Book Contents

Book Index

Hlavní kniha

Hlavní kniha je účetní kniha, v níž jsou účetní zápisy členěny podle účtů. Záznamy se načítají automaticky v závislosti na zápisech do Účetního deníku a zobrazují se podle nastavené knihy, měny a periody. Aktuální perioda, kniha a měna se zobrazují v pravém panelu a je možné je změnit pomocí kláves Alt+F10 (nebo v pravém panelu).

Book Contents

Book Index

Seznam

Na záložce Seznam se zobrazují analytické a sběrné účty, které jsou platné ve zvolené periodě, jejich počáteční stav, obrat MD, obrat D a zůstatek ve zvolené měně.

Obr.: Hlavní kniha - Seznam

Popis sloupců:

Sběrný

Bitmapa pro sběrný účet.

Účet

Číslo účtu.

Název účtu

Název účtu.

Poč. stav

Počáteční stav na účtu na začátku zvoleného období.

Obrat MD

Obrat na straně Má dáti daného účtu ve zvoleném období.

Obrat Dal

Obrat na straně Dal daného účtu ve zvoleném období.

Zůstatek

Zůstatek na daném účtu ke konci zvoleného období.

V pravém panelu lze nastavit Knihu, Měnu, Periodu od-do (tyto informace lze nastavit i ve formuláři po stisku kláves Alt+F10). Stiskem tlačítka Výpočet filtru v nástrojovém panelu zobrazíme formulář Off-line filtr. Zatržením pole Off-line fltr v pravém panelu zobrazíme naposledy napočtený filtr. V pravém panelu lze dále zatrhnout a vybrat Středisko, Kód zakázky a další analytické osy účetní věty (viz kapitola Výpočet filtru hlavní knihy).

Jen analytické účty lze zobrazit po spuštění filtru Analytické účty.

V pravém panelu se zobrazují částky pro účet, na kterém je nastaveno pravítko. Pokud vybereme cizí měnu, v pravém panelu se kromě částek ve vybrané měně zobrazí také částky v měně vlastní firmy. Pokud chceme v seznamu zobrazit částky ve vybrané měně i v měně vlastní firmy současně, lze spustit pohled HK obě měny nebo HK analytické účty obě měny.

Ze stromu lze spustit filtr Hlavní kniha (spustitelné z Účetnictví/Hlavní kniha), který umožní zobrazit Hlavní knihu bez účtů, na kterých není pohyb ani zůstatek. Tlačítko Hlavní kniha v systémových maskách se spouští implicitně s tímto filtrem. Pokud ze stromu Účetnictví/Hlavní kniha spustíme Hlavní kniha - všechny účty, zobrazí se i účty bez pohybu a s nulovým zůstatkem.

Book Contents

Book Index

Obraty

Na záložce Obraty je k dispozici přehled obratů, počátečních stavů a zůstatků na jednom účtu po jednotlivých periodách ve zvoleném časovém období, knize a měně. Pokud je zapnut Filtr, zobrazí se obraty za zvolené osy, zapnuté při výpočtu filtru v části Sumace.

Obr.: Hlavní kniha - záložka Obraty

Ve spodní části Pohyby se zobrazují položky účetních dokladů, napočtené do položky, která je aktivní (je na ní pravítko) v části Obraty.

Stiskem klávesy Enter nebo F7 na řádku v části Pohyby se přepneme do Účetního deníku. Stiskem kláves Ctrl + F7 na řádku v části Pohyby se přepneme na záložku Účtování prvotního dokladu.

Pokud je počet záznamů v části Pohyby větší než 50 000, pak se zobrazí hlášení "Příliš mnoho záznamů, zvolte kratší období" a účetní záznamy se nezobrazí.

Book Contents

Book Index

Pohyby

Na záložce Pohyby se zobrazují nestornované položky účetních dokladů, které se vztahují k danému účtu a období, s protiúčtem. Záznamy jsou setříděny podle data účetního případu. Po zatržení pole Zobrazit stornované položky se zobrazí i položky stornovaných účetních dokladů.

