Book Contents

Book Index

Metodika Intrastatu

Podmínky pro úspěšnou evidenci INTRASTATu:

Book Contents

Book Index

Metodické pokyny
Podmínky pro vstup faktury (položky faktury) do Intrastatu

Aby faktura (případně jen položka z faktury) vstoupila do Intrastatu, musí být korektním způsobem nastavena.

Zboží, které nemá vstupovat do Intrastatu:

Pokud se na faktuře vydané nebo přijaté nachází položky, které se nemají objevit v hlášení Intrastatu, lze na kartě Zboží takovéto položky zatrhnout příznak Nevytvářet Intrastat

Pokud se na faktuře vydané nebo přijaté nachází položky, které běžně do Intrastatu vstupují, ale nyní z nějakého důvodu tam vstupovat nemají, pak lze na položce dokladu (záložka 7 - Intrastat) zatrhnout příznak Nezahrnovat do Intrastatu.

Pokud se na faktuře vydané nebo přijaté nachází položky, které mají vstupovat do Intrastatu, ale nemají přiřazený kód kombinované nomenklatury (celní sazebník) nebo nemají vyplněný poměr k základní jednotce, pak při vytváření dokladu Intrastatu dojde k chybovému hlášení upozorňující na tuto skutečnost a taková položka nebude do Intrastatu vykázána. Je nutné chybu opravit a spustit aktualizaci již vytvořeného dokladu.

Opravné doklady:

Pokud dojde k nutnosti opravy faktury (množství, cena), která již je zahrnuta do Intrastatu (existuje doklad Intrastatu, viz záložka Položky dokladu Intrastatu na 1. straně faktury), pak pokud není daný doklad Intrastatu potvrzený, lze doklad aktualizovat pomocí funkce Aktualizace Ctrl + F6. Pokud již daný doklad je potvrzený (tedy odeslaný na celní správu), pak lze použít funkci Kontrola Ctrl + F7, která provede kontrolu a podle zadaných hodnot v Parametrech Intrastatu (parametr Opravné množství a parametr Opravná hodnota) vyhodnotí, jestli je nutné vykázat opravné hlášení.

Oprava množství se vykazuje v tom měsíci, kdy zboží skutečně přešlo hranice. Tedy podle pole Datum přechodu hranice na položce dokladu nebo v hlavičce dokladu.

Vedlejší náklady:

Pokud se na položce faktury vydané (přijaté) objeví položka, která je nadefinovaná na záložce Nezbožní položky pro vedlejší náklady, pak se tato položka chápe jako vedlejší náklad a hodnota z této položky (přepočtena na měnu firmy podle celního kursu) se rozpustí jako vedlejší náklad pro ostatní položky dokladu (viz pole Vedlejší náklady na formuláři Položky intrastatu - položky prvotních dokladů). Uživatel může k těmto vedlejším nákladům připočíst další vedlejší náklady pomocí funkce Rozpusť VN (bližší popis viz kapitola Rozpusť VN).

Dobropisy:

Dobropisem v Intrastatu se rozumí položka dokladu, která má záporné množství. Nezohledňuje se příznak Opravný DD z hlavičky faktur.

Pokud je na faktuře vydané nalezena položka se záporným množstvím, pak se tato položka implicitně dostane do Přijetí. Pokud je nalezena položka se záporným množstvím na položce faktury přijaté, pak se tato položka implicitně dostane do Odeslání.

Pokud firma vykazuje jen jeden směr, pak je možné na takové faktuře vydané (přijaté) zatrhnout příznak Dobropis v odeslání nebo příznak Dobropis v přijetí v případě faktury přijaté. Položka faktury vydané se záporným množstvím z faktury vydané, která má zatržen příznak Dobropis v odeslání by tak vstoupila do Odeslání. Stejně tak záporná položka faktury přijaté by vstoupila do Přijetí. Podmínkou úspěšného vytvoření dokladu Intrastatu pak ale je, že nesmí vzniknout položka Intrastatu se zápornou fakturovanou hodnotou.

To znamená, že pokud máme položku faktury se záporným množstvím (tedy i fakturovanou hodnotu), pak musí existovat pro dané období jiná položka faktury (může být i z jiného dokladu), která má stejné kvalitativní znaky (např. skupinu dodací podmínek, druh dopravy apod.) jako položka se záporným množstvím a celková sloučená fakturační hodnota těcto položek nebude záporná. Pokud by měla vzniknout položka Intrastatu se zápornou fakturovanou hodnotou, dojde ke zobrazení chybové hlášky:

pic_3953

Obr.: Chybová hláška upozorňující na položku Intrastatu se zápornou fakturovanou hodnotou

Malé zásilky:

Údaje o jednotlivých zásilkách odeslaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 200 EUR, se mohou vyznačovat souhrnně pod společným kódem zboží „99500000“ (+ stát odeslání / přijetí + fakturovaná hodnota + zvláštní pohyb = 'MZ').

V případě malých zásilek je program upraven následujícím způsobem:

Brexit:

Od zpracování Intrastatu za referenční období únor 2021 platí, že obchod s Velkou Británii již není předmětem Intrastatu s výjimkou obchodu se Severním Irskem. Stát Velká Británie již tedy nebude mít zatržen příznak Intrastat. Dodavatelé a odběratelé, kteří pocházejí z Velké Británie a jsou ze Severního Irska budou mít zatržený příznak Intrastat mimo EU ma kartě Odběratele / Dodavatele. Toto nastavení zajistí, že se doklady s tímto zákazníkem dostanou do zpracování Intrastatu.