Book Contents

Book Index

Základní nastavení účetnictví

V části Základní nastavení účetnictví můžeme pracovat s účetním rozvrhem, nastavit účtování DPH, definovat souvztažnosti účtů, párovací symboly a knihy účetnictví.

Book Contents

Book Index

Knihy účetnictví

Všechny doklady Účetnictví lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih. Přepínání knih ve všech dokladech se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce).

Obr.: Správa knih Knihy účetnictví

Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku, popis a vybrat vlastní firmu.

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Obr.: Knihy účetnictví - Výchozí nastavení

Popis polí:

Nezahrnovat do závěrky

Při zatržení pole není kniha součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se pro tuto knihu nevytvoří závěrkový účetní doklad. Pokud zatrhávací pole vypnuté, kniha je součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se vytvoří závěrkový účetní doklad. Implicitně je pole nezatrženo.

Do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem

Pokud je pole zatrženo, při uzavření účetních knih přes analytické osy (středisko, ...) se uzavřou také účty, které mají celkový zůstatek nulový, ale zůstatek na analytických osách není nulový. Pokud je zatrhávací pole vypnuté, při uzavření účetních knih se účty s celkovým nulovým zůstatkem neuzavřou.

Book Contents

Book Index

Číslování

Na této záložce se definuje číslování všech dokladů modulu Účetnictví.

pic_1042

Obr.: Knihy účetnictví - Číslování

Book Contents

Book Index

Nastavení účtování ve Správě vlastních firem

Ve Správě vlastních firem na záložce Účtování lze nastavit:

pic_4718

Obr.: Správa vlastních firem - Účtování

Pro účtování prvotních dokladů lze nastavit automatické účtování dokladů - zapnout volbu Automaticky účtovat doklad při potvrzení a nastavit knihu v poli Zaúčtovat do knihy. Prvotní doklady se pak automaticky zaúčtují při potvrzení. Předpokladem je, že uživatel, který doklad potvrzuje, má právo "Nový účetní doklad". Pokud při automatickém účtování nastane chyba (není zadána kontace, chybí účet...), nedojde k zobrazení chybového protokolu.

Můžeme nastavit doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno (viz kap. Doplňující filtry pro knihu nezaúčtováno).

V části Účty pro kartu Dodavatele/Odběratele lze nastavit pohledávkové a závazkové účty, které se vloží na nové karty Dod./Odb..

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh

Účetní rozvrh je sestavení účtů do tvaru, který přesně odpovídá účetní jednotce a jejím potřebám. V IS K2 lze provádět kontace pouze na ty účty, které se vyskytují v účetním rozvrhu. Změny v účetním rozvrhu se realizují zavedením nového účtu, vyřazením účtu nebo textovou změnou účtu. Způsob nakládání s účty je závislý zejména na tom, zda již bylo na účet účtováno.

pic_6141

Obr.: Účetní rozvrh - Seznam

V knize účtů vidíme všechny účty setříděné podle alfanumerického kódu, názvy účtů, označení, zdali je účet sběrný (bitmapa pic_932i), typ účtu a sběrný účet, do kterého je daný účet napočten. V sloupci D jsou bitmapou pic_933i označeny účty, které jsou daňově neuznatelné.

V knize jsou zobrazeny pouze ty účty, jejichž platnost spadá do vybraného období. Změnu období provedeme stisknutím kláves Alt+F10 a následným výběrem jiného období.

Obr.: Výběr zobrazeného intervalu Alt+F10

Pokud se ve sloupci Přepočítat statistiku zobrazuje vykřičník, znamená to, že došlo ke změně polí v části Nápočet os do statistiky nebo pole Saldokontní a nebyl spuštěn přepočet statistiky.

Book Contents

Book Index

Účet - základní údaje

Na záložce Základní údaje v Účetním rozvrhu definujeme základní údaje jednotlivých účtů účetní osnovy.

pic_941_2020

Obr.: Účetní rozvrh - záložka Základní údaje

Popis polí:

Účet

Účet je řetězec libovolných alfanumerických znaků. Číslo účtu může mít až 20 znaků.

Účetní rozvrh se člení na analytické a sběrné účty:

 • Analytické účty - koncové účty, na které lze účtovat. Analytický účet nemůže mít méně než 3 znaky.
 • Sběrné účty - nelze je použít pro účtování, lze do nich načítat účty, a to jak analytické, tak sběrné. Pokud je sběrný účet třímístný, bývá označován jako syntetický.

Pro činnost programu K2 platí tyto předpoklady:

 • účet označený jedním nebo dvěma znaky nemůže být analytický,
 • členění účtů do tříd a skupin je povinné,
 • každý účet, kromě tříd, musí být napočten do některého sběrného účtu.

Při nedodržení těchto pravidel není zaručena korektnost součtů za jednotlivé třídy a skupiny. Nenačtení analytického účtu do sběrného může mít za následek opomenutí tohoto účtu v rozvaze nebo výkazu zisků a ztrát.

Závěrkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 mohou mít pouze jeden analytický účet. I v případě, že budou mít více analytických účtů, pak se závěrkové operace budou provádět na prvním z analytických účtů.

Typ

Typ účtu - Bilanční, Výsledkový, Počáteční závěrkový, Koncový závěrkový, Podrozvahový, Podrozvahový otvírkový nebo Podrozvahový závěrkový.

Číslo

Interní číslo v K2, které je automaticky vytvářeno programem.

Název účtu

Název účtu.

Jazykový název

Název účtu ve zvoleném jazyce.

Hlavní kniha

Po stisknutí tlačítka se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu.

Sběrný účet

Číslo příslušného sběrného účtu, do kterého je aktuální účet napočten.

Závěrkový účet

Účet, na který se provede automaticky závěrka.

Platnost od

Období, od kterého je účet platný. Období se zadává v případě, že do účetního rozvrhu přidáváme nový účet, který neměl být v předchozím období používán. Zobrazíme-li si tabulku účtů (seznam) za období předcházející zadanému období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí.

Platnost do

Období, do kterého je účet platný. Období zadáváme v případě, že končí platnost účtu. Jestliže bude takový účet nahrazen jiným, vložíme do účtu s končící platnosti odkaz na nový účet v poli Nahrazující účet (viz kapitola Nahrazující účet). Zobrazíme-li si tabulku účtů za období následující po zadaném období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí.

Nápočet os do statistiky

Označení os (Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek, Zákazník), podle které lze filtrovat v Hlavní knize. Měly by být zapnuty osy, které se vyhodnocují (výpočet filtru je pak rychlejší).

Skupina účtů

Možnost členit účty do skupin. Využívá se ve finančním plánování.

Nahrazující účet

Účet, který nahrazuje daný účet. Bpližší popis je v kap. Nahrazující účet.

Sběrný

Označení, zda je účet sběrný. na sběrný účet nelze účtovat.

Saldokontní

Označení, zda je účet saldokontní. Na saldokontních účtech lze vytvářet párovací symboly. Lze změnit v případě, že na účet nebylo účtováno v uzavřeném období.

Daňově neuznatelný

Označení, zda je účet daňově neuznatelný.

Načítat po obdobích (přepočet obratovky)

Označení jakým způsobem se provede přepočet obratovky. Je-li pole zatrženo, přepočet obratovky proběhne pro daný účet po periodách. Pole se využije v případě, kdy je na účtu velmi mnoho záznamů.

Režie

Označení, zda je účet režijní. Využívá se ve finančním plánování.

Zadávání střediska

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání střediska Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu zakázky

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zakázky Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu zboží

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zboží Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání prostředku

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání prostředku Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 1

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 1 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 2

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 2 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 3

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 3 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 4

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 4 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 5

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 5 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání kódu 6

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 6 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání referenta

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání referenta Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

Zadávání pár.
symbolu

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání pár. symbolu Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. Pokud není účet saldokontní, je pole zašedlé a nastavené na hodnotu Blokováno.

Zadávání zákazníka

Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání zákazníka Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

K účtům lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.

Book Contents

Book Index

Změny v účetním rozvrhu

Book Contents

Book Index

Úprava účetní osnovy při uvedení firmy do provozu

IS K2 je dodáván se standardním Účetním rozvrhem. Při uvedení do provozu před zahájením účtování musíme účetní rozvrh zkontrolovat, u analytických účtů, které nepoužíváme, nastavit platnost do data před začátkem fungování firmy v IS K2 (nebo je vymazat klávesou F8), a doplnit sběrné a analytické účty, které jsou součástí účetní osnovy naší účetní jednotky (klávesy F6 nebo Insert).

Účetní výkazy, jako je rozvaha a výsledovka a další analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítají do svých řádků hodnoty obratů, počátečních stavů nebo zůstatků sběrných účtů. Proto je třeba při tvorbě nového sběrného účtu myslet i na to, do kterého řádku rozvahy, výsledovky nebo jiné analýzy účet patří, a přidat jej i do příslušného řádku a sloupce odpovídající ekonomické analýzy.

