Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Sklad

Obr.: Stromové menu modulu Logistika, část Sklad

Skladová evidence sleduje pohyb zboží na jednotlivých skladech. Údaje o stavu zboží na jednotlivých skladech lze sledovat v knize Zboží ve sloupcích Dispozice a Zadáno. Pohyb zboží je ovlivňován doklady Příjemka, Výdejka, Převodka a Průvodka. Pohybem zboží se automaticky aktualizuje skladová karta, která se zobrazuje na 8. straně karty Zboží.

Book Contents

Book Index

Nastavení skladu

Kromě založení karet jednotlivých skladů v knize Sklady je nutné dříve než začneme vystavovat skladové doklady nadefinovat knihy, ve kterých budeme skladové doklady vytvářet.

Pro příjemky je potřeba mít nadefinovány Knihy nákupu (nastavení knihy je popsáno v kapitole Nákup), pro výdejky Knihy prodeje (nastavení knihy je popsáno v kapitole Prodej), pro převodky a průvodky Knihy skladu.

Book Contents

Book Index

Knihy skladů

Knihách skladů nastavujeme evidenci jednotlivých knih pro převodky a inventury.

pic_3864

Obr.: Kniha Knihy skladů

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

pic_3863

Obr.: Knihy skladů - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_3862

Obr.: Knihy skladů - Výchozí nastavení

Popis polí - Převodky:

Typ plánu

Přednastavení typu plánu pro převodky. (Bližší popis v kapitole Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol pro převodky.

Kontace převodky

Přednastavení kontace pro účtování převodek.

Dvojí potvrzování převodek

Je-li volba aktivována, převodky je nutné potvrdit ve dvou fázích. Po prvním potvrzení již nelze provádět změny v dokladu, umožněna je pouze změna některých údajů na položkách (pole Na umístění, Na manipulační jednotku). Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou pic_740i. Při druhém potvrzení dochází k převodu zboží. Převodku lze zaúčtovat až po druhém potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení převodky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na záložce Položky ve stavu Změna).

Ze skladu

Přednastavení výdejního skladu pro převodky.

Ze zóny

Přednastavení výdejní zóny pro převodky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného výdejního skladu.

Na sklad

Přednastavení příjmového skladu pro převodky.

Na zónu

Přednastavení příjmové zóny pro převodky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného příjmového skladu.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat převodku, u níž existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na převodce a účtovanou částkou.

Ignorovat cenu příjmu

Přednastavení volby pro doklady převodek. Přednastavení volby lze využít pro interní převody šarží v rámci skladů s cenou dle šarží, neboť aktivace této volby současně vypíná kontrolu na vícenásobný příjem šarže.

Obecný význam: je-li volba na skladovém dokladu aktivována, pak se skutečná cena příjmů ignoruje a položka se ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Popis polí - Inventury

Dvojí potvrzování soupisových listů

V případě dvojího potvrzování soupisových listů je vyžadováno dvojí zadání inventurního stavu. Po prvním potvrzení je potřeba navést inventurní množství ještě jednou (kontrola), teprve pak lze soupisový list podruhé potvrdit.

Sklad

Možnost přednastavení skladu pro inventuru.

Kontrolovat umístění / šarže / kódy zakázek / sériová čísla / manipulační jednotky

Možnost přednastavení, které osy pomocné skladové evidence se mají u zboží v rámci inventury kontrolovat.

 

Popis polí - Zpracování inventur

Ocenění přebytků - cena dle šarží

Volba metody ocenění přebytků pro případy, kdy se oceňuje dle šarží a šarže se na inventuře nekontrolují (karty zboží s evidencí šarží na sklad s metodou ocenění dle šarží).

Zvolit lze Plánovanou skladovou cenu, Klouzavou cenu, Cenu poslední šarže (poslední šarže se hledá pouze mezi šaržemi, které měly svůj první příjem na některý ze skladů patřící pod vlastní firmu skladu inventury a její příjem je starší nebo roven datu inventury; ignorují se šarže rozpracované výroby a šarže s nulovou skladovou cenou).

Ocenění přebytků - klouzavá cena

Volba metody ocenění přebytků pro případy, kdy se oceňuje klouzavou cenou (karty zboží na sklad s metodou klouzavé ceny; karty zboží bez evidence šarží).

Zvolit lze Plánovanou skladovou cenu, Klouzavou cenu.

Preferovat vyskladnění šarží s příznakem FIFO

Volba má význam v případě, kdy zboží má evidenci šarží a v inventuře se šarže nekontrolují.

Zapnuto: při dosazování šarží do výdejů jsou preferovány šarže s neaktivní volbou Automaticky nevydávat. Pořadí dosazování je toto: 1) šarže určené pro FIFO metodu v Dispozici, 2) šarže určené pro FIFO metodu v Zadáno, 3) šarže s aktivní volbou Automaticky nevydávat v Dispozici, 4) šarže s aktivní volbou Automaticky nevydávat v Zadáno.

Vypnuto: při dosazování šarží do výdejů se volba Automaticky nevydávat nebere v potaz, pořadí je následující: 1) šarže v Dispozici, 2) šarže v Zadáno.

Rozdělení položek do kladné a záporné výdejky

Zapnuto: při korekci je vytvořena samostatná výdejka pro kladné a záporné položky.

Vypnuto: při korekci je vytvořena pouze jedna výdejka jak s kladnýma tak zápornýma položkama.

Na převodkách povolit rozdělení šarží

Volba ovlivňuje možnosti automatických převodů při kontrole umístění.

Zapnuto: jsou možné i takové převody, kdy se dispozice šarže rozdělí mezi více umístění.

Vypnuto: Celá dispozice šarže musí zůstat na jednom umístění, jinak převod nelze provést.

Převodka jako nekorekční doklad

Automaticky navržené převodky pro snížemí manka a přebytků mezi umístěními lze vytvářet jako "nekorekční" doklad. Charakteristika je popsána v kapitole Logistika / Sklad / Inventury / Definice inventury v knize Inventury / Zpracování.

Kniha prodeje

Kniha prodeje, ve které budou vznikat korekční doklady.

Implicitní zákazník / kód zakázky / způsob dopravy / forma objednávky / způsob platby / způsob odběru / středisko

Nastavení povinných polí pro korekční zakázku a výdejku. Není-li implicitní středisko vyplněno, dosadí se do dokladů středisko dle skladu. Do převodky se dosazuje automaticky vždy středisko dle skladu.

 

Implicitní kód zakázky platí také pro korekční převodku.

Book Contents

Book Index

Sklady

Kniha Sklady obsahuje seznam všech zavedených skladů.

pic_6302

Obr.: Kniha Sklady

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na 1. straně nastavujeme základní údaje pro daný sklad.

pic_6303

Obr.: Sklady - základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Jedinečná identifikace karty skladu.

Název

Název skladu.

Firma

Nastavení vlastní firmy. Při změně vlastní firmy na kartě sumačního účetního skladu dojde ke změně vlastní firmy na všech podřízených fyzických skladech. Vlastní firma není na skladech povinná.

Sumační, Účetní, Implicitní účetní

Druh skladu.

 • Sumační: fiktivní sklad tvořený více listovými (fyzickými) sklady zobrazující souhrnné údaje o stavech a pohybech na těchto skladech.
 • Účetní: sklad vstupující do účetnictví. Na účetním skladě se nastavuje způsob ocenění zboží. Pokud je účetní sklad současně skladem sumačním, pak se hodnota přenese na všechny listové sklady.
 • Implicitní účetní: klouzavá cena na kartě Zboží se bude zobrazovat vždy z tohoto skladu, nikoliv z účetního skladu podle aktuálně vybraného skladu v poli Informační sklad v knize Zboží.

Skladová cena

Způsob ocenění zboží na skladech. Nastavuje se na účetním skladě. Pokud je účetní sklad současně skladem sumačním, pak se hodnota přenese na všechny listové sklady.

Program K2 podporuje tyto metody oceňování skladů:

 • Klouzavá cena: napočítává se s každým příjmem, přičemž zajistí správnou cenu výdeje v reálném čase.
 • Pevná cena: zajišťuje tytéž ceny příjmu a výdeje bez ohledu na „skutečnost“.
 • Podle šarží: pevná cena v rámci šarže, každá šarže je oceněna cenou prvního příjmu. Je-li příjem šarže proveden na více položkách v rámci jednoho dokladu, pak je šarže oceněna průměrnou cenou z daných položek.

Typ skladu

Číselník pro speciální úpravy. Standard s tímto polem nepracuje.

Středisko

Středisko, se kterým bude daný sklad svázán. Při vystavování převodek a průvodek se do těchto dokladů zadané středisko kopíruje.

Účet

Účet z účetního rozvrhu. V případě, že je zadán, budou se na tento účet účtovat pohyby veškerého zboží na tomto skladě, tj. bez ohledu na druh zboží. Chceme-li rozlišit skladové účty podle druhu zboží, pak toto pole nevyplňujeme a účty pro jednotlivé druhy zboží nastavujeme v číselníku Druh účtování. Účet v tomto číselníku pak má vždy přednost před účtem v tomto poli. Není-li určitý druh zboží s účtem v číselníku Druh účtování nalezen, dosadí se do účetního dokladu účet z tohoto pole (není-li pole vyplněno, dojde při likvidaci dokladu k nahlášení chyby).

Druh účtování

Číselník pro definici nastavení způsobu účtování různých druhů zboží na různé účty z účetního rozvrhu. V případě, že je zadán, budou se pohyby veškerého zboží na tomto skladě účtovat podle tohoto nastavení. V číselníku vyplňujeme zkratku, popis, druh účtování, datum a účet z účetního rozvrhu. Použitím pole Datum od v číselníku lze omezit časovou platnost daného záznamu. Například pokud existuje záznam druh účtování A, účet 1, datum od 00.00.0000, a druh účtování A, účet 2, datum od 31.12.2009, tak všechny skladové doklady s datem potvrzení menším než je 31.12.2009 se zaúčtují na účet 1 a všechny doklady s datem potvrzení větším než 31.12.2009 se zaúčtují na účet 2.

Umístění pro přebytky

Umístění pro inventurní přebytky. Na toto umístění bude zboží přijato v případě, že existuje inventurní přebytek a umístění nejsou při inventuře sledována.

Evidování umístění

Je-li volba aktivována, eviduje se na skladě umístění u zboží, které má na své kartě aktivovánu volbu Evidence umístění.

Evidování kódů zakázek

Je-li volba aktivována, evidují se na skladě kódy zakázek u zboží, které má na své kartě aktivovánu volbu Evidence kódů zakázek.

Evidování manipulačních jednotek

Je-li volba aktivována, lze skladovou evidenci karet zboží rozšířit o manipulační jednotky. Manipulační jednotky zadáváme při skladovém pohybu zboží jako součást pomocné skladové evidence.

Automat pouze pro zboží na 1 umístění

Vypnuto: umístění se do výdejů doplňují automaticky podle zkratky.

Zapnuto: umístění se do výdejů doplní pouze v případě, je-li zboží pouze na jednom umístění.

Do Rezervováno a Objednáno načíst položky s nezadaným plánovaným skladem

Je-li pole zatrhnuto, je v knize Zboží pro tento sklad ve sloupcích Objednáno a Rezervováno napočteno množství pro položky nákupu nebo prodeje, které v poli Plánovaný sklad nemají vybraný žádný sklad anebo tento.

Pozn.: Toto pole je zobrazeno a přístupné pouze tehdy, není-li v parametrech mandanta zatrženo pole Nezávislost pokrytí na informačním skladě.

Sumační stavy pro e-shopy

Umožňuje pro sklad (i sumační) stanovit, zda a pokud ano jakým způsobem budou napočítávány sumační stavy zboží do speciální tabulky. Využití je následně především pro efektivní a rychlé získávání údajů o stavu zásob pro e-shopy. Výhodou je možnost ukládat stavy zásob nejen pro zbožní karty, ale také pro karty typu "set" a "master karta" a to i pro sumační sklady.

 • Nepočítat: Sumační stavy nebudou počítány.
 • Počítat okamžitě: Sumační stavy budou napočteny ihned po změně dispozice. Výhodou je okamžitý nápočet v rámci transakce K2, nevýhodou mírné zpomalení transakcí. Doporučeno pro menší firmy.
 • Počítat přes frontu: Výpočet bude probíhat pomocí Plánovače úloh nebo SQL agenta. Změna dispozice v K2 se nejdříve zapíše do pomocné tabulky s frontou karet zboží, a teprve následné spuštění příslušné funkce napočte sumační stavovou tabulku s dispozicemi. Výhodné pro firmy s velkým množstvím skladových pohybů, nápočet nezatěžuje běžné transakce. Nevýhodou je zpoždění nápočtu těchto sumačních dispozic (v závislosti jak často se bude nápočet provádět). Do Plánovače úloh lze zařadit standardního zástupce Výpočet sumačních dispozic pro e-shopy.

Blokace - Všechny pohyby do data

Datum do něhož jsou blokovány veškeré pohyby na daném skladě. Využít lze např. pro blokaci pohybů v důsledku uzavření inventury nad daným skladem.

Pozn.: Datum zadané v tomto poli se nevztahuje k ostatním volbám v části Blokace.

Blokace ...

Aktivací voleb v části Blokace lze blokovat různé pohyby na skladě bez ohledu na datum pohybu. Blokace je kontrolována při uložení dokladů.

Adresa

Pole pro zadání adresy (město, ulice, stát, PSČ) skladu.

Book Contents

Book Index

Vazby

Na záložce Vazby jsou uvedeny vazby skladu na další sklady, tj. u listových skladů jsou uvedeny sumační sklady, jejichž součástí daný listový sklad je, u sumačních skladů jsou zobrazeny listové sklady, z nichž se daný sumační sklad skládá.

pic_6304

Obr.: Sklady - Vazby

Book Contents

Book Index

Zóny

Na záložce Zóny evidujeme zóny skladu. Pomocí zón lze sklad členit na menší celky. Použití zón má význam pouze v případě, že se pro daný sklad a zboží sleduje evidence umístění.

Zóny zakládáme klávesou Insert. Každá zóna může mít přiřazen Typ zóny. Typ zóny je jednoduchý uživatelský číselník (např. zóna příjimací, expediční, apod.).

pic_6305

Obr.: Sklady - Zóny

Book Contents

Book Index

Umístění

Skladová umístění člení sklad na menší logistické celky a usnadňují orientaci a obsluhu zásob v rámci prostoru skladu.

Book Contents

Book Index

Kniha Umístění

Kniha Umístění zobrazuje skladová umístění definovaná pro nastavený sklad. Knihu lze vyvolat pro konkrétní kartu Zboží (v knize Zboží klávesami Ctrl+F3, nebo z položek dokladů otevřením pole Umístění) nebo jako globální knihu ze stromového menu či plochy. V závislosti na tom jsou poté odlišně zobrazeny a načteny údaje o dispozici a zadánu:

Formáty zkratky umístění

Definici formátů pro zkratku spouštíme pomocí funkce Konfigurace formátů zkratek, kterou nalezneme na záložce Funkce v ribbonu. Zkratka umístění se může skládat z následujících prvků: oblast, ulička, řada, sloupec, police, pozice. U každého prvku, který si přejeme pro strukturu zkratky použít, zadáme požadovaný počet znaků, který musí být v rozsahu 1 až 3 znaky. Pro každý prvek můžeme také zadat oddělovač. Formát pak můžeme přiřadit kartě Umístění. V tomto případě je při uložení záznamu kontrolováno, zda zadaná zkratka umístění odpovídá danému formátu.

Nová umístění

Nové umístění (pro aktuálně nastavený sklad) vytváříme klávesou Ins. Umístění s tvorbou zkratky dle požadovaného formátu zkratky lze vytvářet také hromadně ze záložky Funkce v ribbonu pomocí funkce Hromadné vytvoření umístění. Nejdříve si zvolíme požadovanou konfiguraci formátu zkratky umístění a následně pro sledované prvky zadáváme rozsah pro vytvoření. V následném kroku je vygenerován seznam umístění, která budou vytvořena. Tlačítkem Vygenerovat provedeme vytvoření nových umístění. Funkce je dostupná pouze pro uživatele s právem Číselníky / Umístění / Hromadné generování a výmaz umístění.

pic_6306

Obr.: Kniha Umístění (globální zobrazení)

Popis polí v nastavení:

Sklad

Požadovaný sklad pro sledování skladové evidence.

Zóna

Požadovaná zóna skladu. Provede filtraci umístění jen na umístění z dané zóny.

Prázdné

Zobrazí umístění, která jsou na příslušném skladě zcela prázdná (neobsahují žádné položky; V příjmu, V převodu, Přijato, Dispozice, Zadáno, Expedice jsou nulové).

Naskladněné

Zobrazí umístění, která jsou na příslušném skladě zaskladněna položkami (nejsou prázdná; V příjmu nebo V převodu nebo Přijato nebo Dispozice nebo Zadáno nebo Expedice jsou nenulové).

Nenulové

Volba se zobrazuje pouze pokud je kniha Umístění vyvolaná pro konkrétní kartu zboží. V seznamu se zobrazí jen ta umístění, na kterých je evidován nenulový stav příslušného zboží (V příjmu nebo V převodu nebo Přijato nebo Dispozice nebo Zadáno nebo Expedice jsou nenulové).

Jednotka

Pole se zobrazuje pouze pokud je kniha Umístění vyvolaná pro konkrétní kartu zboží. Nabízí volbu skladové jednotky zboží, v níž budou uvedeny skladové informace.

Popis vybraných sloupců:

V příjmu

Obsahuje množství z příjmových položek nepotvrzených skladových dokladů (kladná položka příjemky, záporná položka výdejky, záporná položka průvodky s příznakem "v", položka meziskladové převodky s příznakem "v").

V převodu

Obsahuje příjmovou část z interních převodek (tj. z převodek v rámci jednoho skladu). Napočítává se pouze v případě, že se umístění převodem mění.

Význam těchto polí je především pro automatický návrh umístění pro příjmy, kdy je potřeba na základě již existujících příjmových položek na nepotvrzených dokladech vyhodnotit, do jaké míry je dané umístění v příslušný okamžik volné.

Výmaz umístění

Funkci spouštíme z ribbonu, ze záložky Hromadné akce. Umožňuje smazat hvězdičkami označená umístění. Smazat lze pouze umístění, která nejsou použita v položkách skladových dokladů. Funkce je dostupná pouze pro uživatele s právem Číselníky / Umístění / Hromadné generování a výmaz umístění.

Zneplatnění umístění

Umístění, která jsou prázdná, lze zneplatnit (klávesou F8).

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_6307

Obr.: Umístění - Základní údaje

Popis polí:

Formát

Tlačítkem pic_1120ilze ve stavu Změna nastavit pro umístění formát struktury zkratky. Bližší popis formátu je v kapitole Logistika / Sklad / Nastavení skladu / Umístění - Kniha umístění.

Umístění

Zkratka umístění. Je-li zadán pro umístění formát, pak je při uložení kontrolována struktura zkratky, zda odpovídá vybranému formátu. Pokud neodpovídá, pak nejde záznam uložit.

Zkratku lze s ohledem na strukturu formátu zadat pomocí tlačítka pic_622i v daném poli zkratky.

Popis

Popis umístění.

Sklad

Zkratka skladu, ke kterému se dané umístění váže.

Zóna

Zóna, do které umístění patří.

Manipulační technika

Manipulační technika, která by měla být použita při logistických operacích na daném umístění.

Popis polí části Rozměry:

Typ

Typ umístění. Definovat lze jeho šířku, výšku, hloubku a nosnost.

Šířka, Výška, Hloubka, Nosnost

Údaje zobrazené z nastaveného typu umístění.

Zákazník

Odkaz do knihy Dodavatelů/Odběratelů. Takto lze například určit, kterému zákazníkovi dané umístění ve skladu patří.

Automatický výdej

Volba určující, zda lze umístění automaticky dosazovat do položek výdejů. Pole je při vytváření nového umístění aktivováno implicitně.

Blokování pohybů

Blokace pohybů na daném umístění. Blokace se kontroluje při potvrzení / odpotvrzení skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky, průvodky).

Popis polí části Vlastnosti:

Zákazník

Odkaz do knihy Dodavatelů/Odběratelů. Takto lze například určit, kterému zákazníkovi dané umístění ve skladu patří.

Automaticky nevydávat

Volba určující, zda lze umístění automaticky dosazovat do položek výdejů. Pole je při vytváření nového umístění implicitně neaktivováno.

Blokováno

Blokace pohybů na daném umístění. Blokace se kontroluje při potvrzení / odpotvrzení skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky, průvodky).

Book Contents

Book Index

Položky

Na záložce Položky jsou v tabulce uvedeny všechny karty Zboží, které se aktuálně na příslušném umístění nacházejí.

pic_6308

Obr.: Umístění - Položky

Book Contents

Book Index

Skladová karta

Na záložce Skladová karta se zobrazuje skladová karta umístění pro zvolené období.

pic_6309

Obr.: Kniha Umístění - Skladová karta

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na tuto záložku je možné stejně jako v jiných modulech programu K2 přiřazovat dokumenty a doklady (bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Book Contents

Book Index

Fronta

Fronta slouží pro zařazení skladových dokladů do fronty logistických úloh skladu. Frontu tvoří skladníci - na záložce Položky fronty je vybíráme z knihy Referenti. Příkladem fronty může být rozdělení skladníků do určitých skupin (např. podle povahy práce, povahy manipulace se zbožím, apod.). Zadáním fronty do skladového dokladu se při uložení vygeneruje pro daný doklad pořadové číslo pro zařazení ke zpracování v rámci přiřazené fronty. Nepřejeme-li si doklady v rámci fronty řadit, na záznamu fronty aktivujeme volbu Nenastavovat dokladům pořadí.

Prohlížení knihy Fronta je podmíněno právem Číselníky / Obecné / Prohlížení jednoduchých číselníků. Zakládat nové a měnit stávající záznamy fronty může pouze uživatel s právem Sklad / Fronta / Editace fronty. Zneplatnění záznamů je podmíněno právem Správce / Obecné / Zneplatňování záznamů.

pic_4935

Obr.: Fronta - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Manipulační jednotky

Manipulační jednotka je zboží nebo skupina zboží, které tvoří jednotku schopnou manipulace aniž by bylo nutno ji dále upravovat. Typickými manipulačními jednotkami pro manipulaci se zbožím v rámci skladu jsou např. palety, kontejnery, bedny, vozíky, apod.

Book Contents

Book Index

Kniha Manipulační jednotky

V knize Manipulační jednotky evidujeme karty manipulačních jednotek (palet, vozíků, kontejnerů, apod.). Manipulační jednotku lze chápat jako pohyblivé skladové umístění. Na manipulační jednotce evidujeme položky zboží. Každá manipulační jednotka může v jeden okamžik obsahovat pouze zboží evidované na jednom skladě a jednom umístění, tj. manipulační jednotka se vždy nachází na jednom konkrétním místě ve skladu.

pic_6235

Obr.: Kniha Manipulační jednotky

Popis polí:

Sklad

Požadovaný sklad pro sledování skladové evidence.

Prázdné

Zobrazí manipulační jednotky, které jsou zcela prázdné, tj. neobsahují žádné položky; pole Počet zboží = 0.

Naskladněné

Zobrazí manipulační jednotky, které nejsou prázdné, tj. obsahují alespoň jednu položku; pole Počet zboží > 0.

Nenulové

Volba se zobrazuje pouze pokud je kniha Manipulační jednotky vyvolaná pro konkrétní kartu zboží. V seznamu se zobrazí jen ty jednotky, na kterých je evidován nenulový stav příslušného zboží (V příjmu nebo V převodu nebo Přijato nebo Dispozice nebo Zadáno nebo Expedice jsou nenulové).

Jednotka

Pole se zobrazuje pouze pokud je kniha Manipulační jednotky vyvolaná pro konkrétní kartu zboží. Nabízí volbu skladové jednotky zboží, v níž budou uvedeny skladové informace.

Popis vybraných implicitních sloupců při spuštění knihy mimo zboží:

Sklad, Umístění

Aktuální umístění manipulační jednotky ve skladu. To znamená, všechny položky zboží na manipulační jednotce jsou na tomto místě ve skladu.

Dispozice celkem, Zadáno celkem

Dispozice a zadáno za všechny zboží na manipulační jednotce. Informace jsou načteny podle nastaveného skladu.

Počet zboží

Počet různých karet zboží na manipulační jednotce.

Celková hmotnost (kg)

Hmotnost všech položek na manipulační jednotce.

Popis vybraných implicitních sloupců při spuštění pro konkrétní zboží (z knihy Zboží, z položky dokladu):

Dispozice, Zadáno

Dispozice a zadáno příslušné karty zboží, pro kterou byl číselník otevřen. Informace jsou načteny podle nastaveného skladu.

Pokud je manipulační jednotka prázdná, lze ji zneplatnit (F8).

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Základní údaje manipulační jednotky.

pic_6237

Obr.: Manipulační jednotky - Základní údaje

Popis polí:

Typ

Typ manipulační jednotky. Bližší popis dále v textu.

Zkratka

Unikátní identifikace manipulační jednotky. Vytváření zkratky jednotky lze automatizovat nastavením v Typu manipulační jednotky. V tomto případě se v nové kartě po zvolení typu vygeneruje zkratka ve formátu "@AUTO@" a tato se následně při uložení přepíše dle nastavení v typu jednotky.

Popis

Popis manipulační jednotky.

Sklad, Umístění

Zobrazuje se pouze v náhledu záznamu. Aktuální umístění manipulační jednotky ve skladu. To znamená, všechny položky zboží na manipulační jednotce jsou na tomto místě ve skladu. Pokud není manipulační jednotka prázdná, jsou pole pouze pro čtení. Pokud je prázdná, lze tato pole editovat.

Délka, Šířka, Výška, Hmotnost, Nosnost, Stohovatelnost

Hodnoty platné pro manipulační jednotku. V manipulační jednotce se pouze zobrazují, vlastnosti jednotky se definují v Typu manipulační jednotky.

Typ manipulační jednotky

Typ manipulační jednotky slouží pro přednastavení údajů platných pro určitou skupinu manipulačních jednotek. Dále zde lze definovat předpis pro automatickou tvorbu zkratky manipulační jednotky.

Popis polí:

Délka, Šířka, Výška, Jednotka

Stanovení rozměrů manipulační jednotky ve vybrané jednotce délky.

Hmotnost (kg)

Hmotnost manipulační jednotky v kilogramech.

Nosnost (kg)

Nosnost manipulační jednotky v kilogramech.

Stohovatelnost (kg)

Maximální stohovací váha v kilogramech. Určuje (např. u kontejnerů) jakou váhu může na sobě kontejner nést, tj. kolik dalších plně naložených kontejnerů.

Prefix, Číslo od, Číslo do

Umožňuje definovat strukturu automaticky generované zkratky manipulační jednotky. Zkratka jednotky je tvořena jako Prefix + Pořadové číslo v rozsahu od - do.

Číslo aktuální

Zobrazuje aktuální upotřebené číslo při generování zkratek manipulační jednotky. V případě potřeby lze číslo uživatelsky změnit.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na této záložce jsou uvedeny aktuální položky uložené na / v manipulační jednotce.

pic_6238

Obr.: Manipulační jednotky - Položky

Book Contents

Book Index

Skladová karta

Na záložce Skladová karta se zobrazuje skladová karta manipulační jednotky. Pomocí volby Interní převodky lze zobrazit také pohyby interními převodkami.

pic_6310

Obr.: Kniha Manipulační jednotky - Skladová karta

Book Contents

Book Index

Zboží

Popis knihy Zboží je uveden v části Základní číselníky a podpůrné moduly - Zboží.

Z hlediska skladové evidence, zejména pro tisk sestav v modulu Sklad, je důležité vysvětlit pojmy aktuální sklad a aktuální perioda a dále pole Informační sklad, Fyzický sklad a Typ plánu v sekci Nastavení v panelu náhledu.

Popis polí:

Informační sklad

Aktuální sklad, z něhož jsou čerpány veškeré informace. Údaje o stavech zboží, které vidíme na obrazovce, jsou tedy údaje z aktuálního skladu. Zadat lze také sumační sklad - pak jsou zobrazené informace sumou ze všech skladů, které vybraný sumační sklad tvoří.

Aktuální sklad lze změnit přímo v tomto poli, nebo klávesou Alt+F10.

Zadáním listového (nesumačního) skladu do pole Informační sklad v knize Zboží dochází automaticky také k zadání tohoto skladu do "fyzického skladu" v modulech dokladů nákupu/prodeje. A naopak, zadáním listového skladu do "fyzického skladu" v modulech dokladů nákupu/prodeje dojde také k zápisu daného skladu do "informačního skladu" v knize Zboží.

Fyzický sklad

Fyzický sklad se zobrazuje v panelu náhledu v modulech dokladů nákupu a prodeje.

Jde o sklad, který se implicitně dosazuje do skladových dokladů (výdejka, příjemka), jsou-li tyto vytvářeny z nadřízeného dokladu (zakázka, objednávka). Na tomto skladě pak dochází ke skutečným pohybům zboží. Automaticky se mění dle informačního skladu zadaného v knize Zboží. Sumační sklady nelze zadávat.

Období

Perioda, ke které je napočtena skladová evidence. Je-li zadána aktuální perioda, jsou stavy napočteny k aktuálnímu datu. Je-li zadána perioda z minulosti, jsou stavy napočteny k poslednímu dni periody.

Typ plánu

V knize Zboží se ve sloupcích Zadáno, Rezervováno Objednáno zobrazí informace o aktuálním stavu zboží pro vybraný typ plánu, podle toho, jak je zadán na položkách dokladů nákupu, prodeje, výroby a převodkách.

Book Contents

Book Index

Kniha Položky skladů

Kniha Položky skladů zobrazuje aktuální stavy zboží na skladech. U karet, u nichž se neeviduje žádná pomocná skladová evidence stavy za kartu zboží, a u karet, u nichž se eviduje pomocná skladová evidence v rozpadu na pomocnou skladovou evidenci - šarže, kódy zakázek, umístění, manipulační jednotky (totéž co funkce Pomocník (Ctrl+F6) pro konkrétní kartu v knize Zboží). Práce s knihou je založena na uživatelem definovaných filtrech, ve stavu "Kniha" nejsou žádné záznamy načteny. Mezi filtrační podmínky je automaticky aplikována systémová podmínka na vlastní firmu (v závislosti na nastavení zobrazování vlastních firem a nastavení práva Zobrazovat sklady všech vlastních firem).

Knihu mohou spustit pouze uživatelé s právem Číselníky / Zboží / Prohlížení zboží.

pic_6226

Obr.: Kniha Položky skladů

Book Contents

Book Index

Kniha Položky skladů po periodách

Kniha Položky skladů po periodách zobrazuje stavy zboží na skladech v rozpadu na pomocnou skladovou evidenci - šarže, kódy zakázek, umístění a manipulační jednotky (totéž co funkce Pomocník (Ctrl+F6) pro konkrétní kartu v knize Zboží). Ve stavu "Kniha" se načtou všechny nenulové záznamy skladové evidence (nenulové hodnoty ve sloupcích Přijato, Dispozice, Zadáno, Expedice). Zobrazení záznamů respektuje sklady vlastní firmy (v závislosti na nastavení zobrazování vlastních firem a nastavení práva Zobrazovat sklady všech vlastních firem).

Knihu mohou spustit pouze uživatelé s právem Číselníky / Zboží / Prohlížení zboží. Stavy lze zobrazit k periodám. Periodu nastavujeme klávesami Alt+F10. Nastavení periody je společné s knihou Zboží.

Poznámka: K minulým periodám se pro sklady s klouzavou cenou nenapočítává účetní hodnota.

pic_6225

Obr.: Kniha Položky skladů po periodách

Book Contents

Book Index

Sériová čísla

Kniha Sériová čísla zobrazuje veškerá sériová čísla, která se vyskytují na dokladech K2.

pic_6311

Obr.: Kniha Sériová čísla

Knihu lze spustit:

Seznam sériových čísel lze omezit jen na sériová čísla na skladě, a to aktivací volby Pouze skladem, která se nachází v panelu náhledu. V panelu náhledu záznamu je v horní části uveden také aktuální stav sériového čísla na skladě.

Záložka Historie

Zobrazuje historii sériového čísla.

Pomocí volby Zobrazovat neskladové doklady lze zobrazit i výskyt sériového čísla na objednávkách vydaných a zakázkách, pokud položka ještě nemá skladový doklad. Dále se jako neskladový doklad zobrazují plánovací průvodky. Pomocí volby Zobrazovat servisní listy lze zobrazit i výskyt sériového čísla na servisním listu.

K položkám nákupu a prodeje je jako informace načteno také číslo faktury svázané se skladovým dokladem. Toto lze zobrazit pomocí sloupce "SNBA_CFInvoiceDocID".

pic_6312

Obr.: Kniha Sériová čísla - Historie

Book Contents

Book Index

Převodky

Převodka je doklad o převodu zboží z jednoho skladu na druhý, v rámci jednoho skladu z umístění na jiné umístění nebo z kódu zakázky na jiný kód zakázky, případně z manipulační jednotky na jinou manipulační jednotku. Převodka vstupuje do účetnictví.

Převod zboží se uskuteční po potvrzení dokladu. Pokud je v Knize skladů aktivována volba Dvojí potvrzování převodek, potom je programem vyžadováno potvrzení převodek ve dvou krocích. Po prvním potvrzení nelze v dokladu provádět další změny (lze měnit pouze některé údaje na položkách), samotný převod zboží se uskuteční teprve po druhém potvrzení.

pic_6204

Obr.: Kniha Převodky

Book Contents

Book Index

Kniha Převodky

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou uvedeny základní údaje o dokladu.

pic_6205

Obr.: Převodky - Základní údaje

Popis polí:

Převodka

Identifikace převodky: Kniha / Období / Číslo

Popis

Uživatelský popis dokladu.

Stav

Stav dokladu. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow.

Ze skladu

Sklad, ze kterého budou položky převodky převáděny. Je-li výdejní sklad přednastaven v Knihách skladů, pak se doplní automaticky. Vyplněním pole Ze skladu se automaticky dosadí odpovídající středisko do pole Ze střediska.

Ze střediska

Středisko výdejního skladu. Doplňuje se automaticky se zadáním skladu.

Ze zóny

Zóna skladu, ze které se budou položky převádět. Je-li výdejní zóna přednastavena v Knihách skladů, pak se doplní automaticky. Obsah nabídky zón je filtrován dle zadaného výdejního skladu.

Na sklad

Sklad, na který budou položky převodky převáděny. Je-li příjmový sklad přednastaven v Knihách skladů, pak se doplní automaticky. Vyplněním pole Na sklad se automaticky dosadí odpovídající středisko do pole Na středisko.

Na středisko

Středisko příjmového skladu. Doplňuje se automaticky se zadáním skladu.

Na zónu

Zóna skladu, na kterou se budou položky převádět. Je-li příjmová zóna přednastavena v Knihách skladů, pak se doplní automaticky. Obsah nabídky zón je filtrován dle zadaného příjmového skladu.

