Book Contents

Book Index

Uživatelé - parametry

V této knize jsou jednotlivým uživatelům systému definována přístupová práva, skupiny práv apod.

Book Contents

Book Index

Kniha Uživatelé - parametry

Kniha Uživatelé-parametry slouží pro správu uživatelů IS K2. Zakládáme zde nové uživatele.

Každý uživatel je jednoznačně identifikován svým číslem, které se používá pro nastavení pracovního adresáře, zkratkou a heslem (viz kapitola Úvod - Přihlášení uživatele do systému K2). Toto heslo si může každý uživatel kdykoliv změnit sám. Správce má pouze možnost vymazat kterémukoliv uživateli jeho heslo klávesou F8. V poli Počet znaků hesla je možné nastavit minimální délku hesla při jeho změně.

pic_240_2021.png

Obr.: Kniha Uživatelé

Popis sloupců:

Zkratka

Pomocí zkratky se bude při startu systému uživatel přihlašovat.

Jméno

Ke zkratce je v tabulce připojeno celé jméno, které se pak automaticky doplňuje do příslušných položek a tiskne se na doklady.

Číslo

Pořadové číslo uživatele v programu.

Mandant

Název mandanta s jehož daty má uživatel pracovat.

S

Pokud je daný uživatel aktuálně přihlášen do IS K2, zobrazí se v tomto sloupci smajlík. Pokud uživatel aktuálně přihlášen není, nezobrazí se nic.

Pozn.: Seznam právě přihlášených uživatelů můžete vidět ve Správě licence (Správce - Systém - Správa licence).

Na 0. straně lze přes nabídku menu modulu Formulář - Hromadné akce spouštět následující akce:

Změna uživatelských parametrů:

Po výběru se vyvolá formulář Parametry uživatele, který vypadá podobně jako "klasický" formulář Parametry uživatele s tím rozdílem, že je zde navíc umístěna záložka č. 9 - Seznam. Na této straně se automaticky zapisuje seznam parametrů, které jsme definovali na 1. - 5. záložce formuláře.

U každého parametru jsou zobrazena dvě zatrhávací pole. Prvním příznakem označujeme parametry, které chceme měnit, druhým určujeme, jak se parametr bude chovat. Po stisknutí tlačítka OK se změní parametry u všech uživatelů, kteří jsou vybráni ve vyhodnocovacím filtru.

Druhou variantou, jak definovat parametry, které chceme měnit u více uživatelů, je využít 9. stranu formuláře s označením Seznam. Ve Změně pomocí klávesy Ins vkládáme na tuto stranu jednotlivé parametry a zároveň určujeme jejich chování.

Obr.: Formulář Parametry uživatele spuštěný nad knihou Uživatelé

Změna práv podle vzoru:

Zkopíruje nastavení práv (skupiny práv, skupiny pro tisky, skupiny pro prohlížení záznamů, skupiny pro změnu záznamů, práva nebo zakázaná pole datových modulů) ze zvoleného vzorového uživatele na všechny uživatele vybrané ve vyhodnocovacím filtru.

pic_404_2021.png

Obr.: Formulář Hromadná změna

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana - Uživatelé)

Na 1. straně karty Uživatelé jsou zobrazeny základní údaje o každém uživateli, tj. jeho Zkratka, Jméno, Stav, pořadové Číslo a aktuální Mandant. Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny další doplňující údaje.

Obr.: Uživatelé - 1. strana

Popis vybraných polí:

Stav

Stav uživatele slouží k možnosti ukončit práci daného uživatele a k zablokování přístupu do programu. Níže jsou uvedeny příznaky možných stavů:

 

bez příznaku

Stav Neaktivní (N) - Uživatel není přihlášen do systému. Jestliže oprávněná osoba změní uživateli stav z Aktivní na Neaktivní, uživateli se program automaticky ukončí. Uživatel se však může opět přihlásit. Změna stavu na Neaktivní se využívá v případě, že uživateli potřebujeme změnit např. firmu.

 

PIC_1069i

Stav Aktivní (A) - Běžný aktivní uživatel K2, bez ohledu na to, zda je právě přihlášen či nikoliv. Změnu stavu můžeme měnit přes Hromadné akce anebo klávesami Alt+F10, a to pouze z aktivního na neaktivní stav.

 

Stav Blokovaný uživatelem (T) - Uživatel není přihlášen do systému a není mu dočasně dovoleno se ani přihlásit. Tento stav se nastavuje uživatelům například při reinstalaci, aby ostatní uživatelé nemohli vstoupit do programu.

 

Stav Vyřazený (K) - Uživatel je sice v evidenci, ale není mu dovoleno přihlásit se do systému. Tento stav je důležitý pro ty případy, kdy daný uživatel vytvářel dříve v programu doklady, ale již nebude pracovat s programem. V evidenci však musí zůstat, aby zůstala uchována informace o jeho změnách dokladů. Dalším příkladem je situace, kdy uživatel zadal chybně heslo a nemá možnost ho zadat znovu (tedy překročit počet neplatných hesel uvedené na 1. straně). Do stavu Vyřazený je možné uživatele přenout ze stavu Neaktivíní nebo Blokovaný uživatelem. Tento stav nelze nastavit pomocí kláves Alt+F10 nebo hromadnou změnou,ale pouze pomocí změny uživatele a klávesy F5 u uživatele, kterému chceme stav nastavit.

Ze tohoto stavu není možné uživatele přepnout do stavu aktivní. Řešením je změna jeho stavu na Neaktivní. Následně se uživatel může opět korektně přihlásit do K2.

 

Stav Blokovaný programem (Z) - program IS K2 neumí standardně nastavit tento stav, ale umí jej rozpoznat. Stav může být nastaven speciálním skriptem, který si uživatel vytvoří. Pokud je tento stav uživateli přiřazen tímto skriptem, program bude na takového uživatele reagovat stejným způsobem, jako při stavu Blokovaný uživatelem. Pro odlišení významu má každý stav svou položku v knize stavů.

Kód

Volně použitelný třídící kód.

Funkce

Přidělení funkce danému uživateli - má pouze informativní charakter.

Omezení přístupu

Funkce je přístupná ve Změně nebo v Prohlížení. Slouží pro stanovení maximálního počtu přihlášení na uživatele a dále mandanty, ke kterým se bude moct uživatel přihlásit.

pic_2356

Obr.: Omezení přístupu

pic_2357

Obr.: Seznam povolených mandantů

Pokud v tomto seznamu nebude uveden žádný mandant, uživatel má automaticky přístup ke všem mandantům.

Priorita

Pole Priorita se používá při zápisu do databáze, kdy se jednotliví uživatelé, kteří požadují zápis, řadí do fronty a jsou postupně obsluhováni. V případě zařazování do fronty uživatel předbíhá ve frontě ty uživatele, kteří mají v poli Priorita vyšší číslo.

Poznámka

Libovolný text.

Skupina pro formuláře

Každý uživatel může být zařazen do skupiny uživatelů, kteří mají z nějakého důvodu určité formuláře editované jinak než ostatní uživatelé (např. jiný název polí na kartách, různě dlouhá tlačítka apod.). Pokud mají změny platit jen pro vybranou skupinu uživatelů, napíšeme do tohoto pole název adresáře skupiny, které se provedené změny budou týkat. Stisknutím pravého tlačítka myši v poli formuláře se vyvolají nástroje pro editaci pole.

Pozn.: Uživatel si může formuláře editovat sám, ale po uložení změn se tyto projeví v celé firmě, tzn. všem uživatelům přihlášeným do dané firmy. Aby v důsledku svévolné editace formulářů nedošlo později ke zbytečným komplikacím, doporučujeme obrátit se s požadovanými detaily a odlišnostmi od standardní verze K2 na konzultanty firmy K2 atmitec.

Počet znaků hesla

Číslo označující minimální vyžadovaný počet znaků hesla při přihlášení do K2.

Platnost hesla ve dnech

Počet dnů platnosti zadaného hesla. Po uplynutí této lhůty není uživateli umožněn při přihlášení přístup. Program na uplynutí platnosti hesla upozorní a automaticky zobrazí formulář pro zadání původního a následně nového hesla.

Datum

Platnost hesla do nastaveného data.

Počet neplatných hesel

Počet pokusů pro zadání hesla. V případě, že uživatel zadá špatně heslo i na poslední pokus, je mu zablokován přístup do IS K2 a v Uživatelích bude mít v poli Stav nastaven popis Vyřazený. Následně musí správce v Uživatelích změnit stav z Vyřazený na Neaktivní, aby bylo uživateli umožněno přihlásit se do systému.

Zbývá pokusů

Číslo upozorňující na zbývající počet pokusů zadání hesla pro přihlášení uživatele do systému. Automaticky je doplněn maximální počet pokusů, který se rovná číslu v poli Počet neplatných hesel. Pak se snižuje o počet chybných přihlášení do K2. Jakmile se uživatel přihlásí pod správným heslem, toto pole se opět naplní maximálním možným počtem pokusů. Pokud provedeme neúspěšné přihlášení po době zadané v poli Doba zadávání, pak se počet zbývajících pokusů nastaví na hodnotu v poli Počet neplatných hesel mínus jedna.

Doba zadávání (min.)

Zde si zvolíme dobu, po kterou se eviduje počet chybných přihlášení do K2. Po uplynutí této doby se do pole Zbývá pokusů automaticky doplní maximální možný počet přihlášení a systém začne chybná přihlášení počítat znovu. Opětovné doplnění max. počtu přihlášení neplatí u Vyřazeného uživatele. Pak musí zasáhnout správce viz. výše (pole Počet neplatných hesel).

Čas prvního chybného hesla

Do tohoto pole se zapíše čas, kdy se uživatel poprvé přihlásil pod chybným heslem. Po úspěšném přihlášení se toto pole vynuluje. Pokud zadáme chybné heslo po Době zadávání, pak se čas v tomto poli nastaví na aktuální.

Telefon

Telefonní číslo.

Mobil

Mobilní číslo.

Fax

Fax.

E-mail

E-mailová adresa.

Oddělení

Oddělení.

Středisko

Středisko.

Book Contents

Book Index

Skupiny práv (3. strana - Uživatelé)

Na 3. straně můžeme každému uživateli přidělit skupinu práv výběrem skupiny z tabulky Skupiny uživatelů. Tímto si ulehčíme práci v tom, že např. účetní přidělíme implicitně nastavenou skupinu práv pro účetní a není potřeba definovat jednotlivá práva. Navíc máme možnost upravovat jak přidělenou skupinu práv (některé z nich omezit, nebo zakázat), ale i přidělovat jiná práva, která nejsou nadefinována ve skupině práv pro účetní.

Obr.: Uživatelé - 3. strana

V pravé části přidělujeme Skupiny pro tisk. Nejprve si vytvoříme skupiny, kde vyplníme jejich zkratku, popis a odkaz, na který se budeme odkazovat v tiskových sestavách. Přiřadíme vybrané skupiny pro tisk danému uživateli. V nabídce F9 nad libovolným modulem následně přiřazujeme skupinu tisku pro některé sestavy (na 1. straně - pole Skupina tisků). Má-li uživatel přidělené určité skupiny pro tisk, bude moci tisknout pouze ty sestavy, které mají na 1. straně vyplněnou tuto skupinu tisků anebo prázdné pole.

Book Contents

Book Index

Práva na zakázaná pole (6. strana)

Na 6. straně karty Uživatelé se definují zakázaná pole pro uživatele. Jsou to pole nadefinovaná programem jako implicitní (viz kapitola Základní funkce - Funkce Menu modulu - Formulář - Akce - Pokročilé - Uložení implicitních hodnot).

Obr.: Číselník Registrované moduly pro 6. stranu karty Uživatelé (Ins)

Pro zadání zakázaných polí je nutné nejdříve vybrat, ze kterého datového modulu (Zboží, Zakázky atd.) chceme znepřístupnit pole a následně tato pole vybrat.

Obr.: Číselník Pole datového modulu pro 6. stranu karty Uživatelé

Book Contents

Book Index

Přehled nastavených parametrů uživatele (7. strana)

Na 7. straně karty Uživatelé je zobrazen přehled všech parametrů, které jsou různé od implicitního nastavení systém a jsou pro něj nastaveny v Parametrech uživatele. Pokud chceme do tohoto seznamu přidat další parametr, stiskneme v Prohlížení tlačítko Parametry uživatele. Zobrazí se nám formulář Parametry uživatele. Jakmile v tomto formuláři zatrhneme kterékoliv pole, automaticky bude přiřazeno do seznamu na 7. straně.

Pokud jsme ve Změně, další parametry přidáme klávesou Ins. Zobrazí se nám kniha Texty, ze které vybereme daný parametr, zatrhneme pole (nebo vepíšeme požadovanou hodnotu), klávesou Enter výběr potvrdíme a klávesou F2 uložíme. Ve Změně také můžeme parametry mazat, a to klávesou Del.

Obr.: Uživatelé - 7. strana

Book Contents

Book Index

Dvoufaktorové ověřování v IS K2

Dvoufaktorové ověřování je funkce, zajišťující větší bezpečnost při přihlašování uživatele do Webové K2. Princip této funkce včetně podmínek pro její využití je uveden v kapitole Dvoufaktorové ověřování.

Dvoufaktorové ověřování je nutné nastavit uživateli v desktopové verzi K2. Uživatel si následně zaregistruje do IS K2 své mobilní a může funkci využívat????

Před samotným zahájením nastavení dvoufaktorového ověřování je potřeba zkontrolovat, zde jsou v?K2 IS v?parametrech mandanta a jeho vlastnostech zaregistrované loginy aplikací či serveru webových služeb.

Book Contents

Book Index

Vytvoření projektu v rámci služby Firebase pro dvoufaktorové ověřování

Pokud chce firma využívat dvoufaktorové ověřování v IS K2, musí mít vytvořen, pod svým účtem u společnosti Google, projekt v rámci služby Firebase. Tento projekt pak lze využít také pro notifikace.

Služba Firebase je dostupná na adrese https://firebase.google.com/. Podmínkou je, aby byl účet, v rámci kterého chceme projekt Firebase vytvořit, přihlášen ve webovém prohlížeči.

Proces zřízení projektu Firebase probíhá v konzoli, kterou si zobrazíme pomocí tlačítka Go to console, nebo zadáním adresy https://console.firebase.google.com/ do webového prohlížeče. Zde pak vytvoříme nový projekt pomocí tlačítka Add project.

pic_4674

Obr.: Přidání nového projektu

V dalším okně je nutné zadat název projektu do pole Project name.

pic_4675

Obr.: Vytvoření projektu Firebase - krok č. 1

Tlačítkem Continue název projektu potvrdíme a dostaneme se na druhou obrazovku, kde není nutné provádět žádná další nastavení.

pic_5801

Obr.: Vytvoření projektu Firebase - krok č. 2

V následujícím okně je pak nutné nastavit lokalitu v poli Analytics location na Czechia a souhlasit s licenčními podmínkami zatržením příslušného pole.

pic_5804

Obr.: Vytvoření projektu Firebase - krok č. 3

Tlačítkem Create project nastavení potvrdíme a provedeme vytvoření projektu Firebase. O úspěšném vytvoření jsme informováni následujícím dialogovým oknem.

pic_4676

Obr.: Vytvoření projektu Firebase

Na této obrazovce potvrdíme vytvoření nového projektu pomocí tlačítka Continue.

Book Contents

Book Index

Vytvoření Web API Key

Pro fungování dvoufaktorového ověřování je nutné mít v rámci projektu Firebase vytvořený tzv. Web API Key. Vytvoření klíče provedeme v sekci Authentification.

pic_5805

Obr.: Zobrazení sekce Authentification v rámci projektu Firebase

V této sekci pak stačí kliknout na tlačítko Get started. Následně dojde k vygenerování Web API Key pro daný projekt.

pic_5810

Obr.: Tlačítko pro vytvoření Web API Key pro projekt Firebase

Book Contents

Book Index

Vytvoření aplikace pro Android

Pokud chce firma realizovat dvoufaktorové ověřování prostřednictvím mobilních zařízení s operačním systémem Android, tak je nutné v rámci služby Firebase vytvořit aplikaci pro Android.

To provedeme tak, že v sekci Project Overview klikneme na ikonu Android.

pic_4677

Obr.: Vytvoření aplikace pro Android

V zobrazeném okně je nutné do pole Android package name doplnit název aplikace. Google doporučuje zvolit název, který se skládá z 3 úrovní. Dále je zde možné zadat zkrácený název aplikace, tzv. Nickname.

pic_5825

Obr.: Vytvoření aplikace pro Android

Tlačítkem Register app nastavení potvrdíme. Vytvoří se aplikace pro Android a zpřístupní se sekce Download config file pro stažení konfiguračního souboru "google-services.json". Stažení souboru je nutné pouze pro nastavení notifikací, nikoliv pro dvoufaktorové ověřování.

pic_4679

Obr.: Stažení souboru "google-services.json"

Pomocí tlačítka Next přejdeme do další sekce Add Firebase SDK, kterou je možné přeskočit. Přeskočit můžeme také poslední krok, který je pouze informativní s odkazem na dokumentaci Firebase. Aplikace pro Android je nyní vytvořena a pomocí tlačítka Continue to console se vrátíme na úvodní stránku. Pro funkčnost dvoufaktorového ověřování není nutné v této aplikaci žádné další nastavení.

Pro funkčnost notifikací je dalším krokem stažení souboru "google-services.json", který je součástí aplikace pro Android. Soubor je nutné otevřít v textovém editoru.

V textu vyhledáme identifikátor mobilesdk_app_id a jeho hodnotu doplníme do pole ID služby pro notifikace v nastavení aplikace K2 Android klient.

pic_4680

Obr.: Identifikátor mobilesdk_app_id

Po zadání identifikátoru a zapnutí příjmu notifikací se dané mobilní zařízení přihlásí k odběru notifikací touto službou.

Book Contents

Book Index

Vytvoření aplikace pro iOS

Pro realizaci dvoufaktorového ověřování na mobilních zařízeních s iOS je nutné v projektu Firebase vytvořit aplikaci pro tuto platformu.

V sekci Project Overview tedy klikneme na ikonu iOS.

pic_5826

Obr.: Vytvoření aplikace pro iOS

Zobrazí se průvodce pro vytvoření aplikace pro iOS. V prvním zobrazeném okně zadáme název aplikace v poli iOS bundle ID. Pro správnou funkčnost dvoufaktorového ověřování na iOS je nutné zadat název ve tvaru cz.k2.K2security! Další pole slouží pro zadání zkráceného názvu aplikace, (App nickname) a App store ID (není nutné).

pic_5829

Obr.: Vytvoření aplikace pro iOS

Nastavení potvrdíme tlačítkem Register app. Dojde k vytvoření aplikace pro iOS a zobrazí se další obrazovka Download config file. Ta slouží pro stažení konfiguračního souboru, který však dvoufaktorové ověřování ani notifikace na iOS nevyžadují.

Pomocí tlačítka Next přejdeme do další sekce Add Firebase SDK, kterou je možné přeskočit. Stejně tak je možné přeskočit sekci Add initialization code.

Poslední okno je již pouze informativní s odkazem na dokumentaci Firebase. Aplikace pro iOS je nyní vytvořena a pomocí tlačítka Continue to console se vrátíme na úvodní stránku.

Book Contents

Book Index

Import certifikátu pro iOS

Dvoufaktorové ověřování na iOS vyžaduje použití certifikátu, který je distribuován společně s IS K2. Tento certifikát je nutné naimportovat do aplikace pro iOS ve službě Firebase. Certifikát je uložen v adresářové struktuře IS K2.

V rámci projektu Firebase provedeme import certifikátu v sekci Project settings. V Project overview klikneme na ikonu ozubeného kolečka a dále použijeme volbu Project settings.

pic_5831

Obr.: Zobrazení sekce Project settings

V sekci Project settings přejdeme na záložku Cloud Messaging. Zde je aplikace pro iOS. Certifikát naimportujeme pomocí tlačítka Upload v části APNs Authentication Key.

pic_5832

Obr.: Aplikace pro iOS - tlačítko pro upload certifikátu

Stisknutím tlačítka Upload se již zobrazí okno pro import vlastního certifikátu.

pic_5833

Obr.: Nastavení pro import certifikátu pro aplikaci iOS

Zde tlačítkem Browse zobrazíme okno, kde v adresářové struktuře IS K2 vybereme příslušný certifikát. Certifikát se nachází ve složce SupportFiles a dále ve složce iOSTwoFactorCertificate. Název certifikátu je "AuthKey_9LHP63UZK7.p8".

V okně je dále nutné zadat Key ID. Zde vypníme klíč ve tvaru "9LHP63UZK7". Tento klíč je uveden v názvu certifikátu.

Poslední pole, které je zde nutné vyplnit je Team ID. Zde zadáme hodnotu "636AVU7ES8"

Stisknutím tlačítka Upload pak dojde k nahrání certifikátu do aplikace pro iOS. Import certifikátu a správné vyplnění Key ID a Team ID je podmínkou pro fungování dvoufaktorového ověřování na mobilních zařízeních s iOS.

Book Contents

Book Index

Nastavení dvoufaktorového ověřování uživateli

Zapnutí dvoufaktorového ověřování pro konkrétního uživatele provedeme v IS K2 v knize Uživatelé nastavení zabezpečení. Zde je nutné zatrhnout volbu Dvoufaktorové ověřování při přístupu z webu. Pak bude systém, při přihlášení uživatele do webové K2, vyžadovat ověření pomocí mobilní aplikace.

pic_5213

Obr.: Nastavení dvoufaktorového ověřování uživateli

Uživatel musí být dále propojen s Kontaktní osobou. Důvodem jsou přihlašovací údaje, pro přístup mobilní aplikace přes webové služby do IS K2. Ty nastavujeme vždy na kontaktní osobě.

Propojení kontaktní osoby s uživatelem můžeme realizovat ve formuláři, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Referent.

pic_5214

Obr.: Propojení kontaktní osoby s uživatelem

Na záložce Web, e-shop na kartě kontaktní osoby pak nastavíme přihlašovací údaje pro přístup mobilní aplikace do IS K2. To provedeme v sekci Přihlášení k webu, eshopu. Zde je nutné zadat konkrétní web a následně pak přihlašovací údaje.

pic_5215

Obr.: Nastavení přístupu přes webové služby

Další nastavení je nutné provést v Parametrech mandanta na záložce Ostatní. Zde si pomocí tlačítka Vlastnosti zobrazíme formulář, kde na záložce Vlastnosti zadáme URL adresu webových služeb, pomocí kterých bude dvoufaktorové ověřování realizováno a také identifikátor těchto služeb (webu). Jedná se vždy o ty webové služby, ke kterým jsou přiřazeny přihlašovací údaje zadané na kartě kontaktní osoby.

pic_5216_2022

Obr.: Nastavení webových služeb v parametrech mandanta

Zde v poli Two Factor LoginWS nastavíme URL adresu webových služeb a v poli Two Factor LoginIO identifikátor webových služeb. Tento identifikátor je možné vyčíst z konfiguračního souboru "K2.INI" aplikačního serveru.

pic_5217

Obr.: Identifikátor webových služeb

Druhou možností jak získat tento identifikátor je v seznamu webů. Tento seznam si zobrazíme např. z karty kontaktní osoby při nastavování přístupu pro mobilní aplikaci na záložce Web, eshop. Do seznamu je nutné přidat nový sloupce Číslo (Id). V tomto sloupci je pak uveden identifikátor daného webu.

pic_5218

Obr.: Seznam webů

Book Contents

Book Index

Nastavení údajů Firebase

Další nastavení pro funkčnost dvoufaktorového ověřování je nutné provést ve formuláři pro nastavení notifikací. Zde je několik údajů projektu pro dvoufaktorové ověřování na platformě Firebase. Přes tento projekt je pak ověřování realizováno.

pic_5219

Obr. Formulář pro nastavení údajů projektu Firebase

Popis polí:

Server key

Klíč z nastavení služby Firebase Cloud Messaging.

Android App ID

Identifikace aplikace z obecného nastavení projektu platformy Firebase pro Android aplikaci.

iOS App ID

Identifikace aplikace z obecného nastavení projektu platformy Firebase pro iOS aplikaci.

Api Key

Klíč rozhraní z obecného nastavení projektu platformy Firebase (Web API Key).

Project ID

Identifikace projektu z obecného nastavení projektu platformy Firebase.

Sender ID

Identifikace odesílatele z nastavení služby Firebase Cloud Messaging.

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých práv

Book Contents

Book Index

Číselníky

Book Contents

Book Index

ABC analýzy

Prohlížení ABC analýz

Umožňuje uživateli spustit knihu ABC analýz. Současně má uživatel na straně "V" ve Zboží zobrazenu záložku ABC analýzy, a v knize Dodavatelé / Odběratelé zobrazenu záložku "V".

Výmaz ABC analýz

Umožňuje uživateli smazat vypočtené analýzy.

Výpočet ABC analýz

Umožňuje uživateli spustit výpočet analýz.

Konfigurace ABC analýz - definice

Umožňuje uživateli editovat konfigurace ABC analýz.

Konfigurace ABC analýz - výběr

Umožňuje uživateli nastavit implicitní konfiguraci (v knize Zboží a knize Dodavatelé/Odběratelé). Současně umožňuje uživateli zobrazit (prohlížet) seznam konfigurací.

Book Contents

Book Index

Adresní klíče

Editace adresního klíče

Právo dovoluje uživateli měnit adresní klíč.

Potvrzení (zamčení) adresního klíče

Umožňuje uživateli potvrdit adresní klíč (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení (odemčení) adresního klíče

Umožní uživateli potvrzený adresní klíč odpotvrdit (Ctr+F2).

Book Contents

Book Index

Adresy

Prohlížení adresních údajů

Umožňuje uživateli prohlížet odkazy do Míst, PSČ a adres samotných.

Book Contents

Book Index

Analytické osy

Nové středisko

Dovoluje uživateli přidat do číselníku nové středisko.

Změna střediska

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v číselníku změnu pole Popis.

Nový kód zakázky

Umožňuje uživateli vytvořit nový kód zakázky.

Změna kódu zakázky

Umožňuje uživateli změnit kód zakázky.

Potvrzení kódu zakázky

Umožňuje uživateli potvrdit kód zakázky.

Odpotvrzení kódu zakázky

Umožňuje uživateli odpotvrdit kód zakázky.

Změna stavu potvrzeného kódu zakázky

Umožňuje uživateli změnit pomocí kláves Ctrl+Alt+F5 pole Stav na potvrzeném kódu zakázky.

Nový sumační kód zakázky

Umožňuje uživateli vytvořit nový sumační kód zakázky.

Změna sumačního kódu zakázky

Umožňuje uživateli změnit sumační kód zakázky.

Potvrzení sumačního kódu zakázky

Umožňuje uživateli potvrdit sumační kód zakázky.

Odpotvrzení sumačního kódu zakázky

Umožňuje uživateli odpotvrdit sumační kód zakázky.

Změna kódu 1

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 1.

Změna kódu 2

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 2.

Změna kódu 3

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 3.

Změna kódu 4

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 4.

Změna kódu 5

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 5.

Změna kódu 6

Umožňuje uživateli přidat a editovat kód v číselníku Kód 6.

Nový kód zboží

Umožňuje uživateli přidat do číselníku Kód zboží nový kód zboží.

Změna kódu zboží

Umožňuje uživateli editovat kód zboží v číselníku kódů zboží.

Prohlížení referenta

Uživatel může zobrazit záznamy knihy Referenti.

Editace referenta

Uživatel může v číselníku Kontaktní osoby a Personální údaje vytvořit záznam do číselníku Referenti. Tzn. může kontaktní osobě nastavit referenta tlačítkem Vytvořit referenta.

Referent - změna pole Sazba zahraničního stravného

Uživatel může v číselníku Referenti měnit Sazbu zahraničního stravného.

Editace prostředku

Uživatel může vytvořit a změnit záznam v číselníku Prostředky.

