskem tlačítka Filtr s VN z f-ce Rozpusť VN., které nalezneme v záhlaví tabulky. Ze stavu FILTR se do stavu se všemi položkami dostaneme stiskem tlačítka Na položky.

pic_6862

Obr.: Doklad Intrastatu - přijetí - Položky prvotních dokladů

Popis polí:

Typ dokladu

Typ dokladu (VF/PF).

Faktura vydaná/Faktura přijatá

Číslo dokladu.

Položka prvotního dokladu

Číslo položky prvotního dokladu.

Zboží

Zkratka a název zboží.

Celní sazebník

Kód kombinované nomenklatury.

Hodnota se zadává v číselníku Celní sazebník.

Pozn.: Do Intrastatu se dostane vždy aktuální hodnota z pole Celní sazebník 2.strany karty Zboží. Hodnoty v historii Intrastat neovlivňují.

Množství

Množství v doplňkové měrné jednotce.

Doplňková MJ se zadává v číselníku Celní sazebník.

Hmotnost

Hmotnost v kg.

Měna / Kurz

Zobrazí měnu dokladu a kurz.

Fakt. hodnota

Fakturovaná hodnota v měně dokladu a fakturovaná hodnota v měně firmy.

Vedlejší náklady

Hodnota vedlejších nákladů.

Pokud je na dokladu nalezena nezbožní položka, jejíž zkratka je definována v parametru Nezbožní položky pro vedlejší náklady v Nastavení parametrů výpočtu Intrastatu pak dojde k výpočtu vedlejších nákladů pro ostatní položky dokladu. Hodnota parametru Způsob rozpouštění vedlejších nákladů ovlivní, zda se vedlejší náklady rozpustí podle množství nebo podle hmotnosti zadaných na faktuře.

Dodací podmínky

Kód dodacích podmínek.

Zvláštní pohyb

Kód zvláštního pohybu.

Transakce

Kód transakce.

Druh dopravy

Kód druhu dopravy.

Stát určení

Kód státu určení. (zobrazeno jen v Intrastat - odeslání).

Stát odeslání

Kód státu odeslání (zobrazeno jen v Intrastat - přijetí).

Stát původu

Kód státu původu (zobrazeno jen v Intrastat - přijetí).

Book Contents

Book Index

Intrastat - Seznam faktur

Na záložce Seznam faktur dokladu intrastatu jsou zobrazeny faktury, ze kterých dané hlášení vzniklo. V horní části je seznam faktur přijatých, v dolní části je seznam faktur vydaných. Klávesovou zkratkou Ctrl + Enter se lze přepnout do faktury, na kterém stojí pravítko.

pic_6863

Obr.: Doklad Intrastat - 4. strana

Book Contents

Book Index

Funkce nad doklady

Při spuštění výpočtu proběhne kontrola parametrů výpočtu, období zpracování a kontrola nastavení údajů pro Intrastat ve Zboží, Faktur vydaných, Stát, Celní sazebník.

Po ukončení výpočtu se zobrazí protokol zpracování. U jednotlivého zboží mohou být uvedeny chyby, nalezené při zpracování. Např.:

Book Contents

Book Index

Řádné odeslání

Výpočet řádného odeslání spustíme v knize Intrastat pomocí kláves Ctrl + F3.

pic_6865

Obr.: Vstupní formulář funkce Řádné odeslání

Popis polí:

Typ hlášení

Typ hlášení Intrastatu. Vyplní se automaticky a nelze jej editovat.

Datum od

Počátek období zpracování. Implicitně se nastaví první den předcházejícího měsíce.

Datum do

Konec období zpracování. Implicitně se nastaví poslední den předcházejícího měsíce.

Název

Libovolný název. Pokud jej nevyplníme, doplní se automaticky při uložení dokladu.

Popis

Libovolný popis

Směr hlášení

Směr hlášení. Vyplní se automaticky a nelze jej editovat.

Pomocí tlačítka Parametry Ctrl + P lze upravit parametry výpočtu.

Pomocí tlačítka Načíst aktuální parametry se načtou z nastavení Parametrů Ctrl + P aktuální hodnoty parametrů.

Po odsouhlasení vstupního formuláře se vytvoří nový doklad Intrastatu, do položek na záložce Položky prvotních dokladů se načtou hodnoty z prvotních dokladů za dané období. Do položek intrastatu na záložce Položky intrastatu se položky ze záložky Prvotní položky dokladů sesumují podle hodnotových a množstevních údajů za jednotlivé transakce a dalšími stejnými kvalitativními údaji.