Ignoruj ceny příjmu

Je-li volba aktivována, pak se příjmy na sklad ocení podle metody oceňování skladu (na který se přijímá), tj. položka se ocení stejně jako při výdeji. Aktivace volby současně vypíná kontrolu na vícenásobný příjem šarže.

Nadřízený doklad

K převodce lze připojit libovolný doklad nákupu, prodeje, průvodku nebo i převodku a překopírovat do převodky položky z tohoto dokladu. Z průvodek lze však nakopírovat pouze ty karty Zboží, které mají v Druhu zboží aktivovánu volbu Vazba převodek a průvodek.

Při kopii položek z dokladů nákupu se kopíruje do položek také pomocná skladová evidence z originální položky. Z položek dokladů prodeje se osy pomocné skladové evidence nekopírují. Z položek převodky se hodnoty ze strany "Ze" překopírují do strany "Na".

Dod./Odb.

Odběratel, pro kterého převodku vytváříme (při výběru zakázky se automaticky dosadí z hlavičky zakázky).

Cena

Celková částka převodky.

Z kódu zakázky

Přednastavení kódu zakázky pro položky - výdejní strana.

Na kód zakázky

Přednastavení kódu zakázky pro položky - příjmová strana.

Číslo objednávky

Číslo objednávky objednatele.

Způsob dopravy

Odkaz do číselníku Způsob dopravy.

Kontace

Kontace převodky. Je-li kontace pro převodky přednastavena v Knihách skladů, pak se dosazuje z příslušné knihy.

Datum vystavení

Datum vystavení dokladu. Automaticky je zde nastaveno aktuální datum, toto datum lze však změnit.

Datum a čas rezervace

Datum rezervace, neboli datum požadavku na převod. U nové převodky se přednastaví aktuální datum a toto se přenáší následně do položek.

Fronta

Fronta, do které je doklad zařazen ke zpracování. Příkladem fronty může být rozdělení skladníků do určitých skupin. Zadáním fronty do skladového dokladu se při uložení vygeneruje pro daný doklad pořadové číslo pro zařazení ke zpracování v rámci přiřazené fronty.

Priorita

Priorita dokladu pro zařazení do fronty práce.

Skladník z / Skladník na

Skladník pro výdejní a příjmovou stranu dokladu. Skladníka vybíráme z knihy Referenti.

Datum od / Datum do

Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (převod) vykonával.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na záložce Položky jsou navedeny položky dokladu. V záhlaví záložky lze pro položky přednastavit Typ plánu. Bližší popis typu plánu je uveden v kapitole Typ plánu.

pic_6206

Obr.: Převodka - Položky

Položky vkládáme na převodku standardním způsobem klávesou Ins. Rovněž je možné využít hromadného vkládání pomocí Shift+F6 popsaného v kapitole Vkládání nových položek do nadřízeného dokladu.

Pozn.: Položky můžeme na převodku načíst také z libovolného dokladu nákupu a prodeje nebo z průvodky, a to přiřazením vybraného typu dokladu k dané převodce (pomocí polí Typ dokladu a Nadřízený doklad na záložce Základní údaje). Po kladném zodpovězení dotazu, zda chceme překopírovat položky, se tyto nakopírují do položek převodky. Z průvodek se však kopírují pouze položky toho druhu zboží, který má povolenou vazbu převodek a průvodek (číselník Druh zboží, volba Vazba převodek a průvodek).

Příznaky převodky:

pic_719i

Převod ze skladu.

pic_715i

Rezervace převodu.

Nová položka převodky dostává automaticky příznak výdeje pic_719i. Taková položka bude převedena a v pokrytí představuje záznam typu "zadáno-převodkou" (z pohledu skladu z) a "příjem-převodkou" (z pohledu skladu na). V případě interní převodky v rámci jednoho skladu jsou v pokrytí tyto záznamy: "interní-převodka" (pro výdajovou stranu) a "v převodu" (pro příjmovou stranu)*. Příznak výdeje můžeme vypnout, popřípadě opět zapnout stisknutím kombinace kláves Alt+V, popřípadě stisknutím tlačítka "v" v pásu karet na záložce Položky. Vypnutím příznaku na položce se daná položka nepřevede. Vypnutí příznaku "v" je možné využít jako přípravu položky zboží pro převod, i když v aktuálním čase nemá dostatečnou dispozici na skladě. Převodku s položkou bez příznaku „v“ nelze potvrdit. Nastane-li situace, že existují položky, které nelze v daný okamžik převést a položky s příznakem "v" převést již potřebujeme, můžeme převodku rozdělit a nechat vytvořit novou, na kterou se přesunou položky bez příznaku "v" - k tomu slouží funkce Rozdělení podle výdejů, kterou vyvoláme klávesami Ctrl+F6 ve stavu Prohlížení.

Položky bez příznaku výdeje můžeme označit příznakem rezervace pic_715i. Toto provádíme kombinací kláves Alt+R, nebo stisknutím tlačítka "r" v pásu karet na záložce Položky. Takto získáme informaci o položkách, které zbývají převést. V pokrytí jsou zastoupeny typem "rezervováno-převodkou" (z pohledu skladu z) a "objednáno-převodkou" (z pohledu skladu na). Položky interní převodky s příznakem "r" jsou pro pokrytí ignorovány.* Změnu příznaku z "v" na "r" pro položky u nichž neexistuje dostatečná dispozice na zadané kombinaci lze provést také funkcí kontroly možnosti výdeje - pro všechny položky dokladu klávesou F4 (Test výdeje vše), pro konkrétní položku klávesami Shift+F4 (Test výdeje akt. pol.). Pokud to však lze, program sám při uložení při nedostatečné dispozici nahrazuje příznak "v" příznakem "r".

Příznaky "r" a "v" lze nastavovat pro všechny položky také hromadně:

Alt+F5

Nastaví příznak výdeje na všech položkách

Alt+F8

Nastaví příznak rezervace na všech položkách

Ctrl+F5

Zruší příznak výdeje na všech položkách

Ctrl+F8

Zruší příznak rezervace na všech položkách

*) Problematika interních převodek, případně jejich deaktivace z pohledu chování pro nápočet skladové evidence a pokrytí je v kapitole Interní převodky - specifika.

Pomocí funkce Hromadná změna položek (v pásu karet na záložce Položky) lze provést hromadnou změnu údajů ve vybraných položkách. Obecný popis funkce je v kapitole Hromadná změna položek dokladů. Tlačítko je dostupné také po prvním potvrzení převodky a za této situace nabízí možnost měnit jen určité údaje: konkrétně pole Na umístění a Na manipulační jednotku. Význam této změny spočívá v tom, že převodka po prvním potvrzení ještě neprovedla převod zboží a osoba zodpovědná za příjem potřebuje určit, kam zboží zaskladní.

pic_6208

Obr.: Formulář Položka převodky

Popis polí na záložce Základní údaje:

Zboží

Výběr zboží z knihy Zboží.

Popis

Dodatkový název zboží.

Jednotka

Skladová jednotka zboží, ve které bude definováno množství pro převod.

Množství

Převáděné množství.

Cena ze skladu

Cena za kterou je zboží vydáno. Po vložení položky se dosazuje plánovaná skladová cena, po potvrzení převodky příslušná cena podle metody oceňování skladu.

Cena na sklad

Cena za kterou je zboží přijato. Po vložení položky se dosazuje plánovaná skladová cena, po potvrzení převodky se rovná ceně výdeje. V případě zatržení volby Ignoruj ceny příjmu se pak příjem ocení podle metody oceňování skladu na který se přijímá.

R - Rezervováno

Nastavení příznaku rezervace a stanovení termínu rezervace.

V - Vydáno

Nastavení příznaku výdeje.

Z kódu zakázky

Kód zakázky z něhož se bude zboží převádět. Do pole se implicitně dosazuje kód zakázky z hlavičky převodky.

Na kód zakázky

Nový kód zakázky, na který je zboží převáděno. Do pole se implicitně dosazuje kód zakázky z hlavičky převodky.

Z umístění

Umístění z něhož se bude zboží převádět.

Na umístění

Nové umístění, na které je zboží převáděno.

Pro automatický návrh vhodného umístění platí pravidla popsaná v kapitole Základní údaje zboží, pole Umístění - Automat. Přenačtení navrhovaného umístění (např. po změně množství) lze provést tlačítkem pic_1124i.

Poznámka: V případě dvojího potvrzování převodek se při prvním potvrzení vyplnění tohoto pole nekontroluje. Umístění lze následně doplnit před druhým potvrzením pomocí funkce Hromadná změna položek.

Poznámka 2: Pozor na odlišnou funkčnost při výběru záznamu z nabídky skladového pomocníka (tlačítkopic_937i). Výběrem záznamu se nedosadí do položky celá platná kombinace pomocné skladové evidence, ale pouze umístění.

Z manipul. j.

Manipulační jednotka ze které se bude zboží převádět.

Na manipul. j.

Manipulační jednotka na kterou se bude zboží převádět.

Poznámka: V případě dvojího potvrzování převodek lze manipulační jednotku zadat také až před druhým potvrzením pomocí funkce Hromadná změna položek.

Poznámka 2: Pozor na odlišnou funkčnost při výběru záznamu z nabídky pomocníka (tlačítko pic_937i). Výběrem záznamu se nedosadí do položky celá platná kombinace pomocné skladové evidence, ale pouze manipulační jednotka.

Šarže

Šarže převáděného zboží.

Varianta

Výběr varianty technologického postupu výrobku.

Typ plánu

Typ plánu pro položku.

Ze střediska / Na středisko

Analytická osa Středisko. Pole jsou povinná. Pro naplnění středisek do nové položky se nejdříve zjišťuje, zda má zboží definováno středisko na své kartě, pokud ne, pak se střediska přebírají z hlavičky převodky.

Z kódu 1 / Na kód 1

Analytická osa Kód 1.

Z kódu 2 / Na kód 2

Analytická osa Kód 2.

Z prostředku / Na prostředek

Analytická osa Prostředek.

Z referenta / Na referenta

Analytická osa Referent.

Kód zboží

Kód zboží.

Kontace

Kontace položky převodky. Jestliže kontaci nezadáme, dosadí se po potvrzení dokladu přednastavená kontace z 1. strany převodky.

Na záložce Sériová čísla zadáváme pomocí klávesy Insert sériová čísla pro zboží s jejích evidencí. Podrobný popis práce se sériovými čísly na skladových dokladech je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Sériová čísla.

Sériová čísla

Pomocí tlačítka Sériová čísla ve spodní části záložky Položky lze zobrazit formulář se seznamem všech sériových čísel použitých na položkách převodky.

Související doklady

Pomocí tlačítka Související doklady ve spodní části záložky Položky lze zobrazit formulář se seznamem převodek, jejichž nadřízeným dokladem je právě aktuální převodka. Propojení převodek je přes pole Nadřízený doklad na záložce Základní údaje.

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

K likvidaci a zaúčtování dokladu slouží záložka Účtování. Tato problematika je podrobně popsána v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možno k převodce přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Book Contents

Book Index

Interní převodky - specifika

Interní převodka je převodka v rámci jednoho skladu (např. převod z umístění na umístění, z manipulační jednotky na jinou manipulační jednotku).

Specifika nepotvrzených interních převodek:

Toto specifické chování pro interní převodky lze vypnout, a to pomocí parametru mandanta Interní převodky počítat do Zadáno. V tomto případě se převodky v rámci jednoho skladu chovají standardně (jako převodky mezi sklady).

Book Contents

Book Index

Kniha Položky převodek

Kniha Položky převodek představuje položkový pohled na doklady převodek. Primárním cílem knihy je poskytnout konkrétní vybrané záznamy pro následné zpracování pro různá vyhodnocení, přehledy apod.

V knize lze provádět hromadné přiřazování příznaků rezervace a výdejů položkám. Funkci Změna položek převodek vyvoláme klávesou F5 pro záznamy označené hvězdičkami. V následném formuláři máme na výběr možnosti Nastavit / Zrušit příznak rezervace a Nastavit / Zrušit příznak výdeje. Po provedení akce jsou hvězdičky ze zpracovaných záznamů odstraněny a případný filtr položek je aktualizován.

Před provedením změn položek lze ověřit, zda lze hvězdičkou označené záznamy skutečně zpracovat. Funkci Kontrola přístupnosti položek převodek spustíme klávesami Alt+F5. Vyhodnocení přístupnosti položek může být následující:

pic_958i

Položka je přístupná, lze ji zpracovat.

pic_812i

Doklad položky je ve stavu Změna, položku nelze zpracovat.

pic_813i

Položka byla z dokladu smazána, nelze ji zpracovat.

Spuštění knihy je podmíněno právem uživatele Sklad - Převodky- Prohlížení převodky.

pic_4719

Obr.: Kniha Položky převodek s formulářem na změnu položek

Book Contents

Book Index

Funkce nad Převodkami

F7

Likvidace a zaúčtování převodky. Funkce likvidace a účtování jsou podrobně popsány v kapitole Účetnictví / Likvidace a účtování.

F4

Funkce testu výdeje. Vyhodnotí možnost výdeje všech položek s příznakem "v", a pokud některé položky vydat nelze, nahradí příznak výdeje příznakem rezervace "r". Funkce je spustitelná na záložce Položky ve Změně.

Alt+F2

Potvrzení dokladu. Je-li na dokladu položka bez "v", nelze jej potvrdit.

Alt+F5

Vše V+. Hromadné přiřazení příznaku výdeje "v" položkám. V případě, že příznak výdeje nelze z důvodu nedostatečné dispozice přiřadit, dosadí se příznak rezervace "r". Funkce je dostupná na záložce Položky ve Změně.

Alt+F5

Změna skladové ceny - na záložce Položky potvrzeného dokladu.

Alt+F6

Výdej z manipulační jednotky. Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (na záložce Položky ve Změně).

Alt+F8

Vše R+. Hromadné přiřazení příznaku rezervace "r" položkám. Funkce je dostupná na záložce Položky ve Změně.

Ctrl+Enter

Na záložce PoložkyProhlížení a ve Změně otevře knihu Zboží a nastaví kurzor na kartu zboží podle výchozí položky na převodce.

Ctrl+F5

Změna data potvrzení. Volba Kontrolovat záporné stavy umožňuje nepovolit změnu data v případě, že by mělo dojít k zápornému stavu ve skladové evidenci. Uživatelé bez práva Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu mají volbu aktivovánu a nemohou ji změnit.

Pozn.: Záporný stav v evidenci sériových čísel se nekontroluje.

Ctrl+F5

Vše V-. Hromadné odebrání příznaku výdeje "v" položkám. Funkce je dostupná na záložce Položky ve Změně.

Ctrl+F6

Doplnění šarží a výdejních umístění do položek (na záložce Položky ve Změně). Funkčnost je shodná s funkčností programu při aktivované volbě Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů v konkrétní Knize skladů.

Ctrl+F8

Vše R+. Hromadné přiřazení příznaku rezervace "r" položkám. Funkce je dostupná na záložce Položky ve Změně.

Ctrl+F6

Rozdělení skladového dokladu. Vytvoří novou převodku a položky bez "v" (z aktuální převodky) přesune do nové převodky.

Ctrl+F7

Hromadné zaúčtování a likvidace převodek. Funkce je dostupná pro doklady v kontejneru nebo doklady označené hvězdičkou.

Shift+F4

Naplnění kontejneru zboží položkami převodky. Funkce je spustitelná na všech stranách v Prohlížení.

Shift+F4

Funkce testu výdeje pro jednu položku. Vyhodnotí možnost výdeje aktuálně označené položky s příznakem "v". Pokud položku vydat nelze, nahradí příznak výdeje příznakem rezervace "r". Funkce je spustitelná na záložce Položky ve Změně.

Shift+F5

Pokrytí poptávaného zboží - na záložce Položky ve Změně a Prohlížení. Tato funkce je blíže popsána v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Zboží - Pokrytí poptávaného zboží.

Alt+F2

Potvrzení převodky. Je-li na dokladu položka bez příznaku "v", nelze jej potvrdit.

Alt+Shift+F2

Potvrzení dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu.

V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona pic_1112i. Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem.

Provedení funkce se vždy loguje do změn.

Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.

Ctrl+Shift+F2

Odpotvrzení dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu.

V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona pic_1112i. Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem.

Provedení funkce se vždy loguje do změn.

Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.

Ctrl+Shift+F6

Pro aktuálně označenou položku dokladu otevře formulář Pomocníka skladové evidence a umožní ruční dosazení vybrané kombinace (kód zakázky + šarže + umístění + manipulační jednotka) do položky dokladu (na záložce Položky, ve Změně).

Ctrl+Shift+F7

V knize Položky převodek vytvoří filtr z položek aktuálního dokladu nebo z položek dokladů v kontejneru (respektive označených hvězdičkami). (na záložkách Seznam a Položky v Prohlížení).

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Převodkami

Hromadné akce jsou spustitelné pouze nad doklady ve stavu tabulky "kontejner" nebo nad záznamy označenými hvězdičkami.

Popis akcí:

Změna kontace

Hromadná změna kontace a analytických os v hlavičkách nebo položkách převodek.

Ve formuláři můžeme, kromě dalších, zatrhnout následující volby:

 

Kód zboží - Dosadit z karty zboží

Do položek převodek se dosadí kód zboží, který je zadán na kartě Zboží.

 

Podle kontejneru zboží

Změna se provede pouze u těch položek převodek, které jsou zároveň vybrány v kontejneru v knize Zboží.

 

S odmazáním z kontejneru

Po provedené akci se převodky z kontejneru odmažou.

 

Pouze u prázdných

Způsobí změnu údajů pouze u těch položek převodek, které nemají příslušné pole vyplněné (dojde tedy k doplnění kontace či kódů).

pic_6200

Obr.: Formulář Změna kontace

Změna bitů

Dostupné pouze v klasických formulářích. Zobrazí formulář Změna atributů skladových dokladů. Po zatrhnutí pole Ignorovat ceny příjmů dojde k zatržení pole Ignoruj ceny příjmů na 1. straně převodek, které jsou vybrány ve filtru. Pokud pole ve formuláři ponecháme nezatržené, bude zatrhnutí pole Ignoruj ceny příjmu odstraněno u všech dokladů vybraných ve filtru.

Chceme-li změnit zatržení také na potvrzených dokladech, zatrhneme pole I na potvrzených dokladech (i nadřízených).

Book Contents

Book Index

Příjemky

Příjemky jsou doklady, kterými se přijímá zboží na sklad. Protože se jedná o podřízené doklady modulu Nákup, není popis příjemek v této kapitole uveden. (Podrobný popis viz kapitola Nákup - Příjemky.)

Book Contents

Book Index

Výdejky

Výdejky jsou doklady, kterými se zboží vydává ze skladu. Protože se jedná o podřízené doklady modulu Prodej, není popis výdejek v této kapitole uveden. (Podrobný popis viz kapitola Prodej - Výdejky.)

Book Contents

Book Index

Průvodky

Průvodka je doklad, který umožňuje naplánovat výrobu určitého výrobku a následně tuto výrobu odvádět. Slouží tedy jak k plánování výroby, tak ke sledování a vyhodnocování plnění materiálových norem, výkonových norem a plánovaných termínů. Průvodka na jedné straně provádí výdej materiálů z výrobních skladů a spotřebu výkonů, na straně druhé pak příjem výrobků či polotovarů na cílový sklad (výrobní nebo jiný).Podrobný popis průvodek je uveden v části Výroba - Průvodky.

Book Contents

Book Index

Kniha Logistické úlohy

Kniha Logistické úlohy slouží pro zobrazení hlavičkových údajů ze skladových dokladů, tj. z příjemek, výdejek a převodek, a to na základě uživatelem definovaných filtrů. Výstupy z knihy mohou sloužit např. jako přehled dokladů pro zpracování nebo naopak jako data pro vyhodnocení logistických úkonů (např. čas strávený logistickými operacemi).

pic_6240

Obr.: Kniha Logistické úlohy

Popis některých sloupců:

Trvání, Trvání (hod)

Vypočítává se jako rozdíl termínů do / od v hlavičce skladového dokladu (pole Datum do, Datum od). Pokud není Datum do vyplněn, pak jako rozdíl aktuálního času a Data od.

Funkce nad knihou:

Shift+F2 / Ctrl+F2

Zařazení dokladu do fronty / zrušení z fronty.

Shift+F3 / Ctrl+F3

Přiřazení skladníka do dokladu / zrušení skladníka.

Shift+F4 / Ctrl+F4

Přiřazení manipulační techniky do dokladu / zrušení manipulační techniky.

Shift+F5

Nastavení priority dokladu.

Shift+F6

Změna pořadí dokladu.

Ctrl+Alt+F5

Změna stavu dokladu.

Book Contents

Book Index

Kniha Logistické položky

Kniha Logistické položky slouží pro zobrazení položek z dokladů nákupu, prodeje, převodek a průvodek, a to na základě uživatelem definovaných výběrů. Výstupy z knihy mohou sloužit např. jako přehled položek pro zpracování jednotlivými skladníky nebo naopak jako data pro vyhodnocení provedené skutečnosti (např. počet zpracovaných položek skladníky, hmotnost přenesená skladníky, apod.).

pic_6241

Obr.: Kniha Logistické položky

Book Contents

Book Index

Inventury

Modul Inventury se používá ke zpracování inventur zásob. Obsahuje knihu Inventury a knihu Soupisové listy.

Book Contents

Book Index

Postup při zpracování inventur

Postup práce v modulu Inventury můžeme zjednodušeně popsat v následujících krocích:

 1. Prvotní nastavení parametrů pro inventury a jejich zpracování v Knihách skladů. Bližší popis v kapitole Knihy skladů - části Výchozí nastavení - Inventury a Výchozí nastavení - Zpracování inventur.
 2. Definice inventury v knize Inventury.
 3. Definice jednotlivých soupisových listů pro tuto inventuru.
 4. Tisk sestavy Soupisový list prázdný, ve kterém je uveden seznam požadovaných položek zboží. Do tohoto seznamu pak pracovník provádějící inventuru zapisuje zjištěné údaje.
 5. Eventuální kontrola a druhé přepočítání zjištěných údajů po prvním pracovníkovi. Tuto kontrolu provádí kontrolor.
 6. Zápis skutečně zjištěných údajů do programu K2 do Soupisových listů (jednoprůchodové případně dvojí zadávání skutečnosti).
 7. Provedení přípravy před zpracováním - nápočet inventurních rozdílů.
 8. Tisk sestavy Inventura - přehled rozdílů.
 9. Zpracování inventury - tvorba korekčních dokladů.
 10. Tisk sestavy Inventura - ověření správnosti a úplnosti korekce.

Book Contents

Book Index

Definice inventury v knize Inventury

Doklady inventur lze stejně jako jiné doklady zakládat do jednotlivých knih. Pro inventury využíváme Knihy skladů. Základní vlastnosti jednotlivých inventur nastavujeme v každém dokladu inventury, některá přednastavení lze provést v knize skladů (sklad, volba kontrolovaných skladových os). Každá inventura je prováděna k určitému datu na určitém skladu. Proto sklad a datum jsou povinné údaje, které musí být vždy zadány. Ke každé inventuře lze přiřadit několik soupisových listů. Platí však pravidlo, že nejprve musí být v programu nadefinována inventura a teprve potom definujeme soupisové listy.

pic_6214

Obr.: Kniha Inventury

Novou inventuru zadáváme do programu standardně klávesou Ins. Inventury lze také vytvořit kopií existujícího dokladu klávesou F6. K inventuře se zkopírují také všechny soupisové listy - pouze hlavičky bez seznamu požadovaného zboží. Na kopií vytvořené inventuře se soupisové listy objeví až po uložení záznamu.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje definujeme základní vlastnosti inventury: sklad, datum a pro které osy pomocné skladové evidence se má stav při inventuře kontrolovat. Na výběr máme pět možností, a to kontrolovat kódy zakázek, šarže, umístění, sériová čísla nebo manipulační jednotky. V případě, že není aktivována žádná z těchto pěti voleb, kontroluje se pouze množství za kartu zboží.

pic_6215

Obr.: Inventury - základní údaje

Popis polí:

Doklad

Jedinečná identifikace inventury. Číslo inventury vytváří systém automaticky.

Zkratka

Uživatelská zkratka pro daný doklad. Pole není povinné.

Popis

Uživatelský popis inventury.

Sklad

Sklad, pro který se inventura provádí. Vyplnění tohoto pole je povinné.

Datum inventury

Datum inventury určuje, ke kterému dni se inventura provádí.

1. potvrzení

Datum a uživatel, který provedl první potvrzení. První potvrzení je indikováno ikonou pic_740ia nastává s provedením přípravy ke zpracování.

2. potvrzení

Datum a uživatel, který provedl druhé potvrzení. Druhé potvrzení je indikováno ikonou pic_741ia nastává po úspěšném provedení zpracování celé inventury.

Změnil

Datum a uživatel, který provedl poslední změnu záznamu.

Kontrolovat

V této části určujeme, které údaje se mají v rámci inventury u zboží kontrolovat. Nastavit lze více možností najednou. Ke kontrole se nám nabízí následující údaje:

 • Umístění,
 • Šarže,
 • Kódy zakázek,
 • Sériová čísla
  • Kontrola sériových čísel je povinná v případě, že v inventuře chceme zpracovat karty zboží s evidencí sériových čísel.
 • Manipulační jednotky.

Book Contents

Book Index

Soupisové listy

Na záložce Soupisové listy jsou v horní části zobrazeny jednotlivé soupisové listy k dané inventuře, a ve spodní části pak skutečné položky aktuálně označeného soupisového listu. Nové soupisové listy k inventuře zakládáme ve stavu Změna klávesou Insert v horní tabulce. V případě již existujících záznamů se lze klávesou Enter na záznam soupisového listu přepnout.

pic_6216

Obr.: Inventury - Soupisové listy

Naplnění kontejneru zboží z položek soupisových listů můžeme provést funkcí Kontejner zboží (Shift+F4). Do kontejneru zboží se naplní karty podle nastavení ve formuláři v sekci Doklady:

Book Contents

Book Index

Zpracování

Na záložce Zpracování provádíme skutečnou korekci stavů, to znamená vyrovnání rozdílů mezi nalezeným množstvím zboží na skladě a evidenčním stavem zboží v IS K2. Proces korekce se skládá ze dvou, případně tří kroků:

 1. Příprava
 2. (Převod)
 3. Zpracování

Celý proces lze zahájit za předpokladu, že máme potvrzeny všechny soupisové listy k inventuře. Pokud potvrzeny nejsou, je funkce Příprava neaktivní.

pic_6217

Obr.: Inventury - Zpracování

1. Příprava

Proces přípravy spouštíme funkcí Příprava, popřípadě klávesami Alt+F2. Akcí dojde k porovnání nalezené skutečnosti a evidenčních stavů v K2 v rozpadu podle kontrolovaných os pomocné skladové evidence a k vygenerování položek rozdílů. Nápočet probíhá vždy ve skladové jednotce s volbou Implicitní pro inventury (bez ohledu na skladovou jednotku zadanou v položce soupisového listu).

Provedením přípravy dojde k prvnímu potvrzení inventury (indikováno ikonou pic_740i).

Ikony na položkách inventury:

pic_740i

Položka není zcela zpracována. To znamená, že korekční množství není shodné jako množství rozdílu.

pic_741i

Zcela zpracovaná položka. To znamená, že korekční množství je stejné jako množství rozdílu, nebo položka vykazuje nulový inventurní rozdíl.

pic_816i

Kolizní položka. U takové položky není aktuální dispozice na skladě dostatečně vysoká pro provedení výdeje. Taková položka bude zpracována částečně nebo nebude zpracována vůbec. Zobrazuje se také u položky v případě, když by mělo dojít k duplicitnímu příjmu sériového čísla.

Pomocí funkcí v ribbonu na záložce Zpracování lze nechat zobrazit jen položky označené hvězdičkou, kolizní položky nebo nezpracované položky.

Provedenou přípravu lze zrušit funkcí Zrušení přípravy (Ctrl+F2). Zrušením dojde k výmazu napočtených položek rozdílů.

2. Převod

V případě, že je při inventuře kontrolováno umístění, pak při existenci přebytku i manka jednoho zboží na různých umístěních lze provést automatický převod mezi těmito umístěními s cílem eliminovat před samotným zpracováním množství přebytku a manka. V případě, že se na kartách zboží evidují také šarže, pak je nutné v příslušné Knize skladů volbou Na převodkách povolit rozdělení šarží určit, zda lze při převodech rozdělit dispozici šarže mezi více umístění. V případě, že kromě umístění se při inventuře kontrolují také kódy zakázek, šarže nebo manipulační jednotky, pak se převod provádí vždy pouze v rámci jedné šarže, jednoho kódu zakázky či jedné manipulační jednoty. U manipulačních jednotek navíc platí, že převod lze provádět pouze na manipulačních jednotkách obsahujících jednu kartu zboží.

Převodky lze tvořit jako klasické "korekční" převodky (inventurní korekční doklad, který je systémově potvrzen) nebo jako "nekorekční" převodky.

Převod provádíme funkcí Převod. Vznikne interní převodka, která z umístění, kde zboží vykazuje manko, převede příslušné množství na umístění, kde zboží vykazuje přebytek. Převodka vznikne do stejné knihy skladů kde je vytvořena inventura. Potvrzená korekční převodka je indikována ikonou šedého zámečku (pic_814i). Korekční převodku k inventuře nelze uživatelsky odpotvrdit ani na ni změnit datum potvrzení.

Převod lze zrušit funkcí Zrušení převodu (dojde ke stornu převodky).

Po případném provedení převodu dokončíme korekci krokem Zpracování.

Převodky jako nekorekční doklad

Pro převod mezi umístěními lze využít i možnosti tvořit "nekoreční" převodky. Cílem je, aby korekce množství mezi umístěními nebyly součástí procesu inventury a nebyly tak vykazovány "falešná" manka a přebytky. Převodka je pak vytvořena jako běžný doklad, který uskuteční pohyby před datem inventury a proces nápočtu inventurních rozdílů již počítá s těmito stavy a nevznikají tak manka a přebytky pro další zpracování. V příslušné Knize skladů za tímto účelem aktivujeme volbu Převodka jako nekorekční doklad. Charakteristika nekorekční převodky:

3. Zpracování

Zpracování spouštíme funkcí Zpracování, popřípadě klávesami Alt+F2. Pokud máme některé položky označeny hvězdičkou, zpracovávají se pouze tyto položky. Výsledkem zpracování je vytvoření korekční zakázky a výdejky, jejich potvrzení a u výdejky nastavení data potvrzení na datum inventury (čas je implicitně nastaven na 23:59:59 dne inventury). Potvrzené korekční doklady jsou indikovány ikonou šedého zámečku (pic_814i). Korekční doklady k inventuře nelze uživatelsky odpotvrdit a nelze na nich standardním způsobem změnit datum potvrzení. Datum nebo čas potvrzení lze na převodkách a výdejkách změnit pouze pomocí funkce Změna data / času potvrzení, kterou nalezneme v ribbonu na záložce Korekční doklady. Datum potvrzení však nesmí být větší než datum inventury. Výdejky lze také samostatně stornovat - funkcí Storno korekční výdejky. Korekční doklady vytvořené v rámci zpracování inventury ignorují nastavené blokace pohybů na skladech a umístěních.

Položky, které nelze zpracovat, budou zařazeny pouze na korekční zakázce. V této situaci, kdy jsou položky zpracovány jen částečně, je inventura označena ikonou částečného zpracování pic_823i. Po vyřešení kolizních stavů na položkách uživatelem lze zpracování spustit znovu. Do již existující zakázky se přidají nově zpracovávané položky, ty které lze vydat, budou zařazeny na novou výdejku.

Jakmile jsou všechny položky inventury úspěšně zpracovány (všechny mají ikonu pic_741i) dojde k druhému potvrzení inventury (indikováno ikonou úplného zpracování pic_741iv hlavičce inventury).

Provedené zpracování lze zrušit funkcí Odpotvrzení inventury (Ctrl+F2). Zrušením dojde ke stornu korekčních dokladů (zakázky a výdejky).

Korekční doklady (zakázka, výdejka, převodka) jsou na inventuře zobrazeny na záložce Korekční doklady.

Popis vybraných sloupců tabulky:

Inventurní stav

Skutečné množství, které bylo zjištěno na skladě a zapsáno do soupisového listu.

Evidenční stav

Množství, které je / bylo evidováno v IS K2 k datu inventury.

Pozn.: Správné zohlednění množství Přijato (příjem po 1. potvrzení) je pouze tehdy, pokud aktuální datum je shodné s datem inventury. Množství Přijato je ignorováno, nepracuje se s ním. Pokud je však datum inventury v minulosti, je množství Přijato započteno do Dispozice. V tomto případě nemusí být informace o dispozici správné. Proto v případě využívání dvojího potvrzování příjmů je pro korektní zpracování inventur nutné provádět korekci vždy k datu inventury!

Rozdíl

Rozdíl mezi inventurním a evidenčním stavem.

Dispozice

Aktuální Dispozice dané položky na skladě. (Sloupec není mezi implicitními sloupci.) Automaticky se přepočítává po vytvoření a stornování korekčních dokladů.

Došlo-li během provádění inventury ke změně aktuálních stavů na skladě (např. uvolněním množství ze "Zadáno" do "Dispozice"), lze klávesami Shift+F3 provést přepočet těchto aktuálních hodnot.

Zadáno

Aktuální Zadáno dané položky na skladě. (Sloupec není mezi implicitními sloupci.) Automaticky se přepočítává po vytvoření a stornování korekčních dokladů.

Došlo-li během provádění inventury ke změně aktuálních stavů na skladě (např. uvolněním množství ze "Zadáno" do "Dispozice"), lze klávesami Shift+F3 provést přepočet těchto aktuálních hodnot.

Převedeno

Množství na korekčních převodkách. (Sloupec není mezi implicitními sloupci.) Automaticky se přepočítává po vytvoření a zrušení korekční převodky.

Vydáno

Množství na korekčních výdejkách. (Sloupec není mezi implicitními sloupci.) Automaticky se přepočítává po vytvoření a stornování korekčních výdejek.

Editace položek inventury

Pokud není inventura zcela zpracována (nemá v hlavičce ikonu zeleného zámku), pak lze doklad uvést do stavu Změna. Nelze však měnit inventuru jako celek, pomocí řádkové editace jsou povoleny pouze úpravy na položkách, které ještě nejsou na korekčním dokladu: změna inventurního rozdílu (sloupec Rozdíl (DiffQAUCalc)) a změna jednotkové ceny pro přebytkové položky (sloupec Cena (StockPriceAUCalc)). Položka je po změně označena ikonou pic_822i. Změnu položek může provádět pouze uživatel s právem Sklad / Inventury / Editace rozdílu a ceny položek inventury.

Poznámky

Book Contents

Book Index

Korekční doklady

Na záložce Korekční doklady jsou zobrazeny korekční doklady inventury.

pic_6218

Obr.: Inventury - Korekční doklady

Na této straně lze nad korekčními doklady provádět vybrané akce, a to pomocí funkcí na záložce Korekční doklady v ribbonu.

Storno korekční výdejky

Provede storno výdejky, která je aktuálně označena kurzorem.

