Book Contents

Book Index

Položky nákupu a prodeje (2. strana)

Na 2. straně dokladu se zadávají položky zboží a služeb, jež jsou vlastním obsahem zakázky (objednávky). K těmto položkách zde vytváříme podřízené doklady. Položky jsou zobrazeny v řádcích pod sebou. Jejich zobrazované pořadí můžeme změnit kliknutím na záhlaví sloupce, podle kterého se mají položky přeřadit. Více k pořadí je uvedeno v kapitole Přetřídění položek dokladu.

Obr.: Zakázky - 2. strana

Popis prvků panelu pro práci s položkami

pic_766i

Tlačítko pro aktivaci řádkové editace. Řádková editace umožnuje editovat hodnoty přímo v řádcích položek, aniž by uživatel musel otevřít celý formulář položky. Měnit lze hodnoty ve sloupcích, které mají tmavě vyplněn pravý horní roh záhlaví sloupce. Editace se provádí ve Změně klávesou Enter v poli, které chceme měnit. Stisknutím kláves Enter ještě jednou provedenou změnu zapíšeme. Je-li řádková editace aktivována, formulář položky v případě potřeby vyvoláme kombinací Ctrl+Shift+Enter.

pic_778i

Tlačítko pro aktivaci opakování vkládání položek. Stiskem tlačítka lze urychlit práci tím, že po každém uložení nové položky se automaticky objeví formulář pro zadání nové položky. Nemusí se tak opakovaně stisknout klávesa Ins.

Pozn.: Funkčnost je nezávislá na hodnotě parametru uživatele Opakování vkládání položek. Tento parametr se na doklady nákupu a prodeje nevztahuje.

Tlačítko pro označení položky.

pic_018i , pic_018i

Tlačítko pro o(d)značení všech položek. Při stisku tlačítka pic_018i si lze vybrat položky, které se mají o(d)značit podle těchto kritérií:

 • jsou na zvoleném potvrzeném podřízeném dokladu (možnost na výběr ze seznamu dokladů)

pic_3659

Obr.: kritérium výběru položky se seznamem dokladů pro prodej

 

 • jsou na zvoleném podřízeném dokladu (potvrzeném či nepotvrzeném) (možnost na výběr ze seznamu dokladů)
 • nejsou na zvoleném podřízeném dokladu (možnost na výběr ze seznamu dokladů)

Tlačítko pro zobrazení pouze označených položek.

Hromadná změna položek

Umožňuje provádět hromadnou změnu údajů v položkách dokladu, včetně uplatnění nastavené slevy z karty Zákazníka. Bližší popis funkce je uveden v kapitole Hromadná změna položek dokladů.

TP položky

Slouží k zobrazení varianty technologického postupu označené položky výrobku nebo polotovaru.

Ceny

Přepínání zobrazovaných cen.

 • Měna / Bez měny
 • Brutto / Netto
 • Plánovaná / Fakturovaná
 • Skladová / Plánovaná skladová: přepíná mezi cenami z řádků S a R
 • Doklad / Sklad: přepíná mezi cenou příslušnou pro daný doklad a skladovou cenou
 • Zobrazit daňovou rekapitulaci

Seskupení

Umožňuje ve stavu Prohlížení seskupování položek.

Položky lze seskupovat dle těchto kritérií:

 • podle identifikace položky (seskupení dle originálního čísla položky nadřízeného dokladu (OrigItemO, OrigItemZ));
 • podle karty zboží;
 • podle jednotlivých podřízených dokladů.

 

Poznámka: Při seskupení položek se seskupení při přeskocích mezi doklady zruší.

tlačítka pro tvorbu dokladů (např. pic_748i)

Tlačítka pro vytváření / rušení podřízených dokladů k položkám.

Je-li na položce dokladu nákupu či prodeje zadaná sleva (k plánované nebo fakturované ceně), zobrazí se na 2. straně příslušného dokladu ve sloupci "S" její příznak pic_249i. Sleva se zápornou hodnotou znamená přirážku (ve sloupci „S“ se zobrazí příznak pic_250i). Zadaná sleva se automaticky kopíruje do další vložené položky.

Z 2.strany dokladů (ty, které mají daňovou rekapitulaci) se lze klávesovou zkratkou Alt+C přepnout do záložky daňová rekapitulace na 1.straně dokladu.

V univerzálním rozlišení byla do položek nákupu a prodeje přidána možnost, kdy po stisku klávesy F4 (ve změně) nad vybranou položkou, dojde ke zobrazení formuláře Rozdělení položky. Zobrazí se název položky a aktuálním množstvím. Do pole Aktuální množství položky lze vepsat hodnotu menší než je původní množství. Dojde k automatickému výpočtu hodnoty v poli Množství nové položky. Hodnotu lze nejprve vepsat do pole Množství nové položky. Dojde pak k automatickému výpočtu v poli Aktuální množství položky. Výsledkem je pak rozdělení položky na dvě s požadovaným množstvím.

pic_5065

Obr.: formulář Rozdělení položky

Přetřídění položek dokladu

Přetřídění položek provádíme na 2. straně dokladů ve Změně. Pro přetřídění používáme tyto klávesy:

šedé plus a šedé mínus

Pravítkem posouváme vybrané položky nahoru nebo dolů. Položky se shodným ID (pole "OrigItem"; vzniklé rozpadem jedné položky) jsou přesouvány společně, nelze jejich pořadí zaměnit ani mezi ně vložit jinou položku.

