Book Contents

Book Index

Kniha majetku

Kniha majetku zahrnuje přehlednou evidenci majetku podle jeho druhů (viz kapitola Knihy majetku). Mezi knihami majetku se přepínáme klávesou Alt+F10 a současně zadáme i rozsah period, které mají být aktuálně zobrazeny. Nastavení se zobrazí v pravém panelu.

pic_5421

Obr.: Kniha Majetek

V knize volíme setřídění buď podle Dokladu a v pořadí, v jakém byly karty chronologicky vkládány nebo podle Inventárního čísla bez rozlišení druhů majetku. Přepínání setřídění se provádí klávesou Alt+Z.

Kniha majetku má dvojí číslování, které může a nemusí být shodné. Záleží na tom, zda má uživatel, který novou kartu majetku zakládá, zatrženo v Parametrech uživatele (záložka 3 – Účetnictví) Inventární číslo zadávat ručně.

Nemá-li zatržen parametr

Číslo a Inventární číslo je po uložení shodné.

Má-li zatržen parametr

Číslo se doplní automaticky pořadové a Inventární číslo může uživatel uvést libovolné (podle potřeby).

Inventární čísla se nejvíce využívají v následujících případech:

V implicitním nastavení sloupců je kromě dokladu a názvu majetku uvedena jeho vstupní cena, aktuální cena a zůstatková cena prvního plánu. Dále je zobrazen sloupec s příznaky stavu jednotlivých karet majetku a sloupec s příznaky označující stav zpracování odpisů majetku. Pro tyto příznaky jsou použity ikony.

Příznaky pro stavy karet majetku:

pic_741i

Potvrzený.

pic_742i

Stornovaný.

pic_1042i

Vyřazený.

Příznaky označující stav zpracování odpisů majetku:

pic_1050i

Zpracován 1. plán.

pic_1051i

Zpracován 2. plán.

pic_1055i

Zpracován 3. plán.

pic_1052i

Zpracován 1. a 2. plán.

pic_1054i

Zpracován 2. a 3. plán.

pic_1053i

Zpracován 1. a 3. plán.

pic_1049i

Zpracována celá karta.

Při zadávání nové karty majetku vybereme nejprve knihu, do které chceme majetek zadat. U drobného hmotného majetku, jehož cena pořízení je nižší než 80 000 Kč, je vhodné rozdělit jej do dvou knih v případě, že účetní jednotka některé z těchto majetků odepisuje a jiné vede pouze evidenčně.

Každá karta majetku má 5 záložek. První záložka Základní údaje obsahuje základní údaje o majetku, druhá záložka Položky slouží pro odepisování majetku, třetí záložka Přiřazené doklady zobrazuje prvotní doklady, čtvrtá záložka Daň z nemovitosti obsahuje daňové informace a na páté záložce Přílohy lze k jednotlivým záznamům přiřazovat dokumenty.

Book Contents

Book Index

Karta majetek

Book Contents

Book Index

Základní údaje

První záložka karty majetku slouží k zadávání základních údajů o majetku. Karta majetku se vyplňuje i pro drobné majetky nebo pozemky, které se pouze evidují, ale neodpisují.

Pokud je majetek již alespoň částečně odepsaný, není možné ani po zrušení potvrzení editovat některá pole. Je to například pole Vstupní cena nebo Pořízeno, které mají přímý vliv na výpočet odpisů. Pokud je majetek vyřazený, má karta kromě příznaku vyřazení, ještě zobrazeny informace o datu vyřazení a způsobu vyřazení.

pic_5386

Obr.: Majetek - záložka Základní údaje

Popis vybraných polí:

Název

Název majetku.

Doklad

Programem vytvořené číslo majetku. V případě že je v Knize majetku vypnuto Číslovat karty majetku bez Období, je součástí čísla majetku i Období.

Inventární číslo

Programem vytvořené nebo ručně zadané.

Stav

Stav karty majetku. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Popis

Popis majetku.

Jazykový název

Tlačítko umožní zadat název v cizích jazycích.

Obor majetku

Výběrem z nabídky přednastavíme způsob účtování.

CZ-CPA

Výběr z číselníku klasifikace produkce.

Odpisová skupina

Důležitý údaj u hmotného majetku. Stanoví se podle přílohy k zákonu o daních z příjmů.

Druh účtování

Přednastavený účet pořízení, pokud je jiný, než Účet pořízení, nastavený v Oboru majetku.

EAN

Pole pro doplňkový čárový kód.

Skupina

Číselník pro další třídění majetku.

Množství

Evidovaný počet.

Jednotka

Výběr z nabídky jednotek.

Funkční typ

Uživatelský číselník funkčního členění.

Konstrukční typ

Uživatelský číselník konstrukčního členění.

Evidenční číslo

Evidenční číslo.

Výrobní číslo

Výrobní údaj.

Výrobce

Výrobce.

Číslo smlouvy

Číslo smlouvy evidovaného majetku.

Platnost smlouvy do

Datum konce platnosti užívání majetku.

Dotace

Částka poskytnuté dotace.

Zboží

Výběr z číselníku Zboží.

Vstupní cena

Pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, náklady související s pořízením majetku apod. Nepatří sem technické zhodnocení (zadává se na záložce Pohyby).

Pořízeno

Datum pořízení majetku.

Způsob pořízení

Uživatelský číselník.

Zařazeno do užívání

Datum, od kterého je majetek zařazen do užívání, a také od kterého se začíná odepisovat. Může být jiné (pozdější), než datum pořízení. Toto datum má vliv na stanovení částek odpisů v prvním a posledním roce odpisování.

Navedeno v programu

Datum, kdy začalo odpisování majetku v IS K2.

Vyřazeno

Datum vyřazení majetku.

Způsob vyřazení

Uživatelský číselník.

Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2 Prostředek, Referent, Kód Zboží, zákazník, Pár. symbol, Umístění, Pracoviště

Zatřídění majetku podle jednotlivých analytických os, umístění a pracoviště.

