Book Contents

Book Index

Parametry

V této části definujeme parametry pro nastavení IS K2 a jednotlivých uživatelů.

pic_864_2021.png

Obr.: Správce - Parametry

Book Contents

Book Index

Parametry mandanta

Před zahájením práce s IS K2 je nutné v modulu Správce nadefinovat Parametry mandanta. Tyto slouží pro nadefinování jména, popisu a dalších údajů mandanta, s jehož daty budeme pracovat.

Pozn.: Aktivní parametr mandant není na eshopu podporován.

Book Contents

Book Index

1 - Obecné

pic_176_2022.png

Obr.: Parametry mandanta - 1-Obecné

Plátce DPH:

Nezávislost pokrytí na informačním skladě:
Pokrytí - pro typ plánu načítat skladovou evidenci:

Produkty WF v reg. bodech:

Skladová cena s vedlejšími náklady:

Jednotné bankovní spojení na dokladech prodeje:

Cena šarže podle druhů:

Evidence zákazník / zboží:

Pro výběr střediska používat klasický číselník:

Používat Nový majetek:

Blokace materiálů plánovací průvodkou:

Zohlednit nepotvrzené odváděcí průvodky:

Nekontrolovat nadřízené doklady v průvodkách:

Datumové ceny zboží používat on-line:

Do změn zapisovat i akci změna, nový a potvrzení:

Nesetříděné cenové skupiny:

Kapacitní plán po směnách

Interní převodky počítat do Zadáno

Trojmístný kód státu

Měna

Legislativa DPH 2019

Book Contents

Book Index

2 - Obchod

pic_171_2020

Obr.: Formulář Parametry mandanta - 2. strana

Automatická vazba Partner -> Zákazník:

Pokud je tento parametr zapnutý je nutné, aby byla nastavena také banka mandanta. To je možné provést na 1. straně v Parametrech mandanta v poli Banka. Bankovní účet je povinné pole v kartě zákazníka a při automatickém vytváření jej systém doplňuje právě hodnotou zadanou v tomto parametru.

Právo na záznam aktivity podle partnera
Kalendář volných dnů a svátků:

Nastavení aktivity z emailu:

Android parametry:

Parametry ARES:
Workflow:
Kontrolovat více příjmů na šarži:

Datum splatnosti odvíjet od Data úč. případu:
pro prodej
pro nákup

Kurz na fakturách podle Data úč. případu:
Povolit multidoklady - doklad s více nadř. doklady:

Při potvrzení faktury kontrolovat DUZP a Datum potvrzení výdejky:
V prodeji zaměňovat odběratele a adresáta dodání
Údaje do dokladu převzít z původního odběratele

Pozn.: Tento parametr souvisí s parametrem V prodeji zaměňovat odběratele a adresáta dodání. Jestliže bude tento parametr vypnut, pak parametr Údaje do dokladu převzít z původního odběratele bude neaktivní.

Při odstranění položky ze skl. dokl. mazat šarži a SČ:

Nepovinný bankovní účet pro přijaté faktury:

Aktualizovat sazbu DPH dle karty zboží:

Povolit čerpání zálohy jen ze stejné knihy

Sazba DPH pro odečet nedaňové zálohy

Pokud má zaplacená záloha zatrhnuto pole DPH, ale není přepnuta na daňový doklad, při čerpání této zálohy na faktuře se záloha odečte se sazbou daně, zadanou v poli Sazba DPH pro odečet nedaňové zálohy.

Typ daně pro odečet nedaňové zálohy

Pokud má zaplacená záloha zatrhnuto pole DPH, ale není přepnuta na daňový doklad, při čerpání této zálohy na faktuře se záloha odečte s typem daně, zadaným v poli Typ daně pro odečet nedaňové zálohy.

Kontrolovat duplicitu názvu parametru šarže

Datum přechodu hranic plnit dle data uskutečnění

Pokud je parametr zatržený, pak se ve faktuře do pole Datum přechodu hranice doplní datum uskutečnění. Pokud není zatrženo, pak se doplní datum vystavení faktury.