Změna data / času potvrzení

Pro převodky a výdejky umožňuje změnit datum a čas potvrzení - datum potvrzení však nesmí být větší než datum inventury.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné k inventurám přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Definice soupisových listů

Soupisové listy slouží pro evidenci zboží, které je při inventurách kontrolováno. Každá inventura může obsahovat několik soupisových listů, kniha Soupisové listy zobrazuje přehled všech soupisových listů ke všem inventurám. V knize Soupisových listů nové soupisové listy zakládat nelze, nový soupisový list vytváříme přímo z dokladu inventura, a to na záložce Soupisové listy klávesou Insert.

Na soupisovém listu nejprve specifikujeme rozsah kontrolovaného zboží či umístění, a následně zapisujeme skutečné údaje a množství, které byly při inventuře zjištěny.

pic_6219

Obr.: Kniha Soupisové listy

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje zadáváme požadované položky pro zpracování.

pic_6220

Obr.: Soupisové listy - Základní údaje

Popis polí:

Inventura, Sklad

Inventura, ke které se soupisový list váže, a sklad inventury. Ve formuláři se pouze zobrazuje.

Doklad

Identifikace soupisového listu.

Popis

Popis soupisového listu.

Kontrolovat na požadovaném zboží

Zapnuto: při zadávání položek zboží na 2. stranu soupisového listu (tzn. při navádění nalezené skutečnosti) vybírat zboží pouze ze seznamu požadovaného zboží, jež je zadán ve spodní části v okně Požadované zboží.

Při zpracování inventury se v tomto případě zpracovává pouze zboží z tohoto seznamu!

 

Vypnuto: zboží do skutečných položek vybíráme z knihy Zboží a zpracování inventury běží pro všechny karty knihy Zboží.

Požadované zboží

Seznam zboží, u něhož má být prováděna inventura. Nutno aktivovat volbu Kontrolovat na požadovaném zboží.

Zboží můžeme navést těmito způsoby:

 • Inser - v knize Zboží Enter pro vložení konkrétní položky;
 • Insert - v knize Zboží označit karty hvězdičkou a Enter pro vložení všech označených položek;
 • klávesami Shift+F3 - načtení zboží z kontejneru;
 • klávesami Ctrl+Shift+F3 - načtení zboží dle aktuální dispozice na požadovaných umístěních;
 • přes hromadnou akci Hromadné vložení požadovaného zboží do soupisových listů ve stavu tabulky "Kontejner" nebo označených hvězdičkami. Touto akcí dojde automaticky k aktivaci volby Kontrolovat na požadovaném zboží.

Kontrolovat na požadovaném umístění

Zapnuto: při navádění nalezené skutečnosti lze vybírat umístění pouze ze seznamu požadovaného umístění, jež je zadán ve spodní části v okně Požadované umístění.

Požadované umístění

Seznam umístění, na němž má být prováděna inventura. Nutno aktivovat volbu Kontrolovat na požadovaném umístění.

Umístění můžeme navést těmito způsoby:

 • Inser - v knize Umístění Enter pro vložení konkrétní položky;
 • Insert - v knize Umístění označit karty hvězdičkou a Enter pro vložení všech označených položek;

Datum provedení, Provedl

Datum a jméno pracovníka, který provedl navedení skutečného stavu zboží.

Pozn.: Při vytvoření nového soupisového listu kopií se datum vynuluje a osoba zůstane zachována.

Datum kontroly, Kontroloval

Datum a jméno pracovníka, který provedl kontrolu správnosti zapsaných údajů po prvním pracovníkovi a provedl zápis ověřených údajů do skutečnosti. Pole je přístupné při jednorázovém potvrzování soupisových listů a nebo po prvním potvrzení při dvojím potvrzování.

Pozn.: Při vytvoření nového soupisového listu kopií se datum i osoba vynulují.

Book Contents

Book Index

Tisková sestava - Soupisový list prázdný

Po nadefinování zboží, které se bude na soupisovém listu kontrolovat, je k dispozici tisková sestava Soupisový list prázdný. Pomocí sestavy vytiskneme seznam zboží s prázdnými řádky, do nichž mohou pracovníci zapisovat skutečné stavy na skladě.

Pozn.: Tento proces tisku sestavy a zápis na ní lze nahradit např. čtečkami čárových kódů, jejichž pomocí mohou pracovníci skladu nalezený stav zboží ihned ukládat do skutečných položek soupisového listu.

Book Contents

Book Index

Soupisový list - prázdný

Číslo procesu:SKL004

Ident. číslo sestavy: SSKL021

Soubor: StocktakingListEmpty.am

StocktakingListEmptyX.am

Popis sestavy: Soupisový list s možností zápisu počtu nalezeného zboží na skladě při provádění inventury. Sestava je dostupná také ve variantě na šířku. Na sestavě je uveden čárový kód, který identifikuje soupisový list (jeho RID) a slouží pro načtení soupisového listu do funkce Inventura ve standardním modulu čteček.

Adresa ve stromu: [Sklad] [Inventury]

Parametry sestavy:

PreferAbbr2 - Ne

Ano - tiskne u zboží Zkratku2. Ne - tiskne Zkratku1.

PreferArticleName - Ne

Ano - setřídění podle názvu zboží. Ne - setřídění podle zkratky zboží.

DecimalPlaces_Quantity - 3

Počet desetinných míst pro hodnoty množství.

EmptyLines - 0

Počet prázdných řádků pro jednotlivá zboží. Parametr má význam jen pokud se na inventuře sleduje pomocná skladová evidence.

GroupByOptLocation - Ne

Ano - seskupí zboží dle optimálního umístění na skladě.

GroupByActLocation - Ne

Ano - seskupí zboží dle skutečných umístění (dle umístění, na kterých má zboží nenulovou Dispozici či Zadáno). Je-li na soupisovém listu aktivována volba Kontrolovat na požadovaném umístění, pak se berou v potaz pouze vyjmenovaná požadovaná umístění. Karty zboží, které na požadovaných umístěních nemají zásobu, nejsou v seznamu zobrazeny.

RowHeight - 5

Výška řádku.

ShowStockLevel - Ne

Ano - zobrazí evidenční stav zboží (množství ze systému K2).

ShowBatch - Ne

Ano - zobrazí šarže, které jsou v dispozici na skladě.

ShowSelectedItems - Ne

Ano - sestava netiskne požadované položky zboží, ale označené záznamy ze skutečných položek dokladu. Využití je pro situaci, kdy potřebujeme opětovně přepočítat stavy jen u vybraného zboží (u nalezených kombinací).

ShowActualItems - Ne

Ano - sestava netiskne požadované položky zboží, ale skutečné položky dokladu. Využití je pro situaci, kdy potřebujeme opětovně přepočítat stavy u nalezených kombinací. Pokud inventura sleduje umístění, pak jsou záznamy seskupeny dle zadaného umístění; pokud se umístění nesleduje, pak dle zboží.

WordWrap - Ano

Zalamování dlouhých názvů. Ano - dlouhé názvy budou zalomeny do více řádků. Ne - nebudou zalomeny.

StockTakingListEmpty

Book Contents

Book Index

Skutečné položky

Pro evidenci skutečně zjištěných položek a stavů při inventuře slouží záložka Skutečné položky.

pic_6224

Obr.: Soupisové listy - Skutečné položky

Skutečné položky zadáváme klávesou Insert. Pro rychlé efektivní vkládání položek lze využít standardní funkčnosti opakovaného vkládání položek. Dále lze využít různé hromadné způsoby naplnění položek:

Shift+F5

Načtení požadovaných položek zboží z tabulky Požadované položky do skutečných položek. Následně je potřeba doplnit veškeré sledované údaje.

Shift+F7

Naplnění skutečných položek dle stavu skladové evidence k datu inventury. Již zadané položky jsou přepsány.

Shift+F9

Doplnění skutečných položek dle stavu skladové evidence k datu inventury - ve Změně či v Novém záznamu. Již zadané položky jsou ponechány.

Použití funkce: Uživatel navede pouze položky, které vykazují inventurní rozdíl, a to včetně položek (kombinací), které nenašel, to znamená, musí zadat i nulové nalezené hodnoty. Ostatní položky (u nichž si je jist, že rozdíl nevykazují) doplní touto funkcí. Inventurní stav se naplní dle stavu evidenčního. Tímto postupem lze minimalizovat náročnost a čas na zadávání položek.

Pozor: Pokud by nebyly pro nenalezené položky (kombinace) navedeny tyto kombinace s množstvím = 0, pak by si systém myslel, že tyto kombinace nevykazují rozdíl a doplnil by je touto funkcí! Výpočet inventurních rozdílů (nápočet Přípravy) by poté vykázal špatné hodnoty.

Shift+Insert

Hromadné vložení sériových čísel zboží. Uživatel nejdříve vybere požadovanou kartu zboží, a následně v nabídce sériových čísel označí hvězdičkou sériová čísla, která si přeje vložit. Klávesou Enter dojde ke vložení položek. Eviduje-li se v rámci inventury ještě i některá z dalších os pomocné skladové evidence, pak je nutné tuto osu do již vložených položek doplnit (editací položek).

Jako skladová jednotka se pro každé zboží přednastaví jednotka s aktivovanou volbou Implicitní pro inventury. Do skutečných položek je možné vložit tutéž položku zboží (respektive stejnou kombinaci sledovaných údajů) vícekrát, a to i do více soupisových listů. Výjimku tvoří zákaz duplicitního zadání sériového čísla pro jedno zboží.

Jednorázové potvrzování soupisových listů

Není-li v příslušné Knize skladů aktivováno dvojí potvrzování soupisových listů, zadává se skutečné množství jen jednou. Po zadání položky je tato indikována ikonou odsouhlašení pic_741i(sloupec "V" - verifikace). Po navedení všech položek soupisový list potvrdíme (potvrzení je indikováno ikonou zeleného zámečku).

Dvojí potvrzování soupisových listů

Je-li v příslušné Knize skladů aktivováno dvojí potvrzování soupisových listů, pak je potřeba skutečné množství zadat nadvakrát. Po zadání položky do nepotvrzeného dokladu je tato indikována ikonou odsouhlašení pic_741i (sloupec "V" - verifikace) a množství je uloženo interně do množství platného pro první zadání (lze si zobrazit sloupec Množství 1, "Quantity1AUCalc"). Po provedení prvního potvrzení je soupisový list indikován ikonou pic_740i, tento zámeček je také u jednotlivých položek ve sloupci "P" (ConfCancelledCalc) a označuje tak položku, která byla navedena ještě před prvním potvrzení, ikona verifikace u položek je odstraněna. Doklad po prvním potvrzení uvedeme opět do stavu Změna, a u existujících položek zadáváme znovu množství. U položky se opět objeví příznak verifikace. Po prvním potvrzení lze také navádět nové položky (položky, které první pracovník nezadal). Tyto mají také příznak verifikace (Množství 1 je nulové, Množství 2 je navedeno), ikona pic_740ive sloupci "P" však u položky není. Poté co jsou všechny položky verifikovány, provedeme druhé potvrzení (v hlavičce soupisového listu je indikováno ikonou pic_741i).

Formulář skutečné položky

Obr.: Formulář Položka soupisového listu

Popis polí:

EAN

Pole pro zadání doplňkového čárového kódu pro načtení karty Zboží. Kurzor je v tomto poli nastaven tehdy, je-li v Parametrech uživatele na 2. straně - Nákup a Prodej aktivována volba Zadávání doplňkového čárového kódu pro nové položky a na 1. straně soupisového listu není aktivováno pole Kontrolovat na požadovaném zboží. V opačném případě je kurzor nastaven rovnou v poli Zboží.

Zboží

Pole pro zadání skutečně zjištěné položky zboží při inventuře. Odkaz je do zjednodušeného číselníku zboží. Nabídka je závislá na aktivaci volby Kontrolovat na požadovaném zboží.

 • Volba je aktivována - v nabídce jsou pouze požadované položky zboží, které jsou zadány na 1. straně soupisového listu.
 • Volba není aktivována - výběr položek z celé knihy Zboží.

 

Za názvem pole je zobrazeno tlačítko pro nastavení zadávání a vyhledávání karet zboží. Klikem myší uživatel volí, zda bude zboží zadávat pomocí Zkratky1, Zkratky2, Názvu nebo Čísla.

Sklad

Zkratka skladu, na kterém se inventura provádí. V tomto formuláři se pouze zobrazuje.

Umístění

Skutečně zjištěné umístění zboží při inventuře. Odkaz je do zjednodušeného číselníku umístění. Pole je přístupné tehdy, pokud se pro zboží a sklad eviduje umístění a v inventuře se umístění kontroluje.

Nabídka je závislá na aktivaci volby Kontrolovat na požadovaném umístění.

 • Volba je aktivována - v nabídce jsou pouze požadkovaná umístění, která jsou zadána na 1. straně soupisového listu.
 • Volba není aktivována - výběr položek z celé knihy Umístění.

Šarže

Skutečně zjištěná šarže zboží při inventuře. Pole je přístupné pokud se pro zboží evidují šarže a v inventuře se šarže kontrolují.

Kód zakázky

Skutečně zjištěný kód zakázky při inventuře. Pole je přístupné tehdy, pokud se pro zboží a sklad evidují kódy zakázek a v inventuře se kódy zakázek kontrolují.

Sériové číslo

Skutečně zjištěné sériové číslo při inventuře. Pole je přístupné tehdy, pokud se pro zboží evidují sériová čísla a v inventuře se sériová čísla kontrolují. Sériové číslo lze zapsat nebo vybrat z číselníku sériových čísel na skladě.

Změnil

Datum a čas zavedení skutečné položky do soupisového listu, a uživatel, který položku zadal. Ve formuláři se pouze zobrazuje.

Jednotka

Skladová jednotka ve které zjištěné množství zadáváme. Automaticky se přednastaví jednotka s aktivovanou volbou Implicitní pro inventury.

Množství

Skutečné množství nalezené na skladě.

Zadané položky můžeme v případě potřeby hromadně vymazat, a to pomocí kláves Shift+F8 na 2. straně ve stavu Změna. Pomocí kláves Shift+F4 ve stavu Prohlížení můžeme zboží ze skutečných položek naplnit do kontejneru v knize Zboží.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné k soupisovým listům přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Soupisovými listy

Ctrl+F3

Hromadné odstranění položek požadovaného zboží - ve Změně či v Novém záznamu.

Ctrl+F4

Hromadné odstranění položek požadovaného umístění - ve Změně či v Novém záznamu.

Ctrl+Shift+F3

Načtení požadovaného zboží dle aktuálního stavu zásob (nenulová Dispozice či Zadáno) na požadovaných umístěních (při aktivované volbě Kontrolovat na požadovaném umístění a zadání vybraných umístění) - ve Změně uloženého záznamu.

Shift+F3

Načtení položek z kontejneru zboží do požadovaného zboží - ve Změně či v Novém záznamu.

Shift+F4

Naplnění skutečných položek soupisového listu do kontejneru v knize Zboží.

Shift+F5

Načtení požadovaných položek zboží z tabulky Požadované zboží do skutečných položek - ve Změně či v Novém záznamu.

Shift+F7

Naplnění skutečných položek dle stavu skladové evidence k datu inventury - ve Změně či v Novém záznamu. Již zadané položky jsou přepsány.

Shift+F8

Výmaz skutečných položek - ve Změně či v Novém záznamu.

Shift+F9

Doplnění skutečných položek dle stavu skladové evidence k datu inventury - ve Změně či v Novém záznamu. Již zadané položky jsou ponechány.

Použití funkce: Uživatel navede pouze položky, které vykazují inventurní rozdíl, a to včetně položek (kombinací), které nenašel, to znamená, musí zadat i nulové nalezené hodnoty. Ostatní položky (u nichž si je jist, že rozdíl nevykazují) doplní touto funkcí. Inventurní stav se naplní dle stavu evidenčního. Tímto postupem lze minimalizovat náročnost a čas na zadávání položek.

Pozor: Pokud by nebyly pro nenalezené položky (kombinace) navedeny tyto kombinace s množstvím = 0, pak by si systém myslel, že tyto kombinace nevykazují rozdíl a doplnil by je touto funkcí! Výpočet inventurních rozdílů (nápočet Přípravy) by poté vykázal špatné hodnoty.

Shift+Insert

Hromadné vložení sériových čísel zboží. Uživatel nejdříve vybere požadovanou kartu zboží, a následně v nabídce sériových čísel označí hvězdičkou sériová čísla, která si přeje vložit. Klávesou Enter dojde ke vložení položek. Eviduje-li se v rámci inventury ještě i některá z dalších os pomocné skladové evidence, pak je nutné tuto osu do již vložených položek doplnit (editací položek).

Book Contents

Book Index

Tisk sestav nad Inventurou

Nad modulem Inventur jsou k dispozici dvě tiskové sestavy:

Soupisový list - prázdný

Sestavu spouštíme nad soupisovým listem před navedením skutečných položek. Sestava načítá zboží z požadovaných položek z 1. strany soupisového listu a umožňuje do prázdných řádků zapisovat skutečně zjištěné údaje a stavy na skladě. Sestavu lze využít také pro tisk označených skutečných položek pro zápis stavů při přepočítávání zboží.

Inventura

Sestavu lze spustit nad soupisovými listy nebo nad inventurou.

Při spuštění nad Soupisovým listem poskytuje přehled za aktuální soupisový list. Na sestavě se nezobrazuje celkový inventurní stav.

Při spuštění nad Inventurou poskytuje přehled za všechny soupisové listy inventury. Sestavu lze spustit jak před provedením zpracování, tak po provedení zpracování. Je-li korekce již provedena, lze parametrem sestavy "ShowStateAfterCorrections" zobrazit buď stav před korekcí nebo po korekci. Pokud je inventura řádně zpracována, pak musí být na všech řádcích nulové inventurní rozdíly.

V případě tisku kdy nejsou všechny soupisové listy potvrzeny se v hlavičce sestavy zobrazuje text "Průběžná data - nejsou potvrzeny všechny soupisové listy".

Book Contents

Book Index

Inventura

Číslo procesu:SKL004

Ident. číslo sestavy: SSKL010

Soubor: Stocktaking.am, StocktakingX.am

Popis sestavy: Inventura skladu. Spouští se nad inventurou nebo nad soupisovými listy. V případě spuštění nad soupisovými listy zpracuje vždy pouze aktuálně označený doklad. V případě tisku nad inventurou pro kterou nejsou všechny soupisové listy potvrzeny se v hlavičce zobrazuje text "Průběžná data - nejsou potvrzeny všechny soupisové listy". Sestava je k dispozici také ve variantě na šířku.

Adresa ve stromu: [Sklad] [Inventury]

Parametry sestavy:

ArticleSummationOnly - Ne

Ano - nezobrazí pro zboží řádky sledovaných os skladové evidence, ale pouze sumaci za kartu zboží. Je-li každý řádek detailu zadán v jiné skladové jednotce, pak je sumace uvedena v jednotce základní.

DecimalPlaces_Quantity - 3

Počet desetinných míst pro hodnoty množství.

PreferAbbr2 - Ne

Ano - tiskne pro zboží Zkratku 2. Ne - tiskne pro zboží Zkratku 1.

PreferArticleName - Ne

Ano - zboží je setříděno podle názvu zboží. Ne - zboží je setříděno podle zkratky zboží.

ShowNull - Ne

Ano - zobrazí i položky s nulovým inventurním rozdílem.

ShowRowLines - Ne

Ano - oddělí jednotlivá zboží linkou. Linky se zobrazují pouze v případě, že se na inventuře sleduje alespoň jedna osa pomocné skladové evidence.

ShowStateAfterCorrections - Ne

Ano - Zobrazí stavy skladu po korekci (tj. i se započtením korekčních dokladů inventury). Pokud je inventura řádně zpracována, pak musí být na všech řádcích nulové inventurní rozdíly. Ne - Zobrazí stavy skladu bez započtení korekčních dokladů - tj. i po zpracování inventury sestava zobrazí stav (rozdíly) jako před zpracováním.

ShowTotalInvStat - Ano

Ano - zobrazí informaci o celkovém inventurním stavu.

StockValueUponPrint - Ne

Ano - Kromě řádku s celkovou hodnotou inventury k datu inventury, která byla vypočtena při provedení nápočtu inventurních rozdílů (akce Příprava), se zobrazí navíc řádek s hodnotou k datu inventury, která je však vypočtena v momentě tisku sestavy. (Tato hodnota se může lišit např. v důsledku dodatečně došlých faktur, které ovlivnily zpětně skladové ceny k datu inventury.)

WordWrap - Ne

Ano - zalomí dlouhé názvy na více řádků.

Book Contents

Book Index

Inventura - inventurní rozdíly

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS124

Soubor: ZB_INVROZ1.AM

Popis sestavy: Cílem sestavy je zobrazit stav zboží v K2 před inventurou, po provedené inventuře (neboli k datu inventury) a jejich rozdíly (jak v množství tak v ceně). Ve sloupci "Množství po inventuře" se zobrazuje stav buď k datu inventury (zadanému v parametru "StocktakingDate") nebo ke konci periody (perioda, ve které probíhala inventura musí být nastavena v knize Zboží; parametr na datum inventury není vyplněn). Hodnoty ve sloupci "Množství před inventurou" jsou pak vypočteny na základě výdejek, kterými byla provedena korekce inventurních rozdílů. Korekční výdejky se načítají z kontejneru výdejek. Sestava se spouští v knize Zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowCorrectionReleaseNotes - Ano

Ano - na konci sestavy, na samostatné stránce, zobrazí seznam výdejek z kontejneru výdejek.

ShowDetail - Ano

Ano - v detailu zboží zobrazí údaje z položky korekčního dokladu (kód zakázky, šarži, umístění, cenu)

Sorting - 0

0 - setřídění dle Zkr1; 1 - dle Zkr2; 2 - dle Názvu.

StockSum - 0

Čísla skladů oddělených středníkem. 0 - aktuální sklad.

StockTakingDate - 0.0.0000

Datum inventury. K tomuto datu je zobrazena dispozice ve sloupci "Množství po inventuře". Je-li datum ponecháno nulové, pak je zobrazena dispozice ke konci periody, která je aktuálně nastavená ve Zboží (v tomto případě musí být tedy nastavena perioda, ve které probíhala inventura).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Ocenění manka a přebytků

Přehled ocenění položek mank a přebytků při zpracování inventury:

Manko (chybějící stav na skladě oproti evidenčnímu stavu v IS K2 - provádí se výdej zboží ze systému) se ocení:

Přebytky (chybějící stav v IS K2 oproti stavu na skladě - provádí se příjem zboží do systému) se ocení:

Book Contents

Book Index

Postup pro vícenásobné přepočítávání stavu při sledování umístění

1. Založíme novou inventuru, aktivujeme volbu Kontrolovat: Umístění.

2. Založíme nový soupisový list.

3. Navedeme skutečné inventurní stavy položek do soupisového listu. K tomu lze využít také standardní funkci mobilních terminálů – Inventura.

4. Před dalším postupem je již potřeba mít na soupisovém listu zadány také požadované karty zboží a mít aktivovanou volbu Kontrolovat na požadovaném zboží. To proto, aby veškeré výpočty neběžely přes všechny karty z databáze. Pokud jsme tak neučinili již při založení soupisového listu, provedeme tento krok nyní. (Požadované zboží můžeme jednoduše doplnit pomocí funkce Požadované zboží ze skutečných položek (Ctrl+Alt+F3 ve Změně soupisového listu).

5. Soupisový list potvrdíme.

6. Pokud potřebujeme některé položky soupisového listu přepočíst na skladě znovu, spustíme nad potvrzeným soupisovým listem funkci Předběžná příprava (Ctrl+Alt+F4), která napočte inventurní rozdíly za daný soupisový list.

7. Zobrazený formulář Předběžná příprava slouží jako vstup pro výběr položek pro další přepočtení stavů.

8. Pro ohvězdičkované položky vytvoříme nový soupisový list. A to pomocí funkce Nový soupisový list (Ctrl+Alt+F4).

9. Nad novým soupisovým listem lze vytisknout seznam s požadovanými kombinacemi, které má uživatel znovu ve skladu přepočíst – využijeme sestavu Soupisový list prázdný s parametrem "ShowActualItems". Položky na sestavě budou seskupeny abecedně po umístěních.

10. Provedeme nápočet inventurních stavů pro nový soupisový list. Pro nápočet můžeme znovu využít standardní funkci čteček - Inventura. Uživatel postupně navede nalezené kombinace (v našem příkladu zboží / umístění). Pokud je zadaná kombinaci zboží/umístění nalezena s nulovým množstvím ve skutečných položkách soupisového listu, zapíše se množství do této existující položky. Pokud nalezena není, přidá se položka jako nová (pokud je ovšem zboží a umístění součástí požadovaných položek).

11. Proces na vícenásobné přepočítávání lze znovu opakovat – pokračovali bychom znovu bodem 5.

12. Jakmile je napočítávání stavů skladu hotovo, a všechny soupisové listy inventury jsou potvrzeny, provedeme oficiální zpracování inventury – tedy Přípravu a Zpracování.

Poznámka 1: Pokud by byla potřeba zneplatněné položky na původním soupisovém listu opětovně zplatnit, pak ve Změně soupisového listu spustíme funkci Zrušit potlačení položek (Ctrl+Alt+F7).

Poznámka 2: Rozdělení soupisového listu a opětovné zplatnění zneplatněných položek je podmíněno právem Sklad / Inventury / Rozdělení soupisového listu.

Book Contents

Book Index

ABC analýzy

Modul ABC analýz se skládá ze tří částí:

Modul umožňuje v současné podobě vyhodnotit podíl jednotlivých zboží nebo zákazníků na sledované hodnotě (např. obrat prodeje) a zařadit záznamy do příslušné procentuální skupiny. Současně nabízí grafický pohled na vývoj sledované hodnoty v historii a sledování trendů oproti předešlým obdobím výpočtu.

Výsledné zařazení do skupin ABC je pro implicitní analýzu (stanovenou na kartách Zboží a kartách Zákazníků) uloženo také do hlavičky karty Zboží, resp. hlavičky karty Zákazníka. Údaje z jednotlivých vypočtených konfigurací ABC analýz nalezneme v knize Zboží a v knize Dodavatelů/Odběratelů na záložce Vyhodnocení a podzáložce ABC analýzy.

Výpočet ABC analýz lze provádět manuálně přímo v knize ABC analýz nebo spouštět jako funkci zařazenou do Plánovače úloh.

Poznámka: Modul ABC analýz lze využívat také jen pro výpočet sledované hodnoty bez požadavku na zařazování prvků do skupin A, B, C. Pokud v příslušné konfiguraci není zadána definice skupin, pak probíhá pouze výpočet sledované hodnoty. I v tomto případě je však ve vypočtené analýze přehled zpracovaných prvků (zboží, zákazníků).

Book Contents

Book Index

Kniha ABC analýz

Kniha obsahuje jednotlivé vypočtené konfigurace ABC analýz. Každá vypočtená analýza je identifikována pomocí:

Každá vypočtená analýza obsahuje celkovou hodnotu sledované veličiny a položky přiřazené do skupin dle kumulovaného procentuálního podílu na sledované veličině v souladu s definicí skupin v konfiguraci analýzy.

Pro každou vypočtenou analýzu je navíc znázorněn trend vývoje hodnoty oproti analýze k předchozímu datu výpočtu (pic_1113i, pic_1114i, pic_1115i).

Aktuální analýza

Aktuální analýzou je vždy poslední vypočtená analýza každé konfigurace. Je indikována ikonou pic_921i. V knize Zboží a knize Dodavatelů/Odběratelů na záložce Vyhodnocení jsou pak zobrazeny v tabulce pouze aktuální analýzy. Také pro uložení skupiny ABC do hlavičky karty Zboží a karty Zákazníka je rozhodující výsledek aktuální analýzy.

Dostupné funkce:

Výpočet analýz

Vyvolá formulář pro nastavení a spuštění výpočtu analýz. Bližší popis dále.

Smazat do data

Vymaže analýzy do zadaného data. Vyhodnocuje se Datum do.

Smazat označené

Vymaže analýzy označené hvězdičkou.

Konfigurace

Vyvolá formulář pro nastavení konfigurací analýz. Bližší popis dále.

pic_6211

Obr.: ABC analýzy

Book Contents

Book Index

Údaje

Záložka Údaje obsahuje podrobné informace o hodnotě analýzy, o skupinách a trendech. Skládá se ze tří částí:

Tabulka skupin ABC

Obsahuje přehled o jednotlivých skupinách ABC: celkovou hodnotu každé skupiny, počet položek ve skupině a procentuální podíl dané skupiny na celku.

Grafické vyjádření analýzy

Pomocí dvou koláčových grafů znázorňuje podíl jednotlivých skupin na výsledku analýzy: a to z pohledu počtu položek a hodnoty.

Grafy historie

Pomocí čárových grafů zobrazuje historii vývoje počtu položek a celkové sledované hodnoty v rozsahu vypočtených analýz dané konfigurace.

pic_6212

Obr.: ABC analýzy - záložka Údaje

Book Contents

Book Index

Položky

Záložka Položky obsahuje položky vypočtené analýzy. Pro každou položku zobrazuje údaj o zařazení do skupiny ABC, procentuální podíl položky na celkové hodnotě, kumulovaný podíl na celkové hodnotě, hodnotu položky a trend položky oproti předchozí analýze (pic_1113i, pic_1114i, pic_1115i). Na položky lze aplikovat filtr (pravé tlačítko myši nad tabulkou - volba Vytvořit filtr (ABC analýza - položky) ). Pro aktuálně zobrazené položky, popřípadě pro položky manuálně označené hvězdičkou, lze vytvořit kontejner (funkce Vytvořit kontejner) nebo položky do stávajícího kontejneru příslušného modulu přidat (funkce Přidat do kontejneru). Akce jsou dostupné v menu tabulky.

Ve spodní části obrazovky je grafické vyjádření historie hodnoty položky v rámci vypočtených analýz dané konfigurace.

Zařazení karty Zboží či karty Dodavatele/Odběratele do skupin ABC pro jednotlivé konfigurace a grafické znázornění vývoje sledované hodnoty lze sledovat na záložce Vyhodnocení v příslušných knihách. Na tuto záložku se lze přepnout rozkliknutím řádku položky. Popis záložky naleznete v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 / Zboží / Vyhodnocení.

pic_6213

Obr.: ABC analýzy - položky

Book Contents

Book Index

Konfigurace ABC analýz

Zde definujeme jednotlivé typy analýz. Jednotlivé konfigurace (analýzy) se mohou lišit rozsahem zpracovávaných dat (časově i obsahově), sledovanou hodnotou, agregační funkcí a cílovým modulem. Příkladem mohou být různé konfigurace pro pobočky (zpracovávají se různé knihy dokladů), konfigurace podle období (měsíční, týdenní přehledy), konfigurace vyhodnocující zboží nebo odběratele, atd.

pic_3475

Obr.: Konfigurace ABC analýz

Záložka 1-Konfigurace

Popis polí:

Zkratka, Název

Identifikace konfigurace, povinná zkratka a název.

Datový modul

Datový modul pro nápočet dat. Zvolit lze:

 • položky nákupu;
 • položky prodeje;
 • položky převodek;
 • položky výroby;
 • logistické položky;
 • denní stavy zásob na skladě.

Typ periody

Počet period

Pomocí těchto polí nastavujeme za jak dlouhé období se napočítávají data při výpočtu hodnot k datu výpočtu analýzy. Typ periody můžeme zadat: den, týden, měsíc, a dále určíme počet těchto period. V případě datového modulu Denní zůstatky na skladech je typ periody a počet period přednastaven systémem a nelze jej změnit (den, 1).

Pozn.: Datum, ke kterému se analýza počítá, nastavujeme ve výpočtu analýzy.

Příklad: Přejeme si počítat měsíční obraty prodeje. Tj. při výpočtu k určitému datu potřebujeme načíst prodeje za měsíc. Proto nastavíme kombinaci "měsíc, 1".

Výběr

Výběr pro určení rozsahu dat (položek, které se budou zpracovávat).

Grupovací pole

Vyhodnocovat lze buď karty zboží a nebo dodavatele/odběratele. Identifikaci vybíráme z přednastaveného číselníku a to podle pole z položkových knih (pro položky dokladů tedy "C_Zbo" nebo "MainCustomerId").

Výraz

Výraz pro výpočet hodnoty. Výpočet běží na serveru, ve výrazu lze tedy použít pouze databázová pole (nikoliv počítaná). Jako agregační funkci lze využít např. funkce SUM, COUNT, apod.

Poznámka: Klíčová slova funkcí musí být napsána velkými písmeny.

Poznámka 2: Datová pole K2 lze zapsat ve dvou formátech: a) prostý zápis názvu pole; výraz pak nemůže obsahovat více než jednu skupinu závorek. b) datové pole je obaleno znakem @; výraz může obsahovat více závorek.

Příklad 1: Pro výpočet hodnoty obratu z fakturovaných cen by výraz byl: SUM(Mnoz * Ce_Jedn).

Příklad 2: Výraz pro zjištění počtu odběratelů zboží by byl: COUNT(DISTINCT MainCustomerId).

Příklad 3: Pro zjištění vydaného (prodaného a/nebo převedeného) množství, pokud použijeme datový modul logistických položek by výraz byl: SUM(ReleaseQuantity).

Příklad 4: Výraz pro výpočet zisku položek prodeje s více závorkami: SUM((@Ce_Jedn@-@SkC@)*@Mnoz@)

Poznámka 3: Pokud by datové pole ve výrazu bylo v konfliktu vícenásobného použití v různých datových modulech, pak je nutné před datové pole zapsat "K.". Příklad: Pokud chceme vypočíst zisk z prodeje, ve výrazu musíme použít pole "SkC". Máme-li jako zdroj datový modul Položky prodeje a navíc máme použit filtr s podmínkou na datový modul Zboží, pak k takovému konfliktu dojde (pole "SkC" je jak v položkách prodeje, tak v knize zboží). Výraz by byl: SUM((@Ce_Jedn@-K.@SkC@)*@Mnoz@)

Správnost výrazu lze ověřit tlačítkem Test SQL dotazu.

Datumové pole

Datumové pole podle něhož se bude určovat časová příslušnost záznamu.

Příklad: Vyhodnocujeme-li obrat prodeje, pak načítáme data z potvrzených faktur. Pro zařazení faktury do časového období je rozhodující datum účetního případu. Datumové pole tedy zadáme "InvoiceOutRID;DVyst".

Sklad

Sklad pro omezení podmínek výběru. Zadávat lze i sumační sklady.

Poslední datum

Zde se zobrazuje datum, ke kterému byla daná konfigurace naposledy vypočtena.

Implicitní pro

Zde se zobrazuje identifikace cílového datového modulu (zboží, dodavatelé/odběratelé).

Test SQL dotazu

Ověří platnost zadaného výrazu v poli Výraz.

Záložka 2-Skupiny

Zde definujeme skupiny A, B, C a jejich procentuální hodnotu. Nejběžněji se v praxi setkáváme s nastavením: A = 80 %, B = 15 %, C = 5 %.

Pokud součet hodnot není roven 100, pak nelze konfiguraci vypočíst. Pokud nejsou skupiny definovány vůbec, pak probíhá v analýze pouze výpočet sledované hodnoty bez zařazení prvků do skupin.