Období od, Období do

Počátek a konec období pro zobrazení hodnot v sekci Částky k Období do a Kódy k Období do. Období lze nastavit také klávesou Alt+F10.

Aktuální cena:

Plán 1, Plán 2, Plán 3

Aktuální cena majetku (včetně změn) k zobrazenému datu.

 

Odepsáno k datu:

Plán 1, Plán 2, Plán 3

Aktuální hodnota zpracovaných odpisů.

Zůstatek:

Plán 1, Plán 2, Plán 3

Rozdíl hodnot Aktuální cena a Odepsáno k datu.

Do pole Vstupní cena se zadá vždy původní vstupní cena majetku k datu zařazení do užívání. V případě, že se vstupní cena, definovaná v zákoně o daních z příjmů liší od ceny, zjištěné podle podmínek zákona o účetnictví, upraví se vstupní cena pro příslušný typ plánu na záložce Položky.

Dojde-li ke změně vstupní ceny vlivem technického zhodnocení, přidá se tato částka do příslušného odpisového plánu k určitému datu pomocí funkce Technické zhodnocení. Pokud se technické zhodnocení zadá v prvním roce odpisování majetku, v souladu se zákonem o daních z příjmů se částka stává součástí vstupní ceny.

Podmínkou úprav vstupní ceny majetku je to, že musí být provedeny do periody, ve které nejsou zpracovány (potvrzeny) odpisy.

V sekci Částky k Období do se zobrazují aktuální informace o stavu odepisování majetku u daňového a účetního plánu dle nastaveného období v parametrech Období od Období do.

V sekci Kódy k Období do se zobrazují aktuální informace o Analytických osách, Umístění a Pracovišti, platné dle nastaveného období v parametrech Období od Období do.

Ke kartám majetku lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.

Na záložce Servisovaná zařízení se zobrazují zařízení údržby, která mají vazbu na kartu majetku. Nové servisované zařízení vkládáme klávesou Insert. Ve formuláři vyplníme potřebná pole. Bližší popis polí je uveden v kapitole Servisovaná zařízení - Základní údaje.

Book Contents

Book Index

Položky

Záložka Položky je určená pro odpisování majetku. Je rozdělená na záložky s jednotlivými typy plánů.

pic_5387

Obr.: Majetek - záložka Položky - Daňový plán

pic_5388

Obr.: Majetek - záložka Položky - Účetní plán

Popis vybraných polí:

Typ plánu 1, 2, 3

Typ plánu je nastavený v Knihách majetku a na kartě majetku se pouze zobrazuje.

Předvolba 1, 2, 3

Vazba do číselníku Předvolba odpisování. Pokud je vyplněné pole Odpisová skupina, výběr se v tomto poli omezí na položky vyhovující nastavení.

Odpisový plán, Výpočtový typ, Odpisový rok

Zobrazené údaje podle výběru v poli Předvolba 1 a Předvolba 2.

Vstupní cena 1, 2, 3

Vstupní cena pro daný typ plánu.

Oprávky celkem 1,2, 3

Částka oprávek, provedená na majetku před datem navedení do programu.

Oprávky v roce navedení 1,2, 3

V případě, že se majetek do IS K2 navádí v průběhu hospodářského roku, uvedou se oprávky od začátku aktuálního hospodářského roku do data před datem zavedením do programu.

Počet odepsaných let 1,2, 3

Povinné pole v případě zrychleného daňového odpisování.

Pokud bylo před datem Navedeno v programu provedeno technické zhodnocení majetku, uvede se počet již odepsaných let od posledního technického zhodnocení.

Vyplnění pole je povinné také v případě, kdy bylo před datem Navedeno v programu provedeno přerušení odpisování majetku.

Neuplatněné odpisy 1, 2, 3

Pole má význam jen pro slovenskou legislativu - majetek zařazený do užívání od r. 2012 dle zrychleného plánu. V tomto poli se zobrazuje částka neuplatněných odpisů v prvním roce. Pokud je majetek částečně odepsán před navedením do IS K2, je třeba tuto částku vyplnit ručně.

Historie pohybů

Na kartách majetku, převedených konverzí ze starého modulu, se pod tlačítkem zobrazují odpisy a další majetkové operace vytvořené ve starém modulu Majetek.

Přepočet odpisů

Přepočet ročních odpisů - tlačítko slouží k přepočtu odpisů pro každý typ plánu zvlášť. Pokud se u něj zobrazí vykřičník pic_1056i, je nutné přepočet spustit. Použije se v situaci, kdy změníme údaje v polích, které mají vliv na odpisování. Přepočet je možno provést ve stavu Prohlížení i ve Změně.

Program podle zvolené odpisové skupiny nabízí pro každý typ plánu Předvolby odpisování. Pokud bychom chtěli zvolit předvolbu, která je definovaná pro jinou odpisovou skupinu (nebo bez odpisové skupiny), v poli stiskneme klávesu F12 a nabídku Předvoleb odpisování přepneme na stav Kniha.

Po výběru předvolby se v části Odpisy majetku pro jednotlivé typy plánů automaticky vypočítají měsíční odpisy (typ pohybu Odpis) i roční odpisy (typ pohybu Roční odpis). U pohybu s typem Roční odpis se zobrazuje ikona pic_1058i.

Spolu s odpisy se zobrazují i další pohyby majetku, které jsou důležité pro zpracování odpisů, a to Zařazení do užívání, Technické zhodnocení, Změna ceny, Změna ceny při rozložení souboru, Změna kódu, Změna doby odpisování, Přerušení odpisů, Částečné vyřazení, Vyřazení, Korekce oprávek. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Funkce nad knihou majetek.

V části Kódy majetku se zobrazují pohyby majetku se zadanými kódy určené pro zatřídění majetku. Pomocí kódů je možné majetek nebo soubor majetku umístit v rámci firmy, přidělit majetek zaměstnanci nebo sloučit majetek do skupin. Podle některých kódů může být kterákoliv položka majetku zaúčtována, takže obsahují i takové informace jako např. kontaci, částku, odkaz na účetní doklad apod. Kódy se vkládají pomocí funkce Změna kódů (klávesami Ctrl+F6).