Obr.: Hlavní kniha - záložka Pohyby

Stiskem klávesy Enter nebo F7 na záznamu se přepneme do Účetního deníku. Stiskem kláves Ctrl + F7 na záznamu se přepneme na záložku Účtování prvotního dokladu. Klávesou Esc se vrátíme zpět do Hlavní knihy.

Stiskem klávesy Alt + F3 se setřídí údaje ve sloupcích do výchozího nastavení.

Pokud je počet záznamů větší než 50 000, pak se zobrazí hlášení "Příliš mnoho záznamů" a účetní záznamy se nezobrazí. V případě, je žádoucí zobrazit na záložce Pohyby více záznamů, může správce K2 nastavit do souboru K2.ini (v adresáři K2) parametr GLMAXRECORDS na hodnotu, která je vyšší než implicitních 50 000 záznamů (zobrazení bude trvat déle).

Book Contents

Book Index

Párovací symboly

Na záložce Párovací symboly se zobrazují párovací symboly vytvořené pro daný účet. V levé části se zobrazují párovací symboly k danému účtu. V pravé části se zobrazují položky účetního deníku - v horní části položky s vybraným PS, v dolní části bez PS.

pic_2342

Obr.: Hlavní kniha - záložka Párovací symboly

Párovací symboly

V levé části se zobrazují Párovací symboly. Je možné zvolit spárovanost podle období nebo podle značky. Zobrazit lze jen spárované, jen nespárované nebo všechny párovací symboly. Pokud je zvolena spárovanost podle značky, při zobrazení nespárovaných se zobrazí všechny párovací symboly, které nejsou označeny jako Spárované. Pokud je zvolena spárovanost podle období, pak se porovnává Obrat MD a Obrat D ve zvoleném období od-do, vybrané knize a měně.

Položky úč. deníku s vybraným PS

V pravé horní části se zobrazují Položky účetního deníku s vybraným párovacím symbolem. Pokud je nastavena spárovanost podle značky, zobrazí se všechny položky účetních dokladů pro vybraný účet a párovací symbol. Pokud je nastavena spárovanost podle období, zobrazí se položky účetních dokladů pro vybraný účet, knihu, dny podle periody od-do a párovací symbol. Záznamy v této části se dynamicky mění podle aktivního záznamu z levé části.

Stiskem tlačítka Spárovat s výběrem se zobrazí kniha Párovacích symbolů, ve které si lze vybrat záznam ke spárování.

Stiskem tlačítka Odpárování dojde k odpárování. Ve hvězdičkou označených záznamech nebo v aktivním záznamu dojde ke smazání párovacího symbolu.

Položky úč. deníku bez PS

V pravé dolní části se zobrazují Položky účetního deníku bez PS. Zobrazí se položky účetního deníku pro vybraný účet, knihu, periodu od-do a bez párovacího symbolů.

Stiskem tlačítka Spárovat s výběrem se zobrazí kniha Párovacích symbolů, ve které si lze vybrat záznam ke spárování.

Stiskem tlačítka Spárování dojde ke spárování. Do hvězdičkou označených záznamů nebo do aktivního záznamu se dosadí párovací symbol dle aktivního záznamu v tabulce Párovací symbol.

Pro Položky úč. deníku s vybraným PS a Položky úč. deníku bez PS lze označit záznam, všechny záznamy, či odznačit všechny záznamy hvězdičkou. Uživatel může pomocí myši přetahovat záznamy mezi jednotlivými částmi na záložce Párovací symboly (pokud má právo Změna účetního dokladu). Stiskem klávesy F7 nebo Enter se zobrazí Účetní deník, pravítko se nastaví na příslušnou položku. Pokud má účetní doklad vazbu na prvotní doklad, pak se po stisknutí kláves Ctrl + F7 zobrazí záložka Účtování prvotního dokladu.