Book Contents

Book Index

Výpočet ABC analýz

Analýzy lze vypočíst buď z knihy ABC analýz pomocí funkce Výpočet analýz nebo zařazením funkce zástupce do Plánovače úloh. (Popis nastavení ve funkci zástupce je popsán v kapitole Plánovač úloh / Standardní akce.)

Lze provádět dva druhy výpočtu s ohledem na počet opakování:

pic_3476

Obr.: Výpočet ABC analýz

Popis polí:

Datum

Datum, ke kterému se bude počítat analýza. V případě výpočtu s opakováním se jedná o stanovení data prvního výpočtu. Je-li však při nastavení opakování aktivována volba Poslední den v měsíci, pak se nebere v potaz zadaný den, ale pouze měsíc a rok.

Opakování výpočtu

Opakovat

Nastavení opakovaného výpočtu. První výpočet analýzy se provádí k zadanému datu, poslední pak k poslednímu možnému datu před aktuálním datem spuštění.

 

Každý

Zde určíme frekvenci opakování. Jako typ opakovací periody lze zvolit den, týden, měsíc.

Příklad: Počítáme týdenní obraty. V konfiguraci máme stanoven typ periody 1 týden. Datum zadáme 5.1.2014 (neděle). Opakování nastavíme také na 1 týden. První výpočet se provede k 5.1.2014 a bude obsahovat prodeje za týden (dáno konfigurací). Další výpočet se provede k 12.1.2014 (dáno frekvencí opakování) a opět za daný týden (dáno konfigurací), atd.

 

Poslední den v měsíci

Určuje, že analýzy se počítají vždy k poslednímu dni v měsíci.

Příklad: Počítáme měsíční obraty a chceme je mít vždy k poslednímu dni měsíce (abychom eliminovali posun výpočtů z důvodu odlišné délky měsíců). V konfiguraci máme nastaven typ periody "1 měsíc". Datum nastavíme 1.1.2014. Aktivujeme tuto volbu. První výpočet proběhne k 31.1.2014, druhý k 28.2.2014, atd. Navíc díky nastavení typu periody v konfiguraci bude "datum od" vždy prvního daného měsíce.

Rozsah výpočtu

Všechny konfigurace

Aktivací stanovíme výpočet všech konfigurací.

 

Konfigurace

Pomocí tlačítka Konfigurace lze zvolit konkrétní konfigurace k výpočtu (výběr provádíme aktivací zatrhávacího pole v seznamu konfigurací).

Book Contents

Book Index

Predikce prodejů a zásob

Program K2 umožňuje na základě historických prodejů predikovat budoucí prodeje nebo na základě historické spotřeby ve výrobě predikovat spotřebu budoucí, navrhnout výši pojistné zásoby, bod objednání a výši objednacího množství a na základě těchto údajů vypočíst vývoj zásob včetně navržení termínu prvního objednání zboží.

Funkčnost je dostupná pouze v klasických formulářích.

Charakteristika predikcí:

Book Contents

Book Index

Karta zboží - strana V - záložka Predikce

Nastavení pro jednotlivé karty Zboží, výsledný predikční model a grafické znázornění historie a predikce nalezneme na podzáložce Predikce na straně "V" v knize Zboží.

pic_3865

Obr.: Záložka Predikce v knize Zboží

Popis polí:

Průběžná doba (dny)

Dodací lhůta zboží. V době mezi návrhem na uskutečnění objednání a dodáním zboží systém nenavrhuje žádné další objednávky. Hodnota ovlivňuje výpočet výše pojistné zásoby.

Service level (%)

Míra uspokojení poptávky, neboli cílová dostupnost zboží. Hodnota ovlivňuje výpočet výše pojistné zásoby.

Výdrž zásob (dny)

Doba po kterou by zásoba měla pokrývat predikovanou poptávku. Hodnota ovlivňuje výpočet objednacího množství.

Objednávací kalendář

Slouží pro bližší specifikaci návrhu zásob a objednávání. Bližší popis v kapitole Objednávací kalendář.

pic_349i

Konfigurace predikcí. Bližší popis v kapitole Konfigurace predikcí.

Datum od

Datum pro zobrazení historie v grafu.

Jednotka

Skladová jednotka zboží, ve které si přejeme zobrazovat data.

Zobrazit částky

Zobrazení hodnot ve finančním vyjádření. Počítá se s plánovanou skladovou cenou karty zboží.

Denní / Týdenní / Měsíční / Výchozí

Volba sumace zobrazení prodejů / spotřeby (skutečné i predikované hodnoty). V případě týdenní nebo měsíční sumace jsou značky k příslušným měsícům umístěny v grafu na konci daného období. "Výchozí" sumace odpovídá typu agregace v modelu.

V tabulce nad grafem se zobrazují výsledné modely pro jednotlivé vypočtené konfigurace. Pro aktuálně označený záznam se v dolní části vykresluje výsledný graf.

Popis grafu:

Červená svislá čára

Odděluje skutečnost (levá část grafu) od predikční části (pravá část grafu). Představuje den, od něhož jsou predikce počítány.

Tmavě modrá

Historický vývoj zásob na skladě. Skutečnost zásob je do predikčního modelu napočtena z denních stavů skladu, které je nutno mít napočteny před spuštěním výpočtu predikce (funkcí Přepočet skladů - volba Počítat denní zůstatky na skladech, nebo zástupcem této funkce Přepočet denních zůstatků na skladech).

Tmavě růžová

Skutečný prodej / spotřeba v historii.

Světle modrá

Návrh zásob.

Světle růžová

Predikce prodejů / spotřeby.

Zelená vodorovná přímka

Pojistná zásoba (SS - Safety stock).

Hnědá křivka

Bod objednání (ROP - Reorder Point). Množství, při kterém by mělo dojít k objednání zboží.

Fialová

Existující objednávky.

Poznámka: Které typy pokrytí tvoří existující objednávky lze nastavit v Konfiguraci predikcí pomocí volby Konfigurace pokrytí. Množství objednáno z typů pokrytí "V příjmu" a "Přijato" však není zaneseno do této série grafu, ale hodnota je připočtena do stavu zásob do prvního dne predikcí (protože tyto typy mají v pokrytí nulové datum).

Světle zelená

Potenciální objednávky (objednávky navržené v rámci návrhu zásob).

Žlutý a oranžový čárový graf

Výše nastaveného minimálního a maximálního množství na skladě z karty zboží.

Šedá / černá přerušovaná křivka

Dolní a horní mez intervalu spolehlivosti predikce. Tyto série jsou dostupné pouze při nastavení "výchozího" zobrazení agregace modelů.

Book Contents

Book Index

Konfigurace predikcí

Konfigurace predikcí vyvoláme pomocí tlačítka pic_349i na straně "V" v knize Zboží, na podzáložce Predikce. Pomocí konfigurací lze predikovat např. pro různě dlouhá období, pro různé pobočky, sklady apod.

pic_3869

Obr.: Konfigurace predikcí

Popis polí:

Zkratka, Název

Identifikace konfigurace.

Datový modul

Výběr modulu pro predikce:

 • Výroba: pro predikování spotřeby ve výrobě;
 • Prodej: pro predikování prodejů;
 • Logistické položky: pro predikování výdejů / prodejů na základě prodejů a převodů.

Nastavení modelů (měsíce)

Počet měsíců do historie od data, ke kterému se predikce počítají (datum se nastavuje ve funkci Spouštění predikcí) pro stanovení období, ve kterém dochází k porovnávání návrhu budoucích prodejů (spotřeby) se skutečnými prodeji (spotřebou) a výběru nejlepšího predikčního modelu. Popis také v kapitole Spouštění predikcí.

Interval predikce (dny)

Počet dnů, na které predikci vytváříme.

Sklad

Predikce prodejů: sklad, jehož prodeje se načítají jako skutečné historické prodeje. Není-li zadán filtr (v poli Filtr), pak se načítají položky z potvrzených výdejek z tohoto skladu.

Predikce spotřeby: sklad, jehož spotřeba se načítá jako skutečná historická spotřeba. Není-li zadán filtr (v poli Filtr), pak se načítají položky z potvrzených průvodek z tohoto skladu. (Pozor: u průvodek je filtr v případě metodiky plánovací / odváděcí průvodky nutný, jinak bude spotřeba napočtena dvakrát.)

 

Je-li zadán filtr, pak se do něj vždy doplňuje podmínka na zde definovaný sklad.

Filtr

Filtr z Položek prodeje / Položek výroby pro určení skutečných prodejů (spotřeby), které se budou zpracovávat. Filtr je vždy rozšířen o podmínku na sklad (zadaný v poli Sklad). Nastavení filtru není povinné (viz popis u pole Sklad).

Datum od

Datum, od něhož se napočte skutečnost v historii - stavy zásob a skutečné prodeje (spotřeba). Skutečnost zásob je do predikčního modelu napočítávána z denních stavů skladu, které je nutno mít napočteny před spuštěním výpočtu predikce (funkcí Přepočet skladů - volba Počítat denní zůstatky na skladech, nebo zástupcem této funkce Přepočet denních zůstatků na skladech).

Ignorovat předchůdce

Ano - ve výpočtech je ignorováno nástupnictví karet zboží (nastavené na straně 4 karty zboží)

Ne - prodeje (spotřeba) a stavy zásob karty obsahují data předchůdce (respektive všech předchůdců ve stromu předchůdců). Datum konce platnosti karty se nebere v potaz.

Agregace

Zde určujeme, jak budou agregované hodnoty predikce prodejů / spotřeby (měsíční, týdenní) rozloženy do jednotlivých dnů.

Vysvětlení: Výše predikovaných prodejů (spotřeby) je v databázi vždy uložena na denní bázi, avšak predikční model může vracet (podle struktury historických prodejů / spotřeby) i agregované hodnoty. Tyto je pak nutné přerozdělit pro uložení do dnů.

Průměrová metoda

Z agregované hodnoty vypočte průměr na den.

Příklad: Vypočtená měsíční predikce na měsíc září je 90 kusů. Denní hodnota je 90/30, tedy 3 ks denně.

Poměrová metoda

Pro každý den se zjišťuje v porovnávacím období (viz pole níže) jaký byl poměr mezi prodejem pro tento den v agregovaném období k celkovému prodeji v porovnávacím období. Tímto poměrem se pak agregovaná hodnota rozpustí do dnů.

Příklad: Vypočtená měsíční predikce na měsíc září je 90 kusů. Období pro porovnání máme nastaveno 24 měsíců. Pro denní hodnotu predikce na 1. září se zjistí, jaké procento činily prodeje vždy 1. den měsíců v porovnávaném období k celkovému prodeji za daných 24 měsíců. Předpokládejme, že v první den měsíců se prodávaly 2 % prodejů. Pro 1. září se vypočte hodnota 1,8 kusů.

 

Příklad2: Vypočtená týdenní predikce pro první zářijový týden 2015 je 90 kusů. Období pro porovnání máme nastaveno 6 měsíců. Pro denní hodnotu predikce na 1. září (úterý) se zjistí, jaké procento činily prodeje vždy v úterý v předchozích 6-ti měsících k celkovému prodeji v tomto období. Předpokládejme, že v úterky se prodávalo 15 % prodejů. Pro úterý 1. září se vypočte hodnota 13,5 kusů.

Období pro porovnání (měsíce)

Délka období do minulosti, ve kterém dochází k výpočtu poměru prodejů pro jednotlivé dny vzhledem k celkovému prodeji v tomto období. Nastavení platí pro poměrovou metodu.

Pokrytí - Typ plánu, Konfigurace pokrytí

Pomocí Typu plánu a volby Konfigurace pokrytí lze ovlivnit nápočet existujících objednávek z funkce Pokrytí. Další popis v kapitole Karta zboží - strana V - záložka Predikce v části Popis grafu.

Interval spolehlivosti (%)

Pomocí intervalu spolehlivosti lze pro prognózu prodejů vypočíst dolní a horní mez predikovaných prodejů. Tímto určujeme, s jakou pravděpodobností budou budoucí prodeje v rozsahu dolní a horní meze. Rozsah spolehlivosti lze doporučit nastavit v rozsahu 50 až 99 %. Z toho vyplývá, že čím vyšší interval spolehlivosti, tím větší bude rozdíl mezi dolní a horní mezí predikce.

Book Contents

Book Index

Spouštění predikcí

Funkce pro spouštění predikcí se nachází v menu Formulář / Hromadné akce / Spouštění predikcí v knize Zboží. Je dostupná pouze je-li spolu s programem K2 nainstalován také Jazyk R (instalace této součásti se volí v rámci instalace produktu K2).

pic_3867

Obr.: Formulář pro spuštění výpočtu predikcí

Popis polí:

Mód ladění

Slouží pro ladící účely (např. tvorba podpůrných souborů).

Počet vláken

Počet vláken pro pararelní zpracování (výchozí hodnota = 4).

Nastavení modelu

Pro každou zpracovávanou kartu zboží dochází k výběru nejvhodnějšího predikčního modelu na základě skutečných prodejů. Skutečné prodeje jsou načítány v intervalu:

- od data zadaného v příslušné konfiguraci v poli Datum od

- do data, ke kterému se predikce počítá (zadané v tomto formuláři v poli Datum) zkráceného o počet měsíců, zadaný v příslušné konfiguraci v poli Nastavení modelů (měsíce).

Na základě této historie je navržena predikce prodejů a tato se porovnává se skutečnými prodeji v období, které je vyhrazeno pro nastavení modelů. Model, jehož predikce se nejvíce blíží skutečným prodejům je zvolen jako nejlepší model, a na základě něj bude vypočtena budoucí prognóza prodejů.

Není-li žádný model nalezen, nebo neexistuje-li pro výpočet predikcí dostatek historických údajů, lze budoucí vývoj (prodej a zásoby) vykreslit pomocí uživatelského odhadu prodejů / spotřeby. Ty zadáváme na straně 4 karty Zboží, v tabulce Údaje zboží/sklad v poli Odhad výdejů za období.

Výpočet predikce a návrhu zásob

Výpočet budoucích prodejů na základě nejlepšího modelu nebo na základě odhadu prodejů / spotřeby (viz výše) a výpočet pojistné zásoby, bodu objednání, výpočet výše zásob a návrh objednacího množství.

Návrh zásob

Datum

Datum, ke kterému (od něhož) se predikce počítají.

Konfigurace / Všechny konfigurace

Výběr konfigurace / konfigurací predikcí, které se budou zpracovávat.

Book Contents

Book Index

Kniha Predikční modely

Kniha obsahuje seznam aktuálních použitých predikčních modelů pro jednotlivék karty Zboží, pro které byly počítány predikce. Uživatelsky lze dále vytvářet vlastní sumační modely z modelů označených hvězdičkou. Sumační model následně vytvoříme tlačítkem Sumace.

Kniha obsahuje pro příslušné karty Zboží vždy pouze aktuální použitý model, tj. nový výpočet predikce vymaže doposud použitý model. Uživatelsky lze modely mazat tlačítkem Smazat označené.

pic_3870

Obr.: Kniha Predikční modely

Strana 1-Údaje

Záložka zobrazuje podrobné výsledné hodnoty modelu.

pic_3871

Obr.: Predikční modely - strana 1-Údaje

Popis polí:

Zboží

Zkratka a název karty zboží. U sumačních modelů jsou pole prázdná.

Základní model

Výsledný použitý model pro predikci.

Typ

Typ filtru pro vyhlazování dat.

Agregace

Použitá agregace dat.

Konfigurace

Konfigurace predikce.

Hodnotící číslo

Interní hodnotící číslo modelu. Na základě tohoto čísla dochází při predikování k výběru nejlepšího modelu pro jednotlivé karty Zboží.

Archivní datum

Pole se zatím nevyužívá.

Popis

Podrobný popis použitého modelu.

Datum 1. objednávky

Datum kdy dojde k poklesu zásob pod bod objednávky, tj. datum, kdy by měla být vystavena objednávka.

Objednací množství

Navržené množství k objednání pro první objednávku.

Výpadek

Datum kdy dojde k výpadku zboží na skladě.

Trvání výpadku

Délka výpadku zboží na skladě.

Ve spodní části jsou zobrazeny záložky s denními daty grafu.

Strana 2-Graf

Zobrazuje graf predikce. Jde o stejný graf jako v knize Zboží.

Book Contents

Book Index

Objednávací kalendář

Objednávací kalendář slouží pro bližší specifikaci návrhu zásob a objednávání. Pomocí kalendáře definujeme možné termíny pro vystavení objednávek. Toto ovšem neznamená, že se každý takto definovaný termín objednávka skutečně vytváří - pro vytvoření objednávky se standardně vyhodnocuje stav zásob k danému dni. Objednací záznamy definujeme pro konkrétní konfiguraci a volitelně i pro dodavatele. Je-li definován dodavatel, průběžná doba a zaokrouhlení dodávek se načítají z prvního nalezeného ceníku tohoto dodavatele (pole Počet dnů dodání, Odběr po množství, Minimální odběr). Není-li dodavatel definován, průběžná doba se načte z karty zboží.

Pokud pro jeden objednací den existuje více záznamů se stejnou konfigurací a dodavatelem, načte se první záznam v pořadí.

pic_4085

Obr.: Položka objednávacího kalendáře

Popis vybraných polí:

Konfigurace

Konfiguraci predikcí vybíráme tlačítkem Výběr konfigurace. Povinné pole.

Priorita, Typ položky

Pole je nutné vyplnit: Priorita libovolnou hodnotou, Typ položky hodnotou "Čas".

Způsob opakování při vytváření položek

V této části definujeme způsob opakování položky kalendáře - jak často se má položka opakovat ve stanoveném datumovém rozsahu.

Akceptované dny při vytváření položek

Stanovení povolených dnů pro vytvoření položek.

Interval automatického vytváření položek

Stanovení intervalu, ve kterém se položky budou vytvářet.

Dodavatel

Dodavatel, u něhož se bude objednávat. Nepovinné pole.

Výdrž zásob

Doba (dny) po kterou by zásoba měla pokrývat predikovanou poptávku. Hodnota ovlivňuje výpočet objednacího množství. Pole má význam pouze je-li v kalendáři definován dodavatel. (Není-li dodavatel definován, výdrž zásob se načítá z karty zboží.)

Book Contents

Book Index

Metodiky nad Skladem

Book Contents

Book Index

Vytváření korekčních převodek

Číslo procesu: SKL007

Id. číslo skriptu: FSKL006

Soubor: PRE_KOR1.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří korekční převodky mezi listovými sklady jednoho účetního skladu, zboží nepřevádí fyzicky, ale jen účetně a tím koriguje nekorektní ceny (účetní hodnotu) na skladech. Blokace pohybů převodkou na příslušných skladech je ignorována.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Pre_Rada - IN

Kniha pro korekční převodky.

Perioda - 0

Číslo periody, ke které se provedou korekce.

UctSkl - 255

Číslo účetního skladu.

FiltrZbo - Ano

Ano - zpracovávají se pouze karty z kontejneru zboží.

MinRozdil - 0,01

Minimální částka pro korekci. Je-li částka převodu menší než hodnota parametru, korekční převodka nevznikne.

V důsledku oceňování klouzavou cenou a za situace, kdy více listových skladů náleží do jednoho účetního skladu, dochází k legálnímu stavu cen (účetní hodnoty zboží) na skladě, kdy jedna položka je na jednom listovém skladě za jinou cenu než na jiném listovém skladě. V důsledku této skutečnosti může docházet ke stavům, kdy je položka na skladě za zápornou cenu, případně fyzicky na skladě není a přesto má nenulovou účetní hodnotu.

V případě, že účetní jednotka sleduje nejen fyzické stavy za jednotlivé listové sklady ale rovněž i účetní hodnotu na těchto skladech, pak pro korekci cen slouží právě skript Vytváření korekčních převodek.

Cílem převodů je zajistit nastavení účetní hodnoty na jednotlivých skladech tak, aby odpovídala součinu aktuální klouzavé ceny a množství na příslušném skladu. Jinými slovy řečeno, aby při vyskladnění zboží do nulového stavu (a ocenění výdeje klouzavou cenou) byla i hodnota zboží na skladě nulová.

Skript se spouští na kontejneru zboží nebo na celém číselníku Zboží. Před spuštěním je potřeba nastavit parametry skriptu: zadat účetní sklad, periodu, pro kterou se korekce provádí (pokud ponecháme v parametru implicitní nulu, bere se aktuální perioda z knihy Zboží) a knihu pro korekční převodky. Skript vytvoří korekční převodky na zboží, jejichž skladové ceny jsou ve výše nastíněném nesouladu v rámci všech listových skladů příslušného účetního skladu. V těchto převodkách bude zboží převedeno pouze v ceně, nikoliv fyzicky. Blokace pohybů převodkou na příslušných skladech je tudíž ignorována.

Datum potvrzení korekční převodky následně změníme dle periody, pro kterou se korekce uskutečnila. Pro správné napočtení hodnot zboží na skladech musíme nakonec spustit funkci Přepočet skladů.

Korekční převodky nelze odpotvrdit, můžeme je pouze stornovat.

Příklad:

Máme zboží "A". Provedeme tyto příjmy:

- na sklad MAT, 2 ks, za cenu 4 Kč za kus

- na sklad EXP, 2 ks, za cenu 6 Kč za kus.

Na každém fyzickém skladě je zboží v jiné hodnotě:

- na skladě MAT v hodnotě 8 Kč

- na skladě EXP v hodnotě 12 Kč.

Klouzavá cena je za účetní sklad SNORM a rovná se 5 Kč (20 Kč / 4 ks).

Zboží zcela vyskladníme ze skladu EXP. Výdej se ocení klouzavou cenou, tj. 5 Kč za kus, celkem tedy je výdej za 10 Kč. Na skladě EXP máme nyní tento stav:

- množství zboží "A" = 0 ks, zůstatková hodnota pak 2 Kč.

Tuto hodnotu potřebujeme nyní zkorektnit. Skript vytvoří korekční převodku, která provede peněžní převod zboží "A" ze skladu EXP na MAT, v hodnotě 2 Kč a v množství 0 ks. Na skladě MAT máme nyní tedy zboží v hodnotě 10 Kč (2 ks x 5 Kč aktuální klouzavá cena), sklad EXP máme z účetního hlediska korektní.

Pozn.: Na skladové kartě zboží "A" je správně vidět, že převod byl proveden v nulovém množství (ve sloupcích Příjem a Výdej není žádná hodnota). Na položce převodky je však zobrazena hodnota 1 ks, protože na položce nelze mít kvůli cenám zadáno 0 ks. Uživatel tedy musí vědět, že množství 1 na korekčních převodkách (ty poznáme podle bitmapy v hlavičce, a měly by být založeny ve zvláštní knize skladů) znamená nulové množství.

pic_6242

Obr. Převodky - Korekční převodka

pic_6243

Obr. Zboží - skladová karta - Převod korekční převodkou

Book Contents

Book Index

Obchodní zásilky

Modul Obchodní zásilky slouží k evidenci balíků, zásilek a svozů uskutečňovaných prostřednictvím veřejných dopravců (např. PPL, DHL), případně jiným způsobem např. vnitropodnikově.

Book Contents

Book Index

Knihy zásilkových služeb

Knihách zásilkových služeb nastavujeme evidenci jednotlivých knih pro zásilky a svozy.

pic_4276

Obr.: Kniha Knihy zásilkových služeb

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

pic_4277

Obr.: Knihy zásilkových služeb - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_4278

Obr.: Knihy zásilkových služeb - Výchozí nastavení

Popis polí:

Pobočka

Pobočka vlastní firmy. Adresa z vybrané pobočky bude naplněna jako adresa odesílatele při vytváření zásilek v této knize.

Definice služeb

pic_4279

Obr.: Knihy zásilkových služeb - Definice služeb

Na tuto záložku zařazujeme požadované služby zásilek z knihy Služby zásilek. Při vytváření kódů pro zásilky (balíky) pak systém hledá mezi těmito službami vhodnou službu pro číslování. Novou položku (službu) vkládáme ve Změně pomocí klávesy Insert.

Book Contents

Book Index

Služby zásilky

Kniha Služby zásilky slouží pro nastavení vlastního číslování zásilek, respektive balíků. Číslováním se zde rozumí nastavení čísla přiděleného dopravcem pro kombinaci Stát - Způsob dopravy - Způsob platby. Právě pro tuto kombinaci v mnohých případech poskytují dopravci číslovací intervaly. V případech, že číslovací interval není přidělen pro konkrétní stát, způsob dopravy či způsob platby (je obecný nebo reflektuje jen některý z elementů), pak lze zadání služby zásilky nastavit tak, aby se příslušný prvek nebral při hledání vhodné služby pro číslování zásilek v potaz. A to tak, že:

Přidělené číslo se skládá z pevné části (tzv. prefix) a měnící se části, která nabývá hodnot s každou další zásilkou.

Záznam vytvořený v této knize je nutné poté přidělit konkrétní Knize zásilkových služeb, ve které bude prováděna evidence zásilek. Vytvořenou službu přiřadíme konkrétní nadefinované knize na záložce 3-Definice služeb. Při vytváření kódů pro zásilku (balíky) se poté mezi službami přiřazenými do dané knihy hledá vhodná služba pro číslování (viz pravidlo kombinace Stát - Způsob dopravy - Způsob platby výše).

Pokud si nepřejeme danou službu již dále využívat, můžeme daný záznam potvrdit, nebo jej z Knihy zásilkových služeb smazat.

pic_6255

Obr.: Kniha Služby zásilky

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou uvedeny veškeré údaje potřebné pro správné nastavení číslování zásilek, respektive balíků. Uživatel vždy vychází z informací a hodnot přidělených konkrétním dopravcem.

pic_6256

Obr.: Služby zásilky - Základní údaje

Popis polí:

Typ zásilky

Pomocí typu určujeme, zda bude docházet k číslování zásilek nebo balíků. Nastavení závisí na metodice číslování u příslušné přepravní společnosti - viz kapitoly podřízené kapitole Přepravci - specifika nastavení.

Dopravce

Pole pro výběr dopravce zásilek. Vybíráme z knihy Partnerů.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zásilky. Dle způsobu dopravy se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát způsob dopravy při hledání služby v potaz, vyplníme "-" (pomlčku).

Způsob platby

Způsob platby zásilky. Dle způsobu platby se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát způsob platby při hledání služby v potaz, vyplníme "-" (pomlčku).

Stát

Stát zásilky (dle adresy příjemce zásilky). Dle státu se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát stát při hledání služby v potaz, ponecháme pole prázdné.

Datum expirace

Časová platnost číslování zásilek popř. balíků. Na toto datum jsou navázány upozornění na možnost vyčerpání číslování.

URL pro sledování

Webová adresa pro sledování aktuálního stavu a pohybu zásilky.

Od

Pohyblivá část čísla pro číslování zásilek. Jedná se o začátek intervalu a vkládá se za fixní část čísla.

Aktuální

Aktuální číslo zásilky v intervalu nastaveném v polích Od Do.

Do

Pohyblivá část čísla pro číslování zásilek. Toto číslo vyjadřuje konec intervalu a vkládá se za fixní část čísla.

Prefix

Prefix je fixní částí čísla pro číslování zásilek. Za prefix se vkládá číslo, které vyjadřuje interval nastavený v polích Od Do. Vytvořená zásilka tedy vždy obdrží číselný kód ve tvaru Prefix + číslo v intervalu Od Do.

Upozornění

Pole pro nastavení upozornění na vyčerpání intervalu číslování. Zadaná hodnota určuje, kolik čísel před koncem intervalu má přijít upozornění na blížící se expiraci intervalu. K tomu je potřeba mít zprovozněny notifikace, a nastavenou akci Expirace číslování zásilek.

Příklad: Konec intervalu je 100. Aktuální číslo je 90. Pokud je hodnota upozornění = 10, pak při vygenerování kódu pro balík 91 přijde uživateli notifikace. Jinými slovy, notifikace se aktivuje v momentě, kdy rozdíl mezi koncem intervalu a aktuálním číslem je menší než zadaná hodnota v poli Upozornění.

Obsah emailu

Obsah emailu pro zákazníka, kterému je doručován balík. Text zadaný v tomto poli se automaticky doplní do potvrzovacího emailu, který je pro zákazníka vytvářen např. skriptem Odesílání e-mailu ze svozu. Text je možné v tomto poli formátovat, případně navolit tak, aby se do vytvářeného emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zásilky.

Pokud uživatel chce, aby se v textu emailu objevila hodnota z pole zásilky, je nutné při zadávání vlastního textu v poli Obsah emailu uvést správný název příslušného pole do hranatých závorek.

Pokud bude potřeba se dostat v definici služby k balíku na pole ze zásilky, je potřeba použít vazdu např. [ShipmentRID;ParcelCode2].

Text zadaný např.: "Váš balík číslo [ParcelCode2] byl odeslán.", bude do emailu doplněn jako: "Váš balík číslo 128562 byl odeslán." Do textu se vždy doplní hodnota z pole Kód zásilky 2.

Je zde možné využít i návaznost těchto polí. Pokud je např. v poli URL pro sledování zadáno: "www.ppl.cz/[ParcelCode2]", může být do textu doplněna URL adresa vždy s konkrétním číslem odeslaného balíku. V tomto případě je nutné do připraveného textu vložit [Service;URL]. Tímto způsobem je řečeno, aby se do textu doplnila hodnota ze Služby zásilky z pole URL pro sledování.

Př.

Text zadaný: "Zásilku můžete sledovat na adrese [Service;URL]." se v odeslaném emailu projeví např., jako: "Zásilku můžete sledovat na adrese www.ppl.cz/128562, pokud je v URL pro sledování zadáno "www.ppl.cz/[ParcelCode2]".

Book Contents

Book Index

Zásilky

Kniha Zásilky slouží k evidenci veškerých odeslaných zásilek a balíků. Položkami zásilek jsou jednotlivé balíky. Jedna zásilka může obsahovat několik balíků (zboží, které k sobě patří je zabaleno každé zvlášť, ale je odesíláno dopravcem v rámci jedné zásilky).

pic_6257

Obr.: Zásilky - Seznam

Vytváření zásilek

Zcela manuálně bez výchozí vazby na doklady prodeje lze zásilky vytvářet standardně klávesou Insert.

Vytváření zásilek a balíků přímo ze zakázek či podřízených dokladů lze pomocí skriptu Vytvoření zásilek ("ParcelCreate.pas"). Popis skriptu naleznete v dokumentu Katalog skriptů.

Pomocí kláves Ctrl+B lze zásilku a balíky vytvářet ze záložky Seznam v knihze Dodací listy. Zásilka a balík se vytvoří buď k dodacímu listu, který je aktuálně označen kurzorem, nebo pro doklady naplněné v kontejneru či pro doklady označené hvězdičkou. Hodnoty do hlavičky zásilky se v případě spuštění nad více dodacími listy přeberou z prvního dokladu v pořadí. Zásilka se automaticky vytvoří do Knihy zásilkových služeb dle přiřazení Služeb zásilek v těchto knihách. Vytvořená zásilka je automaticky uložena. Pokud uživatel použije funkci Ctrl+B na dodacím listu, který je již umístěn na některé zásilce, dojde pouze k přepnutí na tuto zásilku.

V knize Dodací listy jsou uživateli k dispozici sloupce "CFIDParcel" a "CBParcel". Se sloupcem "CBParcel" jsou spojeny dvě bitmapy. Pokud je v tomto sloupci u konkrétního dodacího listu ikona pic_366i, je tento dodací list součástí balíku, který je již alespoň jednou potvrzen. Ikona pic_367i znamená, že je tento dodací list součástí ještě nepotvrzeného balíku a ikona pic_561i znamená, že je dodací list součástí volného balíku. Ve sloupci "CFIDParcel" je vždy uvedeno číslo balíku, na kterém je příslušný dodací list zařazen. V knize dodacích listů je k dispozici také sloupec "BFRepackedParcel". Tento sloupec slouží k identifikaci "přebaleného" balíku. Pokud je dodací list součástí přebaleného balíku, zobrazí se ve sloupci ikona pic_541i. Takto označený dodací list je součástí více než jednoho balíku a tyto balíky jsou ve stavu Storno nebo Vybaleno.

Potvrzování zásilek

Pro záznamy v této knize je k dispozici dvojí potvrzování. Prvním potvrzením dochází k vygenerování kódů pro balíky, respektive pro zásilku. Pro uživatele to znamená, že zásilka je uzavřena, tzn. balík je zabalen a připraven pro nalepení příslušných štítků. Po prvním potvrzení již nelze do zásilky vkládat žádné další balíky a lze editovat pouze některá pole. První potvrzení zásilky automaticky vždy potvrdí všechny balíky (respektive dodací listy). Dodací listy k potvrzené zásilce nelze odpotvrdit. Potvrzenou zásilku může uživatel zařadit na požadovaný Svoz. Zásilka je po prvním potvrzení označena ikonou pic_740i.

Druhé potvrzení zásilky může uživatel provést až po umístění zásilky na Svoz. K druhému potvrzení zásilky dochází také automaticky, a to právě druhým potvrzením svozu. Zásilka je po druhém potvrzení označena ikonou pic_741i.

Pozn.: Odpotvrdit balík po druhém potvrzení může pouze uživatel, který má právo Správce - Obecné - Servisní zásahy. Uživatel by však neměl provádět žádné úpravy které by změnily obsah balíku. Jakákoliv změna provedená na dodacím listu nebude automaticky přenesena do zásilek ani do balíků a uživatel ji musí provést v těchto modulech ručně. Toto servisní právo slouží k možnosti dodatečné úpravy faktur.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou uvedeny údaje vztahující se k celé zásilce. Jsou zde uvedeny informace o odesílateli zásilky a adresátovi, informace o způsobu platby a způsobu dopravy a jsou zde uvedeny sumy některých hodnot a cen z jednotlivých balíků zásilky.

pic_6258

Obr.: Zásilky - základní údaje

Popis polí:

Zásilka

Číslo, období a kniha dokladu.

Popis

Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých zásilek.

Dopravce

Pole pro výběr dopravce zásilky. Vybíráme z knihy partnerů.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zásilky.

Způsob odběru

Využívá se pro definici konkrétní služby nebo produktu přepravce.

Způsob platby

Způsob úhrady zásilky.

Druh

Druh zásilky. Vybíráme z předem nadefinovaného číselníku, který obsahuje základní služby přepravce pro specifikaci zásilky. Tento číselník je možné kdykoliv doplnit o další záznamy. Nabídka druhů služeb je filtrována dle nastavení v konfiguraci zásilek.

Odeslal

Jméno pracovníka, který zásilku odeslal. Pole je odkazem do seznamu Kontaktních osob. Při vytváření zásilky se v tomto poli předbízí kontaktní osoba nastavena v parametrech jako Vlastní kontaktní osoba.

Odesláno

Datum odeslání zásilky.

Služba

Služba zásilky, kterou je zásilka očíslována, a která se na zásilku vztahuje. Pole nelze editovat. Zobrazuje se v náhledu záznamu.

Dobírka

Aktivací volby zajistíme vyčíslení hodnoty dobírky. V případě dobírky musí být k zásilce připojena faktura, hodnota dobírky se pak plní částkou Zbývá zaplatit z této faktury. Není-li faktura připojena, nelze zásilku potvrdit.

Volba se aktivuje automaticky dle způsobu platby (volba Dobírka na záznamu Způsobu platby) při vytváření zásilek pomocí skriptu Vytvoření zásilek nebo pomocí kláves Ctrl+B z knihy Dodacích listů.