Formát zobrazování Dodavatelé/Odběratelé:

Do tohoto pole vyplňujeme formát, ve kterém chceme mít zobrazeny údaje týkající se karty Dod./Odb. Jedná se např. o zkratku a název firmy, kód státu, město apod. Tyto údaje se následně zobrazí na záložce Základní údaje dokladů nákupu a prodeje v poli Dodavatel, resp. Odběratel.

Formát zobrazení adresy:

Do tohoto pole vyplňujeme formát, ve kterém chceme mít zobrazeny položky jednořádkové adresy.

Nastavení sestav

Tlačítkem Nastavení sestav zobrazíme formulář pro definici zobrazení jednořádkové a víceřádkové adresy v sestavách.

pic_2155_2021.png

Obr.: Formulář pro definici Jednořádkové a Víceřádkové zobrazení adresy

Book Contents

Book Index

3 - Vyhodnocení

pic_354

Obr.: Formulář Parametry mandanta - 3. strana

Na této straně si uživatel nadefinuje pojmenování konkrétních os, která se mu budou v OLAPu zobrazovat (strana "BI" pro uživatele Oracle).

Book Contents

Book Index

4 - Ostatní

pic_428_2021.png

Obr.: Formulář Parametry mandanta - 4. strana

Spouštět pouze certifikované skripty:

Pozn.: Program certifikáty vždy kontroluje, takže skripty musí obsahovat pouze platné certifikáty nebo musí být bez certifikátu.

Spouštět skripty pouze z databáze:

Registrované skripty mandanta - stisknutím tohoto tlačítka se vyvolá kniha Správa firemních registrovaných skriptů, která obsahuje registrace skriptů na registrované body. Nový skript vložíme pomocí klávesy Ins. Je možné vybírat pouze skripty uložené v databázi.

pic_430_2022.png

Obr.: Kniha Správa firemních registrovaných skriptů

Popis sloupců:

Povoleno

Registrační skript bude spouštěn.

Distribuováno

Zatrhnuté skripty jsou přednastaveny.

Nastavení jazyků pro fulltextové vyhledávání

Typy vazeb

Druhy dokladů k typům vazeb

Dodatek

Chceme-li v zápatí vystavovaných dokladů (např. faktur vydaných, objednávek vydaných, dodacích listů, nabídek apod.) tisknout informace z výpisu obchodního rejstříku, musíme na 1. straně formuláře Parametry mandanta nadefinovat dodatek typu 'OR'. Tlačítkem Dodatek otevřeme knihu Jazykové dodatky, do které klávesou Ins vložíme dodatek se zkratkou 'OR' a do spodního okna napíšeme všechny důležité informace z výpisu obchodního rejstříku. Program bude automaticky vkládat tyto informace do tiskových sestav výše zmíněných vystavených dokladů.

Upozornění: Pokud jednou nastavíme tisk dodatku typu 'OR', budou se tyto informace na dokladech tisknout stále (tuto operaci již nelze zrušit).

Pozn.: Vkládat nový dodatek do knihy Jazykové dodatky a následně jej upravovat lze pouze v případě nastaveného práva na tyto operace.

Vlastnosti

První záložka Vlastnosti obsahuje pole pro zadání Api Key. Tento klíč je nutné mít vygenerován v rámci účtu u společnosti Google a slouží pro správné zobrazování pozice v mapách Google v univerzálních formulářích.

pic_4341_2021.png

Obr.: Formulář pro nastavení Api Key

Google Api Key

Přístupový kód, který bývá často registrovaný na Google účet společně s dalšími službami např. Google Analytics apod.

Two Factor LoginWS

Do tohoto pole je potřeba zaregistrovat URL adresu webové služby (např. https://demo.k2.cz/k2sws).

Two Factor LoginIO

Do tohoto pole je potřeba zaregistrovat login (číslo), který je v?souboru K2.ini u aplikačního serveru jako parametr AS3IO (např. AS3IO=2000034152).

Internet Calendar WS

Do tohoto pole je potřeba zaregistrovat URL adresu webové služby (např. https://demo.k2.cz/k2sws).

Internet CalendarIO

Do tohoto pole je potřeba zaregistrovat login (číslo), který je v?souboru K2.ini jako parametr AS3IO (např. AS3IO=2000034152).