Konfigurace nastavení - vyhodnocení

Umožňuje uživateli provést nastavení výpočtových vzorců pro analytické osy.

Konfigurace nastavení - výběr

Umožňuje uživateli vybrat výpočtový vzorec na analytické ose.

Konfigurace analytických os

Umožňuje spustit funkci Konfigurace analytických os.

Book Contents

Book Index

Barvy (popis práv)

Prohlížení barev

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Barvy a prohlížet jednotlivé strany této knihy.

Změna barev

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět přípustné změny v číselníku Barvy.

Book Contents

Book Index

Celní sazebník (popis práv)

Změna celního sazebníku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět u číselníku změnu přípustných údajů.

Nový celní sazebník

Právo dovolí uživateli přidat do číselníku novou položku Celního sazebníku.

Book Contents

Book Index

SKP (popis práv)

Změna CZ-CPA

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů v číselníku CZ-CPA.

Nový CZ-CPA

Dovoluje uživateli přidat do číselníku nový záznam CZ-CPA.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské produktové skupiny (popis práv)

Změna dodavatelské produktové skupiny

Opravňuje uživatele vstoupit do Změny a provést změnu údajů na 1. straně dodavatelské produktové skupiny.

Nová dodavatelská produktová skupina

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do knihy Dodavatelské produktové skupiny novou položku.

Book Contents

Book Index

Dodavatelé a odběratelé (popis práv)

Prohlížení zákazníka

Právo dovoluje vstup do knihy Dod./Odb. a prohlížení jednotlivých stran číselníku. Bez tohoto práva nelze s touto knihou pracovat.

Změna zákazníka

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u konkrétního zákazníka.

Nový zákazník

Právo dovolí uživateli přidat do číselníku nového zákazníka.

Nový zákazník s kopií

Právo umožňuje uživateli přidat do číselníku nového zákazníka kopií (F6).

Prohlížení 2. strany

Dovoluje uživateli prohlížet 2. stranu zákazníka.

Prohlížení 3. strany

Uživatel smí prohlížet 3. stranu zákazníka.

Prohlížení 4. strany

Právo dovoluje prohlížení 4. strany zákazníka.

Prohlížení 5. strany

Uživatel smí prohlížet 5. stranu zákazníka.

Prohlížení 6. strany

Právo umožňuje prohlížení 6. strany zákazníka.

Prohlížení 7. strany

Dovoluje uživateli prohlížet 7. stranu zákazníka.

Změna 7. strany

Právo umožňuje na 7. straně zákazníka vkládat, měnit či vymazávat odběratelské ceny.

Prohlížení 8. strany

Uživatel smí prohlížet 8. stranu zákazníka.

Změna cenové skupiny (i prodej)

Uživatel je oprávněn měnit pole Cen. sk. na 1. straně číselníku.

Změna zkratky zákazníka

Opravňuje uživatele provést ve Změně změnu pole Zkratka 1 v číselníku Dod./Odb.

Změna kreditu a blokací zákazníka

Právo umožňuje uživateli měnit pole Kredit min. a Kredit max. na 1. straně číselníku Dod./Odb.

Změna splatnosti zákazníka pro prodej

Uživateli umožní měnit splatnost zákazníka na kartě Dod./Odb. na 1. straně v části Prodej.

Změna splatnosti zákazníka pro nákup

Uživateli umožní měnit splatnost zákazníka na kartě Dod./Odb. na 1. straně v části Nákup.

Hromadná změna zákazníka

Právo umožní uživateli hromadně měnit položky v knize Dod./Odb.

Změna časově platných údajů

Uživatel může editovat záznamy v knize verzovaných polí i zpětně.

Změna bankovního účtu

Právo umožňuje uživateli provádět změny v záložce Banky - vkládání nového bankovního účtu, změny v bankovních účtech.

Zařazení Odb./Dod. do adresního klíče

Právo umožňuje přidat do adresních klíčů dalšího Odb./Dod.

Odebrání Odb./Dod. z adresního klíče

Právo umožňuje z již existujících adresních klíčů odmazat Odb./Dod.

Použití zněplatněného zákazníka

Právo umožňuje použít v dokladech prodeje a nákupu i zákazníka, který je již zneplatněný. Uživatel je nejprve informován hláškou, že je tento zákazník zneplatněný. Po potvrzení hlášky lze takového zákazníka vložit na doklad.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (popis práv)

Prohlížení číselníku dokumentů

Právo dovoluje vstoupit do knihy Dokumenty a prohlížet jednotlivé strany číselníku.

Změna číselníku dokumentu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v číselníku Dokumenty změnu údajů.

Změna adresáře

Právo umožňuje uživateli změnit cestu k dokumentu.

Nový dokument

Uživatel smí vytvořit nový dokument.

Změna konfigurace dokumentu

Umožňuje uživateli měnit údaje v číselníku Typy dokumentů.

Nový typ dokumentu

Opravňuje uživatele přidat do číselníku Typy dokumentů nový typ dokumentu.

Zařazování a vyřazování dokumentu

Umožňuje uživateli vkládat a mazat dokumenty na 9. straně záznamů. Uživatel musí mít zároveň právo na změnu daného dokladu.

Prohlížení dokumentů

Právo na prohlížení dokumentů zařazených na 9. straně.

Zařazování a vyřazování dokladu

Umožňuje uživateli vkládat a mazat doklady na 9. straně záznamů v případě, že uživatel nemá právo na změnu příslušného modulu. Pokud má uživatel právo na změnu v příslušném modulu, pak má vždy právo pracovat s doklady na 9. straně.

Book Contents

Book Index

Druhy zboží (popis práv)

Změna druhu zboží

Opravňuje uživatele vstoupit do Změny a provádět změnu údajů v číselníku Druhy zboží.

Nový druh zboží

Uživatel smí vytvořit a přidat do číselníku nový druh zboží.

Nastavení zákazu zařazení druhu zboží na doklady

Uživatel smí nastavit zákazy druhu zboží pro jednotlivé doklady nákupu, prodeje a skladu na 2. straně číselníku Druhy zboží.

Book Contents

Book Index

Jazykové dodatky (popis práv)

Změna jazykového dodatku

Opravňuje uživatele provést změnu údajů na 1. straně jazykového dodatku.

Nový jazykový dodatek

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do knihy Jazykové dodatky novou položku.

Změna šablony jazykového dodatku

Opravňuje uživatele změnit šablonu jazykového dodatku.

Nová šablona jazykového dodatku

Opravňuje uživatele vytvořit novou šablonu jazykového dodatku.

Book Contents

Book Index

Kódy (popis práv)

Změna kódu zákazníka

Umožňuje uživateli editovat kód v číselníku kódů zákazníka.

Nový kód zákazníka

Umožňuje uživateli přidat do číselníku Kód nový kód zákazníka.

Změna skupiny zákazníka

Umožňuje uživateli editovat skupinu v číselníku skupin zákazníka.

Nová skupina zákazníka

Umožňuje uživateli přidat do číselníku Skupina novou skupinu zákazníka.

Změna skupiny zboží

Umožňuje uživateli editovat skupinu v číselníku skupin zboží.

Nová skupina zboží

Umožňuje uživateli přidat do číselníku Skupina novou skupinu zboží.

Book Contents

Book Index

Kontrakty (popis práv)

Prohlížení kontraktů

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Kontrakty a prohlížet jednotlivé strany číselníku. Bez tohoto práva nelze s kontrakty pracovat.

Změna kontraktu

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u kontraktu změnu přípustných údajů.

Nový kontrakt

Dovoluje uživateli vytvořit nový kontrakt.

Book Contents

Book Index

Legislativy

Editace legislativy

Uživatel smí vytvořit a změnit záznam v číselníku Legislativy.

Změna legislativy v číselnících

Uživatel smí v číselnících, rozdělených dle legislativy (např. Typ daně, Sazba DPH, ...) změnit pole Legislativa.

Book Contents

Book Index

Měrné jednotky (popis práv)

Změna měrné jednotky

Opravňuje uživatele vstoupit do Změny a provádět změnu údajů na 1. straně číselníku.

Nová měrná jednotka

Uživatel smí vytvořit a přidat do číselníku novou měrnou jednotku.

Book Contents

Book Index

Obecné

Prohlížení jednoduchých číselníků

Umožňuje uživateli prohlížet jednoduché číselníky (např. Typ daně, Skladová zóna, Měny...).

Book Contents

Book Index

Parametry pro barvy sloupců (popis práv)

Prohlížení parametrů pro barvy sloupců

Uživatel smí vstoupit do knihy Procedury pro barvy a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s parametry pro barvy sloupců pracovat.

Změna parametrů pro barvy sloupců

Dovoluje uživateli provádět změnu parametrů pro barvy sloupců.

Nové parametry pro barvy sloupců

Uživatel smí přidat do knihy Procedury pro barvy nový záznam.

Book Contents

Book Index

Periody (popis práv)

Změna periody

Uživatel smí ve Změně provést změnu údajů na 1. straně periody.

Nová perioda

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do číselníku novou periodu.

Book Contents

Book Index

Písma (popis práv)

Prohlížení písem

Uživatel smí vstoupit do knihy Písma a prohlížet jednotlivé strany této knihy.

Změna písem

Uživatel je oprávněn ve Změně provádět změny na 1. straně číselníku Písma.

Book Contents

Book Index

Poznámky (popis práv)

Změna poznámky/komentáře

Umožňuje uživateli ve Změně provádět v číselníku poznámek/komentáře změnu přípustných údajů.

Nová poznámka/komentář

Uživatel smí vytvořit novou poznámku/nový komentář.

Změna druhu poznámky/Změna typu komentáře

V číselníku Druhy poznámek může uživatel ve stavu Změna editovat existující druh poznámky.

Uživatel smí editovat typ komentáře.

Nový druh poznámky/Nový typ komentáře

Uživateli je umožněno vytvořit nový druh poznámky a přidat jej do číselníku.

Uživateli je umožněno vytvořit nový typ komentáře.

Book Contents

Book Index

Produktové klíče

Editace produktového klíče

Právo dovoluje uživateli měnit produktový klíč.

Potvrzení (zamčení) produktového klíče

Umožňuje uživateli potvrdit produktový klíč (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení (odemčení) produktového klíče

Umožní uživateli potvrzený produktový klíč odpotvrdit (Ctr+F2).

Book Contents

Book Index

Produktové skupiny (popis práv)

Změna produktové skupiny

Dovoluje uživateli ve Změně provést změnu údajů na 1. straně číselníku Produktové skupiny.

Nová produktová skupina

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do knihy Produktové skupiny novou produktovou skupinu.

Book Contents

Book Index

Slevové kupóny

Prohlížení slevového kuponu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Slevového kuponu a prohlížet jednotlivé strany.

Změna slevového kuponu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného kuponu a provádět změnu přípustných údajů.

Potvrzení slevového kuponu

Právo dovoluje uživateli kupon potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení slevového kuponu

Umožňuje uživateli potvrzený kupon odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Změna kupónové akce

Umožní přístup do číselníku Slevová akce.

Book Contents

Book Index

Smlouvy

Editace atributu smlouvy

Uživatel smí vytvořit a měnit záznam v číselníku Atributy smlouvy a Sady atributů.

Editace kódu smlouvy

Uživatel smí vytvořit a měnit záznam v číselníku Kód smlouvy.

Editace typu finančního plnění

Uživatel smí vytvořit a měnit záznam v číselníku Typ finančního plnění.

Editace typu smlouvy

Uživatel smí vytvořit a měnit záznam v číselníku Typ smlouvy.

Editace typu subjektu

Uživatel smí vytvořit a měnit záznam v číselníku Typ subjektu.

Prohlížení atributu smlouvy

Uživatel smí prohlížet záznamy v číselníku Atributy smlouvy a Sady atributů.

Prohlížení typu finančního plnění

Uživatel smí prohlížet záznamy v číselníku Typ finančního plnění.

Prohlížení typu smlouvy

Uživatel smí prohlížet záznamy v číselníku Typ smlouvy.

Book Contents

Book Index

Spotřební daň

Editace číselníků spotřební daně a nomenklatury

Uživatel může měnit a přidávat záznamy v číselnících Spotřební daně a Nomenklatury.

Book Contents

Book Index

Státy (popis práv)

Změna státu a měny

Uživatel smí provádět změnu přípustných údajů v číselníku států a měny.

Nový stát a měny

Dovoluje uživateli přidat do číselníku nový stát a měny.

Book Contents

Book Index

Šarže (popis práv)

Změna šarže

Uživatel má právo vstoupit do Změny a provádět změny v číselníku šarží.

Nová šarže

Dovoluje uživateli přidat do číselníku novou šarži.

Změna zkratky šarže

Umožňuje měnit Zkratku šarže.

Změna skladové ceny šarže

Dovoluje měnit Skladovou cenu šarže.

Nová předdefinovaná hodnota parametru ze šarže

Umožňuje vytvořit novou předdefinovanou hodnotu pro parametry, jejichž hodnota se zadává v šarži. Jde o parametry, které mají aktivovánu volbu Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech a dále volbu Výběr z číselníku hodnot.

Změna a výmaz předdefinované hodnoty parametru ze šarže

Umožňuje změnit a smazat předdefinované hodnoty u parametrů, jejichž hodnota se zadává v šarži. Jde o parametry, které mají aktivovánu volbu Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech a dále volbu Výběr z číselníku hodnot.

Změny ovlivňující parametry v šaržích

Umožňuje uživateli u parametrů aktivovat / deaktivovat volbu Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech .

Změna parametrů šarže

Umožňuje uživateli zadávat či měnit hodnoty parametrů šarže.

Book Contents

Book Index

Typ plánu (popis práv)

Změna typu plánu

Opravňuje uživatele ve Změně provést změnu údajů na 1. straně číselníku Typ plánu.

Nový typ plánu

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do číselníku Typ plánu novou položku.

Book Contents

Book Index

Umístění (popis práv)

Změna umístění

Umožňuje uživateli provést změnu údajů na kartě Umístění.

Nové umístění

Umožňuje uživateli vytvořit nový záznam umístění.

Hromadné generování a výmaz umístění

Umožňuje uživateli hromadné vytváření umístění a výmaz požadovaných umístění.

Book Contents

Book Index

Zboží (popis práv)

Prohlížení zboží

Právo dovoluje vstup do knihy Zboží a prohlížení jednotlivých stran číselníku. Bez tohoto práva nelze se zbožím pracovat.

Změna zboží

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u konkrétního zboží.

Nové zboží

Právo dovolí uživateli přidat do číselníku nové zboží.

Nové zboží s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nové Zboží kopií existujícího záznamu (F6).

Prohlížení 2. strany

Právo umožňuje prohlížení 2. strany zboží.

Změna 2. strany

Právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů na 2. straně zboží.

Prohlížení 3. strany

Uživatel smí prohlížet 3. stranu zboží.

Změna 3. strany

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů na 3. straně zboží.

Prohlížení 4. strany

Právo dovoluje prohlížení 4. strany zboží.

Změna 4. strany

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů na 4. straně zboží.

Prohlížení 5. strany

Uživatel smí prohlížet 5. stranu zboží.

Změna 5. strany

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů na 5. straně zboží.

Prohlížení 6. strany

Právo umožňuje prohlížení 6. strany zboží.

Prohlížení 7. strany

Dovoluje uživateli prohlížet 7. stranu zboží.

Prohlížení 8. strany

Uživatel smí prohlížet 8. stranu zboží.

Změna zkratky 1 zboží

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Zkratka 1 na 1. straně karty Zboží.

Změna zkratky 2 zboží

Dovoluje uživateli ve Změně na 1. straně karty Zboží měnit pole Zkratka 2.

Změna typu zboží

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Typ zboží na 1. straně karty Zboží.

Změna druhu zboží

Umožňuje měnit číselník Druh zboží na 1. straně karty zboží.

Změna skladových jednotek

Opravňuje ke změně Skladové jednotky na 1. straně karty Zboží. Netýká se případů, kdy vzniká nová karta Zboží. U nově založených karet je uživateli povoleno definovat skladové jednotky vždy. Bez práva nelze vybranou jednotku ani blokovat.

Změna povolení záporného stavu

Uživatel smí povolit záporný stav na skladě (zboží, šarže - volba Povolen záporný stav), má možnost nastavovat volbu Kontrolovat záporné stavy ve formuláři Změna data potvrzení (ve funkci Změna data potvrzení, Ctrl+F5) a má povoleny akce Potvrzení / Odpotvrzení skladových dokladů s vypnutou kontrolou záporného stavu (Alt+Shift+F2 / Ctrl+Shift+F2).

Změna nastavení skladové evidence

Právo dovolí uživateli nastavit způsob skladové evidence (volby Evidence sér. čísel, Evidence šarží, Evidence umístění, Evidence kódu zakázek).

Změna druhu účtování

Uživatel má právo měnit číselník Druh účtování, který je na 2. straně karty Zboží nebo na 1. straně karty Šarže.

Změna min. a max. množství

Uživatel může měnit minimální a maximální množství na 4. straně karty Zboží.

Změna plánované skladové ceny

Uživatel má právo ve Změně měnit pole Plán. skl. cena, které je na 2. straně karty zboží.

Změna ceny pořízení

Uživatel má právo ve Změně měnit pole Cena pořízení, které je na 2. straně karty zboží.

Změna prodejních cen a cenových skupin

Opravňuje uživatele ve Změně měnit prodejní ceny a ceny cenových skupin na 5. straně karty Zboží.

Hromadná změna zboží

Umožňuje uživateli provádět hromadnou změnu zboží.

Zobrazení blokovaných jednotek

Umožňuje uživateli zobrazit i blokované skladové jednotky tlačítkem Blokované jednotky a případně tuto jednotku vybrat či zachovat v dokladu.

Změna základní skladové jednotky

Právo umožňuje uživateli změnit základní skladovou jednotku na kartě Zboží.

Změna další skladové jednotky

Právo umožňuje uživateli změnit alternativní skladovou jednotku na kartě Zboží.

Konfigurace pokrytí - definice

Uživateli je umožněno vytvořit nový záznam konfigurace pokrytí.

Konfigurace pokrytí - výběr

Uživateli je umožněno si nastavovat/vybírat existující konfiguraci pokrytí.

Nový Parametr, Skupina parametrů, Zařazení

Právo umožňuje uživateli vložit nový parametr, skupinu parametrů, zařazení.

Změna Parametru, Skupiny parametrů, Zařazení

Právo umožňuje uživateli měnit parametr, skupinu parametrů, zařazení.

Vložení volného parametru na kartu Zboží

Právo umožňuje uživateli vkládat volné parametry na karty zboží.

Zadání hodnoty parametru na kartu Zboží

Právo umožňuje uživateli zadávat hodnoty parametru na karty zboží.

Editace Zařazení na Zboží

Uživateli je umožněno měnit hodnotu v poli Zařazení na kartě Zboží.

Zobrazení strany P na Zboží

Uživateli je umožněno mít zobrazenu stranu P, údaje však nemůže editovat.

Změna implicitní varianty technologického postupu

Uživateli je umožněno měnit implicitní variantu TP na 3. straně karty Zboží.

Změna variant zboží

Právo uživateli zpřístupní tlačítka Přidat variantu, Odebrat variantu, Odpojit od variant a Přiřadit k master kartě a editovat tak část Varianty zboží na kartě Zboží (3.strana).

Zobrazení denních přehledů

Uživatel má na straně "V" ve Zboží zobrazenu záložku Denní přehledy.

Zobrazení obrátky zásob

Uživatel má na straně "V" ve Zboží zobrazenu záložku Obrátka zásob.

Konfigurace obrátky zásob - definice

Umožňuje uživateli editovat konfigurace obrátky zásob.

Konfigurace obrátky - výběr

Umožňuje uživateli nastavit implicitní konfiguraci v knize Zboží. Současně umožňuje uživateli zobrazit (prohlížet) seznam konfigurací.

Výpočet obrátky zásob

Umožňuje uživateli spustit výpočet obrátky.

Změna časově platných údajů

Uživatel může editovat záznamy v knize verzovaných polí i zpětně.

Zařazení zboží do produktového klíče

Právo umožňuje uživateli vložit do produktového klíče další zboží.

Odebrání zboží z produktového klíče

Právo umožňuje uživateli odmazat z již existujícího produktového klíče zboží.

Prohlížení predikčních modelů

Právo umožní uživateli prohlížení knihy Predikční modely.

Změna stavu karty zboží

Uživatel může změnit pole Stav.

Změna seznamu stavů karty zboží

Uživatel může přidávat, měnit a mazat záznamy v číselníku Stav.

Použití zněplatněného zboží

Právo umožňuje použít v položkách dokladů nákupu a prodeje i zboží, které již je zneplatněné. Uživatel je nejprve informován hláškou, že je toto zboží zneplatněné. Po potvrzení hlášky lze takovéto zboží vložit jako položku dokladu.

Editace definic pro přepočet pokrytí

Právo umožňuje založit, měnit a mazat definice pro přepočet pokrytí.

Změna nastavení skladové evidence bez kontroly stavu zásob

Umožňuje na kartách zboží provádět změnu voleb sledování skladových evidencí i když pro zboží existuje záznam ve skladové evidenci (zboží je v Dispozici, Zadánu nebo V příjmu). Pozor: taková změna vede k nekonzistenci dat skladové evidence!

Book Contents

Book Index

Značky zboží (popis práv)

Změna značky zboží

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provést změnu údajů na 1. straně číselníku.

Nová značka zboží

Uživatel smí přidat do číselníku novou značku zboží.

Book Contents

Book Index

Způsob dopravy

Editace způsobu dopravy

Dovoluje uživateli přidat nebo měnit záznam v číselníku.

Book Contents

Book Index

Způsob platby

Editace způsobu platby

Dovoluje uživateli přidat nebo měnit záznam v číselníku.

Book Contents

Book Index

Plánované servisní úkony - PRÁVA

Prohlížení plánovaných servisních úkonů

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Plánované servisní úkony a prohlížet jednotlivé doklady a jejich strany.

Editace plánovaných servisních úkonů

Umožňuje uživateli Plánované servisní úkony vytvářet a vstoupit do režimu Změna.

Book Contents

Book Index

Požadavky na servis - PRÁVA

Prohlížení požadavků na servis

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Požadavky na servis a prohlížet jednotlivé doklady a jejich strany.

Editace požadavku na servis

Umožňuje uživateli Požadavky na servis vytvářet a vstoupit do režimu Změna.

Book Contents

Book Index

Servisovaná zařízení - PRÁVA

Prohlížení servisovaného zařízení

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Servisovaná zařízení a prohlížet jednotlivé strany.

Editace servisovaného zařízení

Umožňuje uživateli Servisovaná zařízení vytvářet a vstoupit do režimu Změna.

Book Contents

Book Index

Doprava

Book Contents

Book Index

Vozidla (popis práv)

Prohlížení vozidel

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Vozidla a prohlížet jednotlivé strany Vozidel. Bez tohoto práva nelze s Vozidly pracovat.

Změna vozidla

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u jednotlivých vozidel změnu přípustných údajů.

Nové vozidlo

Umožňuje uživateli přidat do knihy Vozidla nové vozidlo.

Book Contents

Book Index

Rozvozy (popis práv)

Prohlížení rozvozů

Právo dovoluje uživateli vstoupit do knihy Rozvozy a prohlížet jednotlivé strany rozvozů. Bez tohoto práva nelze s rozvozy pracovat.

Změna rozvozu

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného rozvozu a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Nový rozvoz

Uživatel smí vytvořit nový doklad a přidat jej do knihy Rozvozy.

Book Contents

Book Index

Stazky (popis práv)

Prohlížení stazky

Umožňuje uživateli vstup do knihy ZPVV (Záznamy o provozu a výkonu vozidla) a prohlížení jednotlivých stran Stazek. Bez tohoto práva nelze se Stazkami pracovat.

Změna stazky

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Stazky a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová stazka

Uživatel smí založit novou Stazku.

Potvrzení stazky

Právo umožňuje uživateli Stazku potvrdit (klávesami Alt+F2).

Stornování stazky

Uživatel má právo stornovat Stazku.

Odstornování stazky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Stazku.

Odpotvrzení stazky

Umožňuje uživateli potvrzenou Stazku odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení stazky

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení Stazky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Book Contents

Book Index

Kniha jízd (popis práv)

Prohlížení knihy jízd

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Kniha jízd a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihou jízd pracovat.

Změna knihy jízd

Uživatel smí ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Nová kniha jízd

Dovoluje uživateli vytvořit novou Knihu jízd. Při zadání nové jízdy se tato projeví v evidenci Stazek (ZPVV) a v evidenci Vozidel na 6. straně.

Potvrzení knihy jízd

Právo umožňuje uživateli Knihu jízd potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení knihy jízd

Umožňuje uživateli potvrzenou Knihu jízd odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení knihy jízd

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení Knihy jízd, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Book Contents

Book Index

Cestovní příkazy (popis práv)

Prohlížení cestovního příkazu

Umožňuje uživateli prohlížet knihu Cestovních příkazů.

Změna cestovního příkazu

Klávesou F5 se uživatel dostane do stavu Změna, ve kterém může provádět změny cestovního příkazu.

Nový cestovní příkaz

Uživatel má právo vytvořit nový cestovní příkaz.

Nový cestovní příkaz s kopií

Uživatel má právo vytvořit nový cestovní příkaz kopírováním.

Potvrzení cestovního příkazu

Právo dovoluje uživateli cestovní příkaz potvrdit.

Odpotvrzení cestovního příkazu

UUmožňuje uživateli odpotvrdit potvrzený cestovní příkaz. Pokud nemá pživatel současně právo Změna data potvrzení cestovního říkazu, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení cestovního příkazu

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u cestovního příkazu, který již byl potvrzen. Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrdit doklady s datem potvrzení starším než aktuální datum.

Stornování cestovního příkazu

Uživatel má právo stornovat cestovní příkaz.

Odstornování cestovního příkazu

Uživatel má právo odstornovat stornovaný cestovní příkaz.

Vyúčtování cestovního příkazu

Umožňuje provézt vyúčtování cestovního příkazu.

Zrušení vyúčtování cestovního příkazu

Umožňuje zrušit provedené vyúčtování cestovního příkazu.

Změna stavu potvrzeného cestovního příkazu

Umožňuje změnit Stav na potvrzeném cestovním příkazu.

Změna domácího stravného

Právo umožní vytvořit nové a změnit domácí stravné.

Změna zahraničního stravného

Právo umožní vytvořit nové a změnit zahraniční stravné.

Změna PHM tuzemsko

Právo umožnívytvořit nové a změnit domácí PHM.

Změna v Sazebníku za Km jízdy

Právo umožní vytvořit nové a změnit záznamy v knize Sazebník za Km jízdy.

Editace číselníků Jízdné a místní přeprava, Nocležné, Nutné vedl. výdaje

Právo umožní vytvořit nové a změnit záznamy v uvedených číselnících.

Editace číselníků Krácení tuzemského a zahraničního stravného

Právo umožní vytvořit nové a změnit záznamy v uvedených číselnících.

Book Contents

Book Index

Záznamy pro silniční daň

Prohlížení záznamu pro silniční daň

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Záznamy pro silniční daň a prohlížet jednotlivé strany této knihy.

Změna záznamu pro silniční daň

Uživatel smí ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Nový záznam pro silniční daň

Dovoluje uživateli vytvořit nový Záznam pro silniční daň.

Nový záznam pro silniční daň s kopií

Dovoluje uživateli vytvořit nový Záznam pro silniční daň kopírováním.

Potvrzení záznamu pro silniční daň

Právo umožňuje uživateli Záznam pro silniční daň potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení záznamu pro silniční daň

Umožňuje uživateli potvrzený Záznam pro silniční daň odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Změna data potvrzení záznamu pro silniční daň

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení Záznamu pro silniční daň, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Storno záznamu pro silniční daň

Umožňuje uživateli stornovat Záznam pro silniční daň.

Odstorno záznamu pro silniční daň

Umožňuje uživateli odstornovat Záznam pro silniční daň.