Faktura

Pole pro výběr faktury k zásilce. Jedná se o povinné pole, pokud je zásilka posílána na dobírku, tzn. je aktivována volba Dobírka.

Dobírka v měně

V tomto poli se vyčíslí dobírka v měně připojené faktury a měna.

Doběrečné

Poplatek za službu Dobírka.

Generovat kód

Po prvním potvrzení zásilky se vygenerují čísla do polí Kód zásilky 1Kód zásilky 4, a to v závislosti na konkrétním přepravci, který je standardem podporován. Implicitně je pole Generovat kód aktivováno.

Při potvrzení zásilky se snaží program nalézt vhodnou službu, která odpovídá Způsobu dopravy, Způsobu platby a Státu na zásilce. Pokud není shodná služba nalezena, zásilka se nepotvrdí.

Pokud chce uživatel potvrdit zásilku bez vygenerování kódů, nesmí být pole Generovat kód zatrženo.

Vygenerované kódy již nelze měnit.

Adresát, Odesílatel

Zde uživatel zadává adresáta a odesílatele zásilky. Je možné vybírat z knihy Partnerů, Dodavatelů/Odběratelů nebo Kontaktních osob. Pole Partner a Dod./Odb. jsou vzájemně provázána. Kontaktní osobu lze vyplnit libovolně bez vazby na partnera. Při vytváření zásilky z dokladů prodeje se kontaktní osoba doplní ze zakázky.

Adresa (v části Adresát)

Kontaktní adresa příjemce zásilky se při vytváření zásilky z dodacích listů (Ctrl+B) doplní z dodací adresy zadané v dokladu, a pokud zadána není, pak základní adresou odběratele z dodacího listu. Pravidla pro načtení adresy při vytváření zásilky ze zakázek pomocí skriptu Vytvoření zásilek jsou popsána v dokumentu Katalog skriptů u příslušného skriptu.

Adresu lze vybrat také ze seznamu adres dle vyplněného adresáta pomocí tlačítka Známé adresy (ve stavu Změna). Adresu lze doplnit také ručně.

Pozor: Změníme-li adresáta, pak se adresa automaticky nezmění. Požadovanou adresu je potřeba zvolit právě pomocí tlačítka Známé adresy.

Pole Odběrné místo slouží pro zadání kódu odběrného místa. Ve standardu K2 se využívá pro zásilkovou komunikaci přes Balíkobot. Plní se při vzniku zásilky z pole Odběrné místo, z volné dodací adresy na dokladu prodeje.

Telefon, Email (v části Adresát)

Kontaktní údaje příjemce zásilky.

Při vytváření zásilky z dodacích listů pomocí kláves Ctrl+B se telefon / email přenáší pouze je-li v dodacím listu zadán v nastavené volné dodací adrese.

Při vytváření zásilky pomocí skriptu Vytvoření zásilek se plní dle nastavení parametrů skriptu (podrobný popis v dokumentu Katalog skriptů).

Odesílatel

Definice odesílatele, jeho adresa a kontaktní údaje. Adresa se implicitně načítá z Pobočky zadané v Knize zásilkových služeb. Do pole Název, jméno v adrese se naplní Název pobočky. Adresu lze vybrat také ze seznamu adres dle vyplněného odesílatele pomocí tlačítka Známé adresy (ve stavu Změna). Adresu lze doplnit také ručně.

Pozor: Změníme-li odesílatele, pak se adresa automaticky nezmění. Požadovanou adresu je potřeba zvolit právě pomocí tlačítka Známé adresy.

Kontakt (v části Odesílatel)

Email a telefon odesílatele zásilky.

Při vytváření zásilky pomocí skriptu Vytvoření zásilek se plní dle nastavení parametrů skriptu "EAddressTypeAbbrEmail" a "EAddressTypeAbbrPhone" z kontaktních údajů Pobočky (zadané v Knize zásilkových služeb).

Ostatní ceny, bankovní spojení

 

Tlačítko pro zobrazení polí pro zadání bankovního účtu, a vyčíslení některých dalších hodnot zásilky.

Cena služby

Cena využívané služby (např. cena za dopravu). Standardem je pole plněno pouze při zásilkové komunikaci s PPL a aktivním požadavku na automatické plnění tohoto pole. Bližší popis v Katalogu skriptů u skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi).

Hodnota zásilky

Celková hodnota zásilky. Pole je sumou ceny Brutto v měně mandanta všech balíků zásilky. Toto pole je výchozí např. pro výpočet připojištění zásilky a je možné jej zaokrouhlovat

Cena

Cena zásilky. Pole je sumou ceny Brutto v měně mandanta všech balíků zásilky.

Připojištění

Pole pro vyčíslení ceny připojištění zásilky.

Bankovní účet

Bankovní účet. Pole je odkazem do knihy Bankovní účtu, kde je uveden seznam všech našich účtů u peněžních ústavů.

Kódy

Tlačítko pro zobrazení kódů zásilky (Kód 1, Kód 2, Referent, Středisko, Kód zakázky) - umožňují uživatelské rozlišení zásilky.

Rozměry

Parametry zásilky (Hmotnost, Délka, Šířka, Výška, Manipulační jednotka použitá při paletové přepravě).

Book Contents

Book Index

Položky

Na záložce Položky jsou uvedeny všechny položky zásilky, tzn. jednotlivé balíky.

pic_6287

Obr.: Zásilky - Položky

Horní tabulka Balíky je seznam všech balíků patřících do této zásilky. Ve spodní tabulce je uvedeno zboží patřící do aktuálně označeného balíku zásilky. Tato část formuláře slouží pouze pro zobrazení. Položky balíku zde není možné jakkoliv měnit. Každý balík zásilky představuje jeden dodací list, tzn. seznam zboží v balíku jsou položky konkrétního dodacího listu. Pokud uživatel chce jakkoliv změnit balík např. přidáním položky, musí změnit dodací list.

Existující balíky přidáváme do zásilky z knihy Balíků, a to klávesou F7. Odpojit balík od zásilky můžeme ve stavu Změna pomocí klávesy Delete.

Stavy balíků

Každý balík se vždy nachází v určitém stavu. Hodnota tohoto pole se mění automaticky po jednotlivých úkonech při práci se zásilkami. Kromě stavů, které se nastavují automaticky systémem, lze pak balíkům přiřadit pomocí standardního skriptu Změna stavu balíku další stavy.

Stavy balíku:

Otevřeno

Implicitní stav pro vytvořený nový balík.

Zabaleno

Potvrzením zásilky dojde automaticky k potvrzení dodacího listu a stav balíku se změní na Zabaleno.

Připraveno k odeslání

Stav po přiřazení balíku ke svozu.

Zkontrolováno

Balík je zkontrolován před odesláním svozu. Tento stav se nastavuje standardním skriptem Kontrola balíků ve svozu.

Odesláno

Balík je přiřazen k dvakrát potvrzenému svozu.

Následující stavy lze nastavit dle potřeby pomocí skriptu Změna stavu balíku.

Pokus o doručení

Informace od dopravce. Neúspěšný pokus o doručení zákazníkovi.

Připraveno k vyzvednutí

Doručeno na výdejní místo.

Storno

Stornovaný balík (nesmí být přiřazen k žádnému svozu). Nastavením tohoto stavu dojde k odpojení balíku od dodacího listu a z daného dodacího listu lze tedy vytvořit nový balík (a zařadit jej například do další zásilky).

Zaslat zpět

Zákazník balík nevyzvedl.

Na cestě zpět

Balík je odeslán zpět.

Odmítnuto převzít

Příjemce odmítnul balík převzít (např. poškozený balík).

Přijato zpět

Informace od dopravce. Doručeno zpět.

Nedodáno

Balík se nepodařilo dodat příjemci.

Doručeno

Informace od dopravce. Zákazník zásilku převzal.

Vybaleno

Balík je vybalen po doručení zpět. Nastavením tohoto stavu dojde k odpojení balíku od dodacího listu a z daného dodacího listu lze tedy vytvořit nový balík (a zařadit jej například do další zásilky).

pic_2267

Obr.: Stavy balíku

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy..

Book Contents

Book Index

Podpora služeb v zásilkách

Služby vybraných přepravních společností platné pro konkrétní zásilky lze ukládat do XML pole v hlavičce zásilek. A to pomocí speciálních skriptů nebo uživatelsky na zásilce ve stavu Změna pomocí kláves Ctrl+F7.

Elementy jsou typu Boolean. Přehled služeb zásilky lze uživatelsky zobrazit na formuláři vyvolaném klávesami Ctrl+F7 ve stavu Prohlížení.

pic_4203

Obr. Formulář pro nastavení služeb zásilce

Book Contents

Book Index

Funkce nad Zásilkami

F7

Vložení aktuální zásilky / označených zásilek na svoz (dostupné na záložce Seznam). Na svoz lze vložit pouze zásilky po prvním potvrzení.

Ctrl+F7

Služby pro zásilku. Při vyvolání ve stavu Změna lze služby pro zásilku definovat / měnit. Při vyvolání ve stavu Prohlížení lze služby uložené pro zásilku pouze zobrazit.

Book Contents

Book Index

Svozy

Svoz představuje seznam balíků, které jsou připraveny pro dopravce k odvozu.

pic_6290

Obr.: Svozy - seznam

Položkami svozů jsou balíky. Jednotlivé balíky se do svozu vkládají přes zásilky. Při vytváření objednávky na odvoz balíků dopravcem vychází obsluha právě z vytvořených svozů. V knize Svozy je uživateli rovněž k dispozici dvojí potvrzování záznamů. Do svozu po prvním potvrzení (pic_740i) již nelze vkládat další balíky, je možné pouze zadávat některá pole v hlavičce dokladu. První potvrzení svozu znamená, že balíky jsou v expedici připraveny k odeslání a může probíhat potřebná kontrola. Obsluha provádí fyzickou kontrolu, zda zboží v expedici odpovídá zboží umístěnému na svozu. K účelům kontroly může skladník využít sestavu, která zobrazí a vytiskne seznam všech balíků umístěných na svozu. Pro kontrolu svozů je uživateli k dispozici také skript Kontrola svozu.

Druhé potvrzení svozu (pic_741i) znamená, že balík byl odvezen zásilkovou službou. Při druhém potvrzení svozu se automaticky podruhé potvrdí také zásilka. Nad svozy po druhém potvrzení (pro některé přepravce a řešení také po prvním potvrzení) lze spustit skripty na export datových vět pro přepravce nebo skripty na objednání svozu.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na 1. straně knihy Svozy jsou uvedeny základní údaje tohoto dokladu. Tyto informace tvoří hlavičku dokladu a vztahují se k celému svozu.

pic_6291

Obr.: Svozy - základní údaje

Popis polí:

Svoz

Kniha dokladu, období a číslo svozu.

Dopravce

Dopravce zásilky. Záznam vybíráme z knihy Partnerů.

Řidič

Řidič zásilkové služby, který zásilku vyzvedl. Pole je odkazem do knihy kontaktních osob. Po výběru příslušné kontaktní osoby se automaticky doplní do pole Dopravce partner této osoby.

Datum od

Datum vyjadřuje od kdy je možné svoz odvést přepravní společností.

Datum do

Datum vyjadřuje do kdy je možné svoz odvést přepravní společností.

Popis

Uživatelský popis dokladu.

Book Contents

Book Index

Položky

Na záložce Položky jsou zobrazeny všechny položky svozu. Fyzicky se jedná o seznam všech přiložených balíků.

pic_6294

Obr.: Svozy - položky

Balíky ke svozu přiřazujeme prostřednictvím zásilek, a to z knihy Zásilek klávesou F7. Existující balíky lze ze svozu odebrat ve Změně klávesou Delete.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Book Contents

Book Index

Balíky

Kniha Balíky je seznamem všech vytvořených balíků.

pic_6296

Obr.: Balíky - seznam

Uživatel v této knize může vytvářet tzv. volné balíky (tj. balíky bez zásilky) a následně je připojit jednotlivě nebo hromadně k zásilce pomocí funkce F7. Jakmile je balík přiřazený k dvakrát potvrzené zásilce, není možné jej měnit.

Volný balík můžeme založit standardně klávesou Insert a následně mu přiřadit dodací list. Přímo z knihy Dodací listy lze volný balík vytvořit pro aktuální dodací list na záložce Seznam pomocí kláves Shift+B. Pokud uživatel použije klávesy Shift+B na dodacím listu, který je již umístěn na některém volném balíku, dojde pouze k přepnutí na tento balík.

Pokud bude balíku jednou přiřazena číslovací služba, nebude možné změnit kódy zásilky. Pro změnu kódu či změnu dodacího listu musí uživatel provést STORNO balíku, vytvořit balík nový a vygenerovat nebo vepsat kódy nové.

V knize Dodací listy jsou uživateli k dispozici sloupce "CFIDParcel" a "CBParcel". Tyto sloupce si může uživatel přidat na 0. stranu knihy dodacích listů. Se sloupcem "CBParcel" jsou spojeny dvě bitmapy. Pokud je v tomto sloupci u konkrétního dodacího listu ikona pic_366i, je tento dodací list součástí balíku, který je již alespoň jednou potvrzen. Ikona pic_367i znamená, že je tento dodací list součástí ještě nepotvrzeného balíku a ikona pic_561i znamená, že je dodací list součástí volného balíku. Ve sloupci "CFIDParcel" je vždy uvedeno číslo balíku, na kterém je příslušný dodací list zařazen. V knize dodacích listů je k dispozici také sloupec "BFRepackedParcel". Tento sloupec slouží k identifikaci "přebaleného" balíku. Pokud je dodací list součástí přebaleného balíku, zobrazí se ve sloupci ikona pic_541i. Takto označený dodací list je součástí více než jednoho balíku a tyto balíky jsou ve stavu Storno nebo Vybaleno.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou uvedeny základní informace týkající se konkrétního balíku.

pic_6299

Obr.: Balíky - základní údaje

Popis polí:

Dodací list

Číslo dodacího listu balíku.

Zásilka

Číslo zásilky, ke které je balík přiřazen.

Svoz

Číslo svozu, do kterého je balík zařazen.

Stav

Aktuální stav balíku. Pole se vyplní automaticky hodnotou z předem nadefinovaného číselníku stavů při práci se systémem zásilek.

Hodnota balíku

Hodnota balíku (obvykle využívána pro pojištění balíku). Tato částka může být odlišná od skutečné ceny balíku. Při vytvoření balíku z dodacího listu se naplní brutto cenou dodacího listu.

Cena

Cena balíku pro určení výše dobírky. Při vytvoření balíku z dodacího listu se naplní brutto cenou dodacího listu.

Rozměry

Parametry zásilky (Hmotnost, Délka, Šířka, Výška, Manipulační jednotka a Počet manipulačních jednotek použitých při paletové přepravě).

Služba

Do tohoto pole se doplní služba, podle které se kódy balíku generují.

Kódy balíku

Pole, do kterých se generují kódy balíku po potvrzení zásilky, dle nastavení služby.

Stav pro sledování

Poslední stav balíku, ve kterém se nachází dle informací od přepravce. Plní se pomocí skriptu Balíkobot - stav zásilky a dále na základě uživatelské definice zkratek stavů ve skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce. Stav prvního balíku zásilky je zobrazen také v zásilce - v panelu náhledu. Stav balíku je zobrazen v panelu náhledu také na svázaném dodacím listu.

Adresa pro sledování

Po odeslání dat zásilky do Balíkobotu (první potvrzení zásilky) je do každého balíku uložena sledovací adresa balíku - odkaz na stránku příslušného přepravce. Dostupná je také v panelu náhledu. Adresa z prvního balíku zásilky se zobrazuje také v Zásilkách, a to pouze v panelu náhledu. Údaj je zobrazen také pro svázaný dodací list a to opět v panelu náhledu.

Pole Způsob dopravy, Způsob platby, Zákazník a jeho adresy se automaticky převezmou z dodacího listu, nelze je editovat a uživateli jsou zobrazeny pouze v panelu náhledu záznamu.

Ve spodní části tohoto formuláře je uveden seznam veškerého zboží patřící danému balíku.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Book Contents

Book Index

Konfigurace zásilek

Součástí Obchodních zásilek v IS K2 je také Konfigurace zásilek. Tato konfigurace je určena pro nastavení služeb jednotlivých dopravců, nastavení způsobu dopravy popř. způsobu číslování zásilek. Nastavuje se zde také cesta k databázím poskytnutým přepravci. Po spuštění konfigurace se zobrazí formulář Seznam konfigurací zásilek.

pic_2147.png

Obr.: Formulář Seznam konfigurací zásilek

Ve formuláři je uveden seznam všech firmou využívaných dopravců, tzn. seznam všech konfigurací pro tyto jednotlivé dopravce. Novou položku zde přidáváme pomocí klávesy Insert. Po stisknutí této klávesy se zobrazí formulář s několika záložkami, ve kterém je možné konfiguraci služeb dopravce provádět. Stejný formulář se zobrazí také po stisknutí klávesy Enter na již vytvořeném záznamu.

Book Contents

Book Index

Konfigurace

První záložka Konfigurace slouží pro určení konkrétního dopravce jehož konfiguraci uživatel provádí.

pic_2156

Obr.: Záložka Konfigurace

Popis polí:

Dopravce

Pole pro výběr dopravce. Uživatel vybírá z číselníku partnerů, kde musí být tento dopravce zařazen.

Zkratka dopravce

Zkratka dopravce.

Číslo zákazníka u dopravce

Číslo, které nám přidělí dopravce. Využívá se např. pro přístup k webový službám.

Kód zákazníka

Kód zákazníka pro export.

Depo

Pole pro zadání čísla depa dopravce (pokud je vyžadováno).

Book Contents

Book Index

Služby

Druhá záložka Služby slouží pro nastavení služeb, které dopravce poskytuje, a které budou využívány.

pic_2157

Obr.: Záložka Služby

Nová položka (služba) se zde zadává pomocí klávesy Insert. Zobrazí se formulář pro specifikaci této služby.

pic_2158

Obr.: Formulář Seznam konfigurací zásilek

Popis polí:

Způsob dopravy

Pole pro určení způsobu dopravy v rámci této služby.

Kód služby

Zkratka popř. kód služby.

Způsob číslování

Způsob číslování služby. Podle nastavení číslování služby se budou generovat kódy zásilek, které budou touto službou přepravovány. Jde zejména o Kód zásilky 3 a Kód zásilky 4. Jde o určení jakým algoritmem budou tyto kódy generovány, popř. jaká databázová tabulka bude při vytváření těchto kódu využita. Toto pole je odkazem do číselníku Způsob číslování.

Book Contents

Book Index

Druh zásilek

Záložka Druh zásilek slouží pro zadání služeb přepravce, pomocí nichž lze stanovit či upřesnit druh zásilky. Výběr provádíme z předem nadefinovaného číselníku, který obsahuje základní služby daného přepravce. Tento číselník je možné kdykoliv doplnit o další záznamy. Druh zásilky zde nastavený pak můžeme zadat do konkrétní zásilky daného přepravce (pole Druh na 1. straně zásilky).

Příklady druhů zásilek: Česká pošta - DE (Balík do ruky + garantovaný čas dodání)

Book Contents

Book Index

Číselník

Tato záložka slouží pro nastavení souborů s pomocnými informacemi. Tyto pomocné soubory jsou využívány skripty, které v IS K2 generují jednotlivé kódy zásilek. Jde např. o určení, zda jsou zadána Depa. Každá položka je určena Typem a Cestou k danému souboru. Novou položku zde zadáváme pomocí klávesy Insert.

pic_2246

Obr.: Záložka Číselník

Book Contents

Book Index

Uložení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM046

Soubor: ShipCfgSave.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro export konfigurací zásilek do souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

OutputPath

Parametr pro určení uložiště vyexportovaných cílových soborů.

Uživatel může pomocí tohoto skriptu exportovat veškerá nastavení zásilek pro jednotlivé dopravce provedené v Konfiguraci zásilek do souboru "*.xml". Ke každému záznamu v Konfiguraci zásilek, tzn. ke každému dopravci, se pomocí této funkce vytvoří vždy jeden soubor "*xml". Konfigurace zásilek lze exportovat do libovolného uložiště, které je nutné určit pomocí parametru OutputPath. Není-li parametrem určeno jinak, ukládají se soubory do K2\SupportFiles\Parcel.

Skript pro uložení konfigurace zásilek je možné spustit v kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek!

Book Contents

Book Index

Načtení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM047

Soubor: ShipCfgLoad.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro import konfigurací zásilek ze souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné načíst ze souboru "*.xml" a uložit nastavení konfigurací zásilek. Tato funkce naimportuje soubory vytvořené předcházejícím exportem, čímž značně ulehčí uživateli práci při konfiguraci zásilek. Tímto způsobem je možné např. přenášet jednotlivá nastavení mezi jednotlivými mandanty.

Skript pro načtení konfigurace zásilek je možné spustit ve kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek! Po spuštění skriptu se zobrazí formulář Seznam konfigurací, kde se vždy načtou všechny "*.xml" soubory s konfiguracemi zásilek ze souboru K2\SupportFiles\Parcel. Vlastní import konfigurací zásilek je možné provádět vždy pouze z tohoto souboru. Nelze (ani pomocí parametru) provádět import z jiného uložiště. Proto musí tuto činnost provádět vždy uživatel s příslušnými právy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Seznam konfigurací

Načtené záznamy je v tomto formuláři nutné označit hvězdičkou. Pouze takto označené konfigurace budou naimportovány do Konfigurace zásilek. Toto označení lze provést kombinací kláves Shift+Enter a Ctrl+Mezera. Detail "*.xml" souboru je možné zobrazit stisknutím klávesy F7. Import konfigurací provedeme pomocí klávesy Enter.

Pokud importovaná konfigurace mezi již vloženými konfiguracemi není, naimportuje se jako nová. V případě, že již danou konfiguraci vytvořenou máme nedochází při importu k jejímu přepisu, pouze se doplní chybějící záznamy, které jsou její součástí, např. doplní se nové druhy zásilek.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad Zásilkami

Book Contents

Book Index

Štítek DPD

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM057

Soubor: ParcelDPDLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu DPD.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FragileList - ' '

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

ParcelId - 0

Číslo balíku pro tisk.

PayMeCard_DSC1 - ' '

Způsob platby pro platbu kartou. Bude-li na zásilce stejný způsob platby, pak se na štítku vytiskne způsob platby = "Platební karta".

PayMeCash_DSC1 - ' '

Způsob platby pro platbu v hotovosti. Bude-li na zásilce stejný způsob platby, pak se na štítku vytiskne způsob platby = "Hotovost".

ShowPayMet_DSC1 - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí způsob platby ze zásilky.

ShowPrice_DSC1 - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí cena (z pole Dobírka).

ShowWarSym_DSC1- Ne

Ano - v sestavě se zobrazí variabilní symbol ze zásilky.

ParcelDPDLabel

Book Contents

Book Index

Štítek PPL

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM058

Soubor: ParcellPPLLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu PPL.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

NoteType_DSC1

Typ poznámky, ze které se v sestavě zobrazí její text.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

PPLDepoName_DSC1

Parametr pro zadání názvu depa PPL, které zásilku odeslalo.

PPLDepoStreet_DSC1

Parametr pro zadání ulice depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoTelFax_DSC1

Parametr pro zadání telefonního čísla a faxu depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoWeb_DSC1

Parametr pro zadání webové adresy a emailu depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoZIP_DSC1

Parametr pro zadání PSČ a místa depa, které zásilku odeslalo.

ServiceName_DSC1

Název služby.

ParcellPPLLabel

Book Contents

Book Index

Štítek PPL Sprint (DHL Freight)

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM059

Soubor: ParcellPPLSprintLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu PPL Sprint (nově DHL freight). Referenční číslo (Sender's reference) na štítku je číslo dodacího listu balíku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ParcelId - 0

Číslo balíku pro tisk. Umožňuje nad zásilkou obsahující více balíků vytisknout štítek jen pro jeden vybraný balík. Zadáváme interní číslo balíku (pole "Id").

ParcellPPLSprintLabel

Book Contents

Book Index

Štítek Česká pošta

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM063

Soubor: ParcelCPLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro Českou poštu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PostingPost_DSC1

Parametr pro zadání kódu podací pošty. Kód zadaný v tomto parametru je zobrazen nad čárovým kódem.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

ParcelCPLabel

Book Contents

Book Index

Seznam zásilek

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM060

Soubor: ItemsList.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam zásilek s možností zobrazení jednotlivých balíků zásilky a také jejich položek. Sestava je spustitelná v knize Zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky balíků zásilky.

ShowPackage - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí u jednotlivých zásilek jejich balíky.

ItemsList

Book Contents

Book Index

Seznam balíků

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM061

Soubor: PackageList.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků s možností zobrazení položek těchto balíků. Tuto sestavu je možné spustit v knize Balíky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků podle jejich zásilek.

PackageList

Book Contents

Book Index

Seznam balíků na svozu

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM062

Soubor: ListPackagesToCollection.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků setříděných dle svozů, na kterých jsou zařazeny. Balíky svozu lze v sestavě dále třídit dle jejich zásilek. Pomocí parametru je zde možné zobrazit i položky balíků. Tato sestava je spustitelná v knize Svozy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků svozu.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků dle jejich zásilek, v rámci jednotlivých svozů.

ListPackagesToCollection

Book Contents

Book Index

Štítek Česká pošta 1

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM069

Soubor: ParcelCPLabel1.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro Českou poštu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PostingLogo_DSC1 - 1

Logo zobrazené v daném štítku.

1 - do ruky, 2 - na poštu, 2 - nadrozměrný, 3 - expres.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

MultiPieceShipmentService - Ano

Parametrem určujeme, jak tisknout štítky pro vícekusové zásilky. Ano - vícekusové zásilky se respektují, štítek nese informaci o hlavním balíku zásilky. Ne - I u vícekusových zásilek se štítek tiskne pro každý balík zvlášť (štítek nenese informaci že se jedná o vícekusovou zásilku). Toto však neplatí pro zásilky na dobírku.

Poznámka: Stejný parametr je také ve skriptu pro vytvoření datové věty (Exportní soubor České pošty typ N) a je potřeba jej mít nastaven na stejnou hodnotu jako na štítku.

PostOfficeZipCode_DSC1 - ' '

Poštovní směrovací číslo podací pošty pokud má být jiné než PSČ adresy odesílatele.

ParcelCPLabel1

Book Contents

Book Index

Seznam balíků na svozu bez čárového kódu

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM064

Soubor: ListOfPackagesWithoutBarCode.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků setříděných dle svozů, na kterých jsou zařazeny. Balíky svozu lze v sestavě dále třídit dle jejich zásilek. Pomocí parametru je zde možné zobrazit i položky balíků. V této sestavě není možné zobrazit čárové kódy zásilky. Sestava je spustitelná v knize Svozy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků svozu.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků dle jejich zásilek, v rámci jednotlivých svozů.

Book Contents

Book Index

Balíky - Poštovní podací arch

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM065

Soubor: ParcelFilingSheetNew.am

Popis sestavy: Tisk sestavy Poštovní podací arch pro balíky s předvyplněnými údaji. Tuto sestavu je možné tisknout v knihách svozů, balíků i zásilek. Ve sloupci "Dobírka" se zobrazuje hodnota z pole Dobírka ze zásilky, ve sloupci "Udaná cena" hodnota z pole Hodnota zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Code - 1

Pomocí tohoto parametru určujeme, ze kterého pole balíků (Kód balíku 1 - 4) budou v sestavě předvyplněny Podací znaky. 1 - Kód balíku 1, 2 - Kód balíku 2, 3 - Kód balíku 3, 4 - Kód balíku 4.

Submitter

Parametr pro zadání libovolného textu do pole Podavatel.

OrderNumbers - Ne

Ano - do sestavy se doplní pořadové číslo.

ParcelFilingSheetNew

Book Contents

Book Index

Skripty, funkce

Book Contents

Book Index

Kontrola balíků ve svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM039

Soubor: CheckShipment.pas

Popis skriptu: Skript slouží ke kontrole balíků ve svozu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Tento skript uživatel spouští nad konkrétním svozem, který je již jednou potvrzen. Po spuštění se zobrazí uživatelský formulář Kontrola svozu, do kterého se načtou automaticky všechny balíky příslušného svozu. Stav těchto balíků je nastaven programem na Připraveno k odeslání. Po načtení balíků může obsluha provádět fyzickou kontrolu svozu a jednotlivých balíků a pomocí tohoto skriptu potřebné výsledky zanášet do systému.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Kontrola svozu

V levé horní části formuláře Kontrola svozu je pole pro vyhledávání balíků ve svozu. Možnost tohoto vyhledávání ulehčuje uživateli orientaci mezi načtenými balíky příslušného svozu. Do tohoto pole je možné zadat kód, dle kterého chce uživatel balík ve svozu vyhledat. Po stisknutí klávesy Enter skript vyhledává v kódech zásilky a v kódech balíků a pokud nalezne zadaný kód, balík ve formuláři automaticky označí ikonou . Takto označený balík je zkontrolovaný. Ručně lze takto v pořádku zkontrolovaný balík označit pomocí tlačítka Označ, popř. kombinací kláves Shift+Enter nebo Ctrl+Mezera.

V případě zjištěných nesrovnalostí je možné balík ze svozu vyřadit. K tomu slouží tlačítko Vyjmi balík. Stisknutím tohoto tlačítka se příslušný balík označí ikonou a po provedení všech změn bude ze svozu vyřazen. Tlačítko Stornuj balík umožňuje balík ve svozu označit ikonou a stornovat jej. Tlačítko Zruš vše slouží uživateli ke zrušení všech úprav provedených ve formuláři.

Pokud jsou všechny položky ve formuláři tzn. jednotlivé balíky zkontrolovány, vyřazeny nebo stornovány, je možné změny uložit. To provede uživatel stisknutím tlačítka OK. Stav Připraveno k odeslání, který byl nastaven na balících v tomto svozu před touto kontrolou, se změní na Zkontrolováno. Stornované balíky jsou ze svozu vyřazeny a jejich stav je nastaven na Storno, a pokud byl balík ze svozu vyjmut nastaví se jeho stav zpět na Zabalený. Některé změny provedené a uložené tímto skriptem je možné vrátit zpět. Do formuláře skriptu se načtou vždy všechny balíky svozu i ty, který již mají stav Zkontrolováno. Ve formuláři je možné pak zrušit označení u těchto položek, a po uložení budou jejich stavy opět nastaveny na Připraveno k odeslání.

Pokud jsou všechny balíky svozu vyřízeny, tzn., jsou zkontrolovány, vyjmuty ze svozu nebo stornovány, zobrazí se uživateli po uložení hlášení, zda odeslat svoz. Pokud uživatel zvolí možnost Ano, svoz se podruhé potvrdí a všem balíkům tohoto svozu bude nastaven stav Odesláno.

Book Contents

Book Index

Vytvoření zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM040

Soubor: ParcelCreate.pas

Popis skriptu: Skript umožní vytvářet zásilky s balíky a příslušné dodací listy z položek dokladů prodeje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AddressType - 2

Typ adresy, ze které se primárně načítají údaje. 1 - fakturační, 2 - dodací, 3 - ostatní, 4 - korespondenční.

EAddressTypeAbbrEmail - ' '

Typ elektronické adresy pro email. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

EAddressTypeAbbrPhone - ' '

Typ elektronické adresy pro telefon. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

IgnoreNonstockItems - Ano

Ano - ignorují se nezbožní položky.

MoreCustomers - Ano

Ano - načtou se položky všech označených dokladů i v případě, že se jedná o různé zákazníky. Ne - ze všech označených dokladů se načtou pouze ty položky, které odpovídají zákazníkovi z prvního označeného dokladu.

NoteType - ' '

Typ poznámky, který se ze zakázky načítá pro zásilku. Text poznámky je zobrazen na formuláři Vytváření zásilek, kde jej lze změnit, popřípadě pokud poznámka v zakázce neexistovala, zadat text nový. Poznámka je následně uložena do vytvořené zásilky.

Print - Ano

Ano - automatická nabídka dokladu k tisku. Je-li z formuláře Vytváření zásilek provedeno potvrzení vytvořené zásilky - tlačítkem Potvrdit zásilku, pak se rovnou otevře kniha Zásilek ve stavu "Výběr" s danou zásilkou, a uživatel může nad tímto záznamem provést tisk požadované sestavy.

Ne - připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

ShipBook - ' '

Kniha zásilek.

ShowFrmHandlingUnit - Ne

Ano - v případě vytváření zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě využití paletové přepravy (vybraní přepravci či jejich konkrétní služby), se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností zadání vybrané manipulační jednotky a množství této jednotky pro daný balík. Záznamy manipulačních jednotek, které budeme u jednotlivých přepravců chtít používat, je potřeba nejdříve navést do příslušného číselníku (např. přes záznam balíku, pole Manipulační jednotka). Tyto údaje jsou uloženy následně do balíku. Pro každý balík se pak tiskne tolik štítků, kolik je zadáno přepravních jednotek (např. palet).

ShowFrmSwap - Ne

Ano - v případě vytváření zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě dopravců podporujících výměnné zásilky (swap) se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností nastavit balíku příznak výměnné zásilky (na balíku pole "SwapServiceCalc" - ve standardním formuláři není zobrazeno).

Pomocí skriptu Vytvoření zásilek je možné z dokladů prodeje vytvářet zásilky s balíky a jim odpovídající dodací listy. Tento skript je spustitelný pouze nad doklady, které mají nadřízený doklad, tzn. zakázku (kromě dodacího listu). Nad volnými doklady skript funkční není. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, do kterého se načtou položky dokladů prodeje. Zobrazí se pouze ty položky, ke kterým ještě nebyly vytvořeny dodací listy. Ve stavu tabulky "kniha" funkce zpracovává aktuální doklad, v případě označení hvězdičkami tyto označené doklady a ve stavu "filtr" či "kontejner" vybrané doklady.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytvoření zásilek

V horní části formuláře Vytváření zásilek je uveden seznam všech vhodných položek z dokladů, nad nimiž byla funkce spuštěna. Tyto položky můžeme vkládat na dodací listy a vytvářet k nim balíky a zásilky. Ve sloupci "Množství O" je uvedeno celkové množství zboží (množství uvedené na dokladu). Hodnota ve sloupci "Množství R" udává počet kusů zboží, které je možné přidat do balíku. Editovatelný sloupec "Množství D" slouží pro zadání množství, které si přejeme přidat do balíku.

Položky zboží, ke kterým chceme vytvořit balík, je nutné zařadit do spodní části formuláře. Zde je zobrazen celkový obsah vytvářeného balíku. Po zadání potřebného množství do sloupce "Množství D" se položka automaticky přesune do dolní části formuláře, tzn. do balíku. Druhým způsobem, jak položku zboží zařadit do balíku, je označit ji hvězdičkou a pomocí tlačítka Přidat do balíku ji zde přesunout. Do balíku není možné zařadit položky zboží různých zákazníků.