Operace na velkých tabulkách

Stisknutím tlačítka Vlastnosti zobrazíme dále formulář pro definici operací ve velkých tabulkách.

pic_1030_2020.png

Obr.: Formulář pro definici operací na velkých tabulkách

Řazení mimo stav výběr

V tomto poli definujeme, zda lze ve stavu Kniha setřídit záznamy stisknutím tlačítka myši na záhlaví sloupce.

Uživatelské výběry

V tomto poli definujeme, zda lze vytvářet nové definice výběrů.

Seskupování v datové mřížce

V tomto poli definujeme, zda lze seskupovat záznamy v tabulce.

Lookup pomocí Ctrl+Mezera

V tomto poli definujeme, zda lze stisknutím kláves Ctrl+mezerník zobrazit filtry předdefinované pod některými nabídkovými tabulkami.

Pracovní složka

V tomto poli definujeme, zda se bude zobrazovat pracovní složka (stav Výběr: Pracovní složka).

Hledání pomocí Alt+F7

V tomto poli můžeme zvolit, zda bude vyhledávání Povoleno, Zakázáno nebo Na právo.

V polích můžeme nadefinovat tyto stavy:

Upozornění: Pro uživatele s povoleným servisním právem neplatí nastavená omezení operací na velkých tabulkách.

Tlačítkem Moduly zobrazíme seznam všech registrovaných datových modulů.

pic_1098_2021.png

Obr.: Formulář Nastavení parametrů datových modulů

Stisknutím tlačítka Velké tabulky vyvoláme formulář pro nastavení limitu, který určí "velkou tabulku". Standardně je velká tabulka nadefinována nad 10000 záznamů včetně. Podle zadaného čísla se automaticky zatrhnou všechny datové moduly odpovídající tomuto limitu.

Nadefinovat datové moduly jako velkou tabulku můžeme i jednotlivě:

Ukončení K2 při neaktivitě

pic_3537_2020.png

Obr.: Formulář pro Ukončení K2 při neaktivitě

Čas neaktivity uživatele

V tomto poli definujeme, po kolika minutách neaktivity uživatele dojde k ukončení K2. Aktivita uživatele je měřena na základě stisku kláves, tlačítek myši a databázové komunikace.

Vynutit ukončení vždy

Je-li toto pole zatrženo, dojde k ukončení K2 i v případě, že je uživatel ve Změně.

Pozn.: Neaktivitu uživatele lze vyhodnotit pomocí registrované funkce rfaK2_CanTermByInactivity. K této registrované funkci byl vytvořen příklad ExampleRF_CanLogoutByInactivity.pas, který provede libovolný výpočet. Nastavením hodnoty ExitCode se pak řeší, zda se má pokračovat v odhlašování uživatele či nikoliv.

Záložka Ignorování uživatelé

Na záložce Ignorování uživatelé můžeme definovat seznam uživatelů, kterých se automatické odhlášení netýká.

pic_3541_2020.png

Obr.: Ukončení K2 při neaktivitě - záložka Ignorování uživatelé

Rozšíření

Tlačítko Rozšíření je přístupné pouze uživatelům s nastaveným právem Servisní zásahy. Funkce Rozšíření je určena pro správce IS K2 k importu a instalaci souborů rozšíření do všech mandantů současně.

pic_3712_2021.png

Obr.: Seznam rozšíření - záložka Vše

Tlačítkem Aktualizovat načteme soubor extension.xml s nastaveným rozšířením. Všechna přidaná rozšíření jsou pak zobrazena v záložce Vše. Po otevření záznamu ikonou pic_200i můžeme načtené rozšíření nainstalovat/odinstalovat, zapnout/vypnout.

