Book Contents

Book Index

Průvodky

Průvodka je doklad, který umožňuje naplánovat výrobu určitého výrobku a následně tuto výrobu uskutečnit. Umožňuje sledovat plnění materiálových norem, výkonových norem a plánovaných termínů. Průvodka provádí výdej vstupů z výrobních skladů a příjem výrobků na výrobní sklady. Průvodka vstupuje do účetnictví. Rozlišujeme 4 základní typy průvodek - plánovací, odváděcí, normální a korekční průvodku.

Plánovací průvodka je doklad, který slouží pro plánování výrobního procesu. Plánované množství se do dokladu nakopíruje z technologického postupu a lze jej změnit, skutečné množství se načítá z odváděcích průvodek. Potvrzením plánovací průvodky se výroba neuskuteční - tj. neprovede se ani výdej materiálů, ani příjem polotovaru či výrobku na sklad. Plánovací průvodka je předpisem pro odváděcí průvodky.

Odváděcí průvodka je doklad, pomocí kterého se uskutečňuje (odvádí) výroba. Potvrzením odváděcí průvodky se provede spotřeba materiálů z výrobních skladů a příjem polotovaru nebo hotového výrobku na sklad.

Normální průvodka je kombinací plánovací a odváděcí průvodky. Slouží jak k plánování výroby, tak k uskutečnění výroby.

Korekční průvodka je doklad, který slouží ke korekci spotřeby odváděcích a normálních průvodek.

Book Contents

Book Index

Kniha Průvodky

Obr.: Kniha Průvodky - vyfiltrované plánovací průvodky

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně průvodky evidujeme základní údaje o dokladu.

Obr.: Průvodky - 1. strana

Popis polí:

Průvodka

Identifikační číslo složené z knihy skladu, období a čísla. Číslo se vytvoří po uložení průvodky.

Výrobní příkaz

Identifikační číslo výrobního příkazu, do něhož je průvodka zařazena.

Výrobek

Standardně je toto pole vždy zatrženo. Znamená to, že vystavujeme průvodku na výrobek (jeho TP bude nakopírován na 2. a 4. stranu průvodky). Položku, na kterou vystavujeme průvodku, vybereme z knihy Zboží. Při pokusu o vložení zneplatněného zboží se systém zeptá, chceme-li skutečně vložit zneplatněné zboží.

Pozn.: Vypnutí této volby se využívá například při korekci spotřeby TP výrobku nebo při odvádění nevýrobních (neproduktivních) operací.

MJ

Po vybrání výrobku se vyplní skladová jednotka z karty Zboží - základní, nebo jiná s příznakem Implicitní pro výrobu. Skladovou jednotku lze změnit, množství na průvodce se přepočte.

Množ. plán.

Plánované množství, které se má vyrobit.

Množ. zvýš.

Množství zvýšené. Pokud je v operaci technologického postupu definována nižší než 100 % výtěžnost, automaticky se zvýší množství o tolik, aby bylo vyrobeno plánované množství. Pokud je v operaci zadán konstantní počet zmetků (pole Výtěžnost bez aktivace %), pak je množství navýšeno o toto množství zmetků.

Množ. skut.

Skutečné množství, které bylo vyrobeno. Při ručním zpracování průvodky se zadává na její 4. straně. V případě vytváření odváděcích průvodek pomocí funkce Odvádění výroby se postupně navyšuje podle jednotlivých odvodů. Na 1. a 2. straně průvodky má pouze zobrazovací význam.

Cena plán.

Plánovaná cena se vypočte na základě plánovaného kalkulačního vzorce z položek technologického postupu výrobku uvedeného na 2. straně průvodky.

Cena skut.

Skutečná cena se vypočte na základě skladového kalkulačního vzorce z položek technologického postupu výrobku uvedeného na 4. straně průvodky. Za tuto cenu se pomocí převodky přijme výrobek na prodejní sklad. Pokud nemáme vyplněno pole KV skladový, dosadí se zde při potvrzení průvodky skladová cena z 2. strany karty Zboží. Skutečná cena vstupuje do účetnictví.

Cena nákl.

Nákladová cena se vypočte na základě nákladového kalkulačního vzorce z položek technologického postupu výrobku uvedeného na 4. straně průvodky. Nákladová cena se doplní po přepočtu skladů.

Varianta TP

Varianta technologického postupu výrobku.

Sklad

Výrobní sklad. Na tento sklad bude přijat hotový výrobek či polotovar (pokud nebude pomocí funkce Odvádění výroby odveden na jiný sklad) a dále bude tento sklad nakopírován do položek průvodky, které nemají sklad definovaný v technologickém postupu. Tyto položky jsou pak z tohoto skladu spotřebovávány. Při vytvoření průvodky se zde vyplní sklad, který je uveden ve variantě TP. Pokud není sklad ve variantě definován, pak se dosadí fyzický sklad z knihy Zboží. Vytváříme-li průvodky pomocí funkce Dispečer, kopíruje se zde sklad, který je zadán v Možnostech dispečera.

Středisko

Výběr střediska z číselníku. Při vytvoření průvodky se zde vyplní středisko, které je definováno na 1. straně Skladu.

Kód zakázky

Výběr z knihy Kódy zakázek.

Šarže

Šarže výrobku. Šarži lze předvyplnit výběrem z knihy Šarže. Přístupné pouze v případě, že má daný výrobek na 1. straně karty Zboží zatrženou volbu Evidence šarží. Není-li šarže předvyplněna, vytvoří se automaticky při odvádění výroby.

Umístění

Výběr z knihy Umístění. Toto pole je přístupné pouze v případě, že má daný výrobek na 1. straně karty Zboží aktivovánu volbu Evidence umístění a také sklad má aktivovánu volbu Evidování umístění.

Manipulační jednotka

Manipulační jednotka, na kterou bude výrobek přijat.

Požad. param.

Požadované parametry šarže vyráběného výrobku. Pole je přístupné pouze v případě, že má daný výrobek na 1. straně karty Zboží aktivovánu volbu Evidence šarží a na straně "P" má definován alespoň jeden parametr s aktivovanou volbou Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech (interně pro něj existuje Typ šarže).

Pracovník

Výběr z knihy Referenti.

Kooperant

Výběr z knihy Dodavatelé/Odběratelé.

Název

Výběr z knihy Jazykové dodatky. Pokud je toto pole vyplněno, zobrazuje se v knize ve sloupci Popis místo názvu výrobku.

Pozn.: Pokud je průvodka vytvořena ze zakázky pomocí kláves Ctrl+W nebo pomocí funkce Dispečer, na položce zakázky je zboží se zapnutou volbou Neuvádět názvy zboží a je vyplněn název položky v poli Popis, je tento název zkopírován do tohoto pole.