Po zařazení zboží do balíku je nutné ještě vyplnit některá pole v pravé dolní části formuláře. Pole Způsob dopravy a Způsob platby se vyplní automaticky vždy z dokladu první položky zařazené do balíku, a to v pořadí: pokud existuje pro položku faktura, tak z faktury, jinak ze zakázky.

Pokud uživatel zařadil položky zboží z dokladů do balíku a vyplnil potřebná pole, je možné zásilku vytvořit pomocí tlačítka Nová zásilka. Po stisknutí tohoto tlačítka se vždy vytvoří zásilka s balíkem, který obsahuje zboží vybrané ve spodní části formuláři. Vždy je ke konkrétnímu balíku vytvořen také dodací list.

Vytvářený balík je možné také připojit k již existující zásilce. Tuto zásilku je nutné vybrat do pole Aktuální zásilka. V tomto případě se zpřístupní tlačítko Přidat balík do zásilky. Po stisknutí tlačítka se balík přidá do vybrané existující zásilky a vytvoří se k němu dodací list.

Po vytvoření dokladů zůstanou pole v pravé části formuláře vyplněné, aby bylo možné pokračovat s vytvářením další zásilky.

Po vytvoření zásilky se číslo zásilky doplní do pole formuláře Aktuální zásilka. Tlačítkem Potvrdit zásilku lze zásilku ihned potvrdit. Je-li parametr "Print" = Ano, pak se aktuální zásilka připraví rovněž k tisku (viz popis parametru). Připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

Pravidla pro načítání adres do zásilky

Adresa se nejdříve hledá v zakázce, v adresách podle typu adresy v nastavení (pole Typ adresy, parametr "AddressType").

Nenajde-li se žádná adresa na zakázce, pak se načte základní adresa z odběratele zakázky.

Pozn.: Pokud je zvolen typ adresy "Ostatní", pak se adresa načítá rovnou z karty odběratele.

Pravidla pro načítání kontaktů

Email, telefon adresáta

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají v tomto pořadí:

Email, telefon odesílatele

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají z Pobočky (zadané v Knize zásilkových služeb) a to z typu elektronické adresy dle zadání v parametrech.

Book Contents

Book Index

Odesílání e-mailu ze svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM045

Soubor: ShipmentSendMail.pas

Popis skriptu: Tento skript umožňuje odesílání emailů ze svozu a vytvoření aktivit k těmto emailům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EAddrType - ' '

Parametr pro výběr typu elektronické adresy z partnera, na kterou budou emaily odeslány. Pokud v tomto parametru není zadaná žádná hodnota, doplní se email ze zásilky.

DocToActivity - 0

Parametr pro zadání čísla datového modulu dokladu, který se k vytvořené aktivitě připojí. Pokud parametr nastaven není, připojí se k aktivitě zásilka. Takto lze připojit k aktivitě Zásilku, Zakázku a Dodací list.

Pomocí tohoto skriptu je možné odeslat potvrzující emailovou zprávu na všechny emaily uvedené v zásilkách příslušného svozu. Ke každému emailu je možné vytvořit také aktivitu. Tento skript je spustitelný vždy nad konkrétním svozem a po jeho spuštění se zobrazí uživatelský formulář, kde jsou načteny všechny zásilky daného svozu. Všechny zásilky jsou implicitně označeny hvězdičkou. Pouze k označeným zásilkám budou následně vytvořeny a odeslány příslušné emaily.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu

U jednotlivých zásilek je ve sloupci Adresa uveden email ze zásilky, popřípadě email partnera (viz parametr "EAddrType"). Sloupec Adresa je editovatelný a lze zde emailové adresy ještě měnit. Lze zadat i více adres oddělených středníkem. Na adresy uvedené v tomto sloupci budou emailové zprávy odeslány.

Aktivity se k jednotlivým emailům (respektive k jednotlivým označeným zásilkám) vytvoří pouze pokud je aktivováno pole Vytvořit aktivitu. Aktivací této volby se zpřístupní zbývající pole pro definování aktivit. Hodnoty uvedené v těchto polích se poté doplní do vytvořených aktivit.

K odeslání emailů, případně vytvoření aktivit, slouží tlačítko Odeslat.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu - 1. strana

První strana formuláře slouží pro editaci nebo zadání textu emailu a k připojení přílohy. Text emailu, který se má automaticky doplňovat, je možné přednastavit v knize Služby zásilky. Na 1. straně konkrétní služby je možné v poli Obsah emailu navolit text, který se automaticky doplní do emailu odesílaného pomocí tohoto skriptu. Přednastavení textu emailu ve službě zásilky podporuje navíc zadávání programových polí K2, která se následně naplní hodnotou dle konkrétní zásilky (balíku) - podrobný popis v Uživatelské příručce v části Logistika / Obchodní zásilky / Služby zásilky..

Do spodní části první strany tohoto formuláře můžeme ve Změně pomocí klávesy Insert vkládat přílohy k emailům.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM048

Soubor: SearchPackage.pas

Popis skriptu: Skript pro vyhledávání balíků, respektive dodacích listů.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

SearchIn - 0

Místo vyhledávání kódů. 0 - v balících; 1 - v zásilkách; 2 - v balících i zásilkách.

SearchTypeLike - Ne

Ano - vyhledávání části kódu. Ne - vyhledávání celého kódu.

´ento skript je určen k vyhledávání balíků, nebo dodacích listů k balíkům podle jejich kódů. Skript je možné spustit buď v knize Balíky nebo v knize Dodací listy. Po spuštění se zobrazí formulář pro zadání kódu (celého nebo jeho části - viz parametr "SearchTypeLike"), dle kterého chceme balík vyhledat. Kód se hledá dle nastavení parametru "SearchIn" buď v balících nebo zásilkách a to v polích Kód 2 / 3 / 4. Výsledkem je filtr nalezených záznamů (balíků nebo dodacích listů).

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vyhledávání balíků

Book Contents

Book Index

Změna stavu balíku

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM049

Soubor: ChangeInPackage.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje měnit stavy balíků v knize Balíky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ShowForm - Ano

Ano - po spuštění skriptu se zobrazí formulář pro výběr požadovaného stavu balíku. Ne - formulář Stavy balíku se nezobrazí (změna se provede dle stavu nastaveného v parametru "StatusNumber").

StatusControl - Ano

Ano - skript při změně stavu balíku kontroluje logickou posloupnost stavu, tzn. neumožní změnit stav balíku na jakýkoliv stav, ale pouze na ten, který odpovídá logické posloupnosti.

StatusNumber - 8

Požadovaný stav balíku, který chceme ve vybraných balících nastavit.

Pomocí tohoto skriptu je možné měnit stavy balíků. Skript umožňuje zadávat pouze ty stavy, které nenastavuje systém při práci v modulu Zásilek automaticky. Skript spouštíme v knize Balíky nad záznamy označenými hvězdičkou. Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém je uveden seznam dostupných stavů balíků.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Stavy balíku

Změnu stavu je možné provést pouze u balíků, jejichž výchozí stav je "Odesláno" (to znamená, že balík je zařazen na dvakrát potvrzeném svozu). Dle nastavení parametru skriptu "StatusControl" je možné změnit stav balíku buď na jakýkoliv bez ohledu na posloupnost stavů, nebo naopak pouze na stav odpovídající průběhu stavů.

Podrobný popis stavů a obrázek posloupnosti je uveden v Uživatelské dokumentaci, v části Logistika, v kapitole Zásilky / Položky (2. strana).

Book Contents

Book Index

Exportní soubor České pošty typu N

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM050

Soubor: ParcelCPExportN.pas

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření textového souboru pro podání zásilek u České pošty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CashOnDeliveryServices - ' '

Parametr pro zadání služeb při zásilce na dobírku. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 34+41). Tyto služby se zapisují do datové věty zásilek na dobírku.

Email_send - Ne

Odeslání emailu s exportním souborem přepravci. Ano - po vytvoření exportního souboru a zavření protokolu o jeho vytvoření se zobrazí uživateli dotaz, zda si přeje odeslat soubor elektronickou poštou.

Email_Address - ' '

Emailová adresa příjemce.

Email_Subject - ' '

Předmět emailu. V implicitním nastavení se do předmětu zprávy doplní text "Datový soubor + název souboru". Pokud uvedeme v parametru vlastní text a přejeme si v něm také zobrazit název souboru, pak použijeme zástupné znaky "%s".

Email_Body - ' '

Text těla zprávy.

Email_CopyTo - ' '

Emailová adresa kopie zprávy.

Email_BCopyTo - ' '

Emailová adresa skryté kopie zprávy.

Email_EditMail - Ne

Ano - zpráva se neodešle ihned, ale zobrazí se pro možnost editace.

MultiPieceShipmentService - Ano

Služba vícekusové zásilky. Ano - vícekusovým zásilkám je v datové větě automaticky doplněna služba č. 70. Ne - Služba vícekusové zásilky se nenastavuje, každá zásilka je považována za samostatnou. Toto neplatí pro zásilky na dobírku - u těchto se služba nastavuje pro vícekusové zásilky automaticky.

Poznámka: Stejný parametr je také v sestavách štítků a je potřeba jej mít nastaven na stejnou hodnotu jako ve skriptu.

OutputPath - ' '

Parametr pro zadání cesty k úložišti výsledného textového souboru. Bez uvedení cesty vzniká soubor v uživatelském adresáři.

RequiredServices - ' '

Parametr pro zadání požadovaných služeb. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 54+62). Tyto služby se zapisují do datové věty pro všechny zásilky. Služba č. 70 (vícekusová zásilka) se u vícekusových zásilek implicitně plní automaticky. Dále se doplnění služby 70 řídí parametrem "MultiPieceShipmentService".

ShowLog - Ano

Ano - po vytvoření souboru je uživatel informován o jeho vytvoření a úspěšnosti odeslání. Ne - po vytvoření souboru se žádné hlášení ani protokol nezobrazí.

Česká pošta podporuje zpracování podkladů potřebných k podání obchodních zásilek v elektronické podobě. V současné době je možné data k podávaným zásilkám předat třemi typy datových souborů. Jedná se o soubory typu I, K, N. IS K2 podporuje export do datového souboru typu N, který umožňuje podání všech (i nejnovějších) produktů.

Tento skript se spouští v knize Svozy vždy nad konkrétním svozem a vytvoří soubor pro podání obchodních zásilek. Každé spuštění skriptu je zaznamenáno do hlavičky svozu do komentáře s detailem, kdy a jakým uživatelem byl skript spuštěn a popis stavu vytvoření datového souboru.

Takto vyexportovaný datový soubor je nutné předat na datovém médiu nejpozději s podávanými zásilkami.

Book Contents

Book Index

Výběr zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM053

Soubor: ShipmentSelection.pas

Popis skriptu: Skript pro vytvoření Výběru zásilek.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CodeField - 3

Parametr pro určení kódu zásilky, podle kterého budou zásilky vyhledány a zařazeny do výběru.

CommitString

Parametr pro řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k vytvoření výběru zásilek.

Tento skript slouží pro vytvoření Výběru z expedovaných zásilek. Funkce je spustitelná v knize Zásilky a po spuštění je zobrazen formulář, kde do pole Kód zadáváme kód zásilky, kterou chceme do výběru zařadit, a která je expedována. Zadávání kódů těchto zásilek je možné provádět ručně, případně pomocí čtečky kódů. Pomocí parametru CodeField určujeme dle jakého kódu (Kód zásilky 1 - Kód zásilky 4) budou zásilky vyhledány.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Výběr zásilek

Klávesou Enter zadaný kód potvrzujeme a zásilku tak přidáme na seznam pro výběr. Zařazené zásilky je možné z formuláře vymazat pomocí klávesy Delete. Po zadání všech potřebných kódů zásilek můžeme tlačítkem OK odsouhlasit seznam a vytvořit tak výběr, kde budou zařazeny všechny zásilky obsahující zadané kódy. Parametrem CommitString můžeme určit řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k odsouhlasení a vytvoření výběru zásilek. Pokud některý ze zadaných kódů není nalezen, skript zobrazí chybové hlášení.

Book Contents

Book Index

Výběr balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM054

Soubor: ParcelSelection.pas

Popis skriptu: Skript pro vytvoření Výběru balíků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CodeField - 3

Parametr pro určení kódu balíku, podle kterého budou balíky vyhledány a zařazeny do výběru.

CommitString

Parametr pro řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k vytvoření výběru balíků skriptem.

Tento skript slouží pro vytvoření Výběru z expedovaných balíků. Funkce je spustitelná v knize Balíky a po spuštění je zobrazen formulář, kde do pole Kód zadáváme kód balíku, který chceme do výběru zařadit, a který je expedován. Zadávání kódů těchto balíků je možné provádět ručně, případně pomocí čtečky kódů. Pomocí parametru CodeField určujeme dle jakého kódu (Kód balíku 1 - Kód balíku 4) budou balíky vyhledány.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Výběr balíků

Klávesou Enter zadaný kód potvrzujeme a balík tímto přidáme na seznam pro výběr. Zařazené balíky můžeme z formuláře vymazat pomocí klávesy Delete. Po zadání všech potřebných kódů balíků můžeme tlačítkem OK seznam odsouhlasit a vytvořit tak výběr, kde budou zařazeny všechny balíky obsahující zadané kódy. Parametrem CommitString můžeme určit řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k odsouhlasení a vytvoření výběru balíků. Pokud některý ze zadaných kódů není nalezen, skript zobrazí chybové hlášení.

Book Contents

Book Index

Přepravci - specifika nastavení

Některá nastavení či dokonce chování programu při tvorbě zásilek se liší v závislosti na jednotlivých přepravcích, pro něž zásilky připravujeme. Proto dále v jednotlivých kapitolách uvádíme či upozorňujeme na specifika či odlišnosti nastavení programu pro jednotlivké přepravce.

Book Contents

Book Index

In Time

Nastavení a chování modulu Zásilek pro přepravce In Time se liší od standardního nastavení a chování v těchto bodech:

Nastavení komunikace se serverem

Pomocí skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME (ParcelExportIntimeParams.pas) nastavíme parametry pro komunikaci se serverem společnosti In Time. Skriptem lze také pro jednotlivé knihy zásilek přednastavit plnění služeb do jednotlivých zásilek. Popis skriptu je uveden v kapitole Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME.

Služby zásilek

Pro společnost In Time nastavujeme pole Typ = "Zásilka". Rozsah číslování (pole Od - Do) nastavíme libovolně, avšak rozsah musí být dostatečný pro počet vystavených zásilek a balíků. Tento rozsah číslování není použit pro vygenerování hlavního kódu (hlavní identifikace) zásilky pro společnost In Time, ale pro interní číslování v rámci K2 (viz pole Kód zásilky / balíku 1).

Číslování zásilek

Přidělení identifikačního kódu In Time zásilce není v režii programu K2, nýbrž probíhá v aplikaci AZ u přepravce. Stejně jako v případě zásilek pro jiné přepravce, dojde k přidělení kódu při potvrzení zásilky - K2 v tento moment vygeneruje xml soubor s informacemi o zásilce a tento zašle na server přepravce. Server vygeneruje příslušný kód a vrátí jej programu K2. Zásilka je uložena do aplikace AZ (sekce "Moje zásilky", stav zásilky je "Odesláno" = "Ne") a zásilka je připravena k dalšímu zpracování. V případě problému v komunikaci se vrací příslušné chybové hlášení.

Kód zásilky 1: Interní pořadové číslo v rámci K2, je dáno z intervalu Od/Do definovaného ve Službách zásilek.

Kód zásilky 2: Hlavní identifikační kód zásilky, generuje se na straně přepravce; je dán identifikačním kódem klienta a pořadovým číslem z přiděleného intervalu.

Kód zásilky 3: Počet balíků, které byly na zásilce zpracovány při odesílání požadavku na vygenerování kódu, tyto balíky již tedy mají přidělený kód.

Kód zásilky 4: Nevyužívá se.

Kód balíku 1: Interní pořadové číslo v rámci K2, je dáno z intervalu Od/Do definovaného ve Službách zásilek.

Kód balíku 2: Hlavní identifikační kód balíku, generuje se na straně přepravce; je dán identifikačním kódem klienta + písmenem služby + pořadovým číslem z přiděleného intervalu a za hvězdičkou je uvedena informace o počtu a pořadí colli v rámci zásilky (příklad: 4V0S00000008*001003).

Kód balíku 3 a 4: Nevyužívá se.

Potvrzení / odpotvrzení zásilek

Potvrzení zásilky má stejný význam jako u zásilek pro ostatní přepravce - dochází k uzamčení dokladu a pro zásilku je vygenerován jedinečný kód. Tento však nevytváří program K2, nýbrž server přepravní společnosti (viz výše v části Číslování zásilek).

Odpotvrzení zásilky lze provést pouze tehdy, pokud je zásilka uložena v aplikaci AZ InTime a je ve stavu "Odesláno" = "Ne". V tomto stavu je vždy po potvrzení zásilky (poté co byl vygenerován kód zásilky). Provedené změny se však po znovupotvrzení již do záznamu v aplikaci "AZ InTime" nepromítnou!

Odeslání dat ze svozu

Zásilky v aplikaci "AZ InTime" je potřeba zařadit do dávek. Tímto jsou pro přepravce určeny k vyřízení. Dávky lze z nahraných zásilek tvořit přímo v aplikaci "AZ InTime", nebo v programu K2 pomocí skriptu Odeslání zásilek do IN TIME (ParcelExportInTimeCompleteArticle.pas), který spouštíme nad konkrétním svozem, do něhož jsou zásilky zařazeny. Skript zásilky v "AZ InTime" přesune do dávek (stav "Odesláno" = "Čeká", zásilky jsou v sekci "Moje dávky zásilek"). Po zařazení zásilek do dávek již nelze svoz v K2 odpotvrdit.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s In Time

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k uložení konfigurace pro komunikaci se serverem společnosti In Time. Parametry vyplňujeme ve vstupním formuláři. Skriptem lze také přednastavit plnění služeb pro zásilky.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME

Parametry skriptu:

URL adresa aplikace AZ InTime - ' '

Internetová adresa na aplikační server, který pomocí XML protokolu komunikuje s jádrem aplikace "Zásilky". Poskytne přepravce.

Uživatelské jméno pro přístup do AZ InTime - ' '

Přihlašovací jméno do aplikace AZ; přiděluje přepravce.

Heslo pro přístup do AZ InTime - ' '

Heslo přiděluje přepravce, klient si jej může později změnit.

Import se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky - Ne

Ano - import do AZ InTime se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky. Ne - import se provede pro každou jednotlivou zásilku.

Zadávat hmotnost zásilky - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se zobrazí formulář pro zadání / korekci hmotnosti zásilky. Hmotnost se uloží do balíku. Obsahuje-li zásilka více balíků, pak se zadaná hodnota podělí počtem balíků a tato průměrná hmotnost se uloží do každého balíku. Na základě hmotnosti se pak pro zásilku stanovuje InTime produkt (ten je zobrazen na štítcích a předán v datové větě).

Zadávat informace k doplňkovým službám - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se v případě, že zásilka má nastaveny doplňkové služby, které umožňují zadání doplňkové poznámky (textu), se zobrazí formulář pro zápis doplňkových informací k těmto službám. Informace se přidají do xml souboru odesílaného na server přepravce.

Pomocí tlačítka Služby lze přednastavit plnění služeb pro zásilky. Služby přednastavujeme pro jednotlivé Knihy zásilek. Uložením se v adresáři K2 (K2\SupportFiles\Parcel\Intime) vytvoří soubor "InTimeAdditionalServices.xml".

Book Contents

Book Index

Odeslání zásilek do IN TIME

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeCompleteArticle.pas

Popis skriptu: Skript se spouští nad svozem, a přesouvá zásilky svozu v aplikaci "AZ InTime" do dávek. Tímto jsou pro přepravce zásilky určeny k vyřízení. (Skript změní stav zásilky v aplikaci z "Odesláno" = "Ne" na "Odesláno" = "Čeká", zásilky jsou přesunuty ze sekce "Moje zásilky" do sekce "Moje dávky zásilek").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

DPD

Specifika a nutné nastavení pro společnost DPD.

Služby zásilek

Pro společnost DPD nastavujeme pole Typ = "Balík".

Konfigurace

Pro správný a úplný tisk informací o službách zásilky na štítku je nutné v konfiguraci dopravce DPD na záložce Druhy zásilek navést služby DPD. A to tak, jako jsou navedeny v DEMO mandantovi (texty a popisy zde uvedené se využívají následně na štítku). Tisková sestava štítku podporuje vždy jen služby, které jsou zadány v DEMO mandantovi.

Nastavení číslování zásilek

Číslo zásilky je 14-ti místné + kontrolní číslice: DDDD x y LLLLLLLL p.

Přepravce by měl přidělit klientovi 10 místné číslo tvořené v příkladu znaky "x y LLLLLLLL". Pokud však přepravce předá klientovi celé 14-ti místné číslo, pak je potřeba první 4 čísla pro zadávání číselné řady do K2 ignorovat. (První čtyři písmena DDDD jsou číselné označení svozového depa. Toto si K2 zjišťuje dle adresy sama, nikam se nezadává.) Mezi prefix a rozsah číslování ve Službě zásilek tedy rozdělíme zbylé 10-ti místné číslo.

Book Contents

Book Index

Česká pošta
Označení zásilek dle časových pásem (A, B)

Nastavení v K2:

Podle zvoleného druhu dochází k následnému označení štítku:

Do datového souboru (vytvořeného skriptem Exportní soubor České pošty typ N ("ParcelCPExportN.pas") se výsledná služba zapisuje automaticky.

Book Contents

Book Index

Přepravci - implementace

Book Contents

Book Index

Obecná implementace zásilkových služeb

Struktura knih

Obecné kroky implementace přepravců:

Smlouva – dohoda s přepravcem

Nastavení dat v K2


Verifikační proces

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb).

Práce se zásilkami

1. Tvorba zásilek

2. Potvrzení zásilek

3. Tisk štítků

4. Zařazení zásilek do Svozů a odeslání dat přepravci, případně objednání svozu

Podpora doplňkových služeb

Služby jednotlivých přepravních společností platné pro konkrétní zásilky lze ukládat do XML pole v hlavičce zásilek. A to pomocí speciálních skriptů nebo uživatelsky pomocí kláves Ctrl+F7 nad 1. stranou zásilky ve stavu Změna.

Přehled služeb zásilky lze uživatelsky zobrazit na formuláři vyvolaném klávesami Ctrl+F7 na stranou 0 nebo stranou 1 v Prohlížení.

Podpora pro služby v prodeji není – to znamená zakázka (např. z eshopu) nemá v sobě informaci o službách, které se k ní vztahují. Služby lze standardem doplňovat až po vzniku zásilky.

V současných verzích jsou ve standardu podporovány služby pro Geis parcel, Geis cargo, In Time.

Řešení pro službu COD - Dobírka je univerzální pro všechny přepravní společnosti. Tato služba je řešena volbou Dobírka v hlavičce zásilky – přednastaví se automaticky na základě volby Dobírka v záznamu Způsobu platby.

Book Contents

Book Index

Implementace DPD (přes API)

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Zkratka

Název

Popis

101

D

 

109

D-COD

Dobirka / C.O.D.

113

D–SWAP

Výměna / swap

155

PM2

DPD 18:00 / DPD GUARANTEE

161

PM2-COD

DPD 18:00 dobirka / DPD GUARANTEE C.O.D.

164

PM2–SWAP

DPD 18:00 výměna / swap

179

AM1

DPD 10:00

191

AM1-COD

DPD 10:00 dobirka / C.O.D.

197

AM1–SWAP

DPD 10:00 výměna / swap

225

AM2

DPD 12:00

237

AM2-COD

DPD 12:00 dobirka / C.O.D.

243

AM2–SWAP

DPD 12:00 výměna / swap

302

IE2

DPD EXPRESS

327

D-B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C

329

D-B2C-COD

PRIVATE ADDRESS / B2C - C.O.D.

337

D–B2C–PSD

DPD PARCEL SHOP

341

D–B2C–COD–PSD

DPD PARCEL SHOP dobírka / COD

365

D–TYRE

PNEU

367

D–TYRE–COD

PNEU dobírka / COD

827

D–SWAP–B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C výměna / swap

835

D–SWAP–COD–B2C

PRIVATE ADDRESS dobírka výměna / swap COD

839

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

841

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

Pole Typ nastavíme pro společnost DPD na "Balík". Rozsah číslování (pole Od - Do) nastavíme libovolně, avšak rozsah musí být dostatečný pro počet vystavených zásilek a balíků. Tento rozsah číslování je použit pouze pro interní číslování v rámci K2. Hlavní kód balíků se generuje serverem společnosti DPD.

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace DPD

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Zkratka

Název

Popis

101

D

 

109

D-COD

Dobirka / C.O.D.

113

D–SWAP

Výměna / swap

155

PM2

DPD 18:00 / DPD GUARANTEE

161

PM2-COD

DPD 18:00 dobirka / DPD GUARANTEE C.O.D.

164

PM2–SWAP

DPD 18:00 výměna / swap

179

AM1

DPD 10:00

191

AM1-COD

DPD 10:00 dobirka / C.O.D.

197

AM1–SWAP

DPD 10:00 výměna / swap

225

AM2

DPD 12:00

237

AM2-COD

DPD 12:00 dobirka / C.O.D.

243

AM2–SWAP

DPD 12:00 výměna / swap

302

IE2

DPD EXPRESS

327

D-B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C

329

D-B2C-COD

PRIVATE ADDRESS / B2C - C.O.D.

337

D–B2C–PSD

DPD PARCEL SHOP

341

D–B2C–COD–PSD

DPD PARCEL SHOP dobírka / COD

365

D–TYRE

PNEU

367

D–TYRE–COD

PNEU dobírka / COD

827

D–SWAP–B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C výměna / swap

835

D–SWAP–COD–B2C

PRIVATE ADDRESS dobírka výměna / swap COD

839

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

841

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

Pole Typ nastavíme pro společnost DPD na "Balík". Do pole Prefix zadáme první čtyři čísla z přiděleného číslovacího intervalu - tyto představují přidělené svozové depo. Přidělený interval bez těchto prvních čtyř číslic pak zadáme do polí Od - Do.

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace Balíkobot
Proč jsme se rozhodli funkcionalitu řešit?

Díky implementaci služby Balíkobot získá zákazník možnost zasílat své zásilky přes veškeré dopravce, které tato služba podporuje (aktuálně je to 18 dopravců a celkem více než 150 jejich služeb). Výhodou tohoto řešení je to, že komunikace probíhá pouze s touto službou jednotně pro všechna rozhraní. Nicméně smlouvy s dopravci jsou stále na úrovni zákazník - dopravce a je tedy možno uplatňovat sjednané podmínky.

Jak to bude fungovat?

Zákazník musí mít zřízen účet u služby Balíkobot. V klientské zóně si následně zaregistruje všechny dopravce, které chce používat a případně provede nastavení dalších potřebných údajů. V K2 následně existuje nová přepravní služba typu Balíkobot, která komunikuje s touto službou a stará se o zaregistrování zásilky a stahování štítků. K2 komunikuje se službou Balíkobot pomocí jednotného API rozhraní a autentizuje se přiděleným API klíčem. Pro identifikaci, zda daná zakázka má být odbavena tímto řešením poslouží údaje Způsob dopravy a Způsob odběru. Při potvrzení dané zásilky dojde ke komunikaci s API Balíkobot. Skript z K2 odesílá interní číslo zásilky a API vrací po úspěšném zaregistrování zásilky službou své interní číslo, označení zásilky dopravce (například pro Track & Trace) a odkaz se štítkem.

Obecné kroky implementace služby Balíkobot v K2

Potvrzení zásilek a tisk štítků

Zařazení zásilek do Svozů a objednání svozu

pic_4737

Obr.1: Způsoby odběru s identifikátorem služby v poli Dlouhý popis

pic_4738

Obr.2: Nastavení číslování pro Zásilkovnu v Konfiguraci zásilek

pic_4739

Obr.3: Skript pro nastavení jednotlivých dopravců

Pomocné skripty pro Balikobot

Book Contents

Book Index

Implementace PPL Sprint

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace PPL Parcel

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace Geis Cargo

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Pobočky

Kniha Pobočky slouží pro evidování vlastních poboček nebo také k evidování odběrných míst přepravců zásilkových služeb. Každý záznam pobočky musí být přiřazen k vybranému Partnerovi.

pic_4281

Obr.: Pobočky - Seznam

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_4282

Obr. Pobočky - Základní údaje

Popis polí:

Partner

Partner kterému pobočka (odběrné místo) patří

Sklad

Sklad pobočky

Zkratka

Unikátní zkratka pobočky

Název, Popis, Dlouhý popis

Doplňující identifikace záznamu

Adresa

Adresa pobočky

Region

Region pobočky

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pobočky

Heureka ID

 

Datum importu

Datum importu záznamu do programu K2

Kontaktní informace

Možnost definovat až čtyři záznamy kontaktních údajů

Book Contents

Book Index

Otevírací doba

Na této záložce lze nadefinovat otevírací dobu pobočky / odběrného místa. Vždy zadáváme den v týdnu a čas od / do. Záznamy lze vkládat a editovat pouze pomocí řádkové editace.

Book Contents

Book Index

Doprava

Modul Doprava slouží k evidenci jednotlivých motorových vozidel a jejich provozu. Obsahuje veškeré potřebné údaje k zabezpečení plynulého provozu.

Ve stromovém menu je modul Doprava zařazen v části Logistika.

Obr.: Stromové menu modulu Logistika, část Doprava

Book Contents

Book Index

Knihy JCD a dopravy

Knihách JCD a dopravy se nastavuje evidence jednotlivých knih pro následující doklady: Doklady JCD a Stazky včetně jejich vzorů. Knihy umožňují ještě podrobnější dělení prostřednictvím období.

Book Contents

Book Index

Položky (3. strana)

Na 3. straně definujeme číslování dokladů spadajících pod Knihy JCD a dopravy.

pic_4539

Obr.: Knihy JCD a dopravy - 3. strana

Aktuální číslo daného dokladu odpovídá poslednímu zadanému dokladu v dané knize navýšenému o hodnotu 50. Čísla jsou předvytvořená kvůli urychlení vytváření dokladů. Pro zobrazení aktuálního čísla v poli Aktuální je vždy nutné stisknout tlačítko 'M'.

pic_4540

Obr.: Knihy JCD a dopravy - 3. strana - změna číslování dokladů

Book Contents

Book Index

Vozidla

Kniha Vozidla poskytuje všechny potřebné údaje o vlastních vozidlech firmy, o vozidlech pronajímaných a o vozidlech zaměstnanců, které se používají pro služební cesty. Je to vlastně kartotéka zjednodušených technických průkazů vozidel.

pic_123_UI.png

Obr.: Kniha Vozidla

Při zakládání karty nového vozidla (klávesou Ins nebo F6 v knize) IS K2 automaticky přidělí tomuto záznamu pořadové číslo, kterým je každé vozidlo jednoznačně identifikováno v celém systému K2. To znamená, že změna libovolného údaje v kartě neporuší spojení mezi touto kartou a vystavenými doklady. Výmaz karty z knihy Vozidla není možný, záznamy lze pouze zneplatnit (F8).

Upozornění: Při provádění oprav v kartách jednotlivých vozidel je třeba dbát na to, aby opravami nebyla zpochybněna identita vozidla. Z tohoto hlediska nedoporučujeme např. přepisování karty vozidla na jiné.

Book Contents

Book Index

Karta Vozidla

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně karty Vozidla se uvádí základní údaje.

pic_6573

Obr.: Vozidla - 1. strana

Popis polí:

Zkratka 1

Povinný údaj každé karty. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou. Podle Zkratky 1 je možné vyhledávání záznamů v knize. Nejvhodnější zkratkou se jeví SPZ (nyní Registrační značka) jednotlivých vozidel.

Zkratka 2

Nepovinný údaj. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou.

Popis

Tovární značka včetně jeho číselného označení.

Skupina

Označení skupiny, do níž vozidlo náleží, podle zvolených kritérií, např. na skupiny "Tahače", "Valníky", "Cisterny" apod. Důležité pro třídění (rychlý filtr).

Stav

Stav

Tovární značka

Plný název vozidla od výrobce (včetně číselného označení).

Typ

Označení typu vozidla (dodávka, cisterna, sedan, combi apod.).

Druh karoserie

Označení druhu karoserie (skříňová, dvoukomorová cisterna, 5-ti dveřový apod.).

Číslo

Automaticky přiřazené číslo záznamu v knize.

SPZ

Registrační značka (SPZ) pro jednotlivá vozidla. Unikátní zápis.

VIN

Identifikační číslo vozu

Poč. stav tachometru

Stav tachometru při zápisu vozidla do majetku společnosti.

Aktuál. stav tachometru

Aktuální stav tachometru daného vozidla.

Datum výroby

Údaj z technického průkazu vozidla.

Datum první registrace

Údaj z technického průkazu vozidla.

Datum zařazení

Datum skutečného zařazení do provozu.

Datum vyřazení

Datum skutečného vyřazení z provozu.

Číslo velkého TP

Číslo velkého technického průkazu

Číslo malého TP

Číslo malého technického průkazu

Konec platnosti TP

Datum konce platnosti technické prohlídky.

Silniční daň

Sazba silniční daně. Doplní se z číselníku Silniční daň (podle cm3 nebo podle počtu náprav a jejich zatížení).

Palivo

Údaj o palivě z technického průkazu vozidla o požadovaném palivu vozidla.

Obsah motoru

Údaj z technického průkazu vozidla o objemu motoru vozidla.

Průměrná spotřeba

Výchozí údaj z technického průkazu vozidla. Základ pro výpočet normované spotřeby vozidla upravován hodnotou, zadanou v poli Koeficient spotřeby a údajem ze 4. strany karty vozidla v závislosti na terénu, resp. ročním období jednotlivých výkonů.

Koeficient spotřeby

Upravuje průměrnou spotřebu vycházející z technického průkazu při výpočtu normované spotřeby vzhledem k technickému stavu vozidla (v záběhu, opotřebené).

Šířka skříně

Údaje o šířce ložné plochy se doplní z technického průkazu vozidla.

Délka skříně

Údaje o délce ložné plochy se doplní z technického průkazu vozidla.

Objem (m3)

Údaj z technického průkazu vozidla.

Nosnost (kg)

Maximální přípustné zatížení v sumě na všechny nápravy. Údaj z technického průkazu.

Počet náprav

Údaj se doplní z technického průkazu vozidla.

 

 

Druh vozidla

Doplní se z číselníku Druh vozidla, ve kterém si na 1. straně označíme patřičná kritéria. Zkratka druhu vozidla musí odpovídat kódu pro přiznání k silniční dani ("5" = nákladní, "2" = tahač, "1" = osobní apod.)

Osob maximálně

Maximální obsazení vozidla (maximálně do výše počtu osob uvedených v technickém průkazu).

Osádka

Karta vozidla může mít zadány až čtyři členy osádky včetně jejich pracovního zařazení. Tyto údaje se nastavují aktuálně podle posledního záznamu o provozu a výkonu vozidla.

Kódy

Analytické osy K2

Středisko

Označení střediska, do kterého je vozidlo zařazeno.

Kód zakázky

Výběr z číselníku Kódy zakázek.