U Rozšíření rozlišuje tři stavy:

Dostupné: soubory rozšíření jsou dostupné na disku, ale nejsou vytvořeny tabulky

Vypnuté: byla ověřena platnost (konflikty čísel a tříd), byly vytvořeny tabulky, ale zatím není aktivována registrace do interní Dictionary

Aktivní: rozšíření je plně funkční

pic_3713

Obr.: Otevřený záznam rozšíření "Ctecky" - stav Dostupné

Tlačítkem Nainstalovat soubor rozšíření nainstalujeme, dané rozšíření zmizí ze záložky/stavu Dostupné a přesune se do záložky/stavu Vypnuté.

pic_3715

Obr.: Otevřený záznam rozšíření "Ctecky" - stav Vypnuté

Je-li soubor rozšíření nainstalován (stav Vypnuté), zaktivní se tlačítko Zapnout, které provede registraci do interní Dictionary. Soubor rozšíření ve stavu Aktivní se projeví do všech existujících mandantů.

pic_3714

Obr.: Otevřený záznam rozšíření "Ctecky" - stav Aktivní

Personalistika a Mzdy

Book Contents

Book Index

Parametry uživatele

Nastavení parametrů je uloženo v tabulce MEMPARAMETR v datovém adresáři každé firmy.

Pozn.: Seznam všech vybraných voleb (zatrhnutých polí) každého uživatele je zobrazen na 7. straně karty Uživatelé.

Book Contents

Book Index

Obecné (1. strana)

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Obecné

Zavírat menu:

Dvojité kliknutí pro spuštění funkce:

Potvrzení bez dotazu:

Implicitní hodnoty jen u požadovaných polí:

Opakování vkládání položek:

Dotaz na ukončení programu:

Implicitní období:

Jazyk:

Zobrazovat záznamy číselníků bez práva pro prohlížení:

Zobrazovat sudé proužky v gridu jinou barvou:

Zobrazovat stranu O - pohledy v OLAPu:

Dodatky - automaticky vytvářet zkratku:

Spouštět call centrum:

Zobrazovat podokno náhledu

Zadávat výrobní čísla:

Automatická změna s. č. bez dotazu:

Šedé mínus do lokátoru:

Nenastavovat aktuální periodu:

Kopírovat položky:

Kopírovat poznámky:

Kopírovat položkové poznámky:

Kopírovat zařazené doklady:
Kopírovat zařazené dokumenty:

Kopírovat hlavičku, patičku a text položky:

Pozn.: Kopírování těchto dodatků je závislé rovněž na tom, zda jsou zatržené parametry Kopírovat poznámky a Kopírovat položkové poznámky. Tzn., je-li zakázáno kopírování např. položkových poznámek, nezkopíruje se ani Text položky.

Kopírovat komentáře

Zobrazování neaktivních záznamů:

Záměna klávesy Insert a Shift+F6:

Zobrazovat předpokládaná čísla dokladů:

Čas synchronizace [s], Čas pro zneaktivnění uživatelů [s], Čas testování akcí na pozadí [s]:

Implicitně se u všech těchto tří hodnot kontroluje čas neustále. Nastavení se doporučuje u firem, které přetěžují server.

Všechny uvedené časy jsou pouze orientační, protože je program vyhodnocuje v době nečinnosti. Zde nejde o přesné časování.

Implicitní skupina práv na záznam:

Pracovník:

Výchozí tiskárna:
Výchozí el. podpis:

Uživatelské registrované skripty:

Book Contents

Book Index

Parametry uživatele - Jazyk

V parametrech uživatele je možno nastavit jazyk, ve kterém se budou uživateli zobrazovat popisy všech polí i záhlaví sloupců v celé K2.

Pozn.: Česká instalace K2 má jazyk "implicitní" shodný s "češtinou", slovenská instalace K2 se "slovenštinou" apod.

pic_1129

Obr.: Parametry uživatele - záložka Obecné

Pokud uživatel vybere v poli Jazyk jiný jazyk, pak se veškeré popisy polí budou zobrazovat v tomto vybraném jazyce.

Uživatel může zajistit, aby se i jím zadané hodnoty polí v češtině po vybrání jiného jazyku zobrazovaly v tomto jiném jazyce. A to tak, že tyto hodnoty zadá v dalších jazycích (může své názvy a popisy v polích tzv. lokalizovat). K tomu slouží pole Jazykový název, nebo Jazykový popis v určitých knihách.

Př.: Zadání jazykového názvu u zboží

V Parametrech uživatele je nastaven jazyk "english". V poli Language name je dosud uložen název v českém jazyce.