Book Contents

Book Index

Docházka PRÁVA - NADPIS

Book Contents

Book Index

Docházkové terminály - PRÁVA

Prohlížení docházkových terminálů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Docházkové terminály.

Změna docházkových terminálů

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybraného docházkového terminálu.

Book Contents

Book Index

Přiřazené identifikační karty - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy Přiřazené identifikační karty.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybrané přiřazené identifikační karty.

Book Contents

Book Index

Přiřazené modely pracovní doby - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy Přiřazené modely pracovní doby.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u přiřazeného modelu pracovní doby.

Book Contents

Book Index

Typy průchodu - PRÁVA

Prohlížení Typu průchodů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy číselníku Typy průchodů.

Změna Typu průchodu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Typu průchodu.

Book Contents

Book Index

Pracovní účty - PRÁVA

Prohlížení pracovních účtů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy číselníku Pracovní účty..

Změna pracovních účtů

Umožňuje vstoupit do režimu Změna v číselníku Pracovní účty.

Book Contents

Book Index

Pracovní listy - PRÁVA

Prohlížení pracovních listů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy knihy Pracovní listy.

Změna pracovních listů

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u vybraného záznamu v knize Pracovní listy.

Rušení blokování

Umožňuje uživateli rušit blokace.

Book Contents

Book Index

Nezlikvidovaná práce ve svátek - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet položky Nezlikvidovaná práce ve svátek.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u položek Nezlikvidovaná práce ve svátek.

Book Contents

Book Index

Nezlikvidovaná Práce přesčas - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet položky Nezlikvidovaná práce přesčas.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u položek Nezlikvidovaná práce přesčas.

Book Contents

Book Index

Pomocné intervaly - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet Pomocné intervaly.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Pomocných intervalů.

Book Contents

Book Index

Přiřazená pracoviště - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet Přiřazená pracoviště.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Přiřazených pracovišť.

Book Contents

Book Index

Účty dne pracovního listu - PRÁVA

Prohlížení účtů dne pracovního listu

Dovoluje uživateli prohlížet položky Účty dne pracovního listu.

Změna účtů dne pracovního listu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u položek Účty dne pracovního listu

Book Contents

Book Index

Vstupní mzdové složky pracovního listu - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet Vstupní mzdové složky pracovního listu.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Vstupních mzdových složek pracovního listu.

Book Contents

Book Index

Dny pracovního listu - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet Dny pracovního listu.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Dne pracovního listu.

Book Contents

Book Index

Průchody - PRÁVA

Prohlížení průchodů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy knihy Průchody.

Změna průchodů

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u vybraného záznamu v knize Průchody.

Rušení blokování

Umožňuje uživateli rušit blokace.

Book Contents

Book Index

Harmonogram směn - PRÁVA

Prohlížení harmonogramu směn

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy knihy Harmonogramy směn.

Změna harmonogramu směn

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u vybraného záznamu v knize Harmonogramy směn.

Rušení blokování

Umožňuje uživateli rušit blokace.

Book Contents

Book Index

Součty účtů pracovního listu - PRÁVA

Prohlížení součtů účtů pracovního listu

Dovoluje uživateli prohlížet Součty účtů pracovního listu.

Změna součtů účtů pracovního listu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Součtů účtů pracovního listu

Book Contents

Book Index

Typy intervalů - PRÁVA

Prohlížení

Dovoluje uživateli prohlížet Typy intervalů.

Změna záznamu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u Typů intervalů.

Book Contents

Book Index

Zpracované průchody - PRÁVA

Prohlížení zpracovaných průchodů

Dovoluje uživateli prohlížet položky Zpracované průchody.

Změna účtů dne pracovního listu

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u položek Zpracované průchody

Book Contents

Book Index

Zpracované intervaly - PRÁVA

Prohlížení zpracované intervaly

Dovoluje uživateli prohlížet položky Zpracované intervaly.

Změna zpracovaných intervalů

Umožňuje vstoupit do režimu Změna u položek Zpracované intervaly

Book Contents

Book Index

Banka a Pokladna

Book Contents

Book Index

Banka - číselníky

Editace číselníku Banky

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Banky.

Editace karty bankovních dokladů

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Karty bankovních dokladů.

Editace číselníku SWIFT

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku SWIFT.

Editace číselníku Zákonný úrok

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Zákonný úrok.

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy (popis práv)

Prohlížení bankovního výpisu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Bankovní výpisy a prohlížet jednotlivé strany bankovních výpisů. Bez tohoto práva nelze s bankovními výpisy pracovat.

Změna bankovního výpisu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného bankovního výpisu a provádět změnu přípustných údajů.

Nový bankovní výpis

Umožňuje uživateli vytvořit nový bankovní výpis.

Nový bankovní výpis s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový bankovní výpis kopírováním (klávesou F6).

Potvrzení bankovního výpisu

Právo dovoluje uživateli bankovní výpis potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení bankovního výpisu

Umožňuje uživateli potvrzený bankovní výpis odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení bankovního výpisu

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u bankovního výpisu, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Storno bankovního výpisu

Uživatel může stornovat bankovní výpis (klávesou F8).

Odstorno bankovního výpisu

Uživatel může odstornovat bankovní výpis (klávesou F8).

Změna stavu potvrzeného bankovního výpisu

Uživatel může na potvrzeném bankovním výpise změnit Stav (klávesami Ctrl+Alt+F5 nebo hromadnou změnou).

Hromadná změna bankovnívh výpisů

Právo umožní uživateli hromadně měnit hlavičky i položky v knize Bankovní výpisy.

Rušení blokování bankovních výpisů

Právo umožní odblokovat periody Bankovních výpisů aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Bankovní příkazy (popis práv)

Prohlížení bankovního příkazu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Bankovní příkazy a prohlížet jednotlivé strany bankovních příkazů. Bez tohoto práva nelze s bankovními příkazy pracovat.

Změna bankovního příkazu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného bankovního příkazu a provádět změnu přípustných údajů.

Nový bankovní příkaz

Umožňuje uživateli vytvořit nový bankovní příkaz.

Nový bankovní příkaz s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový bankovní příkaz kopírováním (klávesou F6).

Potvrzení bankovního příkazu

Právo dovoluje uživateli bankovní příkaz potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení bankovního příkazu

Umožňuje uživateli potvrzený bankovní příkaz odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení bankovního příkazu

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u bankovního příkazu, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Storno bankovního příkazu

Uživatel může stornovat bankovní příkaz (klávesou F8).

Odstorno bankovního příkazu

Uživatel může odstornovat bankovní příkaz (klávesou F8).

Změna stavu potvrzeného bankovního příkazu

Uživatel může na potvrzeném bankovním příkaze změnit Stav (klávesami Ctrl+Alt+F5).

Rušení blokování bankovních příkazů

Umožní nastavit pro uživatele blokaci bankovních příkazů do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Opakované odesílání bankovního příkazu

Umožní opakovaně odeslat bankovní příkaz funkcí HB-bankovní příkaz (HB_Order.pas).

Book Contents

Book Index

Pokladní doklady (popis práv)

Prohlížení pokladního dokladu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Pokladní doklady a prohlížet jednotlivé strany pokladních dokladů. Bez tohoto práva nelze s pokladními doklady pracovat.

Změna pokladního dokladu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného pokladního dokladu a provádět změnu přípustných údajů.

Nový pokladní doklad

Umožňuje uživateli vytvořit nový pokladní doklad.

Nový pokladní doklad s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový pokladní doklad kopírováním (klávesou F6).

Potvrzení pokladního dokladu

Právo dovoluje uživateli pokladní doklad potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení pokladního dokladu

Umožňuje uživateli potvrzený pokladní doklad odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení pokladního dokladu

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u pokladního dokladu, který již byl potvrzený (klávesami Ctrl+F5).

Hromadná změna pokladních dokladů

Uživatel má právo provádět hromadné změny na pokladních dokladech.

Storno pokladního dokladu

Uživatel může stornovat pokladní doklad (klávesou F8).

Odstorno pokladního dokladu

Uživatel může odstornovat pokladní doklad (klávesou F8).

Editace karty pokladních dokladů

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Karty pokladních dokladů.

Změna stavu potvrzeného pokladního dokladu

Uživatel může na potvrzeném pokladním dokladu změnit Stav (klávesami Ctrl+Alt+F5 nebo hromadnou změnou).

Rušení blokování pokladních dokladů

Právo umožní odblokovat periody Pokladních dokladů aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Saldokonto

Prohlížení knihy Saldokonto

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Saldokonta. Bez tohoto práva nelze s knihou Saldokonto pracovat.

Book Contents

Book Index

Upomínky

Prohlížení upomínky

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Upomínek a prohlížet jednotlivé strany upomínek. Bez tohoto práva nelze s upomínkami pracovat.

Editace upomínky

Uživatel smí vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené upomínky a provádět změnu přípustných údajů.

Hromadná změna upomínky

Dovoluje uživateli hromadně měnit upomínky.

Potvrzení upomínky

Právo dovoluje uživateli upomínku potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení upomínky

Umožňuje uživateli potvrzenou upomínku odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení upomínky

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení upomínky, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Storno upomínky

Uživatel může stornovat upomínku (klávesou F8).

Odstorno upomínky

Uživatel může odstornovat upomínku (klávesou F8).

Změna stavu potvrzené upomínky

Uživatel může na potvrzené upomínce změnit Stav (klávesami Ctrl+Alt+F5 nebo hromadnou změnou).

Parametry upomínek

Dovoluje uživateli vstoupit do Parametrů upomínek a provádět jejich nastavení.

Editace číselníku Číslo upomínek

Dovoluje uživateli zadávat nové čísla upomínek a editovat stávající. V tomto číselníku se zadávají vlastní texty, které uživatelé chtějí na upomínku vytisknout.

Editace číselníku Kód upomínek

Dovoluje uživateli zadávat nové kódy upomínek a editovat stávající kódy upomínek.

Rušení blokování upomínek

Umožní nastavit pro uživatele blokaci upomínek do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Book Contents

Book Index

Položky platebních dokladů

Prohlížení knihy Položky platebních dokladů

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Položky platebních dokladů.

Book Contents

Book Index

Služby hodnocení zákazníků

Nastavení služby Creditcheck

Umožňuje uživateli nastavit službu Creditcheck.

Nastavení služby spolehlivosti plátce DPH

Umožňuje uživateli nastavit službu zjišťování spolehlivosti plátců DPH.

Nastavení služby ověřování DIČ systému VIES

Umožňuje uživateli nastavit službu VIES.

Nastavení služby ISIR Justice

Umožňuje uživateli nastavit službu ISIR Justice.

Book Contents

Book Index

Skonto

Editace parametrů skonta

Umožňuje uživateli nastavit parametry skonta.

Uplatnění skonta - prodej

Umožňuje uživateli uplatnit skonto v prodeji.

Uplatnění skonta - nákup

Umožňuje uživateli uplatnit skonto v nákupu.

Storno uplatnění skonta - prodej

Umožňuje uživateli stornovat uplatnění skonta v prodeji.

Storno uplatnění skonta - nákup

Umožňuje uživateli stornovat uplatnění skonta v nákupu.

Odpotvrzení skonto dokladu

Umožňuje uživateli odpotvrdit interní skonto doklad.

Book Contents

Book Index

EET

Nastavení EET

Uživatel má právo provádět nastavení elektronické evidence tržeb.

Prohlížení EET

Uživatel má právo prohlížet knihu EET.

Odpotvrzení dokladu s EET

Uživatel má právo odpotvrdit pokladní / interní doklad, který podléhá EET, a také má právo odpotvrdit doklad, který byl takovým pokladním / interním dokladem zaplacen.

Právo se vyhodnocuje současně s právem na odpotvrzení v příslušném modulu.

Book Contents

Book Index

Řízení financí

Editace Konfigurace řízení financí

Umožňuje uživateli vytvořit novou konfiguraci a edivat stávající konfigurace.

Prohlížení knihy Řízení financí

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Řízení financí a zobrazit data dle zvoleného bankovního účtu. Bez tohoto práva nelze v knize Řízení financí pracovat.

Nový obecný příjem/výdej

Umožňuje uživateli vytvořit nový obecný příjem/příjem.

Nový obecný příjem/výdej s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový obecný příjem/výdej kopírováním (klávesou F6).

Změna obecného příjmu/výdeje

Umožňuje uživateli změnit existující příjem/výdej .

Stornování obecného příjmu/výdeje

Umožňuje uživateli stornovat obecný příjem/výdej (klávesou F8)

Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období

Umožňuje uživateli na fakturách, zálohách a ostatních pohledávkách a závazcích na záložce Platby pomocí tlačítka Změna plánovaných plateb měnit údaje i na dokladech, které jsou v blokovaném období.

Book Contents

Book Index

Jednotné celní deklarace

Book Contents

Book Index

JCD - Přímý dovoz (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Přímý dovoz a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli potvrdit JCD (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesa F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Celní sklad (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Celní sklad a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesouF8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Přímý vývoz (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Přímý vývoz a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesou F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Realizace (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Realizace a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesou F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Tranzit (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Tranzit a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesou F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Zjednodušený příjem (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Zjednodušený příjem a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesou F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

JCD - Zjednodušený výdej (popis práv)

Prohlížení JCD

Právo umožňuje vstup do knihy JCD - Zjednodušený výdej a prohlížení jednotlivých stran dokladů. Bez tohoto práva nelze s JCD pracovat.

Změna JCD

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené JCD a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová JCD

Uživatel smí vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Potvrzení JCD

Právo umožňuje uživateli JCD potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení JCD

Umožňuje uživateli potvrzenou JCD odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení JCD

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení JCD, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Odstorno JCD

Dovoluje uživateli stornovanou JCD odstornovat (klávesou F8).

Hromadná změna JCD

Uživatel má právo provádět v JCD hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

Parametry JCD (popis práv)

Změna parametrů

Právo umožní uživateli vyvolat formulář Parametry JCD a v něm provést změnu požadovaných parametrů.

Book Contents

Book Index

Celní kurzy (popis práv)

Změna celních kurzů

Právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změny údajů ve formuláři Celní kurzy. Nedoporučujeme provádět změny v průběhu daného období.

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Plány majetku

Prohlížení odpisových plánů

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Odpisové plány majetku a prohlížet jednotlivé záložky této knihy. Bez tohoto práva nelze s odpisovými plány majetku pracovat.

Změna odpisového plánu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného odpisového plánu majetku a provádět změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Předvolby odpisování

Prohlížení předvoleb odpisování

Právo prohlížení záznamů v knize Předvolby odpisování.

Změna předvolby odpisování

Právo změny záznamů v knize Předvolby odpisování.

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Prohlížení oborů majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Obory majetku a prohlížet jednotlivé záložky této knihy. Bez tohoto práva nelze s obory majetku pracovat.

Změna oboru majetku

Umožňuje uživateli ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Kniha majetku

Prohlížení karty majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Majetek a prohlížet jednotlivé záložky karty Majetku. Bez tohoto práva nelze s majetkem pracovat.

Změna karty majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného majetku a provádět změnu přípustných údajů.

Změna data potvrzení karty majetku

Právo umožňuje změnit datum potvrzení na kartě majetku.

Nová karta majetku

Právo dovolí uživateli vytvořit novou kartu majetku.

Nová karta majetku s kopií

Právo dovolí uživateli vytvořit novou kartu majetku kopírováním.

Potvrzení karty majetku

Uživatel má právo majetek potvrdit.

Odpotvrzení karty majetku

Umožňuje uživateli potvrzený majetek odpotvrdit.

Stornování karty majetku

Dovoluje uživateli stornovat kartu majetku.

Odstornování karty majetku

Dovoluje uživateli stornovaný majetek odstornovat.

Vyřazení karty majetku

Právo dovoluje uživateli provést vyřazení potvrzeného majetku.

Zrušení vyřazení karty majetku

Uživatel smí u vyřazených majetků provést odvyřazení . Program zruší datum a typ vyřazení, a pokud ještě pohyby majetku nebyly zaúčtovány, vymaže je.

Rozložení souboru majetku

Uživatel smí rozložit soubor majetku buď podle ceny, nebo podle počtu položek souboru.

Zrušení rozložení souboru majetku

Umožňuje uživateli zrušit rozložení souboru majetku.

Změna inventárního čísla

Právo umožňuje uživateli ručně zadat inventární číslo při zakládání nového majetku.

Prohlížení pohybů majetku

Právo umožňuje prohlížení pohybů majetku.

Změna pohybů majetku

Právo editace pohybů majetku.

Hromadná změna karty majetku

Právo umožňuje uživateli provést hromadnou změnu karet majetku a pohybů majetku.

Změna stavu potvrzené karty majetku

Uživatel má právo změnit stav na potvrzené kartě majetku.

Rušení blokování majetku

Umožní odblokovat periody Majetku aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace.

Přechod na jiné hospodářské období

Právo nastavit přechod na jiné hospodářské období.

Zrušení přechodu na jiné hospodářské období

Umožní zrušit přechod na jiné hospodářské období.

Book Contents

Book Index

Pohyby majetku

Prohlížení Pohybů majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Pohyby majetku a prohlížet jednotlivé záložky této knihy. Bez tohoto práva nelze s obory majetku pracovat.

Book Contents

Book Index

Inventury majetku

Prohlížení inventur majetku

Umožňuje vstoupit do knihy Inventury majetku a prohlížet jednotlivé záložky této knihy. Bez tohoto práva nelze s Inventurami majetku pracovat.

Nová inventura majetku

Umožňuje uživateli založit do knihy Inventury majetku nový záznam.

Změna inventury majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Inventury majetku a následně provádět změny přípustných údajů.

Výpočet inventurních rozdílů a zpracování inventury majetku

Umožňuje uživateli provést akce Výpočet inventurních rozdílů a Zpracování inventury majetku.

Zrušení výpočtu inventurních rozdílů a zpracování inventury

Umožňuje uživateli zrušit provedené akce Výpočet inventurních rozdílů a Zpracování inventury majetku.

Editace inventurního rozdílu a zjištěné aktuální ceny

Umožňuje uživateli řádkovou editací měnit inventurní rozdíl a zjištěnou aktuální cenu na nezpracovaných položkách inventury.

Změna data potvrzení inventury majetku

Umožňuje uživateli změnit datum potvrzení inventury majetku.

Stornování inventury majetku

Umožňuje uživateli stornovat inventuru majetku.

Odstornování inventury majetku

Umožňuje uživateli stornovanou inventuru odstornovat.

Potvrzení soupisového listu majetku

Uživatel má právo potvrdit soupisový list majetku.

2. potvrzneí soupisového listu majetku

Umožňuje uživateli provést druhé potvrzení soupisového listu majetku - pouze při dvojím potvrzování soupisových listů.

Odpotvrzení soupisového listu majetku

Umožňuje uživateli potvrzený Soupisový list majetku odpotvrdit.

Stornování soupisového listu majetku

Umožňuje uživateli stornování soupisového listu majetku.

Odstornování soupisového listu majetku

Umožňuje uživateli stornovaný soupisový list majetku odstornovat.

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení a analytické služby

Book Contents

Book Index

Analytické vyhodnocení

Prohlížení dashboardů a jejich prvků

Dovoluje uživateli prohlížet nadefinované dashboardy v knize Konfigurace dashboardů a jejich prvky v knize Prvky dashboardů.

Změna dashboardů a jejich prvků

Dovoluje uživateli editovat nadefinované dashboardy v knize Konfigurace dashboardů a jejich prvky v knize Prvky dashboardů.

Book Contents

Book Index

Pohledy OLAP (popis práv)

Prohlížeč OLAPu

Uživatel má právo spustit si prohlížeč OLAPu.

Prohlížení pohledů OLAP na O-straně

Uživatel má právo prohlížet si nadefinované pohledy OLAPu.

Změna pohledu OLAP na O-straně

Umožňuje uživateli prostřednictvím klávesové zkratky F5 vstoupit do změny a editovat jednotlivé pohledy OLAPu.

Nový pohled OLAP na O-straně

Dovoluje uživateli vytvořit nové pohledy OLAPu.

Book Contents

Book Index

Speciální (popis práv)

Spuštění exportu OLAPu

Právo umožňuje spustit script Export OLAPu.

Změna parametrů skriptů pro OLAP

Právo umožňuje vstup do formuláře Nastavení parametrů pro script export OLAPu a změnu těchto parametrů.

Book Contents

Book Index

Agregace - matematické funkce

Zahrnout do výsledku i záznamy, na které nemám právo

Do výsledků matematických funkcí se zahrnou také hodnoty záznamů, na které uživatel nemá právo (např. právo na záznam). Tím, že se nekontroluje právo, dochází k zrychlení výpočtu.

Není-li právo nastaveno, matematické funkce počítají se záznamy, na které uživatel nemá právo, jako se záznamy s hodnotou 0. Výsledky funkcí Minimum a Průměr mohou tedy být v tomto případě nekonzistentní.

Book Contents

Book Index

Marketing

Book Contents

Book Index

Partneři (popis práv)

Prohlížení partnera

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Partneři a prohlížet jednotlivé strany karty partnera. Bez tohoto práva nelze s partnery pracovat.

Změna partnera

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u jednotlivých partnerů změnu přípustných údajů.

Nový partner

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do databáze partnerů nového partnera.

Prohlížení 1. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 1. strany partnera.

Změna 1. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 1. straně partnera.

Prohlížení 2. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 2. strany partnera.

Změna 2. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 2. straně partnera.

Prohlížení 3. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 3. strany partnera.

Změna 3. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 3. straně partnera.

Prohlížení 4. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 4. strany partnera.

Změna 4. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 4. straně partnera.

Prohlížení 8. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 8. strany partnera.

Změna 8. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 8. straně partnera.

Prohlížení 9. strany partnera

Právo umožňuje prohlížení 9. strany partnera.

Změna 9. strany partnera

Uživatel smí provádět změnu údajů na 9. straně partnera.

Nová vazba mezi partnerem a zákazníkem

Umožňuje uživateli vytvořit vazbu mezi partnerem a zákazníkem. Vazbu je možno vytvořit buď pomocí pole Svázaný se zákazníkem na 1. straně karty Partneři, nebo pomocí kláves Ctrl+Z (na kartě Partnera), případně Ctrl+P (na kartě Dod./Odb.).

Změna vazby mezi partnerem a zákazníkem

Uživatel je oprávněn měnit vazbu mezi partnerem a zákazníkem.

Změna stavu karty partnera

Uživatel může změnit pole Stav. na kartě Partnera.

Změna seznamu stavů karty partnera

Uživatel může přidávat, měnit a mazat záznamy v číselníku Stav na kartě Partnera.

Nastavení deníku partnera

Uživatel má právo nastavit deník partnera. Zobrazí se formulář Nastavení deníku partnera, kde si lze nastavit Rozhodné datum a sledované moduly. Viz záložka Deník partnera (jen v univerzálním rozlišení).

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby (popis práv)

Prohlížení kontaktní osoby

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Kontaktní osoby a prohlížet jednotlivé strany kontaktních osob. Bez tohoto práva nelze s kontaktními osobami pracovat.

Změna kontaktní osoby

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u jednotlivých kontaktních osob změnu přípustných údajů.

Nová kontaktní osoba

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do databáze kontaktních osob novou kontaktní osobu.

Prohlížení 1. strany kont. osoby

Právo umožňuje prohlížení 1. strany kontaktní osoby.

Změna 1. strany kontaktní osoby

Uživatel smí provádět změnu údajů na 1. straně kontaktní osoby.

Prohlížení 2. strany kont. osoby

Právo umožňuje prohlížení 2. strany kontaktní osoby.

Změna 2. strany kontaktní osoby

Uživatel smí provádět změnu údajů na 2. straně kontaktní osoby.

Prohlížení 3. strany kont. osoby

Právo umožňuje prohlížení 3. strany kontaktní osoby.

Změna 3. strany kontaktní osoby

Uživatel smí provádět změnu údajů na 3. straně kontaktní osoby.

Prohlížení 4. strany kont. osoby

Právo umožňuje prohlížení 4. strany kontaktní osoby.

Změna 4. strany kontaktní osoby

Uživatel smí provádět změnu údajů na 4. straně kontaktní osoby.

Prohlížení 9. strany kont. osoby

Právo umožňuje prohlížení 9. strany kontaktní osoby.

Změna 9. strany kontaktní osoby

Uživatel smí provádět změnu údajů na 9. straně kontaktní osoby.

Změna partnera v kontaktní osobě

Právo dovoluje uživateli měnit partnera v kontaktní osobě. Pokud tato akce povolena není, je pole Partner v kontaktní osobě nepřístupné.

Prohlížení údajů webu, e-shopu

Právo dovoluje nastavit údaje na straně E

Změna údajů webu, e-shopu

Právo dovoluje změnit údaje na straně E

Prohlížení nepřítomnosti

Právo umožňuje prohlížení Nepřítomnosti na kontaktní osobě.

Změna nepřítomnosti

Právo umožňuje editovat Nepřítomnosti na kontaktní osobě.

Book Contents

Book Index

Příležitosti - PRÁVA

Prohlížení příležitosti

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Příležitostí a prohlížet jednotlivé strany příležitosti. Bez tohoto práva nelze s příležitostmi pracovat.

Změna příležitosti

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých příležitostí.

Nová příležitost

Umožňuje uživateli vytvořit novou příležitost a přidat ji do knihy.

Nová příležitost s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Příležitost kopií dokladu (F6).

1. potvrzení příležitosti

Právo dovoluje uživateli klávesami Alt+F2 potvrdit příležitost.

2. potvrzení příležitosti

Právo na druhé potvrzení příležitosti.

Odpotvrzení příležitosti

Umožňuje pomocí kláves Ctrl+F2 odpotvrdit příležitost.

Změna data potvrzení příležitosti

Uživatel může změnit datum potvrzení příležitosti.

Book Contents

Book Index

Nabídky - PRÁVA

Prohlížení nabídky

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Nabídky a prohlížet jednotlivé strany nabídek. Bez tohoto práva nelze s nabídkami pracovat.

Nová nabídka

Umožňuje uživateli vytvořit novou nabídku a přidat ji do knihy.

Nová nabídka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Nabídku kopií dokladu (F6).

Změna nabídky

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých nabídek.

Potvrzení nabídky

Právo dovoluje uživateli klávesami Alt+F2 potvrdit nabídku.

Odpotvrzení nabídky

Umožňuje pomocí kláves Ctrl+F2 odpotvrdit nabídku.

Stornování nabídky

Uživatel má právo stornovat Nabídku.

Odstornování nabídky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Nabídku.

Změna stavu potvrzené nabídky

Změna stavu potvrzené Nabídky.

Realizace nabídky

Právo umožňuje z nabídky vytvořit doklad Zakázka.

Vytvoření poptávky nad položkami nabídky

Právo umožňuje uživateli přímo na položce poptávky vytvořit položku nabídky.

Book Contents

Book Index

Poptávky - PRÁVA

Prohlížení poptávky

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Poptávky a prohlížet jednotlivé strany poptávek. Bez tohoto práva nelze s poptávkami pracovat.

Nová poptávka

Umožňuje uživateli vytvořit novou poptávku a přidat ji do knihy.

Nová poptávka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Poptávku kopií dokladu (F6).

Změna poptávky

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých poptávek.

Potvrzení poptávky

Právo dovoluje uživateli klávesami Alt+F2 potvrdit poptávku.

Odpotvrzení poptávky

Umožňuje pomocí kláves Ctrl+F2 odpotvrdit poptávku.

Stornování poptávky

Uživatel má právo stornovat Poptávku.

Odstornování poptávky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Poptávku.

Změna stavu potvrzené poptávky

Změna stavu potvrzené Poptávky.

Realizace poptávky

Právo umožňuje z poptávky vytvořit doklad Objednávka vydaná.

Book Contents

Book Index

Kampaně (popis práv)

Prohlížení kampaní

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Kampaní a prohlížet jednotlivé strany kampaní. Bez tohoto práva nelze s kampaněmi pracovat.