Book Contents

Book Index

Doplňování nových účtů

Doplňování nových účtů se provádí standardním způsobem (klávesou Insert nebo F6). Vyplníme potřebné údaje - účet, jeho název a typ. U analytických účtů musí být vyplněn jejich sběrný účet a také závěrkový účet. U sběrných účtů nesmíme zapomenout zatrhnout pole Sběrný a také vyplnit sběrný (vyjma tříd) a závěrkový účet.

Book Contents

Book Index

Vyřazení účtu, na který bylo účtováno

Na záložce Základní údaje je možné nastavit období jeho platnosti. Pro období mimo platnost účtu je účet fakticky vyřazen. V IS K2 je podporován automatický výběr a automatická kontrola pouze platných účtů pro dané období, tzn., že pokud si nastavíme období (klávesami Alt+F10) v určitém intervalu, budeme všude, kde je účetní rozvrh přístupný, vidět jen ty účty, jejichž platnost spadá do tohoto období.

pic_6142

Obr.: Změna období platnosti účtu

Book Contents

Book Index

Změna účtu, na který bylo účtováno

Změna účtu se provádí zavedením nového účtu v IS K2, který bude platit pro nové období. U původního účtu doporučujeme na konec čísla účtu přidat libovolný znak (kromě mezery), v poli Nahrazující účet se zadá účet, který daný účet nahradí. Dále pro původní účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost do a pro nový účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost od.

Book Contents

Book Index

Nahrazující účet

Pokud má nově vzniklý účet nahradit původní, pak v Účetním rozvrhu do původního účtu vložíme do pole Nahrazující účet nový účet.

Toto nastavení lze využít pro automatickou výměnu účtů:

Book Contents

Book Index

Funkce nad účetním rozvrhem

Hlavní kniha

Po spuštění funkce se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu.

F8

Výmaz účtu, na který dosud nebylo účtováno. Z účetního rozvrhu není vhodné mazat sběrné účty, i když je účetní jednotka nepoužívá (po vymazání sběrného účtu je třeba upravit definici ekonomických analýz rozvaha a výsledovka).

Book Contents

Book Index

Sestavy nad účetním rozvrhem

Book Contents

Book Index

Kontrola účetního rozvrhu

Číslo procesu: UCT_028

Ident. číslo sestavy: SUCT263

Soubor: VIE_SEZ03.AM

Popis sestavy: Kontrola následujících polí:

Pole TYP ÚČTU:

- kontrola, zda má každý účet,

- třídy 0-4 v poli Typ: bilanční,

- třídy 5-6 v poli Typ: výsledkový,

- účet 701000 -- počáteční závěrkový účet,

- účet 702000 -- konečný závěrkový účet,

- účet 710000 -- konečný závěrkový účet,

- 7,7x -- konečný závěrkový účet,

- 75 a výš v poli Typ: podrozvahový.

 

Pole Sběrný účet:

- pokud je účet analytický, musí mít v poli Sběrný účet zadán sběrný účet se stejnými počátečními znaky,

- pokud je účet xxx, musí mít v pole sběrný xx nebo x,

- př. 604000 má sběrný 604 nebo 60 nebo 6,

- 604 má sběrný 60 nebo 6,

- a 60 má sběrný 6,

- účty, které jsou jednomístné tedy např. 6 nebo 0, nemají pole Sběrný účet vyplněné,

- všechny ostatní účty (kromě podrozvahových) musí mít pole vyplněné.

- účty 701000 a 702000 mají sběrný účet 70, účet 710000 má sběrný účet 71.

 

Pole Závěrkový účet:

- všechny účty třídy 0-4 musí mít v poli Závěrkový účet -- nastaven Konečný účet rozvážný tedy 702xxx,

- všechny účty tříd 5 a 6 musí mít v poli Závěrkový účet - nastaven Účet zisků a ztrát tedy 710xxx,

- Účet zisků a ztrát musí mít v poli Závěrkový účet -- žádný účet,

- Počáteční účet rozvážný musí mít v poli Závěrkový účet - žádný účet,

- Konečný účet rozvážný musí mít v poli Závěrkový účet - Počáteční účet rozvážný, tedy 701xxx,

- účty 75 a > - žádný účet.

 

Testovat zda má:

- pouze jednu analytiku.

 

. Existuje 701000 -- nesmí existovat 701001, 701002, 701100, 701200.

Pokud takový účet existuje, vypsat do sestavy -- počáteční účet rozvážný má více analytik -- a vypsat, jaké to jsou.

Hláška: Uzavření účetních knih bude provedeno na první analytiku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

KonUctRozv - 702000

Konečný účet rozvážný.

PocUctRozv - 701000

Počáteční účet rozvážný.

UctZiskZtr - 710000

Účet zisků a ztrát.

VIE_SEZ03

Book Contents

Book Index

Účetní osnova

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo sestavy: SUCT063

Soubor: VIE_SEZ01.AM

Popis sestavy: Účetní osnova (seznam účtů v účetní osnově).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo sestavy: SUCT064

Soubor: VIE_SEZ02.AM

Popis sestavy: Zobrazí účetní rozvrh

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Nastavení účtování DPH

Funkce Nastavení účtování DPH je určena k tomu, aby se účtování DPH nastavilo na jednom místě (pokud např. v souvislosti s novou sazbou DPH do účetního rozvrhu přidáme novou analytiku pro DPH, nemusíme tuto analytiku přidávat do kontací faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků, pokladních a interních dokladů, ale přidáme ji pouze do nastavení účtování DPH).

Toto nastavení se použije pro:

Funkci Nastavení účtování DPH spustíme ze stromového menu Účetnictví / Základní nastavení účetnictví. Zobrazí se nastavení pro aktuální firmu.

V části Parametry nastavení definujeme, zda DPH účtujeme:

pic_6759

Obr.: Nastavení účtování DPH - Parametry nastavení (účtování nastaveno s ohledem na sazbu daně a vstup/výstup)

V části Účty DPH definujeme účty DPH pro jednotlivé hodnoty zvolených parametrů.

pic_6762

Obr.: Nastavení účtování DPH - Účty DPH

pic_6760

Obr.: Nastavení účtování DPH - položka s nastavením účtování ZS na vstupu

V části Přeúčtování DPH můžeme zadat parametry pro funkci Převedení zůstatků na účtech DPH.

pic_6761

Obr.: Nastavení účtování DPH - Přeúčtování DPH

Automatické přeúčtování DPH, pokud doklad vstoupí v jednom měsíci do účetnictví a v jiném do Přiznání k DPH

Pokud je zapnuto automatické přeúčtování DPH uplatněné v jiném měsíci, při potvrzení dokladu, který má Datum účetního případu v jiném měsíci než Datum UZP, vzniknou dva interní doklady (zobrazují se na záložce Přílohy v části Interní doklady.)

Tímto je zajištěno, že v Hlavní knize částky DPH na jednotlivých analytikách odpovídají částkám v Přiznání k DPH a částky neuplatněné v daném měsíci jsou na analytice 343 saldo měsíce.

pic_6763

Obr.: Přeúčtování DPH - Kniha interních dokladů a Účet pro přeúčtování DPH

Book Contents

Book Index

Kontace (Souvztažnosti)

Souvztažnosti (nebo také kontace) definují způsob účtování jednotlivých dokladů. Čím podrobněji jsou souvztažnosti nadefinovány, tím méně práce zbývá při likvidaci a následném účtování dokladů.

pic_6143

Obr.: Souvztažnosti - Seznam

Seznam kontací je vždy omezen na jeden typ - např. Interní doklad (typ souvztažností zobrazených v seznamu je uveden v náhledu záznamu v části Nastavení). Chceme-li pracovat s jiným typem, použijeme klávesy Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme jej klávesou Enter.

V případě, že v IS K2 vedeme a účtujeme více firem, které mají shodné účtování, je možné kontace mezi jednotlivými firmami kopírovat. Kontaci upravíme tedy jen v jednom mandantovi a do ostatních je naimportujeme. K přenesení do jiných mandantů lze využít funkci Export a import dat (ve stromovém menu Správce).

Book Contents

Book Index

Kontace - základní údaje

Při vytváření nové kontace je pole Typ kontace předvyplněn, dále vyplníme pole Zkratka maximálně pětimístnou zkratkou a pole Popis. Pole Blokováno zatrhneme v případě, že se kontace již nemá používat. Jedna kontace může obsahovat libovolné množství řádků.

Pole Účtovat typ daně a sazbu DPH je přístupné pro typ 'VF', 'PF', 'PZ' , 'VZ', 'OP', 'OV', 'PO', 'IN' a 'BA'.

Pole Účtovat jen zaplacené zálohy je přístupné pro typ 'PZ' a 'VZ'.

Pro typ 'VR' je v kontaci pole Neúčtovat plánovací průvodky.

pic_6402

Obr.: Souvztažnosti - Základní údaje

Jednotlivé řádky (položky) kontace vkládáme ve Změně na záložce Základní údaje příslušné kontace. Zobrazí se formulář Položka souvztažnosti (viz následující obrázek), v němž kontaci definujeme. Pořadí jednotlivých řádků je možné měnit klávesami Ctrl+Shift+šipka nahoru a Ctrl+Shift+šipka dolů.