Pokud je zatrženo pole Při párování dosadit párovací symbol do prvotního dokladu, při dosazení párovacího symbolu do účetního dokladu pomocí funkcí na této záložce dojde také k dosazení párovacího symbolu do prvotních dokladů (u platebních dokladů do položek, u ostatních dokladů do hlavičky).

Book Contents

Book Index

Výpočet filtru hlavní knihy

On-line filtr:

V pravém panelu Hlavní knihy v části Nastavení on-line filtru lze zatrhnout a vybrat Středisko, Kód zakázky a další analytické osy účetní věty (zatrhnout lze vždy jen jednu osu) - na záložkách Seznam, Obraty a Pohyby se napočtou částky za vybranou hodnotu osy (např. za konkrétní středisko).

pic_2283

Obr.: On-line filtr Hlavní knihy - Seznam - filtr na vybrané středisko

Off-line filtr:

Výpočet off-line filtru hlavní knihy lze provést klávesami Alt+F9 nebo tlačítkem Výpočet filtru, po jejichž stisknutí se zobrazí formulář Off-line filtr. Po odsouhlasení formuláře (tlačítko Výpočet) se provede výpočet obratů a pohybů jednotlivých účtů podle podmínek filtru a zvolené sumace.

Obr.: Formulář Off-line filtr

Význam jednotlivých parametrů ve formuláři:

Z kontejneru položek úč. deníku

Je-li pole zatrženo, provede se výpočet z kontejneru Položek účetního deníku.

Sumace podle data

Lze zatrhnout, pokud se filtruje z položek úč. deníku. Pokud je zatrženo, sesumují se obraty na záložce Obraty dle Data, jinak se zobrazí bez sumace.

Nulovat počáteční stavy

Pokud je zatrženo, u všech účtů se napočtou jen obraty a zůstatek.

Měna

Měna, ve které se zobrazí obraty a pohyby.

Období od - do, Datum od - do

Zatrhneme podle potřeby příslušná pole a zadáme hodnoty pro filtrování.

Filtr Účet, Kniha, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Zákazník

Označením pole (dvojklikem) definujeme další podmínky, podle kterých filtrujeme.

Ve střední části formuláře můžeme pro danou podmínku:

  • zadat hodnoty od - do, po zadání hodnot stiskneme tlačítko Přidat,
  • stisknutím klávesy Insert můžeme vybrat jednu hodnotu nebo hodnoty označené hvězdičkou - výběr hodnot(y) potvrdíme klávesou Enter,
  • mazat hodnoty klávesou Delete,
  • vymazat všechny hodnoty tlačítkem Vymazat.

Vybrané hodnoty se zobrazují pod tlačítky Přidat a Vymazat.

Sumace

Označením pole (dvojklikem) definujeme sumace podle toho, jak potřebujeme mít setříděny obraty na záložce Obraty Hlavní knihy.

Např.: Chceme-li mít zobrazeny obraty za jednotlivá střediska, označíme Středisko. Analogicky postupujeme, chceme-li zobrazit obraty za jednotlivé kódy zakázek, kódy zboží, periody atd. Je možné mít označeno maximálně 5 polí současně.

Načíst masku

Po stisknutí tlačítka se načte vybraná definice výpočtu.

Uložit masku

Tímto tlačítkem můžeme uložit nadefinované podmínky výpočtu.

Uložit masku jako

Po stisknutí tlačítka můžeme uložit novou masku.

Ostatní parametry se používají při výpočtu ekonomických analýz (viz kapitola Ekonomické analýzy - Výpočet ekonomických analýz).

Stisknutím tlačítka Výpočet spustíme výpočet filtru. Napočtou se částky v Seznamu, na záložkách Obraty a Pohyby. Pokud filtrujeme podle Období od - do a současně je vybráno setřídění Datum, na 1. straně se zobrazují obraty za jednotlivé periody. Pokud filtrujeme podle Data od - od (a současně je vybráno setřídění Datum), na 1. straně se zobrazují obraty za jednotlivé dny.

Obr.: Off-line filtr Hlavní knihy - Seznam

pic_2284

Obr.: Off-line filtr Hlavní knihy - Obraty

Off-line filtr lze vypnout odškrtnutím zatržítka Off-line filtr v pravém panelu.

On-line a off-line filtr nelze kombinovat.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Hlavní knihou

Book Contents

Book Index

Zobrazit ve sloupcích

Funkce Zobrazit ve sloupcích umožní zobrazit hlavní knihu ve sloupcích s hodnotami dle zvolené sumace.

Pokud byla při výpočtu off-line filtru hlavní knihy označena sumace Středisko, po spuštění funkce Zobrazit ve sloupcích se hodnoty zobrazí dle středisek.

pic_5134

Obr.: Off-line filtr - sumace Středisko

pic_5135

Obr.: Hlavní kniha - zobrazení ve sloupcích dle středisek

Při výběru sumace pro výpočet filtru hlavní knihy nelze kombinovat datum s jinou osou.

Pokud není zapnut off-line filtr, ve funkci Zobrazit ve sloupcích se zobrazí hodnoty po periodách.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha ve sloupcích

Funkce Hlavní kniha ve sloupcích umožňuje v jednom kroku zobrazit hlavní knihu podle přednastavených parametrů a zobrazení ve sloupcích.

Funkci lze přidat na záložku Oblíbené stisknutím pravého tlačítka myši. Ve vyvolané nabídce zvolíme NovýÚčetnictvíHlavní kniha ve sloupcích.

Způsob zobrazení a výpočtu hlavní knihy definujeme v parametrech nastavení.

Parametry nastavíme stisknutím pravého tlačítka myši na ikonu Hlavní kniha ve sloupcích a zvolíme Upravit. Zobrazí se formulář pro nastavení parametrů.

pic_5145

Obr.: Formulář pro nastavení parametrů

Parametry funkce:

Nastavení

Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář Off-line filtr.

  • Zvolíme období, za které se hlavní kniha vypočítá.
  • V sekci Filtr se nastaví dvojklikem podmínky filtrování.
  • V sekci Sumace se dvojklikem označí pole, tím definujeme sumace částek pro výpočet hlavní knihy.

Bližší popis práce s off-line filtrem je uveden v kapitole Výpočet filtru hlavní knihy

pic_5146

Obr.: Off-line filtr

Po spuštění

Bez vstupních parametrů

Provede se výpočet podle filtrovacích podmínek uložených pod tlačítkem Nastavení.

 

Nastavit období

Při spuštění lze zadat Období od a Období do, za které se provede výpočet.

 

Nastavit období a středisko

Při spuštění lze zadat Období od a Období do a Střediska, za které se má provést výpočet. Zatržením pole Nezadáno se vyfiltrují také hodnoty bez zadaného střediska.

 

Zobrazit nastavení

Zobrazí se formulář off-line filtru se všemi filtrovacími podmínkami.

pic_5174

Obr.: Vstupní formulář s parametrem Po spuštění = Nastavit období a středisko

Zobrazit

Hlavní kniha ve sloupcích

Vypočtené hodnoty hlavní knihy se zobrazí v členění dle nastavené sumace (např. po střediscích, po měsících).

 

Hlavní kniha

Zobrazí se hlavní kniha - účty s pohybem nebo zůstatkem.

pic_5147

Obr.: Hlavní kniha ve sloupcích

V pravém panelu lze pomocí hvězdiček označit/odznačit Zobrazené sloupce nebo Vybrané hodnoty.

Book Contents

Book Index

Tiskové sestavy nad hlavní knihou

Většina následujících sestav je i ve formátu na šířku.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - analytické účty

Číslo procesu: UCT021; UCT002; UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT030

Soubor: UCT_HLKN.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

DescriptionCanGrow - Ne

Ano - popis rozdělí na více řádků.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

Report_Title

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowPrimaryDocCounterAcc - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí sloupce Prvotní doklad a Protiúčet; Ne - zobrazí se Popis.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Vysledovka - Ne

Ano - tiskne jen účty 5, 6.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty podle setřídění

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT034

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná, má význam pouze s parametrem "PouzeNesparovane" = "Ano".

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

TestNaUzaverku - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na otvírkovém dokladu.

 

Použití: V současné době se v sestavách nad hlavní knihou pohyby na otvírkovém a závěrkovém účtu do salda nezahrnují, což je správně. Výjimku je právě tato sestava, protože např. když se kontroluje podle párovacího symbolu, zobrazují se párovací symboly, na které byla např. příjemka v loňském roce a faktura v letošním roce, jako nespárované. Parametr TestNaUzaverku = Ano (true) zobrazí tyto doklady jako spárované.

TestNaUzaverkuOZ - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na závěrkovém dokladu.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty setříděné

Číslo procesu: UCT021; UCT020; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT036

Soubor: UCT_HLKS.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty SUM

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT038

Soubor: UCT_HLSU.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na jednotlivých účtech za zvolené kritérium (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotní doklad).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

Grouping - -1

Seskupení sestavy (číslo podle formuláře).

GroupingFrom

Seskupení od.

GroupingTo

Seskupení do.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden doklad.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná.

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT047

Soubor: UCT_OBZ.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období (počáteční stav, obrat za poslední měsíc, obrat za období celkem, konečný zůstatek). Sestavu je možné spustit jen pro setřídění Datum (neplatí je-li parametr TurnoverTotal_DSC1 nastaven na hodnotu Ano).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

OffBalanceSheetAccount - 8;9

Podrozvahovahové účty, které se zobrazí při zapnutém parametru IncomeStatement.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - pokud je zapnut parametr IncomeStatement, do sum zahrne podrozvahovahové účty, zadané v parametru OffBalanceSheetAccount.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowBalance_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupec Saldo, Ne - zobrazí sloupec Zůstatek.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ReportTitle

Název sestavy.

TurnoverTotal_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupce obrat celkem. Nezobrazí sloupce obrat za prodlení periodu. Pokud je parametr nastaven na Ano, pak parametr ValueToSplitRow_DSC1 je nefunkční (není potřeba).

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty - položky

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT042

Soubor: UCT_OBZP.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období po periodách a jednotl. účetních knihách.

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

NewPage - Ne

Ano - každé setřídění se zobrazí na nové straně.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - započítává závěrkové a otvírkové operace.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowDescription - Ano

Ano - zobrazí zkratku a popis analytické osy, Ne - zobrazí zkratku analytické osy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty po položkách

Číslo procesu: UCT021

Ident. číslo sestavy: SUCT044

Soubor: UCT_OBZR.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období za jednotlivé účetní knihy, střediska, kódy zakázek, kódy zboží a periody.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

NewPage - Ne

Ano - každé setřídění se zobrazí na nové straně.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - započítává závěrkové a otvírkové operace.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowDescription - Ano

Ano - zobrazí zkratku a popis analytické osy, Ne - zobrazí zkratku analytické osy.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. dle párovacích symbolů

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT266

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Hl. kn. - an. účty podle setřídění. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Setrideni - 1

UCT_HLKG_S

Book Contents

Book Index

Hl. kn. dle pár. symb. - pouze nespár.

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT267

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Hl. kn. - an. účty podle setřídění. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Setrideni - 1

PouzeNesparovane - Ano

UCT_HLKG_NS

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - párovací symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT334

Soubor: UCT_ParSymb.AM

Popis sestavy: Sestavu lze spustit nad Hlavní knihou a zobrazí pro saldokontní účty hodnoty ze 4. strany Hlavní knihy. Saldo celkem odpovídá zůstatku na účtu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

ShowNilWithoutMatchSymbol - Ne

Ne - pokud součet položek účetního deníku bez párovacího symbolu je nula, tyto položky se v sestavě nezobrazí, Ano - v sestavě se zobrazí všechny položky.

UCT_ParSymb

Book Contents

Book Index

Kontrola ekonomických analýz

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT046

Soubor: UCT_OBK.AM

Popis sestavy: Seznam analytických účtů, na kterých v zobrazeném období došlo k pohybu. U každého účtu je uvedeno číslo řádku ekonomické analýzy, do kterého je napočítán. Na sestavě je možné zobrazit až 3 analýzy (parametry Anal1 – 3).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

Anal1 - 15

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 1.

Anal2 - 16

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 2.

Anal3 - 4

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 3.

Col1 - 3

Sloupec z analýzy č. 1.

Col2 - 1

Sloupec z analýzy č. 2.

Col3 - 1

Sloupec z analýzy č. 3.

Kontroluj_i_sberne - 0

0 - pouze analytické účty; 1 - pouze sběrné; 2 - analytické i sběrné.

ShowAllAccounts - Ano

Ano - zobrazí všechny účty.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Typ_sbernych_uctu - 123

1 - jednomístné; 2 - dvojmístné; 3 - trojmístné; lze zadat i kombinace.

Book Contents

Book Index

Export hlavní knihy do Excelu

Book Contents

Book Index

Export hlavní knihy do excelu

Číslo procesu: UCT021

Id. číslo skriptu: FUCT033

Soubor: UCT_HLK_EXCEL.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k exportu obratů hlavní knihy do tabulky v Excelu. Zobrazí formulář.

 

Upozornění: Skript může skončit chybou "OLE Error 800 A03EC". Existuje více důvodů pro zobrazení chybové hlášky. Jedním z důvodů může být edice MS Office 2013 Standard, která umožňuje pracovat s maximálně 256 sloupci v excelu. Např. pokud se exportuje větší množství sloupců (typicky pro zobrazení všech účtů z účetní osnovy a údajů MD, D, Zůstatek).

 

Jedním z dalších důvodů zobrazení chyby je, že ve vzorci, který vypočítává hodnotu, je celkem za jednotlivé sloupce více než 8192 znaků. Taková situace nastává, pokud existuje velké množství sloupců, ze kterých se má počítat požadovaná hodnota (počet v řádech tisíců). V takovém případě je dosaženo limitů programu MS Office - Excel - platí i pro pro profesionální edice MS Office).

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Export hlavní knihy do Excelu]

Parametry skriptu:

AccountType - 0

Do excelu se budou exportovat účty: 0 - všechny; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

Balance - Ano

Ano - exportuje se saldo účtů.

Credit - Ano

Ano - exportuje se obrat MD účtů.

Debit - Ano

Ano - exportuje se obrat D účtů.

Design - 1

1 - export dat do listů - sloupců - řádků; 2 - export dat do listů - řádků; 3 - export dat do sloupců - řádků; 4 - export dat do řádků.

Group01 - -1

Pořadí setřídění.

Group02 - -1

Pořadí setřídění.

Group03 - -1

Pořadí setřídění.

Group04 - -1

Pořadí setřídění.

Group05 - -1

Pořadí setřídění.

Group06 - -1

Pořadí setřídění.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - ignorovat daňově neuznatelné účty.

MaxExcelColumn - 16384

Hodnota parametru určuje maximální počet sloupců (v Excelu 2007). Pokud někdo používá excel 2003, měl by nastavit hodnotu 255.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se úvodní formulář podmínek.

OpBalance - Ano

Ano - exportuje se počáteční stav účtů.

Remainder - Ano

Ano - exportuje se zůstatek účtů.

ShowSumAccountType1 - Ano

Ano - zobrazí se součty za sloupce. Funguje pouze v kombinaci s parametrem AccountType = 1 (export pouze analytických účtů).

TurnSignForAccount

Účty, u kterých se otočí znaménko.

Linked Graphics K2_SKRIPT