Ve změně dokladu po stisknutí tlačítka Jazykové názvy lze vkládat jazykové názvy pro různé jazyky. V našem případě tedy vybereme v poli Jazyk (Language) "English" a do pole vepíšeme název "Salve".

pic_1131_UI.png

Obr.: Formulář pro zadávání jazykových názvů

V knize ve sloupci Lang. name se zobrazí námi zvolený popis.

pic_5995.png

Obr.: Sloupec Lang. name

Stejným způsobem můžeme vložit jazykový název pro další jazyky.

pic_1130_UI.png

Obr.: Formulář pro zadávání jazykových názvů

Jazykové názvy lze mazat i měnit.

Book Contents

Book Index

Nákup a Prodej (2. strana)

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Nákup a Prodej

Zobrazovat katalogovou (ceníkovou) cenu:

Neaktualizovat měnu a kurz ve fakturách:

V nákupu dosazovat poslední cenu:

Nepoužívat dodavatelské ceny:

Nepoužívat odběratelské ceny:

Odběratelské ceny podle fakturační adresy:

Při Ctrl+F9 zatrhnout i hlavičku:

Pozor! - Funkčnost při zatržení tohoto pole se neprojeví při vyvolání formuláře pro podmínky Rychlého filtru (Alt+F9), ale pouze při přepínání do Rychlého filtru ze stavu Kniha s využitím automatického nastavení podmínek filtru.

Při vkládání položky nabídka na zboží:

Zobrazovat nadřízené poznámky / komentáře:

Při změně množství a šarže neměnit cenu:

Při změně šarže neměnit stát původu:

Zobrazit zisk a marži:

Zadávání doplňkového čárového kódu pro nové položky:

Blesk po dnech po splatnosti:

Při Ctrl+W otevírat průvodky v samostatném okně

Kopírovat variabilní symbol v prodeji:

Potlačit skladovou cenu v Rezervačních listech:

Hromadné vkládání položek do zakázky:

Změna zboží na položce bez dotazu jako u nově vložené:

Cenová skupina na položce z hlavičky:

Dosazovat výslednou cenovou skupinu:

Tento parametr je možné použít pouze v případě, že je zapnut parametr Cenová skupina na položce z hlavičky.

Upřednostňovat třídění podřízených dokladů:

Novou položku vložit vždy jako poslední:

Při automatickém placení nastavit vždy %:

Parametry prodejky

Book Contents

Book Index

Účetnictví (3. strana)

pic_5528

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Účetnictví

Majetek a starý majetek
Inventární číslo zadávat ručně:
Starý majetek

První dva parametry se vztahují k přidání dalších plánů ke kartě majetku.

Další plány - kopírovat první dva plány z nastavení:

Další plány - kopírovat jen jeden plán z nastavení:

(kombinace s předchozím parametrem)

Následující dva parametry mají vliv na přidání položek na 2. straně karty majetku.

Přidání položky - změna kontace do odeps. období:

Neshodit příznaky zaúčtování v odepsaném období:

Rovnoměrně převytvořit rozložený rok:

Rozložení souboru bez dalších plánů:

Účetnictví
V likvidaci nehlásit prázdné účty:
Příjemky, výdejky – rozdíl přičíst k první položce:

Převodky – rozdíl přičíst k první položce:

Průvodky – výpočet částky z účtovaných položek:

Průvodky - rozdíl přičíst k první položce:

Max. rozdíl pro parametr částky BR_UCH:

Book Contents

Book Index

Marketing (4. strana)

pic_741_2021.png

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Marketing

Marketing
Vlastní kontaktní osoba:

Default práva skupin pro partnery:

Default práva skupin pro aktivity:

Default složka aktivity

Výchozí dashboard

Předvolba elektronických adres

Díky této funkci můžeme předvolit 4 typy elektronických adres, které se mají zobrazovat v knihách Partneři, Kontaktní osoby a Dod./Odb. V těchto knihách se předvolené elektronické adresy zobrazují po stisknutí tlačítka Pole(H):

Předvolené typy elektronických adres jsou také zobrazeny jako záhlaví sloupců v knihách Partneři a Dod./Odb při vkládání kontaktních osob. Při vložení kontaktní osoby se tedy v jednotlivých sloupcích zobrazí elektronické adresy kontaktních osob dle přednastavených typů.