Rozložení roční částky odpisu na měsíční se provádí funkcí Vytvoření měsíčních odpisů (klávesami Alt+F6). Při vytváření měsíčních odpisů z ročních částek program využívá číselníku Periody. V něm musí být definovány všechny periody až do data roční částky.

Odpisy zpracujeme pomocí funkce Zpracování odpisů (klávesami Alt+F5) - pohyby majetku se potvrdí. Zpracování odpisů zrušíme funkcí Zrušení zpracování odpisů (klávesami Shift+F5).

Na záložce Položky lze editovat nepotvrzené doklady Pohyby majetku typu Zařazení do užívání, Odpis, Roční odpis, Technické zhodnocení, Změna ceny a Změna kódu.

Book Contents

Book Index

Historie pohybů

Po stisknutí tlačítka Historie odpisů se zobrazí tabulka obsahující historii všech provedených pohybů majetku evidovaného v původním modulu Majetek.

Historie se naplní, pokud firma používala původní majetek a zkonvertovala jej do nového modulu majetku.

pic_5389

Obr.: Historie pohybů majetku

Book Contents

Book Index

Přiřazené doklady

Na této záložce se zobrazují prvotní doklady, které byly ke kartě majetku přiřazeny.

pic_5420

Obr.: Karta majetku s otevřeným formulářem Přiřazené doklady

Novou položku lze přidat pouze z položky prvotního dokladu:

Ve Změně karty majetku lze položku smazat nebo editovat pole Datum, Typ položky, Částka a Popis.

Book Contents

Book Index

Vytvoření karty majetku

Číslo procesu: MAJ008

Id. číslo skriptu: FMAJ008

Soubor: CreateAsset.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k vytvoření karty/karet majetku z položky faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu. Pokud se na kartu přenáší analytická osa (středisko, kód zakázky, ...), vytvoří se pohyb majetku s typem Změna kódu majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Propojení s prvotními doklady]

Parametry skriptu:

ArticleCode - Ano

Ano - Kód zboží z položky dokladu se vloží do karty majetku.

Book - DH

Kniha majetku, ve které se vytvoří nová karta.

Category - 11

Zkratka Oboru majetku.

Code1 - Ano

Ano - Kód 1 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Code2 - Ano

Ano - Kód 2 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Code3 - Ano

Ano - Kód 3 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Code4 - Ano

Ano - Kód 4 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Code5 - Ano

Ano - Kód 5 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Code6 - Ano

Ano - Kód 6 se vloží z položky dokladu do karty majetku.

ContractCode - Ano

Ano - Kód zakázky se vloží z položky dokladu do karty majetku.

CostCentre - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Středisko z položky dokladu.

CountByQuantity - Ne

Ne - vytvoří se 1 karta majetku, Ano - vytvoří se počet karet majetku podle Množství na položce. Parametr se bere v úvahu pouze, pokud Parametr uživatele Inventární číslo zadávat ručně = Ne.

Device - Ano

Ano - Prostředek se vloží z položky dokladu do karty majetku.

Officer - Ano

Ano - Referent se vloží z položky dokladu do karty majetku.

SerialNumber - Ne

Ano - Při vytvoření karty majetku z výdejky se do pole Evidenční číslo na kartě majetku vloží sériové číslo (pokud se vytváří jedna karta, vloží se do ní první sériové číslo, pokud je parametr CountByQuantity nastaven na "Ano", do každé karty se vloží jedno sériové číslo).

Funkci lze spustit nad položkou faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu.

Pokud je parametr Počet karet podle množství nastaven na hodnotu "Ne", po spuštění funkce se zobrazí karta majetku v režimu Nový. Na kartě majetku jsou přednastaveny informace dle položky/hlavičky prvotního dokladu: Název, Množství, Jednotka, Vstupní cena a Pořízeno. Dále je přednastaven Obor majetku z parametru Category. Pokud se na kartu přenáší analytická osa, vytvoří se pohyb majetku s typem Změna kódu majetku s kódy Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Kód zboží, Prostředek a Referent.

Pokud je parametr Počet karet podle množství nastaven na hodnotu "Ano", po spuštění funkce se vytvoří nové karty majetku podle Množství na položce prvotního dokladu a zobrazí se informace o vytvořených kartách. (Vytváření karet podle množství lze použít pouze v případě, že se inventární čísla majetku vytváří automaticky.)

Na záložku Přiřazené doklady karty majetku se vloží odkaz na položku prvotního dokladu (s Typem "Z" - Zařazení). Položku prvotního dokladu pak nelze smazat.

Na jedné položce prvotního dokladu lze funkci Vytvoření karty majetku spustit pouze jednou.

Book Contents

Book Index

Připojení položky dokladu ke kartě majetku

Číslo procesu: MAJ008

Id. číslo skriptu: FMAJ009

Soubor: LinkDocumentItemToAsset.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k přiřazení položky faktury vydané, faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu ke kartě majetku. Po spuštění funkce na položce prvotního dokladu se zobrazí kniha majetku - klávesou Enter vybereme kartu majetku, ke které chceme položku přiřadit. Po odsouhlasení dotazu se na záložku Položky karty majetku vloží odkaz na položku prvotního dokladu.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Propojení s prvotními doklady]

Parametry skriptu:

ItemType - N

Typ přiřazení položky (ZC - Změna ceny, CV - Částečné vyřazení, TZ - Technické zhodnocení, N - K dalšímu zpracování, V - Vyřazení, Y - Informační, Z - Zařazení).

StartAssetAction - Ano

Ano - pokud je typ přiřazení položky TZ, ZC, CV nebo V, spustí akci Technické zhodnocení, Změna ceny, Částečné vyřazení nebo Vyřazení.