Shift+F3

Po stisknutí kláves se objeví formulář Třídění položek nabízející přetřídění podle některého z vázaných dokladů. Vybereme doklad a stiskneme tlačítko Setřídit položky podle vybraného dokladu. U přetříděných položek se vytvoří příznaky pro změnu. Nové setřídění je potřeba uložit.

pole #

Źměnu pořadí položky můžeme provést také zápisem požadovaného čísla do pole # ve formuláři Položka nákupu / prodeje.

PIC_1013.PNG

Obr.: Třídění položek

Položky dokladů můžeme rovněž třídit podle kteréhokoliv sloupce tak, že klikneme na jeho záhlaví. Jsme-li ve Změně, můžeme takto setříděné položky uložit pomocí tlačítka Uložit aktuální setřídění položek ve formuláři Třídění položek vyvolaném klávesou Shift+F3.

Book Contents

Book Index

Údaje položek nákupu a prodeje

Formulář Položka nákupu (prodeje) vyvoláme na 2. straně dokladu nákupu a prodeje stisknutím klávesy Enter na již existující položce. Stejný formulář se vyvolá při zadávání nové položky do dokladu klávesou Insert.

Obr.: Formulář Položka nákupu - záložka Obecné

Záložka OBECNÉ

Popis polí:

EAN

Pole pro doplňkový čárový kód, po jehož zadání se do formuláře automaticky dosadí název zboží a další údaje z karty Zboží včetně jednotky vztahující se k danému EAN.

Zboží

Obsah tohoto políčka se mění v závislosti na setřídění v tabulce zboží. Setřídění mohou být: Zkratka 1, Zkratka 2, Číslo a Název.

V tomto poli lze setřídění přepnout také pomocí tlačítka Z1(Z2). Tlačítko se zobrazí, pokud máme v dokladech nákupu a prodeje v nástrojovém panelu, ikona pic_704i, zatrhnutou volbu Na položce umožnit vkládání zboží i pomocí Zkratka 2 v záložce Obchod, viz kapitola Nastavení parametrů uživatele. Tlačítko Z1/Z2 umožňuje zadávat zboží přímo dle zkratky 1/2.

Popis

Dodatkový název (z knihy Jazykové dodatky). Umožňuje každé položce dokladu přiřadit jiný dodatek.

Pozn.: Obsah pole se zobrazuje v Názvu položky a tiskne se na dokladech v případě, že na kartě Zboží vybraného na položce je zatržena volba Neuvádět názvy zboží.

#

Pořadové číslo položky na daném dokladu. Toto číslo může být odvozeno z nadřízeného dokladu, může však být změněno i podle aktuálního nebo kteréhokoliv jiného dokladu (funkcí Přetřídění položek Shift+F3). Číslo lze změnit také zápisem přímo ve formuláři položky.

# zakázka

# objednávka

Číslo položky na nadřízeném dokladu.

Požad. (nákup)

Do polí pro datum a čas se kopíruje údaj z Termínu dodání v hlavičce dokladu. Je-li tento údaj v položce změněn, má přednost před údajem z hlavičky. Termín je možné změnit do chvíle, než k dané položce potvrdíme Potvrzení dodání.

Dodání (nákup)

Pole obsahuje dodavatelem potvrzený termín dodání daného zboží. Plní se z pole Požadováno při vytvoření Potvrzení dodání.

Požad. (prodej)

Do polí pro datum a čas se kopíruje údaj z Termínu dodání v hlavičce dokladu. Je-li tento údaj v položce změněn, má přednost před údajem z hlavičky. Termín je možné změnit do chvíle, než k dané položce potvrdíme Objednávku.přijatou.

Potvrzeno na

(prodej)

Datum a čas, na který potvrdíme dodání zboží zákazníkovi. U nové položky se naplní hodnotou pole Požadováno. Hodnota pole se změní při změně pole Požadováno v situaci, kdy obě pole mají stejnou hodnotu, nebo pole Potvrzeno na je nulové. Potvrzením objednávky přijaté se pole zneaktivní. Uživatelsky jej lze zadávat na formuláři položky prodeje v univerzálních formulářích.

Rezerv. (prodej)

Pole (datum a čas) vyjadřují vnitřní termín, ke kterému tvoříme Rezervační list (RL). Při jeho vytvoření se sem zkopíruje údaj z pole Požad., může však být změněn až do doby, kdy tento RL potvrdíme.

Expedice (prodej)

Datum a čas, kdy má proběhnout odeslání zboží. Automaticky se nevyplňuje. Potvrzením dodacího listu nebo výdejky se pole zneaktivní. Uživatelsky jej lze zadávat na formuláři položky prodeje v univerzálních formulářích.

D.úč.p.

Datum účetního případu z faktury.

Jednotka

Pro zadání skladové jednotky z karty Zboží. U nové položky se automaticky nastavuje skladová jednotka, která má zatrženu volbu Implicitní jednotka pro daný modul (např. Implicitní jednotka pro prodej).

Šarže

Pole slouží k zadání šarže přijímaného či vydávaného zboží. Pole je přístupné jsou-li pro zboží evidovány šarže (volba Evidence šarží na kartě Zboží). Na výběr jsou pouze šarže z příslušné vlastní firmy dle kontextu dokladu. (Poznámka: vlastní firmu do šarží neplní standard K2, jedná se o podporu pro situace, kdy je vlastní firma plněna do šarží pomocí speciálních úprav programu).

Požad. par.

Požadované parametry šarže. Pole je přístupné pouze tehdy, má-li karta Zboží nadefinován alespoň jeden parametr s aktivovanou volbou Hodnota ze šarže (interně pro kartu existuje Typ šarže). V knize Požadovaných parametrů následně vytváříme tzv. požadované parametry (hlavička) a definujeme jim konkrétní parametry s hodnotami .