Změna kampaní

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých kampaní.

Nová kampaň

Umožňuje uživateli vytvořit novou kampaň a přidat ji do knihy.

1. potvrzení kampaně

Právo dovoluje uživateli potvrdit kampaň pomocí kláves Alt+F2.

2. potvrzení kampaně

 

Odpotvrzení kampaně

Umožňuje odpotvrdit kampaň klávesami Ctrl+F2.

Book Contents

Book Index

Aktivity (popis práv)

Prohlížení aktivit

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Aktivity a prohlížet jednotlivé strany aktivit. Bez tohoto práva nelze s aktivitami pracovat.

Změna aktivit

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých aktivit.

Nová aktivita

Umožňuje uživateli vytvořit novou aktivitu a přidat ji do knihy.

Prohlížení 1. strany aktivity

Právo umožňuje prohlížení 1. strany aktivity.

Změna 1. strany aktivity

Uživatel smí provádět změnu údajů na 1. straně aktivity.

Prohlížení 2. strany aktivity

Právo umožňuje prohlížení 2. strany aktivity.

Změna 2. strany aktivity

Uživatel smí provádět změnu údajů na 2. straně aktivity.

Prohlížení 9. strany aktivity

Právo umožňuje prohlížení 9. strany aktivity.

Změna 9. strany aktivity

Uživatel smí provádět změnu údajů na 9. straně aktivity.

Změna potvrzené aktivity

Uživatel (jiný než aktivitu vytvořil) smí změnit údaje na již potvrzené aktivitě (viz volba Potvrzeno na 1. straně aktivity).

Změna bitu Složka v aktivitě

Uživatel má možnost zrušit v aktivitě zatrženou volbu Složka.

1. potvrzení aktivity

Právo dovoluje uživateli potvrdit klávesami Alt+F2 aktivitu.

2. potvrzení aktivity

Právo dovoluje uživateli provést 2. potvrzení aktivity (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení aktivity

Umožňuje odpotvrdit aktivitu pomocí kláves Ctrl+F2.

Nový typ aktivity

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový typ aktivity.

Změna typu aktivity

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu typu aktivity.

Nová specifikace

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou specifikaci.

Změna specifikace

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu specifikace.

Book Contents

Book Index

Listovní pošta odeslaná

Prohlížení listovní pošty

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Listovní pošta odeslaná a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Listovní pošta odeslaná pracovat.

Změna listovní pošty

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých dokladů v knize Listovní pošta odeslaná.

Nová listovní pošta

Umožňuje uživateli vytvořit nový záznam listovní pošty odeslané a přidat tento záznam do knihy.

Nová kopie listovní pošty

Umožňuje uživateli vytvořit novou kopii listovní pošty odeslané (F6).

1. potvrzení listovní pošty 

Právo dovoluje uživateli potvrdit klávesami Alt+F2 doklad listovní pošty odeslané.

2. potvrzení listovní pošty 

Právo dovoluje uživateli potvrdit podruhé klávesami Alt+F2 doklad listovní pošty odeslané.

Hromadná změna listovní pošty

Právo dovoluje uživateli hromadně změnit doklady listovní pošty odeslané.

Odpotvrzení listovní pošty

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit klávesami Ctrl+F2 doklad listovní pošty odeslané.

Stornování listovní pošty

Právo umožňuje uživateli stornovat doklad listovní pošty odeslané.

Odstornování listovní pošty

Právo umožňuje uživateli odstornovat doklad listovní pošty odeslané.

Book Contents

Book Index

Listovní pošta přijatá

Prohlížení listovní pošty přijaté

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Listovní pošta přijatá a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Listovní pošta přijatá pracovat.

Změna listovní pošty přijaté

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých dokladů v knize Listovní pošta přijatá.

Nová listovní pošta přijatá

Umožňuje uživateli vytvořit nový záznam listovní pošty přijaté a přidat tento záznam do knihy.

Nová kopie listovní pošty

Umožňuje uživateli vytvořit novou kopii listovní pošty přijaté (F6).

1. potvrzení listovní pošty přijaté

Právo dovoluje uživateli potvrdit klávesami Alt+F2 doklad listovní pošty přijaté.

2. potvrzení listovní pošty přijaté

Právo dovoluje uživateli potvrdit podruhé klávesami Alt+F2 doklad listovní pošty přijaté.

Hromadná změna listovní pošty přijaté

Právo dovoluje uživateli hromadně změnit doklady listovní pošty přijaté.

Odpotvrzení listovní pošty přijaté

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit klávesami Ctrl+F2 doklad listovní pošty přijaté.

Stornování listovní pošty

Právo umožňuje uživateli stornovat doklad listovní pošty přijaté.

Odstornování listovní pošty

Právo umožňuje uživateli odstornovat doklad listovní pošty přijaté.

Book Contents

Book Index

Podací archy

Prohlížení podacích archů

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Podací archy a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Podací archy pracovat.

Změna podacího archu

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých dokladů v knize Podací archy.

Nový podací arch

Umožňuje uživateli vytvořit nový podací arch a přidat tento záznam do knihy.

Nová kopie podacího archu

Umožňuje uživateli vytvořit nový podací arch kopií klávesou F6.

1. potvrzení podacího archu

Právo dovoluje uživateli potvrdit klávesami Alt+F2 podací arch.

2. potvrzení podacího archu

Právo dovoluje uživateli potvrdit podruhé klávesami Alt+F2 podací arch.

Hromadná změna podacích archů

Právo dovoluje uživateli hromadně změnit podací archy.

Odpotvrzení podacího archu

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit klávesami Ctrl+F2 podací arch.

Book Contents

Book Index

Třídy (popis práv)

Nová třída

Uživatel smí vytvořit novou třídu a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři. Pole Třída se využívá pro zařazení partnera podle stanovených kritérií.

Změna třídy

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v něm změnu údajů v číselníku tříd.

Book Contents

Book Index

Spokojenost (popis práv)

Nová spokojenost

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme např. na 1. straně karty Partneři.

Změna spokojenosti

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Akvizice (popis práv)

Nová akvizice

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme např. na 1. straně karty Partneři.

Změna akvizice

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Priority (popis práv)

Nová priorita

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme např. na 1. straně karty Partneři.

Změna priority

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Typ firmy (popis práv)

Nový typ firmy

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři.

Změna typu firmy

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Branže (popis práv)

Nová branže

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři.

Změna branže

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Původ (popis práv)

Nový původ

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři. Pole Původ slouží k uložení informace o tom, jak jsme získali na firmu kontakt.

Změna původu

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Finanční potenciál (popis práv)

Nový finanční potenciál

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři. Pole Finanční potenciál odráží subjektivní náhled na předpokládaný přínos z obchodu od daného partnera za určité období.

Změna finančního potenciálu

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Bonita (popis práv)

Nová bonita

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři.

Změna bonity

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Dohodnutá péče (popis práv)

Nová dohodnutá péče

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři.

Změna dohodnuté péče

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Počet zaměstnanců (popis práv)

Nový počet zaměstnanců

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna počtu zaměstnanců

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Obrat (popis práv)

Nový obrat

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna obratu

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Zisk (popis práv)

Nový zisk

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna zisku

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Referenční hodnota (popis práv)

Nová referenční hodnota

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna referenční hodnoty

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Perspektiva (popis práv)

Nová perspektiva

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna perspektivy

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Stav (popis práv)

Nový stav

Uživateli dovoluje vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Partneři.

Změna stavu

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Hodnocení (popis práv)

Nové hodnocení

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna hodnocení

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Označení (popis práv)

Nové označení

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do uživatelského číselníku, který vyvoláme na 4. straně karty Partneři.

Změna označení

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném uživatelském číselníku.

Book Contents

Book Index

Oddělení (popis práv)

Nové oddělení

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna oddělení

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Kancelář (popis práv)

Nová kancelář

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna kanceláře

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Způsob dopravy (popis práv)

Nový způsob dopravy

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna způsobu dopravy

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Funkce (popis práv)

Nová funkce

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna funkce

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Postavení (popis práv)

Nové postavení

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna postavení

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Záliby (popis práv)

Nová záliba

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 6. straně karty Kontaktní osoby.

Změna záliby

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Znalosti (popis práv)

Nová znalost

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 6. straně karty Kontaktní osoby.

Změna znalostí

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Dárky (popis práv)

Nový dárek

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 6. straně karty Kontaktní osoby.

Změna dárků

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Škola (popis práv)

Nová škola

Umožňuje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 6. straně karty Kontaktní osoby.

Změna školy

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Povahové vlastnosti (popis práv)

Nová povahová vlastnost

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 6. straně karty Kontaktní osoby.

Změna povahové vlastnosti

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Titul (popis práv)

Nový titul

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do číselníku, který vyvoláme na 1. straně karty Kontaktní osoby.

Změna titulu

Uživatel smí ve Změně měnit údaje ve vyvolaném číselníku.

Book Contents

Book Index

Pošta (popis práv)

Správce pošty

Ve formuláři Pošta se v nabídce menu Nástroje - Nastavení nachází v záložce Schránky/servery tlačítko Správce pošty. Tato volba je určena pro vybraného člověka, který bude mít k dispozici speciální operace, zejména hromadné založení adresářů pro ukládání příloh. Pokud právo povoleno není, je tlačítko Správce pošty potlačeno.

Book Contents

Book Index

Elektronické adresy (popis práv)

Prohlížení všech elektronických adres

Právo dovoluje uživateli vstoupit do tabulky elektronických adres.

Book Contents

Book Index

Kontaktní centrum (popis práv)

Změna konfigurace kontaktního centra

Toto právo umožní změnit nastavení kontaktního centra.

Pozn.: Kontaktní centrum je v současné době pouze testovací.

Prohlížení kontaktního centra

Právo umožní uživateli prohlížení kontaktního centra.

Book Contents

Book Index

Zásilky

Prohlížení zásilek

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Zásilky a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Zásilky pracovat.

Změna zásilky

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu údajů u jednotlivých dokladů.

Nová zásilka

Umožňuje uživateli vytvořit novou zásilku.

Nová kopie zásilky

Umožňuje uživateli vytvořit novou zásilku kopií existující zásilky.

1. potvrzení zásilky

Právo dovoluje uživateli potvrdit zásilku klávesami Alt+F2.

2. potvrzení zásilky

Právo dovoluje uživateli potvrdit podruhé zásilku klávesami Alt+F2.

Hromadná změna zásilek

Právo dovoluje uživateli hromadně změnit zásilky.

Odpotvrzení zásilky

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit zásilku klávesami Ctrl+F2.

Stornování zásilky

Právo dovoluje uživateli stornovat zásilky.

Odstornování zásilky

Umožňuje uživateli odstornovat zásilky.

Stornování balíků

Umožňuje uživateli stornovat balíky.

Konfigurace zásilky

Právo dovoluje uživateli pracovat v Konfiguraci zásilek.

Book Contents

Book Index

Služby zásilky

Prohlížení služeb

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Služby zásilky a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Služby zásilky pracovat.

Změna služeb

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů v knize Služby zásilky.

Nová služba

Umožňuje uživateli vytvořit nový záznam v knize Služby zásilky a přidat tento záznam do knihy.

Potvrzení služby

Právo dovoluje uživateli potvrdit záznam v knize Služby zásilky klávesami Alt+F2.

Odpotvrzení služby

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit záznam v knize Služby zásilky klávesami Ctrl+F2.

Book Contents

Book Index

Svozy

Prohlížení svozu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Svozy a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Svozy pracovat.

Změna svozu

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu údajů u jednotlivých dokladů.

Nový svoz

Umožňuje uživateli vytvořit nový svoz.

Nová kopie svozu

Umožňuje uživateli vytvořit nový svoz kopií existujícího svozu.

1. potvrzení svozu

Právo dovoluje uživateli potvrdit svoz klávesami Alt+F2.

2. potvrzení svozu

Právo dovoluje uživateli potvrdit podruhé svoz klávesami Alt+F2.

Hromadná změna svozu

Právo dovoluje uživateli hromadně změnit svozy.

Odpotvrzení svozu

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit svoz klávesami Ctrl+F2.

Stornování svozu

Umožňuje uživateli stornovat svoz.

Odstornování svozu

Umožňuje uživateli odstornovat svoz.

Book Contents

Book Index

Úkoly - PRÁVA

Prohlížení úkolu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Úkoly a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze v knize Úkoly pracovat.

Změna úkolu

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u jednotlivých záznamů v knize Úkoly.

Nová kopie úkolu

Úživatel smí založit nový úkol klávesou F6.

Administrace úkolu

Pokud není zatrženo, uživatel neuvidí záznamy, ke kterým není administrativně přiřazen.

Potvrzení úkolu

Právo dovoluje uživateli potvrdit úkol klávesami Alt+F2.

Odpotvrzení úkolu

Právo dovoluje uživateli odpotvrdit úkol klávesami Ctrl+F2.

Stornování úkolu

Právo dovoluje uživateli stornovat úkol klávesou F8.

Odstornování úkolu

Právo dovoluje uživateli odstornovat již stornovaný doklad klávesou F8.

Konfigurace polí úkolu

Zpřístupní uživateli formulář pro nastavení polí úkolu.

Book Contents

Book Index

Nákup

Book Contents

Book Index

Faktury přijaté (popis práv)

Prohlížení faktury

Umožňuje vstoupit do knihy Faktury přijaté a prohlížet jednotlivé strany Faktur přijatých. Bez tohoto práva nelze s Fakturami pracovat.

Změna faktury

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Faktury přijaté a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna faktury

Uživatel má právo provádět ve Fakturách přijatých hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová faktura

Dovoluje uživateli založit novou Fakturu přijatou.

Nová faktura s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Fakturu kopií dokladu (F6).

Potvrzení faktury

Uživatel má právo Fakturu přijatou potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení faktury

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Fakturu přijatou (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení faktury, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení faktury

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Faktury přijaté, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Porušení blokace vytvoření pro dod.

Při tomto právu má uživatel oprávnění vytvořit Fakturu přijatou pro dodavatele, u kterého je zadáno blokování vytvoření dokladu. V případě, že uživatel toto právo nemá, program upozorní na blokování vytvoření dokladu.

Porušení blokace potvrzení pro dod.

Právo umožňuje uživateli potvrdit Fakturu přijatou od dodavatele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu.

Stornování faktury

Uživatel má právo stornovat Fakturu přijatou.

Odstornování faktury

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Fakturu přijatou.

Změna stavu potvrzené faktury

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Faktury.

Rušení blokování faktur přijatých a záloh poskytnutých

Právo umožní odblokovat periody Faktur přijatých a Záloh poskytnutých aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Objednávky vydané (popis práv)

Prohlížení objednávky

Umožňuje vstup do knihy Objednávky vydané a prohlížení jednotlivých stran Objednávek. Bez tohoto práva nelze s Objednávkami pracovat.

Změna objednávky

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Objednávky a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna objednávky

Umožní provádět v Objednávce hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová objednávka

Dovoluje uživateli založit novou Objednávku.

Nová objednávka s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit novu Objednávku kopií dokladu (F6).

Potvrzení objednávky

Dovoluje objednávku potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení objednávky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Objednávku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení objednávky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení objednávky

Umožní změnit datum potvrzení Objednávky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Změna stavu potvrzené objednávky

Umožní změnit stav potvrzené Objednávky.

Rušení blokování objednávek vydaných

Umožní odblokovat periody Objednávek vydaných aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Storno objednávky vydané

Umožní uživateli stornovat Objednávku vydanou.

Odstorno objednávky vydané

Umožní zrušit storno Objednávky - doklad se tak stane běžným obchodním dokladem.

Book Contents

Book Index

Ostatní závazky

Prohlížení ostatních závazků

Umožňuje vstoupit do knihy Ostatní závazky a prohlížet jednotlivé strany dokladu.

Změna ostatních závazků

Právo umožňuje vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného Ostatního závazku a následně provádět změny přípustných údajů.

Hromadná změna ostatních závazků

Uživatel má právo provádět v Ostatních závazcích hromadné změny.

Nový ostatní závazek

Dovoluje uživateli vytvořit nový Ostatní závazek.

Nový ostatní závazek s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový Ostatní závazek kopií dokladu (F6).

Potvrzení ostatního závazku

Uživatel má právo Ostatní závazek potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení ostatního závazku

Umožňuje uživateli potvrzený Ostatní závazek odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Změna data potvrzení ostatního závazku

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Ostatního závazku, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Stornování ostatního závazku

Uživatel má právo stornovat nepotvrzený Ostatní závazek.

Odstornování ostatního závazku

Uživatel má právo odstornovat stornovaný Ostatní závazek.

Editace karty ostatních závazků

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Karty ostatních závazků.

Změna stavu potvrzeného ostatního závazku

Uživatel má právo změnit stav potvrzeného Ostatního závazku.

Rušení blokování ostatních závazků

Právo umožní odblokovat periody Ostatních závazků aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Položky - Nákup (popis práv)

Změna názvu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a na 2. straně dokladu ve formuláři Položka nákupu měnit pole Název.

Změna skladové jednotky

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Jednotka na 2. straně dokladu ve formuláři Položka nákupu.

Změna kontace faktury

Umožní uživateli ve Změně na 2. straně dokladu ve formuláři Položka nákupu změnit kontaci Faktury.

Změna kontace příjemky

Uživatel má právo ve Změně měnit ve formuláři Položka nákupu pole Kontace P.

Změna kódu zakázky

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Kód zak.

Změna kódu zboží

Uživatel má právo měnit ve formuláři Položka nákupu pole Kód zboží.

Změna střediska

Ve formuláři Položka nákupu smí uživatel ve Změně měnit pole Středisko.

Změna plánovaných vedlejších nákladů

Umožňuje ve Změně ve formuláři Položka nákupu změnit pole PV, které slouží pro evidenci plánovaných vedlejších nákladů.

Rozpouštění vedlejších nákladů

Umožňuje uživateli spustit funkci Rozpouštění vedlejších nákladů, vedlejší náklady aktualizovat a mazat.

Rozpouštění plánovaných vedlejších nákladů

Umožňuje uživateli ve funkci Rozpouštění vedlejších nákladů aktivovat sekci Plánované VN a tyto rozpouštět do dokladů.

Přepočet vedlejších nákladů

Umožňuje uživateli spustit nad doklady nákupu akci zkorektnění hodnoty vedlejších nákladů v položkách. Bližší popis v kapitole Rozpouštění vedlejších nákladů.

Změna pole Referent

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Referent.

Změna pole Kód 1

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Kód 1.

Změna pole Kód 2

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Kód 2.

Změna ceny objednávkové

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Objednávková cena (0:).

Změna ceny fakturační

Právo umožní ve Změně na formuláři Položka nákupu změnit pole F.

Změna slevy

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Sleva.

Změna šarže

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Šarže.

Změna prostředku

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka nákupu měnit pole Prostředek.

Změna zboží na podřízeném dokladu

Právo umožní ve Změně na formuláři Položka nákupu změnit pole Zboží.

Těmito právy se řídí i Hromadná změna položek a dotaz "Přejete si zachovat současné hodnoty položky?" související s parametrem uživatele Změna zboží na položce bez dotazu jako u nově vložené. V tomto případě budou při vypnutém parametru a snaze zachovat hodnoty automaticky přenačteny (navzdory odpovědi) ty hodnoty, na které uživatel nemá právo změny.

Book Contents

Book Index

Potvrzení dodání (popis práv)

Prohlížení potvrzení dodání

Umožňuje vstup do knihy Potvrzení dodání a prohlížení jednotlivých stran Potvrzení dodání. Bez tohoto práva nelze s Potvrzením dodání pracovat.

Změna potvrzení dodání

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného Potvrzení dodání a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna potvrzení dodání

Uživatel má právo provádět v Potvrzení dodání hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nové potvrzení dodání

Dovoluje uživateli založit nové Potvrzení dodání.

Nové potvrzení dodání s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nové Potvrzení dodání kopií dokladu (F6).

Potvrzení potvrzení dodání

Uživatel má právo doklad potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení potvrzení dodání

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzené Potvrzení dodání (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení potvrzení dodání, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení potvrzení dodání

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Potvrzení dodání, které již bylo potvrzeno (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Storno Potvrzení dodání

Umožní uživateli stornovat tento doklad.

Odstorno Potvrzení dodání

Umožní zrušit storno - doklad se tak stane běžným obchodním dokladem.

Změna stavu potvrzeného potvrzení dodání

Uživatel má právo změnit stav potvrzeného Potvrzení dodání.

Rušení blokování potvrzení dodání

Umožní odblokovat periody Potvrzení dodání aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Book Contents

Book Index

Příjemky (popis práv)

Prohlížení příjemky

Umožňuje vstup do knihy Příjemky a prohlížení jednotlivých stran Příjemek. Bez tohoto práva nelze s Příjemkami pracovat.

Změna příjemky

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Příjemky a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna příjemky

Uživatel má právo provádět v Příjemkách hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová příjemka

Dovoluje uživateli založit novou Příjemku.

Nová příjemka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Příjemku kopií dokladu (F6).

Potvrzení příjemky

Uživatel má právo doklad potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

2. potvrzení příjemky

Právo dovoluje uživateli 2. potvrzení Příjemky. Teprve toto potvrzení povolí se zbožím disponovat.

Odpotvrzení příjemky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Příjemku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení příjemky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení příjemky

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Příjemky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování příjemky

Uživatel má právo stornovat Příjemku.

Odstornování příjemky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Příjemku.

Změna stavu potvrzené příjemky

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Příjemky.

Porušení blokace vytvoření pro dod.

Při tomto právu má uživatel oprávnění vytvořit Příjemku zboží od dodavatele, u kterého je zadáno blokování vytvoření dokladu. V případě, že uživatel toto právo nemá, program upozorní na blokování vytvoření dokladu.

Porušení blokace potvrzení pro dod.

Právo umožňuje uživateli potvrdit Příjemku zboží od dodavatele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu.

Změna data vystavení

Právo umožňuje uživateli ve Změně změnit datum vystavení Příjemky.

Změna kontace

Uživatel je oprávněn ve Změně měnit kontaci u příslušného dokladu.

Změna párovacího symbolu

Párovací symbol je v případě zadání knihy (řady) automaticky vytvořeným údajem, který slouží ke spárování souvisejících dokladů. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně tento údaj individuálně změnit.

Změna ignoruj cenu příjmu

Právo umožňuje uživateli měnit pole Ignoruj ceny příjmu na 1. straně Příjemky.

Vytvoření nové položky (F6)

Právo umožňuje ve vázané příjemce přidat na 2. stranu pomocí klávesy F6 novou položku, která bude automaticky vložena i do vázaných dokladů.

Book Contents

Book Index

Smlouvy - nákup

Hromadná změna smluv

Uživatel má právo provádět ve Smlouvách - nákup hromadné změny.

Nová smlouva

Dovoluje uživateli vytvořit novou Smlouvu - nákup.

Nová smlouva s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou Smlouvu - nákup kopií dokladu.

Odpotvrzení smlouvy

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Smlouvu - nákup.

Odstorno smlouvy

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Smlouvu - nákup.

Potvrzení smlouvy

Uživatel má právo potvrdit Smlouvu - nákup.

Prohlížení smlouvy

Umožňuje vstoupit do knihy Smlouvy - nákup a prohlížet jednotlivé záložky dokladu. Bez tohoto práva nelze se smlouvami pracovat.

Rušení blokování smluv - nákup

Umožní odblokovat periody Smluv - nákup aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Storno smlouvy

Uživatel má právo stornovat nepotvrzenou Smlouvu - nákup.

Změna data potvrzení smlouvy

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Smlouvy - nákup, která je potvrzená.

Změna smlouvy

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny nepotvrzené Smlouvy - nákup a následně provádět změny přípustných údajů.

Změna stavu potvrzené smlouvy

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Smlouvy - nákup.

Book Contents

Book Index

Smlouvy - ostatní

Hromadná změna smluv

Uživatel má právo provádět ve Smlouvách - ostatních hromadné změny.

Nová smlouva

Dovoluje uživateli vytvořit novou Smlouvu - ostatní.

Nová smlouva s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou Smlouvu - ostatní kopií dokladu.

Odpotvrzení smlouvy

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Smlouvu - ostatní.

Odstorno smlouvy

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Smlouvu - ostatní.

Potvrzení smlouvy

Uživatel má právo potvrdit Smlouvu - ostatní.

Prohlížení smlouvy

Umožňuje vstoupit do knihy Smlouvy - ostatní a prohlížet jednotlivé záložky dokladu. Bez tohoto práva nelze se smlouvami pracovat.

Rušení blokování smluv - ostatní

Umožní odblokovat periody Smluv - ostatních aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Storno smlouvy

Uživatel má právo stornovat nepotvrzenou Smlouvu - ostatní.

Změna data potvrzení smlouvy

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Smlouvy - ostatní, která je potvrzená.

Změna smlouvy

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny nepotvrzené Smlouvy - ostatní a následně provádět změny přípustných údajů.

Změna stavu potvrzené smlouvy

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Smlouvy - ostatní.

Book Contents

Book Index

Zálohy poskytnuté (popis práv)

Prohlížení záloh

Umožňuje vstoupit do knihy Poskytnuté zálohy a prohlížet jednotlivé strany poskytnutých záloh. Bez tohoto práva nelze se zálohami pracovat.

Změna záloh

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Poskytnuté zálohy a následně provádět změny přípustných údajů.

Hromadná změna záloh

Uživatel má právo provádět v Poskytnutých zálohách hromadné změny.

Nová záloha

Dovoluje uživateli založit novou Poskytnutou zálohu.

Nová záloha s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Zálohu kopií dokladu (F6).

Potvrzení zálohy

Uživatel má právo Poskytnutou zálohu potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení zálohy

Umožňuje uživateli potvrzenou Poskytnutou zálohu odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení zálohy

Uživatel má právo změnit datum potvrzení příslušné Poskytnuté zálohy, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Stornování zálohy

Uživatel má právo stornovat Zálohu.

Odstornování zálohy

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Zálohu.

Změna stavu potvrzené zálohy

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Zálohy.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské ceníky - PRÁVA

Editace dodavatelských cen

Umožňuje uživateli vytvořit novou či změnit stávající dodavatelskou cenu.

Prohlížení dodavatelských cen

Umožňuje uživateli prohlížet dodavatelské ceny.

Editace dodavatelských ceníků

Umožňuje uživateli vytvořit nový či změnit stávající dodavatelský ceník.

Prohlížení dodavatelských ceníků

Umožňuje uživateli prohlížet dodavatelské ceníky.

Book Contents

Book Index

Nákup a prodej

Book Contents

Book Index

Obecné - Nákup a prodej (popis práv)

Změna daňové skupiny v položkách

Daňovou skupinu lze měnit, pokud není potvrzena Faktura a Dodací list. Mění se na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje v poli DPH. Nemá-li uživatel toto oprávnění, je na dokladu použita přednastavená skupina DPH z karty Zboží, kterou uživatel nemůže měnit.

Změna cen v položkách

Právo umožňuje uživateli měnit ceny ve formuláři Položka nákupu (prodeje). V případě, že uživatel toto právo nemá, je použita přednastavená prodejní cena z karty Zboží, kterou uživatel na prodejním dokladu nemůže měnit.

Hromadná změna kontace

Pro všechny položky vybraných dokladů změní kontaci, např. kontaci Faktury, Příjemky, Kód zboží atd.

Párování dokladů - připojení

Právo podmiňuje možnost připojit pomocí kláves Alt+F5 podřízený doklad k nadřízenému.

Párování dokladů - odpojení

Právo podmiňuje možnost odpojit pomocí kláves Alt+F5 podřízený doklad od nadřízeného.

Definice platebních podmínek (nákup, prodej, Dod./Odb.)

Právo umožňuje uživateli nastavovat platební podmínky na dokladech nákupu, prodeje a na kartě Dodavatele/Odběratele.

Převytvoření položkových cen a daňové rekapitulace

Právo umožňuje uživateli použít hromadnou akci Převytvoření cen v položkách a Převytvoření daňové rekapitulace.

Zobrazení skladových a nákupních cen

Právo umožňuje uživateli vidět skladové a nákupní ceny.

Zobrazení prodejních cen

Právo umožňuje uživateli vidět prodejní ceny zboží.

Změna typu daně na položkách

Právo umožňuje uživateli měnit Typ daně ve formuláři Položka nákupu (prodeje).

Book Contents

Book Index

Organizační struktura

Book Contents

Book Index

Organizační struktury

Prohlížení organizační struktury

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Organizační struktura a prohlížet jednotlivé strany.

Nová organizační struktura

Umožňuje uživateli vytvořit novou organizační strukturu.

Nová organizační struktura s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit novou organizační strukturu pomocí F6.

Změna organizační struktury

Umožňuje uživateli jít do změny F5 organizační struktury.

Book Contents

Book Index

Organizační jednotky

Prohlížení

Prohlížení organizačních jednotech (v organizační struktuře, na pracovním místě)

Nový záznam

Přidání nové organizační jednotky.

Změna záznamu

Změna organizační jednotky.

Book Contents

Book Index

Obsazení pracovníci

Prohlížení

Prohlížení obsazených pracovníků

Nový záznam

Přidání nového obsazeného pracovníka.

Změna záznamu

Změna obsazených pracovníků.

Book Contents

Book Index

Pracovní místa

Prohlížení pracovních míst

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Pracovní místo a prohlížet jednotlivé strany.

Nové pracovní místo

Umožňuje uživateli vytvořit nové pracovní místo.

Nové pracovní místo s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nové pracovní místo pomocí F6.

Změna pracovního místa

Umožňuje uživateli jít do změny F5 pracovního místa.

Book Contents

Book Index

Uchazeči

Prohlížení

Prohlížení uchazečů.

Nový záznam

Přidání nového uchazeče.

Změna záznamu

Změna uchazeče.

Book Contents

Book Index

Požadované kvalifikace

Prohlížení

Prohlížení požadovaných kvalifikací.

Nový záznam

Přidání nové požadované kvalifikace.

Změna záznamu

Změna požadované kvalifikace.

Book Contents

Book Index

Ostatní

Book Contents

Book Index

Obecné (popis práv)

Funkce nový s kopií

Tímto právem lze uživateli povolit vytvářet nový záznam kopírováním záznamu na vyplněnou kartu, kde se jen změní nebo doplní potřebné údaje (klávesou F6).

Toto právo je aktuální pro číselníky, pro které není dáno samostatné právo, např. Způsob platby, Sklady, Variantní TP. Pro doklady je řešeno samostatnými právy, např. "Nová zakázka s kopií".

Použití blokovaného záznamu

Toto právo uživateli umožní zadávat blokované záznamy v dokladech.

Zobrazení blokovaných záznamů se i nadále řídí nastavením parametru "Zobrazení neaktivních záznamů" v Parametrech uživatele.

Book Contents

Book Index

Intrastat - PRÁVA

Prohlížení intrastatu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Intrastatu a prohlížet jednotlivé strany intrastatu.

Nový doklad intrastatu

Umožňuje uživateli vytvořit nový doklad Intrastatu.

Změna dokladu intrastatu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného dokladu Intrastatu a provádět změnu přípustných údajů.

Potvrzení dokladu intrastatu

Právo dovoluje uživateli doklad Intrastatu potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení dokladu intrastatu

Umožňuje uživateli potvrzený doklad Intrastatu odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Storno dokladu intrastatu

Uživatel může stornovat doklad Intrastatu (klávesou F8).

Odstorno dokladu intrastatu

Uživatel může odstornovat doklad Intrastatu (klávesou F8).

Rušení blokace period

Umožní nastavit pro uživatele blokaci dokladů intrastatu do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Book Contents

Book Index

Mzdy - původní modul

Prohlížení personálních údajů

Tento starý modul je určen již pouze k prohlížení, všechna práva budou od verze 141 zrušena.

Změna pers. údajů

 

Nový pers. údaj

 

Prohlížení zjednodušených pers. údajů

 

Prohlížení mzd. údajů

 

Změna mzd. údajů

 

Výpočet

 

Prohlížení zaúčtování mezd

 

Prohlížení mzdových složek

 

Změna mzd. složky

 

Nová mzd. složka

 

Potvrzení mzd. složky

 

Odpotvrzení mzd. složky

 

Prohlížení mzd. kalendáře

 

Změna mzd. kalendáře

 

Nový záznam mzd. kalendáře

 

Prohlížení mzd. konstant

 

Změna mzd. konstant

 

Nový záznam mzd. konstant

 

Prohlížení mzd. tarifů

 

Změna mzd. tarifů

 

Nový záznam mzd. tarifů

 

Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

Personalistika

Prohlížení pers. údajů

Umožňuje vstup do knihy Personální údaje a prohlížení jednotlivých stran evidenčních karet. Bez tohoto práva nelze s personálními údaji pracovat.

Změna pers. údajů

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a následně provádět změny přípustných údajů na kartě Personálních údajů.

Právo na ostatní osobní údaje

V polích s ostatními osobními údaji se bez tohoto práva zobrazují hvězdičky.

Nový pers. údaj

Dovoluje uživateli založit novou kartu Personálních údajů.

Nový pers. údaj s kopií

Právo umožní vytvářet novou personální kartu pomocí F6.

Prohlížení zjednodušených personálních údajů

Právo umožní prohlížení knihy Zjednodušené personální údaje.

Zařazení dokumentu v Personalistice

Právo umožní zařadit dokument na 9. stranu Personálních údajů.

Prohlížení dokumentů personálních údajů

Právo umožní zobrazení dokumentů z 9. strany Personálních údajů.

Zařazování dokladu v Personalistice

Toto právo umožňuje uživateli zařadit doklad na 9. stranu Personálních údajů.

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - PRÁVA

Prohlížení pracovního vztahu

Právo umožňuje uživateli prohlížení knihy Pracovní vztahy.

Prohlížení zjednodušeného pracovního vztahu

Právo umožňuje uživateli prohlížení knihy Zjednodušené pracovní vztahy.

Změna pracovního vztahu

Právo umožňuje uživateli provádět změnu pracovních vztahů.

Nový pracovní vztah

Právo umožňuje uživateli vytvářet nové pracovní vztahy.

Právo na částky

Právo umožňuje uživateli vidět částky na druhé straně pracovního vztahu.

Book Contents

Book Index

Mzdové doklady - PRÁVA

Prohlížení mzdového dokladu

Právo umožňuje uživateli prohlížení mzdových dokladů v knize Mzdové údaje a Mzdové doklady.

Změna mzdového dokladu

Právo umožňuje uživateli měnit mzdové doklady.

Nový mzdový doklad

Právo umožňuje uživateli vytvářet nový mzdový doklad.

Rušení blokování mzdových dokladů

Právo umožní uživateli nastavit dočasnou blokaci mzdových dokladů.

Book Contents

Book Index

Mzdové doklady za pracovníka - PRÁVA

Prohlížení mzdového dokladu za pracovníka

Právo umožňuje uživateli prohlížení mzdových dokladů v knize Mzdové doklady za pracovníka (kniha není zařazena ve stromovém menu)

Změna mzdového dokladu za pracovníka

Právo umožňuje uživateli měnit mzdové doklady za pracovníka.

Nový mzdový doklad za pracovníka

Právo umožňuje uživateli vytvářet nový mzdový doklad za pracovníka.

Book Contents

Book Index

Mzdové doklady za knihu - PRÁVA

Prohlížení mzdového dokladu za knihu

Právo umožňuje uživateli prohlížení mzdových dokladů v knize Mzdové doklady za knihu

Změna mzdového dokladu za knihu

Právo umožňuje uživateli měnit mzdové doklady v knize Mzdové doklady za knihu.

Nový mzdový doklad za knihu

Právo umožňuje uživateli vytvářet nový mzdový doklad v knize Mzdové doklady za knihu

Book Contents

Book Index

Položky mezd - PRÁVA

Prohlížení trvalé mzdové složky

Právo na prohlížení tvrvalých mzdových složek - 4. strana Mzdových údajů a ze stromového menu.

Změna trvalé mzdové složky

Právo na změnu tvrvalých mzdových složek - 4. strana Mzdových údajů.

Nová trvalá mzdová složka

Právo na novou tvrvalou mzdovou složku - 4. strana Mzdových údajů.

Prohlížení vtupní mzdové složky

Právo na prohlížení vstupních mzdových složek - 5. strana Mzdových údajů a ze stromového menu.

Změna vstupní mzdové složky

Právo na změnu vstupních mzdových složek - 5. strana Mzdových údajů.

Nová vstupní mzdová složka

Právo na novou vstupní mzdovou složku - 5. strana Mzdových údajů.

Prohlížení výstupní mzdové složky

Právo na prohlížení výstupních mzdových složek - 6. strana Mzdových údajů a ze stromového menu.

Změna výstupní mzdové složky

Právo na změnu výstupních mzdových složek - 6. strana Mzdových údajů.

Nová výstupní mzdová složka

Právo na novou výstupní mzdovou složku - 6. strana Mzdových údajů.

Prohlížení mzdové složky historie

Právo na prohlížení mzdových složek historie - H. strana Mzdových údajů a ze stromového menu.

Změna mzdové složky historie

Právo na změnu mzdových složek historie - H. strana Mzdových údajů.

Nová mzdová složka historie

Právo na novou mzdovou složku historie - H. strana Mzdových údajů.

Prohlížení nápočtové mzdové složky

Právo na prohlížení mzdových složek na straně T ve Mzdových údajích.

Změna nápočtové mzdové složky

Právo na změnu mzdové složky na straně T ve Mzdových údajích.

Nová nápočtová mzdová složka

Právo na novou mzdovou složku na straně T ve Mzdových údajích.

Prohlížení položky individuálního kalendáře

Právo na prohlížení položky kalendáře na straně C v knize Mzdové údaje.

Změna položky individuálního kalendáře

Právo na změnu položky kalendáře na straně C v knize Mzdové údaje.

Nová položka individuálního kalendáře

Právo na novou položku kalendáře na straně C v knize Mzdové údaje.

Book Contents

Book Index

Mzdové údaje

Předvýpočet

Právo dovoluje uživateli spustit akci Předvýpočet.

Výpočet zálohy

Opravňuje uživatele spustit akci Výpočet zálohy.

Výpočet

Právo dovoluje uživateli spustit Výpočet.

Uzavření období

Právo dovoluje uživateli spustit akci Uzavření období nad všemi zaměstnanci.

Uzavření jednoho zaměstnance

Umožňuje uživateli spustit akci Uzavření období nad jedním zaměstnancem.

Odblokování uzavřeného období

Dovoluje provést Odblokování uzavřeného období.

Book Contents

Book Index

Zaúčtování mezd - PRÁVA

Prohlížení zaúčtování mezd

Právo umožňuje prohlížení knihy Zaúčtování mezd.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky

Prohlížení mzd. složek

Právo umožňuje vstup do knihy Mzdové složky a prohlížení jednotlivých stran karet. Bez tohoto práva nelze se mzdovými složkami pracovat.

Změna mzdové složky

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a upravit požadované údaje mzdové složky.

Nová mzd. složka

Dovoluje uživateli založit novou Mzdovou složku.

Nový záznam skupiny definic mzdových složek

Opravňuje uživatele přidat nový záznam do skupiny definic mzdových složek.

Book Contents

Book Index

Mzdový kalendář

Prohlížení mzd. kalendáře

Právo umožňuje prohlížet jednotlivé strany (nastavení) Mzdových kalendářů.

Změna mzd. kalendáře

Toto právo umožňuje uživateli změnit nastavení Mzdového kalendáře.

Nový záznam mzd. kalendáře

Právo umožňuje přidat uživateli nový záznam do knihy Mzdový kalendář.

Book Contents

Book Index

Mzdové konstanty

Prohlížení mzd. konstant

Uživatel má právo vstoupit do knihy Mzdových konstant a prohlížet si jednotlivé záznamy.

Změna mzd. konstant

Dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané mzdové konstanty a následně provádět změny údajů. Uživatel může přidat záznam na první straně Mzdových konstant.

Změna do budoucích period

Dovoluje uživateli provádět změny Mzdových konstant v budoucích periodách.

Nový záznam mzd. konstant

Právo umožňuje vytvářet nový záznam na nulté straně knihy Mzdových konstant.

Book Contents

Book Index

Minimální mzdové tarify

Prohlížení minimálních mzd. tarifů

Dovoluje uživateli prohlížet si jednotlivé záznamy Minimálních mzdových tarifů.

Změna minimálních mzd. tarifů

Umožňuje vstoupit do Změny vybraného Minimálního mzdového tarifu a následně provádět přípustné změny.

Nový záznam minimálních mzdových tarifů

Umožňuje vytvářet nové záznamy v Minimálních mzdových tarifech.

Book Contents

Book Index

Interní mzdové tarify

Prohlížení interních mzd. tarifů

Dovoluje uživateli prohlížet si jednotlivé záznamy Interních mzdových tarifů.

Změna interních mzd. tarifů

Umožňuje vstoupit do Změny vybraného Interního mzdového tarifu a následně provádět přípustné změny.

Nový záznam interních mzd. tarifů

Umožňuje vytvářet nové záznamy v Interních mzdových tarifech.

Book Contents

Book Index

Mzdové periody

Prohlížení mzdových period

Dovoluje uživateli prohlížet si jednotlivé záznamy Mzdových period.

Změna mzdových period

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybrané Mzdové periody.

Nový záznam mzdových period

Umožňuje vytvořit ve Mzdových periodách nový záznam.

Book Contents

Book Index

Odborové organizace

Prohlížení odborových organizací

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Odborové organizace.

Změna odborových organizací

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybrané Odborové organizace.

Nový záznam odborových organizací

Umožňuje vložit do knihy Odborové organizace nový záznam.

Book Contents

Book Index

Parametry mezd

Prohlížení parametrů mezd

Zatržením parametru se zpřístupní Parametry mezd pro prohlížení.

Změna parametrů mezd

Zatržením parametru se zpřístupní Parametry mezd pro editaci.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - PRÁVA

Prohlížení srážek z mezd

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Srážky z mezd.

Změna srážek z mezd

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybrané srážky

Nový záznam ve srážkách z mezd

Umožňuje vložit do knihy Srážky z mezd nový záznam.

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd - PRÁVA

Prohlížení závazků z mezd

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Závazky z mezd.

Změna závazků z mezd

Umožňuje vstoupit do režimu Změny u vybraného závazku.

Nový doklad závazků z mezd

Umožňuje vložit do knihy Závazky z mezd nový záznam.

Zobrazení polí Pracovník a Srážka

Umožňuje uživateli vidět pole Pracovník a srážka

Rušení blokování závazků z mezd

Umožní nastavit pro uživatele blokaci závazků z mezd do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Book Contents

Book Index

Kvalifikace zaměstnanců

Prohlížení kvalifikace

Právo umožňuje vstup do knihy Kvalifikace a prohlížení jednotlivých stran karet. Bez tohoto práva nelze s kvalifikacemi pracovat. Přidělením tohoto práva je možné prohlížet všechny strany kromě 4. strany kvalifikace, na kterou se vztahuje právo na změnu doplňujících údajů kvalifikace.

Změna kvalifikace

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny. Přidělením tohoto práva je možné měnit všechny strany kromě 4. strany kvalifikace, na kterou se vztahuje právo na změnu doplňujících údajů kvalifikace.

Nová kvalifikace

Právo dovoluje uživateli vytvořit novou kvalifikaci.

1. potvrzení kvalifikace

Právo dovoluje uživateli provést první potvrzení kvalifikace.

2. potvrzení kvalifikace

Právo dovoluje uživateli provést druhé potvrzení kvalifikace.

Odpotvrzení kvalifikace

Právo dovoluje uživateli provést odpotvrzení kvalifikace.

Změna data potvrzení kvalifikace

Umožňuje uživateli změnit datum potvrzení kvalifikace.

Prohlížení doplňujících údajů kvalifikace

Právo umožňuje uživateli prohlížení údajů na 4. straně knihy Kvalifikace. Pokud právo není přiděleno, pak se údaje na 4. straně nezobrazí - zobrazí se hvězdičky.

Změna doplňujících údajů kvalifikace

Právo umožňuje uživateli změnu údajů na 4. straně knihy Kvalifikace. Pokud právo není přiděleno, pak se v režimu změna zobrazují na 4. straně kvalifikace hvězdičky.

Book Contents

Book Index

Prodej

Book Contents

Book Index

Ceníky

Nastavení ceníků

Umožňuje vstoupit do formulář pro Nastavení ceníku.

Nový ceník

Umožní založit nový ceník.

Nový ceník s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový ceník kopií (F6).

Prohlížení ceníku

Umožňuje prohlížet jednotlivé záložky ceníků. Nelze měnit jednotlivé údaje.

Změna ceníku

Umožňuje editovat ceník.

Potvrzení ceníku

Právo umožňuje potvrzovat jednotlivé ceníky nebo jim nastavit příznak Aktivní. Potvrzený ceník a zatržený stav Aktivní jsou předpoklady pro jeho aktivní použitív prodeji.

Odpotvrzení ceníku

Právo umožňuje odpotvrzovat ceníky nebo zrušit příznak Aktivní.

Stornování ceníku

Uživatel má právo stornovat ceník.

Odstornování ceníku

Uživatel má právo odstornovat ceník.

Změna data potvrzení ceníku

Uživatel má právo změnit datum potvrzení ceníku.

Změna stavu ceníku

Uživatel má právo měnit pole Stav na ceníku.

Book Contents

Book Index

Dodací listy (popis práv)

Prohlížení dodacího listu

Umožňuje vstup do knihy Dodací listy vydané a prohlížení jednotlivých stran Dodacích listů. Bez tohoto práva nelze s Dodacími listy pracovat.

Změna dodacího listu

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného Dodacího listu a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna dodacího listu

Uživatel má právo provádět v Dodacích listech hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nový dodací list

Dovoluje uživateli založit nový Dodací list.

Nový dodací list s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový Dodací list kopií dokladu (F6).

Potvrzení dodacího listu

Uživatel má právo Dodací list potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení dodacího listu

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzený Dodací list (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení dodacího listu, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení dodacího listu

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Dodacího listu, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování dodacího listu

Uživatel má právo stornovat Dodací list.

Odstornování dodacího listu

Uživatel má právo odstornovat stornovaný Dodací list.

Změna stavu potvrzeného dodacího listu

Uživatel má právo změnit stav potvrzeného Dodacího listu.

Rušení blokování dodacích listů

Právo umožní odblokovat periody Dodacích listů aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Odpotvrzení dodacího listu na potvrzené zásilce

Umožňuje odpotvrdit dodací list, jehož balík je zařazen na potvrzené zásilce (první nebo druhé potvrzení zásilky).

Book Contents

Book Index

Faktury vydané (popis práv)

Prohlížení faktury

Umožňuje vstup do knihy Faktury vydané a prohlížení jednotlivých stran Faktur vydaných. Bez tohoto práva nelze s Fakturami pracovat.

Změna faktury

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Faktury vydané a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna faktury

Uživatel má právo provádět ve Fakturách vydaných hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová faktura

Dovoluje uživateli založit novou Fakturu vydanou.

Nová faktura s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Fakturu kopií dokladu (F6).

Potvrzení faktury

Uživatel má právo Fakturu vydanou potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení faktury

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Fakturu vydanou (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení faktury, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení faktury

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Faktury vydané, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování faktury

Uživatel má právo stornovat Fakturu vydanou.

Odstornování faktury

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Fakturu vydanou.

Změna stavu potvrzené faktury

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Faktury vydané.

Porušení blokace vytvoření pro odb.

Při tomto právu má uživatel oprávnění vytvořit Fakturu vydanou pro odběratele, u kterého je zadáno blokování vytvoření dokladu. V případě, že uživatel toto právo nemá, program upozorní na blokování vytvoření dokladu.

Porušení blokace potvrzení pro odb.

Právo umožňuje uživateli potvrdit Fakturu vydanou pro odběratele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu. Může tak učinit pouze za předpokladu, že nebude porušena ochrana kreditu Faktur vydaných pro daného odběratele.

Porušení maximálního kreditu

Má-li uživatel toto právo, smí potvrdit Fakturu vydanou pro odběratele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu i přes to, že se při tomto potvrzení poruší maximální kredit.

Změna data vystavení

Automaticky je jako datum vystavení vkládáno aktuální datum. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně datum vystavení Faktury vydané měnit.

Změna počtu dní splatnosti

Uživatel je oprávněn měnit počet dní splatnosti příslušné Faktury vydané. Při této změně se automaticky přepíše také pole Datum splatnosti.

Změna kontace

Právo dovolí uživateli změnit pole Kontace ve Faktuře vydané.

Změna účtu

Pole Účet se automaticky vyplní číslem účtu, který je uveden v kartě příslušného obchodního partnera (pro prodej je to pohledávkový účet). Má-li uživatel toto právo, může číslo tohoto účtu změnit.

Změna neevidovat

Při ukládání některých dokladů provádí program zápisy do pomocných databází. Je-li políčko Neevidovat zatrženo, po uložení dokladu se zápis do těchto přehledů neprovede. Uživatel s tímto právem může toto pole měnit.

Změna variabilního symbolu

Právo dovoluje uživateli ve Změně měnit u Faktury vydané pole Variabilní symbol.

Změna párovacího symbolu

Párovací symbol je v případě zadání knihy (řady) automaticky vytvořeným údajem, sloužícím ke spárování souvisejících dokladů. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně tento údaj individuálně změnit.

Změna konstantního symbolu

Právo dovoluje uživateli ve Změně měnit u Faktury vydané pole Konstantní symbol.

Rušení blokování faktur vydaných a záloh přijatých

Právo umožní odblokovat periody Faktur vydaných a Záloh přijatých aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Změna data UZP na opravném daňovém dokladu

Právo dovoluje uživateli změnit Datum UZP (funkce Shift+F2 na faktuře vydané, které mají zatržen příznak Opravný DD).

Book Contents

Book Index

Obecné - Prodej (popis práv)

Porušení priorit dokladů z knihy

Uživatel je oprávněn potvrdit doklad i přesto, že by došlo k porušení priorit dokladů z knihy.

Změna zákazníka

Uživatel má právo změnit u nepotvrzených dokladů nákupu a prodeje zákazníka.

Potvrzení dokladu i při nepovoleném způsobu dopravy

Uživatel má právo potvrdit doklad, i když je na něm Způsob dopravy, který není na kartě Dod./Odb. povolen.

Potvrzení dokladu i při nepovoleném způsobu platby

Uživatel má právo potvrdit doklad, i když je na něm Způsob platby, který není na kartě Dod./Odb. povolen.

Book Contents

Book Index

Objednávky přijaté (popis práv)

Prohlížení objednávky přijaté

Umožňuje vstup do knihy Objednávky přijaté a prohlížení jednotlivých stran Objednávek přijatých. Bez tohoto práva nelze s Objednávkami pracovat.

Změna objednávky přijaté

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Objednávky přijaté a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna objednávky přijaté

Uživatel má právo provádět v Objednávkách přijatých hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová objednávka přijatá

Dovoluje uživateli založit novou Objednávku přijatou.

Nová objednávka přijatá s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Objednávku přijatou kopií dokladu (F6).

Potvrzení objednávky přijaté

Uživatel má právo potvrdit Objednávku přijatou (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení objednávky přijaté

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Objednávku přijatou (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení objednávky přijaté, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení objednávky přijaté

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Objednávky přijaté, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování objednávky přijaté

Uživatel má právo stornovat Objednávku přijatou.

Odstornování objednávky přijaté

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Objednávku přijatou.

Změna stavu potvrzené objednávky přijaté

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Objednávky přijaté.

Rušení blokování objednávek přijatých

Umožní odblokovat periody Objednávek přijatých aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Book Contents

Book Index

Ostatní pohledávky

Prohlížení ostatních pohledávek

Umožňuje vstoupit do knihy Ostatní pohledávky a prohlížet jednotlivé strany dokladu.

Změna ostatních pohledávek

Právo umožňuje vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Ostatní pohledávky a následně provádět změny přípustných údajů.

Hromadná změna ostatních pohledávek

Uživatel má právo provádět v Ostatních pohledávkách hromadné změny.

Nová ostatní pohledávka

Dovoluje uživateli vytvořit novou Ostatní pohledávku.

Nová ostatní pohledávka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Ostatní pohledávku kopií dokladu (F6).

Potvrzení ostatní pohledávky

Uživatel má právo Ostatní pohledávku potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení ostatní pohledávky

Umožňuje uživateli potvrzenou Ostatní pohledávku odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Změna data potvrzení ostatní pohledávky

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Ostatní pohledávky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Stornování ostatní pohledávky

Uživatel má právo stornovat nepotvrzenou Ostatní pohledávku.

Odstornování ostatní pohledávky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Ostatní pohledávku.

Editace karty ostatních pohledávek

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Karty ostatních pohledávek.

Změna stavu potvrzené ostatní pohledávky

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Ostatní pohledávky.

Rušení blokování ostatních pohledávek

Právo umožní odblokovat periody Ostatních pohledávek aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Smlouvy - prodej

Hromadná změna smluv

Uživatel má právo provádět ve Smlouvách - prodej hromadné změny.

Nová smlouva

Dovoluje uživateli vytvořit novou Smlouvu - prodej.

Nová smlouva s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou Smlouvu - prodej kopií dokladu.

Odpotvrzení smlouvy

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Smlouvu - prodej.

Odstorno smlouvy

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Smlouvu - prodej.

Potvrzení smlouvy

Uživatel má právo potvrdit Smlouvu - prodej.

Prohlížení smlouvy

Umožňuje vstoupit do knihy Smlouvy - prodej a prohlížet jednotlivé záložky dokladu. Bez tohoto práva nelze se smlouvami pracovat.

Rušení blokování smluv - prodej

Umožní odblokovat periody Smluv - prodej aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Storno smlouvy

Uživatel má právo stornovat nepotvrzenou Smlouvu - prodej.

Změna data potvrzení smlouvy

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Smlouvy - prodej, která je potvrzená.

Změna smlouvy

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny nepotvrzené Smlouvy - prodej a následně provádět změny přípustných údajů.

Změna stavu potvrzené smlouvy

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Smlouvy - prodej.

Book Contents

Book Index

Položky - Prodej (popis práv)

Změna cenové skupiny

Uživatel smí měnit pole Cenová sk. ve formuláři Položka prodeje na 2. straně dokladu.

Změna názvu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a na 2. straně dokladu ve formuláři Položka prodeje měnit pole Název.

Změna skladové jednotky

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Jednotka na 2. straně dokladu ve formuláři Položka prodeje.

Změna kontace faktury

Umožní uživateli ve Změně na 2. straně dokladu ve formuláři Položka prodeje změnit kontaci Faktury.

Změna kontace rezervačního listu

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Kontace R na 2. straně dokladu ve formuláři Položka prodeje.

Změna kontace výdejky

Uživatel má právo ve Změně měnit ve formuláři Položka prodeje pole Kontace V.

Změna kódu zakázky

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Kód zak.

Změna kódu zboží

Uživatel má právo měnit ve formuláři Položka prodeje pole Kód zboží.

Změna střediska

Ve formuláři Položka prodeje smí uživatel měnit ve Změně pole Středisko.

Změna skladové ceny

Opravňuje uživatele ve Změně měnit skladovou cenu na 2. straně dokladu ve formuláři Položka prodeje.

Změna pole Referent

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Referent.

Změna pole Kód 1

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Kód 1.

Změna pole Kód 2

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Kód 2.

Změna ceny zakázkové

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Zakázková cena (Z:).

Změna ceny fakturační

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole F.