Book Contents

Book Index

Daň z nemovitosti

Na této záložce jsou umístěny informace potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí. Podle zadané nemovitosti v kartě majetku zvolíme záložku Pozemky nebo Stavby a bytové jednotky. Zobrazí se formulář odpovídající pro daný typ daně.

U karet majetku, které patří mezi "Pozemky", uvádíme následující informace, potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí:

pic_5384

Obr.: Informace na formuláři Pozemky

Popis polí:

Územní pracoviště

Výběr z číselníku Územní pracoviště.

Druh pozemku

Zvolí se druh pozemku z číselníku Druh pozemku. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 201.

Kód souborů lesních typů pro druh pozemku C

Zvolí se kód souborů lesních typů pro druh pozemku C z číselníku Kód souborů lesních typů pro druh pozemku C. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 201 u druhu pozemku C.

Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci rozhodnutí

Uvede se datum zápisu vkladu vlastnického práva (pokud nebylo ještě pravomocně rozhodnuto) nebo datum nabytí vlastnictví prostřednictvím dražby. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 202.

Právní vztah k pozemku vznikl v souvislosti s převodem jednotky

Zatrhávací pole. Ve formuláři k přiznání k dani z nemovitosti se zatrhne v II. oddílu na ř. 203. Platné do r. 2013.

Název obce

Zvolí se obec z číselníku Obce. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 204.

Kód, Název katastrálního území

Zvolí se název katastrálního území z číselníku Název katastrálního území. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 205 a ř. 206.

Parcelní číslo

Uvede se číslo parcely. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 a).

Výměra parcely

Uvede se výměra parcely. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 b).

Právní vztah

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 c).

Výměra zastavěná nemovitými stavbami

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 d).

Nárok na osvobození ve výměře

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 f).

Právní důvody nároku na osvobození - 1. část (paragraf)

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e). Ř. 207 e) se uvádí ve třech částech, je to potřebné pro správné vytvoření souboru "*.xml", který se používá při elektronickém zpracování přiznání k dani z nemovitosti.

Právní důvody nároku na osvobození - 2. část (písmeno paragrafu)

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e).

Právní důvody nároku na osvobození - 3. část (rozdělení právních důvodů)

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e).

Poslední rok osvobození

Uvede se poslední rok osvobození. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 g).

Popis změn, důvody k uplatnění nároku na osvobození

V dílčím nebo dodatečném DP se uvedou změny, k nimž došlo u pozemku oproti předchozímu DP. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 209.

Spoluvlastnický podíl

Uvede se spoluvlastnický podíl z oddílu II ř. 221 ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti. Hodnota čitatele se uvede před lomítko, hodnota jmenovatele za lomítko. Zlomek se uvádí z listu vlastnictví v katastru nemovitosti.

Daň

Částka daně z nemovitých věcí. Doplní se automaticky při výpočtu daně z nemovitých věcí skriptem Daň z nemovitosti - export XML.

U karet majetku, které patří mezi "Stavby a bytové jednotky" uvádíme následující informace, potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí:

pic_5383

Obr.: Informace na formuláři Stavby a bytové jednotky

Popis polí:

Územní pracoviště

Výběr z číselníku Územní pracoviště.

Předmět daně ze staveb

Zvolíme předmět daně ze staveb z číselníku Předmět daně ze staveb. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 301.

Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci rozhodnutí

Uvede se datum zápisu vkladu vlastnického práva (pokud nebylo ještě pravomocně rozhodnuto) nebo datum nabytí vlastnictví prostřednictvím dražby. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 302.

Název obce

Zvolíme obec z číselníku Obce. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 303.

Kód, Název katastrálního území

Zvolíme název katastrálního území z číselníku Název katastrálního území. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 304 a 305.

Číslo popisné nebo evidenční

Uvedeme číslo popisné nebo evidenční, je-li předmětem daně stavba. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 a).

Číslo jednotky

Uvedeme číslo jednotky podle evidence katastru nemovitostí. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 b).

Stavba na parcele číslo

Uvedeme číslo parcely dle katastru nemovitostí, na níž se stavba uvádí. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 c).

Rok dokončení stavby

Uvedeme rok dokončení stavby. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 d).

Právní vztah

Zvolíme právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 e).

Výměra zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky

Uvedeme výměru zastavěné plochy. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 f).

Právní důvody nároku na osvobození - 1. část (paragraf)

Uvedeme § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Právní důvody nároku na osvobození - 2. část (písmeno paragrafu)

Uvedeme písmeno paragrafu, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Právní důvody nároku na osvobození - 3. část (rozdělení právních důvodů)

Rozdělení právních důvodů, pokud jich zákon pod jedním písmenem obsahuje více. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Poslední rok osvobození

Uvedeme poslední rok osvobození. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 h).

Účel užití stavby nebo jednotky či souhrnu staveb nebo jednotek, popis změn, důvody

Uvedeme účel užití stavby nebo jednotky. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 308.

Koeficient 1,22

Zatrhne se v případě, že předmětem daně je jednotka a výše koeficientu je 1,22 (jinak se pro jednotku použije koeficient 1,20). Ř. 310.

Počet nadzemních podlaží

Uvedeme počet nadzemních podlaží, ř. 313.

Výměra podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikání

Uvedeme výměru podlahové plochy nebytového prostoru; vyplňuje se pouze u staveb H. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 318.

Zvýšení daně podle §11 odst. 5 zákona za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru k podnikání

Pokud je zatrhávací pole zatrženo, počítá se ř. 319 v III. oddílu ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti. Pole zatrhneme pouze v případě, že se jedná o druh stavby H a zároveň se nejedná o zemědělskou prvovýrobu.

Poměr výměry pro osvobození

Uvedeme poměr výměry podlahových ploch, které podléhají nároku na osvobození. Pokud je nárok na osvobození na celou plochu, uvedeme "1". Ř. 320.

Spoluvlastnický podíl

Uvedeme spoluvlastnický podíl na stavbě nebo jednotce, ř.323 a / b.

Daň

Částka daně z nemovitých věcí. Doplní se automaticky při výpočtu daně z nemovitých věcí skriptem Daň z nemovitosti - export XML.