Vytvoření a použití Typu elektronické adresy

Při vytváření typu elektronické adresy v knize Typy elektronických adres musíme kromě Zkratky a Popisu zadat také správný Format, popř. FormatVCard.

Dle formátu elektronické adresy, který vyplníme v poli Format, systém hlídá správnost zadání konkrétní elektronické adresy uživatelem v knihách Partneři, Kontaktní osoby, Dod./Odb.

V K2 existují tyto formáty elektronických adres:

Nastavení pole FormatVCard:

Book Contents

Book Index

Prostředí (5. strana)

pic_280_2021.png

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Prostředí

Mapování klávesových zkratek:

Zobrazit pouze vybranou oblast:

Tlačítko Pic_1120i :

Zobrazit dotaz před obnovením rozpracovaného záznamu (F3)

Zobrazit dotaz před vytvořením kopie aktuálního záznamu (F6)

Implicitně zapnout fultextové hledání:

Další možnosti:

Book Contents

Book Index

Další možnosti

Nastavení v těchto Dalších možnostech se týká pouze tzv. automatických formulářů. Pod tímto pojmem rozumíme formuláře, které program vytváří automaticky bez zásahu programátora, tzn. programátor je "nekreslí". Automatickým formulářem je například formulář pro správu výběrů (Správa podmínek) nebo samotný formulář Další možnosti...

Datová mřížka

pic_1047_2021.png

Obr. Formulář Další možnosti - záložka Datová mřížka

Aktuální záznam:

Seřazený sloupec:

Odlišit sudé a liché:

Svislé:

Vodorovné:

pic_1272

Obr.: Formulář pro správu sloupců podle nastavení na záložce Datová mřížka

Komponenty

pic_1048

Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Komponenty

Umístění návěští:

Šířka návěští:

Zvýraznit zostření:

Barva pod myší:

pic_1049_2021.png

Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Lokátor

Porovnávání:

Používat zástupné znaky:

Prohledávat:

Skrývat automaticky:

Okna

pic_1050_2021.png

Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Okna

Ukládání pomocných dat

V tomto poli určíme, kam se budou ukládat pomocná data, která vznikají při práci s K2 - např. se jedná o pamatování stavu okna, pozice okna, velikosti okna.

Pamatovat stav okna:

Pamatovat pozici:

Pamatovat velikost:

Maximalizovat vždy:

Na střed obrazovky:

Pamatovat stranu:

Pamatovat výběr:

Paleta barev

pic_2180_2021.png
Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Paleta barev

pic_2136_2021.png
Obr.: Formulář pro nastavení barvy

pic_2181
Obr.: Formulář pro výběr barvy

pic_2140_2021.png
Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Paleta barev - změněné záznamy

Ostatní

pic_1051_2021.png

Obr.: Formulář Další možnosti - záložka Ostatní

Vícepodmínkové hledání v nultém gridu (Alt+F7):

Nastavení sloupců závislé na stavu datového modulu:

Knihy maximalizovat podle plochy:

Skrýt nástrojový panel datové mřížky:

Skrýt stavový řádek datové mřížky

Integrovat nově spuštěné knihy do plochy

Integrované knihy zavírat na Escape

Book Contents

Book Index

Personalistika a Mzdy

pic_4253_2021.png

Obr.: Formulář Parametry uživatele - Personalistika a Mzdy

Book Contents

Book Index

Nastavení daňových čísel karty Dod./Odb.

Systém K2 umožňuje nastavit vazby mezi tzv. daňovými čísly (IČ, DIČ, Číslo registru (není na formuláři) a Daňové číslo). Nastavením určíme, které číslo se má automaticky vytvářet z jiného čísla.

pic_1013

Obr.: Nastavení předvyplnění daňových čísel

Do polí vepisujeme vzorec, jaký má být uplatněn při vyplňování daného čísla. Konkrétní pole vložíme stisknutím tlačítka ve spodní části formuláře. Pole se vloží vždy na konec řádku, v němž máme kurzor. Např. nastavení na obrázku znamená, že při vypisování hodnoty v poli IČ (pole, ve kterém je vzorec napsán) se má tvořit automaticky i pole DIČ (na začátku vzorečku) jako znaky CZ a dále to, co píšeme do pole IČ (definice za rovnítkem). Definice byla vytvořena tak, že jsme nastavili kurzor do pole IČ, stiskli tlačítko DIČ, obnovili kurzor v poli IČ, dopsali '=CZ' a stiskli tlačítko IČ.