Prostředek

Prostředek evidovaný k dané výrobě. Bližší popis významu v kapitole Prostředek.

Výkres

Číslo nebo název výkresu výrobku.

Popis

Výběr z knihy Popisy.

Kontace

Kontace průvodky. Je-li kontace pro průvodky přednastavena v Knihách skladu, pak se dosazuje z příslušné knihy.

Kód zboží

Výběr z knihy Kód zboží. Při vytvoření průvodky je zde vložen definovaný kód zboží z 1. strany karty Zboží.

Původní kód

Kód zboží, který je definován na 1. straně karty Zboží.

Pokrytí

Informace o stavu pokrytí průvodky materiálem. Hodnota v poli je výsledkem funkce Přepočet pokrytí.

Bližší popis funkce Přepočet pokrytí je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami.

Typ prův.

Průvodka může být plánovací, odváděcí, normální nebo korekční. Potvrzením plánovací průvodky se neprovede ani výdej surovin, ani příjem výrobku na výrobní sklad. Potvrzením normální a odváděcí průvodky se provede příjem výrobku na výrobní sklad a výdej surovin ze skladu, který je definovaný v položce průvodky. Korekční průvodky slouží ke korekci spotřeby či k rozpuštění režií mezi existující průvodky.

Směna

Výběr z číselníku Směna (ranní, odpolední, ...).

Stav

Stav dokladu. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow. Pole má evidenci historie změn.

Neúplný TP

Tato volba se automaticky aktivuje při nakopírování varianty s neúplným technologickým postupem. Význam volby je popsán v kapitole Základní údaje technologického postupu.

Nastavení volby lze v průvodce změnit.

Ignoruj ceny příjmu

Je-li toto pole zatrhnuto, pak se příjmy na sklad (výrobek, záporné položky) ocení cenou podle metody oceňování skladu - tj. stejně jako při výdeji.

Neevidovat skutečnost

V případě zatržení této volby je 4. strana průvodky prázdná. TP výrobku je pouze na 2. straně.

Vystavil

Jméno uživatele, který průvodku vystavil.

Změnil

Datum změny a jméno uživatele, který průvodku změnil.

Nadřízený doklad

Zobrazí aktuálně označený doklad ze záložky Nadřízené doklady. Průvodka se otevírá na straně 1, zakázka na straně 2 s aktivním pravítkem na příslušné položce.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Nadřízené doklady průvodky

Pod základními údaji průvodky je umístěna záložka, ve které se zobrazují položky požadavků na výrobek. Existuje-li pro výrobek průvodky nadřízený doklad, pak záznam obsahuje odkaz na nadřízený doklad a jeho konkrétní položku. Nadřízeným dokladem může být zakázka nebo průvodka. Když vytváříme průvodku ze zakázky nebo z jiné průvodky, tak se do této tabulky automaticky uloží informace o nadřízeném dokladu a položce, ke které se průvodka vztahuje. Nový nadřízený doklad můžeme vložit také pomocí klávesy Ins ve Změně průvodky. Otevře se formulář Výrobky, ve kterém definujeme nadřízený doklad.

Průvodka může obsahovat odkazy na více nadřízených dokladů současně (sloučená průvodka). Pokud průvodka nemá nadřízený doklad, pak zde existuje záznam bez odkazu na konkrétní doklad.

Poznámka: Pokud existuje více totožných odkazů (duplicitních odkazů) na nadřízený doklad, pak při uložení průvodky dojde automaticky ke sloučení těchto záznamů.

Do tabulky nadřízených dokladů zadáváme více záznamů také v případě, kdy pomocí průvodky vyrábíme na více kódů zakázek současně. V tomto případě pak při využití standardního nástroje Odvádění výroby dojde k výrobě výrobku právě dle požadavků na různé kódy zakázek.

PIC_1076

Obr.: Formulář Výrobky - záložka Nadř. doklady - 1. strana průvodky

Popis polí:

Zakázka

Volbu zatrhneme, pokud je nadřízeným dokladem zakázka. Vybereme knihu, období a číslo zakázky.

Průvodka

Volbu zatrhneme, pokud je nadřízeným dokladem průvodka. Vybereme knihu, období a číslo průvodky.

Přiřazená položka

Zatržením této volby a výběrem položky nadřízeného dokladu určíme, ke které položce se průvodka vztahuje. Nabídka obsahuje pouze položky podle výrobku v hlavičce průvodky.

Položky nadř. dokladu

Po stisknutí tohoto tlačítka se dostaneme do knihy Nabídka výrobků, kde jsou zobrazeny položky nadřízeného dokladu. Nabídka obsahuje pouze položky podle výrobku v hlavičce průvodky.

Výrobek

Zkratka a název výrobku, ke kterému se průvodka váže.

Jednotka

Skladová jednotka, která je uvedena na 1. straně průvodky.

Množ. plán

Množství plánované, které je uvedeno na 1. straně průvodky. Plánované množství lze měnit i z tohoto formuláře.

Množ. skut.

Množství skutečné, které je uvedeno na 1. straně průvodky. Skutečné množství lze měnit i z tohoto formuláře.

Kód zakázky

Kód zakázky, který je nakopírován z nadřízeného dokladu. Lze měnit.

Kód zboží

Kód zboží, který je nakopírován z nadřízeného dokladu. Lze měnit.

Středisko

Středisko, které je nakopírováno z nadřízeného dokladu. Lze měnit.

Book Contents

Book Index

Parametry šarží

Pod základními údaji průvodky jsou vedle záložky Nadřízené doklady umístěny záložky Parametry šarže a Požadované parametry.

pic_2070

Obr.: Záložka Parametry šarže - 1. strana průvodky

Na záložce Požadované parametry se zobrazují požadované hodnoty pro vyráběnou šarži (podle vyplnění pole Požad. param.).

Na záložce Parametry šarže se zobrazují skutečné parametry vyrobené šarže. Tyto lze zadávat při odvodu výroby skriptem Odvádění výroby (hodnoty se zadávají při odvodu poslední operace a dosadí se do vyrobené šarže (3. strana Šarže výrobku)).

Book Contents

Book Index

Plán (2. strana)

V hlavičce formuláře se zobrazují základní údaje průvodky. Může se zde zobrazit také ikona vykřičníku pic_1069i - neshoda v zaplánování zdrojů. Bližší popis níže v části Zdroj průvodky. V levé části formuláře je zobrazen strom operací a polotovarů, v pravé části operace, zdroje a položky průvodky.

pic_262

Obr.: Průvodky - 2. strana

Popis polí:

Termín od

Datum a čas začátku výroby. Zobrazuje se počáteční termín z první nepotvrzené či neukončené operace.

do

Datum a čas konce výroby. Zobrazuje se koncový termín z poslední nepotvrzené či neukončené operace.

Realizace

Volba se vztahuje k výrobku v hlavičce průvodky. Má význam u "plánovacích" a "normálních" průvodek. Je-li aktivována, udává, že daná průvodka se bude vyrábět. V tomto případě je množství výrobku na průvodce započítáno v knize Zboží ve sloupci Objednáno a ve funkci Pokrytí poptávaného zboží je výrobek veden jako typ dokladu Bude vyrobeno. Pokud pole není zatrženo, množství na průvodce se nebere jako objednáno a průvodka nevstupuje do pokrytí výrobku.

Pozn.: Je-li pole nezatrženo, pak se na průvodce nekontrolují nekonzistence v kalendářích zdrojů.

Zaplánováno bez pokrytí

Volbu nastavuje systém při procesu plánování průvodek. Aktivovaná volba znamená, že daná průvodka patří do výrobního stromu, který byl plánován s volbou Zohlednit termín pokrytí, ale některá z průvodek tohoto stromu nebyla pokrytá a nemohla být tedy zaplánována. V takovém případě se pak celý výrobní strom průvodek zaplánuje bez ohledu na pokrytí a ve všech průvodkách tohoto stromu se aktivuje tato volba.

Při odplánování průvodek se volba deaktivuje.

Zbývající čas podle množství

Zapnuto: čas operací pro zaplánování se počítá na základě množství, které zbývá ještě v operaci vyrobit. Do skutečnosti je započteno také vyrobené množství zmetků.

Vypnuto: čas operací pro zaplánování se počítá jako rozdíl mezi plánovaným a skutečným časem operace.

Nastavení volby má význam pouze pro "plánovací" průvodky.

Volbu lze přednastavit v Knihách výroby.

Typ plánu

Do tohoto pole se implicitně dosazuje typ plánu, který je definovaný v dané knize skladu (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu). Typ plánu slouží pro členění dokladů. Pokud je průvodka vytvořena ze zakázky, zkopíruje se do tohoto pole typ plánu ze zakázky.

Priorita

Výběr z číselníku, kde si uživatel může nadefinovat priority. Tyto priority mohou sloužit k dalšímu třídění průvodek.

Fixace

Fixace termínů zaplánování všech operací průvodky. Bližší popis níže v části Operace průvodky, pole Fixace.

Rozvrženo

Fixace termínů zaplánování všech operací průvodky pro automatické (pře)plánování. Bližší popis níže v části Operace průvodky, pole Rozvrženo.

KV plán.

Výběr z knihy Kalkulační vzorce. Pokud máme definovaný plánovaný KV na druhu zboží, nakopíruje se do tohoto pole při vytvoření průvodky.

Cena plán.

Plánovaná cena se vypočte na základě plánovaného kalkulačního vzorce z položek průvodky. Aktualizuje se uložením položek, hromadnou akcí Přepočet plánovacích průvodek a funkcí Přepočet plánovaných cen.

Možnosti

Možnosti zobrazení 2. strany technologických postupů, průvodek v případě volby Zobrazit zkratky ve stromu také výrobních příkazů.

 • Zobrazit zkratky ve stromu: umožňuje ve stromu zobrazovat místo názvů zkratku výrobků a operací.
 • Zobrazit text operace: umožňuje pod tabulkou operací zobrazovat v panelu text operace (text operace zadaný v Editoru).
 • Skrýt strom: umožňuje skrýt panel se stromem operací.
 • Skrýt zdroje: umožňuje skrýt tabulku se zdroji.

TP výrobku

Tlačítko pro zobrazení technologického postupu výrobku průvodky.

pic_348i

Tlačítko umožňuje zobrazit položky ze všech operací průvodky. Nastavení platí pro 2. a 4. stranu průvodky a pro 2. stranu TPV.

Řádková editace

Umožňuje editovat hodnoty přímo v řádcích položek, aniž by uživatel musel otevřít celý formulář položky. Měnit lze hodnoty ve sloupcích, které mají tmavě vyplněn pravý horní roh záhlaví sloupce. Je-li řádková editace aktivována, formulář položky v případě potřeby vyvoláme kombinací Ctrl+Shift+Enter.

Operace průvodky:

pic_1247

Obr.: Formulář Operace průvodky

Popis vybraných polí:

Výtěžnost %

Hodnota pole se přenáší z technologického postupu, lze ji v průvodce však změnit. Hodnota v tomto poli ovlivňuje výpočet Zvýšeného množství v hlavičce průvodky.

Fixace

Zafixuje termín zaplánování dané operace. Fixované operace nelze již přeplánovat - automatem ani ručním posunem. Zafixované operace jsou indikovány ikonou ve sloupci "F" ("BFFixed").

Úsečky zafixovaných operací jsou v Grafu zdrojů v Plánovači vyplněny křížovým vzorkem (vyšrafovány).

Rozvrženo

Zafixuje termín zaplánování operace pro automatické (pře)plánování. Rozvržené operace lze přeplánovávat pouze pomocí ručních posunů.

Rozvrhování zaplánovaných operací na konkrétní termín, směnu a zdroj lze provádět také v knize Zdrojů a knize Pracovišť na záložce Denní plány (dostupné pouze v univerzálních formulářích).

Úsečky zafixovaných operací jsou v Grafu zdrojů v Plánovači vyplněny jednosměrným šrafováním zhora dolů zleva doprava

Počátek operace

Datum a čas počátku dané operace.

Konec operace

Datum a čas konce dané operace.

Pokrytí

Informace o stavu vykrytí operace. Hodnota v poli je výsledkem funkce Přepočet pokrytí.

 

Bližší popis funkce Přepočet pokrytí je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami.

Limit od

Datum a čas, od kdy může být daná operace vykonána. Program neprovede zaplánování operace dříve než je zadaný limit. Limitem může být např. dostupnost materiálů pro danou operaci.

Limitní datum lze naplnit funkcí Přepočet pokrytí. Limitní datum je dosazeno podle nejzazšího termínu vykrytí položek v dané operaci. Pro nevykryté operace se dosazuje maximální plánovací datum (31.12.2999).

Bližší popis funkce Přepočet pokrytí je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami.

Limit do

Datum a čas, do kdy může být daná operace vykonána. Program neprovede zaplánování operace později než je zadaný limit.

Editor

Do tohoto okna je možné zadat popis postupu operace průvodky.

Ostatní pole formuláře jsou shodná s položkou operace v technologickém postupu. Hodnoty se do průvodky tedy nakopírují tak jak jsou předdefinovány v technologickém postupu. Pořadí operací lze stejně jako v knize TPV měnit pomocí +/- na numerické klávesnici, pouze však je-li aktivována volba průvodky Neúplný TP. Bližší popis je uveden v kapitole Výroba - Základní data modulu výroba - Technologické postupy - Položky.

Zdroj průvodky:

Skupina

Skupina zdroje. Jako zdroj lze zadat pouze zdroj s aktivní volbou Skupina.

Zdroj

Zdroj operace. Na tento zdroj se operace plánuje. Lze zadávat pouze zdroje fyzické nebo zdroje s aktivní volbou Skupina. Jedná-li se o skupinu či fyzický zdroj ze skupiny zdrojů, nebo o zdroj, jenž má definovány záměny v technologickém postupu, lze jej zaměnit za jiný dostupný ze záměn pomocí pole s otazníkem. Byla-li operace již na zdroji zaplánována, dojde k přenesení plánu na nový zdroj. Dochází tak k totožné situaci jako když provedeme přesun operace mezi zdroji skupiny v Plánovači v Grafu zdrojů pomocí přetažení. Průvodku je následně potřeba přeplánovat.

Čas operace

Výběr z času operace pro určení, pro který definovaný čas se daný zdroj využije. Využití nastává, když má položka operace nastaveno více časů a je potřeba určit relevantní čas operace. Pokud není vyplněn, pak se uvažuje součet časů operace (přípravný, mezioperační a výrobní).

Počet zdrojů

Počet zdrojů z celkové kapacity zdroje ve výrobním kalendáři, který je potřebný k provedení operace. Má-li zdroj aktivovánu volbu Čas operace podle počtu zdrojů, pak se uvedený počet bere jako potřebné minimum a pro výpočet skutečné délky operace se počítá s celkovou kapacitou zdroje zadanou v kalendáři zdroje.

A

Tlačítko pro zobrazení archivačních záznamů požadavků na zdroj. Záznamy požadavků z kalendáře na zdroj se po provedení odvodu, ukončení či potvrzení operace nesmažou, nýbrž zůstávají uloženy s příznakem archivace. Je tedy zachována informace o původním plánu. V případě zrušení ukončení operace či odpotvrzení operace se archivační záznamy, které nevznikly díky odvodu, vrátí do stavu požadavku na zdroj. Přeplánování ani zrušení zaplánování průvodky archivační záznamy neruší.

V tabulce formuláře jsou po zaplánování průvodky zobrazeny informace z kalendáře zdroje (úkoly zdroje). Po realizaci výroby (odvod, potvrzení operace) záznamy v tabulce zůstávají a mají příznak archivního záznamu (historie úkolů zdroje).

pic_1248

Obr.: Formulář Zdroj průvodky

V tabulce zdrojů (prostřední tabulka na 2. straně průvodky) se v případě aktivované volby Realizace může v případě nekonzistence zaplánování zdroje zobrazit příznak pic_1069i. Tento znamená, že existuje neshoda mezi časem v kalendáři zdroje a časem operace (např. průvodka není zaplánována). Zobrazuje se také v případě, kdy byla přeplánována operace s aktivovanou volbou Ukončeno. Existuje-li neshoda alespoň u jednoho zdroje, pak je ikona vykřičníku zobrazena také v záhlaví 2. strany průvodky. Neshoda kalendáře se nekontroluje pro zdroje s aktivovanou volbou Nekontrolovat časy na průvodce.

Položka průvodky:

Obr.: Formulář Položka průvodky - plán - záložka Obecné

V hlavičce formuláře jsou uvedeny základní údaje o zboží z položky průvodky.

Popis vybraných polí:

Pokrytí

Informace o stavu vykrytí položky. Hodnota v poli je výsledkem funkce Přepočet pokrytí.

Bližší popis funkce Přepočet pokrytí je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami.

Do rezervováno

Tato volba slouží k vypnutí nebo zapnutí příznaku 'r' - tj. rezervačního listu. Do položky lze uživatelsky podle specifických potřeb doplnit i termín rezervace. Je-li vyplněn, pak má přednost před termínem z operace či hlavičky dokladu.

Dispozice

Množství, které je k dispozici na skladě uvedeném v poli Sklad.

Čas [min.]

Doba trvání operace v minutách.

Ostatní pole formuláře jsou shodná s položkou TP v technologickém postupu. Hodnoty se do průvodky tedy nakopírují tak jak jsou předdefinovány v technologickém postupu. Pořadí položek lze stejně jako v knize TPV měnit pomocí +/- na numerické klávesnici, pouze však je-li aktivována volba průvodky Neúplný TP. Bližší popis je uveden v kapitole Výroba - Základní data modulu výroba - Technologické postupy - Položky.

Při neúplném technologickém postupu lze položky vkládat do průvodky také ručně. Kromě vkládání položek klávesou Insert můžeme využít také hromadného vkládání pomocí Shift+F6. Položky se vkládají pro aktuálně označenou operaci.

Na záložce Podřízené se zobrazují podřízené průvodky, kterými se vyrábí položka polotovaru. Pomocí tlačítka Průvodka se dostaneme na tuto podřízenou průvodku. Pomocí tlačítka Dispečer se spustí funkce Dispečer a načte se celý strom průvodek. Pokud je aktivována volba Nevytvářet podřízené průvodky, tak pomocí funkce Dispečer nebude možné vytvořit na tuto položku podřízenou průvodku.

Aktivovaná volba Z dispozice označuje položku polotovaru, kterou není potřeba vyrábět z důvodu existující dispozice na skladě. Aktivace této volby je výsledkem funkce na krácení vyráběného množství polotovarů v Dispečerovi. Taková položka dispozici skladu následně blokuje. Ve funkci Pokrytí je tato položka identifikována jako typ "Požad. výroby" s uvedením dokladu požadavku, avšak vždy s nulovým datem. Toto nastavení z pohledu řazení záznamů a výpočtu stavu pokrytí zajistí, že dispozice jsou následovány právě položkami, které tuto dispozici spotřebují v konkrétní průvodce (a takto zablokovaná dispozice nemůže být tedy využita pro jiný požadavek). Z výše uvedeného důvodu jsou veškeré požadavky nezaplánovaných průvodek zobrazeny s minimálním možným datem a to 1.1.1980.

Obr.: Položka průvodky - plán - záložka Podřízené

Panel nad tabulkou položek, popis polí:

Filtr položek, Druhy

Po aktivaci volby se na 2. a 4. straně zobrazí jen položky podle vybraných druhů zboží. Vybrané druhy definujeme pomocí tlačítka Druhy, kde požadované záznamy vložíme do stavu "kontejner".

V univerzálních formulářích provádíme filtraci položek dle druhů pomocí nastavení v pravém panelu náhledu v sekci Filtrovat položky podle druhů a to aktivací volby Filtrovat a stanovením výčtu požadovaných druhů v poli Druhy. Výběr druhů provádíme buď vepsáním zkratek druhů oddělených středníkem, nebo přímo v knize Druhy zboží označením požadovaných záznamů hvězdičkami a jejich stvrzením klávesou Enter. (V obou případech dojde na pozadí k přenesení vybraných záznamů do stavu "kontejner".)

R

Pomocí tohoto tlačítka přidáváme nebo odebíráme příznak rezervace 'r' (ve stavu Změna). Příznak lze přidat ve všech typech průvodek, na 2. i 4. straně.

V

Pomocí tohoto tlačítka přidáváme nebo odebíráme příznak výdeje 'v' (ve stavu Změna). Příznak nelze přidávat v plánovací průvodce.

P

Pomocí tohoto tlačítka potvrzujeme položky průvodky (ve stavu Změna). Používáme pouze pro položky bez definované operace.

Hromadná změna položek

Umožňuje provést hromadnou změnu vybraných údajů v položkách průvodky. Akci lze provést pouze ve stavu Změna. V poli Změnit položky určujeme, jaký rozsah položek si přejeme změnit (všechny, aktuální, označené, atd.). Volba "Nevyplněné" znamená prázdnou hodnotu, tedy změna se provede jen v položkách, které mají příslušné měněné pole prázdné.

TP položky

Zobrazí variantu technologického postupu aktuálně označené položky.

Book Contents

Book Index

Sériová čísla (6. strana)

V horním okně formuláře jsou zobrazena sériová čísla zadaná na položce průvodky. (Podrobný popis sériových čísel je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Sériová čísla.)

Spodní okno formuláře slouží pro zadávání sériových čísel výrobku (pokud se u něj evidují sériová čísla).

Pole SČ výrobku slouží jako filtrovací pole pro zobrazení položkových sériových čísel svázaných se sériovým číslem výrobku. Vazbu provádíme zapsáním sériového čísla výrobku do pole Nadřazené sériové číslo ve formuláři Sériové číslo při zadávání sériového čísla spotřebovaného materiálu.

Obr.: Průvodky - 6. strana

Book Contents

Book Index

Skutečnost (4. strana)

Na této záložce se zobrazují skutečné hodnoty výroby. Struktura záložky a také většina polí je shodná s poli uvedenými na 2. straně průvodky, proto zde nejsou popsány.

Obr.: Průvodky - Skutečnost (4. strana)

Popis vybraných polí:

KV skladový

Výběr z knihy Kalkulační vzorce. Pokud je skladový kalkulační vzorec definován v Druhu zboží (který je přidělen výrobku), nakopíruje se tento KV do tohoto pole při vytvoření průvodky.

Cena skutečná

Skutečná cena se vypočte z položek technologického postupu výrobku na základě skladového kalkulačního vzorce uvedeného v poli KV sklad.. Toto je skutečná cena, za kterou je výrobek přijat na sklad. Pokud skladový kalkulační vzorec není zadán, dosadí se zde při potvrzení průvodky plánovaná skladová cena z 2. strany karty Zboží. Cena se aktualizuje také funkcí Přepočet skladů - pouze pokud je zadán skladový kalkulační vzorec. Pokud KV zadán není a cenu potřebujeme přesto změnit, pak toto provedeme pomocí funkce Změna skladové ceny, kterou vyvoláme nad záznamem průvodky ve skladové kartě zboží.

KV náklad.

Výběr z knihy Kalkulační vzorce. Pokud máme definovaný nákladový KV na druhu zboží, nakopíruje se do tohoto pole při vytvoření průvodky.

Cena nákl.

Nákladová cena se vypočte z nákladových cen položek technologického postupu výrobku na základě nákladového kalkulačního vzorce uvedeného v poli KV náklad.. Do polož se nákladová cena vypočte při potvrzení dokladu. Korekci nákladové ceny v hlavičce průvodky lze u "normálních" a "odváděcích" průvodek provést funkcí Přepočet skladů, u "plánovacích" průvodek funkcí Přepočet plánovacích průvodek.

Potvrdil

Jméno uživatele, který průvodku potvrdil.

K.

Tlačítko pro zobrazení korekčních položek z propojených korekčních průvodek.

Operace průvodky:

pic_2291

Obr.: Formulář Operace průvodky - skutečnost

Popis vybraných polí:

Ukončeno

Příznak ukončení operace. Pokud je volba v plánovací průvodce aktivována, nevstupuje operace již dále do kapacitního plánování. (Na rozdíl od potvrzení operace se neblokují údaje operace, lze měnit její položky, položky vstupují do pokrytí.)

Volba byla přidána jako podpora pro nezávislé odvádění časů operací a spotřeby materiálů pomocí speciálních úprav skriptů. Má-li následně odváděcí průvodka při odvodu materiálů tuto volbu na operaci aktivovánu (příznak Ukončeno se přebírá z operace plánovací průvodky, lze jej změnit), pak se nepřičítají časy této operace do plánovací průvodky.

Strávený čas (%)

Procento stráveného času vyjadřuje poměr mezi skutečnými a plánovanými časy operace. Do výpočtu se zahrnují všechny časy operace. Procento stráveného času je automaticky rovno 100 za těchto podmínek:

 • plánovaný čas je nulový;
 • operace nemá aktivovánu volbu Odvádět.

Pole je také zobrazeno jako implicitní sloupec.

Plnění (%)

Procento plnění vyjadřuje v jaké fázi splnění plánu se výroba nachází. Je vypočtenno jako poměr mezi skutečnými a plánovanými časy operace. Do výpočtu se zahrnují všechny časy operace. Procento plnění je rovno 100 za těchto podmínek:

 • plánovaný čas je nulový;
 • skutečný čas je větší než plánovaný;
 • operace je potvrzena;
 • operace je ukončena (volba Ukončeno).

 

Pole je také zobrazeno jako implicitní sloupec.

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na této straně se zobrazuje přehled převodek, které jsou s průvodkou provázány přes pole Doklad na 1. straně převodky.

pic_3962

Obr.: Průvodky - strana 5-Doklady

Book Contents

Book Index

7. strana

V horní části formuláře sledujeme rozpracovanost průvodky po operacích.

Popis vybraných polí záhlaví:

Strávený čas (%)

Procento stráveného času vyjadřuje poměr mezi skutečným a plánovaným časem výroby průvodky. Hodnota je sumou za všechny operace. Do výpočtu se zahrnují všechny časy operace.

Plnění (%)

Procento plnění vyjadřuje v jaké fázi splnění plánu se výroba nachází. Hodnota za průvodku je sumou za všechny operace. Do výpočtu se zahrnují všechny časy operace.

PIC_1077

Obr.: Průvodky - 7. strana

Ve spodní části formuláře se na plánovacích průvodkách zobrazují všechny její odváděcí průvodky, a na odváděcích nebo normálních průvodkách pak k nim připojené korekční průvodky. Pomocí tlačítka Průvodka nebo klávesou Enter se pak na aktuálně označenou průvodku můžeme přepnout.

Book Contents

Book Index

Gantt - stav výroby (8. strana)

Na záložce se zobrazuje graf zobrazující stav plnění aktuální průvodky. Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt stavu výroby.

Poznámka: Při vyvolání grafu pomocí kláves Ctrl+F8 nad 0. stranou průvodek se zobrazí formulář grafu pro výrobní strom a to od aktuálně označené průvodky směrem dolů.

pic_3553

Obr.: Průvodka - strana 8 - Gannt stavu výroby

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu průvodek je možné připojovat dokumenty a odkazy na doklady vzniklé v jiných modulech IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9.strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Průvodkami

Popis funkcí:

F7

Likvidace a zaúčtování potvrzené průvodky.

Alt+F5

Nastavení příznaků rezervováno pro položky aktuální operace (2. strana ve Změně).

 

Nastavení příznaků vydáno pro položky aktuální operace (4. strana ve Změně).

Alt+F6

Vytváření průvodek polotovarů pro aktuální průvodku (ve stavu Kniha a v Prohlížení).

Alt+F7

Nastavení příznaků rezervováno pro všechny položky (2. strana ve Změně).

 

Nastavení příznaků vydáno pro všechny položky (4. strana ve Změně).

Alt+P

Na 2. a 4. straně lze nastavit, příp. zrušit příznak potvrzení položky (ve Změně a v Novém). Využívá se pouze pro položky bez operace.

Alt+R

Nastavení/rušení příznaku rezervováno pro aktuální položku (2. strana ve Změně).

Alt+V

Nastavení/rušení příznaku vydáno pro aktuální položku (4. strana ve Změně).

Ctrl+Enter

Stisknutím kláves na položkách průvodky a na operacích ve stromu se přepneme do příslušné knihy na tento záznam. Stiskneme-li tuto kombinaci kláves na polotovaru ve stromu, pak se přepneme do technologického postupu tohoto polotovaru. Z první strany průvodky se pak dostaneme na kartu výrobku.

Ctrl+F2

Odpotvrzení vybrané operace (2., 4. a 7. strana ve Změně).

Ctrl+F3

Znovuvytvoření položek podle technologického postupu (ve Změně a v Novém záznamu). Funkci lze spustit i pro plánovací průvodky, k nimž existují odvody. Pokud by však při přenačtení položek mělo dojít k výmazu již odvedené operace (výběr jiné varianty, operace v aktuální variantě již má jiný kód operace, nebo operace byla vyměněna), akce se neprovede. Existovaly-li k průvodce již odvody, je nutné následně spustit funkci Přepočet plánovacích průvodek pro přenačtení skutečných údajů dle odvodů.

V případě existence potvrzených operací na průvodce nejsou tyto operace a jejich položky dotčeny, převytvořeny jsou pouze operace nepotvrzené. V tomto případě nelze načíst jinou variantu technologického postupu.

Při přegenerování položek TP zůstanou v případě, že byla zachována varianta, na položkách průvodky již přidané poznámky.

Ctrl+F5

Změna data potvrzení. Volba Kontrolovat záporné stavy umožňuje nepovolit změnu data v případě, že by mělo dojít k zápornému stavu ve skladové evidenci. Uživatelé bez práva Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu mají volbu aktivovánu a nemohou ji změnit.

Pozn.: Záporný stav v evidenci sériových čísel se nekontroluje.

Ctrl+F5

Rušení příznaků rezervováno pro aktuální operaci (2. strana ve Změně).

Rušení příznaků vydáno pro aktuální operaci (4. strana ve Změně).

Ctrl+F6

Rozdělení aktuální nepotvrzené průvodky na dva doklady podle množství (0. strana). Automaticky dojde k zaplánování (přeplánování) obou průvodek.

Výpočet množství v položkách:

Dělí se jak množství plánované tak skutečné. Nejdříve se adekvátně dle množství v hlavičce vypočte množství pro položky v aktuální průvodce. U položek s celočíselnou skladovou jednotkou je toto zaokrouhleno. Do množství v položkách nově vzniklé průvodky je pak dosazen rozdíl mezi původní hodnotou a hodnotou v upravené aktuální průvodce.

Obsahuje-li průvodka v položkách polotovar částečně čerpaný z dispozice (položka bez průvodky s příznakem Z dispozice), pak se tato položka zachovává a v aktuální průvodce je využita přednostně před položkou polotovaru s průvodkou. Pokud je její množství dostatečné, pak položka polotovaru s průvodkou obsahuje nulové množství.

Při rozdělování není povoleno mít na aktuální průvodce menší plánované množství než je maximální odvedená skutečnost z operací.

Ctrl+F6

Doplnění šarží a umístění do položek výdejů s již přiřazeným příznakem "v" (2. a 4. strana ve Změně). Funkčnost je shodná s funkčností programu při aktivované volbě Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů v konkrétní Knize výroby.

Ctrl+F7

Hromadná likvidace a zaúčtování potvrzených průvodek.

Rušení příznaků rezervováno pro všechny položky (2. strana ve Změně).

Rušení příznaků vydáno pro všechny položky (4. strana ve Změně).

Ctrl+F8

Graf Gantt stavu výroby - graf zobrazující stav plnění průvodek; zobrazuje výrobní strom od aktuální průvodky směrem dolů (0. strana). Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt - stav výroby.

Ctrl+F10

Nastavení zásobovacího skladu pro automatický příjem do výroby (ve stavu Kniha a v Prohlížení).

Shift+F2

Spuštění funkce Dispečer (ve stavu Kniha).

 

Potvrzení vybrané operace (2., 4. a 7. strana ve Změně).

Shift+F3

Dopředné zaplánování průvodky (od Termín od v hlavičce) (2. strana ve Změně).

Shift+F4

Naplnění kontejneru zboží položkami průvodky. Funkce je spustitelná na všech stranách v Prohlížení.

 

Zpětné zaplánování průvodky (od Termín do v hlavičce) (2. strana ve Změně).

Shift+F5

Pokrytí poptávaného zboží. Pokud pokrytí spustíme ze strany 0 nebo 1, zobrazí se pokrytí výrobku průvodky. Pokud spustíme pokrytí na položce průvodky (2. a 4. strana), zobrazí se pokrytí aktuální položky (v Prohlížení a Změně ).

Shift+F8

Plánovač. Spustí modul Plánovač.

Alt+Shift+F2

Potvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu.

V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona pic_445i. Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem.

Provedení funkce se vždy loguje do změn.

Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.

Ctrl+Shift+F2

Odpotvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu.

V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona pic_445i. Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem.

Provedení funkce se vždy loguje do změn.

Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.

Ctrl+Shift+F6

Vytvoření korekční průvodky ze 4. strany normální nebo odváděcí průvodky. Nově vytvořená korekční průvodka bude mít přednastavenou operaci podle aktuální operace výchozí průvodky.

Ctrl+Shift+F6

Pro aktuálně označenou položku otevře formulář Pomocníka skladové evidence a umožní ruční dosazení vybrané kombinace (kód zakázky + šarže + umístění) do položky dokladu přímo z řádků položek dokladů. (2. a 4. strana, ve Změně).

Ctrl+Shift+F7

V knize Položky výroby vytvoří filtr z položek aktuálního dokladu, nebo z položek dokladů v kontejneru, respektive z položek dokladů označených hvězdičkami. (0., 2. a 4. strana v Prohlížení).

Pokud je na dokladu aktivováno zobrazení položek z připojených korekčních průvodek (tlačítko "K" na straně 4), pak se do výběru naplní i položky z těchto korekčních průvodek.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Průvodky

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad zapnutým vyhodnocovacím filtrem.

Obr.: Hromadné akce - Funkce menu modulu Průvodky

Hromadné akce jsou obdobné jako v jiných modulech IS K2. Bližší popis je uveden v kapitole Základní funkce - Funkce Menu modulu - Formulář. V následujícím textu jsou uvedeny pouze odchylky od ostatních modulů.

Popis akcí:

Změna kontace

Hromadná změna kontace hlaviček nebo položek dokladů. V položkách dokladů můžeme také změnit kód zakázky, kód zboží či středisko.

Ve formuláři můžeme rovněž zatrhnout následující volby:

 

Dosadit z karty zboží

Do položek průvodek se dosadí kód zboží, který je zadán na kartě Zboží.

 

Filtr zboží

Změna se provede pouze u těch položek průvodek, které jsou zároveň vybrány ve filtru zboží.

 

S odmazáním z filtru

Po provedené akci se průvodky z filtru odmažou.

 

Pouze u prázdných

Způsobí změnu údajů pouze u těch položek průvodek, které nemají příslušné pole vyplněné (dojde tedy k doplnění kontace či kódu).

Pic_232

Obr.: Formulář Změna kontace

Změna záznamu

 

Umožňuje hromadně změnit údaje v průvodkách. Měnit lze hlavičkové údaje, operace, zdroje a položky TP (zboží). Hromadná změna operací, zdrojů a položek TP (zboží) umožňuje provádět 4 základní operace: Přidávat, Měnit, Mazat a Zaměňovat. U zdrojů lze také využít funkci Přidat z operace - přidá do průvodky zdroje přiřazené v operaci.

Bližší popis je uveden v kapitole Formulář - Hromadné akce nad Technologickými postupy.

Popis vybraných polí na záložce 1-Hlavička:

I pro potvrzené doklady

Umožňuje měnit vybraná pole i na potvrzených dokladech

Přenést hodnoty do položek

Přenese hodnotu z hlavičky i do všech položek; přenesení se provádí jen u těch polí, u nichž to má význam (obecně jsou to ta pole, u nichž se při změně hodnoty v hlavičce zobrazuje dotaz na přenesení do položek - Sklad, Středisko, Kód zakázky, Pracovník)

Kód zboží / Dosadit z karty zboží

Při aktivaci polí Kód zboží a Dosadit z karty zboží kód nevybíráme, do hlavičky a do položky výrobku se dosadí kód podle karty výrobku.

Při aktivaci polí Kód zboží a Dosadit z karty zboží a Přenést hodnoty do položek kód nevybíráme, do hlavičky, do položky výrobku a do všech položek průvodky se dosadí kód podle karty výrobku.

Hromadná kopie TP

Zajistí přegenerování položek průvodek dle aktuální varianty technologického postupu v průvodce. Pokud by při přenačtení položek mělo dojít k výmazu již odvedené operace, akce se pro danou průvodku neprovede. V rámci hromadné kopie TP se provádí automaticky přepočet plánovacích průvodek (pro správné načtení skutečnosti dle odvodů).

Přepočet plánovacích průvodek

 

Umožňuje provést aktualizaci plánovacích průvodek (přenačtení skutečných údajů na 4. straně) na základě vytvořených odváděcích průvodek.

Pokud aktivujeme volbu Kompletace odváděcích průvodek, Přepočet se neváže na datum potvrzení průvodky.

Přepočet také zaktualizuje plánovanou skladovou cenu v hlavičce průvodky dle plánovaných cen položek.

Kompletace odváděcích průvodek

Kompletace tzv. kompletuje odváděcí průvodky: prochází postupně odváděcí průvodky (v pořadí po operacích), dosadí spotřebu rozpracovaných výrobků (mezišarží z předcházejících operací) a průvodky potvrdí.

Včetně potvrzených odváděcích průvodek

Umožňuje kompletaci i na již potvrzených odváděcích průvodkách. V tomto případě dojde k odpotvrzení průvodky, smazání propojovací položky (položky mezišarže z předchozí operace), kompletaci (tj. k opětovnému dosazení propojovací položky) a potvrzení průvodky.

Samostatné odvádění přípravy

Umožňuje přepočítávání / korekci množství odvodu přípravy podle skutečně vyrobeného množství v dané operaci. Aktivace volby má význam pouze je-li zapnuta volba Kompletace odváděcích průvodek.

Zrušení zaplánování

Umožňuje zrušit zaplánování průvodek, tj. vymaže úkoly z fronty práce jednotlivých zdrojů.

Přepočet pokrytí

Provede vyhodnocení stavu vykrytí položek všech dokladů, které tvoří požadavek výroby či prodeje (položky nepotvrzených dokladů s příznakem rezervace). Seznam přepočítávaného zboží je dán kartami, které jsou aktuálně na průvodkách označených hvězdičkami nebo na průvodkách které jsou v kontejneru. V případě, že není vybrána žádná průvodka, pak přepočet zpracovává veškeré karty zboží. Na základě stavu vykrytí jednotlivých položek je vypočten i stav pokrytí celého dokladu, v průvodkách navíc také stav pokrytí jednotlivých operací.

Vyhodnocení každé položky probíhá k termínu požadavku.