Daňové informace lze vymazat akcí v ribbonu Zrušit daň z nemovitosti.

Pole Daň s částkou vypočtené daně lze pomocí volby Přidat do sloupců formuláře začlenit na záložku Seznam.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na této záložce lze připojit externí dokumenty a doklady z ostatních modulů K2.

pic_5385

Obr.: Karta majetku - záložka Přílohy

Bližší popis práce s přílohami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Majetek

Karta majetku ve stavu Prohlížení:

Alt+F2

Potvrzení karty majetku

.

Ctrl+F2

Odpotvrzení

karty majetku. S kartou majetku lze opět pracovat, údaje na kartách je možné měnit.

Alt+F5

Zpracování odpisů - do zvolené periody včetně se zpracují (potvrdí) odpisy.

Shift+F5

Zrušení odpisů - do zvolené periody včetně se zruší (odpotvrdí) odpisy.

Ctrl+Alt

+F4

Přerušení odpisů - pro zvolený rok se přeruší odepisování.

Odpisy pro zadaný rok mají nulovou hodnotu a neuplatněné odpisy se posunou o rok. (Před přerušením odpisování musí být daný rok rozložen.) Přidá se pohyb s typem Přerušení odpisů. Částka odpisu se nesmí vynulovat ručně, odpisy v dalších letech by pak nemusely být korektní! Vždy je třeba použít funkci Přerušení odpisů.

pic_5390

Obr.: Formulář pro přerušení odpisů

Ctrl+Shift

+F4

Zrušení přerušení odpisů - pro zvolený rok se zruší přerušení odpisů. Program nabídne přerušený rok. Po odsouhlasení se zruší řádek s typem pohybu Přerušení odpisů a odpisy se přepočítají na původní hodnoty.

pic_5391

Obr.: Formulář pro zrušení přerušení odpisů

Přepočet ročních odpisů

Program znovu přepočítá roční odpisy (kromě již potvrzených) pro typ plánu, zvolený ve vstupním formuláři.

Alt+F6

Vytvoření měsíčních odpisů - pro zvolený rok a typ plánu se z ročního odpisu vytvoří měsíční odpisy. Ve formuláři zatržením určíme, pro které typy plánů chceme rozložení provést, nebo zvolíme Pro typ plánu. Důležité je zadání správného roku tak, aby byla zachována posloupnost rozložených let.

pic_5392

Obr.: Formulář pro vytvoření měsíčních odpisů

Ctrl+F3

Technické zhodnocení - zvýší vstupní cenu majetku vlivem technického zhodnocení.

pic_5393

Obr.: Formulář pro technické zhodnocení

Ve formuláři zadáme datum, částku technického zhodnocení, kontaci pro zaúčtování a popis. Po odsouhlasení je vytvořen zápis s typem pohybu Technické zhodnocení. Odpisy jsou přepočítány od data technického zhodnocení. Pro výpočet daňových odpisů použije program sazbu pro zvýšenou vstupní cenu (koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu).

Do pole Po TZ účetně odpisovat (x) let lze zadat počet let, po které se má odpisovat po technickém zhodnocení (týká se pouze procentuálních odpisových plánů). Pokud se počet let zadá, do pohybů majetku se přidá také pohyb s typem "Změna doby odpisování" - v poli Částka se zobrazí počet let, po které se bude odpisovat po technickém zhodnocení. Následující odpisy se vypočtou ze zůstatkové ceny po technickém zhodnocení a vytvoří se pro zadaný počet let. (Pokud se počet let nezadá, odpisy se vypočtou procentem pro příslušný rok.)

Ctrl+F4

Změna ceny - zvýší či sníží vstupní cenu vlivem změny ceny.

pic_5394

Obr.: Formulář pro změnu ceny

Ve formuláři zadáme datum změny, částku změny, kontaci pro zaúčtování a popis. Po odsouhlasení je přidán řádek s typem pohybu Změna ceny. Odpisy jsou přepočítány od data změny ceny a pro výpočet program nepoužije sazbu pro zvýšenou vstupní cenu (koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu), nejedná se o technické zhodnocení.

Alt+F3

Rozložení souboru majetku - rozložení podle vstupní ceny (rozdělí na dvě části), nebo podle počtu položek souboru (na zadaný počet se stejnou cenou), a to k zadanému datu. V příslušném poměru cen se rozdělí i jeho pohyby (odpisy) na záložce Položky. Rozdělením vzniknou nové karty majetku s novým identifikačním číslem, ale stejným inventárním číslem. Pracuje se s nimi jako se samostatnými kartami.

pic_5460

Obr.: Formulář pro rozložení souboru majetku

Shift+F3

Zrušení rozložení - zruší rozložení souboru majetku. Spouští se na kartě, která vznikla rozložením. Pokud karta majetku vznikla rozložením podle počtu položek (položek bylo více), ruší se rozložení současně pro všechny karty majetku, které takto vznikly.

Ctrl+F8

Vyřazení - provede se vyřazení karty majetku z evidence.

Zrušení vyřazení -

zruší vyřazení majetku.

Obě funkce jsou blíže popsány v kapitole Vyřazení karty majetku.

Alt+F8

Částečné vyřazení - provede se částečné vyřazení karty majetku z evidence. Bližší popis je uveden v kapitole Částečné vyřazení karty majetku.

Shift+F8

Zrušení částečného vyřazení -

zruší částečné vyřazení majetku. Bližší popis je uveden v kapitole

Částečné vyřazení karty majetku.