Kód 1 a 2

Výběr z číselníků Kódů

Referent

Výběr z Referentů

Prostředek

Odkaz do číselníku Prostředek.

Kód zboží

Odkaz na číselník Kód zboží

Přípojná vozidla

Vozidlo na kartě může mít k sobě navázané tři další karty vozidel, které se vždy při zadávání nového Záznamu o provozu předvyplní (pokud mají ve skupině uvedeno, že mohou být přípojnými vozidly). Tyto údaje se nastavují aktuálně podle posledního záznamu o provozu a výkonu vozidla.

Měrné jednotky

Měrné jednotky

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Book Contents

Book Index

Sazby/Spotřeba (2. strana) - VOZIDLA

Na 2. straně karty Vozidla se zadávají fakturační sazby činností spojených s vozidlem a ve spodním gridu (tabulce) dále koeficienty spotřeby paliva v závislosti na terénu a ročním období. Klávesou Ins se vyvolá formulář Položka záznamu sazby/Položka záznamu spotřeby, ve kterém se uvedou skutečnosti. Stejný formulář lze vyvolat stisknutím klávesy Enter na položce.

pic_6789

Obr.: Vozidla - 2. strana

Popis sloupců Sazby:

Typ

Z číselníku vybereme, o jakou činnost se jedná (jízda, nakládka, čekání apod.).

Nak

Způsob provedení nakládky (ruční nakládka, nakládka strojová apod.).

Vyk

Způsob provedení vykládky (ruční vykládka, vykládka strojová apod.).

Rovnice

Stanovení dalšího kritéria pro výpočet fakturace daného vozu (závislost na čase, na terénu apod.).

Zboží

Pro vložení údaje se otevře kniha Zboží, z níž vybereme položku, která se týká výpočtu fakturace (vykládka ruční, nakládka strojová apod.).

Popis

Pole Popis představuje možnost bližšího komentáře k vybrané položce Zboží.

Popis polí Spotřeby:

Typ terénu

Vybereme typ terénu, ve kterém se může uskutečnit jízda.

Normovaná spotřeba

Zvolíme koeficient pro úpravu spotřeby motorového vozidla v závislosti na hustotě provozu, počasí apod.

Popis

Bližší popis k poli Normovaná spotřeba.

Book Contents

Book Index

Kalendář (3. strana) - VOZIDLA

Kalendář umožňuje zobrazovat Plánované rozvozy a Rozvozy.

pic_6790

Obr.: Kalendář Vozidla

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na tuto záložku je možné stejně jako v jiných modulech programu K2 přiřazovat dokumenty a doklady (bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad vozidly

Book Contents

Book Index

Seznam vozidel

Číslo procesu: DOP005

Ident. č. sestavy: SDOP002

Soubor: VOZ_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam vozidel.

Adresa ve stromu: [Doprava] [Základní data]

Parametry sestavy:

OnlyInService - Ne

Ano - zobrazí jen nevyřazená vozidla.

OnlyOutOfService - Ne

Ano - zobrazí jen vyřazená vozidla (včetně data vyřazení).

Book Contents

Book Index

Přehled vozidel

Číslo procesu: DOP005

Ident. č. sestavy: SDOP003

Soubor: VOZ_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis vozidel s vybranými údaji.

Adresa ve stromu: [Doprava] [Základní data]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam vozidel.

Book Contents

Book Index

Číselníky pro silniční daň

Book Contents

Book Index

Sazby silniční daně

Seznam sazeb podle zákona o silniční dani.

pic_2657

Obr.: Číselník Sazby silniční daně

pic_2687

Obr.: Číselník Sazby silniční daně - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka sazby silniční daně.

Sazba

Roční nebo denní sazba daně v Kč.

Denní sazba

Pokud je zatrženo, vozidlo s touto sazbou se v přiznání k silniční dani zpracuje jako osobní vozidlo zaměstnance použité pro služební cestu s denní sazbou.

Popis

Libovolný popis.

Book Contents

Book Index

Záznamy pro silniční daň

Kniha Záznamy pro silniční daň slouží pro evidenci počtu dní, za které zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za použití osobního auta. Z těchto záznamů se pak vypočte silniční daň za vozidla, u kterých se uplatňuje denní sazba.

pic_2660

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň

pic_2661

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň - 1. strana

Popis polí:

Číslo

Interní číslo záznamu (nelze editovat).

Vozidlo

Osobní vozidlo zaměstnance - výběr z číselníku Vozidla.

Zaměstnanec

Zaměstnanec - výběr z číselníku Referenti.

Datum

Datum služební cesty.

Počet dní

Počet dní služební cesty, kdy bylo auto použito.

Pokud služební cesta trvala více dní a dny spadají do více částí zdaňovacího období, je třeba vytvořit více záznamů pro silniční daň.

Příklad: Zaměstnanec Martin Janeček byl ve dnech 28.6. - 3.7.2012 na služební cestě svým osobním autem 4T3 8752. Auto použil ve dnech 28.6., 29.6. a 3.7.2012.

V knize Záznamy pro silniční daň vytvoříme 2 záznamy, jeden pro použití auta v červnu, druhý pro použití auta v červenci.

Do prvního záznamu zadáme:

Druhý záznam vytvoříme kopií prvního záznamu (F6) a zadáme:

Oba záznamy potvrdíme.

Book Contents

Book Index

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy slouží k evidenci a vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest.

Book Contents

Book Index

Číselníky pro cestovní příkazy

Před zahájením práce s cestovními příkazy je třeba vytvořit karty Vozidel a nastavit následující číselníky.

Book Contents

Book Index

Zákonné kapesné

V tomto číselníku evidujeme maximální procento zákonného kapesného, které lze poskytnout na služební cestě v zahraničí.

pic_4018

Obr.: Číselník Zákonné kapesné

pic_4019

Obr.: Zákonné kapesné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí procento kapesného.

Kapesné

Maximální procento zákonného kapesného.

Book Contents

Book Index

Tuzemské stravné

V tomto číselníku evidujeme sazby stravného při pobytu na pracovní cestě v tuzemsku.

Obr.: Číselník Tuzemské stravné

pic_4016

Obr.: Tuzemské stravné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí sazba stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí sazba stravného.

Sazba

Sazba tuzemského stravného.

Book Contents

Book Index

Zahraniční stravné

V tomto číselníku evidujeme sazby stravného při pobytu na pracovní cestě v zahraničí.

Obr.: Číselník Zahraniční stravné

pic_4017

Obr.: Zahraniční stravné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí sazba stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí sazba stravného.

Stát

Stát, pro který je sazba platná.

Sazba

Sazba zahraničního stravného a měna.

Kapesné

Procento kapesného, které bude na cestovním příkaze přičteno ke stravnému.

Platnost od hod. - tuzemsko

Pokud zaměstnanci v daný den vzniká také nárok na tuzemské stravné, nemá nárok na zahraniční stravné podle počtu hodin uvedených v poli Platnost od hodiny, ale podle počtu hodin uvedených v tomto poli.

Book Contents

Book Index

Krácení tuzemského stravného

V tomto číselníku evidujeme procento krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě v tuzemsku.

pic_4024

Obr.: Číselník Krácení tuzemského stravného

pic_4025

Obr.: Krácení tuzemského stravného - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí krácení stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí krácení stravného.

Krátit za každé bezplatné jídlo

Procento krácení stravného za každé bezplatné jídlo.

Book Contents

Book Index

Krácení zahraničního stravného

V tomto číselníku evidujeme procento krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě v zahraničí.

pic_4026

Obr.: Číselník Krácení zahraničního stravného

Book Contents

Book Index

Ceny PHM - tuzemsko

Číselník slouží k evidenci cen za pohonné hmoty platné v daném období na domácím trhu. Platnost Od a Ceny jednotlivých pohonných hmot se zadávají na 1. straně.

Obr.: Číselník Ceny PHM - tuzemsko

pic_4038

Obr.: Ceny PHM - tuzemsko - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého cena platí.

Typ PHM

Typ pohonných hmot.

Cena PHM

Cena PHM za litr.

Book Contents

Book Index

Sazebník za km jízdy

V číselníku se eviduje základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel.

pic_4039

Obr.: Číselník Sazebník za km jízdy

pic_4040

Obr.: Sazebník za km jízdy - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého sazba platí.

Sazba

Sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel v Kč.

Book Contents

Book Index

Kurzovní lístek - zaokrouhlování částky

V Kurzovní lístku v části Zaokrouhlování lze na jednotlivých měnách nastavit zaokrouhlení částky Doplatit na cestovním příkaze.

pic_4041

Obr.: Číselník Kurzovní lístek - nastavení zaokrouhlení částky Doplatit na celé Kč

Book Contents

Book Index

Karty - jízdné a místní přeprava

Číselník Karty - jízdné a místní přeprava je určen k předdefinování často používaných položek Jízdné a místní přeprava na cestovním příkaze. Údaje z karty se kopírují do položky.

pic_4020

Obr.: Číselník Karty - jízdné a místní přeprava

pic_4021

Obr.: Karty - jízdné a místní přeprava - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Karty - nocležné

Číselník Karty - nocležné je určen k předdefinování často používaných položek Nocležné na cestovním příkaze.

pic_4022

Obr.: Číselník Karty - nocležné

Book Contents

Book Index

Karty - nutné vedlejší výdaje

Číselník Karty - nutné vedlejší výdaje je určen k předdefinování často používaných položek Nutné vedlejší výdaje na cestovním příkaze.

pic_4023

Obr.: Číselník Karty - nutné vedlejší výdaje

Book Contents

Book Index

Inicializace číselníků cestovních příkazů

Číslo procesu: DOP006

Id. číslo skriptu: FDOP005

Soubor: TravelOrder_Init.PAS

Popis skriptu: Skript importuje z csv souborů záznamy dle platné legislativy do číselníků Zákonné kapesné, Tuzemské stravné, Zahraniční stravné, Krácení tuzemského stravného, Krácení zahraničního stravného, Ceny PHM - tuzemsko a Sazebník za km jízdy. Pokud jsou v číselnících hodnoty k danému datu zadané, import neproběhne.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Interactive - Ano

Ano - po ukončení importu se zobrazí hlášení.

Book Contents

Book Index

Knihy cestovních příkazů

Cestovní příkazy se evidují v Knihách cestovních příkazů.

pic_4044

Obr.: Kniha Knihy cestovních příkazů

Popis práce s knihami a princip nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Výchozí nastavení

pic_4045

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů

Popis polí:

Do počátku a konce cesty vložit Místo vlastní firmy

Pokud je zapnuto, při vytvoření nového cestovního příkazu se do Počátku cesty vloží Místo z adresy vlastní firmy.

Povolit ruční krácení stravného

Pokud je zapnuto, na položkách Stravné lze editovat pole Krátit.

Typ dokladu pro vyúčtování

Výběr z číselníku s hodnotami "Pokladní doklad" a "Interní doklad". Při vyúčtování cestovního příkazu se nastaví zúčtování vybraným typem dokladu.

Typ daně pro vyúčtování položek bez DPH

Typ daně, který se při zúčtování pokladními / interními doklady dosadí do položek bez sazby DPH.

Sazba DPH pro vyúčtování položek bez DPH

Sazba DPH, která se při zúčtování pokladními / interními doklady dosadí do položek bez sazby DPH.

Pokud jsme v poli Typ dokladu pro vyúčtování vybrali "Pokladní doklad":

pic_4046

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Vyúčtování pokladními doklady

pic_4047

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Karty pokladních dokladů

Pokud jsme v poli Typ dokladu pro vyúčtování vybrali "Interní doklad":

pic_4048

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Vyúčtování interními doklady

Book Contents

Book Index

Kniha Cestovní příkazy

Cestovní příkazy se spouští ze stromového menu Logistika - Doprava - Cestovní příkazy.

pic_4050

Obr.: Kniha Cestovní příkazy

Book Contents

Book Index

Doklad Cestovní příkaz

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana cestovního příkazu slouží k evidenci základních údajů o pracovní cestě.

pic_4051

Obr.: Cestovní příkaz - Základní údaje

Popis polí:

Doklad

Kniha, období a číslo cestovního příkazu.

Zaměstnanec

Zaměstnanec, jehož pracovní cesta se eviduje (výběr z číselníku Referenti).

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladů dle vybraného stavu.

Stát jednání

Stát jednání.

Místo jednání

Místo jednání.

Účel cesty

Účel cesty (lze editovat nebo vybrat z číselníku).

Počet přiložených dokladů

Počet dokladů, přiložených k vyúčtování.

Dopravní prostředek

Určený druh dopravního prostředku - výběr z číselníku.

Vozidlo

Výběr z číselníku Vozidla.

Předpokládané výdaje

Předpokládané výdaje v měně mandanta.

Stravování poskytnuto bezplatně

Pokud je zatrženo, na položkách Stravné jsou částky kráceny dle nastavení v číselnících Krácení tuzemského stravného, resp. Krácení zahraničního stravného.

Počátek cesty

Stát, místo, datum a čas počátku pracovní cesty.

Konec cesty

Stát, místo a datum konce pracovní cesty.

K cestovním příkazům je umožněno připojovat komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře.

Na záložce Přílohy jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Na záložce Základní údaje jsou tlačítka Spolucestující a Kódy.

Book Contents

Book Index

Spolucestující

V názvu tlačítka Spolucestující se v závorce zobrazuje počet zadaných spolucestujících.

Po stisknutí tlačítka lze pomocí klávesy Insert zadat další účastníky pracovní cesty.

pic_4070

Obr.: Cestovní příkazy - Základní údaje - Spolucestující

Book Contents

Book Index

Osy

V názvu tlačítka Kódy se v závorce zobrazuje zkratka střediska.

Po stisknutí tlačítka lze zadat Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Zákazník a Pár. symbol. Tyto kódy se při vyúčtování cestovního příkazu přenesou do pokladního / interního dokladu.

Při zadání Zaměstnance v hlavičce dokladu se automaticky aktualizují pole Středisko a Referent.

pic_4069

Obr.: Cestovní příkazy - Základní údaje - Kódy

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

V Položkách cestovního příkazu jsou na záložkách Etapy, PHM, Jízdné a místní přeprava, Stravné, Nocležné, Nutné vedl. výdaje, Zálohy a Směny zobrazeny podrobné informace o pracovní cestě.

pic_4052

Obr.: Cestovní příkaz - Položky

Na všech položkách s výjimkou Etap a Směny lze po stisknutí tlačítka Kódy zadat Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Zákazník a Pár. symbol. Tyto kódy se při vyúčtování cestovního příkazu přenesou do pokladního / interního dokladu (kódy zadané na položkách mají přednost před kódy zadanými v hlavičce cestovního příkazu).

Book Contents

Book Index

Etapy

Na záložce Etapy zadáváme etapy pracovní cesty.

pic_4061

Obr.: Cestovní příkaz - položka Etapy

Popis polí:

Odjezd

Místo, datum a čas počátku etapy.

Příjezd

Místo, datum a čas konce etapy.

Dopravní prostředek

Druh dopravního prostředku, kterým byla etapa uskutečněna.

Ujeto km

Počet ujetých km - lze editovat pouze v případě, že Dopravní prostředek = "AUV" (auto vlastní).

Počátek prac. výkonu

Čas zahájení pracovního výkonu.

Konec prac. výkonu

Čas ukončení pracovního výkonu.

Země

Země, v rámci které se etapa uskutečnila (dle vybrané Země se vypočte stravné).

Book Contents

Book Index

PHM

Na záložce PHM se automaticky vytvoří položky v případě, že na některé z etap je zadán Dopravní prostředek "AUV" a Ujeto km.

pic_4053

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - PHM

pic_4062

Obr.: Cestovní příkaz - položka PHM

Popis polí:

Ujeto km

Počet km ujetých soukromým vozidlem na pracovní cestě.

Sazba

Sazba základní náhrady za používání osobních motorových vozidel (načte se z číselníku Sazebník za km jízdy).

Dopravní prostředek

Druh dopravního prostředku, kterým byla etapa uskutečněna.

Doklad o nákupu PHM

Pole zatrhneme v případě, že uvádíme skutečnou cenu pohonných hmot.

Cena / litr

Zobrazí se průměrná cena pohonných hmot (načte se z číselníku Ceny PHM - tuzemsko pro příslušný typ PHM, zadaný na kartě Vozidla, uvedeného v cestovním příkaze). Pokud je zatrženo pole Doklad o nákupu PHM, pole Cena / litr lze editovat.

Měna

Měna, ve které je uvedena Cena / litr. Pokud je zatrženo pole Doklad o nákupu PHM, pole Měna lze editovat.

Prům. spotřeba

Průměrná spotřeba (načte se z karty Vozidla).

Částka za km

Celková základní náhrada za používání osobních motorových vozidel. Pole nelze editovat.

Spotřeba

Celková spotřeba pohonných hmot. Pole nelze editovat.

Částka za PHM

Celková částka za spotřebu pohonných hmot. Pole nelze editovat.

Částka celkem

Celková částka za základní náhradu za vozidlo a spotřebu pohonných hmot. Pokud je v poli Měna zadána cizí měna, pole Částka celkem se nezobrazuje. Pole nelze editovat.

Ruční změna

Pokud je pole zatrženo, položka byla změněna ručně. Pole nelze editovat.

Book Contents

Book Index

Jízdné a místní přeprava

pic_4054

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Jízdné a místní přeprava

pic_4063

Obr.: Cestovní příkaz - položka Jízdné a místní přeprava

Popis polí:

Datum

Datum

Popis

Popis položky (lze editovat nebo vybrat z číselníku Karty - jízdné a místní přeprava).

Částka celkem

Celková částka položky.

Měna

Měna, ve které jsou uvedeny částky.

Částka netto

Netto částka položky, Pole nelze editovat.

Sazba DPH

Sazba DPH.

DPH

Částka DPH.

Book Contents

Book Index

Stravné

Na záložce Stravné se automaticky vypočte nárok na stravné na základě etap cestovního příkazu. Položky stravného nelze přidávat ručně.

pic_4056

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Stravné

pic_4064

Obr.: Cestovní příkaz - položka Stravné

Popis polí:

Datum

Datum, za které je stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Stát

Stát, podle jehož sazeb bylo stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Skutečné hodiny

Počet hodin, strávených v uvedený den na pracovní cestě v uvedeném státě. Pole nelze editovat.

Nárok. hodiny

Počet hodin, za které je stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Stravné

Částka stravného, vypočtená na základě nárokovaných hodin a sazeb stravného pro příslušný stát. Pole nelze editovat.

Snídaně, Oběd, Večeře

Zatrhne se v případě, že jídlo bylo poskytnuto bezplatně.

Krátit

Procento krácení stravného se vypočte automaticky podle nastavení zatrhávacích polí Snídaně, Oběd a Večeře (dle nastavení procenta v číselníku Krácení tuzemského stravného, resp. Krácení zahraničního stravného). Pole lze editovat v případě, že v Knize cestovních příkazů je zapnuto Povolit ruční krácení stravného.

Upravené stravné

Částka stravného po krácení. Pole nelze editovat.

Kapesné

Pole lze editovat jen v případě zahraničního stravného. Částka kapesného se vypočte automaticky dle procenta kapesného, nastaveného v číselníku Zahraniční stravné.

Ruční změna

Pokud je pole zatrženo, položka byla změněna ručně. Pole nelze editovat.

Book Contents

Book Index

Nocležné

pic_4057

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Nocležné

pic_4065

Obr.: Cestovní příkaz - položka Nocležné

Popis polí viz kap. Jízdné a místní přeprava.

Book Contents

Book Index

Nutné vedlejší výdaje

pic_4058

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Nutné vedlejší výdaje

pic_4066

Obr.: Cestovní příkaz - položka Nutné vedlejší výdaje

Popis polí viz kap. Jízdné a místní přeprava.

Book Contents

Book Index

Zálohy

Na záložce Zálohy evidujeme zálohy, poskytnuté zaměstnanci na pracovní cestu.

pic_4059

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Zálohy

pic_4067

Obr.: Cestovní příkaz - položka Zálohy

Popis vybraných polí:

Datum

Datum poskytnutí zálohy.

Částka

Částka zálohy.

Kurz

Měna a kurz zálohy.

Doklad

Pokladní doklad, kterým byla záloha vyplacena. Pokladní doklad můžeme k položce zálohy připojit stisknutím tlačítka Doklad - zobrazí se pokladní doklady, klávesou Enter vybereme příslušný doklad.

Book Contents

Book Index

Směny

Na záložce Směny evidujeme směny cizích měn provedené na pracovní cestě.

pic_4060

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Směny

pic_4068

Obr.: Cestovní příkaz - položka Směna

Popis polí:

Datum

Datum směny.

Z částky

Částka, která byla vydána.

Z měny

Měna, která byla vydána.

Na částku

Částka, která byla přijata.

Na měnu

Měna, která byla přijata.

Book Contents

Book Index

Vyúčtování

Po zadání všech potřebných údajů oprávněná osoba provede vyúčtování pracovní cesty na záložce Vyúčtování.

pic_4071

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování před provedením vyúčtování

Postup vyúčtování:

Na nepotvrzeném cestovním příkaze v Prohlížení stiskneme tlačítko Vyúčtovat. Zobrazí se formulář Vyúčtování se záložkami:

1. Vyúčtování - zadáme Datum vyúčtování (nastaví se aktuální datum), můžeme označit pole Vytvořit doklad a vybrat Typ dokladu, který bude vytvořen (pokladní nebo interní doklad). Pokud chceme vyúčtovat cestovní příkaz do výplaty, zadáme v typu dokladu Interní doklad a pak je možné zatrhnout zatržítko Vložit mzdovou složku na mzdový doklad. Pokud to již máme nastaveno v knize cestovních příkazů, zatržítko se zatrhne výběrem typu Interní doklad automaticky a přednastaví se i mzdová složka.

pic_4072

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 1. Vyúčtování

2. Vyúčtovat v měně - v případě, že na cestovním příkaze byly použity cizí měny, zadáme měny, ve kterých budou cizí měny vyúčtovány.

pic_4073

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 2. Vyúčtovat v měně - měna GBP bude vyúčtována v Kč

3. Kurzy - v případě, že na cestovním příkaze byly použity cizí měny, zkontrolujeme (případně upravíme) kurzy cizích měn. Pokud byla v cizí měně vyplacena záloha, nastaví se kurz dle kurzu zálohy, v ostatních případech se nastaví kurz dle kurzovního lístku k datu zahájení pracovní cesty.

pic_4074

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 3. Kurzy

4. Vyúčtované částky - vypočtou se částky vyúčtování pro měny vyúčtování a doplní se zaokrouhlení (podle nastavení v číselníku Měny).

pic_4075

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 4. Vyúčtované částky

Po odsouhlasení formuláře Vyúčtování se do cestovního příkazu doplní Datum vyúčtování (pole nelze ručně editovat) a pokud bylo zapnuto Vytvořit doklad, vytvoří se pokladní / interní doklady - pro každou měnu vyúčtování se vytvoří 1 doklad.

pic_4076

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování po vyúčtování pokladními doklady

pic_4670

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování po vyúčtování interními doklady

Po vyúčtování nelze na cestovním příkaze měnit údaje na položkách. V seznamu se u vyúčtovaného cestovního příkazu zobrazuje ve sloupci V bitmapa pic_810i. Po stisknutí tlačítka Zobrazit doklad se otevře kniha pokladních / interních dokladů a pravítko se nastaví na doklad, kterým byla položka vyúčtována. Pokud se při vyúčtování cestovního příkazu interním dokladem mají vytvořit i mzdové složky, je třeba aby uživatel měl nastavená práva:

Zrušení vyúčtování lze provézt na nepotvrzeném cestovním příkaze v Prohlížení tlačítkem Zrušit vyúčtování. Pokud při vyúčtování byly vytvořeny pokladní / interní doklady, zobrazí se dotaz, zda tyto doklady stornovat (doklady nesmí být potvrzené).

Book Contents

Book Index

Sestavy nad cestovními příkazy

Book Contents

Book Index

Cestovní příkaz

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP006

Soubor: TravelOrder_Doc01.am

Popis sestavy: Doklad cestovní příkaz.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

BusinessTripAllowance - Ne

Ano - zobrazí se pouze základní údaje pro povolení pracovní cesty; Ne - zobrazí se celý cestovní příkaz včetně etap a vyúčtování.

Title -

Název sestavy.

TRAVELORDER_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam cestovních příkazů

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP007

Soubor: TravelOrder_List01.am

Popis sestavy: Seznam cestovních příkazů.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ReportId - 0

Seřadit podle: 0 - číslo dokladu, 1 - Zaměstnanec, 2 - Doprava, 3 - Vozidlo, 4 - Vyúčtováno.

Title -

Název sestavy.

TRAVELORDER_LIST01

Book Contents

Book Index

Přehled stravného

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP008

Soubor: FoodAllowance_List01.am

Popis sestavy: Přehled stravného za zvolené období.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

CountryAndAllowance - Ano

Ano - zobrazí zemi a kapesné; Ne - nezobrazí.

DateFrom -

Od data; pokud není vyplněno, nastaví se první den předchozího měsíce.

DateTo -

Do data; pokud není vyplněno, nastaví se poslední den předchozího měsíce.

EmployeeByPage - Ne

Ano - přehled za každého zaměstnance se zobrazí na nové straně.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí.

Title -

Název sestavy.

FOODALLOWANCE_LIST01

Book Contents

Book Index

Záznamy o provozu a výkonu vozidla (Stazky)

Záznamy o provozu a výkonu vozidla - zkráceně ZPVV, nebo také „stazky“, je možné setřídit podle Čísla, Data, Čísla vozidla.

Obr.: Kniha ZPVV

Book Contents

Book Index

Karta Stazky

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. stranu dokladu ZPVV uvádíme základní údaje o vozidlu.

Obr.: ZPVV - 1. strana

Při vložení nového formuláře klávesou Ins nebo F6 se dostaneme do pole výběru, ve kterém určíme, čeho se Stazka bude týkat (Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník).

Popis polí:

Nepojmenované pole (v prvním řádku vlevo od pole "Kód")

Z přednastavených možností číselníku vybereme "doklad", (z nabídky lze vybírat i klávesami Ctrl+K). Podle výběru dokladu se změní název pole umístěného pod polem Datum v záhlaví 1. strany.

Kód

Vybereme z číselníku Kód. Tento číselník je použit v modulu Zakázka (1. strana - základní údaje) ve stejně označeném poli Kód.

Datum

Datum počátku jízdy.

Ukončení

Datum ukončení jízdy.

Odjezd

Čas odjezdu.

Příjezd

Čas příjezdu.

Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník

Klávesami Ctrl+K se můžeme přepínat mezi jednotlivými doklady. Změna se projeví rovněž u neoznačeného pole (vlevo od Kódu). Postupně doplníme údaje z číselníků Knihy prodeje, Období a knihy Zakázek.

Nákl. středisko

Středisko, které ponese náklad daného výkonu, jízdy.

Popis

Bližší pokyny týkající se jízdy.

Vozidlo 1-4

Umožňuje zadat 1 až 4 vozidla (soupravu), která se jízdy účastnila.

Příjem

Příjem pohonných hmot (v litrech), které byly načerpány ze zdrojů firmy.

Čerpání

Příjem pohonných hmot (v litrech), které řidič čerpal na čerpacích stanicích mimo firmu.

Spotřeba

Uvádí se spotřeba vozidla při jednotlivé jízdě.

Čas

Pole za sloupcem Spotřeba umožňují zadání času práce „nadstaveb“, pokud hodnocení jejich spotřeby není přímo závislé na době provozu vozidla či ujetých km (např. topení apod.).

Osádka

Kopíruje se z karty vozidla.

Pracovní zařazení

Kopíruje se z karty vozidla.

Stav tachometru před

Stav tachometru před je předvyplněná hodnota z karty vozidla.

Stav tachometru po

Stav tachometru po je možno vyplnit manuálně, což umožní kontrolu proti součtu položek, resp. je vyplněna při uložení dokladu.

Vystavení

Datum, kdy byl „příkaz k jízdě“ vystaven. Slouží k evidenčním účelům.

Odevzdání

Datum, kdy byl „příkaz k jízdě“ vrácen na místo jeho vystavení. Slouží k evidenčním účelům.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Jízdy (2. strana)

Na 2. stranu záznamu o provozu a výkonu vozidla vkládáme standardním způsobem položky stazky s konkrétnějšími informacemi o jízdě.

Obr.: ZPVV - 2. strana - formulář Položka

Popis polí:

Typ

Určuje typ výkonu jízdy (jízda, čekání, vykládka apod.). Zde lze sledovat vytíženost řidiče apod.

Neoznačené pole (vpravo od pole Typ)

Klávesou F12 nebo výběrem z lokátoru se dostaneme do číselníku, ve kterém si vybereme typ dokladu, který je nutný k rozvozu zboží. Po jeho vybrání se shodně označí pole pod polem Typ.

Kolikrát

Pokud se výkon přesně a pravidelně opakuje, lze v položce dokladu zadat počet opakování.

Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník (pod polem Typ)

Toto pole je flexibilní a mění se v závislosti na výše popsaném poli (Neoznačené pole (vpravo od pole Typ)). Zde můžeme pro výběr mezi doklady používat také přepínání pomocí kláves Ctrl+K.

Náklad

Nepovinný údaj. Z číselníku se vybere požadované zboží.

Množství

Z číselníku Měrné jednotky se vybere patřičný údaj.

Vnitropod. středisko

Nepovinný údaj. Slouží k evidenci, které středisko si objednalo výkon.

Použita přídavná vozidla

Zatrhnutím pole označíme možnost použití přídavného vozidla.

Datum

Datum uskutečnění výkonu, jízdy.

Odkud

Místo počátku výkonu.

Kam

Místo ukončení výkonu.

Typ terénu

Z číselníku vybereme prostředí, ve kterém se jízda uskuteční.

Vystavit fakturu

Pouze informativní. Upozorňuje, že se má vystavit faktura.

Fakturováno

Pouze informativní. Upozorňuje, že již bylo fakturováno.

Nakládání (sloupec)

Údaje související s časem v jednom směru jízdy.

 

Příjezd

Čas příjezdu na místo nakládky.

 

Doba

Doba, za jakou bylo zboží naloženo (hodiny a minuty).

 

Odjezd

Čas odjezdu.

 

Celkem

Čas zdržení na cestě v jednom směru jízdy. Součtová položka pro pole Doba zdržení.

 

Na příd. vozidla (h)

Kolik času se potřebovalo na naložení přídavného vozidla. Abychom mohli vpisovat do tohoto pole, musíme mít zatrženo pole Použita přídavná vozidla.

 

Způsob

Z číselníku doplníme, o který způsob nakládky se jednalo (ruční nakládka apod.).

Vykládání (sloupec)

Údaje související s časem po nakládce.

 

Příjezd

Čas příjezdu na místo vykládky.

 

Doba

Doba, za kterou bylo zboží vyloženo (hodiny a minuty).

 

Celkem

Čas zdržení na zpáteční cestě. Součtová položka pro pole Doba zdržení.

 

Na příd. vozidla (h)

Kolik času se potřebovalo na vyložení přídavného vozidla. Abychom mohli vpisovat do tohoto pole, musíme mít zatrženo pole Použita přídavná vozidla.

 

Způsob

Z číselníku doplníme, o který způsob vykládky se jednalo (nakládka pomocí strojů apod.).

Doba jízdy

Skutečná doba jízdy (bez ohledu na zdržení, nakládku apod.).

Doba zdržení

Doba, kdy došlo ke zdržení na cestě (pauza na oběd, zastavení policií apod.).

Km celkem

Celkový počet ujetých kilometrů.

Km s nákladem

Počet ujetých kilometrů s naloženým nákladem.

Středisko

Umožňuje spojit jízdu s konkrétním střediskem.

Kód zakázky

Umožňuje přiřadit určitý kód zakázky.

Kód zboží

Umožňuje přiřadit určitý kód zboží.

Kód 1

Doplňkový kód.

Kód 2

Doplňkový kód.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně karty ZPVV je možné stejně jako v jiných modulech IS K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9.strana.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu ZPVV

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Funkce menu modulu ZPVV

Popis funkcí:

Ctrl+K

Tyto klávesy používáme v případě potřeby přepínání mezi jednotlivými doklady (Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník).

Book Contents

Book Index

Plánované rozvozy a Rozvozy

Book Contents

Book Index

Plánované rozvozy

V knize Plánované rozvozy evidujeme plánované cesty vozidel. Jedná se o doklad, ke kterému jsou připojeny jednotlivé doklady, například dodací listy. Slouží jako podklad pro plánování reálného rozvozu řidičem. Plánované položky rozvozu načítáme přes funkci v ribbonu Načtení prvotních dokladů. Podle zvoleného výběru se poté na 2. straně zobrazí jednotlivé položky rozvozů.

pic_6824

Obr.: Kniha Plán rozvozů

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně Plánovaného rozvozu jsou uvedeny základní údaje. Jedná se o klasický formulář, kde je možné zvolit Rozvozovou linku, konkrétní Vozidlo a Region a v neposlendí řadě časové ohraničení rozvozu v podobě Termínu od a do. Dále je zde možnost ručně upravit Osádku vozidla, ta se ovšam může naplnit po zadání Rozvozové linky. Dále základní analytické osy a jednotky.

pic_6825

Obr.: Plánované rozvozy - Základní údaje

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Komentáře, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Druhá strana Plánovaných rozvozů eviduje jednotlivé položky plánovaných rozvozů. Těmito položkami jsou doklady načtené pomocí funkce Načtení prvotních dokladů ve stavu Prohlížení. Ke každé položce lze doplnit upřesnující údaje.

pic_6827

Obr.: Plánované rozvozy - Položky

Book Contents

Book Index

Rozvozy

V knize Rozvozy jsou evidovány plánované cesty vozidel s přiřazenými doklady, tzn. že každé zboží je přesně přiřazeno ke konkrétnímu vozidlu.

pic_6831

Obr.: Kniha Rozvozy

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně dokladu Rozvozu se uvádí základní údaje, uživatel má možnost zvolit Rozvozovou linku, konkrétní Vozidlo a Region a v neposlendí řadě časové ohraničení rozvozu v podobě Termínu od a do. Dále je zde možnost ručně upravit Osádku vozidla, ta se ovšam může naplnit po zadání Rozvozové linky. Dále základní analytické osy a jednotky.

pic_6832

Obr.: Rozvozy - základní údaje

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Komentáře, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně dokladu Rozvozy se evidují jednotlivé doklady přiřazené k danému rozvozu. Uživatel je načte pomocí funkce v riubbonu Načtení dokladů z plánovaného rozvozu do skutečného rozvozu a tímto krokem je možné uzamknout plánovaný rozvoz a jednotlivé položky se již nebudou nabízet k dalším rozvozům. Rozvoz pak slouží jako uzavřený doklad veškerých položek naložených na Vozidle.

pic_6833

Obr.: Rozvozy - načtení položek z plánovaných rozvozů

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně karty Rozvozy je možné stejně jako v jiných modulech programu K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Rozvozové linky

Kniha Rozvozové linky je určena pro předdefinování údajů opakujícíh se rozvozů. Rozvozová linka má přesně určené den a čas, kdy je k dispozici a lze jej použít pro pravidelné rozvozy. Na konkrétní lince pak lze předvyplnit některé údaje, jako je například vozidlo a osádka nebo konkrétní odběratele, které linka obsluhuje.

pic_6834

Obr.: Kniha rozvozové linky

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana) ROZVOZOVÉ LINKY

Na základních údajích Rozvozové linky by měl uživatel linku pojmenovat, popsat a označit zkratkou. Je žádoucí, nikoli povinné, vyplnit konkrétní Vozidlo, které bude na této lince k dispozici. Dále je zde možnost vyplnit Den v týdnu, Depo, Začátek jízdy a Konec příjmu objednávek. Jedná se pouze o informativní údaje, které lépe specifikují danou linku. Je zde k dispozici část pro zadání analytických os. Interní text pak může sloužit jako poznámka k lince.

pic_6835

obr.: Rozvozové linky - základní údaje

Book Contents

Book Index

Odběratelé (2. strana) ROZVOZOVÉ LINKY

Ke každé vybrané lince je možné nadefinovat konkrétní odběratele. Jako výchozí odběratele, kteří budou danou linku vytěžovat, včetně doplňujícíh informací, například výkládková okna - konkrétní čas pro složení přepravovaného zboží.

pic_6836

obr.: Rozvozové linky - odběratelé

Na konkrétním Odběrateli je pak k dispozici informace o přidělené lince. Dodavatelé a Odběratelé / Prodej / záložka Doprava. Zde je možnost zadat aktuální informaci například k vykládce, vjezdu atp v podobě poznámky v textovém editoru Informace k dopravě.

pic_6837

obr.: Odběratelé - Prodej - Doprava

Book Contents

Book Index

Kniha jízd

Kniha jízd eviduje všechny jízdy vozidel. Před zadáním nové jízdy vybereme pomocí kláves Alt+F10 vozidlo, kterého se záznam bude týkat.