Varianta

V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru. Při vytváření průvodek z položek Zakázky funkcí Dispečer se průvodky vytvoří na tuto variantu TP. (Není-li zadána, pak se vytvoří pro implicitní variantu TP). Po potvrzení podřízeného dokladu Rezervační list již variantu položky nelze měnit. V nákupu se varianta zablokuje potvrzením podřízeného dokladu Potvrzení dodání.

Stát původu

Hodnota se v prodeji kopírovuje z karty Zboží, v nákupu je nutné, aby ji uživatel zadal sám.

Záruka (m.) (prodej)

Délka záruční doby uvedená v měsících. Pole slouží pro zohlednění typu servisu (Záruční/Pozáruční) v případě vytvoření servisního listu nad položkou prodeje.

Cenová sk.

(prodej)

Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu v závislosti na nastavení Parametru uživatele. Rovněž se zde v závislosti na parametru může zobrazovat cenová skupina, podle které se vyhledala výsledná cena položky, nebo může být zobrazena výsledná cena (při použití Základní ceny).

Ke snazší orientaci v původu prodejní ceny na položce jsou vedle pole Cenová skupina zobrazeny ikony, které obdobně jako údaj v poli Cenová sk. přímo souvisí s využitím možností cenotvorby. Ta je blíže popsána v kapitole 5. strana karty Zboží, příp. v metodice Tvorba cen v IS K2.

PIC_005i signalizuje, že cena v položce byla vepsána přímo v poli "Z".

PIC_007i vyjadřuje, že cena je vypočtena jiným způsobem, než prostým definováním základní ceny, tzn. bylo využito procento slevy, zaokrouhlení či jiných nastavení ceny.

PIC_006i označuje cenu, která je nadefinována v Produktové skupině dané karty Zboží jako odběratelská cena nebo jako zákaznická cena pro dané zboží.

Množství

Pro zadání množství v dané jednotce. U nové položky se nastavuje na 1. Zadání záporného množství lze provést kromě zapsáním znaménka mínus také tlačítkem pic_761i umístěným vedle pole. Ikona na tlačítku slouží zároveň jako indikátor kladného či záporného množství.

Má-li vybraná karta Zboží nastaveno vícerozměrné množství (viz metodiky), vyvolá stisk tlačítka Množství formulář Vícerozměrné množství pro zadávání požadovaných hodnot.

Plán. sklad

Sklad, pro který se plánuje příjem/výdej dané položky. Pro tento sklad bude později vytvořen skladový doklad.

Umístění

Slouží pro podrobnější evidenci zboží na skladě (např. umístění v regálech). Pole je přístupné je-li pro zboží evidováno umístění (volba Evidence umístění na kartě Zboží) a je-li pro položku znám sklad (sklad z hlavičky skladového dokladu nebo Plánovaný sklad zadaný na položce).

Manipulační jednotka

Pole slouží k zadání manipulační jednotky přijímaného či vydávaného zboží. Manipulační jednotka je jednou z os pomocné skladové evidence (šarže, umístění, kód zakázky, manipulační jednotka).

Pole je přístupné jsou-li na příslušném skladě evidovány manipulační jednotky (volba Evidování manipulačních jednotek na kartě Skladu).

Povinnost manipulační jednotky v případě evidování manipulačních jednotek na skladě: při uložení skladového dokladu se nevyplněná jednotka považuje za nedefinovanou (tj. blokace zboží bez ohledu na manipulační jednotku); při potvrzení dokladu se nevyplněná jednotka považuje za nezadanou (pohyb bez jednotky).

Dodavatel

(prodej)

Výběr dodavatele, od kterého dané zboží nakupujeme. Slouží především pro obchodní firmy. Stiskem otazníku vedle pole se nabídne seznam dodavatelů, k nimž je přiřazena cena na 4. straně karty Zboží.

Typ plánu

Výběr z číselníku Typ plánu. Pole přejímá hodnotu z hlavičky, je možné jej zde změnit.

DPH

Sazba DPH, kterou lze změnit, pokud není potvrzena Faktura.

PDP

Příznak je zatržen na položkách, pro které platí typ daně se zapnutým příznakem Režim PDP. Taková položka se bere jako položka bez DPH, i když je v hlavičce dokladu zatržen příznak DPH (s výjimkou daňových faktur). Pole nelze editovat.

Typ daně

Typ daně, terý lze změnit, pokud není potvrzena Faktura. Doplní se z karty Zboží (i když je na kartě Zboží prázdný). Typ daně z položky má přednost před typem daně v hlavičce dokladu.

Ceny

Ceny umožňují zadat jednotkovou nebo celkovou cenu položky. Při změně jedné se automaticky mění druhá. Cena za jednotku neobsahuje znaménko. Cena celkem obsahuje znaménko podle dobropisu. Klávesa Ctrl+Alt+B přepíná ceny netto (bez DPH) a brutto (s DPH). Klávesa Ctrl+Alt+M umožňuje zobrazit / vypnout cizí měnu zvolenou v hlavičce dokladu.

Cena Netto/MJ

Cena za zvolenou skladovou jednotku.

Celkem Netto

Celková cena položky.