Změna slevy

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Sleva.

Změna šarže

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Šarže.

Změna prostředku

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Prostředek.

Změna zboží na podřízeném dokladu

Právo umožní ve Změně ve formuláři Položka prodeje měnit pole Zboží.

Těmito právy se řídí i Hromadná změna položek a dotaz "Přejete si zachovat současné hodnoty položky?" související s parametrem uživatele Změna zboží na položce bez dotazu jako u nově vložené. V tomto případě budou při vypnutém parametru a snaze zachovat hodnoty automaticky přenačteny (navzdory odpovědi) ty hodnoty, na které uživatel nemá právo změny.

Book Contents

Book Index

Promo akce

Nová promo akce

Uživatel má právo založit novou promo akci.

Prohlížení promo akce

Uživatel má právo prohlížet záznamy v knize Promo akcí.

Změna promo akce

Uživatel má právo změnit záznamy v knize Promo akcí.

Potvrzení promo akce

Uživatel má právo potvrzovat promo akce.

Odpotvrzení promo akce

Uživatel má právo odpotvrzovat promo akce.

Book Contents

Book Index

Rezervační listy (popis práv)

Prohlížení rezervačního listu

Umožňuje vstup do knihy Rezervační listy a prohlížení jednotlivých stran Rezervačních listů. Bez tohoto práva nelze s Rezervačními listy pracovat.

Změna rezervačního listu

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného Rezervačního listu a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna rezervačního listu

Uživatel má právo provádět v Rezervačních listech hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nový rezervační list

Dovoluje uživateli založit nový Rezervační list.

Nový rezervační list s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový Rezervační list kopií dokladu (F6).

Potvrzení rezervačního listu

Uživatel má právo Rezervační list potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení rezervačního listu

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzený Rezervační list (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení rezervačního listu, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení rezervačního listu

Uživatel má právo změnit datum potvrzení daného Rezervačního listu, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování rezervačního listu

Uživatel má právo stornovat Rezervační list.

Odstornování rezervačního listu

Uživatel má právo odstornovat stornovaný Rezervační list.

Změna stavu potvrzeného rezervačního listu

Uživatel má právo změnit stav potvrzeného Rezervačního listu.

Porušení blokace vytvoření pro odb.

Díky tomuto právu má uživatel oprávnění vytvořit Rezervační list pro odběratele, pro kterého je zadáno blokování vytvoření dokladu. (V současné době se toto právo nevyužívá.)

Porušení blokace potvrzení pro odb.

Právo umožňuje uživateli potvrdit Rezervační list pro odběratele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu.

Rušení blokování rezervačních listů

Umožní odblokovat periody Zakázek aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Book Contents

Book Index

Výdejky (popis práv)

Prohlížení výdejky

Umožňuje vstup do knihy Výdejky a prohlížení jednotlivých stran Výdejek. Bez tohoto práva nelze s Výdejkami pracovat.

Změna výdejky

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Výdejky a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna výdejky

Uživatel má právo provádět ve Výdejkách hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová výdejka

Dovoluje uživateli založit novou Výdejku.

Nová výdejka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Výdejku kopií dokladu (F6).

Potvrzení výdejky

Uživatel má právo Výdejku potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny. Existuje ovšem dvojí potvrzení, které se využívá k tzv. expedičnímu skladu. 1. potvrzení Výdejky provede účetní výdej.

2. potvrzení výdejky

Právo dovoluje uživateli 2. potvrzení Výdejky. Teprve toto potvrzení provede odpočet zboží ze skladu.

Odpotvrzení výdejky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Výdejku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení výdejky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení výdejky

Uživatel má právo změnit datum potvrzení dané Výdejky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než je aktuální datum.

Stornování výdejky

Uživatel má právo stornovat Výdejku.

Odstornování výdejky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Výdejku.

Změna stavu potvrzené výdejky

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Výdejky.

Porušení blokace vytvoření pro odb.

Při tomto právu má uživatel oprávnění vytvořit Výdejku pro odběratele, u kterého je zadáno blokování vytvoření dokladu. V případě, že uživatel toto právo nemá, program upozorní na blokování vytvoření dokladu.

Porušení blokace potvrzení pro odb.

Právo umožňuje uživateli potvrdit Výdejku zboží pro odběratele, pro kterého je zadáno blokování potvrzení dokladu.

Změna data vystavení

Automaticky je jako datum vystavení vkládáno aktuální datum. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně datum vystavení Výdejky měnit.

Změna kontace

Právo dovolí uživateli změnit pole Kontace ve Výdejce.

Změna párovacího symbolu

Párovací symbol je v případě zadání knihy (řady) automaticky vytvořeným údajem, sloužícím ke spárování souvisejících dokladů. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně tento údaj individuálně změnit.

Změna ignoruj cenu příjmu

Právo umožňuje uživateli měnit pole Ignoruj ceny příjmu na 1. straně Výdejky.

Vytvoření nové položky (F6)

Právo umožňuje ve vázané výdejce přidat na 2. stranu pomocí klávesy F6 novou položku, která bude automaticky vložena i do vázaných dokladů.

Book Contents

Book Index

Zakázky (popis práv)

Prohlížení zakázky

Umožňuje vstup do knihy Zakázky a prohlížení jednotlivých stran Zakázek. Bez tohoto práva nelze se Zakázkami pracovat.

Změna zakázky

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Zakázky a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Hromadná změna zakázky

Uživatel má právo provádět v Zakázkách hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Nová zakázka

Dovoluje uživateli založit novou Zakázku.

Nová zakázka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Zakázku kopií dokladu (F6).

Potvrzení zakázky

Uživatel má právo Zakázku potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení zakázky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Zakázku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení zakázky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení zakázky

Uživatel má právo změnit datum potvrzení Zakázky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, pak nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než aktuální datum.

Změna variabilního symbolu

Právo dovoluje uživateli ve Změně měnit u Zakázky pole Variabilní symbol.

Změna stavu potvrzené zakázky

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Zakázky.

Rušení blokování zakázek

Umožní odblokovat periody Zakázek aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Storno zakázky

Umožní uživateli stornovat tento doklad.

Odstorno zakázky

Umožní zrušit storno - doklad se tak stane běžným obchodním dokladem.

Book Contents

Book Index

Zálohy přijaté (popis práv)

Prohlížení záloh

Umožňuje vstoupit do knihy Přijaté zálohy a prohlížet jednotlivé strany přijatých záloh. Bez tohoto práva nelze se zálohami pracovat.

Změna záloh

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Přijaté zálohy a následně provádět změny přípustných údajů.

Hromadná změna záloh

Uživatel má právo provádět v Přijatých zálohách hromadné změny.

Nová záloha

Dovoluje uživateli založit novou Přijatou zálohu.

Nová záloha s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou Zálohu kopií dokladu (F6).

Potvrzení zálohy

Uživatel má právo Přijatou zálohu potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení zálohy

Umožňuje uživateli potvrzenou Přijatou zálohu odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Změna data potvrzení zálohy

Uživatel má právo změnit datum potvrzení příslušné Přijaté zálohy, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5).

Stornování zálohy

Uživatel má právo stornovat Zálohu přijatou.

Odstornování zálohy

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Zálohu přijatou.

Změna stavu potvrzené zálohy

Uživatel má právo změnit stav potvrzené Zálohy přijaté.

Změna kontace

Právo dovolí uživateli změnit pole KontacePřijaté záloze.

Změna účtu

Pole Účet se automaticky vyplní číslem účtu, který je uveden v kartě příslušného obchodního partnera (pro prodej je to pohledávkový účet). Má-li uživatel toto právo, může číslo tohoto účtu změnit.

Změna variabilního symbolu

Právo dovoluje uživateli ve Změně měnit u Přijaté zálohy pole Variabilní symbol.

Změna párovacího symbolu

Párovací symbol je v případě zadání knihy (řady) automaticky vytvořeným údajem, sloužícím ke spárování souvisejících dokladů. Toto právo umožňuje uživateli ve Změně tento údaj individuálně změnit.

Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Projekty - Role - PRÁVA

Prohlížení projektových rolí

Umožňuje uživateli vstup do knihy Projektové role a prohlížení jednotlivých stran Projektových rolí.

Nová projektová role

Umožňuje uživateli vytvořit novou projektovou roli (klávesou Insert).

Editace projektové role

Uživatel může změnit projektovou roli (klávesou F5).

Book Contents

Book Index

Projekty - Kalendář - PRÁVA

Prohlížení kalendáře projektů

Umožňuje uživateli vstup do knihy Kalendář projektu a prohlížení jednotlivých stran kalendáře.

Nový kalendář projektu

Umožňuje uživateli vytvořit nový kalendář projektu (klávesou Insert).

Editace kalendáře projektů

Uživatel může změnit kalendář projektu v knize Kalendář projektu (klávesou F5).

Book Contents

Book Index

Projekty - zdroje

Prohlížení zdrojů projektu

Umožňuje uživateli vstup do knihy Zdrojů projektu a prohlížení jednotlivých stran Zdrojů.

Změna zdroje projektu

Umožňuje uživateli změnit Zdroj projektu (klávesou F5).

Nový zdroj projektu

Uživatel může vytvořit nový Zdroj projektu (klávesou Insert).

Book Contents

Book Index

Projekty - Ceny zdrojů - PRÁVA

Prohlížení cen zdroje projektu

Umožňuje uživateli prohlížet údaje na záložce Ceny zdroje na projektu.

Změna cen zdroje projektu

Umožňuje uživateli změnit ceny zdroje (klávesou F5).

Nová cena zdroje projektu

Uživatel může přidat novou cenu zdroje (klávesou Insert).

Book Contents

Book Index

Projekty - Názvy etap/činností - PRÁVA

Prohlížení názvů etap/činností

Umožňuje uživateli vstup do číselníku názvů etap/činností.

Nový název etap/čionností

Umožňuje uživateli vytvořit nový záznam v číselníků názvů etap/činností.

Změna názvů etap/činností

Uživatel může změnit záznam v číselníku názvů etap/činností.

Book Contents

Book Index

Projekty

Prohlížení projektu

Umožňuje uživateli vstup do knihy Projektů a prohlížení jednotlivých stran Projektů. Bez tohoto práva nelze s Projekty pracovat.

Nový projekt

Umožňuje uživateli vytvořit nový Projekt (klávesou Insert).

Nový projekt s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový Projekt kopírováním (klávesou F6).

Změna projektu

Umožňuje uživateli provádět změny v Projektu (klávesou F5).

Potvrzení projektu

Uživatel může potvrdit Projekt (Alt+F2).

Odpotvrzení projektu

Uživatel může odpotvrdit Projekt (Ctrl+F2).

Změna data potvrzení projektu

Umožňuje uživateli změnit datum potvrzení projektu (Ctrl+F5).

Storno projektu

Uživatel může stornovat Projekt (klávesou F8).

Odstorno projektu

Uživatel může odstornovat Projekt (klávesou F8).

Změna stavu potvrzeného projektu

Uživatel může změnit stav potvrzeného Projektu.

Rušení blokování projektů

Umožní nastavit pro uživatele blokaci projektů do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Přepočet projektu

Umožní spustit hromadnou akci Přepočet projektu.

Právo na částky

Právo umožňuje zobrazení všech cen na projektu.

Book Contents

Book Index

Projekty - Etapy / plánované činnosti

Prohlížení etap/činností

Umožňuje uživateli vstup do knihy Etapy / plánované činnosti a prohlížení údajů na záložce Etapy/činnosti na projektu.

Nová etapa/činnost

Umožňuje uživateli zadat dobou položku na záložce Etapy/činnosti na projektu.

Editace etapy/činnosti

Umožňuje uživateli editovat položku na záložce Etapy/činnosti na projektu.

Book Contents

Book Index

Projekty - Přiřazené zdroje - PRÁVA

Prohlížení přiřazených zdrojů/fronty práce

Umožňuje uživateli vstup přes tlačítko Další přiřazené zdroje na etapě/činnosti do přiřazených zdrojů.´Umožňuje uživateli také vstup do knihy Fronta práce a prohlížení jednotlivých stran Fronty práce.

Nový přiřazený zdroj/fronta práce

Umožňuje uživateli přidat nový přiřazený zdroj na etapě/činnosti.

Změna přiřazeného zdroje/fronta práce

Umožňuje uživateli editovat přiřazený zdroj na etapě/činnosti.

Book Contents

Book Index

Projekty - výkaz práce

Prohlížení výkazu práce

Umožňuje uživateli vstup do knihy Výkaz práce a prohlížení Výkazu práce.

Změna výkazu práce

Umožňuje uživateli změnit Výkaz práce (klávesou F5).

Nový výkaz práce

Uživatel může vytvořit nový Výkaz práce (klávesou Insert).

Nový výkaz práce s kopií

Uživatel může vytvořit nový Výkaz práce kopií (klávesou F6).

Potvrzení výkazu práce

Uživatel může potvrdit Výkaz práce (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení výkazu práce

Uživatel může odpotvrdit Výkaz práce (klávesami Ctrl+F2).

Změna data potvrzení výkazu práce

Uživatel může změnit datum potvrzení Výkazu práce (klávesami Ctrl+F5).

Storno výkazu práce

Uživatel může stornovat Výkaz práce (klávesou F8).

Odstorno výkazu práce

Uživatel může odstornovat Výkaz práce (klávesou F8).

Změna stavu potvrzeného výkazu práce

Uživatel může změnit stav potvrzeného Výkazu práce.

Rušení blokování výkazu práce

Umožní nastavit pro uživatele blokaci projektů do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Book Contents

Book Index

Reklamace / Servis

Book Contents

Book Index

Servisní zakázky

Prohlížení servisní zakázky

Umožňuje vstup do knihy Servisní zakázky a prohlížení jednotlivých stran Servisních zakázek. Bez tohoto práva nelze se servisními zakázkami pracovat.

Nová servisní zakázka

Dovoluje uživateli založit novou Servisní zakázku.

Nová servisní zakázka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Servisní zakázku kopií dokladu (F6).

Změna servisní zakázky

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Servisní zakázky a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Potvrzení servisní zakázky

Uživatel má právo Servisní zakázku potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení servisní zakázky

Umožňuje uživateli potvrzenou Servisní zakázku odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Stornování servisní zakázky

Uživatel má právo stornovat Servisní zakázku.

Odstornování servisní zakázky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Servisní zakázku.

Změna stavu potvrzené servisní zakázky

Změna stavu potvrzené Servisní zakázky.

Book Contents

Book Index

Servisní listy

Prohlížení servisního listu

Umožňuje vstup do knihy Servisní listy a prohlížení jednotlivých stran servisních listů. Bez tohoto práva nelze se Servisními listy pracovat.

Nový servisní list

Dovoluje uživateli založit nový Servisní list.

Nový servisní list s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový Servisní list.

Změna servisního listu

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného Servisního listu a následně provádět změny přípustných údajů. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Potvrzení servisního listu

Uživatel má právo Servisní list potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení servisního listu

Umožňuje uživateli potvrzený Servisní list odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Stornování servisního listu

Uživatel má právo stornovat Servisní list.

Odstornování servisního listu

Uživatel má právo odstornovat stornovaný Servisní list.

Změna stavu potvrzeného servisního listu

Změna stavu potvrzeného Servisního listu.

Editace základních údajů

Toto právo umožňuje uživateli editovat základní údaje Servisního listu i po předání k řešení. Pokud uživatel toto právo nemá, po stisku tlačítka Předat k řešení již nemůže editovat hlavičku ani záložky servisního listu.

Předání servisního listu k řešení

Uživatel je oprávněn Servisní list předat k řešení (tlačítkem Předat k řešení).

Příjem zboží na sklad

Uživatel je oprávněn servisované zboží přijmout (tlačítkem Přijmout na sklad).

Výdej zboží ze skladu

Uživatel je oprávněn servisované zboží vydat (tlačítkem Vydat ze skladu).

Převod zboží mezi sklady

Uživatel má právo převádět zboží mezi sklady.

Vytváření podřízených servisních listů

Právo umožňuje uživateli vytvářet podřízené servisní listy.

Zrušení stavu řešení na servisním listě

Uživatel má právo zrušit stav řešení (klávesami Ctrl+F3). Zrušit stav řešení lze pouze ve stavu v Prohlížení.

Book Contents

Book Index

Fáze servisního listu

Editace fáze Posouzení

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Posouzení.

Editace fáze Sleva

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Sleva.

Editace fáze Vrácení peněz

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje Vrácení peněz.

Editace fáze Výměna

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Výměna.

Editace fáze Záměna

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Záměna.

Editace fáze Dodavatelská reklamace

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Dodavatelská reklamace.

Editace fáze Oprava

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Oprava.

Editace fáze Prodej zboží/služeb

Toto právo umožňuje uživateli vstoupit do Změny a editovat údaje fáze Prodej zboží/služeb.

Výmaz existující fáze

Právo umožňuje uživateli vymazat existující fázi (klávesou Delete). Lze provést ve stavu Změna.

Editace ukončené fáze

Právo umožňuje uživateli editovat textové pole i po potvrzení fáze.

Odpotvrzení ukončené fáze servisního listu

Právo umožňuje uživateli odpotvrdit fázi.

Book Contents

Book Index

Nastavení servisu

Editace předvoleb servisu

Právo uživateli umožnuje editovat předvolby servisu.

Editace nastavení fází

Právo uživateli umožnuje editovat nastavení fází servisu.

Editace servisních postupů

Právo uživateli umožnuje editovat servisní postupy servisu.

Obecné nastavení servisu

Právo uživateli umožní editovat obecné nastavení servisu.

Book Contents

Book Index

Sklad

Book Contents

Book Index

Sklady (popis práv)

Prohlížení skladů

Uživatel smí vstoupit do knihy Sklady a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze se sklady pracovat.

Změna skladu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů.

Nový sklad

Právo dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do knihy.

Změna data blokace skladu

Právo umožňuje uživateli změnit datum blokace skladu.

Rušení blokování skladových pohybů

Právo umožní uživateli zrušit si nastavenou blokační periodu pro skladové pohyby a nastavit si novou menší dočasnou blokační periodu. Neumožňuje však nastavit nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec). Změna blokační periody zanikne s odhlášením uživatele ze systému.

Rušení blokování přepočtu skladů

Právo umožní uživateli zrušit si nastavenou blokační periodu pro přepočet skladů a nastavit si novou menší dočasnou blokační periodu. Neumožňuje však nastavit nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace. Změna blokační periody zanikne s odhlášením uživatele ze systému.

Zobrazovat sklady všech vlastních firem

Právo umožní uživateli zobrazit sklady (a tedy i dispozice zboží) všech vlastních firem, včetně skladů z firem, do kterých nemá uživatel přístup.

Book Contents

Book Index

Převodky (popis práv)

Prohlížení převodky

Právo umožňuje vstup do knihy Převodky a prohlížení jednotlivých stran Převodek. Bez tohoto práva nelze s Převodkami pracovat.

Změna převodky

Toto právo dovoluje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Převodky a následně provádět změnu přípustných údajů.

Nová převodka

Dovoluje uživateli založit novou převodku.

Nová převodka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou převodku kopií dokladu (F6).

Potvrzení převodky

Uživatel má právo převodku potvrdit (klávesami Alt+F2).

2. potvrzení převodky

Umožňuje uživateli provést 2. potvrzení převodky (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení převodky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou převodku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení převodky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení převodky

Uživatel má právo změnit datum potvrzení převodky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, pak nemůže ani odpotvrzovat doklady s datem potvrzení starším než aktuální datum.

Stornování převodky

Uživatel má právo stornovat převodku.

Odstornování převodky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou převodku.

Změna stavu potvrzené převodky

Změna stavu potvrzené převodky.

Změna ze střediska

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Ze střediska na 1. straně Převodky.

Změna na středisko

Dovoluje uživateli ve Změně měnit pole Na střediska na 1. straně Převodky.

Změna data vystavení

Umožňuje uživateli ve Změně měnit pole Datum vystavení na 1. straně Převodky.

Změna kontace

Opravňuje uživatele ve Změně měnit pole Kontace na 1. straně převodky.

Změna ignoruj cenu příjmu

Dovoluje uživateli ve Změně měnit pole Ignoruj cenu příjmu na 1. straně převodky.

Položky - změna názvu

Umožňuje uživateli měnit pole Název na formuláři Položka převodky.

Položky - změna z kódu zakázky

Právo dovoluje uživateli měnit pole Z kódu zakázky na formuláři Položka převodky.

Položky - změna na kód zakázky

Uživatel smí měnit pole Na kód zakázky ve formuláři Položka převodky.

Položky - změna alternativní jednotky

Dovoluje uživateli měnit ve formuláři Položka převodky pole Jednotka.

Položky - změna kontace

Umožňuje uživateli měnit pole Kontace ve formuláři Položka převodky.

Položky - změna kódu zboží

Právo dovoluje uživateli měnit pole Kód zboží na formuláři Položka převodky.

Položky - změna ceny/MJ

Uživatel smí měnit pole Cena ze skladu/MJ ve formuláři Položka převodky.

Položky - změna ceny celkem

Umožňuje uživateli měnit pole Cena ze skladu celkem ve formuláři Položka převodky.

Hromadná změna převodky

Umožňuje uživateli provádět hromadnou změnu převodek.

Změna z kódu zakázky

Právo dovoluje uživateli měnit pole Z kódu zakázky na 1. straně převodky.

Změna na kód zakázky

Právo dovoluje uživateli měnit pole Na kód zakázky na 1. straně převodky.

Book Contents

Book Index

Uzávěrkové doklady (popis práv)

Prohlížení uzávěrkového dokladu

Umožňuje uživateli prohlížet si Uzávěrkové doklady.

Nový uzávěrkový doklad

Umožňuje uživateli vytvářet nové Uzávěrkové doklady.

Book Contents

Book Index

Inventury (popis práv)

Prohlížení inventury

Umožňuje vstoupit do knihy Inventur a prohlížet jednotlivé strany Inventur. Bez tohoto práva nelze s Inventurami pracovat.

Změna inventury

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybrané nepotvrzené Inventury a následně provádět změny přípustných údajů.

Nová inventura

Umožňuje uživateli založit do knihy Inventur nový záznam.

Příprava / zpracování inventury

Umožňuje uživateli provést akce Příprava a Zpracování inventury.

Zrušení přípravy / zpracování inventury

Umožňuje uživateli zrušit provedené akce Příprava a Zpracování inventury.

Editace rozdílu a ceny položek inventury

Umožňuje uživateli řádkovou editací měnit inventurní rozdíl a cenu na nezpracovaných položkách inventury.

Změna data potvrzení inventury

Dovoluje uživateli změnit datum potvrzení inventury (klávesami Ctrl+F5).

Stornování inventury

Umožňuje uživateli stornování inventury (klávesou F8).

Odstorno inventury

Umožňuje uživateli provést odstornování inventury (klávesou F8).

Potvrzení soupisového listu

Umožňuje uživateli potvrdit soupisový list (klávesami Alt+F2).

2. potvrzení soupisového listu

Umožňuje uživateli provést druhé potvrzení soupisového listu (klávesami Alt+F2) - pouze při dvojím potvrzování soupisových listů.

Odpotvrzení soupisového listu

Umožňuje uživateli potvrzený Soupisový list odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Stornování soupisového listu

Umožňuje uživateli stornování soupisového listu (klávesou F8).

Odstorno soupisového listu

Umožňuje uživateli provést odstornování soupisového listu (klávesou F8).

Rozdělení soupisového listu

Umožňuje rozdělit soupisový list na více soupisových listů v rámci metodiky vícenásobného přepočítávání stavů skladu a dále v rámci této problematiky umožňuje opětovné zplatnění zneplatněných položek na soupisovém listu.

Book Contents

Book Index

Mobilní terminály

Editace konfigurace mobilních terminálů

Umožňuje přidávat, měnit a mazat záznamy v konfiguraci mobilních terminálů.

 

Book Contents

Book Index

Fronta

Editace fronty

Umožňuje přidávat a měnit záznamy fronty.

Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

ARES

Nastavení služby ARES

Uživatel s tímto právem může nastavovat funkci služby ARES v Parametrech ARES.

Book Contents

Book Index

Bankovní účty (popis práv)

Prohlížení knihy bankovního účtu

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Bankovní účty a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami bankovních účtů pracovat.

Změna knihy bankovního účtu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Datové schránky

Nastavení datových schránek

Uživatel s tímto právem může nastavovat funkci Parametry ISDS.

Služby seznamu datových schránek

Uživatel s tímto právem může spouštět funkci import dat z ISDS (informační systém datových schránek).

Book Contents

Book Index

Export - import dat

Export - ekonomické analýzy

Právo umožňuje uživateli exportovat ekonomické analýzy do souboru s příponou ".xml".

Export - souvztažnosti

Právo umožňuje uživateli exportovat souvztažnosti do souboru příponou".xml".

Export - plány majetku

Právo umožňuje uživateli exportovat plány majetku do souboru příponou".xml".

Export - regiony, oblasti

Právo umožňuje uživateli exportovat regiony a oblasti do souboru příponou".xml".

Export - typ aktivity

Právo umožňuje uživateli exportovat typ aktivity do souboru příponou".xml".

Export - mzdové složky

Právo umožňuje uživateli exportovat mzdové složky do souboru příponou".xml".

Export - skupiny definic mzdových složek

Právo umožňuje uživateli exportovat skupiny definic mzdových složek do souboru příponou".xml".

Export - mzdové konstanty pevné

Právo umožňuje uživateli exportovat mzdové konstanty pevné do souboru s příponou".xml".

Export - tarifní tabulky

Právo umožňuje uživateli exportovat tarifní tabulky do souboru s příponou".xml".

Import - ekonomické analýzy

Právo umožňuje uživateli importovat ekonomické analýzy.

Import - souvztažnosti

Právo umožňuje uživateli importovat souvztažnosti.

Import - plány majetku

Právo umožňuje uživateli importovat plány majetku.

Import - regiony, oblasti

Právo umožňuje uživateli importovat regiony a oblasti.

Import - typ aktivity

Právo umožňuje uživateli importovat typ aktivity.

Import - mzdové složky

Právo umožňuje uživateli importovat mzdové složky.

Import - skupiny definic mzdových složek

Právo umožňuje uživateli importovat skupiny definic mzdových složek.

Import - mzdové konstanty pevné

Právo umožňuje uživateli importovat mzdové konstanty pevné.

Import - tarifní tabulky

Právo umožňuje uživateli importovat tarifní tabulky.

Export a import se spouští ze stromu Správce - Export a import. Bližší informace jsou popsány v kapitole Správce - Inicializace verzí.

Book Contents

Book Index

Knihy ceníků

Prohlížení knih ceníků

Uživatel má právo prohlížet knihy ceníků.

Změna knihy ceníků

Uživatel má právo vytvářet a měnit knihy ceníků.

Book Contents

Book Index

Knihy cestovních příkazů

Prohlížení knih cestovních příkazů

Uživatel má právo prohlížet knihy cestovních příkazů.

Změna knihy cestovních příkazů

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy cestovních příkazů.

Book Contents

Book Index

Knihy DPH

Prohlížení knih DPH

Uživatel má právo prohlížet knihy DPH.

Změna knihy DPH

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy DPH.

Book Contents

Book Index

Knihy kvalifikací - PRÁVA

Prohlížení

Právo dovoluje uživateli vstup do knih Kvalifikací. Bez tohoto práva nelze s Knihami kvalifikací pracovat.

Nový záznam

Opravňuje uživatele založit novou knihu Kvalifikací.

Book Contents

Book Index

Knihy pro eNeschopenky - PRÁVA

Prohlížení

Právo dovoluje uživateli vstup do knih pro eNeschopenky. Bez tohoto práva nelze s Knihami pro eNeschopenky pracovat.

Nový záznam

Opravňuje uživatele založit novou knihu pro eNeschopenky.

Book Contents

Book Index

Knihy interních dokladů

Prohlížení knih interních dokladů

Uživatel má právo prohlížet knihy interních dokladů.