Obr.: Kniha Kniha jízd

Book Contents

Book Index

Kniha jízd - 1. strana

Na 1. stranu se uvádí informace o konané jízdě.

Obr.: Kniha jízd - 1. strana

Popis polí:

Datum

Datum uskutečnění jízdy.

Pořad. číslo

Pořadové číslo jízdy v jednom dni. Pokud jej uživatel nezmění, při uložení se automaticky vytvoří nejnižší možné pořadové číslo, které zatím nebylo k danému dni využito. Je možné jej změnit, musí však být v rámci 1 dne unikátní.

Kam

Z číselníku vybereme stát a město, kam vozidlo pojede.

Typ

Z číselníku vybereme typ jízdy (soukromá, vykládka apod.).

Vzdálenost

Počet ujetých kilometrů.

Popis

Bližší popis požadovaného výkonu.

Čerpání PMH

Počet načerpaných litrů PHM.

Čerpání Kč

Doplní se z pokladního dokladu z čerpací stanice (kolik jsme zaplatili za PHM).

Jiné Kč

Běžné výdaje (parkovné apod.).

Osádka

Doplní se z karty vozidla.

Středisko

Doplní se z karty vozidla.

Tachometr po jízdě

Stav tachometru po jízdě.

Středisko

Možnost vazby na středisko.

Kód zakázky

Možnost přiřadit k určitému kódu zakázky.

Kód zboží

Možnost přiřadit k určitému kódu zboží.

Kód1

Doplňující kód.

Kód2

Doplňující kód.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Kniha jízd

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Funkce menu modulu Kniha jízd

Popis funkcí:

Smazat jízdy v období

V případě, že potřebujeme odmazat záznam za určité období, označíme období "od - do", ve kterém mají být jízdy smazány.

Přepočítat stav tachometru

Přepočítává u každé jízdy konečný stav tachometru.

Book Contents

Book Index

Kniha jízd

Číslo procesu: DOP001

Ident. číslo sestavy: SDOP001

Soubor: KNJ_SEZ01.AM

Popis sestavy: Přehled jízd jednotlivých vozidel. Sestava je spustitelná i z knihy Vozidla.

Adresa ve stromu: [Doprava]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Datum od.

ToDate - 0.0.0000

Datum do.

Book Contents

Book Index

Mobilní terminály

Standardní řešení

Operace ve standardu

Book Contents

Book Index

Konfigurace modulů pro čtečku

Konfiguraci akcí pro čtečku provádíme pomocí knihy Konfigurátor modulů mobilních terminálů.

pic_4317

Obr.: Nakonfigurované funkce pro mobilní terminály

Základní údaje + parametry

Popis polí:

Funkce

Moduly podporované standardem.

Název

Název funkce, tento název je textem tlačítka na čtečce.

Popis

Uživatelský popis.

Fronta

Povinné pole. Výběr z číselníku Fronta. Slouží k určení, kteří uživatelé danou funkci na čtečce uvidí. Provázání je přes Uživatel - Referent - Fronta.

Varianta pohledu

Varianta formuláře. U standardních funkcí je využita např. u funkce "Kontrola". U speciálních funkcí si lze tvořit vlastní varianty svých formulářů.

Ve spodní části zadáváme parametry funkce.

pic_4318

Obr.: Základní údaje funkce Kontrola

Zakládat nové, měnit stávající a odmazat záznamy konfigurace mobilních terminálů může pouze uživatel s právem Sklad / Mobilní terminály / Editace konfigurace mobilních terminálů.

Book Contents

Book Index

Příjemka

Funkce Příjemka slouží pro příjem zboží na sklad. Umožňuje vytvářet příjemky k položkám otevřených objednávek pro vybraného dodavatele.

Parametry:

Sklad

Sklad, na nějž bude proveden příjem.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Multidoklad

Ano: Načítané položky se zařazují na jednu příjemku, uživatel příjemku potvrdí na základě svého rozhodnutí.

Ne: Pro každou načtenou položku je automaticky vytvořena a potvrzena samostatná příjemka.

Umístění

Umístění, na nějž bude proveden příjem v rámci vybraného skladu.

Book Contents

Book Index

Převodky

Funkce Převodka slouží k vytváření převodů zboží mezi sklady či v rámci jednoho skladu např. mezi umístěním. Lze vybrat existující hlavičku převodky (bez položek) nebo vytvořit převodku novou.

Parametry:

Ze skladu

Sklad ze kterého se bude převádět.

Na sklad

Sklad na který se bude převádět.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Zboží dle EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Bez šarže

Ano: Záložka pro zadání šarže se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání šarže se zobrazuje.

Bez sériových čísel

Ano: Záložka pro zadání sériového čísla se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání sériového čísla se zobrazuje.

Stejná manipulační jednotka

Ano: Manipulační jednotka "na" se načte podle manipulační jednotky "z".

Ne: Je nutno zadat jak manipulační jednotku "z", tak "na".

Předchozí umístění z

Ano: Umístění "z" se pamatuje z předchozí položky. Lze jej však změnit.

Ne: Umístění "z" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Předchozí umístění na

Ano: Umístění "na" se pamatuje z předchozí položky. Lze jej však změnit.

Ne: Umístění "na" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Bez manipulační jednotky z

Ano: Záložka pro zadání manipulační jednotky "z" se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání manipulační jednotky "z" se zobrazuje.

Převod celého množství

Ano: Množství pro převod se načte dle zadané skladové evidence.

Ne: Množství pro převod je přednastaveno na hodnotu 1, množství zadává uživatel.

Předchozí manipulační jednotka na

Ano: Manipulační jednotka "na" se pamatuje z předchozí položky. Lze ji však změnit.

Ne: Manipulační jednotka "na" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Book Contents

Book Index

Přesun manipulační jednotky

Funkce Přesun MJ slouží k převodu manipulační jednotky a celého jejího obsahu. Výstupem funkce je převodka.

Parametry:

Ze skladu

Sklad ze kterého se bude převádět.

Na sklad

Sklad na který se bude převádět.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Book Contents

Book Index

Převod z výroby

Funkce Převod z výroby slouží k převodu vyrobených výrobků na základě načtení výrobní průvodky na vybraný sklad. Výstupem funkce je převodka.

Průvodka se hledá přes čárový kód, který může být reprezentován polem "EANCodeCalc" (kód tisknutý na standardním dokladu průvodky) nebo polem "DocumentIdentification".

Parametry:

Na sklad

Sklad na který se bude převádět. Sklad lze ve formuláři funkce měnit.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Prefix čárového kódu

Pokud čárový kód identifikující průvodku obsahuje dodatečné znaky jako prefix, zapíšeme tyto znaky do tohoto parametru.

Popis převodky

Text pro naplnění pole Popis na převodce. Pro doplnění hodnot polí z datového modulu průvodek můžeme zapsat názvy polí včetně vazby do hranatých závorek.

Příklad: Při zápisu stringu "Odvod výrobku [C_Zbo;Zkr]" a načtení průvodky, která vyrobila "Kolo přední", bude pole Popis v převodce obsahovat text "Odvod výrobku Kolo přední".

Book Contents

Book Index

Inventury

Funkce Inventury slouží k zadávání inventurních stavů zboží do soupisových listů při provádění inventury skladu. Uživatel si nejdříve načte soupisový list který bude zpracovávat.

Parametry:

Sklad

Sklad inventury. Ovlivňuje nabídku soupisových listů k výběru a z tohoto skladu jsou napočteny údaje o stavu zásob do sloupců.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Předchozí umístění

Ano: Umístění se pamatuje z předchozí položky. Záložka pro zadání umístění je automaticky přeskočena. V momentě, kdy uživatel potřebuje opět zadat jiné umístění, musí na záložku kliknout a načíst nové umístění.

Ne: Umístění se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Šarže podle čísla

Ano: Šarže jsou identifikovány na základě interního čísla. V tomto případě je načtená šarže unikátní napříč systémem, a se šarží je tak načtena i karta zboží. Zboží tudíž uživatel nenačítá.

Ne: Šarže jsou identifikovány na základě zkratky. Zkratka šarže není v systému unikátní, a proto je potřeba načítat také zboží.

Implicitní sloupce zboží

Definice sloupců, které se budou zobrazovat při výběru zboží z knihy Zboží. Datová pole zapisujeme oddělená čárkou (např. Zkr,Naz).

Implicitní sloupce šarží

Definice sloupců, které se budou zobrazovat při výběru šarží z knihy Šarží. Datová pole zapisujeme oddělená čárkou.

Identifikace umístění

Při inventuře se sledováním umístění lze umístění identifikovat buď podle zkratky nebo interního čísla. Systém hledá nejdříve shodu ve Zkratce umístění, není-li žádné nalezeno pak v Interním čísle umístění.

pic_4321

Obr.: Formulář funkce Inventury

Book Contents

Book Index

Kontroly

Funkce Kontrola slouží pro zobrazení přehledu o rozmístění zásob ve skladu. Funkce podporuje 3 režimy, které rozlišujeme nastavením pole Varianta pohledu.

Přehled zboží ve skladu (varianta pohledu = Article)

Funkce po načtení karty zboží zobrazí seznam umístění, na kterých se zboží ve skladu nachází.

Parametry:

Sklad

Sklad který kontrolujeme.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem umístění.

Výchozí hodnota: [Location;Abbr:Umístění][MTSummaryCalc:Skladem]

Přehled zboží na umístění (varianta pohledu = Location)

Funkce po načtení umístění zobrazí seznam zboží, které se na daném umístění nachází.

Parametry:

Sklad

Sklad který kontrolujeme.

EAN

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem zboží.

Výchozí hodnota: [GoodsId;Zkr:Zkratka zboží][MTSummaryCalc:Skladem]

Přehled zboží na manipulační jednotce (varianta pohledu = HandlingUnit)

Funkce po načtení manipulační jednotky zobrazí seznam zboží, které se na dané man. jednotce nachází. Za polem se zkratkou man. jednotky je zobrazen počet různých karet zboží na jednotce. V řádku níže je zobrazena informace o skladu a umístění, na kterém se man. jednotka nachází. Tlačítkem Detail lze pro aktuálně označenou položku zobrazit podrobnější informace o skladové zásobě.

Parametry:

Sklad

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

EAN

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem zboží.

Výchozí hodnota: [GoodsId;Zkr:Zkratka zboží][MTSummaryCalc:Skladem]

pic_4320

Obr.: Formulář funkce Kontrola - Kontrola MJ

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů

Samotnou funkci mobilního terminálu spouštíme pomocí knihy Funkce mobilních terminálů. Po jejím spuštění vidí uživatel rozcestník - tlačítka funkcí, které jsou pro něj nakonfigurovány.

Patří-li uživatel do více Front, jsou mu zobrazeny funkce ze všech front.

pic_4319

Obr.: Rozcestník mobilního terminálu

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů přes čárový kód

Pomocí knihy Funkce mobilních terminálů přes čárový kód lze spouštět konkrétní nadefinovanou funkci (akci) pro konkrétní záznam. Na následném obrázku je jako příklad načten čárový kód "30 PAL001", což je v Demo datech spuštění funkce Kontrola manipulační jednotky pro manipulační jednotku se zkratkou "PAL001".

Očekávaným vstupem je čárový kód, který se skládá z prvních 3 znaků názvu konkrétní funkce (definované v knize Konfigurátor modulů mobilních terminálů) včetně mezer, (v Demo datech máme "30 Kontrola MJ") a identifikace záznamu, který se má zpracovat (funkce Kontrola MJ očekává vstup v podobě zkratky manipulační jednotky).

pic_4660

Obr.: Funkce mobilního terminálu přes čárový kód

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů podle fronty

Jedná se o další variantu modulu Funkce mobilních terminálů. Patří-li uživatel do více front, pak se mu nejdříve zobrazí menu s výběrem Fronty. Po výběru fronty se následně již zobrazí pouze funkce z této fronty.

Patří-li uživatel pouze do jedné fronty, jsou mu ihned zobrazena tlačítka příslušných funkcí.

pic_5212

Obr.: Rozcestník s výběrem Fronty

Book Contents

Book Index

Implementace mobilních terminálů - řešení přes Návrhář objektů
Proč jsme se rozhodli funkcionalitu řešit?

S rozvojem eshopových řešení a narůstajícím počtem zakázek se rozvinula potřeba efektivně řešit logistické procesy v rámci skladu. Takovéto tržní prostředí si vyžaduje jednoduché, rychlé a bezchybné procesy při příjmu, zaskladnění, dohledávání zboží, kontrole a především při vychystávání požadovaného zboží k expedici.

Mobilní terminály jsou pro takto řízený sklad ideálním nástrojem. Slouží k řízení fronty práce a úloh, které má daný pracovník provádět.

Jak to funguje?

Řešení provozované v ERP systému K2 spočívá v tom, že na mobilním terminálu běží přímo aplikace K2. Existují dvě základní možnosti, jak toho dosáhnout. Pomocí klienta vzdálené plochy (RDP) bude spuštěn přímo program K2 tak, aby rovnou zobrazil úvodní menu pro mobilní terminál. Druhou variantou je spustit K2 webového klienta.

Díky tomu, že každá akce provedená na mobilním terminálu ve skladu je ihned zapsána do ERP systému, je zajištěno, že veškeré údaje o skladové evidenci jsou správné a dostupné pro veškeré navazující procesy. Tímto je současně zaručeno, že i při paralelní práci případně při výpadku spojení jsou data v K2 konzistentní.

Instalace

Funkce pro čtečky jsou distribuovány jako volitelné rozšíření K2. Takovéto rozšíření lze v každé nainstalované K2 aplikovat přes nástroj Návrhář objektů. Díky tomuto přístupu jsou jednotlivé funkce snadno přizpůsobitelné konkrétním zákaznickým požadavkům.

Postup instalace rozšíření mobilních terminálů:

 1. Spustíme funkci Návrhář objektů.
 2. Pomocí tlačítka Rozšíření vyvoláme formulář pro rozšíření.
 3. Z nabídky Instalovat vybereme volbu "Standardní".
 4. Z nabídky rozšíření vybereme "K2MT" a odsouhlasíme.
 5. Dojde k nainstalování projektu čteček.
 6. Aby bylo možné nainstalované funkce konfigurovat a následně s nimi na mobilním terminálu pracovat, je potřeba restartovat program K2 a aplikační server.

Základní nastavení

Konfiguraci akcí pro čtečku provádíme pomocí knihy Konfigurátor modulů mobilních terminálů. Zde definujeme potřebné funkce a jejich parametry.

pic_5312

Obr.: Nastavení funkce pro příjem

Popis polí:

Funkce

Moduly podporované standardem. V aktuální verzi K2 existují dvě sady modulů pro mobilní terminály. Původní funkce a funkce nových čteček - realizovaných jako rozšíření přes Návrhář objektů. Původní funkce jsou číslovány od 1, funkce nového projektu od čísla 7000.

Pro mobilní terminály lze souběžně používat jako funkce původní tak funkce nového modulu. V případě provozu mobilních terminálů přes webové rozhraní jsou však podporovány pouze funkce nového modulu.

Název

Název funkce. Tento název je textem tlačítka na čtečce.

Popis

Uživatelský popis.

Fronta

Povinné pole. Výběr z číselníku Fronta. Slouží k určení, kteří uživatelé danou funkci na čtečce uvidí. Provázání je přes Uživatel - Referent - Fronta.

Varianta pohledu

Varianta formuláře. U standardních funkcí je využita např. u funkce "Kontrola". U speciálních funkcí si lze tvořit vlastní varianty svých formulářů.

Ve spodní části formuláře zadáváme parametry funkce.

Zakládat nové, měnit stávající a odmazat záznamy konfigurace mobilních terminálů může pouze uživatel s právem Sklad / Mobilní terminály / Editace konfigurace mobilních terminálů.

Spuštění funkcí na čtečce

Samotnou funkci mobilního terminálu spouštíme pomocí knihy Funkce mobilních terminálů. Po jejím spuštění vidí uživatel rozcestník - tlačítka funkcí, které jsou pro něj nakonfigurovány.

pic_5311

Obr.: Úvodní plocha čtečky

Book Contents

Book Index

Standardní funkce mobilních terminálů

Nový modul čteček nabízí tyto funkce:

Funkce obecně nepodporují práci při evidenci kódů zakázek na skladě.

Book Contents

Book Index

Příjem podle dodavatele (MT)

Modul slouží pro prvotní příjem zboží do skladu. Předpokládá se, že v K2 existují objednávky zboží, které má být přijato. Pro urychlení obvykle probíhá celý příjem na jedno konkrétní příjmové umístění.

V první fázi obsluha vidí dodavatele, pro které v K2 existují otevřené objednávky, jejichž položky prozatím nebyly přijaty. Po výběru konkrétního dodavatele se zobrazí seznam objednávek. Po výběru objednávky následuje zobrazení všech položek, které prozatím nejsou na příjemce. Uživatel následně načítá karty zboží a zadává skutečně přijaté množství.

Funkci lze využít i v režimu, že příjem nebude probíhat na konkrétní umístění (zadané v parametru funkce), ale umístění lze zadat pro každou přijímanou položku. Tento režim aktivujeme tlačítkem pic_1037iv dolní části obrazovky při načítání karet zboží. Zapnutý režim zadávání umístění je indikován zčervenáním tohoto tlačítka.

Parametry

Sklad

Sklad, na něhož bude probíhat příjem.

Umístění

Přednastavení umístění pro příjem, pokud uživatel nechce zadávat umístění pro každou položku.

Stav položky navíc

Tímto stavem bude označena položka, která obsahuje přijaté množství nad rámec původní objednávky.

pic_5309

Obr.: Zboží k příjmu na vybrané objednávce

Book Contents

Book Index

Převod jednotlivě (MT)

Okamžitý převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Vznikají jednopoložkové převodky. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Po načtení kódu zboží je potřeba načíst kód umístění, kam bude převod dokončen. V K2 následně automaticky vznikne jednopoložková převodka.

Parametry

Sklad

Sklad, na němž budou probíhat převody.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Umístění z

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převod dávkově (MT)

Převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Funce podporuje také převod mezi sklady. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Následně uživatel načte kartu zboží a poté umístění, kam bude zboží převedeno. Takto postupuje, dokud se nerozhodne potvrdit převodku. Výsledkem je převodka se všemi načtenými položkami.

Parametry

Sklad

Sklad, na který bude zboží převáděno.

Sklad z

Sklad, z něhož bude zboží převáděno. V případě převodů v rámci jednoho skladu zde bude uveden stejný sklad jako v poli "Sklad".

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Umístění z

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

Obecně ke vznikajicím převodkám:

Doklad převodky vznikne fyzicky v K2 ihned po načtení první položky. Do hlavičky převodky je doplněn do polí Skladník z/Skladník na referent přihlášeného uživatele. Pokud již existuje nepotvrzená převodka s tímto skladníkem, pak nová převodka nevzniká, a načítané položky se přidávají do existující převodky.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převod automatický (MT)

Převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Funkce podporuje také převod mezi sklady. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Následně je potřeba zadat cílové umístění. Poté uživatel snímá kódy zboží, které převádí mezi příjmovým a cílovým umístěním. V průběhu práce však může sejmout i kód nového cílového umístění a opět na něj převádět další položky zboží. Jakmile je veškeré zboží převedeno, uživatel potvrdí převodku. Výsledkem je převodka se všemi načtenými položkami.

Parametry

Převádět na sklad

Sklad, na který bude zboží převáděno.

Převádět ze skladu

Sklad, z něhož bude zboží převáděno. V případě převodů v rámci jednoho skladu zde bude uveden stejný sklad jako v poli Převádět na sklad.

Obecný kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Převádět z umístění

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

Obecně ke vznikajicím převodkám:

Doklad převodky vznikne fyzicky v K2 ihned po načtení první položky. Do hlavičky převodky je doplněn do polí Skladník z/Skladník na referent přihlášeného uživatele. Pokud již existuje nepotvrzená převodka s tímto skladníkem, pak nová převodka nevzniká, a načítané položky se přidávají do existující převodky.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převodka na prodejnu

Funkce slouží k převodu zboží z centrály na pobočku na základě požadavků z vystavených převodek. Pobočka svůj požadavek definuje vystavením převodky, která musí splňovat tyto předpoklady:

Obsluze je po spuštění funkce zobrazen seznam položek k převodu. Následně uživatelé postupně načítají zboží a umístění, odkud zboží vychystali. Obsluha má možnost každý kus vychystávaného zboží načíst samostatně, nebo před načtením položky zadat množství dle požadavku pomocí tlačítka pic_1039i. Převodce se v momentě zpracovávání položek změní Stav v hlavičce tak, aby nemohla být načtena ke zpracování jiným uživatelem (dle konfigurace funkce). Již zpracované položce je také zapsán nový stav (pole "MTStatus" a to dle nastavení konfigurace).

Obsluha má kdykoliv možnost převody potvrdit. Jsou-li zpracovány všechny položky dokladu, doklad se potvrdí. Jsou-li na převodce jak položky zpracované, tak ještě nezpracované, pak při potvrzení dojde k rozdělení převodky. Na původním dokladu zůstanou pouze položky zpracované a tento se potvrdí, pro nezpracované položky se vytvoří nová převodka, jejíž položky se budou opět nabízet k převodu. Je-li převodka založena v Knize skladů, která má aktivováno dvojí potvrzování převodek, pak dojde pouze k prvnímu potvrzení převodky. Druhé potvrzení provede následně příjmová strana - tedy pobočka.

Poznámka: K následnému zaskladnění zboží do konkrétních lokací na pobočce lze využít některou z nabízených funkcí převodů.

Parametry

Sklad

Sklad centrály. Z tohoto skladu bude vydáváno zboží na pobočku. Podle tohoto skladu jsou filtrovány položky převodek, které se nabízejí ke zpracování.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Stav připravené převodky

Stav dokladu, jehož položky se mají nabízet obsluze k převodu.

Stav blokované převodky

Stav, který bude převodce automaticky nastaven v momentě, kdy začnou být zpracovávány její položky.

Kniha převodek

Kniha, ve které budou vznikat převodky.

Cílové umístění

Umístění ze skladu pobočky ("sklad na" na převodce), kam bude převod proveden.

Stav zpracované položky

Stav, který bude automaticky nastaven položkám, které již byly zpracovány. (V poli "MTStatus").

pic_5315

Obr.: Položky určené k převodu z centrály na pobočku

Book Contents

Book Index

Převod manipulační jednotky

Funkce slouží k převodu manipulační jednotky a celého jejího obsahu v rámci skladu z umístění na jiné umístění.

Vstupem je kód manipulační jednotky (zkratka) a následně zadá obsluha kód cílového umístění. Výstupem funkce je potvrzená převodka.

Parametry

Sklad

Sklad, na kterém budou převody prováděny.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha převodek

Kniha, ve které budou vznikat převodky.

pic_5314

Obr.: Převod manipulační jednotky - stav po načtení kódu MJ

Book Contents

Book Index

Informace (MT)

Modul umožní získat informaci o Zboží, Umístění nebo o Manipulační jednotce ve skladu. Zobrazí detailní skladové informace o načteném prvku.

Funkce očekává sejmutí čárového kódu vybraného prvku (zboží / umístění / manipulační jednotka). Vstupem je u všech modulů "Zkratka", u zboží dále může být také načten EAN. Je-li načteno zboží, zobrazí se informace o umístěních, kde se dané zboží ve skladu nachází. Je-li načteno umístění nebo manipulační jednotka, zobrazí se seznam zboží na těchto lokacích.

Parametry

Sklad

Sklad, pro který se budou informace zobrazovat.

pic_5307

Obr.: Detailní informace o položce zboží ve skladu

Book Contents

Book Index

Expedice

Modul slouží pro přípravu zakázek k expedici. Výsledkem je vychystání zboží ze skladových lokací a nakonec celkové vyskladnění potvrzením výdejky. Existují dvě varianty funkce podle toho, který doklad se bude při expedici zpracovávat. Jednou variantou je expedice podle zakázek, druhou variantou expedice podle výdejek.

Vstupem pro tento proces jsou zakázky ve vybraném stavu (dle konfigurace) a s položkami, které jsou zařazeny na nepotvrzené výdejce – tímto je zboží pro zákazníka blokováno. (V případě varianty expedice podle výdejek jsou vstupem nepotvrzené výdejky). Předpokladem pro tento proces tedy je, že na příslušné Knize prodeje nesmí být aktivováno vydávání dle FIFO (volba Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů). Dále platí, že funkce expedice nepodporuje v této chvíli práci s kartami zboží, u nichž se evidují kódy zakázek a šarže.

Uživatel si nejdříve vybere jeden nebo více dokladů, které následně bude zpracovávat (tlačítkem pic_1038i). Na další obrazovce vidí uživatel seznam položek ze zvolených dokladů. Tyto položky jsou setříděny tak, aby byl průchod skladem optimalizovaný (jsou setříděny podle zkratky umístění, na kterém se nacházejí). Pokud před zadáním zboží nezapíšeme požadované množství dle položky prodeje (tlačítkem pic_1039i), pak se implicitně převádí jeden kus – načítám zboží po kusech. Je však možnost nejdříve zapsat požadované množství a následně načíst zboží jen jednou. Následně obsluha najde na příslušném umístění požadovanou položku a sejme čárový kód zboží. Pak načte kód umístění, ze kterého zboží vzala. Základní princip expedice spočívá v tom, že každá ze zvolených zakázek bude vychystávána do svého expedičního boxu. Ten je představován v K2 manipulační jednotkou. Pokud ještě doklad nemá přiřazen box, pak uživatel sejme kód jednoho z volných boxů (manipulační jednotka). Následně zpracovává další položky a u každé potvrdí, do kterého boxu ji vložil. Je-li box přiřazený zakázce zcela naplněn, lze během vychystávání pro zakázku načíst další box (tlačítkem pic_1041i a následně volbou Uzavřít box). Jakmile jsou všechny položky zpracovány, přechází funkce do režimu předání k expedici. Skladník se s nasbíraným zbožím přesune do expediční zóny, postupně načte kódy expedičních boxů a následně kód cílového expedičního umístění. Výsledkem je převod zboží do expedice a potvrzení výdejky k zakázce (pokud je potvrzení výdejky nastaveno v konfiguraci).

Pokud dojde během chystání položek k situaci, že položku nelze zpracovat (např. položka není nalezena, je poškozená, a pod.), je možno daný doklad uvést do stavu, že ho nelze dokončit (tlačítkem pic_1041i a následně volbou Zakázku nelze vychystat). V tomto případě je následně obsluhou zvolen i důvod a konkrétní položka, která způsobila problém. Tato zakázka je převedena na specifické umístění (dáno konfigurací) a přímo v K2 je nutno problém identifikovat a vyřešit. Jakmile je problém fyzicky vyřešen, nastaví uživatel zakázce stav, který umožňuje další zpracování (dáno konfigurací). Poté se zakázka na čtečce opět zobrazuje ke zpracování. Jakmile ji uživatel označí, může pokračovat ve vychystávání dalších položek.

Parametry

Sklad

Sklad, na němž probíhá expedice.

Umístění skladníka

Aby bylo při vychystávání (vkládání zboží do boxů k zakázce) vždy zřejmé, kde se daná položka nachází, jsou tyto během expedování převáděny na umístění, které přináleží skladníkovi. Může to být buď jedno klasické společné umístění, nebo je lépe zvolit systémový záznam „-Umístění skladníka-“. V takovém případě se konkrétní umístění uvádí ve frontě na záznamu pracovníka.

Kniha převodek

Kniha ve které budou vznikat převodky. Pro jeden vychystávaný doklad vznikají běžně dvě převodky. První je pro převod z původního umístění na umístění skladníka (vychystávání do boxů). Druhá převodka následně převádí zboží z průběžného umístění skladníka na expediční umístění.

Obecný kód zakázky

Kód zakázky pro převodky.

Způsob dopravy

Možno specifikovat, že se budou načítat doklady pouze s uvedeným způsobem dopravy.

Doplňkový filtr dokladů

Umožňuje dále omezit nabídku dokladů ke zpracování. Např. jen zakázky z určité knihy prodeje, apod.

Vždy zobrazit výběr umístění

Ano - I když bude zboží ležet pouze na jediném umístění, bude muset obsluha toto umístění načíst.

Ne - Pokud zboží leží ve skladu pouze na jednom umístění, nebude potřeba umístění načítat.

Po převodu na expediční umístění potvrdit výdejky

Ano - Výsledkem expedice bude potvrzená výdejka.

Ne - Po dokončení expedice zůstane výdejka nepotvrzena.

Doklady k expedici vybírat automaticky

Ano - Doklady ke zpracování jsou nabízeny automaticky, a to od nejstaršího ve frontě.

Ne - Uživatel musí vybrat doklady ke zpracování.

Stav položky prodeje - Zpracovaná

Definice stavu, který bude položce zakázky přiřazen, jakmile bude položka zpracována. Plní se do pole "MTStatus".

Stav zakázky - Zobrazovat

Definice stavu pro doklady, které se mají nabízet ke zpracování. Tento stav musí nastavit dokladu obsluha (nebo automaticky skript).

Stav zakázky - Vychystávání

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co obsluha vybrala doklad k vychystávání.

Stav zakázky - Na expedici

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co bylo zboží převedeno do cílového umístění.

Stav zakázky - Nelze vychystat

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co obsluha rozhodne, že vychystávání nelze dokončit.

Stav zakázky - Lze opět vychystat

Definice stavu, který je potřeba nastavit dokladu poté, co jej nešlo vychystat, aby se opět nabízel k vychystávání. Na tento stav musí doklad přepnout obsluha v K2 ve chvíli, kdy už je možno v expedici pokračovat, tedy poté, co byla chyba skladu vyřešena. Pokud uživatel zvolí tento doklad k vychystávání, pak je upozorněn na fakt, že doklad je již rozpracován a na kterém umístění si má tento rozpracovaný box vyzvednout. Následně vznikne převodka, která vrátí rozpracovaný box zpět na průběžné umístění skladníka.

Nelze vychystat - Umístění

Umístění, na které budou převedeny boxy, jejichž doklady nelze dokončit.

Nelze vychystat - Typ komentáře

Typ komentáře, který se vloží na doklad, který nelze vychystat.

Nelze vychystat - Důvody

Přednastavení textů pro komentáře, které se vloží na doklady, jež nelze vychystat. Text uvádíme v uvozovkách, jednotlivé texty oddělujeme čárkami.

Nelze vychystat - Zobrazit výběr položky

Ano - Pokud nelze doklad vychystat, tak po zvolení důvodu se nabídnou k výběru položky tohoto dokladu. Obsluha tak může vybrat položku, kvůli níž nešlo doklad dokončit. Zkratka tohoto zboží se také doplní do vkládaného komentáře.

Stav převodky - Aktivní

Definice stavu, který bude přiřazen převodce, která je aktuálně využívána pro expedici.

Stav převodky - Ukončeno

Definice stavu, který bude přiřazen převodce, která je již ukončena.

pic_5310

Obr.: Vybraná zakázka k expedici

Book Contents

Book Index

Zadávání sériových čísel

Funkce slouží k zadávání sériových čísel k položkám skladových dokladů. Sériová čísla lze vkládat na položky příjemek, výdejek, převodek či průvodek.

Obsluze se nejdříve zobrazí seznam dokladů (vybraného typu dle nastavení), které nemají na svých položkách navedena sériová čísla. Po výběru dokladu se následně zobrazí jednotlivé položky, uživatel načte zboží a následně navádí k položce sériová čísla.

Parametry

Typ dokladu

Typ dokladu, na jehož položky budeme vkládat sériová čísla.

Průvodky - SČ výrobků

Ano - zadáváme sériová čísla pro výrobek v hlavičce průvodky

Ne - zadáváme sériová čísla pro položky průvodky

pic_5316

Obr.: Zadávání SČ k položce výdejky

Book Contents

Book Index

Inventury

Funkce slouží k navádění nalezených položek zboží při inventurách skladů do soupisových listů.

Parametry

Sklad

Možnost přednastavit sklad pro ovlivnění nabídky soupisových listů. V takovém případě se uživateli zobrazují k výběru pouze soupisové listy inventur pro daný sklad. Není-li sklad přednastaven, nabízejí se všechny soupisové listy.

Předchozí umístění

Parametr má význam v případě sledování umístění při inventurách.

Ano - Pro každou novou zadávanou položku není potřeba načítat umístění, neboť se pamatuje z předchozí zadávané položky. Umístění zadáme až v momentě jeho změny.

Ne - Pro každou zadávanou položku je nutné načíst také umístění.

Šarže podle čísla

Ano - Šarže identifikujeme podle jejich interního čísla. Takové číslo je jedinečné, takže s načtením čísla šarže se automaticky načte také zboží.

Ne - Šarži identifikujeme podle její Zkratky.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - Po navedení všech sledovaných os pro položku se uživateli zobrazí klávesnice pro zadání nalezeného množství.

Ne - Množství pro položku je přednastaveno na 1. Lze jej však změnit (zadat) ještě před načtením prvního údaje pro novou položku, a to tlačítkem pic_1039i.

V prvním kroku si uživatel vybírá soupisový list, na nějž bude navádět položky. Nabízí se nepotvrzené soupisové listy z otevřených inventur, a to podle zadání parametru Sklad. Následně zadává položku a všechny sledované osy. Chování zadávání množství pro položku ovlivňujeme nastavením parametru Zobrazovat dialog pro zadání množství. Každá zadaná položka je uložena do soupisového listu. Již zadané položky lze zobrazit tlačítkem pic_1101i.