Ctrl+F6

Změna kódů - umožňuje k určitému datu změnit Analytické osy, Umístění a Pracoviště. Zatržením jednotlivých polí určíme, které kódy měníme. U kódů, u kterých zatrhneme pole Prázdné, dochází k výmazu kódu.

pic_5395

Obr.: Formulář pro změnu kódů

Ctrl+F7

Změna inventárního čísla - umožňuje ruční editaci inventárního čísla anebo možnost výběru konkrétní karty majetku, jejíž inventární číslo se automaticky dosadí.

pic_5396

Obr.: Formulář pro změnu inventárního čísla

Ctrl+
Alt+F6

Změna předvolby odpisování - ve formuláři zadáme typ plánu a předvolbu odpisování. Pokud je zapnuto zatržítko Po změně spustit přepočet odpisů, po odsouhlasení formuláře se pro zvolený typ plánu přepočítají odpisy.

pic_5397

Obr.: Formulář pro změnu předvolby odpisování

F8

Storno - majetek evidovaný v knihách majetku není možné vymazat, pouze ho můžeme stornovat. A to pouze u karty majetku, která je nepotvrzená a nemá zpracovaný (potvrzený) ani jeden pohyb majetku.

Odstorno - zruší storno na kartě majetku.

Ctrl+Enter

Na záložce Přiřazené doklady otevře přiřazený doklad.

Book Contents

Book Index

Částečné vyřazení karty majetku

Pokud potřebujeme vyřadit z evidence jen část karty majetku, použijeme klávesy Alt+F8.

Ve vstupním formuláři funkce zadáme potřebné informace:

pic_5399

Obr.: Formulář Částečné vyřazení

Popis vybraných polí:

Datum

Částečné vyřazení by mělo být zvoleno tak, aby nespadalo do periody, ve které jsou již zpracovány odpisy. Pokud se to však stane, je třeba na kartě nejdříve zrušit zpracování odpisů a pak teprve částečně vyřadit. Automaticky se smažou položky s odpisy po datu vyřazení. Pokud byly tyto odpisy již zaúčtovány, položky se nesmažou, ale jejich částka se vynuluje a účetní doklady se automaticky stornují.

Aktuální cena vyřazené části

Výše ceny, v které se majetek částečně vyřadí.

Způsob vyřazení

Určení způsobu částečného vyřazení majetku. Pokud se vyřazuje z důvodu likvidace, zobrazí se v knize Pohyby majetku u typu pohybu Částečné vyřazení zatržítko Vyřazení likvidací.

Úprava roční částky

Je důležitá pro daňový plán v případě, že částečně vyřazujeme neodepsaný majetek. Nastaví se 50 %. Pokud vypneme zatržítko v %, zadáme konkrétní částku úpravy roční částky (slovenská legislativa).

Prodejní cena

Je pouze informativní, nepovinný údaj.

Kontace

Vybereme kontaci pro částečné vyřazení. V mandantovi jsou k dispozici kontace CVLIK pro částečné vyřazení likvidací a CVPRO pro částečné vyřazení prodejem.

Popis

Upřesňující informace k vyřazení majetku.

Po odsouhlasení formuláře je do položek přidán pohyb s typem Částečné vyřazení, Korekce oprávek ČV a pro daňové odpisy navíc typ pohybu Odpis částečného vyřazení. Na základě částečného vyřazení je proveden nový výpočet odpisů.

pic_5422

Obr.: Karta majetku - záložka Položky - Částečné vyřazení

Při částečném vyřazení na záložce Základní údaje zůstanou pole Vyřazeno a Způsob vyřazení nevyplněna.

Akce Částečné vyřazení majetku je vratná - Zrušení částečného vyřazení lze provést klávesou Shift+F8. V případě, že je potřeba změnit datum částečného vyřazení, nejprve u majetku zrušíme částečné vyřazení. Tím se znovu přepočítají zbylé odpisy a majetek se dostane do stavu před částečným vyřazením. Následně s novým datem majetek částečně vyřadíme. Pokud však bylo původní částečné vyřazení již zaúčtované, pohyby na záložce Položky se nevymažou, ale stornují.

Book Contents

Book Index

Vyřazení karty majetku

Při vyřazení majetek nejprve vyřadíme z evidence majetku a potom vyřazení zaúčtujeme. Vyřazení můžeme provést několika způsoby:

Ve vstupním formuláři funkce zadáme potřebné informace:

pic_5398

Obr.: Formulář Vyřazení

Popis vybraných polí:

Datum

Vyřazení by mělo být zvoleno tak, aby nespadalo do periody, ve které jsou již zpracovány odpisy. Pokud se to však stane, je třeba na kartě nejprve zrušit zpracování odpisů a pak teprve vyřadit. Automaticky se smažou položky s odpisy po datu vyřazení. Pokud byly tyto odpisy již zaúčtovány, položky se nesmažou, ale jejich částka se vynuluje a doklady se automaticky stornují.

Způsob vyřazení

Určení způsobu vyřazení majetku. Pokud se vyřazuje z důvodu Likvidace (zatrhnuto pole Vyřazení likvidací), zobrazí se v knize Pohyby majetku u typu pohybu Vyřazení zatržítko Vyřazení likvidací.

Úprava roční částky

Je důležitá pro daňový plán v případě, že vyřazujeme neodepsaný majetek. Nastaví se 50 %.Pokud vypneme zatržítko v %, zadáme konkrétní částku úpravy roční částky (slovenská legislativa).

Prodejní cena

Je pouze informativní, nepovinný údaj.

Kontace

Pro vyřazení je možné mít kontaci nastavenou už v Knihách majetku, ale vzhledem k tomu, že se používá často jiná pro majetky likvidované a jiná např. pro prodej majetku, je vhodnější vybrat ji při každém vyřazení znovu.

Popis

Upřesňující informace k vyřazení majetku.

Bez odpisu k datu vyřazení

Pokud je vypnuto, poslední měsíční odpis se vytvoří v měsíci vyřazení. Pokud je zapnuto, v měsíci vyřazení se již odpis nevytvoří (daňového ročního odpisu se to netýká).

Po odsouhlasení formuláře je do položek přidán pohyb s typem Vyřazení a proveden výpočet odpisů v roce vyřazení.

Vyřazenému majetku se nastaví ikonapic_1042i.

Na záložku Základní údaje se zapíše do pole Vyřazeno a Způsob vyřazení informace, ke kterému dni byl majetek vyřazen z evidence a jakým způsobem.