Změna knihy interních dokladů

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy interních dokladů.

Book Contents

Book Index

Knihy listovní pošty

Prohlížení knih listovní pošty

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Listovní pošty a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami listovní pošty pracovat.

Změna knihy listovní pošty

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů.

Nová kniha listovní pošty

Opravňuje uživatele založit novou Knihu listovní pošty.

Book Contents

Book Index

Knihy nového majetku

Prohlížení knih majetku

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy majetku a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami majetku pracovat.

Změna knihy majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět u Knih majetku změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy mzdových dokladů

Prohlížení knihy Mzdových dokladů

Právo dovoluje uživateli vstup do knih Mzdových dokladů a prohlížení jednotlivých záložek těchto knih. Bez tohoto práva nelze s Knihami mzdových dokladů pracovat.

Změna knihy Mzdových dokladů

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách Mzdových dokladů změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy nákupu (popis práv)

Prohlížení knih nákupu

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy nákupu a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami nákupu pracovat.

Změna knihy nákupu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách nákupu změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy ostatních pohledávek

Prohlížení knih ostatních pohledávek

Uživatel má právo prohlížet knihy ostatních pohledávek.

Změna knihy ostatních pohledávek

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy ostatních pohledávek.

Book Contents

Book Index

Knihy ostatních závazků

Prohlížení knih ostatních závazků

Uživatel má právo prohlížet knihy ostatních závazků.

Změna knihy ostatních závazků

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy ostatních závazků.

Book Contents

Book Index

Knihy pokladny (popis práv)

Prohlížení knih pokladny

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Pokladny a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami pokladny pracovat.

Změna knihy pokladny

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy prodeje (popis práv)

Prohlížení knih prodeje

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy prodeje a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami prodeje pracovat.

Změna knihy prodeje

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách prodeje změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy projektů

Prohlížení knih projektů

Uživatel má právo prohlížet knihy projektů.

Změna knihy projektů

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy projektů.

Book Contents

Book Index

Knihy skladu (popis práv)

Prohlížení knih skladů

Umožňuje uživateli vstup a prohlížení Knih skladů.

Změna knihy skladů

Umožňuje uživateli změnu údajů v Knihách skladů.

Book Contents

Book Index

Knihy smluv - nákup

Prohlížení knih smluv - nákup

Uživatel má právo prohlížet knihy smluv pro nákup.

Změna knih smluv - nákup

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy smluv pro nákup.

Book Contents

Book Index

Knihy smluv - ostatní

Prohlížení knih smluv - nákup

Uživatel má právo prohlížet knihy ostatních smluv.

Změna knih smluv - nákup

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy ostatních smluv.

Book Contents

Book Index

Knihy smluv - prodej

Prohlížení knih smluv - prodej

Uživatel má právo prohlížet knihy smluv pro prodej.

Změna knih smluv - prodej

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy smluv pro prodej.

Book Contents

Book Index

Knihy majetku (popis práv)

Prohlížení knih majetku

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy starého majetku a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami starého majetku pracovat.

Změna knihy majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět u Knih starého majetku změnu přípustných údajů.

Nová kniha majetku

Opravňuje uživatele založit novou Knihu starého majetku.

Book Contents

Book Index

Knihy účetnictví (popis práv)

Prohlížení knih účetnictví

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy účetnictví a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami účetnictví pracovat.

Změna knihy účetnictví

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách účetnictví změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy upomínek

Prohlížení knih upomínek

Uživatel má právo prohlížet knihy upomínek.

Změna knih upomínek

Právo umožňuje uživateli vytvářet a měnit knihy upomínek.

Book Contents

Book Index

Knihy úrazů - PRÁVA

Prohlížení

Právo dovoluje uživateli vstup do knih pro Úrazy. Bez tohoto práva nelze s Knihami pro Úrazy pracovat.

Nový záznam

Opravňuje uživatele založit novou knihu pro Úrazy.

Book Contents

Book Index

Knihy VP banky (popis práv)

Prohlížení knih VP banky

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Knihy VP banky a prohlížení jednotlivých stran této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami VP banky pracovat.

Změna knihy VP banky

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách VP banky změnu přípustných údajů.

Nová kniha VP banky

Opravňuje uživatele založit novou Knihu VP banky.

Book Contents

Book Index

Knihy výroby

Prohlížení knih výroby

Umožňuje uživateli vstup a prohlížení Knih výroby.

Změna knihy výroby

Umožňuje uživateli změnu údajů v Knihách výroby.

Nová kniha výroby

Umožňuje uživateli založit novou Knihu výroby.

Book Contents

Book Index

Knihy zásilkových služeb

Prohlížení knih zásilkových služeb

Právo dovoluje uživateli vstup do Knih zásilkových služeb a prohlížení údajů.

Změna knih zásilkových služeb

Právo umožňuje uživateli vytvořit novou knihu zásilkových služeb a na existujících záznamech provádět změnu údajů.

Book Contents

Book Index

Knihy dodavatelských ceníků - PRÁVA

Prohlížení knih dodavatelských ceníků

Umožňuje uživateli prohlížet Knihy dodavatelských ceníků.

Změna knih dodavatelských ceníků

Umožňuje uživateli vytvořit novou nebo změnit stávající knihu dodavatelských ceníků.

Book Contents

Book Index

Knihy Závazků z mezd

Prohlížení knih Závazků z mezd

Právo dovoluje uživateli vstup do knihy Závazků z mezd a prohlížení jednotlivých záložek této knihy. Bez tohoto práva nelze s Knihami Závazků z mezd pracovat.

Změna knihy Závazků z mezd

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět v Knihách Závazků z mezd změnu přípustných údajů.

Book Contents

Book Index

Konzistence (popis práv)

Prohlížení obecných parametrů

Dovoluje prohlížet Obecné (systémové) parametry v knize.

Změna obecných parametrů

Umožňuje změnit Obecné parametry.

Nový obecný parametr

Uživatel má právo vytvářet nové záznamy v knize Obecných parametrů.

Prohlížení konzistencí

Dovoluje prohlížet Konzistenci dat na BTR a SQL.

Změna konzistencí

Umožňuje změnit Konzistenci dat.

Nová konzistence

Uživatel má právo vytvářet nové záznamy Konzistence.

Konzistence sériových čísel

Dovoluje uživateli spouštět funkci Konzistence sériových čísel.

Book Contents

Book Index

Mandanti (popis práv)

Přepnutí mandanta

Uživatel má v modulu Správce právo přepínat se mezi jednotlivými mandanty, pro které je vedena agenda. Toto právo je důležité zakázat především u demonstračních uživatelů, kteří mají zpravidla všechna přístupová práva. Mohli by se tak snadno přepnout do ostrých dat, což by mohlo mít negativní následky.

Servis mandantů

Uživatel smí provádět servis mandantů, což zahrnuje např. změnu popisu, založení nového mandanta apod.

Druhá strana mandanta

Zpřístupní druhou stranu formuláře Změna mandanta (vyvolaného z nabídky Hlavní menu - Nástroje - Změna mandanta). Na této straně lze spustit stanovené servisní funkce. Musí se s tím však velmi opatrně zacházet.

Book Contents

Book Index

Masky filtrů/hledání (popis práv)

Změna a výmaz masky filtru/hledání

Uživatel smí provést změnu a výmaz masky filtru. Pokud provede změny v nastavení filtru a bude chtít tyto uložit do masky, lze toto uložení provést klávesou F2. Výmaz vytvořené masky lze provést ve výběru masek (klávesami Alt+F10) klávesou F8.

Nová maska filtru/hledání

Uživatel má právo vytvořit novou masku filtru. Vytvoření lze provést, pokud není vybrána žádná maska. Vytvořené masky jsou dostupné všem uživatelům.

Book Contents

Book Index

Obecné - Správce (popis práv)

Servisní zásahy

Je to velice „ostré“ právo, protože servisními zásahy mohou vznikat nekonzistence dat. Umožňuje např.:

 • převytvoření cen dokladů NákupuProdeje,
 • výmaz jazykového odkazu,
 • provést zápis systémové podmínky,
 • provést výmaz v číselnících SpeStr,
 • odhlásit uživatele ve Správě licencí,
 • práci se Správou knih,
 • práci s Reinstalačním manažerem,
 • práci s funkcí Dílčí aktualizace K2,
 • zrušit uživatele z transakcí,
 • provést zápis, změnu a výmaz SQL dotazu,
 • provést výmaz v tarifech,
 • zadat novou masku a provádět změnu masky ve filtru Hlavní knihy.

Nastavení multi company

Právo umožňuje uživateli vytvářet, editovat a mazat vlastní firmy.

Změna definice průvodce na zkratky

Právo umožňuje uživateli přidávat předdefinované hodnoty Průvodce na zkratky.

Ukládání implicitních hodnot

Právo umožňuje uživateli spustit akci Uložení implicitních hodnot.

Výmaz hesla ostatních uživatelů

Uživatel je oprávněn provést výmaz hesla ostatních uživatelů (klávesami F8) v knize Uživatelé.

Spouštění přepočtů cen ve Zboží

Právo dovoluje uživateli spouštět přepočet cen v kartě Zboží.

Prohlížení blokačních period

Umožňuje uživateli prohlížení formuláře Blokační periody.

Změna blokačních period

Uživatel je oprávněn měnit blokační periody ve formuláři Blokační periody.

Modifikace formulářů

Právo pro tvůrce formulářů, který upravuje formuláře dané firmě „na míru“.

Zneplatňování záznamů

Zapnutá volba umožňuje uživateli zneplatnit klávesou F8 vybraný záznam. Opětovným stisknutím klávesy lze záznam znovu zplatnit.

 

Pozn.: Máme-li v Parametrech uživatele na straně Obecné zapnutou volbu Zobrazování neaktivních záznamů, budou se zneplatněné záznamy zobrazovat stejně, jako by nebylo zneplatnění provedeno.

Zobraz cen. sk. bez práva na prohlížení

Má-li uživatel toto právo, vidí u záznamů, na které nemá právo '*'.

Reindexace a archivace historie změn dokladů

Umožňuje uživateli spustit funkci Reindexace a archivace historie změn dokladů.

Změna skladové ceny na potv. dokladech

Uživatel je oprávněn změnit skladovou cenu na položkách skladových dokladů (klávesami Alt+F5).

Změna textu hlášení

Dovoluje uživateli změnit text hlášení v číselníku Hlášení.

Nový text hlášení

Uživatel smí přidat do číselníku Hlášení nový text hlášení.

Neuvolněné moduly

Umožní spustit programátorem zablokované (neuvolněné) moduly.

Inicializace verzí

Toto právo umožňuje provést inicializaci verze.

Exportovat do aplikace MS Excel

Právo umožňuje exportovat příslušné knihy do aplikace MS Excel.

Externí doplňková pole

Umožňuje pracovat s Externími doplňkovými poli, tedy vkládat nová datová pole do hlavičky modulu.

Rozšíření souborových modulů

Právo umožnuje uživateli přidávání uživatelských polí a indexů do tabulek K2.

Nová předdefinovaná podmínka

Právo umožňuje uživateli vložení nové filtrační podmínky do knihy předdefinovaných podmínek.

Nastavení statistik

Uživatel má právo na funkci Správa aplikačních statistik a knihy Prohlížení odesílaných statistik a Prohlížení lokálních statistik.

Prohlížení zákaznické podpory K2

 

Výmaz historie změn účetních dokladů

Uživatel má právo mazat hostorii změn účetních dokladů.

Správa plánovaných úloh

Právo umožňuje uživateli vytvářet, editovat a mazat plánované úlohy.

Book Contents

Book Index

Parametry mandanta (popis práv)

Prohlížení parametrů mandanta

Uživatel je oprávněn prohlížet si jednotlivé strany formuláře Parametry mandanta.

Změna parametrů mandanta

Právo dovoluje uživateli měnit údaje ve formuláři Parametry mandanta a nastavovat definici předvyplňování daňových čísel.

Book Contents

Book Index

Parametry uživatele (popis práv)

Změna parametrů uživatele

Umožňuje měnit uživateli své parametry i parametry ostatních uživatelů. Toto právo umožňuje také zobrazení číselníku prefixů z informační lišty na libovolné knize pomocí pravého tlačítka myši.

Zákaz nastavit impl. hodnoty jen pro req. pole

Pokud je právo zapnuto, uživatel nemůže nastavit volbu Implicitní hodnoty jen u požadovaných polí na 1. straně karty Parametry uživatele.

Nová maska pro pracovní plochu

Opravňuje uživatele vytvořit a uložit novou masku pro pracovní plochu.

Změna masky pro pracovní plochu

Uživatel smí provést změny masky pro pracovní plochu a ty následně uložit.

Změna stromového menu

Povolí vkládat, mazat a editovat údaje ve stromovém menu.

Přepnutí typu stromového menu

Povolí vybrat jiný typ stromového menu z nabídky.

Změna období ve stavovém řádku

Umožňuje uživateli měnit období ve stavovém řádku bez nutnosti mít právo Změna parametrů uživatele.

Změna parametrů uživatele z nástrojového panelu

Právo uživatele opravňuje měnit parametry v Nastavení parametrů uživatele na nástrojovém panelu.

Book Contents

Book Index

Počáteční stavy (popis práv)

Prohlížení počátečních stavů

Dovoluje uživateli prohlížet údaje formuláře Definice počátečních stavů u jednotlivých tabulek.

Změna počátečních stavů

Umožňuje uživateli provádět změnu údajů ve formuláři Definice počátečních stavů.

Book Contents

Book Index

Přepočty (popis práv)

Přepočet skladů

Uživatel má právo spouštět Přepočet skladů.

Přepočet fakturace

Uživatel má právo spouštět Přepočet fakturace.

Přepočet obratovky a statistiky

Uživatel má právo provádět Přepočet obratovky, který se využívá v Hlavní knize k přepočtu obratů a zůstatků po periodách, a Přepočet statistiky, který se využívá k přepočtu obratů a zůstatků po dnech.

Přepočet celního skladu

Právo dovoluje uživateli použít Přepočet celního skladu.

Změna nastavení přepočtů

Právo dovolí uživateli změnit některá pole, kterými je možné nastavovat zpracování pro přepočty. Na toto právo se váže změna polí Zákaz účetního přepočtu, Zákaz fyzických přepočtů a Zpracování přepočtů po periodách na kartě Druhy zboží.

Prohlížení položek chybového protokolu

Uživatel má právo prohlížet chybové protokoly Přepočtu skladů.

Výmaz chybových protokolů

Uživatel má právo mazat chybové protokoly Přepočtu skladů.

Book Contents

Book Index

Přístup k úrovni nastavení

Globální

Tato práva umožňují povolit uživatelům ukládání konfiguračních objektů (např. pohled, filtr, sloupce, řazení, automatická sestava) do úrovně Globální, Mandant, Skupina a Vlastní firma.

 

Mandant

Skupina

Vlastní firma

Nastavení notifikací

S tímto právem je správci umožněno provést nastavení příjemců a zařízení pro příjem notifikací, nastavení jednotlivých podmínek. Dále může sledovat průběh notifikací a jejich historii.

Book Contents

Book Index

Řazení, filtrování, seskupení (popis práv)

Práva se vztahují pouze k "velkým tabulkám" a fungují v případě, kdy je v Parametrech mandanta - 1. strana, pod tlačítkem Vlastnosti na záložce Operace na velkých tabulkách v poli příslušné operace vyplněna hodnota Na právo. Omezení práce s daty se nevztahuje na uživatele, kteří disponují právem "Servisní zásahy".

Řazení mimo stav Výběr

Povoluje ve stavu Kniha setřídit záznamy kliknutím na záhlaví sloupce.

Vytvoření definice výběru

Povoluje definovat výběr.

Lookup pomocí Ctrl+Mezera

Povoluje stisknutím kláves Ctrl+mezerník zobrazit filtry předdefinované pod některými nabídkovými tabulkami.

Hledání pomocí Alt+F7

Povoluje vyhledávat ve "velkých tabulkách" pomocí kláves Alt+F7.
(Popis práce s velkými tabulkami je v kapitole Správce - Parametry - Parametry mandanta - 1. strana).

Právo funguje v případě, kdy je v Parametrech mandanta - 1. strana, pod tlačítkem Vlastnosti na záložce Operace na velkých tabulkách v poli Hledání pomocí Alt+F7 vyplněna hodnota Na právo.

Pokud uživatel nemá toto právo, pak mu nebude umožněno vyhledávat ve velkých tabulkách.

Přepnutí do pracovní složky

Povoluje zobrazování pracovní složky (stav Výběr: Pracovní složka).

Seskupování v datové mřížce

Povoluje seskupování záznamů v knize.

Book Contents

Book Index

Sestavy a funkce (F9) (popis práv)

Nové zařazení (sestava, funkce)

Právo umožňuje zařadit do knihy Sestavy novou sestavu či funkci (klávesami Insert, F6).

Změna zařazení (sestava, funkce)

Opravňuje uživatele ve Změně měnit přípustné údaje (klávesa F5).

Odstranění zařazení (sestava, funkce)

Uživatel smí pomocí klávesy Del odstranit z knihy Sestavy vybranou sestavu nebo funkci.

Aktualizace nabídky sestav a funkcí

Právo umožňuje uživateli aktualizovat seznam všech nadefinovaných výstupních sestav, pokud byly vytvořeny nové sestavy. Děje se tak tzv. registrací nových sestav pomocí kláves Alt+F3.

Změna K2 skriptu

Uživatel může provést změnu existujícího K2 skriptu (klávesami Alt+F5 v knize Sestavy). Pokud má uživatel zároveň právo Změna kódovaného K2 skriptu, může spustit funkci Pomocník překladu skriptů.

Změna kódovaného K2 skriptu

Umožňuje uživateli spustit kódovaný K2 skript a provádět v něm přípustné změny. Pokud má uživatel zároveň právo Změna K2 skriptu, může spustit funkci Pomocník překladu skriptů.

Změna AM reportu

Právo umožňuje uživateli spustit editor sestav (Ctrl+F5 v knize Sestav).

Změna parametrů v zařazení

Opravňuje uživatele měnit nastavení parametrů, které jsou zařazeny do sestav.

Nový parametr v zařazení

Uživatel s tímto právem může zařazovat nové parametry sestav.

Výmaz parametru

Dovoluje uživateli provést výmaz parametru pomocí klávesy Del.

Zobrazit lokální zařazení

Uživatel s tímto právem smí prohlížet všechny sestavy, které mají lokální zařazení.

Změna protokolovacích parametrů sestav a funkcí

Právo umožňuje uživateli na 3. straně knihy Sestavy nastavovat nebo měnit protokolovací parametry sestav a funkcí.

Administrátor sestav a skriptů

Právo umožňuje na 1. straně knihy Skripty, sestavy pouze u speciálních sestav zatrhnout pole Jen ke čtení a pole Jen spustitelný.

Změna a nová automatická sestava

Právo umožňuje vytvářet nové automatické sestavy.

Otevře-li uživatel bez tohoto práva již uloženou automatickou sestavu pomocí Ctrl + klik myši, editor automatické sestavy bude mít omezenou funkčnost - nelze přidávat a odebírat pole.

Prohlížení, změna a nový záznam v tabulce Formation

Právo umožňuje prohlížet, měnit a vytvářet nový záznam v tabulce Skripty a sestavy.

Book Contents

Book Index

Skupiny práv uživatelů (popis práv)

Prohlížení skupin práv uživatelů

Právo umožňuje vstup do knihy Skupiny uživatelů a prohlížení jednotlivých stran této knihy.

Změna skupin práv uživatelů

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů v seznamu Skupin uživatelů.

Nová skupina práv uživatelů

Opravňuje uživatele zavést do seznamu novou skupinu uživatelů.

Book Contents

Book Index

Složky (popis práv)

Nový, změna a výmaz globální složky

Dovoluje uživateli vytvářet, měnit a mazat jednotlivé globální složky.

Nový, změna a výmaz podmínky pro složky

Uživatel má právo vytvářet, měnit a mazat podmínky pro složky.

Změna SQL dotazu ve složce

Umožňuje měnit SQL dotaz příslušné podmínky ve složce.

Book Contents

Book Index

Správa databází (popis práv)

Prohlížení seznamu tabulek

Právo opravňuje uživatele prohlížet knihu Správa databází (seznam tabulek).

Prohlížení obsahu tabulky

Právo umožňuje pouze prohlížení DB tabulek bez možnosti jejich změny. Vyžaduje, aby uživatel měl zároveň právo Prohlížení seznamu tabulek.

Systémová změna obsahu tabulek

Právo umožňuje prohlížení i editaci DB tabulek. Vyžaduje, aby uživatel měl zároveň právo Prohlížení seznamu tabulek.

Book Contents

Book Index

SQL dotazy ve filtrech (popis práv)

Prohlížení a změna SQL dotazů

Toto právo povoluje prohlížet a měnit SQL dotazy v podmínkách vyhodnocovacího filtru.

Spouštění SQL dotazů

Umožňuje uživateli spustit SQL dotazy ve vyhodnocovacím filtru.

Book Contents

Book Index

Synchronizace

Nastavení synchronizace kontaktů pro Exchange

Uživatel s tímto právem může nastavovat funkci Nastavení synchronizace kontaktů Exchange.

Book Contents

Book Index

Úkoly (popis práv)

Prohlížení úkolu

Právo dovoluje uživateli vstoupit do knihy Úkoly a prohlížet jednotlivé strany úkolů. Bez tohoto práva nelze s úkoly pracovat.

Změna úkolu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů u konkrétního úkolu.

Nový úkol

Právo umožní uživateli vytvořit nový Úkol.

Potvrzení úkolu

Uživatel má právo úkol potvrdit (klávesami Alt+F2). Jakmile je úkol potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny.

Odpotvrzení úkolu

Umožňuje uživateli potvrzený úkol odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2), ale pouze v tom dni, ve kterém byl potvrzen. Později lze úkol odpotvrdit pouze po změně data potvrzení (Ctrl+F5).

Změna data potvrzení úkolu

Uživatel má právo změnit datum potvrzení úkolu, který již byl potvrzen (klávesami Ctrl+F5).

Book Contents

Book Index

Uživatelé (popis práv)

Prohlížení uživatelů

Právo umožňuje vstup do knihy Uživatelé a prohlížení jednotlivých stran karet Uživatelů. Bez tohoto práva nelze v Uživatelích pracovat.

Změna uživatelů

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změnu přípustných údajů na kartě Uživatelé. Toto právo umožňuje nastavovat práva jiným uživatelům.

Nový uživatel

Právo dovolí uživateli vložit do seznamu nového uživatele.

Book Contents

Book Index

Uživatelská práva (popis práv)

Právo 1, ..., 100

Na těchto 100 práv je možné navázat skripty nebo registrované funkce.

Práva 1 - 100 lze přejmenovat pomocí funkce Úprava uživatelských názvů práv spustitelné přes nabídku menu modulu Formulář - Akce - Pokročilé.

Book Contents

Book Index

Výběr sloupců (popis práv)

Výběr sloupců

Právo dovoluje uživateli provádět výběr sloupců. Výběr sloupců ovlivní uživatelské nastavení zobrazení dat v knize. Bez tohoto práva nelze s maskami sloupců pracovat.

Výběr masky sloupců

Uživatel smí provést výběr masky sloupců přes nabídku Menu modulu Zobrazit.

Změna masky sloupců

Opravňuje uživatele měnit ve Změně masky sloupců.

Nové masky sloupců

Dovoluje uživateli založit novou masku sloupce. Do masky se automaticky nastaví ty sloupce, které jsou zobrazeny v knize.

Book Contents

Book Index

Změny (popis práv)

Prohlížení změn

Právo dovoluje uživateli vstoupit do knihy Změny a prohlížet jednotlivé strany této knihy.

Změna typů elektronických adres

Právo povolí v Parametrech uživatele - 4.strana zobrazit Předvolbu elektronických adres a umožní editovat typy adres na kartě Odb./Dod..

Book Contents

Book Index

Elektronická podání - PRÁVA

Prohlížení elektronická podání

Dovoluje uživateli prohlížet záznamy v knize Elektronická podání.

Změna elektronická podání

Umožňuje uživateli provádět změnu údajů v knize Elektronická podání.

Book Contents

Book Index

Starý majetek

Book Contents

Book Index

Kniha majetku (popis práv)

Prohlížení majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Majetek a prohlížet jednotlivé strany karty Majetku. Bez tohoto práva nelze s majetkem pracovat.

Změna majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného majetku a provádět změnu přípustných údajů.

Nový majetek

Právo dovolí uživateli vytvořit novou kartu majetku.

Nový majetek s kopií

Právo dovolí uživateli vytvořit novou kartu majetku kopírováním.

Potvrzení majetku

Uživatel má právo majetek potvrdit.

Odpotvrzení majetku

Umožňuje uživateli potvrzený majetek odpotvrdit.

Vyřazení majetku

Právo dovoluje uživateli provést vyřazení potvrzeného majetku.

Odvyřazení majetku

Uživatel smí u vyřazených majetků provést odvyřazení (klávesami Ctrl+F8). Program zruší datum a typ vyřazení, a pokud ještě 'V' položky nebyly zaúčtovány, vymaže je.

Storno majetku

Dovoluje uživateli stornovat kartu majetku.

Odstornování majetku

Dovoluje uživateli stornovaný majetek odstornovat.

Rozložení souboru majetku

Uživatel smí rozložit soubor majetku buď podle ceny, nebo podle počtu položek souboru (klávesami Ctrl+F6).

Změna inventárního čísla

Právo umožňuje uživateli ručně zadat inventární číslo při zakládání nového majetku.

Hromadná změna karty majetku

Právo umožňuje uživateli provést hromadnou změnu záznamů nad filtrem karet majetku.

Nová položka karty majetku

Právo na přidání nového záznamu na 2. straně karty Majetku.

Prohlížení 2. strany

Právo prohlížení 2. strany karty Majetku.

Změna 2. strany

Právo editace 2. strany karty Majetku.

Změna stavu potvrzené karty majetku

Uživatel má právo změnit stav na potvrzené kartě majetku.

Book Contents

Book Index

Prostorová - procesní evidence (popis práv)

Prohlížení prostorové - procesní evidence

Právo prohlížení záznamů v knize Prostorové - procesní evidence.

Změna prostorové - procesní evidence

Právo změny záznamů v knize Prostorové - procesní evidence.

Nový záznam prostorové - procesní evidence

Právo nového záznamu v knize Prostorové - procesní evidence.

Nová prostorová - procesní evidence s kopií

Právo vytvořit nový záznam v knize Prostorové - procesní evidence kopírováním.

Book Contents

Book Index

Předvolba odpisování (popis práv)

Prohlížení předvolby odpisování

Právo prohlížení záznamů v knize Předvolby odpisování.

Změna předvolby odpisování

Právo změny záznamů v knize Předvolby odpisování.

Nový záznam předvolby odpisování

Právo nového záznamu v knize Předvolby odpisování.

Nová předvolba odpisování s kopií

Právo vytvořit nový záznam v knize Předvolby odpisování kopírováním.

Potvrzení předvolby odpisování

Právo potvrzení záznamu v knize Předvolby odpisování.

Odpotvrzení předvolby odpisování

Právo odpotvrzení záznamu v knize Předvolby odpisování.

Storno předvolby odpisování

Právo umožňuje uživateli stornovat záznam v knize Předvolby odpisování (klávesou F8).

Odstornování předvolby odpisování

Právo odstornování záznamu v knize Předvolby odpisování.

Book Contents

Book Index

Plány majetku (popis práv)

Prohlížení plánů majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Plány majetku a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s plány majetku pracovat.

Změna plánu majetku

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného plánu majetku a provádět změnu přípustných údajů.

Nový plán

Uživatel smí doplnit do seznamu odpisový plán podle vlastní potřeby.

Potvrzení plánu

Dovoluje uživateli Plán majetku potvrdit (klávesami Alt+F2), čímž se daný plán potvrdí jako aktuální a načte se do nabídky v inventární kartě.

