Book Contents

Book Index

Přihlášení uživatele do systému K2

Systém K2 se spouští souborem K2.exe. Po spuštění souboru se objeví logo K2 zobrazující průběh načítání přihlašovacího okna.

pic_4689_2022.png

Obr.: Načítání přihlašovacího okna po spuštění souboru K2.exe

Pokud se nepodaří souboru K2.exe vstoupit do složky serverové instalace K2, zobrazí se hlášení o nemožnosti přístupu. Toto hlášení zůstane na obrazovace 10s.

pic_4795

Obr.: Hlášení o nemožnosti přístupu souboru K2.exe do složky serverové instalace K2

Každý uživatel systému K2 je jednoznačně identifikován svým číslem uživatelského (pracovního) adresáře (např. 'U0004' - viz kapitola Základní popis obrazovek - Pracovní plocha, položka č. 6.). Ke každému tomuto číslu je přiřazena zkratka uživatele a jeho heslo, které slouží pro přihlašování uživatele do programu. Zkratka a heslo uživatele je omezeno délkou max. 12 znaků. Zkratku („Jméno“ - viz obrázek) může správce sítě kdykoliv nastavit a změnit. Heslo si může každý uživatel kdykoliv změnit sám (viz kapitola Změna hesla - Správce). Mandant je firma, do které se uživatel přihlašuje (implicitně je v souboru K2.INI nastaven mandant DEMO).

pic_000_2022.png

Obr.: Přihlašovací okno IS K2

Po přihlášení se do systému K2 bude automaticky umístěn v hlavním panelu operačního systému zástupce spuštěného programu K2 s ikonou.

pic_002_2021.png

Obr.: Hlavní panel operačního systému Windows - standardní ikona spuštěného programu K2

U produkčních verzí K2 lze pro zástupce spuštěného programu K2 nastavit každému uživateli pro mandanta nebo všem uživatelům podle mandantů vlastní ikonu. Program hledá soubor ikony icon.ico nejdříve v základní uživatelské složce U000x, pokud zde žádný nenajde, hledá icon.ico ve složce mandanta. Pokud se nenajde ani tam, použije se standardní ikona K2.

Soubor icon.ico by měly být nejlépe ve stejném formátu a velikosti, jako ikony ve složce K2 Conf\Img k2.color.ico.

pic_002b_2021.png

Obr.: Hlavní panel operačního systému Windows - vlastní ikona spuštěného programu K2

Book Contents

Book Index

Vícenásobné přihlášení

Každý uživatel se do systému K2 může pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásit vícekrát. Toto vícenásobné přihlášení využijeme především v případech, kdy např. spouštíme operace náročné na čas. Můžeme se tedy do programu přihlásit znovu a v tomto dalším přihlášení pokračovat v práci.

Uživatelský adresář má obecný tvar 'Uxxxx' pro první přihlášení (viz kapitola Přihlášení uživatele do systému K2). Pro každé následující přihlášení má adresář obecný tvar 'Uxxxxyyy', kde 'xxxx' je číslo uživatele a 'yyy' je číslo přihlášení.

Pozor! Koncové číslo přihlášení není pořadové číslo přihlášení! Pokud se pod stejným jménem (číslem) uživatele přihlásíme vícekrát, postupně se nám bude zobrazovat hlášení s číslem zdánlivě pořadovým. (První přihlášení je vždy nulové a hlášení se nezobrazí.) Jestliže se odhlásíme např. z druhého přihlášení (zástupce na panelu operačního systému má číslo '-1', viz obrázek níže) a opět se přihlásíme, zobrazí se hlášení o prvním vícenásobném přihlášení (tzn. jako číslo přihlášení bylo použito první volné ve vymezené číselné řadě).

Pozn.: V parametrech programu (vlastnosti zástupce) můžeme nadefinovat, pod kterým číslem přihlášení se bude program otvírat. V takovém případě se ale do programu nepřihlásíme tehdy, pokud se již pod stejným číslem přihlásil jiný uživatel. Parametry pro spuštění programu jsou uvedeny v technické příručce.

poc_002a_2022

Obr.: Hlavní panel operačního systému Windows se dvěmi zástupci IS K2

Book Contents

Book Index

Svázání uživatele K2 s Windows přihlášením

Program K2 umožňuje svázat uživatele K2 s aktuálně přihlášeným Windows uživatelem. Svázání provádíme v dolní liště programu K2 - kliknutím levého tlačítka myši na aktuálního uživatele, viz obrázek.

pic_3076_2022.png

Obr.: Pracovní plocha - svázání uživatele K2

Po kliknutí na uživatele v dolní liště se zobrazí přihlašovací okno do K2. Abychom se vyhnuli tomu, aby svázání provedl nežádoucí uživatel, K2 bude v tomto přihlašovacím okně vyžadovat heslo aktuálně přihlášeného uživatele, který má být svázán.

pic_3077_2022.png

Obr.: Přihlašovací okno IS K2

Po vyplnění správných údajů se okno zavře a v dolní liště obrazovky se vedle přihlášeného uživatele zobrazí pic_583i.

pic_3078_2022.png
Obr.: Pracovní plocha - svázaný uživatel

Pro zrušení svázání stačí kliknout na tlačítko pic_583i. Zrušení provázání může provést správce systému v knize Uživatelů pomocí fukce a kláves SHIFT + F8. Tato funkce neobnoví zobrazení na úvodní stránce. Změna se projeví až po zapnutí a vypnutí K2.

Pokud nastane případ, kdy je už nějaký uživatel svázaný (např. K2) a jiný uživatel (např. Demo) chce svázání provést, po kliknutí na uživatele Demo v dolní liště se zobrazí hlášení:

pic_3079
Obr.: Hlášení, zda chceme odpojit svázaného uživatele

Po výběru "Ano" se odpojí aktuálně svázaný uživatel (K2) a Demo se bude svázáno. Při výběru odpovědi "Ne" nedojde ke změně.