O (nákup)

Cena objednávky a dodacího listu. Pokud není potvrzena faktura, kopíruje se i do ceny faktury. Při vložení položky se podle nastavení v Parametrech uživatele předvyplňuje Poslední nebo Nákupní cena. Jsou-li definovány dodavatelské ceny, pak se přednostně aplikuje vyhovující dodavatelská cena. Bližší popis dodavatelských cen a pravidla pro jejich dosazení do položek nákupu je uveden v kapitole Dodavatelské ceny (4. strana). Cena objednávky je automaticky blokována potvrzením dokladu Potvrzení dodání.

F (nákup)

Cena faktury.

S (nákup)

Cena příjemky - čistá skladová cena. Při vložení položky se dosazuje Plánovaná skladová cena z karty Zboží očištěná o případné náklady pořízení definované na kartě zboží, nebo cena z dodavatelského ceníku. Po potvrzení faktury odpovídá ceně 'F'. V případě výdejů na příjemce se při potvrzení příjemky dosazuje příslušná cena podle metody oceňování skladu.

Při potvrzení příjemky na sklad vedený v pevných cenách se aktualizuje podle plánované skladové ceny na kartě zboží.

Pozn.: Skutečnou skladovou cenu (skladovou cenu s vedlejšími náklady - v případě aktivovaného parametru mandanta Skladová cena s vedlejšími náklady) lze zobrazit jako sloupec na druhé straně dokladů.

PV (nákup)

Plánované vedlejší náklady. Po vložení položky se dosazuje případná hodnota pořizovacích nákladů definovaných na kartě Zboží v poli Náklady pořízení. Pokud neexistují na položce skutečné vedlejší náklady (pole V) a uživatel má právo Nákup / Položky / Změna plánovaných vedlejších nákladů, pak lze pole ručně editovat. Plánované náklady lze do položek rozpouštět také pomocí funkce Rozpouštění vedlejších nákladů. Skladová cena (SkC) je v případě, že neexistují skutečné vedlejší náklady (pole V) napočtena jako S+PV.

V (nákup)

Skutečné vedlejší náklady. Tyto lze položce přiřadit pouze funkcí Rozpouštění vedlejších nákladů rozpuštěním částky ze zdrojového dokladu. Bližší popis v kapitole Rozpouštění vedlejších nákladů v nákupu. Obsahuje-li položka skutečné vedlejší náklady, je písmeno "V" zobrazeno tučně. Skutečné vedlejší náklady mají přednost před plánovanými vedlejšími náklady pro nápočet skladové ceny (S+V).

Z (prodej)

Cena zakázky, objednávky a dodacího listu. Pokud není potvrzena faktura, kopíruje se i do ceny faktury. Při zadávání, změně množství nebo cenové skupiny se dosazuje podle prodejní ceny z karty Zboží. Automaticky je blokována potvrzením dodacího listu nebo objednávky přijaté.

F (prodej)

Cena faktury.

R (prodej)

Cena rezervačního listu - plánovaná skladová cena. Při vložení položky se dosazuje skladová cena z karty Zboží.

S (prodej)

Cena výdejky - skutečná skladová cena. Při vložení položky se dosazuje plánovaná skladová cena z karty zboží. Při potvrzení výdejky se dosazuje pro výdeje podle metody oceňování skladu (klouzavá cena, pevná cena, cena podle šarží). Cena se aktualizuje také funkcí Přepočet skladů (v případě klouzavé ceny se dosadí klouzavá cena platná k datu výdeje).

K (prodej)

Katalogová cena, tj. aktuálně platná prodejní cena z 5. strany (horní část) karty Zboží v době vytváření dokladu. Její zobrazení může být potlačeno parametrem uživatele.

Sleva (plánovaná)

Možnost vyčíslení plánované slevy absolutně nebo v procentech (podle zatrhnutí pole "%").

Sleva (fakturovaná)

Možnost vyčíslení fakturované slevy absolutně nebo v procentech (podle zatrhnutí pole "%").

Přep.

Stisknutím tlačítka přenačteme z 5. strany karty Zboží prodejní ceny do polí cen faktury a zakázky/objednávky vydané. Funkce je dostupná pouze tehdy, jsou-li obě ceny dostupné pro editaci.

Stejná ikona je použita i pro pole Stát původu, kde rovněž přenačítá hodnotu pole z karty Zboží.

Ceny

Tlačítko funguje jako přepínač pro zobrazení cen v hodnotách Brutto a Netto nebo pro zobrazení originálních cen (před slevou) a cen po slevě.

Bruto/Netto

Přepínač pro zobrazení cen v hodnotách Brutto a Netto (Ctrl+Alt+B).

Původní ceny/Ceny se slevou

Přepínač pro zobrazení originálních cen (před slevou) a cen po slevě (Ctrl+Alt+O).

Dodavatelské ceny (nákup)

Vstup do knihy Dodavatelské ceny. Implicitně jsou záznamy vyfiltrovány pro dodavatele z hlavičky dokladu a pro příslušnou kartu zboží. Údaje z ceníku lze do položky nákupu načíst výběrem záznamu pomocí klávesy Enter. Záznam ceny lze zvolit bez ohledu na jeho platnost pro konkrétní položku (platnost od množství, datumová platnost). Dodavatelská cena se dosadí do všech cen položky. Podrobný popis dodavatelských cen je uveden v kapitole Dodavatelské ceny (4. strana). Tlačítko funguje jen ve stavu Změna.

Vedlejší náklad

Aktivovaná volba označuje položku, která má být považována za vedlejší náklad. Přednastavení pro konkrétní položky zboží lze provést v Druhu zboží.

Volba má význam pro funkci Rozpouštění vedlejších nákladů v nákupu.

Kód zakázky

Výběr z číselníku Kódy zakázek. Pole je povinné, jeho hodnota se automaticky dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Kód zboží

Výběr z číselníku Kódy zboží. Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Středisko

Výběr z číselníku Střediska. Pole je povinné, jeho hodnota se automaticky dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Kód 1

Další doplňující kód. Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Kód 2

Další doplňující kód. Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Kód 3, Kód 4,

Kód 5, Kód 6

Další doplňující kódy. Kód 3 až Kód 6 není standardně dostupný. Pokud chce uživatel tyto kódy používat, musí provést jejich aktivaci (viz ....). Kódy lze zpřístupnit jen v univerzálním rozlišení.

Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

Referent

Odkaz do knihy Referenti. Automaticky se dosazuje z karty zboží, je-li tam vyplněno. Pokud není vyplněno, pak z hlavičky dokladu.

ID položky

Číslo položky na daném dokladu. Toto číslo může být odvozeno z nadřízeného dokladu, může však být změněno i podle aktuálního nebo kteréhokoliv jiného dokladu. Přímý přepis tohoto čísla přímo ve formuláři Položka nákupu / prodeje, je závislý na poli Zamknout ID položek na 2. straně dokladu (nesmí být zatrženo).

Na tištěném dokladu se toto číslo zobrazuje ve formátu #xxx (např. #001).

ID pol. zak. / obj.

Číslo položky na nadřízeném dokladu.

K položkám nákupu a prodeje je umožněno vkládat poznámky, ale pouze ve Změně dokladu a v Novém záznamu. Pro zapnutí záložky Poznámky můžeme použít klávesovou zkratku Alt+*. Pravítko se nastaví přímo do poznámek. Pro přepnutí na záložku Text stiskneme kombinaci kláves Alt+-. Klávesová zkratka Alt+/ slouží pro přepínání na následující záložku (případně z poslední na první). Práce s poznámkami je též popsána v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

K položkám nákupu a prodeje je umožněno vkládat komentáře. Práce s komentáři je též popsána v kapitole Základní číselníky a podprůrné moduly K2 - Komentáře.

Tlačítko Parametry šarží slouží k filtrování parametrů šarže vybraného zboží. Podrobný popis práce je popsán v kapitole Funkce pro šarže nad databází Zboží.

Book Contents

Book Index

Záložka PARAMETRY

Tato záložka slouží pro náhled parametrů šarže a požadovaných parametrů dané položky.

pic_338

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Parametry

V horní tabulce jsou uvedeny parametry (skutečné) šarže položky (zkratka šarže je zobrazena v poli Parametry zvolené šarže).

V dolní tabulce jsou uvedeny požadované parametry položky (záznam požadovaných parametrů je vyplněn v poli Požadované parametry).

Př.: Na uvedeném obrázku je vidět, že jsme požadovali pro objednané kalhoty zapínání "knoflíky", avšak skutečná dodávka (šarže) obsahuje pro parametr "Zapínání" hodnotu "zip".

Book Contents

Book Index

Záložka PODŘÍZENÉ

Je-li na dané zboží vystavena průvodka, zobrazí se v okně této záložky.

pic_342

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Podřízené

Tlačítkem Průvodka se přepneme do knihy Průvodek s pravítkem nastaveným na tuto konkrétní průvodku. Pomocí tlačítka Dispečer sedostaneme do modulu pro plánování výroby. (Klávesou Esc se dostaneme zpět na záložku.)

Book Contents

Book Index

Záložka DIMENZE

Tato záložka slouží k náhledu vybraných informací o dané položce, jak jsou zadány na uvedených místech - na kartě zákazníka, v hlavičce dokladu a na kartě zboží. (Pole pro položku přístupná k editaci jsou provázána s údaji na záložce Obecné.)

pic_343

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Dimenze

V poli Kontace F, Kontace V a Kontace R vybíráme z knihy souvztažností kontaci pro typ faktura, výdejka a rezervační list. V poli Číslo účtu můžeme vybrat požadované číslo účtu z účetního rozvrhu a v poli Párovací symbol můžeme vybrat párovací symbol, na který se daná položka bude účtovat. Pole Nomenklatura a Spotřební daň musíme vyplnit, jestliže daná položka podléhá výpočtu spotřební daně.

Zatržítko Doklad pro odpočet na položce nákupu se na položce předvyplňuje v případě, že má dodavatel zatrženo zatržítko na první straně knihy Dodavatelé - Zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Zatržítko sloužilo k vytváření přílohy k náhradnímu plnění v rámci Plnění povinného podílu OZP - od konce roku 2018 se nevyužívá, plnění hlásí poskytovatel.

Zatržítko Režim náhradního plnění na položce prodeje se zapne v případě, že je plnění poskytnuto v režimu náhradního plnění.

V části Výskyt na kartách majetku se zobrazují karty majetku, propojené s danou položkou.

Book Contents

Book Index

Záložka SÉRIOVÁ ČÍSLA

Na této záložce se zadávají seriová čísla položky. Záložka se zobrazí pouze pro zboží, které má evidenci sériových čísel.

PIC_349

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Sériová čísla

Book Contents

Book Index

Záložka INTRASTAT

V této záložce se evidují informace pro hlášení Intrastatu. Záložka je přístupná jen ve fakturách vydaných a přijatých, pokud nemá daný doklad zatržen příznak Nezahrnovat do Intrastatu v hlavičce dokladu.

pic_2964

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Intrastat

pic_2965

Obr.: Formulář Položka nákupu - záložka Intrastat

Popis polí:

Datum přechodu hranice

Pokud má mít položka jiné datum přechodu hranice, než je zadáno v hlavičce faktury datum se zadá zde. Hodnota má přednost před hodnotou stejnojmenného pole v hlavičce faktury vydané (přijaté).

Transakce

Pokud má mít položka jiný kód transakce, než je zadáno v hlavičce faktury nebo než je hodnota v Parametrech Intrastatu, hodnota se zadá zde.

Dodací podmínky

Pokud má mít položka jiný kód dodací podmínky, než je zadáno v hlavičce faktury nebo než je hodnota v Parametrech Intrastatu, hodnota se zadá zde.

Stát určení/ Stát odeslání

Pokud má položka jiný Stát určení (faktury vydané), než je stát ve fakturační adrese, pak se stát určení zadá zde.

Pokud má položka jiný Stát odeslání (faktury přijaté), než je stát ve fakturační adrese, pak se stát odeslání zadá zde.

Druh dopravy

Pokud má mít položka jiný druh dopravy, než je zadáno v hlavičce faktury v číselníku Způsob dopravy nebo než je hodnota v Parametrech Intrastatu, hodnota se zadá zde.

Zvláštní pohyb

Kód zvláštního pohybu.

Nezahrnovat do Intrastatu

Pokud je pole zatržené, pak položka dokladu nevstoupí do Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Zadávání a změna položek v nadřízeném dokladu

Book Contents

Book Index

Vkládání nových položek

Nové položky, které do nadřízeného dokladu vkládáme klávesou Insert, vybíráme z knihy Zboží. Zařazujeme tak zcela novou položku na zakázku (objednávku). Po klávese Insert se vyvolá formulář Položka prodeje (nákupu). Do tohoto formuláře zadáváme podrobné údaje týkající se nové položky.

Při vkládání zbožní i nezbožní položky do nadřízeného dokladu se ke každému zboží automaticky přenáší DPH z databáze Zboží. Při pokusu o vložení zneplatněného zboží se systém zeptá, chceme-li skutečně vložit zneplatněné zboží. Z karty Zboží se na novou položku dosadí sazba DPH podle data na dokladu (s ohledem na to, na jakém dokladu vzniká):

Způsoby vkládání nové položky mohou být různé, a to v závislosti na konfiguraci uživatele v Parametrech uživatele (bližší popis viz kapitola Parametry uživatele).

Hromadné vkládání položek

Položky lze do dokladů vkládat hromadně, a to pomocí kláves Shift+F6. Formulář hromadného vkládání je rozdělen na dvě části: horní část představuje knihu Zboží, kde vybíráme položky, a dolní část představuje druhou stranu dokladu, kde jsou vybrané položky zobrazeny. V horní části otevřeného formuláře vybereme položku, zmáčkneme Enter (tímto se aktivuje sloupec Množství), vepíšeme požadované množství a opět potvrdíme klávesou Enter. Položka se v požadovaném množství vloží do dokladu (je zobrazena také v dolní části formuláře).

pic_6345

Obr.: Hromadné vkládání položek na 2. straně dokladu

Položky lze z knihy Zboží vkládat do dokladů také hromadným vložením záznamů z kontejneru, respektive záznamů označených hvězdičkami. K tomu využijeme tlačítko v ribbonu Vložit označené. Ta umožňuje pomocí podnabídek zadat vkládaným položkám do dokladu různé množství.

Formulář pro hromadné vkládání zavřeme tlačítkem Ukončit, klávesou Ctrl+Enter nebo Esc. Vybrané položky se překopírují do zakázky/objednávky.

pic_4873

Obr.: Hromadné vkládání položek na 2. straně dokladu - univerzální formuláře

Book Contents

Book Index

Změna položky

Údaje položek nadřízeného dokladu lze ve Změně kdykoliv měnit a opravovat. Klávesou Enter se dostaneme do formuláře Položka Nákupu/Prodeje.

Změna některých polí může být zakázána v závislosti na potvrzení podřízených dokladů. Máme-li např. potvrzený jakýkoliv podřízený doklad, nelze měnit položku Zboží, Kód zboží, Středisko, Kód1, Kód2 a Referent. Máme-li potvrzenou fakturu, nelze měnit cenu 'F' atd.

Pokud není žádný podřízený doklad potvrzený, lze měnit množství dané položky na libovolnou hodnotu (tedy i zvyšovat) a toto množství se bude měnit na všech podřízených dokladech.

Pokud se na položce změní sazba DPH nebo Typ daně, přepočte se daňová rekapitulace faktury a částky DPH a Brutto na podřízených dokladech.

Book Contents

Book Index

Vymazání položky

Klávesou Del lze provést výmaz položky ze zakázky (objednávky). Položka se nevymaže hned, ale pouze se na začátku řádku označí červeným křížkem. Opravdový výmaz se provede teprve po uložení zakázky (objednávky) klávesou F2. Pokud ještě před uložením zmáčkneme klávesu Del na takto označené položce, označení se zruší a k výmazu nedojde.

Vymazáním položky z nadřízeného dokladu se provede její skutečný výmaz, a tudíž se vymaže i ze všech podřízených dokladů. Pokud je alespoň jeden z podřízených dokladů potvrzený, výmaz se neprovede.

Book Contents

Book Index

Zadávání a změna položek v podřízeném dokladu

Book Contents

Book Index

Vkládání nových položek

Do podřízeného dokladu vkládáme položky rovněž klávesou Insert, ale po jejím stisknutí se vyvolá tabulka Položky hlavičky. V této tabulce jsou uvedeny všechny položky odpovídající zakázky nebo objednávky, ke kterým ještě není vytvořen daný podřízený doklad. Systém nám však neumožní vložit takovou položku, jejíž Druh zboží to svým nastavením zakazuje - blíže viz Druhy zboží, při výběru z nadřízeného dokladu nejsou takové položky vůbec zobrazeny.

Obr.: Kniha Položky hlavičky

Do podřízeného dokladu můžeme také vložit zcela novou položku stisknutím klávesy F6, tato položka se automaticky vloží i do nadřízeného dokladu. Z karty Zboží se na novou položku dokladu dosadí sazba DPH podle data na dokladu (s ohledem na to, na jakém dokladu vzniká):

Rovněž je možné využít hromadného vkládání pomocí Shift+F6 popsaného v kapitole Vkládání nových položek do nadřízeného dokladu. Takto vložené položky se automaticky přidají i do nadřízeného dokladu, pokud uživatel má právo na změnu nadřízeného dokladu. Pokud uživatel právo nemá, formulář se nezobrazí a uživatel je informován hláškou o neoprávněném přístupu.

Book Contents

Book Index

Změna položky

Stisknutím klávesy Enter na vybrané položce ve Změně lze měnit jednotlivé údaje týkající se této položky shodně jako u změny položky v nadřízeném dokladu.

Při vystavování podřízeného dokladu nelze zadat větší množství zboží, než jaké bylo v nadřízeném dokladu. Množství na podřízeném dokladu lze snížit, čímž se původní položka nadřízeného dokladu rozpadne na dvě nové položky. Jedna z položek je vypsána na množství podřízeného dokladu s příznakem tohoto dokladu a ve druhé položce je zbytek bez označení daného podřízeného dokladu.

Příklad: Máme objednáno 25 ks židlí. Dodavatel nám však dodá pouze 15 ks, které budou také ihned vyfakturovány. Na těchto 15 ks je vystavena jedna příjemka. Později pošle poštou ještě dalších 5 ks s dodatečnou fakturou na 5 ks. Zbývající židle zůstanou v objednávce zachyceny jako nedodáno. V objednávce budou místo původní položky uvedeny tři nové položky pod stejným názvem, ale s jinými příznaky.

Book Contents

Book Index

Vymazání položky

Výmaz položky lze z podřízeného dokladu provést klávesou Del, přičemž se tato položka ihned vymaže. V objednávce (zakázce) zůstane tato položka nadále uvedena, dojde pouze ke zrušení příznaku daného podřízeného dokladu.

Book Contents

Book Index

Změna karty Zboží na položce dokladu

Po změně karty Zboží na položce nákupu a prodeje se zobrazí dotaz "Přejete si zachovat současné hodnoty položky?":

Další pole, jako např. Název položky, Šarže, Záruka, Sazba DPH, Typ daně, se při změně karty Zboží na položce aktualizují vždy.

Book Contents

Book Index

Hromadná změna položek dokladů

Chceme-li změnit některou hodnotu ve více položkách najednou, můžeme k tomu využít tlačítko Hromadná změna položek na 2. straně dokladů nákupu a prodeje. Změnu lze provádět ve stavu Změna. Výjimkou jsou faktury přijaté a faktury vydané, na kterých lze měnit hodnoty Intrastatu v položkách i ve stavu Prohlížení (také na potvrzených fakturách).

pic_3567

Obr.: Formulář Hromadná změna položek

V horní části může uživatel nastavit, jaký rozsah položek chce měnit (všechny, aktuální, označené, atd.). Volba "Nevyplněné" znamená prázdnou hodnotu, tedy změna se provede jen v položkách, které mají příslušné měněné pole prázdné.

Vždy je potřeba zatrhnout pole, která chceme měnit, pak se zpřístupní hodnoty, které chceme na daná místa uložit. Pro časté měnění stejných polí můžeme využít možnosti Uložit nastavení, které vždy při novém otevření formuláře nastaví aktivaci voleb tak, jak byla uložena. Změnu v položkách vyvoláme stiskem tlačítka OK, následně je potřeba změny v dokladu uložit. Stiskem tlačítka Storno formulář pro změny zavřeme, aniž by se jakékoliv změny provedly. Vždy se provedou pouze ty změny, na které má uživatel právo.

Pozn.: Při spuštění formuláře se do hodnot jednotlivých polí plní hodnota z aktuálně označené položky. Do polí Sleva Z a Sleva F se předvyplní hodnota zadaná v poli Procento slevy z daného zákazníka.

V případě vyvolání formuláře nad fakturou přijatou či vydanou ve stavu Změna obsahuje formulář dvě záložky: změnu Základních údajů a změnu údajů Intrastatu. V případě vyvolání formuláře nad fakturami v prohlížení nabízí formulář pouze volby pro změnu údajů Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Multidoklady

Jedná se o možnost připojení více nadřízených dokladů k jednomu podřízenému dokladu v nákupu a prodeji. Podřízeným dokladem může být faktura přijatá, příjemka, faktura vydaná, výdejka atd. Více zakázek lze například uhradit jednou fakturou vydanou.

V Parametrech mandanta na záložce 2 - Obchod lze zatrhnout parametry Povolit zařazení nadřízeného dokladu z jiné řady nebo Umožnit přidat nadřízený doklad s jiným odb./dod. Jejich význam vyplývá již z názvu.

Multidoklady lze vytvářet pouze na podřízeném dokladu, který má k sobě již svázaný nadřízený doklad. Dále pak na položkách, které chceme připojit z jiného nadřízeného dokladu nesmí existovat stejný podřízený doklad, ze kterého chceme vytvořit multidoklad. Nemůžeme například na výdejku připojit položky z jiné zakázky, pokud tyto jsou na jiné výdejce (potvrzené nebo nepotvrzené). Také nelze vytvořit multidoklad z dokladů s různou metodou výpočtu DPH.

Při vytváření multidokladu postupujeme následovně:

PIC_585.png

Obr.: Formulář Položky hlavičky - 0 Položky

PIC_615.png

Obr.: Formulář Položky hlavičky - 1 Nadřízené doklady

Význam dalších tlačítek na formuláři:

Odebrat nadřízený doklad

Odmaže nadřízený doklad z formuláře a zároveň zruší vazbu mezi odmazaným dokladem a podřízeným dokladem. Předem však musí být z podřízeného dokladu odstraněny položky patřící na nadřízený doklad (klávesou Delete a následně se musí uložit provedená změna).

Odebrat všechny nevyužité nadřízené doklady

Odstraní všechny nadřízené doklady, které nemají ani jednu ze svých položek přiřazenu na daném podřízeném dokladu, zruší nevyužité vazby. Funkce je dostupná v uloženém dokladu.

Obr.: Faktura vydaná s více zakázkami

Pozn.: V multidokladech při vypnutém parametru Upřednostňovat třídění podřízených dokladů se položky seřadí podle ID z nadřízeného dokladu. Toto pořadí nelze měnit jinak než setříděním dle některého sloupce a příp. přeuložením položek pomocí Shift+F3.

Book Contents

Book Index

Spotřební daně

Údaje potřebné pro výpočet spotřebních daní na dokladech Nákupu a Prodeje, tj. 6-timístný kód pro daňové přiznání a sazba spotřební daně, se kopírují z karty Zboží do položky Nákupu a Prodeje při výběru karty Zboží. Oba údaje nalezneme na záložce Dimenze a je možné je změnit.

pic_324

Obr.: Formulář Položka prodeje - záložka Dimenze - údaje nutné pro výpočet spotřebních daní

Jednotlivé typy spotřebních daní rozlišíme Zkratkou sazby spotřební daně. Vždy první dva znaky Zkratky určují typ spotřební daně, další znaky jsou libovolné. Při zadávání nové sazby spotřebních daní tvoříme Zkratku následovně:

typ spotřební daně

první dva znaky Zkratky sazby spotřební daně

daň z minerálních olejů

MO

daň z lihu

LI

daň z vína a meziproduktů

VI

daň z piva

PI

daň z tabákových výrobků

TV

Částka spotřební daně se počítá na Faktuře vydané, Faktuře přijaté a Výdejce, a to jen v případě, že má doklad zatrženo pole Spotřební daň na 1. straně. Při uložení dokladu se vypočítají částky spotřebních daní podle údajů zadaných na položkách Nákupu a Prodeje (množství na kartě Obecné a sazba spotřební daně na kartě Dimenze) a také v kartě Zboží (koncentrace). Výše spotřební daně se ukládá do rekapitulace spotřební daně, kterou je možné zobrazit na 1. straně Faktury vydané, resp. Faktury přijaté na záložce Spotřební daň.

pic_336

Obr.: Faktura vydaná - záložka Spotřební daň - rekapitulace spotřebních daní

Book Contents

Book Index

Doplňující funkce

Popis funkcí:

F4

V prodeji můžeme testovat možnosti zařazení položky na výdejku, případně na rezervační list (pro zakázku a vázaný podřízený doklad). Klávesa funguje ve Změně i v Novém záznamu. Umístíme-li položky zakázky na výdejky, po stisknutí klávesy F4 se provede test zboží. Stávající položka se může rozpadnout na dvě - na zboží, které je na skladě, se vytvoří výdejka a na zbytek rezervační list. Funkci lze využít například po kopii zakázky, která měla položky s příznaky výdeje - příznaky položek se totiž zkopírují, testem dostupnosti zboží je můžeme zkorektnit.

F5

Ve Změně slouží k hromadnému vkládání položek na vybrané podřízené doklady nebo pro výmaz položek z těchto dokladů.

F6

Pro vázané podřízené doklady vloží ve Změně novou položku.

Alt+F10

Výběr skladů pro skladové doklady ve Změně a v Novém záznamu.

Ctrl+Enter

Na položce nákupu (prodeje) vyvolá prohlížecí formulář zboží dané položky.

Shift+F3

Umožní přepsat čísla (ID) položek podle aktuálního setřídění nebo podle pořadí v jiném dokladu (vztaženého ke stejnému nadřízenému dokladu).

Shift+F4

Stejný význam jako F4 - testování možnosti výdeje funguje pouze pro jednu položku.

Shift+F5

Pokrytí zboží na zákazníka.

Shift+F6

Hromadné vkládání položek do dokladů.

Ctrl+Shift+F8

Z položky prodeje umožní vytvořit nový servisní list zároveň s novou servisní zakázkou, nebo může být tento nový servisní list připojen k již existující servisní zakázce. podmínkou je nastavený modul Reklamace/Servis.

V dokladech ve Změně lze vytvářet další doklady, pokud na vybrané položce stiskneme klávesu Alt+písmeno příznaku dokladu. Příznaky můžeme také zapínat a vypínat myší stisknutím tlačítek v záhlaví dokladu. Vypnutím příznaku v podřízeném dokladu se daná položka zruší.

Příznaky dokladu:

F

Faktura

D

Dodací list (potvrzení dodání)

P

Příjemka

V

Výdejka

R

Rezervační list

O

Objednávka

Tyto příznaky lze zapínat rovněž přímo ve formuláři Položka nákupu (prodeje).