Nad dokladem/doklady můžeme vytisknout sestavy nebo spustit export do csv.

Book Contents

Book Index

Kontroly při výpočtu intrastatu

Při spuštění výpočtu proběhne kontrola parametrů výpočtu a období zpracování:

Po ukončení výpočtu se zobrazí protokol zpracování. Mohou být uvedeny chyby, nalezené při zpracování. Např.:

Book Contents

Book Index

Řádné přijetí

Výpočet řádného přijetí spustíme v knize Intrastat pomocí kláves Ctrl + F4.

pic_6866

Obr.: Vstupní formulář funkce Řádné přijetí

Popis polí:

Typ hlášení

Typ hlášení Intrastatu. Vyplní se automaticky a nelze jej editovat.

Datum od

Počátek období zpracování. Implicitně se nastaví první den předcházejícího měsíce.

Datum do

Konec období zpracování. Implicitně se nastaví poslední den předcházejícího měsíce.

Název

Libovolný název. Pokud jej nevyplníme, doplní se automaticky při uložení dokladu.

Popis

Libovolný popis

Směr hlášení

Směr hlášení. Vyplní se automaticky a nelze jej editovat.

Pomocí tlačítka Parametry Ctrl + P lze upravit parametry výpočtu.

Pomocí tlačítka Načíst aktuální parametry se načtou z nastavení Parametrů Ctrl + P aktuální hodnoty parametrů.

Po odsouhlasení vstupního formuláře se vytvoří nový doklad Intrastatu, do položek na záložce Položky prvotních dokladů se načtou hodnoty z prvotních dokladů za dané období. Do položek intrastatu na záložce Položky intrastatu se položky ze záložky Prvotní položky dokladů sesumují podle hodnotových a množstevních údajů za jednotlivé transakce a dalšími stejnými kvalitativními údaji.

Nad dokladem/doklady můžeme vytisknout sestavy nebo spustit export do csv.

Při spuštění výpočtu proběhne kontrola parametrů výpočtu a období zpracování. Bližší popis je v kapitole Kontroly při výpočtu Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Opravné hlášení

V knize Intrastat nastavíme pravítko na doklad řádné odeslání nebo řádné přijetí, ke kterému chceme vytvořit opravné hlášení. Doklad musí být potvrzen.

Opravné hlášení vytvoříme pomocí kláves Ctrl+F5. Zobrazí se vstupní formulář funkce.

Typ hlášení = "Opravné", ostatní pole se před vyplní dle dokladu s původním přiznáním.

pic_3102

Obr.: Vstupní formulář funkce Opravné hlášení

Můžeme editovat jen pole Název, Popis. Pomocí tlačítka Parametry Ctrl + P lze upravit parametry výpočtu nebo načíst aktuální parametry pomocí tlačítka Načíst aktuální parametry Ctrl + N.

Po odsouhlasení vstupního formuláře se vytvoří nový doklad Intrastatu. Do položek na 2. a 3. straně se načtou hodnoty z faktur za dané období. Původní doklad je stornován.

Do nově vytvořeného dokladu s opravným hlášením se do pole Navazuje na uloží vazba na původní doklad. Současně se do dokladu uloží Parametry výpočtu Intrastatu (zkopíruje se z Nastavení parametrů výpočtu Intrastatu).

Při spuštění výpočtu proběhne kontrola parametrů výpočtu a období zpracování. Bližší popis je v kapitole Kontroly při výpočtu Intrastatu.

Nad dokladem můžeme vytisknout sestavy nebo spustit export do xml.

Book Contents

Book Index

Aktualizace

V knize Intrastat nastavíme pravítko na doklad s hlášením, který chceme aktualizovat. Doklad nesmí být potvrzen. Aktualizaci spustíme pomocí kláves Ctrl+F6. Zobrazí se vstupní formulář funkce.

pic_3103

Obr.: Vstupní formulář funkce Aktualizace

Můžeme editovat pole Název, Popis, Směr hlášení. Pomocí tlačítka Parametry Ctrl + P lze upravit parametry výpočtu nebo načíst aktuální parametry pomocí tlačítka Načíst aktuální parametry Ctrl + N.

Po odsouhlasení vstupního formuláře se aktualizuje doklad Intrastatu, do položek na 2. a 3. straně se načtou hodnoty z faktur za dané období.

Při spuštění výpočtu proběhne kontrola parametrů výpočtu a období zpracování. Bližší popis je v kapitole Kontroly při výpočtu Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Kontrola

Funkce Kontrola výpočtu umožní porovnat rozdíly ve fakturační hodnotě a množství mezi položkami dokladu Intrastatu a fakturami (i těmi, které byly vytvořeny po vzniku kontrolovaného dokladu Intrastat). Spouští se pomocí kláves Ctrl+F7. Vzniklé rozdíly porovná s hodnotami parametrů Intrastatu Opravné množství a Opravná hodnota a zobrazí chybový protokol s informací, zda je nutné vytvořit opravné hlášení.

pic_3104

Obr.: Vstupní formulář funkce Kontrola

pic_4251

Obr.: Výsledný protokol z funkce Kontrola intrastatu

Ve výsledném protokolu se zobrazí seznam změn. Hodnoty z kontrolovaného hlášení jsou porovnány s těmi aktuálními. Nejčastější příčinou je zánik dosavadní položky intrastatu. V demo protokolu jde o řádek 5 s textem Položka intrastatu č.7 po novém přepočtu neexistuje. Pokud bychom se chtěli podívat na doklady, které nyní tvoří danou položku intrastatu, pak je možné použít standardní sestavu INTRASTAT_01.AM - Výpis hlášení intrastatu s parametrem ShowItems na Ano. V sestavě je první sloupec s číslem položky a k němu je seznam dokladů tvořící danou položku intrastatu.

pic_4252

Obr.: sestava Výpis hlášení intrastatu s parametrem ShowItems na Ano

Červeně je v obrázku výstupu sestavy vyznačeno číslo položky a seznam dokladů, které danou položku tvoří.

Book Contents

Book Index

Negativní hlášení

Funkce Negativní hlášení vytvoří prázdné hlášení bez položek. Spouští se pomocí kláves Ctrl+F8. Funkci lze možno použít v případech, ve kterých zpravodajská jednotka už neobchoduje se zeměmi EU, ale z legislativních důvodů musí negativní Intrastat vykazovat.

pic_3105

Obr.: Vstupní formulář funkce Negativní hlášení

Book Contents

Book Index

Rozpusť VN

Funkci lze spustit z 3. strany dokladu Intrastatu pomocí kláves Ctrl+F9. Zobrazí se vstupní formulář funkce.

pic_3106

Obr.: Vstupní formulář Rozpouštění vedlejších nákladů v Intrastatu

V tabulce Faktury vydané, Faktury přijaté si lze vybrat doklady, pro které se mají vedlejší náklady vypočítat. Klávesou Ins se dostaneme do tabulky, ve které jsou všechny faktury obsažené v dokladu Intrastatu. Standardním způsobem se vyberou faktury, pro které mají vedlejší náklady spočítat. Druhou možností je načtení dokladů z předem připraveného filtru faktur vydaných a faktur přijatých, který načteme tlačítkem Načíst doklady z filtru. Tlačítko Rozpusť provede výpočet.

Popis polí:

Položkový filtr

Po výběru dokladů a zatržením tohoto pole se po skončení funkce zobrazí na 3. straně jen položky z vybraných faktur.

Částka vedlejších nákladů

Částka vedlejších nákladů, která se rozpustí mezi položky vybraných dokladů. Parametrem Způsob rozpouštění vedlejších nákladů v Parametrech Intrastatu ovlivníme, zda se bude částka rozpouštět dle ceny nebo dle množství.

Přepsat existující

Pokud je pole zatržené, pak hodnota vypočtených vedlejších nákladů přepíše stávající hodnoty v poli Vedlejší náklady na formuláři Položky Intrastatu - položky prvotních dokladů. Nezatržené pole znamená, že se ke stávající hodnotě v poli Vedlejší náklady přičte hodnota vypočtena funkcí Rozpusť VN.

Zároveň dojde k přepočtu i na 2.straně dokladu Intrastatu.

Podle filtru zboží

Pokud je pole zatržené, pak se částka vedlejších nákladů rozpustí jen mezi zboží, které je ve filtru zboží.

Book Contents

Book Index

Potvrzení a storno

Doklad Intrastatu lze potvrdit, odpotvrdit a stornovat standardními funkcemi IS K2.

Odpotvrdit a stornovat lze pouze doklad, na který není navázán další (nestornovaný) doklad.

Při stornu dokladu Intrastat s opravným hlášením dojde automaticky k odstornu dokladu s hlášení, které danému opravnému hlášení předcházelo.

Stornovaný doklad nelze ručně odstornovat.