Book Contents

Book Index

Kroky

Kroky jsou konkrétní vytvořené úkoly z procesu jednotlivým uživatelům. Uživateli umožňují na tyto úkoly včas reagovat. Kroky uživatelé zpracovávají pomocí Operací. Prováděním těchto operací vznikají tzv. Události kroku a postupně se vytvářejí kroky dalším uživatelům tak, jak je navrhnuto ve verzovaném postupu. Každý uživatel může mít zobrazeny kroky, které jsou určeny přímo pro něj nebo kroky, které jsou určeny uživatelům, které zastupuje.

Book Contents

Book Index

Kniha Pracovní kroky

Kniha Pracovní kroky zobrazuje seznam všech kroků aktuálně přihlášeného uživatele. V této knize může uživatel otevřít klávesou Enter nebo F4 detail kroku, který má právě označen a zobrazit tak formulář, který slouží pro zpracování kroku s informacemi, které ke zpracování kroku potřebuje.

pic_1141

Obr.: Kniha Pracovní kroky

Popis sloupců:

s

Sloupec pro označení záznamu hvězdičkou.

S

Stav kroku. Ukazuje, v jakém stavu se krok aktuálně nachází, tzn., jaké operace s krokem uživatel provedl.

pic_900i - Uživateli byl krok vytvořen, ale doposud jej nepřečetl ani neprovedl žádnou operaci.

pic_898i - Uživatel krok přečetl.

pic_317i - Uživatel krok Přijal k řešení.

- Uživatel krok Odsouhlasil.

pic_894i.png - Uživatel krok Zamítl.

pic_319i - Uživateli byl tento krok Zrušen z důvodu zamítnutí tohoto kroku, nebo kroku v Seskupení, jiným uživatelem, nebo z důvodu stornování procesu.

pic_320i - Uživatel tento krok Postoupil jinému uživateli nebo jiný uživatel krok uživatele Zastoupil.

P

Fáze procesu. Ukazuje aktuální stav procesu, ve kterém je vytvořen tento krok.

- Běžící, dosud neukončený proces.

- Ukončený proces.

pic_318i - Pozastavený proces.

pic_894i.png - Zamítnutý proces.

- Stornovaný proces.

ST

Typ kroku:

pic_280i - je vytvořen krok typu Začátek.

pic_281i - je vytvořen krok typu Konec.

pic_286i - je vytvořen krok typu Na vědomí.

pic_238i- je vytvořen krok typu Kontrolní bod.

Pokud zde není ikona, jedná se o jiný krok, než Začátek, Konec, Kontrolní bod, nebo Na vědomí, tzn. normální krok.

Pt

Priorita kroku. Ikony v tomto sloupci označují prioritu kroku. Pokud zde ikona zobrazena není, krok nemá prioritu.

SS

V tomto sloupci se může zobrazit v knize K vyřízení.

pic_469i - ikona znamená, že zastupujeme nějakého řešitele, který má zadanou nepřítomnost nebo máme na spodním panelu v knize K vyřízení zatrženo Zastupovat vždy.

Takto označené kroky můžeme postoupit na jiné řešitele nebo přímo zastoupit (tzn. postoupit krok rovnou na sebe).

pic_238i - ikona znamená, že u procesu jsme uvedeni jako Monitorující osoba. K takto označenému kroku můžeme přidat komentář.

TO

Sloupec, který může obsahovat ikonu červeného kolečka, ikona značí, že krok byl, nebo bude zpracován v prodlení. U ukončeného kroku to znamená, že čas zadaný v poli Splnit do je dřívější než datum ukončení kroku. U neukončeného kroku to znamená, že řešitel je v prodlení, aktuální datum je vyšší, než datum v poli Splnit do.

Proces

Jazykový název procesu.

Postup

Jazykový název hlavičky postupu, ze kterého je proces vytvořen.

Krok

Jazykový název kroku.

Stav procesu

Zde je zobrazeno, v jakém Stavu se proces nachází, nastavení viz Verzované postupy - Události, Popis parametrů, parametr "ProcStatus".

Vlastník

Uživatel, kterému je krok určen.

Poslal

Uživatel, od kterého byl krok poslán.

Vytvořeno

Datum vzniku kroku.