Odpotvrzení plánu

Umožňuje uživateli potvrzený plán odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Book Contents

Book Index

Obory majetku (popis práv)

Prohlížení oborů majetku

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Obory majetku a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s obory majetku pracovat.

Změna oboru majetku

Umožňuje uživateli ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Nový obor

Právo dovolí uživateli zavést do knihy novou položku.

Book Contents

Book Index

Konfigurace (popis práv)

Nastavení účetního období a volby typů plánů

Umožní nastavení účetního období a volbu typů plánů.

Rušení blokování majetku

Umožní nastavit pro uživatele blokaci majetku do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

Likvidace (popis práv)

Prohlížení účtování prvotního dokladu

Uživatel má právo prohlížet záložku Účtování prvotních dokladů, které se účtují.

Zapnout volbu Zaúčtovat nevyrovnané saldo při účtování

Uživatel má právo ve vstupním formuláři při účtování zapnout volbu zaúčtovat nevyrovnané saldo.

Book Contents

Book Index

Účetní deník (popis práv)

Prohlížení účetního dokladu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Účetní deník a prohlížet jednotlivé strany účetních dokladů. Bez tohoto práva nelze s účetními doklady pracovat.

Změna účetního dokladu

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u účetního dokladu změnu přípustných údajů.

Nový účetní doklad

Umožňuje uživateli vytvořit nový účetní doklad.

Nový účetní doklad s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový účetní doklad kopírováním.

Hromadná změna položek účetních dokladů

Uživatel má právo provádět v Položkách účetního deníku hromadné změny.

Storno účetního dokladu

Uživatel může stornovat účetní doklad.

Odstorno účetního dokladu

Uživatel může odstornovat účetní doklad.

Převedení účetních dokladů

Opravňuje uživatele použít funkci Převedení účetních dokladů do jiného období.

Rušení blokování účetních dokladů

Právo umožní odblokovat periody Účetních dokladů aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh (popis práv)

Prohlížení účetního rozvrhu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Účetní rozvrh a prohlížet jednotlivé strany účtů. Bez tohoto práva nelze s účetním rozvrhem pracovat.

Změna účetního rozvrhu

Uživatel smí ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Nový účet

Umožňuje uživateli zařadit do knihy nový účet.

Hromadná změna účetního rozvrhu

Uživatel má právo provádět v Účetním deníku hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha (popis práv)

Prohlížení hlavní knihy

Uživatel je oprávněn vstoupit do knihy Hlavní kniha a prohlížet jednotlivé strany této knihy.

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti (popis práv)

Prohlížení souvztažnosti

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Souvztažnosti a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze se souvztažnostmi pracovat.

Změna souvztažnosti

Uživatel smí ve Změně provádět změnu přípustných údajů.

Nová souvztažnost

Umožňuje uživateli vytvořit a přidat do knihy novou souvztažnost.

Book Contents

Book Index

Párovací symboly (popis práv)

Prohlížení párovacího symbolu

Uživatel smí vstoupit do knihy Párovací symboly a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s párovacími symboly pracovat.

Změna párovacího symbolu

Umožňuje vstoupit do Změny a provést změnu přípustných údajů.

Nový párovací symbol

Dovoluje uživateli vytvořit nový párovací symbol a zařadit jej do knihy.

Book Contents

Book Index

Hlavičky ekonomických analýz (popis práv)

Prohlížení hlavičky ek. analýzy

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Hlavičky ek. analýz a prohlížet jednotlivé strany této knihy. Bez tohoto práva nelze s hlavičkami ek. analýz pracovat.

Změna hlavičky ek. analýzy

Umožňuje vstoupit do Změny a provést změnu přípustných údajů.

Nová hlavička ek. analýzy

Uživatel smí vytvořit novou hlavičku ek. analýzy a zařadit ji do knihy.

Book Contents

Book Index

Řádky ekonomických analýz (popis práv)

Prohlížení řádku ek. analýzy

Uživatel smí vstoupit do knihy Řádky ek. analýz a prohlížet jednotlivé strany této knihy. (Při vstupu do této knihy se zobrazí tabulka s řádky té analýzy, ve které jsme pracovali naposledy.) Bez tohoto práva nelze s řádky ek. analýz pracovat.

Změna řádku ek. analýzy

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provést změnu přípustných údajů.

Nový řádek ek. analýzy

Dovoluje uživateli vytvořit novou položku a přidat ji do knihy Řádky ek. analýz.

Book Contents

Book Index

Výpočet ekonomických analýz (popis práv)

Výpočet ek. analýzy

Uživatel je oprávněn vyvolat formulář pro výpočet ekonomických analýz - Výběr sumace. Zatržením uvedených polí vznikají různé kombinace výpočtu.

Book Contents

Book Index

Účetní knihy (popis práv)

Uzavírání účetních knih

Umožňuje uživateli spustit funkci Uzavření účetních knih a Zrušení účetní závěrky.

Otevírání účetních knih

Opravňuje uživatele spustit funkci Otevření účetních knih.

Přecenění pokladny, banky, pohledávek a závazků

Opravňuje uživatele spustit funkce Přecenění pokladny a banky a Přecenění pohledávek a závazků k RD.

Book Contents

Book Index

DPH (popis práv)

Prohlížení DPH

Umožňuje vstup do knihy DPH a prohlížení jednotlivých stran dokladů DPH.

Změna DPH

Umožňuje uživateli aktualizovat nepotvrzené doklady DPH a Parametry DPH a stornovat nepotvrzené doklady DPH.

Nové DPH

Umožňuje uživateli vytvořit nebo importovat nový doklad DPH.

Potvrzení DPH

Uživatel má právo doklad DPH potvrdit. Jakmile je doklad potvrzen, nelze jej již aktualizovat.

Odpotvrzení DPH

Uživatel má právo doklad DPH odpotvrdit.

Storno DPH

Uživatel má právo doklad DPH stornovat.

Rušení blokování dokladů DPH

Umožní nastavit pro uživatele blokaci dokladů DPH do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Rušení blokování prvotních dokladů - datum UZP

Umožní nastavit pro uživatele blokaci Data UZP prvotních dokladů do staršího období, než je nastaveno v Blokaci period.

Editace Parametrů dokladů samovyměření

Umožňuje uživateli nastavit parametry pro samovyměření DPH.

Prohlížení člena skupiny

Umožňuje uživateli prohlížet číselník Člen skupiny.

Editace Parametrů DPH

Umožňuje uživateli nastavit a měnit parametry DPH.

Prohlížení knihy Položky dokladů DPH

Umožňuje uživateli prohlížet knihu Položky dokladů DPH.

Book Contents

Book Index

Interní doklady

Prohlížení interního dokladu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Interní doklady a prohlížet jednotlivé strany interních dokladů.

Změna interního dokladu

Uživatel smí vstoupit do Změny vybraného nepotvrzeného interního dokladu a provádět změnu přípustných údajů.

Hromadná změna interního dokladu

Uživatel má právo provádět v Interních dokladech hromadné změny.

Nový interní doklad

Umožňuje uživateli vytvořit nový interní doklad.

Nový interní doklad s kopií

Umožňuje uživateli vytvořit nový interní doklad kopírováním (klávesou F6).

Potvrzení interního dokladu

Právo dovoluje uživateli interní doklad potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení interního dokladu

Umožňuje uživateli potvrzený interní doklad odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2).

Změna data potvrzení interního dokladu

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u interního dokladu, který již byl potvrzený (klávesami Ctrl+F5).

Storno interního dokladu

Uživatel může stornovat interní doklad (klávesou F8).

Odstorno interního dokladu

Uživatel může odstornovat interní doklad (klávesou F8).

Editace karty interních dokladů

Uživatel může vytvořit nový a změnit záznam v číselníku Karty interních dokladů.

Změna stavu potvrzeného interního dokladu

Uživatel může na potvrzeném interním dokladu změnit Stav (klávesami Ctrl+Alt+F5 nebo hromadnou změnou).

Rušení blokování interních dokladů

Právo umožní odblokovat periody Interních dokladů aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Neumožnuje však odblokokovat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

Book Contents

Book Index

Silniční daň

Přiznání k silniční dani

Umožňuje uživateli spustit funkci Přiznání k silniční dani - výpočet a export.

Book Contents

Book Index

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám

Umožňuje uživateli spustit funkci Opravné položky k pohledávkám.

Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

Technologické postupy

Prohlížení technologického postupu

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Variantní technologické postupy a prohlížet jednotlivé strany technologického postupu.

Změna technologického postupu

Umožňuje uživateli vstoupit do režimu Změna.

Nový technologický postup

Umožňuje uživateli založit nový technologický postup.

Změna operací TP

Umožňuje uživateli v technologických postupech měnit operace.

Změna zdrojů TP

Umožňuje uživateli v technologických postupech měnit zdroje.

Změna položek kusovníku

Umožňuje uživateli v technologických postupech měnit položky kusovníku.

Změna ostatních položek

Umožňuje uživateli v technologických postupech měnit ostatní položky.

Nastavení blokace výběru

Umožňuje uživateli v technologických postupech nastavovat volbu Blokace výběru.

Hromadná změna technologického postupu

Umožňuje uživateli provést hromadnou změnu technologických postupů.

Book Contents

Book Index

Operace

Prohlížení operace

Umožňuje uživateli spustit knihu Operací a prohlížet jednotlivé strany záznamů.

Změna operace

Umožňuje uživateli měnit záznam operace.

Nová operace

Umožňuje uživateli vytvořit novou operaci.

Hromadná změna operace

Umožňuje uživateli provést hromadnou změnu operací.

Book Contents

Book Index

Zdroje

Prohlížení zdroje

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Zdroje a prohlížet jednotlivé strany. Bez tohoto práva nelze s knihou pracovat.

Změna zdroje

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změny na Zdroji.

Nový zdroj

Umožňuje uživateli založit nový Zdroj.

Hromadná změna zdroje

Umožňuje uživateli provést hromadnou změnu zdrojů.

Book Contents

Book Index

Průvodky (popis práv)

Prohlížení průvodky

Dovoluje uživateli vstoupit do knihy Průvodky a prohlížet jednotlivé strany Průvodek. Bez tohoto práva nelze s Průvodkami pracovat.

Změna průvodky

Uživatel smí vstoupit do Změny a provádět u Průvodky změnu přípustných údajů.

Nová průvodka

Dovoluje uživateli založit novou Průvodku.

Nová průvodka s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit novu Průvodku kopií dokladu (F6).

Prohlížení 2. strany

Umožňuje uživateli prohlížet 2. stranu průvodek - Plán.

Editace plánovaných hodnot

Klasické formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu údajů na 2. straně průvodky. Nemá-li právo, pak se 2. strana průvodky ve stavu Změna nezobrazuje.

Univerzální formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu plánovaných časů operace a plánovaného množství a ceny na položkách průvodky. Nemá-li právo, pak výše uvedená pole měnit nemůže.

Prohlížení 4. strany

Dovoluje uživateli prohlížet 4. stranu průvodek - Skutečnost.

Editace skutečných hodnot

Klasické formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu údajů na 4. straně průvodky. Nemá-li právo, pak se 4. strana průvodky ve stavu Změna nezobrazuje.

Univerzální formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu skutečných časů operace a skutečného množství a ceny na položkách průvodky. Nemá-li právo, pak výše uvedená pole měnit nemůže.

Prohlížení 5. strany

Dovoluje uživateli prohlížet 5. stranu průvodek - Doklady

Změna operací průvodky

Umožňuje uživateli měnit Operace na Průvodce.

Změna zdrojů průvodky

Umožňuje uživateli měnit Zdroje na Průvodce.

Změna položek kusovníku průvodky

Umožňuje uživateli měnit položky kusovníku na Průvodce.

Změna ostatních položek průvodky

Umožňuje uživateli měnit ostatní položky na Průvodce.

Potvrzení průvodky

Právo dovoluje uživateli Průvodku potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení průvodky

Umožňuje uživateli odpotvrdit potvrzenou Průvodku (klávesami Ctrl+F2). Pokud nemá uživatel současně právo Změna data potvrzení průvodky, pak může odpotvrdit pouze doklady, které mají datum potvrzení shodné s aktuálním datem.

Změna data potvrzení průvodky

Uživatel je oprávněn měnit datum potvrzení u Průvodky, která již byla potvrzena (klávesami Ctrl+F5). Nemá-li toto právo, nemůže ani odpotvrdit doklady s datem potvrzení starším než aktuální datum.

Stornování průvodky

Uživatel má právo stornovat Průvodku.

Odstornování průvodky

Uživatel má právo odstornovat stornovanou Průvodku.

Změna stavu potvrzené průvodky

Změna stavu potvrzené Průvodky.

Změna parametrů průvodky

Povoluje měnit některé volby na průvodkách (Neúplný TP, Neevidovat skutečnost).

Změna příznaku Realizace

Umožňuje měnit volbu Realizace na 2. straně Průvodky.

Změna příznaku Fixace

Umožňuje měnit volbu Fixace na 2. straně Průvodky.

Vytvoření průvodky Ctrl+W

Umožňuje uživateli vytvořit na 2. straně Zakázky Průvodku pomocí kláves Ctrl+W. Jestliže Průvodka již existuje, program se na ni automaticky přepne. Pokud je k položce zakázky více než jedna průvodka, pak se zobrazí seznam těchto průvodek, ať si uživatel vybere, na kterou se chce přepnout.

Přepočet plánovaných cen

Uživatel má právo použít funkci Přepočet plánovaných cen, pomocí které se přepočtou plánované ceny Průvodek z položek.

Rozdělení průvodky

Uživatel má právo rozdělit Průvodku na dva doklady (klávesami Ctrl+F6).

Změna varianty technologického postupu

Dovoluje uživateli při vkládání nového výrobku do Průvodky měnit variantu technologického postupu.

Změna kalkulačních vzorců

Uživatel má právo na změnu kalkulačního vzorce.

Hromadná změna průvodky

Uživatel má právo provádět v Průvodkách hromadné změny. Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

Kopie TP na průvodce

Uživatel má právo nad průvodkou použít funkci Ctrl+F3 - kopie technologického postupu do průvodky.

Odvádění výroby

Právo umožňuje uživateli odvádět výrobu pomocí skriptu Odvádění výroby ("JC_Completion.pas"). Odvádět výrobu lze i bez práv na práci s modulem Průvodek.

Rušení blokování plánovacích průvodek

Umožní odblokovat periody pro Plánovací průvodky aktuálně přihlášeného uživatele, a to do periody zadané ve vstupním formuláři.

Book Contents

Book Index

Výrobní příkazy

Prohlížení výrobního příkazu

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Výrobní příkazy a prohlížet jednotlivé strany. Bez tohoto práva nelze s Výrobními příkazy pracovat.

Změna výrobního příkazu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny a provádět změny na Výrobních příkazech.

Nový výrobní příkaz

Umožňuje uživateli vytvořit nový Výrobní příkaz.

Nový výrobní příkaz s kopií

Právo umožňuje uživateli vytvořit nový Výrobní příkaz kopií (F6).

Potvrzení výrobního příkazu

Právo dovoluje uživateli Výrobní příkaz potvrdit (klávesami Alt+F2).

Odpotvrzení výrobního příkazu

Umožňuje uživateli potvrzený Výrobní příkaz odpotvrdit (klávesami Ctrl+F2); nezáleží na datu potvrzení.

Stornování výrobního příkazu

Uživatel má právo stornovat Výrobní příkaz.

Odstornování výrobního příkazu

Uživatel má právo odstornovat stornovaný Výrobní příkaz.

Změna stavu potvrzeného výrobního příkazu

Změna stavu potvrzeného Výrobního příkazu.

Book Contents

Book Index

Plánování výroby (popis práv)

Prohlížení Ganttova grafu

Umožňuje prohlížet Ganttův graf.

Uložení Ganttova grafu

Uživatel má právo uložit Ganttův graf.

Spuštění dispečera

Uživatel má právo spustit funkci Dispečer (Shift+F2).

Book Contents

Book Index

Kalendáře

Prohlížení kalendářů

Umožňuje uživateli vstoupit do knihy Kalednáře pro výrobu a prohlížet jednotlivé strany. Bez tohoto práva nelze s knihou pracovat.

Změna kalendářů

Umožňuje uživateli provádět změny v kalendářích zdrojů.

Nový kalendář

Umožňuje uživateli založit nový kalendář.

Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy

Book Contents

Book Index

Weby, e-shopy

Prohlížení webu, e-shopu

Umožňuje uživateli prohlížení webu, e-shopu.

Nový web, e-shop

Umožňuje uživateli vytvoření nového webu, e-shopu.

Změna webu, e-shopu

Umožňuje uživateli změnu webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Texty

Prohlížení textu webu

Umožňuje uživateli prohlížení textu webu, e-shopu.

Změna textu webu

Umožňuje uživateli vytvoření nového a změnu textu webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Moduly

Prohlížení modulu

Umožňuje uživateli prohlížení modulu webu, e-shopu.

Změna modulu

Umožňuje uživateli vytvoření nového a změnu modulu webu, e-shopu.

Prohlížení kategorie modulu

Umožňuje uživateli prohlížení kategorie modulu webu, e-shopu.

Změna kategorie modulu

Umožňuje uživateli vytvoření nové a změnu kategorie modulu webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Registrace

Prohlížení registrací

Umožňuje uživateli prohlížení registrace webu, e-shopu.

Nová registrace

Umožňuje uživateli vytvoření nové registrace webu, e-shopu.

Změna registrace

Umožňuje uživateli změnu registrace webu, e-shopu.

Změna kontaktní osoby na registraci

Umožňuje uživateli změnu kontaktní osoby připojené k registraci webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Kategorie

Prohlížení kategorie e-shopu

Umožňuje uživateli prohlížení kategorie e-shopu.

Nová kategorie e-shopu

Umožňuje uživateli vytvoření nové kategorie e-shopu.

Změna kategorie e-shopu

Umožňuje uživateli změnu kategorie e-shopu.

Book Contents

Book Index

Menu

Prohlížení menu

Umožňuje uživateli prohlížení menu webu, e-shopu.

Změna menu

Umožňuje uživateli vytvoření nového a změnu menu webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Textové stránky

Prohlížení textové stránky

Umožňuje uživateli prohlížení textové stránky webu, e-shopu.

Nová textová stránka

Umožňuje uživateli vytvoření nové textové stránky webu, e-shopu.

Změna textové stránky

Umožňuje uživateli změnu textové stránky webu, e-shopu.

Prohlížení typu textové stránky

Umožňuje uživateli prohlížení typu textové stránky webu, e-shopu.

Změna typu textové stránky

Umožňuje uživateli vytvoření nového a změnu typu textové stránky webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Bannery

Prohlížení banneru

Umožňuje uživateli prohlížení reklamního banneru webu, e-shopu.

Nový banner

Umožňuje uživateli vytvoření nového reklamního banneru webu, e-shopu.

Změna banneru

Umožňuje uživateli změnu reklamního banneru webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Odběry a platby

Nový odběr pro e-shop

Umožňuje uživateli vytvoření nového způsobu odběru e-shopu.

Změna odběru pro e-shop

Umožňuje uživateli změnu způsobu odběru e-shopu.

Nová platba pro e-shop

Umožňuje uživateli vytvoření nového způsobu platby e-shopu.

Změna platby pro e-shop

Umožňuje uživateli změnu způsobu platby e-shopu.

Book Contents

Book Index

Objednávky

Prohlížení objednávek e-shopu

Umožňuje uživateli prohlížení objednávek e-shopu.

Vytvoření zakázky z objednávky e-shopu

Umožňuje uživateli vytvoření zakázky z objednávky e-shopu.

Book Contents

Book Index

Zboží

Prohlížení zboží e-shopu

Umožňuje uživateli prohlížení zboží e-shopu a všech dalších dokladů a modulů, které se zbožím souvisí.

Prohlížení strany ES v knize Zboží

Umožňuje uživateli na kartě zboží prohlížení strany ES s údaji e-shopu.

Změna strany ES v knize Zboží

Umožňuje uživateli na kartě zboží změnu strany ES s údaji e-shopu.

Prohlížení skupiny zboží e-shopu

Umožňuje uživateli prohlížení skupiny zboží e-shopu.

Nová skupina zboží e-shopu

Umožňuje uživateli vytvoření nové skupiny zboží e-shopu.

Změna skupiny zboží e-shopu

Umožňuje uživateli změnu skupiny zboží e-shopu.

Book Contents

Book Index

Šablony pro email

Prohlížení šablon

Umožňuje uživateli prohlížení e-mailové šablony webu, e-shopu.

Nová šablona

Umožňuje uživateli vytvoření nové e-mailové šablony webu, e-shopu.

Změna šablony

Umožňuje uživateli změnu e-mailové šablony webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Akce pro email

Prohlížení akce

Umožňuje uživateli prohlížení akce pro e-mailové šablony webu, e-shopu.

Nová akce

Umožňuje uživateli vytvoření nové akce pro e-mailové šablony webu, e-shopu.

Změna akce

Umožňuje uživateli změnu akce pro e-mailové šablony webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Správa

Přepočet hodnot pro e-shop

Umožňuje uživateli spouštět přepočet hodnot e-shopu.

Export a import dat webu

Umožňuje uživateli provádět export a import dat webu, e-shopu.

Výmaz dat webu, e-shopu

Umožňuje uživateli provádět mazání dat webu, e-shopu.

Book Contents

Book Index

Workflow

Book Contents

Book Index

Postupy (popis práv)

Prohlížení postupů

Právo umožňuje prohlížet knihu Verzované postupy.

Změna postupu

Právo umožňuje změnit verzovaný postup a smazat verzovaný postup.

Nový postup

Právo umožňuje vytvořit nový verzovaný postup.

Změna stavu

Právo umožňuje změnit stav postupu.

Ladění

Právo umožňuje vytvářet procesy z postupu v ladění a ladit postupy.

Book Contents

Book Index

Procesy (popis práv)

Administrace

Právo umožňuje měnit proces - měnit proměnné, produkty, časové plánování, smazat a stornovat proces, atd.

Prohlížení procesů

Právo umožňuje vstup do knihy Procesy.

Nový proces

Právo umožňuje vytvořit nový proces.

Změna procesu

Právo umožňuje změnit již vytvořený proces.

Storno procesu

Právo umožňuje stornovat proces.

Prohlížení pracovních kroků

Právo umožňuje vstup do knihy Pracovní kroky.

Book Contents

Book Index

Typový slovník (popis práv)

Prohlížení slovníku

Právo umožňuje vstup do knihy Definice proměnných.

Změna slovníku

Právo umožňuje provést změnu záznamu v knize Definice proměnných.

Nový slovník

Právo umožňuje vytvořit nový záznam v knize Definice proměnných.

Book Contents

Book Index

Produkty (popis práv)

Prohlížení produktů

Právo umožňuje vstup do knihy Produkty workflow a prohlížení produktů.

Změna produktu

Právo umožňuje provést změnu záznamu v knize Produkty workflow.

Nový produkt

Právo umožňuje vytvořit nový záznam v knize Produkty workflow.

Book Contents

Book Index

Skupiny (popis práv)

Prohlížení rolí

Právo umožňuje vstup do knihy Role.

Změna role

Právo umožňuje změnit roli.

Nová role

Právo umožňuje vytvořit novou roli.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad uživateli

Book Contents

Book Index

Výpis práv

Číslo procesu: SPR005

Ident. číslo sestavy: SSPR006

Soubor: CON_RIGHT.AM

Popis sestavy: Výpis práv. Pokud je parametr "OnlyUserRights" nastaven na "Ano" a parametr "OnlyGroupRight" na "Ne", pak se zobrazí pouze práva uživatele, nikoliv ze skupiny.

Adresa ve stromu: [Správce] [Tisk záznamů]

Parametry sestavy:

OnlyUserRights - Ano

Ano - zobrazí pouze práva uživatele.

OnlyGroupRight - Ano

Ano - pouze skupinová práva.

Book Contents

Book Index

Výpis Právo - Uživatel/Skupina

Číslo procesu: SPR005

Ident. č. sestavy: SSPR007

Soubor: RIGHTS_LIST01.AM

Popis sestavy: Výpis práv podle modulů. Pokud je parametr "OnlyUserRights" nastaven na "Ano" a parametr "OnlyGroupRight" na "Ne", pak se zobrazí pouze práva uživatele, nikoliv ze skupiny.

Adresa ve stromu: [Správce] [Tisk záznamů]

Parametry sestavy:

OnlyGroupRight - Ne

Ano - pouze skupinová práva.

OnlyList - Ne

Ano - pouze seznam práv.

OnlyUserRights - Ne

Ano - zobrazí pouze práva uživatele.

Book Contents

Book Index

Uživatelé - nastavení zabezpečení

V této knize je uveden přehled všech uživatelů, zobrazena politika hesla pro přihlašování a také přehled práv a rolí, které má každý uživatel nastavené. Záznamy si můžeme také označit a provést hromadnou změnu politiky hesla u více uživatelů najednou.

pic_6046.png

Obr.: Uživatelé - nastavení zabezpečení

Popis polí:

Zkratka

Zkratka uživatele, pod kterou se uživatel přihlašuje do systému K2.

Jméno

Celé jméno uživatele.

Pozice

Pracovní pozice uživatele.

Politika hesla

Informace o nastavené politice hesla uživatele.

Povolen web

Pokud je zatrženo, má tento uživatel povolen přístup do webové K2.

Dvoufaktor

Informace, zda uživatel má nastavené dvoufaktorové ověřování pro přístup z webu.

Aktivita

Informace o datu a času posledního přihlášení uživatele do K2.

Stav

Informace o tom, zda je uživatel aktivní, příp. neaktivní.

Pokud uživatel potřebuje obnovit heslo využijeme možnost Vytvoř heslo v ribbonu a vygenerujeme tzv. dočasné heslo. Dočasné heslo splňuje podmínky definované v politice hesla (silné, nebo slabé). Při prvním přihlášení do systému pod dočasným heslem je uživatel vyzván k jeho změně.

Minimální počet znaků generovaného hesla je 5. Prázdné heslo negenerujeme. Dočasné heslo zkopírujeme přes Ctrl + V. Zkopírované heslo můžeme poté vložit do e-mailu, poznámkového bloku,...

pic_5010.png

Obr.: Hlášení o vygenerování "dočasného" hesla

Má-li uživatel nastaveno provázání s doménovým účtem viz Svázání uživatele K2 s Windows přihlášením, bude toto přihlášení se změnou politiky hesla zrušeno. Svázání s doménovým účtem bude rozvněž zrušeno, pokud uživateli vygenerujeme nové dočasné heslo.

Funkce registrovat mobilní zařízení je popsána v kapitole Registrace zařízení.

Book Contents

Book Index

Přístup a heslo

Na této záložce můžeme uživateli nastavit přihlašování z webu, dvoufaktorové ověřování a také vybrat uživateli politiku hesla pro přihlašování do systému K2.

pic_6051.png

Obr.: Přítup a heslo

Ve změně (při stisku klávesy F5) lze měnit pouze zatržítko u přístupu z webu a u dvoufaktorového ověřování.

Politiku hesla lze změnit přes výběr. Po výběru politiky hesla se automaticky vyplní pole Omezení použití a Minimální počty znaků hesla.

Pole v části Omezení použití uvádí platnost hesla a dobu jeho vypršení, počet pokusů při zadávání hesla, počet zbývajících pokusů pro zadání hesla, dobu zadávání a datum a čas zadání prvního chybného hesla. Pokud je zatrženo Zamezit použití kteréhokoliv z posledních šesti hesel, není uživateli dovoleno použít již původně použitá hesla.

V části Minimální počty znaků hesla je uveden celkový počet znaků, počet velkých, malých písmen, číselných a speciálních znaků.

Book Contents

Book Index

Role a práva

Na této záložce je uveden přehled rolí a práv, které jsou danému uživateli přiděleny.

pic_6052.png

Obr.: Role a práva