Akce Vyřazení majetku je vratná, takže stejnou kombinací kláves lze provést i Zrušení vyřazení. V případě, že je potřeba změnit datum vyřazení, nejprve u majetku zrušíme vyřazení. Tím se znovu přepočítají zbylé odpisy a majetek se dostane do stavu před vyřazením. Následně s novým datem majetek vyřadíme. Pokud však bylo původní vyřazení již zaúčtované, pohyby na záložce Položky se nevymažou, ale stornují.

Book Contents

Book Index

Zrušení blokace majetku

Při blokování majetku k určitému datu funkcí Blokace period se současně zablokují i položky v kartách majetku. V tomto případě nelze v zablokovaných periodách provádět jakékoliv změny ani vkládat další položky. Ve výjimečných případech, kdy je nutno zasáhnout i do těchto period, lze funkcí Zrušení blokace - Majetek kartu majetku odblokovat.

Bližší popis Zrušení blokace period je popsán v kapitole Blokace period.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce na kartách majetku

pic_5432

Obr.: Kniha Majetek - hromadné akce nad knihou

Všechny tyto akce se spouští buď na kartách označených hvězdičkou nebo na kartách majetku vložených do kontejneru.

Potvrzení

Potvrzení karet majetku.

Odpotvrzení

Odpotvrzení karty majetku.

Datum potvrzení

U potvrzených dokladů umožňuje změnit datum potvrzení.

Storno

Stornování vybraných karet majetku. Stornovat lze pouze karty, na kterých nejsou potvrzené pohyby majetku.

Odstorno

Odstornování stornovaných karet majetku.

Přepočet ročních odpisů

Program znovu přepočítá roční odpisy (kromě již potvrzených) pro typ plánu, zvolený ve vstupním formuláři.

pic_5400

Obr.: Formulář pro přepočet ročních odpisů

Vytvoření měsíčních odpisů

Program rozloží hodnoty ročních odpisů (typ pohybu Roční odpis) do jednotlivých měsíčních odpisů (typ pohybu Odpis) podle zvoleného roku a typu plánu.

Zpracování odpisů

Jednotlivé odpisy se potvrdí. Zpracování odpisů se provádí od nejstaršího nepotvrzeného pohybu.

Zrušení zpracování odpisů

U jednotlivých odpisů se zruší potvrzení.

Přerušení odpisování

Přeruší odpisování majetku pro zvolený rok a typ plánu. Odpisy pro zadaný rok mají nulovou hodnotu a neuplatněné odpisy se posunou o rok (před přerušením odpisování musí být daný rok rozložen). Přidá se pohyb s typem Přerušení odpisů.

Částka odpisu se nesmí vynulovat ručně, odpisy v dalších letech by pak nemusely být korektní! Vždy je třeba použít akci Přerušení odpisování.

Zrušení přerušení odpisování

Pro zvolený rok se zruší přerušení odpisů, vymaže se položka s typem pohybu Přerušení odpisů a odpisy se přepočítají na původní hodnoty.

Technické zhodnocení

Zvýší vstupní cenu majetku vlivem technického zhodnocení. Pro výpočet odpisů použije program sazbu pro zvýšenou vstupní cenu (koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu).

Změna ceny

Zvýší či sníží vstupní cenu vlivem změny ceny. Pro výpočet program nepoužije sazbu pro zvýšenou vstupní cenu (koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu), nejedná se o technické zhodnocení.

Vyřazení

Vyřadí karty majetku z evidence.

Zrušení vyřazení

Zruší vyřazení karet majetku z evidence.

Změna kódů

Určená pro změnu lokalizace majetku ve firmě, změnu zadání podmínek účtování apod.

Změna předvolby

Hromadně změní na vybraných kartách předvolbu odepisování.

Změna inventárního čísla

Umožní sdružit pod jedno inventární číslo více karet majetku.

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Zrušení stavu

Na vybraných záznamech vymaže údaj v poli Stav.

Změna skupiny práv

Akce se používá pouze při rozlišování práv na jednotlivé karty majetku a souvisí s přidělováním skupinových práv.

Hromadná změna

Pomocí této nabídky hromadných změn je možné změnit vybraná pole na nepotvrzené kartě majetku. Je nutné mít na paměti, že pokud měníme tímto způsobem pole, která mají vliv na odpisování, program neprovede automaticky přepočet odpisů. V tom případě je nutno v dalším kroku tento přepočet vyvolat (viz Zpracování odpisů).

Book Contents

Book Index

Sestavy nad majetkem

Book Contents

Book Index

Inventární karta

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ025

Soubor: AssetInventoryCard.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Accounts - Ano

Ano - zobrazí účty majetku.

Codes - Ano

Ano - zobrazí kódy majetku.

FurtherData - Ne

Ano - zobrazí další údaje.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

Percent -0

Zobrazí se % ročního odpisu vzhledem: 0 - k aktuální ceně, 1 - k aktuální ceně platné k datu ročního odpisu.

PlanType1Abbr - D

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

ProcessedDepreciations - Ano

Ano - zobrazí se zpracované odpisy.

TechnicalData - Ne

Ano - zobrazí se technické údaje.

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetInventoryCard

Book Contents

Book Index

Inventární karta podrobná

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ025

Soubor: AssetInventoryCard.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Inventární karta. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

FurtherData - Ne

Ano - zobrazí další údaje.

TechnicalData - Ne

Ano - zobrazí se technické údaje.

AssetInventoryCard_1

Book Contents

Book Index

Protokol o zařazení majetku do užívání

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ026

Soubor: AssetActivationProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o zařazení majetku do užívání.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se zobrazí.

Sign - @Vyst;;;

@Vyst - jméno a obrázek toho, kdo doklad vystavil, @Akt - kdo je akt. přihlášen, jinak obrázek uživatele, jehož Logname je v parametru a obrázek v adresáři Conf. Hodnoty za středníkem určují pozici obrázku v sestavě (viz katalog sestav)

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo konkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

Title

Název sestavy.