Splnit do

Datum požadovaného ukončení kroku. (Počítá se dle času uvedeného v poli Čas pro splnění kroku a dle nastaveného kalendáře tohoto kroku.)

Pozn.: Krok typu Na Vědomí a krok typu Kontrolní bod uživatel může zpracovat odsouhlasením, ale na proces tento krok nemá vliv. Proces kvůli nezpracování tohoto kroku nezůstane stát.

Popis polí na spodním panelu (pole jsou přístupná jen v odvozených knihách):

Vybraný řešitel

Nabízí se kontaktní osoba svázaná s přihlášeným uživatelem

Vše

Po zatržení pole lze v poli Vybraný řešitel vybrat jakoukoliv kontaktní osobu.

Prac. pozice řešitele

V případě, že je workflow propojeno s organizační strukturou, lze vybrat Organizační jednotku.

Viditelnost

V případě, že je workflow propojeno s organizační strukturou, lze vybrat, zda se mají zobrazovat jen kroky vlastní, kroky přímých podřízených nebo kroky všech podřízených.

Zastupovat vždy

Po zatržení pole se zobrazí také všechny kroky v zastoupení (ignoruje se nastavená nepřítomnost).

Monitorované procesy

Po zatržení pole se uživateli kromě kroků k vyřízení zobrazí také kroky k vyřízení neukončených procesů, u kterých je zadán jako Monitorující osoba, ať už je vlastníkem kroku kdokoli. Jako monitorující osoba má možnost přidat k těmto krokům komentář.

Vytvoření procesu v knize Pracovní kroky:

Proces můžeme vytvořit nejen v knize Procesy, ale také zde, v knize Pracovní kroky, a to klávesou Ins. Po stisknutí této klávesy se objeví formulář Postupy - kniha, ve kterém vybereme hlavičku postupu, dle kterého se má proces vytvořit.

pic_1169

Obr.: Postupy - kniha - seznam hlaviček postupů, ze kterých lze vytvořit proces

Popis sloupců:

Postup

Jazykový název hlavičky postupu.

Verze

Pořadové číslo verze postupu.

Platnost od

Datum, odkdy je verze postupu platná.

Platnost do

Datum, dokdy je verze postupu platná. Pokud je zde datum nulové, verze je platná neomezeně.

Po vybrání hlavičky postupu pro proces se objeví formulář Nový Proces, ve kterém můžeme vyplnit další údaje:

pic_1171

Obr.: Formulář Nový proces

Popis formuláře:

Proces

Název procesu. Pole se předvyplňuje dle názvu hlavičky postupu, uživatel tento název může změnit.

Postup

Název hlavičky postupu.

Plán ukončení

Datum a čas, kdy je plánováno ukončení procesu - spočítáno jako nejdelší možná cesta postupem, dle zadaných hodnot polí Čas pro splnění v jednotlivých krocích.

Zodpovědná osoba

Osoba, která bude za proces zodpovědná. Vybírá se ze seznamu kontaktních osob, zařazených do rolí na záložce Zodpovědnost v postupu. Ve verzovaném postupu může být nastaveno, že tuto osobu je povinné zadat (volba Vyžadovat).

Změna priority/času

Tlačítko umožňuje uživateli, který je k tomu oprávněn, změnit hodnoty polí Priorita a Čas pro splnění kroku předdefinované z postupu. Více info viz Změna priority/času.

Komentář

Zde lze vložit komentář. Text komentáře je prostým textem bez možnosti formátování.

Po potvrzení tlačítkem OK se vytvoří nový proces a dle nastavení v Postupu se určeným osobám vytvoří první krok.

Book Contents

Book Index

Pracovní krok

V knize Pracovní krok na vybraném záznamu (kroku) klávesou F4 nebo Enter otevřeme detail kroku - formulář Pracovní krok. Zobrazíme tak informace o Procesu a o Kroku procesu. Formulář je určen ke zpracovávání kroku, a to pomocí tzv. Operací, které jsou na formuláři zobrazeny ikonami. Ikony operace jsou aktivní, pokud je označený krok uživateli ke zpracování určený. Operacemi s kroky vznikají určité Události kroku. Uživatel může krok zpracovat buď stisknutím levého tlačítka myši na Ikoně operace, nebo klávesovými zkratkami (popis níže).

pic_1176

Obr.: Formulář Pracovní krok (zobrazený klávesou Enter na vybraném kroku)

Popis ikon a klávesových zkratek operací:

pic_317i

Alt+F3

Přijetí - touto operací uživatel krok přijme a dá tak ostatním uživatelům najevo, že krok bude řešit.

pic_320i

Ctrl+F3

Postoupení - znamená, že uživatel chce krok k řešení z nějakého důvodu předat jinému uživateli. Postoupit krok lze uživateli, který je zadán v Uživatelské skupině tohoto kroku (viz Vlastnosti kroku, 2. strana knihy Verzované postupy).

pic_500i

Ctrl+F4

Zastoupení - tato funkce se používá, pokud chceme řešit krok za jiného uživatele. Stisknutím ikony Zastoupit si krok tzv. postoupíme sobě a rovnou se zobrazí detail tohoto kroku, ve kterém můžeme krok řešit.

pic_894i.png

Alt+F5

Zamítnutí - touto operací uživatel krok zamítne a dá tak najevo, že s něčím v tomto kroku nesouhlasí (např. s hodnotou proměnné). Tuto operaci může uživatel provést pouze, pokud v grafu postupu z kroku vede šipka Zpětná vazba. Při zamítnutí bude vytvořen krok, do kterého zpětná šipka směřuje. Při zamítnutí jedním uživatelem se stornuje krok i ostatním uživatelům kroku, kteří krok ještě nezpracovali, popř. se stornují kroky v seskupení.

Alt+F6

Odsouhlasení - odsouhlasením uživatel souhlasí se vším, co je mu zobrazeno, co se kroku týká, a posouvá proces dalším uživatelům. Při odsouhlasení kroku všemi určenými uživateli se vytvoří krok, do kterého směřuje dopředná šipka Vazba.

pic_334i

F7

Komentář - Uživatel může přidat kroku komentář, pokud se chce ke kroku nějak vyjádřit. Tento komentář si pak můžou zobrazit všichni uživatelé procesu. Ve formuláři Komentář může uživatel zadat Název a text komentáře, který lze podle potřeby formátovat.

Uživatel může svůj komentář změnit, pokud krok ještě neukončil (odsouhlasil, zamítnul, postoupil).

pic_238i

Alt+F8

Náhled na proces - zobrazí se formulář Graf procesu (popis níže).

 

Alt+F1

Popis kroku - zobrazí se popis kroku, ze kterého je formulář otevřen. Aby se popis zobrazil, musí být zadaný ve Vlastnostech kroku postupu v knize Verzované postupy.

 

Shift+F8

Zobrazí se formulář Nastavení hodnot proměnných, kde jsou zobrazeny Proměnné procesu s jejich aktuálními hodnotami, pokud v knize Verzované postupy v záložce Proměnné nebyly označeny jako Interní.

Sled událostí kroku při provádění operací uživatelem:

pic_1174

Obr.: Formulář Výběr účastníků

Pozn.: Tento sled událostí je platný také pro krok, který lze zpracovat z nulté strany knihy Kroky (bez zobrazení detailu kroku).

Popis polí formuláře Pracovní krok:

Pole týkající se kroku:

Krok

Název kroku.

Stav

Stav kroku (přečteno, přijato, odsouhlaseno, zamítnuto, postoupeno (zastoupeno), zrušeno).

Priorita

Priorita kroku nastavená v postupu, nebo v procesu.

Splnit do

Čas do kdy musí být krok splněn (ukončen).

Poslal

Uživatel, který krok poslal.

Vlastník

Vlastník (řešitel) kroku.

Nepřítomen od, Nepřítomen do

Pokud má uživatel zadanou aktuální nepřítomnost v knize Uživatelé workflow, zobrazí se v těchto polích.

Pole týkající se procesu:

Proces

Název procesu.

Stav

Stav procesu.

Postup

Název postupu.

Zodp. osoba

Zodpovědná osoba procesu.

Priorita

Priorita procesu.

Plán ukončení

Plán ukončení procesu vypočtený z polí Čas pro splnění u jednotlivých kroků. Hodnotu pole lze změnit tlačítkem Změna priority/času, viz níže.

Změna priority/času

Tlačítkem lze měnit prioritu a časové podmínky kroků procesu. Tlačítko je aktivní, pokud má na tuto změnu uživatel právo. Popis tlačítka, viz Změna priority/času.

Book Contents

Book Index

Záložka Proces

Záložka Proces (viz obr. výše) zobrazuje všechny Pracovní kroky uživatelů daného procesu, které už byly zpracovány, a aktuálně vytvořený krok. Dále záložka může obsahovat Dokumenty a Produkty přiřazené k procesu a Komentáře kroků vložené uživateli.

Stisknutím myši na ikony a zobrazíme či skryjeme všechny Komentáře Pracovních kroků uživatelů. Stisknutím myši na ikonu složky u každého kroku zobrazíme či naopak skryjeme komentář tohoto kroku.

Vlož produkt:

Toto tlačítko umožňuje uživateli vložit procesu Produkty, to znamená Přijatou fakturu, Zakázku...

Tlačítko je aktivní pokud je v knize Verzované postupy na 2. straně na konkrétním kroku v záložce Události nastaveno:

Po stisknutí tlačítka Vlož produkt se zobrazí seznam typů produktů, ze kterého vybereme, který typ chceme kroku vložit. Poté se zobrazí kniha vybraného produktu se seznamem záznamů, např. kniha Přijatých faktur. Dvojitým stisknutím Levého tlačítka myši vybereme konkrétní produkt, který bude ke kroku vložen. Pokud je v nastavení postupu, že tlačítko obsahuje jen jeden druh produktu, stisknutím tlačítka se zobrazí přímo kniha se záznamy zadaného druhu produktu (např. kniha Přijatých faktur).

Pokud je v postupu nastaveno, že je povinné v kroku vložit produkt, u seznamu se zobrazí ikona "černého puntíku". Systém pak nedovolí krok odsouhlasit, aniž by byl produkt procesu vložen.

Vlož dokument:

Toto tlačítko umožňuje uživateli vložit procesu Dokumenty z adresáře v počítači.

Tlačítko je aktivní pokud je v knize Verzované postupy na druhé straně na konkrétním kroku v záložce Události nastaveno:

Po stisknutí tlačítka Vlož dokument se zobrazí seznam typů dokumentů, ze kterého vybereme, který typ chceme ke kroku vložit. Poté se zobrazí dialogové okno vybraného dokumentu (výchozí složka). Dvojitým stisknutím Levého tlačítka myši vybereme konkrétní dokument, který bude ke kroku vložen. Pokud je postupu nastaveno, že tlačítko obsahuje jen jeden druh dokumentu, stisknutím tlačítka se zobrazí přímo dialog se seznamem dokumentů.

Pokud je v postupu nastaveno, že je povinné v kroku vložit dokument, u seznamu se zobrazí ikona "černého puntíku". Systém pak nedovolí krok odsouhlasit, aniž by byl dokument procesu vložen.

Uživatel může smazat vložený produkt nebo dokument, a to po jeho označení stisknutím klávesy Del. Produkt / dokument však jde smazat jen do té doby, dokud krok není ukončen (odsouhlasen, zamítnut, postoupen) a jen pokud je aktivní tlačítko Vlož produkt nebo Vlož dokument. Vložený produkt / dokument může smazat jen ten uživatel, který jej k procesu vložil.

Po stisknutí kláves Shift+F4 na dokumentu se zobrazí informace z knihy Dokumenty.

Pomocí kláves Shift+F3 lze uložit dokument bez nutnosti jeho otevření.

Uživatel může klávesou F8 zneplatnit vložený produkt nebo dokument. Zneplatnění lze provézt jen na kroku, kde je povoleno vložení produktu. U zneplatněného produktu není na 9. straně dokladu vidět připojený proces.

Popis sloupců okna Pracovní kroky uživatelů:

První sloupec

pic_327i

V řádku je zobrazen rozbalený Krok. Rozbalený krok znamená, že má v dalším řádku zobrazen text jeho komentáře (pokud krok komentář obsahuje).

 

PIC_246i

V řádku je zobrazen Produkt nebo Dokument. Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši, nebo klávesou Enter můžeme otevřít detail konkrétního přiřazeného dokladu přímo z tohoto formuláře.

 

 

Pokud je místo prázdné, je v řádku zobrazen Komentář.

S

Zobrazuje se zde ikona Stavu kroku (viz Pracovní kroky - kniha Popis sloupců, Sloupec S), dle toho, v jakém stavu se krok aktuálně nachází.

T

Pokud je v tomto poli zobrazena ikona pic_335i, jedná se o Krok s Komentářem. V prvním řádku je Název: kroku a ve druhém je Název komentáře. Po označení tohoto druhého řádku se v poli Komentář pracovního kroku zobrazí Text komentáře.

Název

Zobrazen Název kroku, Komentáře, Dokumentu nebo Produktu.

Vlastník

Vlastník kroku (kdo má krok zpracovat).

Poslal

Uživatel, který krok vlastníkovi poslal (vlastník předcházejícího kroku).

Vytvořeno

Datum a čas vytvoření kroku.

Na záložce Komentář je zobrazen text komentáře, který máme označený v poli Pracovní kroky uživatelů (viz obr. Formulář Pracovní krok - záložka Krok).

Na záložce Všechny komentáře jsou zobrazeny všechny komentáře tohoto procesu, a údaj o tom, kdo a kdy komentář zadal.

Na záložce Zadání lze na záložce Text editovat zadání procesu, na záložce Historie se zobrazuje historie změn zadání. (Záložka Zadání se zobrazuje v případě, že je v Postupu zatržena volba Zobrazit zadání.)

Book Contents

Book Index

Záložka Krok

V záložce Krok jsou zobrazeny informace o kroku.

pic_1143

Obr.: Formulář Pracovní krok - záložka Krok

Popis záložky Krok:

V okně Popis pracovního kroku je zobrazen Popis, zadaný ve Vlastnostech kroku postupu.

Book Contents

Book Index

Graf procesu

Klávesou Alt+F8 na formuláři Pracovní krok může uživatel zobrazit Graf procesu (stejně jako v knize Procesy).

pic_1217

Obr.: Formulář Graf procesu

Popis formuláře:

Formulář Graf procesu ukazuje průběh konkrétního procesu. Zeleně jsou v grafu označeny kroky a šipky, které už byly zpracovány. Červeně je označen krok, na kterém proces právě stojí (krok, který se aktuálně zpracovává). Na obrázku Graf procesu je zpracováván krok „Zadání úkolu“. Červeně je tedy označeny tento krok. Nejsou-li kroky či šipky v grafu označeny zeleně nebo červeně, nebyly dosud v konkrétním procesu vytvořeny.

Záložka Popis:

Na záložce Popis je zobrazen popis kroků dle navrženého postupu.

Záložka Vlastnosti:

Na záložce Vlastnosti lze vybrat prioritu z knihy Priorita.

Můžeme také zakliknout Čas pro splnění a doplnit vhodný čas v hodinách.

Graf opustíme klávesou Esc nebo tlačítkem OK.

Book Contents

Book Index

Nabízet zástupce při postoupení kroku

Book Contents

Book Index

Odvozené knihy

Z knihy Pracovní kroky jsou pro lepší orientaci a usnadnění práce uživateli vytvořeny odvozené knihy - filtry, které obsahují seznam kroků uživatele z určitého pohledu.

Uživatel v těchto filtrech pracuje stejně jako v knize Pracovní kroky.

Book Contents

Book Index

Kniha K Vyřízení

Kniha K Vyřízení je odvozenou knihou z knihy Kroky, obsahuje všechny úkoly (kroky) aktuálně přihlášeného uživatele, které uživatel dosud neukončil (neodsouhlasil, nezamítl, nebo nepostoupil jinému uživateli). Je primárně určen uživatelům pro provádění operací s kroky.

Book Contents

Book Index

Ukončené kroky

Filtr Ukončené kroky obsahuje všechny kroky aktuálně přihlášeného uživatele, které již uživatel ukončil (odsouhlasil, zamítl, nebo postoupil jinému uživateli).

Book Contents

Book Index

Kroky neukončených procesů

Filtr Kroky neukončených procesů obsahuje všechny kroky aktuálně přihlášeného uživatele, které byly vytvořeny v procesu, který dosud není ukončen (i pokud již uživatel kroky, u kterých byl vlastníkem, ukončil).

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad knihou Pracovní kroky

Odsouhlasení kroků

Provede hromadné odsouhlasení vybraných kroků.

Postoupení kroku

Provede hromadnou změnu Vlastníka vybraných kroků. Ve vstupním formuláři funkce zadáme Nového vlastníka kroku.