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Podmínky

Na záložce Podmínky určujeme, ke kterým prvotním dokladům (nebo jeho položkám) se řádek kontace vztahuje. Např. na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je nastavena kontace pouze pro zbožní položky (v poli Typ zboží). Ostatní typy (nezbožní položky, …) jsou definovány na jiném řádku kontace.

Popis polí:

Kontace hlavičky

Je-li pole označeno, řádek kontace se vztahuje k hlavičce prvotního dokladu. V případě, že není pole označeno, vztahuje se k položce (položkám) dokladu. Kontace hlavičky se používá např. pro nastavení zaúčtování DPH na fakturách.

Deaktivace položky

Je-li toto pole označeno, bude řádek souvztažnosti při likvidaci ignorován. Takto označíme ty položky souvztažnosti, které nebudeme používat, ale nechceme je vymazat.

Interní typ dokladu

U některých typů dokladů určuje, že kontace je aktivní pouze u určitého typu dokladu. Lze tak např. rozlišit kontaci jinou pro pokladní doklad příjmový a výdajový nebo rozlišit kontaci pro fakturu a čerpání zálohy na faktuře.

Typ zálohy

Pole je přístupné jen v kontacích Faktur přijatých, Faktur vydaných, Přijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnost vybrat z číselníku typ zálohy.

Účet MD, Účet Dal

Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitý účet na straně Má dáti, resp. na straně Dal.

Skladový účet

Pole přístupné jen pro Faktury vydané a Faktury přijaté. Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze tento účet kontrolovat s účtem skladu z položky dokladu, pro který existuje příjemka nebo výdejka. Kontroluje se účet skladu zadaný v poli Druh účtování. Pokud není vyplněn, pak kontroluje pole Účet.

Podnik konsolidačního celku

Zatržením pole lze rozlišit účtování pro firmy, které jsou / nejsou podnikem konsolidačního celku (dle zatržítka na kartě Dod./Odb.).

Kategorie 1, Kategorie 2

Pole Kategorie 1, resp. Kategorie 2 používáme na kartě Mzdové údaje pro další identifikační údaje. Volbou tohoto pole a zadáním příslušné kategorie lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitou kategorii.

Kódy NA

Pole je přístupné pouze v kontacích Převodek. Označením pole určíme, že pro pole všech kódů (středisko, kód zakázky, kód zboží, kód 1, kód 2, kód 3, kód 4, kód 5, kód 6, referent) bude důležitý kód, na který se účtovanou převodkou převádí.

Není-li pole označeno, pak platí kódy, ze kterých se účtovanou převodkou převádí.

Středisko

Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitá střediska. Podmínku na středisko lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na středisko účtuje.

Kód zakázky

Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zakázek. Podmínku na kód zakázky lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód zakázky účtuje.

Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek, Zákazník

Volbou těchto polí a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zboží, kódy 1, kódy 2, referenty, prostředky a zákazníky. Podmínku na určitý kód lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód účtuje.

Druh účtování

Druh účtování se zadává na kartě Zboží (záložka Daně a účtování) nebo na kartě Šarže (pokud je druh účtování zadán na šarži, má přednost). Určuje typové označení zboží především s ohledem na výrobu. Zde lze zaktivnit souvztažnost pouze pro vybraný druh účtování.

Typ zboží

Typem zboží se rozumí položky Zbožní, Nezbožní apod. V poli můžeme zadat typ zboží, pro který má řádek kontace platit.

Částka +/-

Pokud tento parametr nezadáme, bude kontace aktivní bez ohledu na znaménko částky. Pokud zadáme '-', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky záporný. Pokud zadáme '+', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky kladný. Pole tedy použijeme v případě, když potřebujeme zápornou částku kontovat jinak, než kladnou (např. pro zaúčtování průvodek).

Upozornění: Program testuje na znaménko výsledek, který je uveden v poli Částka (v dolní části položky kontace). Znamená to, že pokud budeme chtít např. zápornou částku netto účtovat s kladným znaménkem, ale s obrácením strany Má dáti a Dal, zadáme do položky Částka parametr '-{NETTO}'. Poněvadž částka je záporná, bude výsledek kladný. Do pole Částka +/- zadáme tedy znaménko '+'.

Koef. částky

Zde lze zadat koeficient, kterým má být částka vynásobena.

DPH

Zadáme-li v poli sazbu DPH, bude tato kontace aktivní pouze pro příslušnou sazbu DPH.

Typ daně

Zde je možno rozlišit účtování podle jednotlivých typů daní - Tuzemsko, Vývoz zboží, ...

Pic_231

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Předkontace

Na záložce Předkontace definujeme, která pole se na účetním dokladu vyplní, a jak se vyplní. Pole můžeme vyplňovat buď konkrétním údajem, nebo parametrem. Parametr potom bude nahrazen konkrétním údajem až při likvidaci prvotního dokladu. Na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je konkrétně definován Účet Má dáti, parametrem je definován např. Účet Dal ("Účet faktury" - při účtování dokladu se dosadí účet z faktury).

Část formuláře s poli Účet, Párovací symbol, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek je rozdělena na dva sloupce. Do levého z nich doplňujeme údaje pro účtování na stranu Má dáti a do pravého údaje pro stranu Dal.

Popis polí:

Text

Do této položky se zadává text, který má být při předkontaci doplněn do účetní věty (pole Popis v účetním dokladu). Může být tvořen konkrétními znaky nebo parametry nebo jejich kombinací. Parametr do pole Text vložíme klávesou Enter ze seznamu parametrů, který vyvoláme klávesou F12 nebo tlačítkem '?'. Při vkládání parametrů textů je nutno zadat délku textu, popř. čísla, tj. uvedeme číslo v závorkách ihned za název parametru.

Zobrazení textu

V tomto poli vidíme, jak bude zobrazován text, který je definován v poli Text. Konkrétní údaje, které budou dosazeny až při likvidaci, jsou v tomto poli nahrazeny pouze odpovídajícím počtem (dle zadané délky v poli Text) zástupných znaků.

Účet

V tomto poli vyplňujeme účet, na který budeme doklad účtovat. Kromě konkrétního účtu z účetního rozvrhu můžeme zadat různé parametry.

Párovací symbol

Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).

Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek

Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek slouží k rozčlenění účetních pohybů do os, podle kterých můžeme vyhodnocovat hospodářské výsledky. Zadáme-li do pole parametr, načte se konkrétní údaj až při likvidaci z účtovaného dokladu.

Částka

Do pole vyplňujeme částku, která bude účtována daným řádkem souvztažnosti. Částku zadáváme pomocí parametru, který vybereme z nabídky částek pro různé doklady. Nabídkovou tabulku parametrů vyvoláme klávesami F12 nebo tlačítky šedé plus nebo šedé mínus. Použijeme-li tlačítko šedé mínus, bude daná částka účtována se záporným znaménkem. Částku může tvořit i více parametrů, které přičítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé plus) nebo odčítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé mínus). Příkladem kombinace parametrů částek může být Netto z hlavičky mínus Netto z položek.

Cizí měna

Do pole je možné zadat cizí měnu. Zaúčtování dokladu se pak provede v měně vlastní firmy i v cizí měně.

Book Contents

Book Index

Přenesení kontací mezi mandanty

V IS K2 je funkce Export a import dat, která umožňuje kopírovat kontace z jednoho mandanta do druhého. Kontaci upravíme jen v jednom mandantovi a do ostatních ji naimportujeme.

Export a import dat

Funkce se spouští ze stromu Správce - Export a import dat. Po spuštění se zobrazí formulář Export - import. Formulář má dvě záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - záložka Import

Export

Import:

Book Contents

Book Index

Parametry kontace

Seznam jednotlivých parametrů je uveden v členění podle polí položky kontace a dále podle typů účetních dokladů.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Účet

Pro typ BA:

Účet faktury/závazku z mezd

Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.

Účet banky

Účet banky z knihy bankovního účtu.

Účet dokladu

Účet dokladu – pole Účet na položce bankovního výpisu.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy.

Pro typ PO:

Účet faktury/závazku z mezd

Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.

Účet pokladny

Účet pokladny z knihy pokladny.

Účet dokladu

Účet dokladu - pole Účet na položce pokladního dokladu.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy.

Pro typ IN:

Účet faktury

Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.

Účet MD

Účet MD z položky interního dokladu.

Účet D

Účet D z položky interního dokladu.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k poskytnuté záloze se přednostně vezme Účet MD z položky.

Účet D zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k přijaté záloze se přednostně vezme Účet D z položky.

Pro typ PF:

Účet faktury

Účet faktury z hlavičky faktury.

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty dodavatele.

Účet z karty zboží/z položky

Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku.

Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury.

Účet položky

Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Účet MD položky/hlavičky zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“.

Účet Dal zálohy

Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“.

Pro typ VF:

Účet faktury

Účet faktury z hlavičky faktury.

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty odběratele, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty odběratele.

Účet z karty zboží/z položky

Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě odběratele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku.

Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury.

Účet položky

Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Účet MD zálohy

Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“.

Účet Dal položky/hlavičky zálohy

Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“.

Pro typ PR:

Pohledávkový účet firmy

Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet firmy

Závazkový účet z karty dodavatele

Účet podle druhu účtování

Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.

Účet z karty zboží / z položky

Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku.

Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky příjemky.

Účet položky

Účet položky příjemky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží.

Účet skladu

Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ VY:

Pohledávkový účet firmy

Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet firmy

Závazkový účet z karty zákazníka.

Účet podle druhu účtování

Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.

Účet z karty zboží / z položky

Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě zákazníka zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku.

Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky výdejky.

Účet položky

Účet položky výdejky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží.

Účet skladu

Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ PE:

Pohledávkový účet firmy

Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet firmy

Závazkový účet z karty Dod./Odb..

Účet z karty zboží

Účet zboží z karty konkrétního zboží. Účet - nákup se použije, pokud je parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na převodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku.

Účet podle druhu účtování Na s

Účet podle Druhu účtování Na sklad – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Na sklad.

Účet podle druhu účtování Ze s

Účet podle Druhu účtování Ze skladu - účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Ze skladu.

Účet skladu Na sklad

Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu.

Účet skladu Ze skladu

Účet skladu Ze skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ VR:

Účet podle druhu účtování

Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.

Účet z karty zboží

Účet z karty zboží. Účet - nákup se použije, pokud je na řádku kontace parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na průvodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku.

Účet skladu z hlavičky

Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, který je uveden v hlavičce průvodky.

Účet skladu z položky

Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, který je uveden v položce průvodky.

Pro typ PZ:

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty zákazníka.

Účet D položky/hlavičky zálohy

Účet Dal z položky/hlavičky zálohy.

Účet MD zálohy

Účet Má dáti zálohy.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ VZ:

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty dodavatele.

Účet D zálohy

Účet Dal zálohy.

Účet MD položky/hlavičky zálohy

Účet Má dáti z položky/hlavičky zálohy.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ OP a OV:

Pohledávkový účet

Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven.

Závazkový účet

Závazkový účet z karty Dod./Odb..

Účet dokladu

Účet z hlavičky dokladu.

Účet z položky

Účet z položky.

Účet z Nastavení účtování DPH

Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ PM:

Účet odpisový 1. plánu

Účet odpisový 1. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.

Účet oprávkový 1. plánu

Účet oprávkový 1. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.

Účet odpisový 2. plánu

Účet odpisový 2. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.

Účet oprávkový 2. plánu

Účet oprávkový 2. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.

Účet odpisový 3. plánu

Účet odpisový 3. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.

Účet oprávkový 3. plánu

Účet oprávkový 3. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.

Účet majetku

Účet majetku – účet z karty oboru majetku.

Účet pořízení

Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku.

Pro typ MA:

Účet daňový odpisový

Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.

Účet daňový oprávkový

Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.

Účet odpisový 3. plánu

Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.

Účet oprávkový 3. plánu

Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.

Účet majetku

Účet majetku – účet z karty oboru majetku.

Účet účetní odpisový

Účet účetní odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.

Účet účetní oprávkový

Účet účetní oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.

Účet pořízení

Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku.

Pro typ MD:

Účet Má dáti zaměstnance

Účet Md zaměstnance – pole Účet Md ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.

Účet Dal zaměstnance

Účet D zaměstnance – pole Účet D ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.

Účet Má dáti z výstupní mzdové složky

Účet MD z výstupní mzdové složky – pole Účet Md ze Mzdové složky.

Účet Dal z výstupní mzdové složky

Účet D z výstupní mzdové složky – pole Účet D ze Mzdové složky.

Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky

Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky – účet z karty zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení atd.

Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky

Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky – účet z bankovního spojení, pomocí něhož se posílají srážky zaměstnanců.

Účet soc. zaměstnance

Účet soc. zaměstnance - pole Účet soc. zab. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.

Účet zdrav. zaměstnance

Účet zdrav. zaměstnance - pole Účet zdr. poj. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Párovací symbol

Pro typ BA:

Částka platby

Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo placeného dokladu

Číslo placeného dokladu.

Číslo zakázky/objednávky

Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy.

Číslo bankovního výpisu

Číslo bankovního výpisu.

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Kód zboží

Kód zboží z položky dokladu.

Předcházející měsíc/rok

Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce bankovního výpisu.

Párovací symbol placeného dokl

Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol z položky dokladu.

Variabilní symbol placeného dokladu

Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Pro typ PO:

Částka platby

Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo placeného dokladu

Číslo placeného dokladu.

Číslo zakázky/objednávky

Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy.

Číslo pokl. dokladu

Číslo pokladního dokladu.

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Kód zboží

Kód zboží z položky dokladu.

Předcházející měsíc/rok

Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce pokladního dokladu.

Párovací symbol placeného dokl

Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol z položky dokladu.

Variabilní symbol placeného dokladu

Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Pro typ IN:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo dokladu

Číslo dokladu.

Číslo placeného dokladu

Číslo placeného dokladu.

Číslo připojeného dokladu

Číslo dokladu připojeného k hlavičce

IČO firmy

IČO firmy z položky dokladu.

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Kód zboží

Kód zboží z položky dokladu.

Párovací symbol

Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce interního dokladu.

Párovací symbol placeného dokl

Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol z položky dokladu.

Variabilní symbol placeného dokladu

Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.

Pro typ PF:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo faktury

Číslo faktury.

Číslo objednávky

Číslo objednávky z položky faktury.

Číslo zálohy

Číslo zálohy čerpané na faktuře.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky faktury.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky faktury.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky faktury.

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky faktury.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky faktury.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol faktury.

Variabilní symbol ze zálohy

Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře.

Pro typ VF:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo faktury

Číslo faktury.

Číslo zakázky

Číslo zakázky z položky faktury.

Číslo zálohy

Číslo zálohy čerpané na faktuře.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky faktury.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky faktury.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky faktury.

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky faktury.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky faktury.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol faktury.

Variabilní symbol ze zálohy

Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře.

Pro typ PR:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo dokladu rozpuštěného do VN

Číslo dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Číslo faktury z položky

Číslo faktury z položky příjemky.

Číslo objednávky

Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu položky účtované příjemky.

Číslo objednávky z FP rozpuštěné do VN

Číslo objednávky z faktury přijaté, rozpuštěné do vedlejších nákladů.

Číslo příjemky

Číslo příjemky.

IČO faktury/zákazníka

IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/dodavatele z účtované příjemky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky příjemky.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky.

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky příjemky.

Párovací symbol dokladu rozpuštěného do VN

Párovací symbol dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Párovací symbol z položky/hlavičky

Párovací symbol z položky/hlavičky příjemky.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Pro typ VY:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo výdejky

Číslo výdejky.

Číslo zakázky

Číslo zakázky.

IČO faktury/zákazníka

IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/odběratele z účtované výdejky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky výdejky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky výdejky.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky výdejky.

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky výdejky.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky výdejky.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Pro typ PE:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo převodky

Číslo převodky.

Číslo zakázky

Číslo zakázky.

IČO zákazníka

IČO zákazníka.

Na kód 1 položky/hlavičky

Na kód 1 položky/hlavičky převodky.

Na kód 2 položky/hlavičky

Na kód 2 položky/hlavičky převodky.

Na referenta z položky/hlavičky, Z referenta položky/hlavičky

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Z kódu 1 položky/hlavičky

Z kódu 1 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 2 položky/hlavičky

Z kódu 2 položky/hlavičky převodky.

Kód zakázky hlavičky

Z kódu zakázky v hlavičce převodky.

Pro typ VR:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo průvodky

Číslo průvodky.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Kód zboží

Kód zboží.

Párovací symbol z průvodky

Párovací symbol z průvodky.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Pro typ PZ:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo zakázky

Číslo zakázky.

Číslo zálohy

Číslo zálohy.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol zálohy.

Pro typ VZ:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo objednávky

Číslo objednávky.

Číslo zálohy

Číslo zálohy.

IČO dokladu/zákazníka

IČO dokladu/zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol zálohy.

Pro typ OP a OV:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo dokladu

Číslo dokladu.

Číslo připojeného dokladu

Číslo dokladu připojeného k hlavičce.

IČO zákazníka

IČO zákazníka.

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky.

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky.

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky.

Párovací symbol z položky/hlav

Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol dokladu.

Pro typ PM:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontaci.

Číslo majetku

Číslo majetku.

Kód 1

Kód 1 z pohybu majetku k datu.

Kód 2

Kód 2 z pohybu majetku k datu.

Kód zakázky

Kód zakázky z pohybu majetku k datu.

Kód zboží

Kód zboží z pohybu majetku k datu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na pohybu dokladu.

Pro typ MA:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Číslo majetku

Číslo majetku.

Kód 1

Kód 1 z položky majetku k datu.

Kód 2

Kód 2 z položky majetku k datu.

Kód zakázky

Kód zakázky z položky majetku k datu.

Kód zboží

Kód zboží z položky majetku k datu.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Pro typ MD:

Částka

Částka, kterou účtujeme danou kontací.

Kód zakázky z výstupní mzdové

Kód zakázky z výstupní mzdové složky.

Kód zakázky zaměstnance

Kód zakázky zaměstnance - pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme.

Měsíc a rok

Měsíc a rok k datu vystavení daného mzdového dokladu.

Osobní číslo

Osobní číslo pracovníka, jehož mzdy účtujeme.

Párovací symbol z výstupní mzdové složky

Párovací symbol z výstupní mzdové složky.

Párovací symbol zaměstnance

Párovací symbol zaměstnance – pole Párovací symbol ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme.

Párovací symbol srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Párovací symbol srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Párovací symbol srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Párovací symbol srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Referent

Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.

Rok a měsíc

Rok a měsíc.

Rok a předchozí měsíc

Rok a předchozí měsíc.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Středisko

Pro typ BA, PO:

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Středisko placeného dokladu

Středisko placeného dokladu – středisko z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Pro typ PF, VF:

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky faktury.

Středisko skladu

Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na skladovém dokladu svázaném s účtovanou fakturou, jinak středisko z hlavičky účtované faktury.

Středisko hlavičky

Středisko hlavičky faktury.

Pro typ PR:

Středisko dokladu rozpuštěného

Středisko dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Středisko skladu

Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na příjemce.

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky příjemky.

Středisko z hlavičky

Středisko z hlavičky příjemky.

Pro typ VY:

Středisko skladu

Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na výdejce.

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky výdejky.

Středisko z hlavičky

Středisko z hlavičky výdejky.

Pro typ PE:

Na středisko položky/hlavičky

Na středisko položky/hlavičky převodky.

Na středisko hlavičky

Na středisko hlavičky převodky.

Středisko skladu Na sklad

Středisko skladu Na sklad – středisko uvedené na kartě skladu Na sklad.

Ze střediska položky/hlavičky

Ze střediska položky/hlavičky účtované převodky.

Ze střediska hlavičky

Ze střediska hlavičky převodky.

Pro typ VR:

Středisko skladu

Středisko skladu - středisko z karty skladu uvedené na průvodce.

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky průvodky.

Středisko hlavičky

Středisko hlavičky průvodky.

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Předchozí středisko

Předchozí středisko z pohybu majetku k datu.

Středisko

Středisko z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Předchozí středisko

Předchozí středisko z položky majetku k datu.

Středisko

Středisko z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Středisko 1 zaměstnance

Pole Středisko ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.

Středisko 2 zaměstnance

Pole Středisko 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.

Středisko 1 z výstupní mzdové

Pole Středisko z výstupní mzdové složky.

Středisko 2 z výstupní mzdové

Pole Středisko 2 z výstupní mzdové složky.

Středisko srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Středisko srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Středisko srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Středisko srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód zakázky

Pro typ BA, PO:

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Kód zakázky placeného dokladu

Kód zakázky placeného dokladu – kód zakázky z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY:

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu.

Kód zakázky z hlavičky

Kód zakázky z hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky.

Kód zakázky z hlavičky

Kód zakázky z hlavičky příjemky.

Kód zakázky dokladu rozpuštěné

Kód zakázky dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód zakázky z hlavičky

Nna kód zakázky z hlavičky převodky.

Na kód zakázky položky

Na kód zakázky položky převodky.

Z kódu zakázky položky

Z kódu zakázky položky převodky.

Pro typ VR:

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky průvodky.

Kód zakázky z hlavičky

Kód zakázky z hlavičky průvodky.

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Kód zakázky

Kód zakázky z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód zakázky

Předchozí kód zakázky z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód zakázky

Kód zakázky z položky majetku k datu.

Předchozí kód zakázky

Předchozí kód zakázky z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód zakázky srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód zakázky srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód zakázky srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód zakázky srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód zakázky zaměstnance

Pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.

Kód zakázky z výstupní mzdové

Pole Kód zakázky z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód zboží

Pro typ BA, PO, IN:

Kód zboží

Kód zboží z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky dokladu.

Pro typ PR:

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky příjemky.

Kód zboží dokladu rozpuštěného

Kód zboží dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ VR:

Kód zboží z hlavičky

Kód zboží z hlavičky průvodky.

Kód zboží položky/hlavičky

Kód zboží položky/hlavičky průvodky.

Pro typ OP, OV:

Kód zboží z položky/hlavičky

Kód zboží z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Kód zboží

Kód zboží z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód zboží

Předchozí kód zboží z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód zboží

Kód zboží z položky majetku k datu.

Předchozí kód zboží

Předchozí kód zboží z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód zboží srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód zboží srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód zboží srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód zboží srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód zboží zaměstnance

Pole Kód zboží ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.

Kód zboží z výstupní mzdové složky

Pole Kód zboží z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 1

Pro typ BA, PO:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Kód 1 placeného dokladu

Kód 1 placeného dokladu – Kód 1 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 1 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 1 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 1 položky/hlavičky

Na kód 1 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 1 položky/hlavičky

Z kódu 1 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 1

Kód 1 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 1

Předchozí kód 1 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 1

Kód 1 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 1

Předchozí kód 1 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 1 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 1 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 1 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 1 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 1 zaměstnance

Pole Kód 1 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 1 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 1 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 2

Pro typ BA, PO:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Kód 2 placeného dokladu

Kód 2 placeného dokladu – Kód 2 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 2 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 2 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 2 položky/hlavičky

Na kód 2 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 2 položky/hlavičky

Z kódu 2 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 2

Kód 2 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 2

Předchozí kód 2 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 2

Kód 2 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 2

Předchozí kód 2 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 2 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 2 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 2 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 2 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 2 zaměstnance

Pole Kód 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 2 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 2 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 3

Pro typ BA, PO:

Kód 3

Kód 3 z položky dokladu.

Kód 3 placeného dokladu

Kód 3 placeného dokladu – Kód 3 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 3

Kód 3 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 3 z položky/hlavičky

Kód 3 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 3 z položky/hlavičky

Kód 3 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 3 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 3 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 3 položky/hlavičky

Na kód 3 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 3 položky/hlavičky

Z kódu 3 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 3

Kód 3 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 3

Předchozí kód 3 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 3

Kód 3 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 3

Předchozí kód 3 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 3 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 3 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 3 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 3 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 3 zaměstnance

Pole Kód 3 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 3 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 3 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 4

Pro typ BA, PO:

Kód 4

Kód 4 z položky dokladu.

Kód 4 placeného dokladu

Kód 4 placeného dokladu – Kód 4 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 4

Kód 4 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 4 z položky/hlavičky

Kód 4 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 4 z položky/hlavičky

Kód 4 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 4 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 4 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 4 položky/hlavičky

Na kód 4 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 4 položky/hlavičky

Z kódu 4 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 4

Kód 4 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 4

Předchozí kód 4 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 4

Kód 4 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 4

Předchozí kód 4 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 4 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 4 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 4 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 4 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 4 zaměstnance

Pole Kód 4 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 4 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 4 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 5

Pro typ BA, PO:

Kód 5

Kód 5 z položky dokladu.

Kód 5 placeného dokladu

Kód 5 placeného dokladu – Kód 5 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 5

Kód 5 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 5 z položky/hlavičky

Kód 5 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 5 z položky/hlavičky

Kód 5 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 5 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 5 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 5 položky/hlavičky

Na kód 5 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 5 položky/hlavičky

Z kódu 5 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 5

Kód 5 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 5

Předchozí kód 5 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 5

Kód 5 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 5

Předchozí kód 5 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 5 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 5 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 5 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 5 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 5 zaměstnance

Pole Kód 5 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 5 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 5 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Kód 6

Pro typ BA, PO:

Kód 6

Kód 6 z položky dokladu.

Kód 6 placeného dokladu

Kód 6 placeného dokladu – Kód 6 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 6

Kód 6 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 6 z položky/hlavičky

Kód 6 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 6 z položky/hlavičky

Kód 6 z položky/hlavičky příjemky.

Kód 6 dokladu rozpuštěného do VN

Kód 6 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 6 položky/hlavičky

Na kód 6 položky/hlavičky převodky.

Z kódu 6 položky/hlavičky

Z kódu 6 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 6

Kód 6 z pohybu majetku k datu.

Předchozí kód 6

Předchozí kód 6 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 6

Kód 6 z položky majetku k datu.

Předchozí kód 6

Předchozí kód 6 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 6 srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Kód 6 srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Kód 6 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Kód 6 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Kód 6 zaměstnance

Pole Kód 6 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Kód 6 z výstupní mzdové složky

Pole Kód 6 z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Referenta

Pro typ BA, PO:

Referent

Referent z položky dokladu.

Referent placeného dokladu

Referent placeného dokladu – Referent z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Referent

Referent z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky příjemky.