Chceme-li z jednoho vyplňovaného pole plnit více dalších údajů, jednotlivé vzorce oddělujeme středníkem.

Book Contents

Book Index

Implicitní skupina

Funkcí si může uživatel přiřadit požadovanou skupinu práv pro zakládání nových záznamů. Každý nový záznam založený uživatelem pak bude implicitně obsahovat toto právo na záznam (PraSk). Takto lze jednoduše zakládat záznamy, které budou omezeny pro prohlížení a editaci uživatelům, kteří na záznamy s tímto PraSk-em nemají oprávnění.

Ostatním uživatelům lze práva skupin pro vytváření nových záznamů nastavit v Parametrech uživatele na záložce "1-Obecné" v poli Implicitní skupina práv na záznam.

Book Contents

Book Index

Výmaz parametrů pro mandanta

Po spuštění se vymaže veškeré uživatelské nastavení (tabulka MEMPAR) pro daného mandanta.

Book Contents

Book Index

Výmaz parametrů pro CONF

Vymaže veškeré uživatelské nastavení (nastavení sloupců, barvy, formáty, filtry, setřídění…), které je společné pro více mandantů. Výmaz parametrů pro CONF není tedy vázán na konkrétního mandanta. Uživatel nesmí před spuštěním této funkce vstoupit do žádné knihy, jelikož by se nastavení parametrů knihy načetlo a po spuštění funkce Výmaz parametrů pro Conf by se nenastavilo implicitní nastavení.

Book Contents

Book Index

Parametry ARES

Funkce slouží pro nastavení stahování informací z databáze ARES.

pic_3334_2021.png

Obr.: Zadání parametrů ARES

Popis polí:

Stahovat DIČ z rožšířeného registru

Zatržením tohoto pole se bude vyplňovat také DIČ, pokud jej firma má. Při vyplnění pole DIČ se automaticky zaškrtne také pole Doklady nákupu - typ daně DPH.

Stahovat údaje z Obchodního rejstříku

Zatržením tohoto pole se bude stahovat výpis z Obchodního rejstříku na 8. stranu Partnera do pole Komentář.

Vložit obec do ulice v případě, že ulice neexistuje

Zatržením tohoto pole se doplní část obce do názvu ulice, v případě, že ulice není v adrese firmy obsažena. Pokud neexistuje část obce, doplní obec.

Spojit obec a část obce do jednoho pole

Při zatržení tohoto pole se hodnota pole Obec vloží za pomlčku do pole Místo. Např. "Libchavy - Horní Libchavy".

Vložit městskou část místo názvu části obce

Zatržením tohoto pole se do pole Místo v adrese doplní hodnota z elementu <dtt:Nazev_mestske_casti>. Pokud tato hodnota v číselníku pro Místa neexistuje, pak bude vytvořena.

Stát Česká republika

Povinné pole. Uživatel vybere záznam, který reprezentuje Českou republiku.

Pozn.: Řeší situace, kdy někteří uživatelé mají ve zkratce státu "CZ" a jiní "CZE".

Webové adresy

Adresy, které jsou uvedeny v databázi ARES a které jsou použity pro stahování údajů.

Typ komentáře marketingu

Otevřou se číselníky s typy pro komentáře.

Nastavit tyto parametry má právo každý uživatel, který má právo na změnu partnera.

Při komunikaci se serverem ARES se pro připojení použije nastavení, které je možno definovat pomocí funkce Správce / Nastavení internetového připojení. Na tomto místě je tedy možno nastavit připojení přes případný proxy server.

Book Contents

Book Index

Parametry ISDS

pic_5997.png

Obr.: Parametry ISDS