Na zobrazeném formuláři je nutno nastavit za jakých podmínek má být přepočet proveden. Nastavení ovlivňuje nápočet dat pokrytí a tím i vyhodnocení vykrytí položek. Je-li přepočet prováděn pro vybraný typ plánu, pak se přepočítávají pouze položky s daným typem plánu.

Nastavení polí ve formuláři se pamatuje.

 

V univerzálních formulářích je nutné pro přepočet nejdříve nadefinovat Definice pro přepočet pokrytí, které poté podle potřeby vkládáme do samotného formuláře přepočtu. Pro přepočet lze vložit více definic současně (takto jedním spuštěním zajistíme například přepočet různých položek (např. různé druhy zboží) s různým nastavením přepočtu - viz. obrázek níže). Knihu definic vyvoláme klávesou Insert ze vstupního formuláře pro přepočet.

 

Funkce je dále dostupná jako zástupce, který lze umístit na pracovní plochu programu či do Plánovače úloh jako automaticky spouštěnou akci. V tomto případě je pak vyhodnocováno pokrytí všech karet zboží.

Existuje také zástupce funkce pro přepočet na základě definic - Přepočet pokrytí podle definice.

 

U pokrytí položek / dokladů / operací rozlišujeme celkové vykrytí a vykrytí skladem. Zatímco u celkového vykrytí se vyhodnocují také budoucí příjmy (vyhodnocuje se dle stavu, který je dostupný ve funkci Pokrytí poptávaného zboží), u vykrytí skladem se vyhodnocuje, zda lze položku pokrýt existující zásobou na skladě.

Vykrytí položek - celkové (BFCovered)
 • Vykryto pic_256i: položka je zcela vykryta, žádné množství k termínu požadavku nebude chybět;
 • Částečně vykryto pic_255i: položka je částečně vykryta, část požadovaného množství bude k termínu požadavku chybět;
 • Nevykryto pic_254i: položka k termínu požadavku bude zcela chybět.

 

Vykrytí položek - skladem (BFCoveredS)
 • Vykryto skladem pic_762i: položka je k termínu požadavku zcela vykryta dispozicí na skladě;
 • Částečně vykryto skladem pic_764i: položka je k termínu požadavku částečně vykryta dispozicí na skladě;
 • Nevykryto skladem pic_763: položku nelze k termínu požadavku vykrýt dispozicí skladu.
 
Vykrytí operací

Na základě vykrytí jednotlivých položek (materiálů, polotovarů) operací se vyhodnotí vykrytí operace (celkové, skladem).

 • Vykryto pic_256i: všechny položky operace jsou vykryty;
 • Vykryto skladem pic_762i: všechny položky operace jsou vykryty skladem;
 • Částečně vykryto pic_255i: alespoň jedna položka operace je částečně vykryta a ostatní jsou vykryty zcela;
 • Částečně vykryto skladem pic_764i: alespoň jedna položka operace je částečně vykryta skladem a ostatní jsou vykryty skladem zcela;
 • Nevykryto pic_254i: alespoň jedna položka operace je nevykryta.
 • Nevykryto skladem pic_763: alespoň jedna položka operace je nevykryta skladem.

 

 

Vykrytí průvodky
 • Vykryto pic_256i: všechny položky průvodky jsou vykryty;
 • Vykryto skladem pic_762i: všechny položky průvodky jsou vykryty skladem;
 • Částečně vykryto pic_255i: alespoň jedna položka průvodky je částečně vykryta a ostatní jsou vykryty zcela;
 • Částečně vykryto skladem pic_764i: alespoň jedna položka průvodky je částečně vykryta skladem a ostatní jsou vykryty skladem zcela;
 • Nevykryto pic_254i: alespoň jedna položka průvodky je nevykryta.
 • Nevykryto skladem pic_763: alespoň jedna položka průvodky je nevykryta skladem.

pic_3559

Obr.: Formulář Přepočet pokrytí

pic_4925

Obr.: Formulář Přepočet pokrytí a Vzory definic pokrytí v univerzálních formulářích

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Popis funkcí:

Přepočet plánovaných cen

Přepočítává plánovanou cenu průvodek. Současně ocení položky polotovarů podle plánované ceny průvodek polotovarů.

 

Kalkulační vzorec

Zadání kalkulačního vzorce, podle něhož se plánovaná cena napočte. Kalkulační vzorec se následně dosadí do hlavičky průvodky. Není-li zadán, probíhá přepočet podle aktuálního vzorce.

 

Filtr zboží

Plánovanou cenu průvodky napočte jen z položek TP, které jsou současně ve filtru zboží.

 

Přegenerovat ceny podle zboží

Aktualizuje také ceny položek podle plánované skladové ceny z karty Zboží.

 

I pro potvrzené doklady

Zpracuje i potvrzené doklady.

 

Procházet všechny vrstvy

Přepočítává i průvodky polotovarů.

Pro přeskoky mezi doklady používáme následující klávesy:

Ctrl+Z

Přeskok na zakázky. Pokud existuje k průvodce více než jedna nadřízená zakázka, zobrazí se formulář pro výběr zakázky, na kterou si uživatel přeje přejít.

Ctrl+W

Přeskok na průvodku polotovarů. Pokud existuje k položce průvodky více než jedna podřízená průvodka, zobrazí se formulář pro výběr průvodky, na kterou si uživatel přeje přejít.

Ctrl+L

Přeskok do účetního deníku.

Ctrl+T

Přeskok do výrobního příkazu.

Book Contents

Book Index

Sestavy Průvodky

Book Contents

Book Index

Průvodka

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR001

Soubor: VYR_DOK01.AM

Popis sestavy: Průvodka

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - umožní zobrazení celého názvu položky na více řádků.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárkový kód.

ShowBatchDesript - Ne

Ano - zobrazí popis šarže.

BarCode_NumOfSymbols - 6

Čárkový kód položky (počet znaků pro operace).

NameOfGoods - 0

0 - zobrazí Název, 1 - Zkratka1, 2 - Zkratka2 zboží, 3 - Zkratka1 + Název.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowBOM - Ano

Ano - zobrazit kusovník.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí dlouhý popis operace

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí mezi položkami TP i zdroje.

ShowSerNumItems - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla pro položky.

ShowSerNumProduct - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla pro výrobek.

Book Contents

Book Index

Seznam průvodek

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR003

Soubor: VYR_SEZ01.am

VYR_SEZ01X.am

Popis sestavy: Seznam průvodek. "ShowPrices".

Adresa ve stromu: [Výroba] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí kromě množství i ceny. Verze na šířku zobrazuje ceny vždy bez ohledu na parametr.

 

Book Contents

Book Index

Výpis průvodek

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR004

Soubor: VYR_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis průvodek.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBatchDescr - Ne

Zobrazí šarže Ano/Ne.