AssetActivationProtocol

Book Contents

Book Index

Protokol o vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ027

Soubor: AssetRetirementProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

PartialRetirementDate - 00.00.0000

Datum částečného vyřazení, ke kterému se má protokol vytisknout. Pokud je zadáno nulové datum, zobrazí se poslední částečné vyřazení.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se zobrazí.

Sign - @Vyst;;;

@Vyst - jméno a obrázek toho, kdo doklad vystavil, @Akt - kdo je akt. přihlášen, jinak obrázek uživatele, jehož Logname je v parametru a obrázek v adresáři Conf. Hodnoty za středníkem určují pozici obrázku v sestavě (viz katalog sestav)

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo konkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

 

Title

Název sestavy.

AssetRetirementProtocol

Book Contents

Book Index

Protokol o částečném vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ027

Soubor: AssetRetirementProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o částečném vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Protokol o vyřazení majetku z užívání. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

AssetRetirementProtocol_1

Book Contents

Book Index

Karty majetku - samolepící štítky 14ks/A4

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ034

Soubor: AssetSelfStickLabels.AM

Popis sestavy: Na štítku se vytiskne EAN kód, ve kterém bude Inventární číslo bez lomítek. Pro každou kartu vytiskne počet štítků podle množství.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

AssetSelfStickLabels

Book Contents

Book Index

Výpis majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ028

Soubor: AssetStatement.AM

Popis sestavy: Výpis majetku na šířku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualPricePlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, pro který se zobrazí aktuální cena a TZ + změna ceny.

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanType1Abbr - D

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

SetZeroAmountOnRetiredCards - Ano

Ano - Zobrazit nulový zůstatek u vyřazeného majetku.

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Porovnání odpisových plánů a odpisů majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003

Ident. číslo sestavy: SMAJ031

Soubor: DepreciationPlan_AssetDepreciationsComparison.AM

Popis sestavy: Přehled plánovaných nebo skutečných odpisů pro zvolené období.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Depreciations - 0

0 - odpisové plány, 1 - zpracované odpisy.

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

GroupByPlanType - U

Seskupit podle typu plánu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - hodnoty každého seskupení se zobrazí na nové straně.

PlanType1Abbr - U

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

YearlyDepreciation - Ne

Ano - zobrazení podle ročních odpisů.

DepreciationPlan_AssetDepreciationsComparison

Book Contents

Book Index

Přehled majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ035

Soubor: AssetOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled o pořizovaném majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetOverview

Book Contents

Book Index

Přehled změn majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ030

Soubor: AssetChangesOverview.AM

Popis sestavy: Přehled o vybraných změnách (změna ceny, tech. zhodnocení, změna střediska, zodpověd. osoby,…).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ArticleCode - Ne

Ano - zobrazí kód zboží.

Code1 - Ne

Ano - zobrazí kód 1.

Code2 - Ne

Ano - zobrazí kód 2.

Code3 - Ne

Ano - zobrazí kód 3.

Code4 - Ne

Ano - zobrazí kód 4.

Code5 - Ne

Ano - zobrazí kód 5.

Code6 - Ne

Ano - zobrazí kód 6.

ContractCode - Ne

Ano - zobrazí kód zakázky.

CostCentre - Ne

Ano - zobrazí středisko.

Customer - Ne

Ano - zobrazí zákazníka.

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DepreciationInterruption - Ne

Ano - zobrazí přerušení odpisů.

Device - Ne

Ano - zobrazí prostředek.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - zobrazí se číslo karty majetku; Ano - zobrazí se inventární číslo.

Location - Ne

Ano - zobrazí umístění.

MatchSymbol - Ne

Ano - zobrazí párovací symbol.

Officer - Ne

Ano - zobrazí referenta.

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit.

PriceChange - Ne

Ano - zobrazí změnu ceny.

Retirement - Ne

Ano - zobrazí změny na vyřazených kartách majetku.

Technicalimprovement - Ne

Ano - zobrazí technické zhodnocení.

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

WorkPlace - Ne

Ano - zobrazí pracoviště.

AssetChangesOverview

Book Contents

Book Index

Přehled pořizovaného majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ036

Soubor: AssetAcquisitionOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled o pořizovaném majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetAcquisitionOverview

Book Contents

Book Index

Přehled doby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ003

Soubor: AssetDepreciationPeriodOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled doby odepisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetDepreciationPeriodOverview

Book Contents

Book Index

Přehled souborů majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ033

Soubor: AssetSetOverview.AM

Popis sestavy: Přehled souborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupBy - 200

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ano - zobrazí se i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetSetOverview

Book Contents

Book Index

Přehled položek souborů majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ032

Soubor: AsstSetItemOverview.AM

Popis sestavy: Přehled položek souborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetSetItemOverview

Book Contents

Book Index

Přehled přiřazených dokladů majetku

Číslo procesu: MAJ008

Ident. číslo sestavy: SMAJ024

Soubor: AssetConnectedDocumentOverview.AM

Popis sestavy: Přehled přiřazených prvotních dokladů k majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Activation - Ano

Ano - zařazení do užívání.

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

ForFurtherProcessing - Ano

Ano - k dalšímu zpracování.

Information - Ano

Ano - informační.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PartialRetirement - Ano

Ano - částečné vyřazení.

PriceChange - Ano

Ano - změna ceny.

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Retirement - Ano

Ano - vyřazení.

Technicalimprovement - Ano

Ano - technické zhodnocení.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetConnectedDocumentOverview

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování majetku

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ037

Soubor: AssetCheckPosting.AM

Popis sestavy: Kontrola zaúčtování majetku zobrazí položku karty majetku a účetní doklad, připojený k této položce.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly zaúčtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

CheckCorrectPosting - Ano

Ano - zkontroloje korektní zaúčtování (změna dokladu po zaúčtování).

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

KK majetek

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ038

Soubor: AssetCrossCheck.AM

Popis sestavy: Křížová kontrola majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly účtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetCrossCheck