Book Contents

Book Index

Nastavení prodeje

V části Nastavení prodeje je možné vyvolat jednotlivé knihy a formuláře, ve kterých přednastavujeme údaje nezbytné pro práci s modulem Prodej.

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Základní data - Nastavení prodeje

Vzory zakázek:

Vyvoláním této funkce se nejprve zobrazí kniha Zakázek a následně pak kniha vzorů Zakázek. Výběrem vzoru zakázky (najetí pravítka na příslušnou položku a stisknutím klávesy Enter) lze vytvořit novou zakázku ze vzoru.

Book Contents

Book Index

Knihy prodeje

Doklady prodeje se evidují a člení do knih prodeje. Evidence knih se nachází v tabulce Knihy prodeje. Knihy umožňují ještě podrobnější dělení prostřednictvím období. Hromadné změny nad knihami prodeje je možné provádět pomocí skriptu SaleBooksBulkChange.pas.

Obr.: Kniha Knihy prodeje

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Obr.: Knihy prodeje - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_3456

Obr.: Knihy prodeje - Výchozí nastavení

Popis polí:

Typ daně

Typ daně faktury - výběr z tabulky Typy daní.

Typ plánu

Přednastavení typu plánu pro doklady. Bližší popis v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol zakázky.

Dvojí potvrzování výdejek

Je-li volba aktivována, výdejky se potvrzují dvakrát. První potvrzení provede fyzický výdej zboží ze skladové evidence (pole "CFExpe"- Expedice) - toto zboží již není v majetku firmy a zákazník si jej ještě nepřevzal. Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou pic_740i. Druhé potvrzení pak provede výdej z expedice. Z účetního hlediska je u výdejek tedy rozhodující datum prvního potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení výdejky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech výdejních položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na 2. straně výdejky ve stavu Změna).

Sklad

Přednastavení skladu pro výdejky.

Zóna

Přednastavení zóny skladu pro výdejky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného skladu.

Kontace zálohy

Kontace přijaté zálohy - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet MD zálohy

Účet brutta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Účet D zálohy

Účet netta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Konstantní symbol

Konstantní symbol, který se bude automaticky dosazovat do vydaných faktur vystavených v dané knize prodeje.

Kniha zálohy

Kniha, ve které se vytvoří záloha k zakázce. Do nové zálohy se vloží hodnoty (kontace, účty, typ daně...) na základě nastavení knihy uvedené v tomto poli.

Pokud je pole prázdné, záloha se vytvoří ve stejné knize jako zakázka.

Typ daně zálohy

Typ daně zálohy - výběr z tabulky Typy daní. Tento typ daně se předvyplní do zálohy, pokud není zapnut parametr Typ daně u záloh ze zakázky.

Typ daně u záloh ze zakázky

Přednastavení typu daně u záloh při vytváření zálohy ze zakázky. Je-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze ze zakázky. Není-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z knih prodeje.

Při potvrzení zakázky potvrdit také podřízené rezervační listy, objednávky přijaté a dodací listy

Volba umožní při potvrzení Zakázky automaticky potvrdit i vyjmenované podřízené doklady. Pokud se potvrzení nezdaří (např. uživatel nemá právo), tak program zobrazí hlášení, že hlavička obsahuje nepotvrzený doklad.

Středisko

Toto středisko se předvyplní do nově vytvořeného dokladu (Ins). Vázané doklady přebírají středisko z nadřízeného dokladu a při F6 se středisko kopíruje z původního dokladu.

Kontace faktury

Kontace faktury - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Kontace výdejky

Kontace výdejky - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Kontace rez. listu

Kontace rezervačního listu - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet

Pohledávkový účet pro zaúčtování faktur vydaných. Výběr z knihy Účetní rozvrh. Je-li účet zadán, dosazuje se do pole Účet ve faktuře vydané.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat doklad prodeje, u něhož existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a účtovanou částkou.

Ignoruj ceny příjmu

Přednastavení volby pro výdejky.

Je-li volba na výdejce aktivována, pak se příjmy na sklad (záporné položky výdejky) ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Není-li volba na výdejce aktivována, pak u příjmových položek zůstane zachována zadaná skladová cena (funkce Přepočet skladů příjmové položky výdejky nepřepočte).

Spotřební daň - faktura

Zatržením pole zajistíme, že každá nově vytvořená faktura v této knize bude mít zatrženo pole Spotřební daň.

Spotřební daň - výdejka

Zatržením pole zajistíme, že každá nově vytvořená výdejka v této knize bude mít zatrženo pole Spotřební daň.

Výpočet DPH shora

Nastavuje cenu Brutto v položkách jako výchozí. DPH je následně počítáno koeficientem nastaveným v knize Sazby DPH a Netto jako rozdíl částek Brutto - DPH. Pole lze zatrhnout pouze ve výchozím nastavení knihy.

Po zaplacení přepínat zálohu na daňový doklad

Zatržením pole zajistíme, že se záloha po zaplacení přepne do stavu "daňový doklad".

Datum úč. případu

Přednastavuje Datum úč. případu při vystavení faktury - lze nastavit aktuální datum, datum z pole Termín dodání na zakázce nebo datum výdeje (tj. datum potvrzení výdejky).

Datum UZP

Nastavuje Datum UZP při vystavení faktury vydané a zálohy přijaté, aktualizuje Datum UZP při změně Data úč. případu. V Knihách prodeje, ve kterých se vytváří opravné daňové doklady, je vhodné nastavit "Nulové datum"

Kód zakázky

Přednastavení kódu zakázky pro doklady.

Kniha servisních dokladů

Nastavení knihy servisních listů. Pokud je servisní list vytvořen z položky prodeje (Ctrl + Shift + F8), pak se servisní list vytvoří do knihy zadané v tomto parametru.

DIČ vlastní firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.

Interní zakázky

Je-li volba aktivována, pak v dané knize vznikají "interní zakázky", které představují doklad, který tvoří interní požadavek na výrobu výrobku či polotovaru. Bližší popis v kapitole Interní zakázky - interní rezervace na výrobu.

Výchozí priorita pro výrobu

Přednastavení priority pro výrobu. Hodnota se přenáší do položky zakázky a následně se přenese do hlavičky průvodky.

Bankovní účet

Bankovní účet (výběr z knih Bankovní účty). Pokud bude v knize prodeje Bankovní účet zadán, na zakázku, volnou fakturu a zálohu se dosadí Bankovní účet z knihy (nebude se v takovém případě přebírat ze zákazníka). Na fakturách a zálohách k zakázce se bude Bankovní účet přebírat jako dosud ze zakázky.

Pokud bude pole Bankovní účet v knize prázdné, tak zůstává stávající funkčnost.

Automatické vytváření kódu zakázky na zakázce (Platí pro kód zakázky, Šablona)

Nastavením šablony pro tvorbu kódu zakázky lze zajistit automatické vytváření kódu zakázky do dokladů zakázek.

Kód zakázky dle šablony se vytváří při uložení nového dokladu zakázky a na dokladu v jeho hlavičce a položkách nahradí kód, který je definován jako kód k přepisu (pole Platí pro kód zakázky). Na položkách, které mají před uložením zakázky již přiřazen příznak výdejky, se kód nenahrazuje. Kód zakázky vytvořený dle šablony má interně uložen příznak, že se jedná o automaticky generovaný kód. Při kopii zakázky, která má takovýto kód (v hlavičce či položkách), dojde v nové zakázce k dosazení kódu, který je určen jako kód k přepisu a následně při uložení nové zakázky dochází k vytvoření nového kódu dle šablony.

Šablona se vytváří pomocí standardních parametrů "zavináčů", stejně jako např. definice variabilního symbolu.

Příklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvoří kód zakázky ve formátu úplného čísla zakázky (kniha + období + číslo zakázky doplněné nulama na čtyři znaky).

U první položky zakázky nastavovat

V tomto sloupci je možné nastavit, jaké z dokladů prodeje se mají vytvářet při zadání první položky zakázky. Zatrhnout lze libovolnou kombinaci dokladů.

Priority

V této části nastavujeme, v jakém pořadí se mají potvrzovat příslušné doklady prodeje. Doklad, který má nastaven nižší číslo, musí být potvrzen před dokladem s číslem vyšším. Pokud bychom chtěli doklad s vyšším číslem potvrdit dříve, vyvolá se hlášení programu, že je nutné nejdříve potvrdit doklad s číslem nižším.

Výjimkou při vyhodnocení jsou položky, jejichž Druh zboží zařazení na některý doklad zakazuje. V tom případě není existence dokladu vyhodnocována a potvrzení následujícího dokladu je umožněno.

Pozn.: Prioritu dokladů lze porušit v tom případě, pokud je uživateli povoleno právo Porušení priorit dokladů z knihy v části Prodej - Obecné.

Variabilní symboly

Zde si můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou při vytvoření zakázky, objednávky přijaté či faktury vydané vkládat do těchto dokladů.

Variabilní symbol lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměných parametrů "zavináčů".

 

Podporované parametry:

1) @CI(N0Y): doplní číslo dokladu a toto číslo doplní dále nulami do stanoveného počtu znaků. Znaky (N0Y) představují počet číslic, do kolika míst (určeno hodnotou Y) bude číslo dokladu doplněno nulama (určeno znakem 0).

Například při zadání 4002@CI(N07) a předpokladu, že číslo dokladu, pro který má být variabilní symbol vytvořen, bude 1256, bude variabilní symbol vypadat následovně: 40020001256.

2) Lze zadat definici variabilního symbolu i pro případy, aby se číslo faktury nedoplňovalo nulami do stanoveného počtu znaků. Definice musí být zadána takto: @CI(N00). Druhou zadanou nulu je v tomto specifickém případě nutno chápat tak, že se ruší doplňování nul (první zadaná nula).

3) @KO(1 až 12): doplní kód zakázky, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky kódu zakázky se použije.

4) @ST(1 až 12): doplní středisko, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky střediska se použije.

5) @OB(1, 2 nebo 4): doplní období, číslo 1 určuje, že rok bude vyjádřen jedním číslem (např. rok 2014 bude vyjádřen číslem 4), číslo 2 určuje, že rok bude vyjádřen dvojčíslím (např. 14), 4 určuje, že rok bude vyjádřen celým číslem (např. 2014).

6) @KN(): doplní knihu dokladu. Parametr je nutno uvést včetně závorek, do závorek se však žádné hodnoty nevepisují.

 

Tyto řetězce je možné v definici různě kombinovat (i s konstantními čísly), ovšem maximalní délka textu pro definici je 20 znaků. Například: @OB(4)@CI(N07).

Zároveň jsou zavedeny také anglické ekvivalenty pro jednotlivé řetězce:

@CI = @NO, @KO = @CC, @ST = @CE, @OB = @PE, @KN = @BO

 

Zůstanou-li všechna pole variabilních symbolů prázdná, bude se VS vyplňovat automaticky pouze do faktury, a to ve formátu @CI(N07).

Variabilní symbol vzniká při uložení dokladu.