Referent dokladu rozpuštěného do VN

Referent dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na referenta položky/hlavičky

Na referenta položky/hlavičky převodky.

Z referenta položky/hlavičky

Z referenta položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Referent

Referent z pohybu majetku k datu.

Předchozí referent

Předchozí referent z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Referent

Referent z položky majetku k datu.

Předchozí referent

Předchozí referent z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Referent srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Referent srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Referent srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Referent srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Prostředek

Pro typ BA, PO:

Prostředek

Prostředek z položky dokladu.

Prostředek placeného dokladu

Prostředek placeného dokladu – Prostředek z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Prostředek

Prostředek z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Prostředek z položky/hlavičky

Prostředek z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Prostředek z položky/hlavičky

Prostředek z položky/hlavičky příjemky.

Prostředek dokladu rozpuštěného do VN

Prostředek dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na prostředek položky/hlavičky

Na prostředek položky/hlavičky převodky.

Z prostředku položky/hlavičky

Z prostředku položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Prostředek

Prostředek z pohybu majetku k datu.

Předchozí prostředek

Předchozí prostředek z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Prostředek

Prostředek z položky majetku k datu.

Předchozí prostředek

Předchozí prostředek z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Prostředek srážky organizace z výstup. mzd. sl.

Prostředek srážky organizace z výstupní mzdové složky.

Prostředek srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.

Prostředek srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Prostředek zaměstnance

Pole Prostředek ze záložky Účtování v Mzdových údajích.

Prostředek z výstupní mzdové složky

Prostředek z výstupní mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Částku

Pro typ BA, PO, IN:

BRUTTO

Částka Brutto z položky dokladu.

DPH

Částka DPH z položky dokladu.

KURZ

Kurzovní rozdíl - částka z pole Rozdíl na položce dokladu.

NETTO

Částka Netto z položky dokladu.

Pro typ PF:

BRUTTO

Částka s DPH z položek faktury.

BRUTTOH

Částka s DPH z hlavičky faktury.

BR_UCH

Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury.

DPH

DPH z položek faktury.

DPHH

DPH z hlavičky faktury.

KURZ_ROZ

Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury.

NETTO

Částka bez DPH z položek (netto) faktury.

NETTOH

Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury.

SKC

Skladová cena z položek faktury.

SLEVA

Sleva z netto ceny z položek faktury.

SPOTRD

Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.

V_NAKL

Vedlejší náklady z položek faktury.

Pro typ VF:

BRUTTO

Částka s DPH z položek faktury.

BRUTTOH

Částka s DPH z hlavičky faktury.

BR_UCH

Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury.

DPH

DPH z položek faktury.

DPHH

DPH z hlavičky faktury.

KATCENA

Katalogová cena celkem netto z položek faktury.

KURZ_ROZ

Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury.

NETTO

Částka bez DPH z položek (netto) faktury.

NETTOH

Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury.

SKC

Skladová cena z položek faktury.

SKC_PL

Plánovaná skladová cena z položky faktury.

SLEVA

Sleva z netto ceny z položek faktury.

SPOTRD

Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.

Pro typ PR:

BRUTTO

Částka s DPH z položek příjemky.

BR_UCH

Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.

DPH

DPH z položek příjemky.

NAKLAD

Nákladová cena z položek příjemky.

NETTO

Částka bez DPH z položek (netto) příjemky.

PRODC

Prodejní cena šarže položky příjemky.

SKC

Skladová cena z položek příjemky.

V_NAKL

Vedlejší náklady z položek příjemky.

Pro typ VY:

BRUTTO

Částka s DPH z položek výdejky.

BR_UCH

Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.

DPH

DPH z položek výdejky.

NAKLAD

Nákladová cena z položek výdejky.

NETTO

Částka bez DPH z položek (netto) výdejky.

PRODC

Prodejní cena šarže položky výdejky.

SKC

Skladová cena z položek výdejky.

KC_PL

Plánovaná skladová cena z položek výdejky.

SKC_ZB

Skladová cena z karty zboží.

SPOTRD

Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení křížku Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.

Pro typ PE:

BR_UCH

Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.

NAKLAD_NA

Nákladová cena na sklad z položek převodky.

NAKLAD_ZE

Nákladová cena ze skladu z položek převodky.

PRODC_NA

Vstupní prodejní cena šarže položky (Na) převodky.

PRODC_ZE

Výstupní prodejní cena šarže položky (Ze) převodky.

SKC_NA

Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad.

SKC_ZE

Skladová cena ze skladu - pole Cena ze skladu.

Pro typ VR:

NAKLAD

Nákladová cena položky průvodky.

PRODC

Prodejní cena šarže položky průvodky.

SKC_P

Skladová cena ve výrobě (plán) – plánovaná cena z položky nebo hlavičky průvodky.

SKC_V

Skladová cena ve výrobě – skutečná cena z položky nebo hlavičky průvodky

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

BR_UCH

Brutto hlavičky - částka na účet – celková částka dokladu mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.

BRUTTO

Částka s DPH dokladu.

DPH

DPH - částka DPH dokladu.

NETTO

Částka bez DPH - částka netto dokladu.

Pro typ PM:

AKTUALNI_1

Aktuální cena 1. plánu.

AKTUALNI_2

Aktuální cena 2. plánu.

AKTUALNI_3

Aktuální cena 3. plánu.

CASTKA

Částka dokladu.

CASTKA2

Částka 2 dokladu.

Korekce

Částka Korekce dokladu.

ODPIS_1

Odpis 1. plánu.

ODPIS_2

Odpis 2. plánu.

ODPIS_3

Odpis 3. plánu.

VSTUPNI_1

Vstupní cena - 1. plán.

VSTUPNI_2

Vstupní cena - 2. plán.

VSTUPNI_3

Vstupní cena - 3. plán.

ZUSTATKOVA_1

Zůstatková cena - 1. plán.

ZUSTATKOVA_2

Zůstatková cena - 2. plán.

ZUSTATKOVA_3

Zůstatková cena - 3. plán.

Pro typ MA:

C_ZVYS

Částka posledního zvýšení ceny majetku.

C_ZVYS1

Částka posledního zvýšení jiná - 3. plán.

CASTKA

Částka položky – částka položky majetku.

DA_PLAN

Daňový odpis – výše daňového odpisu.

PROD_C

Prodejní cena – prodejní cena majetku.

SKUT_C

Skutečná cena – aktuální cena majetku.

UC_PLAN

Účetní odpis – výše účetního odpisu.

VSTUP_C

Vstupní cena majetku.

VSTUP_POL

Vstupní cena z položky majetku.

ZUST_C

Zůstatková cena účetní.

ZUST_D

Zůstatková cena daňová.

ZUST1

Zůstatková cena jiná - 3. plán.

ZVYS_1

Zvýšená cena jiná - 3. plán.

ZVYS_C

Zvýšená cena majetku.

Pro typ MD:

CASTKA

Částka položky.

POJ_O

Pojištění organizace – výše částky pojištění placené organizací.

RPOJ_O

Rozdíl zaokrouhlení soc. pojištění organizace.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Cizí měnu

Pro typ BA:

Měna bankovního účtu

Měna bankovního účtu.

Měna doplňková

Měna doplňková z položky bankovního výpisu typ Příjem / Výdej.

Měna placeného dokladu

Měna placeného dokladu – měna dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

Pro typ PO:

Měna placeného dokladu

Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.

Měna pokladny

Měna pokladny.

Pro typ IN:

Měna dokladu

Měna dokladu.

Měna placeného dokladu

Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

Pro typ PR:

Měna objednávky

Měna objednávky – měna nadřízeného dokladu.

Pro typ VY:

Měna zakázky

Měna zakázky – měna nadřízeného dokladu..

Pro typ PF, VF:

Měna faktury

Měna faktury.

Měna zálohy

Měna zálohy - měna z čerpané zálohy.

Pro typ PZ, VZ:

Měna zálohy

Měna zálohy.

Pro typ OP, OV:

Měna dokladu

Měna dokladu.

Pro typ MD:

Měna ze mzdových údajů

Měna ze mzdových údajů (lze použít jen pro částku "CASTKA").

Book Contents

Book Index

Parametry pro Text

Pro typ BA:

BANKA(6)

Banka – kniha bankovního výpisu.

CI_FZ(N7)

Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

CI_ZO(N7)

Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem.

CISLO(N7)

Číslo dokladu - číslo bankovního výpisu.

CPOL(N7)

Číslo položky bankovního výpisu.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, období a číslo placeného dokladu.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky bankovního výpisu.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky bankovního výpisu.

FIRMA(20)

Název firmy z položky bankovního výpisu.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy z položky bankovního výpisu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

MENA(4)

Měna bankovního výpisu.

NAZEV(12)

Popis/Název položky bankovního výpisu.

OB_FZ(5)

Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

OB_ZO(5)

Období zakázky/objednávky

-

období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období bankovního výpisu.

POPIS_FZ(5)

Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

STRED(12)

Středisko z položky bankovního výpisu.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

Pro typ PO:

CI_FZ(N7)

Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.

CI_ZO(N7)

Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem.

CISLO(N7)

Číslo dokladu – číslo pokladního dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky pokladního dokladu.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, období a číslo placeného dokladu.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky pokladního dokladu.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky pokladního dokladu.

FIRMA(20)

Název firmy z položky pokladního dokladu.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy z položky pokladního dokladu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.

MENA(4)

Měna pokladního dokladu.

NAZEV(12)

Popis/Název položky pokladního dokladu.

OB_FZ(5)

Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.

OB_ZO(5)

Období zakázky/objednávky

-

období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období pokladního dokladu.

POKL(6)

Pokladna – kniha pokladního dokladu.

POPIS_FZ(12)

Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.

STRED(12)

Středisko z položky pokladního dokladu.

TEXT(12)

Popis dokladu - popis pokladního dokladu.

TEXT_P(12)

Přijato od/Vydáno komu z položky pokladního dokladu.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

Pro typ IN:

CI_FZ(N7)

Číslo placeného dokladu - číslo dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

CIN(N7)

Číslo dokladu – číslo interního dokladu.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

DOKLAD_FZ

Kniha, období a číslo placeného dokladu.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky interního dokladu.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky interního dokladu.

FIRMA(20)

Název firmy z položky interního dokladu.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy z položky interního dokladu.

MENA(4)

Měna interního dokladu.

NAZEV(16)

Název položky interního dokladu.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období interního dokladu.

OB_FZ(5)

Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

POPIS_FZ

Popis placeného dokladu - popis dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

KNIHA(2)

Kniha dokladu – kniha interního dokladu.

KNIHA_FZ(2)

Kniha placeného dokladu - kniha dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

STRED(12)

Středisko z položky interního dokladu.

TEXT(12)

Popis dokladu – popis z hlavičky interního dokladu.

TEXT_P(12)

Popis položky interního dokladu.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

Pro typ PF:

CFAK(N7)

Číslo faktury.

COBJ(N7)

Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky faktury.

CZBO(N7)

Interní číslo z karty zboží.

DOKLAD()

Kniha, období a číslo dokladu.

DOKLAD_Z()

Kniha, období a číslo čerpané zálohy.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky faktury.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky faktury.

FIRMA(20)

Firma

– název firmy, na kterou je vystavena faktura.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura.

MENA(4)

Měna faktury.

MNOZ(12)

Množství

na položce faktury.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období faktury.

OBOBJ(5)

Období objednávky, ke které se váže účtovaná faktura.

KNIHA(2)

Kniha

– kniha faktury.

STRED(12)

Středisko z položky faktury.

POPIS(12)

Popis faktury.

ZBOZI(12)

Zboží

– název zboží položky faktury.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

Pro typ VF:

CFAK(N7)

Číslo faktury.

CPOL(N7)

Číslo položky faktury.

CZAK(N7)

Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu.

CZBO(N7)

Interní číslo z karty zboží.

DOKLAD()

Kniha, období a číslo dokladu.

DOKLAD_Z()

Kniha, období a číslo čerpané zálohy.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky faktury.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky faktury.

FIRMA(20)

Firma

– název firmy, na kterou je vystavena faktura.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura.

MENA(4)

Měna faktury.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období faktury.

OBZAK(5)

Období zakázky - období zakázky, ke které se váže účtovaná faktura.

KNIHA(2)

Kniha faktury.

STRED(12)

Středisko z položky účtované faktury.

POPIS(12)

Popis faktury.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

ZBOZI(12)

Zboží

– název zboží položky faktury.

Pro typ PR:

CIPR(N7)

Číslo příjemky.

COBJ(N7)

Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu.

CPOL(N7)

Číslo položky příjemky.

CZBO(N7)

Interní číslo z karty zboží.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky příjemky.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky příjemky.

FIRMA(20)

Firma

– název firmy, na kterou je vystavena příjemka.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena příjemka.

MENA(4)

Měna příjemky.

OBDOBI(5)

Obdob dokladu - období příjemky.

OBOBJ(5)

Období objednávky - období objednávky, ke které se váže účtovaná příjemka.

KNIHA(2)

Kniha příjemky.

STRED(12)

Středisko z položky účtované příjemky.

POPIS(12)

Popis příjemky.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

ZBOZI(12)

Zboží

– název zboží položky příjemky.

Pro typ VY:

CIVY(N7)

Číslo výdejky.

CPOL(N7)

Číslo položky výdejky.

CZAK(N7)

Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu.

CZBO(N7)

Interní číslo z karty zboží.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

DPHP(N2)

Procento DPH z položky výdejky.

DPHSAZ(4)

Zkratka sazby daně z položky výdejky.

FIRMA(20)

Firma

– název firmy, na kterou je vystavena výdejka.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena výdejka.

MENA(4)

Měna výdejky.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období výdejky.

OBZAK(5)

Období zakázky - období zakázky, ke které se váže výdejka.

KNIHA(2)

Kniha

výdejky.

STRED(12)

Středisko z položky účtované výdejky.

POPIS(12)

Popis výdejky.

TYPDANE(2)

Zkratka typu daně.

ZBOZI(12)

Zboží

– název zboží položky výdejky.

Pro typ PE:

CPOL(N7)

Číslo položky převodky.

CPRE(N7)

Číslo převodky.

DOKLAD

Kniha, období a číslo dokladu.

FIRMA(20)

Firma

z převodky.

FIRZKR(12)

Zkratka firmy z převodky.

MENA(4)

Měna převodky.

POPIS(12)

Popis z hlavičky převodky.

KNIHA(2)

Kniha převodky.

OBDOBI(5)

Období dokladu - období převodky.

STRED(12)

Středisko z položky převodky (pole Na středisko).

ZBOZI(12)

Zboží

– název zboží položky převodky.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad kontací

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo sestavy: SUCT061

Soubor: POH_DOK01.AM

Popis sestavy: Výpis kontací.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Souvztažnosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti - seznam

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo sestavy: SUCT060

Soubor: POH_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam souvztažností vybraného typu dokladu s řádky kontací.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Souvztažnosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti - položky

V knize Souvztažnosti - položky se zobrazují položky souvztažností zvoleného typu. Můžeme zde provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností pomocí funkce Hromadná změna parametrů.

pic_6152

Obr.: Kniha Souvztažnosti - položky pro typ "IN"

V této knize můžeme provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností. Položky označíme hvězdičkou a spustíme hromadnou akci Hromadná změna parametrů. Ve vstupním formuláři funkce se zobrazí parametry, zadané na aktuální položce souvztažnosti. Zatržením označíme parametry, které chceme změnit, a zadáme hodnotu parametrů.

pic_6153

Obr.: Vstupní formulář funkce Hromadná změna parametrů - změna parametrů Referent MD a Referen D

Book Contents

Book Index

Párovací symboly

Párovací symboly se používají k párování prvotních a účetních dokladů. Nejčastěji se používají pro kontrolu pohybů na účtu 131 - Pořízení zboží, 111 - Pořízení materiálu. Při likvidaci Faktur přijatých a Příjemek se vytvoří párovací symbol (obvykle číslo Objednávky vydané) a při zaúčtování se uloží do účetních dokladů. Poté je možné kontrolovat, jestli ke všem Příjemkám existují Faktury přijaté a jsou-li na Příjemkách správné skladové ceny.

Dalším způsobem využití může být:

Párovací symboly vkládáme buď do účetních dokladů, nebo do prvotních dokladů. V účetnictví je možné vytvářet párovací symboly jen u saldokontních účtů. Proto musíme v účetním rozvrhu účty, které chceme takto používat, označit jako saldokontní (viz kapitola Účetnictví - Účetní rozvrh).

pic_6148

Obr.: Číselník Párovací symboly

Číselník Párovací symboly můžeme otevřít ze stromu Účetnictví - Základní nastavení účetnictví - Párovací symboly. Pomocí kláves Alt+F10 se můžeme přepínat mezi seznamem párovacích symbolů pro jednotlivé saldokontní účty (výběr příslušného účtu klávesou Enter) a seznamem párovacích symbolů prvotních dokladů (pomocí klávesy Esc). Účet lze také vybrat v náhledu záznamu v části Nastavení.

Druhou možností je zobrazit číselník Párovací symboly v poli Párovací symbol v účetním dokladu. Zobrazený číselník obsahuje tabulku všech párovacích symbolů pro daný saldokontní účet. Tento účet je zobrazen v horní liště.

Samostatný číselník Párovací symboly prvotních dokladů zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotním dokladu.

Popis jednotlivých sloupců:

Spárováno

Označení spárovanosti párovacího symbolu.

Zkratka

Pole Zkratka obsahuje párovací symbol.

Popis

Bližší popis párovacího symbolu.

Obrat MD, Obrat D

Obrat Má Dáti a Dal párovacího symbolu se automaticky aktualizuje při uložení položky účetního deníku. Pokud je Obrat Má Dáti a Dal stejný, je párovací symbol spárovaný, v opačném případě je nespárovaný.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zobrazují všechny účetní doklady, na kterých je tento párovací symbol zadán.

pic_6150

Obr.: Kniha Párovací symboly - záložka Základní údaje

Book Contents

Book Index

Práce s párovacími symboly

Párovací symboly se mohou zadávat těmito způsoby:

Párovací symboly zadáváme v dané souvztažnosti do pole Párovací symbol pouze pomocí parametrů. Konkrétní párovací symbol se automaticky vytvoří při účtování. Do párovacího symbolu se tedy v závislosti na zadaném parametru bude dosazovat číslo zakázky/objednávky, kód zakázky, číslo faktury, variabilní symbol, osobní číslo ve mzdách, párovací symbol z prvotního dokladu, párovací symbol z faktury apod.

Pokud je zadáno vytváření párovacího symbolu pro účet, který není saldokontní, párovací symbol se nevytvoří.

Párovací symbol je možné zadávat v položce účetního dokladu v Účetním deníku nebo při účtování prvotního dokladu.

Párovací symbol je možné zadávat v poli Párovací symbol v prvotním dokladu. V kontaci, kterou použijeme pro zaúčtování tohoto dokladu, musí být v poli Párovací symbol uveden parametr Párovací symbol z prvotního dokladu. Samozřejmě také platí, že účet, pro který bude párovací symbol vytvořen, musí být saldokontní.

V poli Párovací symbol lze pomocí ikony pic_1110i spustit funkci Vybrat PS z účtu - vybereme saldokontní účet a pak párovací symbol, který chceme do dokladu vložit.

Pro výpis všech nespárovaných dokladů se používá sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění, která se spouští nad Hlavní knihou. V Hlavní knize na záložce Pohyby vybraného účtu klávesami Alt+F10 nastavíme příslušný interval period, pro který kontrolu provádíme. Na sestavě Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění nastavíme parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“ a sestavu vytiskneme.

Obr.: Sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění s parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“

Book Contents

Book Index

Funkce nad párovacími symboly

Alt+F3

Aktualizace pole Spárováno zobrazeného účtu podle toho, zda je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou shodné - zapnuto), nebo nespárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou různé - vypnuto).

Alt+Shift+F3

Aktualizace pole Spárováno párovacích symbolů všech účtů.

Ctrl+F3

Provádí přepočet obratů párovacích symbolů zobrazeného účtu.

Ctrl+Shift+F3

Provádí přepočet obratů všech párovacích symbolů.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad párovacími symboly

Book Contents

Book Index

Párovací symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo sestavy: SUCT051

Soubor: UCT_PAR.AM

Popis sestavy: Přehled párovacích symbolů, u kterých je různá částka na straně Má dáti a Dal (nespárovaných).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

NesparovaneVObdobi - Ne

Ano - nespárovanost podle položek.

PolozkyPodleObdobi - Ne

Ne - údaje za celý účetní deník; Ano - údaje podle nastaveného období.

PouzeNesparovane - Ano

Ano - tisknou se pouze nespárované párovací symboly.

ShowDetail - Ne

Ano - zobrazí pro každý pár. symbol seznam dokladů, které obsahují tento pár. symbol.

Book Contents

Book Index

Párovací symboly za období

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo sestavy: SUCT052

Soubory: UCT_PAR2.AM

Popis sestavy: Přehled párovacích symbolů, u kterých je různá částka na straně Má dáti a Dal (nespárovaných), s kumulací obratů za zobrazené období.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

NesparovaneVObdobi - Ne

Ano - nespárovanost podle položek.

PolozkyPodleObdobi - Ne

Ne - údaje za celý účetní deník; Ano - údaje podle nastaveného období.

PouzeNesparovane - Ano

Ano - tisknou se pouze nespárované párovací symboly.

Book Contents

Book Index

Parametry uživatele

V Parametrech uživatele na 3. straně jsou pro Účetnictví dostupné parametry:

V likvidaci nehlásit prázdné účty

Zapnuto - pokud nemáme nastaveny účty pro Md a Dal, program nás při likvidaci a zaúčtování na toto neupozorní, avšak nedovolí doklad takto uložit.

Vypnuto - nemáme-li v kontaci nadefinovány účty pro strany Md a Dal, program nás na toto upozorní a nedovolí doklad uložit.

Příjemky, výdejky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek příjemky nebo výdejky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Převodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek převodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Průvodky - výpočet částky z účtovaných položek

Zapnuto - vypočítá částku pouze z těch položek, které jsou určeny k účtování.

Vypnuto - vypočítá částku ze všech položek na průvodce.

Průvodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek průvodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl ze všech položek průvodky se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Max. rozdíl pro parametr částky BR_UCH

Max. rozdíl

Zapnuto - zaúčtuje se hodnota kontace jen do zadané meze. Je-li hodnota parametru větší než hodnota zadané meze, nebude parametr částky BR_UCH zaúčtován.

Vypnuto - hodnota tohoto parametru se zaúčtuje bez omezení.

Book Contents

Book Index

Nastavení údajů v knihách a dokladech

Dříve, než začneme v IS K2 pořizovat prvotní doklady, měli bychom správně vyplnit určité údaje důležité pro účtování. Jedná se o údaje v nastavení knih a na kartě Zboží.

Book Contents

Book Index

Důležité údaje v nastavení knih

Knihy:

Důležitá pole:

Knihy prodeje

 • Kontace faktury,
 • Kontace výdejky,
 • Účet (faktur) - pokud v rámci jedné knihy vystavujeme doklady s různými odběratelskými účty, v nastavení knihy necháme účet prázdný,
 • Kontace zálohy,
 • Účet MD zálohy,
 • Účet D zálohy.

 

 

Knihy nákupu

 • Kontace faktury,
 • Kontace příjemky
 • Účet (faktury),
 • Kontace zálohy,
 • Účet MD zálohy,
 • Účet D zálohy.

 

 

Knihy skladů

 • Kontace převodky (pokud takové doklady pořizujeme a účtujeme).

 

 

Knihy výroby

 • Kontace průvodky (pokud takové doklady pořizujeme a účtujeme).

 

 

Sklady

 • Účet,
 • Druh účtování - použití u firem, kde se na jednom skladě účtuje na více účtu (na jednom skladě je více druhů zboží). V tomto případě se nevyplní pole Účet, ale účty pro jednotlivé druhy zboží se zadají v poli Druh účtování.

 

 

Pokladny

 • Účet,
 • Kontace dokladu.

 

 

Bankovní účty

 • Účet,
 • Kontace dokladu.

 

 

Knihy interních dokladů

 • Účet MD,
 • Účet D,
 • Kontace.

 

 

Knihy ostatních pohledávek

 • Účet,
 • Kontace.

 

 

Knihy ostatních závazků

 • Účet,
 • Kontace.

pic_5087

Obr.: Nastavení Knihy prodeje (nastavení Knihy nákupu je podobné)

pic_5088

Obr.: Nastavení Knihy skladů

pic_5089

Obr.: Nastavení Skladu

pic_5090

Obr.: Nastavení Pokladny (nastavení Bankovního účtu je podobné)

pic_5091

Obr.: Nastavení Knihy interních dokladů

Book Contents

Book Index

Důležité údaje na kartě Zboží

Na kartách Zboží, které představují nezbožní položky (např. balné, dopravné apod.), musí být vyplněno pole Účet – nákup a Účet – prodej (záložka Daně a účtování na kartě Zboží).

pic_5096

Obr.: Karta Zboží - záložka Daně a účtování

U zbožních položek musí být nastaven druh účtování (vyplněno pole Druh účtování na záložce karty Daně a účtování). Pokud je na položce dokladu zadána šarže, má přednost Druh účtování na kartě Šarže (pokud není prázdný).

Book Contents

Book Index

Důležité údaje na dokladech

Jestliže jsou správně vyplněny důležité údaje v nastavení Knih a na kartách Zboží, ve většině dokladů se pak důležitá pole pro účtování vyplní automaticky.

Ručně upravujeme Pokladní doklady, Interní doklady a Bankovní výpisy, pokud nejsou platbou faktury, zálohy, ostatního závazku, ostatní pohledávky nebo závazku z mezd - v takovém případě musíme na položce vyplnit pole Účet.

pim_160.png

Obr.: Položka Pokladního dokladu

Book Contents

Book Index

Doplnění důležitých údajů na potvrzených dokladech

Pokud začneme pořizovat prvotní doklady a nemáme ještě správně nastaveny Knihy, v dokladech mohou některé důležité údaje chybět. (Chybu objevíme nejpozději při účtování dokladu). Abychom nemuseli doklady odpotvrzovat (zejména faktury a skladové doklady), využijeme funkce Hromadné akce.

Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých nejsou zadány kontace. Faktury opravíme.

Postup:

pim_161.png

Obr.: Podmínka filtru Kontace je prázdná

pim_162.png

Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace

Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých není zadán účet. Faktury opravíme.

Postup:

pim_163.png

Obr.: Podmínka filtru Účet je prázdný

pim_164.png

Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace