Book Contents

Book Index

Partneři

Pro evidenci průběhu partnerského kontaktu slouží kniha Partneři. Obsahuje všechny potřebné údaje o partnerech a partnerských firmách. Zapisujeme zde nejen současné partnery, ale také potenciální zákazníky, konkurenci, a také dealery a skutečné partnery - spolupracující firmy.

Rozdíl mezi partnerem a zákazníkem spočívá v tom, že na kartě partnera jsou vedeny komunikační aktivity, zatímco na kartě téhož zákazníka v Dod./Odb. jsou informace finančního charakteru. Nový partner se stává zákazníkem až po vystavení obchodních dokladů. Jako zákazník musí být zapsán v knize Dodavatelé/Odběratelé. Tato karta se však nemusí vytvářet ručně. K tomu slouží propojovací vazba (viz pole Zákazník na 1. straně karty Partnera). Na druhou stranu každý zákazník musí být současně veden v databázi partnerů. Systém neumožňuje založit nového zákazníka bez partnera a vždy jej automaticky vytvoří. V takovém případě nechybí informace nejen finanční, ale i další, které se evidují na kartě partnera (např. aktivity, kritéria třídění, úkoly vztahující se k tomuto zákazníkovi, marketingové vyhodnocování a další).

Obr.: Kniha Partneři

Hromadný převod již zadaných partnerů do databáze Dod./Odb. provádíme následujícím způsobem:

Uživatelé, kteří nemají přístup k modulu Partneři, mohou vyhledávat a ověřovat existenci partnerů v databázi pomocí sestavy „Marketing - vyhledání partnera“ (viz kapitola Vyhledávání partnera).

Book Contents

Book Index

Karta Partnera

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Údaje na 1. straně slouží uživateli k rychlé orientaci o základních informacích vybraného partnera. Novou kartu partnera zakládáme standardním způsobem klávesou Ins. Výmaz karty partnera z databáze není možný. Zákaznické údaje na kartě partnera můžeme měnit pouze v případě, že neexistuje vazba na zákazníka. Pokud má partner vazbu na zákazníka a ještě na něj nebyly vystaveny obchodní doklady, můžeme jeho údaje změnit, ale na kartě dodavatele/odběratele.

Obr.: Partneři - 1. strana

Popis polí:

Zkratka 1, 2

Jedna z možností pro setřídění a snadnější vyhledávání v knize. Pokud chceme zadat jednomu partnerovi různé kódy, musíme zadat novou kartu s odlišnou Zkratkou 1, (např. RENA1 s kódem SW a RENA2 s kódem HW). Zkratka 1 je povinný údaj, Zkratka 2 je údaj nepovinný.

Firma

Úplný název firmy (podle obchodního rejstříku).

U pole Firma je tlačítko ARES. Při zakládání nového zákazníka a vyplnění alespoň části názvu v poli Firma (musí se zadat celé slovo) a následném stisku tlačítka ARES, dojde ke zobrazení možných názvů firem z databáze ARES a uživatel si může vybrat konkrétní záznam (aniž by tedy vyplňoval celý název firmy). Po výběru záznamu dojde k importu informací z ARES.

U pole Firma je tlačítko pic_966i ISDS (informační systém datových schránek).

Pozn.: tlačítko je k dispozici jen v univerzálním uživatelském rozhraní.

Tlačítko spouští funkci ISDS a v databázi vyhledá firmu a doplní do karty Dod./Odb. název firmy, adresu a identifikaci datové schránky. Aktualizované záznamy se uloží do historie polí s aktuálním datem.

Bližší popis - viz kapitola ISDS v části Marketing.

Tlačítko se zobrazí v případě, že je povoleno v Parametrech ISDS.

Třída

Zařazení daného partnera podle stanovených kritérií (např. „Konkurence“, „Klient“, „Partner“ atd.).

Pozn.: Musí být vyplněno.

Číslo

Pořadové číslo zadávaného partnera v IS K2. Je vytvářeno automaticky při prvním uložení karty Partnera.

Skupina

Vybíráme ze shodného číselníku jako v Dod./Odb. Skupina je libovolné číslo nebo text. Podle skupiny lze databázi Partneři rozčlenit např. na dodavatele, na odběratele aj. Povinný údaj.

Kód

S pomocí kódů lze databázi Partnerů rozčlenit na menší celky, např. skupinu zákazníci můžeme rozdělit na maloobchod a velkoobchod apod. Pokud toto členění nebudeme využívat, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.

Př.: Při zakládání Partnerů do databáze je pomocí pole Skupina rozlišujeme na firmy malé, velké a střední. Pomocí pole Kód pak můžeme filtrovat např. všechny malé firmy s kódem „s.r.o.“, „a.s.“, „fyzické osoby“ apod.

Zodpovědná osoba

Jméno pracovníka, který je za danou firmu zodpovědný, nebo oprávněná osoba partnera zplnomocněná jednat s naší firmou.

Pozn.: Při vyplňování tohoto pole se automaticky přepneme do knihy Kontaktní osoby, tzn., že jméno pracovníka musí být v knize Kontaktních osob zadáno.

Zákazník

Pole představuje vazbu mezi partnerem a zákazníkem. V případě, že partner není se zákazníkem svázán je možné prostřednictvím tohoto pole zobrazit knihu Dod./Odb., zákazníka vyhledat (pokud již v databázi existuje) a přiřadit jej partnerovi.

 

K rychlému přepínání mezi oběma knihami slouží klávesy Ctrl+Z (z partnera na zákazníka) a Ctrl+P (ze zákazníka na partnera). Stojíme-li v knize Partneři, klávesou Ctrl+Z spustí program kontrolu databáze Dod./Odb. Pokud vazbu nenalezne, zobrazí dotaz, zda chceme založit zákazníka k tomuto partnerovi.

 

Vazbu mezi zákazníkem a partnerem zrušit nelze.

 

Pozn.: Je-li partner svázán se zákazníkem, je možné se přepínat klávesami Ctrl+Shift+Enter z 1. stran dokladů Nákupu/Prodeje na 1. stranu karty partnera (viz kapitola Společné prvky nákupu a prodeje - Základní údaje).

 

Ke každému zákazníkovi se vždy automaticky vytváří karta partnera. Pole Partner je na kartě zákazníka povinné pole. Pokud chceme, aby se ke každému partnerovi automaticky vytvářela i karta zákazníka, zatrhneme v Parametrech mandanta pole Automatická vazba Partner -> Zákazník. Pokud je tento parametr zatržen a zákazník se vytváří automaticky s vytvořením partnera, musí být v Parametrech mandanta nastavena Banka. Pole Bankovní účet je v kartě Dod./Odb. povinné a při automatickém vytváření zákazníka se doplní právě hodnotou nastavenou v Parametrech mandanta.

 

Pokud toto nastavení zavádíme v průběhu fungování IS K2, je zapotřebí nejprve databáze „srovnat“ pomocí speciálního skriptu (v knize sestav) Partner - Zákazník.

Nový zákazník

Toto tlačítko je viditelné při vytváření nového záznamu v knize Partneři a také ve Změně partnera, který ještě není svázaný se zákazníkem. Po stisknutí tohoto tlačítka se nabídne vytvoření nového zákazníka.

Karta vytvářeného Dod./Odb. se otevře na 1. straně v módu Změna. Poté je možné doplnit požadovaná pole a zákazníka uložit.

Stav

Stav partnera. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow.

CreditCheck

Tlačítko pro spuštění individuálního hodnocení firmy službou CreditCheck. Po provedení hodnocení se zde zobrazí příslušný "semafor" představující výsledek tohoto hodnocení. Bližší popis této funkce je uveden v kapitole CreditCheck.

ISIR Creditcheck

Tlačítko pro hodnocení zákazníka službou ISIR. Bližší popis této funkce je uveden v kapitole Systém ISIR CreditCheck v IS K2.

Octopus

Tlačítko pro spuštění analýzy zákazníka systémem Octopus. Bližší popis této funkce je uveden v kapitole Octopus.

Ověření DIČ

Tlačítko, po jehož stisknutí dojde k ověření platnosti daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v nějakém členském státě EU.

Po ověření se do tlačítka dostane:

 • pic_350i DIČ daného partnera je platné,
 • pic_351i DIČ daného partnera není platné.

 

Nastavení služby se provádí ve stromovém menu Finance/Základní data/Nastavení služby ověřování DIČ systému VIES.

Bližší popis v kapitole Ověřování DIČ systémem VIES.

Adresa

Pole pro zadání celé adresy.

Centrála

Využívá se pro zadání nadřízeného dodavatele/odběratele např. tehdy, pokud dodáváme zboží odběrateli představujícího pobočku, sklad, prodejnu, …, který spadá pod odběratele se sídlem na jiné adrese. Nadřízený dodavatel/odběratel se automaticky dosadí do dokladů prodeje jako adresát. Jedná se o společné pole se svázaným zákazníkem a pokud je partner spojen s příslušným zákazníkem lze toto pole editovat pouze z jeho karty.

Region

Pole může sloužit k vyhodnocení dodavatelů/odběratelů, popř. partnerů. Klávesou Ins nebo F6 lze vložit nový Region.

Oblast

Pole může sloužit k vyhodnocení dodavatelů/odběratelů, popř. partnerů. Číselník můžeme použít k rozdělení větší oblasti (např. rozčlenit oblast podle regionů). Klávesou Ins nebo F6 lze vložit novou oblast. V případě, že je partner svázán se zákazníkem lze toto pole editovat pouze z karty zákazníka.

Středisko

Středisko firmy. Po výběru dodavatele/odběratele se zkopíruje do dokladu nákupu/prodeje.

Kód zakázky

Je-li partner svázán se zákazníkem, program automaticky vkládá kód zakázky z databáze Dod./Odb.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1, Kód 2

Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Referent

Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu (jde o vazbu do knihy Referenti). Má-li Partner svázaného Zákazníka, lze tento údaj upravovat pouze z něj. Pak se také kopíruje do vytvářených nadřízených či volných dokladů.

Měna

Měna, ve které bude prováděn platební styk.

Cen. sk.

Cenová skupina, do které je zákazník zařazen.

Elektronické adresy (H)

Záložka pro zobrazení elektronických adres partnera.

Pole(H)

Ve 4 řádcích se zobrazí pole pro zadání elektronických adres dle předdefinovaných 4 typů elektronických adres. Nastavení těchto 4 typů: viz Předvolba elektronických adres, Parametry uživatele - 4. strana (záložka Marketing).

Uložit kontakt - tímto tlačítkem jsou elektronické adresy partnera uloženy jako kontakt do aplikace Outlook. Pokud je nainstalována jiná aplikace, asociovaná s typem souboru „*.vcf“, kontakt bude uložen zde.

EA (H)

Stisknutím tlačítka se zobrazí všechny elektronické adresy partnera.

Pozn.: Způsob ovládání je popsán na 1. straně karty Partnera v části Položka elektronického adresáře.

Pole

Záložka pro zobrazení běžných polí.

Marketingová zařazení

Záložka Marketingové zařazení slouží k zařazení partnera. V záložce vyvoláme příslušný formulář ve Změně klávesou Ins.

Při změně Marketingového zařazení hromadnou akcí (nabídka Formulář/Hromadné akce/Změna položek) se při volbě Změnit nebo Odebrat změní nebo odebírá vždy aktuálně platné Marketingové zařazení a Marketingové zařazení platné v budoucnu.

IČO

Identifikační číslo organizace.

pic_608i

Před samotným spuštěním je nutné, aby se uživatel seznámil s pravidly pro použití této služby (viz stránky Ministerstva financí a nebo kapitola ARES v části Marketing). Pokud by došlo k porušení podmínek (hlavně co se týče počtu dotazů (jeden dotaz = jeden záznam z knihy Partneři), může dojít k zablokování služby pro daného uživatele!

Tlačítko spouští funkci ARES na doplnění údajů firmy podle databáze ARES.

Dle zadaného IČO v databázi vyhledá firmu a doplní do karty Partnera název firmy a adresu. Aktualizované záznamy se uloží do historie polí s aktuálním datem.

Bližší popis - viz kapitola ARES v části Marketing.

Tlačítko není zobrazeno, pokud je tak zadáno v Parametrech služby ARES.

DIČ

Daňové identifikační číslo.

Daňové číslo

Daňové číslo; využívá se jen v některých státech (nikoliv v ČR).

Spokojenost

Toto pole může být chápáno jako spokojenost z pohledu uživatele nebo také jako spokojenost partnera s uživatelem (záleží na vnitřní metodice každé firmy).

Pozn.: Každá kontaktní osoba má stejný číselník pro vyjádření spokojenosti jako partner. Na 1. straně karty partnera je spokojenost chápána jako spokojenost celé firmy, zatímco na 1. straně karty kontaktní osoby je vyjádřena subjektivní spokojenost dané osoby.

Branže

Obor, ve kterém daný partner působí (např. doprava, léčiva, potraviny atd.).

Původ

Toto pole slouží k uložení informace o tom, jak jsme získali na firmu kontakt (např. výstava, doporučení apod.). Jedná se o hodnocení, který typ propagace přináší největší užitek.

Priorita

Pole slouží jako rychlá podpora rozhodnutí, komu se v časové tísni věnovat. V kartě Pozn.: Je-li partner svázán se zákazníkem, je možné se přepínat klávesami Ctrl+Shift+Enter z 1. stran dokladů Nákupu/Prodeje na 1. stranu karty partnera (viz kapitola Společné prvky nákupu a prodeje - Základní údaje).partnera je tímto polem vyjadřováno, jak vysokou prioritu má tento partner. V kartě kontaktních osob toto pole určuje prioritu konkrétní osoby v komunikačním procesu s danou firmou.

Finanční potenciál

Odráží subjektivní náhled na předpokládaný přínos z obchodu od daného partnera za určité období.

Bonita

V nabídkové tabulce nadefinovaná např. platební morálka partnera (hodnocení firmy).

Dohodnutá péče

Smluvní garance dohodnuté péče (např. nadstandardní servisní podmínky, paušál rychlostní nebo přednostní apod.).

Ověřil

Tlačítko Ověř automaticky spustí webové stránky obchodního rejstříku, na kterých je možná okamžitá kontrola správného zápisu názvu firmy. Po opuštění webové stránky se objeví dotaz na správnost ověření zápisu:

ANO

Zapíše (přepíše) se aktuální datum ověření.

NE

Zůstane původní datum ověření.

Pokud toto pole není vyplněno, je možno z karty partnera blokovat vytvoření dodavatele nebo odběratele.

Zpracování omezeno

Zatržítko udává, že zpracování osobních údajů tohoto partnera je omezeno. Pole má vazbu do modulu Zákazník. Lze měnit pouze, pokud neexistuje k partnerovi zákazník.

Fyzická osoba

Příznak udává, že tento partner je fyzická osoba. Pole má vazbu do modulu Zákazník. Lze měnit pouze, pokud neexistuje k partnerovi zákazník.

Pobočky

Seznam poboček dodavatele/odběratelez knihy Pobočky. Tlačítko je dostupné pouze v univerzálním formuláři.

Pozn.: Při založení nové karty partnera nejsou přirozeně k dispozici veškeré informace. Jednotlivá pole se proto doplňují průběžně nebo zůstanou nevyplněna. Také doporučujeme předem stanovit, která pole naopak vyplněna být musí.

Pozn.: Jestliže k partnerovi existuje dodavatel/odběratel, některá pole na 1. straně jsou změnitelná pouze z karty Dod./Odb. (se všemi důsledky změny).

Na této straně je, stejně jako v jiných modulech IS K2, možné pracovat s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Dále jsou k dispozici záložky Komentáře a Adresní klíče. Adresní klíče slouží pro práci se slevovými kupony. Ve stavu Změna je možné partnerovi přiřazovat adresní klíče případně odmazávat stávající. Stiskem klávesy Ins se dostaneme do číselníku Adresní klíče. Zde můžeme vytvářet další klíče, editovat stávající, potvrzovat nebo odpotvrzovat záznamy. Pokud dojde k přiřazení partnera do adresního klíče, pak se partner objeví na 1.straně daného klíče v seznamu partnerů. Přidání adresního klíče se zároveň projeví v záložce Adresní klíče na zákazníkovi.

Book Contents

Book Index

Položka elektronického adresáře

Po stisknutí tlačítka EA na záložce Elektronické adresy (H) v kartě Partnera se zobrazí položky elektronického adresáře, tzn., všechny elektronické adresy daného partnera. Položky jsou rozlišeny typem adresy, přičemž k jednomu partnerovi může existovat pouze jedna položka daného typu. Stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce je možné zobrazené položky třídit vzestupně či sestupně podle zvoleného kritéria (elektronická adresa, typ adresy). Tlačítko Pole(H) slouží pro opětovné zobrazení polí s předdefinovanými typy elektronických adres.

Obr.: Partneři - 1. strana - zobrazení položek elektronického adresáře

Na kartu Partnera je možné vkládat telefonní (faxová, ...) čísla i v zobrazení elektronických adres. Ve Změně nastavíme pravítko na část Elektronické adresy a po stisknutí klávesy Ins se vyvolá formulář pro zadání nové položky. Zde vyplníme požadované údaje (Typ adresy, Elektronická adresa) a uložíme klávesou F2. Ve Změně partnera je možné také použít klávesu Del pro odmazání položky a klávesu Enter pro zobrazení položky.

Obr.: Formulář Elektronická adresa

Popis polí:

Typ adresy

Typ adresy - výběr z číselníku.

Elektronická adresa

Telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, ...

Pozn.: Uvedený popis ovládání platí pro 1. a 3. stranu karty Partnera, dále pro 1. stranu karty Kontaktní osoby a pro 1. stranu karty Dod./Odb.

Book Contents

Book Index

Seznam aktivit (2. strana)

Na 2. straně jsou ve zvolené struktuře zobrazeny všechny aktivity (činnosti), které jsou spojeny s daným partnerem nebo jeho kontaktní osobou. Jsou zde zobrazeny všechny aktivity mající souvislost s tímto partnerem, s jeho kontaktní osobou, a také ty aktivity, které spojují konkrétní nabídky s tímto partnerem a konkrétní kampaně, kterých byl tento partner součástí. Je zde k dispozici také záložka Úkoly pro propojení partnera s jednotlivými úkoly.

Tato strana je k dispozici pouze v Prohlížení. Klávesou Ctrl+F6 lze v Prohlížení vytvořit novou, ale podřízenou aktivitu té aktivity, na které stojí pravítko, tzn. logicky i chronologicky navazující na původní aktivitu. Po přidání aktivity se tato zobrazí v souladu s nastaveným setříděným, tedy ne nutně ve stromu aktivit. Ikona Složka vzniká u té aktivity, která má alespoň jednu podřízenou aktivitu.

Aktivitu lze na této straně nejen prohlížet, ale také změnit. Klávesami Ctrl+Shift+Enter v Prohlížení otevřeme vybranou aktivitu, na které stojíme pravítkem a klávesou F5 se dostaneme do Změny, ve které můžeme aktivitu upravit. Jednou vložené aktivity nelze vymazat.

Obr.: Partneři - 2. strana - Setřídění podle stromu aktivit

Popis ikon:

Zobrazení

Zobrazení stromu - zapnutím (zatlačením) tohoto tlačítka (přepínače) se v levé části obrazovky zobrazí aktivity ve stromové struktuře. Vypnutí tlačítka způsobí zobrazení aktivit z pravé části (viz obrázek) na celé ploše. Červeně zatrženou ikonou jsou označeny ty aktivity, které mají na 1. straně zatrhnuto pole Sledovat (viz kapitola Aktivity).

Zobrazení náhledu - zapnutím (zatlačením) tohoto tlačítka (přepínače) se v pravé dolní části obrazovky zobrazí komentář z 8. strany dané aktivity. (Pouze v případě, že uživatel má právo prohlížení 8. strany aktivit.) Při vypnutém přepínači se komentář nezobrazuje.

Zobrazení gridu - zapnutím (zatlačením) tohoto tlačítka (přepínače) se v okně (šedém okně v pravé části obrazovky (v případě zobrazování stromu aktivit)) zobrazí aktivity daného partnera. Vypnutím tlačítka se v okně zobrazí komentáře aktivit. (Pouze v případě, že uživatel má právo prohlížet 8. stranu aktivit. Je-li toto právo blokováno, v okně se nezobrazí nic.)

Rozbalit všechny uzly - klávesami Ctrl+šedé plus otevřeme současně všechny složky (uzly).

Sbalit všechny uzly - klávesami Ctrl+šedé mínus zavřeme současně všechny složky (uzly).

Hledání

Najít text - stisknutím tohoto tlačítka (nebo klávesami Ctrl+F) je vyvolán formulář pro vyhledávání. Text se hledá z těch polí, která označíme.

Najít další výskyt… - stisknutím tohoto tlačítka program vyhledá další aktivitu, v jejímž popisu je text zadaný ve formuláři pro hledání (viz předcházející ikona).

Označení

Označeno: počet záznamů - stisknutím tohoto tlačítka označíme aktivitu, na které právě stojíme pravítkem, chceme-li ve vybraných aktivitách provést hromadnou změnu.

Pozn.: Pokud chvíli necháme ukazatele myši na této ikoně, zobrazí se vedle názvu funkce ikony také aktuální počet označených záznamů.

Stisknutím tlačítka na označené aktivitě se hvězdička smaže a daná aktivita již nebude dále označena.

Označit vše - tímto tlačítkem označíme všechny aktivity daného partnera.

Zrušit označení - toto tlačítko ruší označení vybraných aktivit.

Označit všechny ve složce - toto tlačítko označí všechny aktivity partnera od místa, na kterém stojí pravítko (pouze v rámci jedné složky).

Ostatní

Načíst aktuální data - tímto tlačítkem program načte aktuální stav aktivit (tzn. pokud jiný uživatel vloží novou aktivitu k právě sledovanému partnerovi, tato změna se projeví až po aktualizaci stavu tímto tlačítkem, aniž bychom museli „opouštět“ danou kartu.

Stisknutím tohoto tlačítka (nebo klávesami Shift+F10) lze vyvolat nabídku možností pro setřídění aktivit ve složkách podle různých kritérií:

 

Sdružení podle příležitostí

Složku tvoří ta aktivita, která spojuje příležitost s partnerem. Jestliže spojuje stejnou příležitost se stejným partnerem více aktivit (schůzka, návštěva, telefon), jsou tyto aktivity u tohoto partnera v jedné stejné složce.

 

Strom aktivit

Složku tvoří ta aktivita, která je nadřízenou aktivitou ostatním.

 

Sdružení podle kampaní

Složku tvoří ta aktivita, která spojuje kampaň s partnerem.

 

Sdružení podle kont. os.

Každá kontaktní osoba partnera tvoří samostatnou složku. Pokud daná kontaktní osoba již není kont. osobou pro daného partnera (3.strana Partnerů), pak se před jménem zobrazí (x).

 

Sdružení podle partnerů

Slouží k zobrazení všech aktivit, které spojují jednu konkrétní příležitost se všemi partnery.

Pokud je Sdružení podle partnerů zvoleno v Kontaktních osobách, pak pokud daná kontaktní osoba již není partnerem zobrazeným ve stromu aktivit, zobrazí se před daným partnerem (x).

 

Sdružení podle zodp. os.

Slouží k setřídění podle kontaktních osob, které jsou na dané aktivitě uvedeny jako zodpovědné osoby.

 

Bez sdružení

Aktivity nebudou setříděny podle žádných kritérií. Aktivity bez sdružení tvoříme klávesami Shift+F6. Tyto pak budou mít sdružení pouze tehdy, bude-li vyplněno pole Kontaktní osoba, Kampaň, Příležitost, Zodpov. osoba nebo ručně vyplněno pole Nadřízená aktivita.

 

 

Pozn.: Toto zobrazení se používá hlavně pro zobrazení podle vybraného sloupce. Aktivity lze v okně setřídit vzestupně nebo sestupně Stisknutím tlačítka myši na záhlaví zvoleného sloupce (lištu, ve které je uveden název sloupce). Setřídění podle zvoleného sloupce se však provede jen v aktivitách na stejné úrovni, tzn. v jedné složce. Pro setřídění ve všech složkách současně je nutné použít zobrazení „Bez sdružení“.

 

Sdružení dle dokladů

Složky ve stromu tvoří typy dokladů (zakázka, faktura vydaná, úkol atd.) zadané na 9. straně aktivity. Pod každý uzel (typ dokladu (např. „Faktura vydaná“)) jsou jako podřízené složky zobrazeny konkrétní doklady a do těchto složek jsou zařazeny jednotlivé zadané aktivity (některé doklady mohou obsahovat více aktivit). Pokud aktivita nemá na této své straně přiřazený konkrétní doklad (a tento doklad nemá na své 9. straně přiřazenou danou aktivitu), zobrazí se takovéto aktivity pod složkou „Bez dokladu“. Je-li aktivita přiřazena na 9. stranu několika dokladů (a naopak na několika dokladech přiřazena tatáž aktivita), objeví se tato aktivita ve stromu pod každým z těchto dokladů.

 

Sdružení dle typů

Aktivity jsou setříděny do složek podle typu zadaného v tomto poli (viz kapitola Aktivity).

 

Sdružení dle roků

Při tomto setřídění program zobrazí aktivity vybraného partnera do složek podle jednotlivých let (tzn. všechny aktivity vytvořené v jednom roce budou zařazeny do složky tohoto roku).

 

Pozn.: Chceme-li zobrazit aktivity podle vybraného setřídění, nemusíme mít zavedeny jednotlivé složky pro dané setřídění (např. podle roků nebo příležitostí). Program je zobrazí automaticky.

 

Př.: Chceme zobrazit aktivity sdružené podle roků. Jako uzly budou zobrazeny složky s názvem „2001“, „2002“, „2003“ atd. Do těchto složek program automaticky zařadí jednotlivé aktivity podle data jejich zavedení do programu.

 

Doporučení: Pro lepší systematičnost vytváření aktivit a jejich přehlednost doporučujeme vytvořit tzv. globální složky, což jsou aktivity, které mají:

 • ve Zkratce uvedeny názvy oblastí, ve kterých dochází k jednání s partnerem (např. Finance, Jednání, Servis, Požadavky, Smlouvy apod.),
 • zatržené pole Složka (viz kapitola Aktivity).

 

Vytváříme-li s konkrétním partnerem reálnou (skutečnou) aktivitu, vždy ji vytváříme jako podřízenou aktivitu jedné z globálních složek (podle účelu). Např. všechny aktivity ze všech oddělení firmy týkající se saldokonta budou ve složce Finance. Aktivitu vytvoříme klávesami Ctrl+F6 s pravítkem na globální složce Finance. Jelikož počet aktivit v průběhu let narůstá, je vhodné založit hlavní globální složku např. JEDNÁNÍ a další podsložky označit rokem, např. Finance2002, Finance2003 atd., a do těchto složek pak ukládat klávesami Ctrl+F6 aktivity podle data pořízení záznamu.

Skrýt aktivitu - stisknutím této ikony můžeme zatrhnout pole Skrýt na 1. straně vybrané aktivity. Tím se změní označení aktivity na ikonu shodnou s tímto tlačítkem. Změna se projeví až po přenačtení aktuálního stavu tlačítkem Načíst aktuální data. Do té doby jsou aktivity označené jako skryté na této straně stále vidět. Skryté aktivity jsou vidět ve všech setříděních kromě Stromu aktivit, ve kterém se automaticky skryjí také všechny podřízené aktivity. (Zobrazovat skryté aktivity lze na základě práva zadaného v Parametrech uživatele, viz popis pole Skrýt na 1. straně v kapitole Aktivity.)

Nový úkol - tímto tlačítkem (nebo klávesami Shift+F7) svážeme nový úkol s aktivitou, na které právě stojíme (ve stromu nebo v okně). Úkol se ukládá do hlavní složky uživatele.

Nová poštovní zpráva - tímto tlačítkem vyvoláme formulář pro zadání nové poštovní zprávy v IS K2.

Nastavit filtr na datum a typ - tímto tlačítkem (případně klávesami Alt+F10) je vyvolán formulář pro filtrování aktivit podle data nebo Typu aktivit.

 

Pozn.: Na 1. straně aktivity se nachází pole Od a Do. Filtrovat aktivity budeme podle toho, jak jsou tato dvě pole vypsána. První „řádek“ formuláře Filtrování aktivit slouží k vymezení období od - do, ale program bude ověřovat pro toto rozmezí pouze ty záznamy s vyplněným polem Od (na 1. straně aktivity). Podmínky v druhém řádku Datum Do mezi slouží k výběru aktivit, které odpovídají zadanému rozmezí v poli Do na 1. straně aktivity.

 

V okně v pravé části obrazovky jsou pak zobrazeny pouze vyfiltrované aktivity, ale v levé části obrazovky ve stromu jsou aktivity, které nevyhovují filtrovacím podmínkám zobrazeny s přeškrtnutou ikonou. Tyto přeškrtnuté aktivity musí být zobrazovány, aby byla zachována struktura aktivit z hlediska logické i chronologické návaznosti. Např. aktivita, která je podřízená několika dalším aktivitám, vyhovuje filtrovacím podmínkám, ale některé její nadřízené nevyhovují.

Změnit styl zobrazení složek - stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí celá podřízená větev aktivit od uzlu, na kterém stojí pravítko (rozbalím aktivity pouze jedné složky).

Filtr 'Pouze označené záznamy' - tímto tlačítkem se v pravém okně plochy zobrazí všechny označené aktivity.

Book Contents

Book Index

Příklady použití setřídění aktivit
Příklad č. 1:

Vedoucí pracovník chce zjistit, kteří obchodníci a jak často jakýmkoliv způsobem komunikují s konkrétním partnerem:

Podmínky funkčnosti vyhodnocování:

 1. Všichni obchodníci musí být zadáni v knize Uživatelé.
 2. Všichni obchodníci musí být zadáni v knize Kontaktní osoby.
 3. Na 1. straně karty Kontaktní osoby každého obchodníka musí být vyplněno pole Uživatel (o kterého uživatele se jedná).

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně.

Postup:

 1. Otevřeme 2. stranu karty konkrétního partnera.
 2. Pomocí tlačítek nastavíme Zobrazení stromu a Zobrazení gridu a v možnostech setřídění vybereme Sdružení podle zodp. osoby.
 3. Pomocí tlačítka Filtr dle data a typu vybereme dané období (nebo typ aktivity)

V okně se zobrazí aktivity podle filtrovacích podmínek (ve stromu jsou ostatní zobrazeny s přeškrtnutou ikonou).

Příklad č. 2:

Vedoucí pracovník chce zjistit, co dělal obchodník za poslední měsíc:

Podmínky funkčnosti vyhodnocování:

Podmínky jsou stejné jako v příkladu č. 1.

Postup:

 1. Na kartě Kontaktní osoby analyzovaného obchodníka vybereme zobrazení Sdružení podle partnerů
 2. Pomocí tlačítka Filtr dle data a typu vybereme dané období

V okně se (setříděné podle partnerů) zobrazí aktivity podle filtrovacích podmínek (ve stromu jsou ostatní zobrazeny s přeškrtnutou ikonou).

Book Contents

Book Index

Záložka Úkoly - Partneři

Na záložce Úkoly jsou seřazeny úkoly, které se vážou k tomuto partnerovi. Jednotlivé úkoly zde můžeme vytvářet, přiřadit stávající, odstranit, potvrdit, nebo zrušit.

PIC_005i

Zobrazí formulář pro vytvoření nového úkolu.

PIC_957

Zobrazí knihu Úkoly, ze které můžeme dokladu přiřadit již vytvořený úkol.

PIC_958i

Pro změnu údajů v úkolu, který máme označen.

PIC_959i

Smažeme označený úkol. Úkol nelze smazat, pokud je potvrzen.

Potvrdíme označený úkol.

K partnerům je možné tímto způsobem přiřadit pouze nepotvrzený úkol. Každý úkol lze propojit pouze s jedním dokladem IS K2. Doklad je však možné provázat s několika úkoly. Vyjímku tvoří Kontaktní osoby a Partneři, které je možné provázat s úkolem nezávisle na volbě dokladu.

Book Contents

Book Index

Kontakty (3. strana)

Na 3. straně jsou evidovány kmenové informace vybraného partnera a všechny kontaktní osoby, popř. oddělení, které k dané firmě náleží. Pole v horní části vyplňujeme při zadání zcela nového partnera.

Obr.: Partneři - 3. strana

Kontaktní osoby:

Ve spodní části karty Partnera jsou zobrazeny všechny kontaktní osoby, které jsou s partnerem provázány a všechny oddělení daného partnera.

Novou kontaktní osobu nebo oddělení je možné partnerovi přiřadit ve Změně stiskem klávesy Insert. Zobrazí se formulář Elektronická adresa.

pic_2208

Obr.: Formulář Elektronická adresa

Pomocí zatrhávacích polí Kontaktní osoba a Oddělení volíme, zda chceme přiřadit partnerovi kontaktní osobu nebo oddělení. Stisknutím tlačítka Vlož osobu se zobrazí kniha Kontaktních osob. Z této pak můžeme vybírat kontaktní osobu, která je již v IS K2 zavedena, ale není např. s žádným partnerem svázána. Po stisknutí klávesy Enter nad danou kontaktní osobou dojde k přiřazení kontaktní osoby na kartu Partnera. Při zadávání oddělení je nutné pomocí lookupu zobrazit knihu Oddělení a zde jej vyhledat.

Ve formuláři Elektronická adresa jsou také zobrazeny elektronické adresy kontaktní osoby, popř. oddělení. Tyto elektronické adresy zde lze nejen zobrazit, ale také nově zadávat. Je zde k dispozici zobrazení elektronických adres dle jejich předdefinovaných typů. Nastavení těchto 4 typů: viz Předvolba elektronických adres, Parametry uživatele - 4. strana (záložka Marketing).

Ve formuláři Elektronická adresa je možné i zobrazení všech elektronických adres kontaktní osoby nebo oddělení. Způsob ovládání je popsán na 1. straně karty Partnera v části Položka elektronického adresáře.

Další možností jak přiřadit partnerovi novou kontaktní osobu je pomocí funkce Ctrl+F6. Chceme-li tedy k partnerovi přiřadit novou kontaktní osobu, nastavíme pravítko do této části obrazovky a ve Změně či v Prohlížení stiskneme klávesy Ctrl+F6. Po jejich stisknutí se zobrazí nová karta kontaktní osoby, do které se předvyplní údaje o partnerovi. Po zadání údajů a uložení změn se nová kontaktní osoba zařadí na kartu partnera. Potřebujeme-li zrušit vazbu mezi kontaktní osobou a partnerem, nastavíme pravítko na kontaktní osobu, kterou chceme odmazat, a ve Změně stiskneme klávesu Del.

Chceme-li si kontaktní osoby na kartě Partnera setřídit, stiskneme levé tlačítko myši na záhlaví sloupce, jehož údaje nás zajímají. V záhlaví tohoto sloupce je zobrazen trojúhelníček, který indikuje setřídění údajů vzestupně či sestupně. Druhým stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví téhož sloupce se setřídění změní v opačném pořadí.

Book Contents

Book Index

Uživatelské číselníky (4. strana)

Tato strana slouží k zápisu dalších podrobnějších informací o dané firmě. Vyplnění těchto polí není povinné.

Obr.: Partneři - 4. strana

Popis vybraných polí:

Počet zaměstnanců

Pole lze vylnit hodnotou z uživatelsky definovaného čísleníku.

Obrat

Pole lze vylnit hodnotou z uživatelsky definovaného čísleníku.

Zisk

Pole lze vylnit hodnotou z uživatelsky definovaného čísleníku.

Referenční hodnota

Kritérium vyhodnocování podle uživatelem nadefinovaného číselníku.

Perspektiva

Předpokládaný vývoj (podle uživatelem nadefinovaného číselníku).

Hodnocení

Hodnocení podle uživatelem nadefinovaného číselníku.

Kontaktní osoba 1

Vazba s knihou Kontaktní osoby.

Kontaktní osoba 2

Vazba s knihou Kontaktní osoby.

Označení

Pole lze vylnit hodnotou z uživatelsky definovaného čísleníku. Např. obor podnikání.

Text

Textové pole o velikosti 30 znaků.

Datum

Např. datum aktualizace informací na této straně.

Pole na této straně jsou určena pro vyhodnocování vhodných množin informací z karty Partnera.

Book Contents

Book Index

Kalendář (7. strana)

Na 7. straně jsou v kalendáři zobrazeny všechny aktivity (činnosti), které se týkají daného partnera nebo jeho kontaktní osoby. Aktivity v kalendáři jsou shodné s 2. stranou karty Seznam aktivit a spojují nejen partnery a kontaktní osoby, ale také aktivity týkající se konkrétní příležitosti s tímto partnerem a konkrétní kampaně, které byl tento partner součástí.

Na této straně můžeme rovněž vkládat nové aktivity klávesou Shift+F6. Tuto aktivitu můžeme vytvořit nejen jako novou, ale také podřízenou.

Aktivitu lze na této straně nejen prohlížet, ale také změnit. Klávesou Enter otevřeme vybranou aktivitu a klávesou F5 se dostaneme do Změny, ve které můžeme aktivitu upravit. Jednou vložené aktivity nelze vymazat.

Stejně jako aktivity můžeme do kalendáře vkládat události a připomínání.

PIC_1089, 1096

Obr. Kniha Partneři - 7. strana

Popis tlačítek:

Pic_1031i

Vytvoření nové položky kalendáře. Při vytváření si vybíráme, zda chceme vytvořit položku kalendáře - aktivitu nebo událost. Vkládat nové položky lze pouze ve stavu Změna. Lze nahradit klávesou Insert.

pic_129i

Úprava položky kalendáře. Lze nahradit klávesou Enter.

Smazání položky kalendáře.

PIC_1090i

Vložení události.

PIC_1091i

Vložení připomenutí události.

pic_032i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na den. Lze nahradit klávesami Ctrl+D.

pic_022i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na týden. Lze nahradit klávesami Ctrl+T.

Pic_1023i

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na měsíc. Lze nahradit klávesami Ctrl+M.

Pic_1024i

Zobrazení nebo skrytí sobot a neděl. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+W.

Pic_1025i

Sloučení sobot a neděl do jedné buňky.

Přenačtení obsahu kalendáře.

Vyhledání záznamu podle textu. Lze nahradit klávesami Ctrl+F.

Vyhledání dalšího výskytu.

Pic_1026i

Uspořádání položek kalendáře podle času bez překrytí. Lze nahradit klávesami Ctrl+U.

Pic_1027i

Nastavení kalendáře.

Pic_1028i

Přepnutí kalendáře na celou obrazovku. Lze nahradit klávesou F11.

Pic_1029i

Zobrazení nebo skrytí panelu s ovládacími prvky. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+P.

Pic_1030i

Zobrazení nebo skrytí panelu s podrobnostmi. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+B.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na tuto stranu můžeme připojit dokumenty, procesy nebo doklady K2 daného partnera (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Book Contents

Book Index

Práce s Partnery

Evidence partnerů, ať už současných nebo potenciálních, je pro správné fungování marketingu velmi důležitá. Databázi partnerů v K2 může uživatel vytvořit několika způsoby. Stejně jako v ostatních modulech je možné vytvořit příslušného partnera v knize ručně. Ke každému zákazníkovi se vytváří partner automaticky. Pokud firma chce aby se k partnerovi vždy vytvořil zákazník, musí mít v Parametrech mandanta zatrhnutý parametry Automatická vazba Partner -> Zákazník. Pokud je tento parametr zatržený a zákazník se vytváří automaticky, musí být v Parametrech mandanta nastavena Banka. Důvodem je fakt, že pole Bankovní účet je v kartě Dod./Odb. povinné a při vytváření nového zákazníka jej program doplní hodnotou nastavenou v Parametrech mandanta v poli Banka.

Zákazník samozřejmě může využívat marketing později, až v průběhu fungování v IS K2. Potom je nutné databázi Zákazníků a Partnerů srovnat. To lze v pomocí skriptu Partner - Zákazník (ExportPartBaz.PAS). Tímto skriptem je možné dle partnerů vytvořit svázané zákazníky.

Další možností jak zavést do IS K2 potřebné partnery je jejich import. Partnery lze importovat ze souboru „*.xls“. To umožňuje funkce Import partnerů (ImPart.pas), kde se pomocí formuláře spojí vyplněná buňky excelu s poli v K2 a příslušní partneři se do K2 uloží.

Ne vždy je partner automaticky zákazníkem. Nový partner se zákazníkem stává až po vystavení obchodních dokladů. Vytvářet partnery k zákazníkům je povinné. Uživateli tak neschází cenné marketingové informace. Databáze Partnerů je velmi důležitá z hlediska sledování a evidence veškeré komunikace s příslušným zákazníkem (partnerem).To se děje pomocí Aktivit, jejichž seznam je uveden na 2. straně karty partnera. Dále jsou zde uvedeny kontaktní osoby partnera, různá třídění nebo úkoly vztahující se ke konkrétnímu partnerovi. Veškeré tyto informace a aktivity je možné vyhodnocovat pomocí sestav, které jsou zde uživateli k dispozici.

Book Contents

Book Index

Deník partnera

Záložka Deník je přístupná pouze v univerzálních formulářích. Zobrazuje veškerou aktivitu spojenou s partnerem. Ve funkci Nastavení deníku partnera (pro mandanta) lze nadefinovat sledované doklady a lze ovlivnit, jaké informace se zobrazí ve sloupci Popis a jaká cena se zobrazí ve sloupci Částka. Nad kartou partnera na této záložce lze spustit funkci Nastavení deníku partnera (ikona nastavení v horní modré liště), kde lze nastavit rozhodné datum. Aktivita starší než rozhodné datum se nezobrazí. Uživatelsky lze také nastavit jen vybrané typy dokladů. Pozn.: Implicitně se nabídnou jen typy dokladů, které jsou nastavené ve funkci Nastavení deníku partnera (pro mandanta).

pic_4644

Obr.: Záložka Deník

Book Contents

Book Index

Nastavení deníku partnera (pro mandanta)

Ve funkci Nastavení deníku partnera zatrhnutím pole ve sloupci Povolen definujeme sledované doklady, které se zobrazí na záložce Deník v modulu Partneři. Pokud nebude některý doklad zatržen, pak se nenabídne ve funkci Nastavení deníku partnera, která je dostupná v záložce Deník, a ve které si uživatel může dále nastavit vybrané doklady.

pic_4645

Obr.: Nastavení deníku partnera

Pro každý doklad lze definovat, co se zobrazí ve sloupci Popis na záložce Deník u daného modulu a jaké datové pole má reprezentovat pole Částka. Pro sloupec Popis lze nadefinovat volný text a do složených závorek se vepíše název datového pole. Pokud budeme chtít ve fakturách vydaných vidět na záložce Deník text Variabilní symbol: a jeho hodnotu, pak v poli nadefinujeme text "Variabilní symbol: {RefNo}", kde RefNo představuje název pole pro variabilní symbol. V poli Datové pole pro částku pak vybereme, jakou cenu chceme pro daný doklad sledovat.

pic_4646

Obr.: Nastavení sloupce Popis a Částka

Book Contents

Book Index

Nastavení deníku partnera (pro uživatele nad záložkou Deník)

Uživatel si může v záložce Deník nastavit zobrazení aktivit Partnera. Stiskem tlačítka nastavení v modré liště se zobrazí formulář Nastavení deníku partnera. Uživatel může zadat rozhodné datum pro omezení záznamu v Deníku. Záznamy starší než je datum, se pak nezobrazí. Lze omezit i typy zobrazených dokladů. Provede se odtržením fajfky ve sloupci Povolen.

pic_4648

Obr.: Nastavení deníku partnera v záložce Deník

Book Contents

Book Index

Sestavy nad Partnery

Book Contents

Book Index

Karta partnera

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM001

Soubor: PART_KARTA.AM

Popis sestavy: Tato sestava zobrazí základní informace z karty partnera. Dále zobrazuje marketingové informace o konkrétním Partnerovi a seznam aktivit.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Deník partnera

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM002

Soubor: PART_DENIK.AM

Popis sestavy: Deník partnera zobrazuje základní informace o partnerovi a jeho kontaktních osobách. Dále je v této sestavě uveden seznam aktivit daného partnera, včetně komentářů aktivit. Zobrazení komentářů je možné ovlivnit parametrem sestavy. V úvodním formuláři lze také nastavit způsob třídění aktivit, a to podle data, typu, kontaktní nebo zodpovědné osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

IgnoreSelectionItem - Ano

Ano - ignoruje označené položky.

NoOfCommentaries - 10

Počet komentářů. Parametr určuje, u kolika aktivit se zobrazí komentář.

ShowCommentaries - Ano

Ano - zobrazí komentář.

Book Contents

Book Index

Aktivity partnerů podle pravd. realizace

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM003

Soubor: PART_SEZ10.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí aktivity partnerů setříděné podle pravděpodobnosti realizace. Zobrazí se pouze sledované aktivity.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

NadKolikProc

Omezení pro tisk aktivit. Pouze aktivity, které mají vyšší procento pravděpodobnosti realizace, než je uvedeno v tomto parametru, budou v sestavě zobrazeny.

PART_SEZ10

Book Contents

Book Index

Finanční přínos v období

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM004

Soubor: PART_SEZ04.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí údaj o finančním přínosu za aktivity v daném období. V sestavě je uveden objem aktivity a dále pak částka, která je přepočtena procentem pravděpodobnosti realizace aktivity. Zadáním parametru sestavy Detail je možné vytisknou bližší informace o konkrétních aktivitách. V sestavě jsou uvedeny pouze sledované aktivity.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Vyhodnocení marketingu]

Parametry sestavy:

Detail - Ne

Ano - u jednotlivých aktivit se zobrazí podrobnosti.

Book Contents

Book Index

Firmy a sledované aktivity

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM005

Soubor: PART_SEZ05.AM

Popis sestavy: Seznam sledovaných aktivit jednotlivých firem. V sestavě je uveden objem aktivity a dále pak částka, která je přepočtena procentem pravděpodobnosti realizace aktivity.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Firmy a sledované aktivity 1

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM006

Soubor: PART_SEZ09.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí sledované aktivity firem s popisem aktivity a jejím komentářem. Komentář aktivity lze skrýt pomocí parametru sestavy. Každá firma je v této sestavě tištěna na nové stránce.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Komentar - Ano

Ano - zobrazí se komentáře u jednotlivých aktivit.

Book Contents

Book Index

Obálky - partner bez osoby

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM007

Soubor: PART_OBALKY.AM

Popis sestavy: Tisk obálek s iniciály (adresou) partnera. Parametricky lze nastavit vzdálenost od levého okraje (Width) a vzdálenost od horního okraje (Height).

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Height - 5

Vzdálenost od horního okraje v cm.

Width - 8

Vzdálenost od levého okraje v cm.

Book Contents

Book Index

Partneři - samolep. štítky - 14ks/A4

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM008

Soubor: PART_SEZ11.AM

Popis sestavy: Tisk iniciálů (adres) partnerů na samolepící štítky. Pomocí parametru "Height" lze nastavit výšku jednotlivých štítků.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Height - 41,2

Nastavení výšky štítku (v milimetrech).

Book Contents

Book Index

Rozjednané obchody podle zodp. osob

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM009

Soubor: PART_SEZ06.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam rozjednaných obchodů (sledovaných aktivit) seskupených dle zodpovědné osoby. Počet záznamů v sestavě je možné omezit pomocí parametrů "PravdepodobnostRealizace" a "DoJakehoDataRealizace". Zde je možné určit od jaké výše pravděpodobnosti realizace a do jakého data realizace se mají aktivity zobrazovat.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Vyhodnocení marketingu]

Parametry sestavy:

DoJakehoDataRealizace - 31.12.2050

Parametr určuje, do jakého data realizace se mají položky tisknout.

PravdepodobnostRealizace - 0

Parametr určuje, nad kolik procent pravděpodobnosti se mají položky zobrazovat.

Book Contents

Book Index

Seznam kontaktních osob u partnerů

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM010

Soubor: PART_SEZ13.AM

Popis sestavy: Jedná se o seznam kontaktních osob pro jednotlivé partnery se základními kontaktními informacemi (mobil, email, postavení, funkce, jméno).

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů a zodpovědných osob

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM011

Soubor: PART_SEZ08.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů se zodpovědnou osobou.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů podle zkratky

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM012

Soubor: PART_SEZ07.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů setříděných podle zkratky.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů podle zkr. se zodp. os.

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM013

Soubor: PART_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů setříděných podle zkratky se jménem zodpovědné osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Skupiny akt. partnerů podle pravd. real.

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM014

Soubor: PART_SEZ12.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje skupiny aktivit partnerů setříděných podle pravděpodobnosti realizace. V sestavě je také uvedena zodpovědná osoba partnera. Množství tištěných záznamů lze omezit parametrem "NadKolikProc". Zde je možné zadat hodnotu pravděpodobnosti realizace, od které se aktivita v sestavě zobrazí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

NadKolikProc

Parametr udává, nad kolik procent Pravděpodobnosti realizace se aktivita vytiskne.

Book Contents

Book Index

Hromadné zasílání dopisů

Číslo procesu: CRM009

Ident. č. sestavy: SCRM039

Soubor: SEND_LETTER.AM

Popis sestavy: Hromadné zasílání dopisů. Sestava se spouští ze skriptu "Send_Letter.pas" stisknutím tlačítka Náhled.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

SENDLETTER

Book Contents

Book Index

Skripty, funkce

Book Contents

Book Index

Import partnerů

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM025

Soubor: ImPart.PAS

Popis skriptu: Skript pro import Partnerů ze souboru "*.xls".

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Partneři]

Parametry skriptu:

FindPartBy - 0

0 - skript hledá partnery podle zkratky 1 pak případně dle zkratky 2, 1 - skript vyhledává partnery pouze podle zkratky 1, 2 - skript vyhledává partnery pouze podle zkratky 2, 3 - skript vyhledává partnery pouze podle názvu, 4 - skript vyhledává partnery pouze podle IČ

XMLFile - ImportPart.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

Pomocí tohoto skriptu je možné naimportovat partnery do IS K2 ze souboru "*.xls" a zjednodušit tím jejich zavedení do systému. Společně s partnery je možné importovat také jejich elektronické adresy.

Při přípravě souboru vhodnému k importu je nutné dbát na to, aby záhlaví s popisem sloupců bylo uvedeno na řádku č. 1 a vlastní data, která se budou importovat, od řádku č. 2.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Příklad vstupního souboru

Po spuštění skriptu je potřeba načíst připravený soubor "*.xls" do pole Vstupní soubor. K tomu uživateli slouží tlačítko Načti soubor.

Nastavení importu

Možnosti

Možnost nastavit povolení importu duplicitních nebo neduplicitních položek.

Neimportovat duplicitní položky

Importují se pouze firmy, jejichž název není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů firmy v databázi.

Přepsat duplicitní položky a importovat nové

Importují se všechny záznamy. Záznamy firem, které jsou v databázi, budou změněny, ostatní se založí jako nové.

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importují se pouze duplicitní položky, tzn. ty záznamy, které jsou už v databázi K2.

Import podřízených modulů

Implicitně nastaveno včetně importu podřízených modulů. Pokud je pole zatrženo, je možné importovat podřízené moduly, tzn., elektronické adresy a poznámky.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Načtení vstupního souboru importu

Výběrem a načtením vstupního souboru se v části Vstupní sloupce zobrazí 1. řádek importovaného souboru. Možnost Se záhlavím znamená, že se budou data importovat od řádku č. 2, v opačném případě od řádku č. 1.

Přiřazování polí

 1. Vybereme Název v části Vstupní pole.
 2. Vybereme Pole v části Pole v K2 – Partneři.
 3. Stiskneme tlačítko Spojit.

Ve sloupcích Vstupní název a Vstupní sloupec v části Pole v K2 se zobrazují názvy přiřazených sloupců z importovaného souboru a zároveň se v části Vstupní sloupce načítá počet přiřazení.

V případě odpojení polí stačí pouze vybrat pole v části Pole K2 – Partneři/Kontaktní osoby a stisknou tlačítko Odpojit.

Povinné pole - Příznakem pic_100i ve sloupci PP jsou označena povinná pole v K2, ke kterým je potřeba přiřadit sloupce ze vstupního souboru a zadat Impl. hodnotu.

Impl. hodnota

Aktualizace číselníků

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Přiřazené pole importu

Formulář Nastavení bitů pic_129i

Jedná se o pole:

Příklad:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Vstupní soubor

Vstupní soubor s označeným sloupcem, který má být přiřazen k poli, které říká, zda partner je nebo není plátce DPH.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení příznaků

Po přiřazení sloupce vstupního souboru se zobrazí formulář, do kterého se zapíší hodnoty uvedené ve vstupním souboru.

Formulář lze na záznamu opět vyvolat a změnit hodnotu přes ikonu pic_129i v horní části formuláře nebo klávesou Enter.

Uložení Nastavení - V menu je možné uložit nebo vymazat nastavení formuláře.

Book Contents

Book Index

Vytvoření aktivity partnerů

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM017

Soubor: PART_AKT.PAS

Popis skriptu: Skript umožní pomocí jednoduchého formuláře vytvořit aktivity pro vybrané partnery.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Partneři]

Parametry skriptu:

Doklad - Ne

Vynucení běhu skriptu na jednom záznamu.

Kam_Aktivity - 0

Přednastavení kampaně aktivity.

KOM_Aktivity

Přednastavení komentáře aktivity.

Nab_Aktivity - 0

Přednastavení příležitosti aktivity.

Popis_Aktivity

Přednastavení popisu aktivity.

PravoNaRec - Ano

Ignorovat záznamy, na které nemá uživatel právo.

Tabulka - Ne

Vynucení běhu skriptu na tabulce (nad všemi kontaktními osobami).

Typ_Aktivity

Přednastavení typu aktivity.

Zkr_Aktivity

Přednastavení zkratky aktivity.

Zkr_Slozky

Přednastavení zkratky složky.

Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář Parametry aktivit, kde je možné vyplnit některá pole. Po potvrzení se tyto hodnoty doplní do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář. Hodnoty v těchto polích se po spuštění funkce mohou předbízet. Toho uživatel docílí pomocí parametrů skriptu. Funkce umožňuje přesun nových aktivit do složek. Konkrétní složku je nutné vždy zvolit v poli Umístit do složky.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Parametry aktivit

Book Contents

Book Index

Hromadné vytváření dopisů

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM029

Soubor: Send_Letter.pas

Popis skriptu: Skript umožní hromadné vytvoření dopisů, jejich tisk, vytvoření aktivit a záznamů v knize Listovní pošta odeslaná.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Partneři] [Hromadná korespondence]

[Marketing - CRM] [Kontaktní osoby] [Hromadná korespondence]

Parametry skriptu:

AddrType - FIR

Typ adresy pro načítání z kontaktních osob.

AddrType - OV

Parametr pro volbu knihy, ve které budou vytvořeny obálky listovní pošty odeslané.

ConnectedTo9Side - Ano

Ano - vytvořený dopis se připojí jako příloha na 9. stranu obálky listovní pošty odeslané.

KindOfShipment - 2000000235

Tímto parametrem je možné zvolit druh zásilky. Zadaná hodnota se doplní do vytvořené obálky listovní pošty odeslané.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loga firmy pro patičku dopisu.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku dopisu.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce dopisu.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce dopisu.

TypeOfAddress - 2

Typ adresy ze zákazníka. Adresa dle zvoleného typu se doplní do dopisu, případně do vytvořeného záznamu listovní pošty odeslané. 1 - fakturační adresa, 2 - dodací adresa, 4 - korespondenční adresa.

TypeOfShipment - 108

Parametr pro volbu typu zásilky. Zadaná hodnota se doplní do položky vytvořené obálky listovní pošty odeslané.

ReportName

Parametr pro tisk speciální sestavy. Tato speciální sestava může být uložena v adresáři Special nebo v DB uložišti.

Pomocí tohoto skriptu je možné hromadně vytvářet dopisy pro Partnery, Kontaktní osoby a Dod./Odb. Lze také vytvořit aktivity a k jednotlivým dopisům odpovídající záznamy v knize Listovní pošta odeslaná. Tento skript je spustitelný nad kteroukoliv ze jmenovaných knih. Funkce je zařazena také do stromového menu modulu Marketing. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, který má několik záložek.

Úvodní strana formuláře 0 - Adresát

Tato strana slouží k výběru adresáta pro vytvářené dopisy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání dopisů - strana Adresy

Načtení adresátů do formuláře probíhá zatržením polí Kontejner partnerů, Kontejner kontaktních osob, Kontejner Dod./Odb. Po zatržení těchto polí se do formuláře načtou firmy nebo osoby z kontejnerů těchto modulů. Všechny záznamy se po načtení automaticky označí hvězdičkami. Toto označení lze korigovat pomocí standardních ikon s hvězdičkami, popř. pomocí kombinace kláves Shift+Enter. Dopisy se následně vytvoří pouze pro označené adresáty. Tlačítka Partneři, Kontaktní osobyDod/Odb slouží k přepnutí do příslušné knihy. Zpřístupní se vždy po zatrhnutí pole pro dosazení adresáta z příslušného kontejneru.

Popis polí

Adresa z centrály

Pokud je pole zatrženo, vytváří skript dopis, popř. také doklad listovní pošty odeslané k centrále daného zákazníka (adresa z centrály je dosazena do pole Adresát).

Typ adresy

Pole pro výběr typu adresy zákazníka (partnera). Do vytvářeného dopisu, příp. dokladu listovní pošty odeslané se doplní Fakturační, Dodací nebo Korespondenční adresa, pokud je nastavena v kartě zákazníka.

Vytisknout dopis

Pouze pokud je toto pole zatrženo, vytisknou se jednotlivé dopisy, po nastavení potřebných parametrů a stisknutí tlačítka OK.

Vytvořit obálky

Pokud je pole Vytvořit obálky zatrženo, vytvoří se po stisknutí tlačítka OK k jednotlivým označeným adresátům záznamy v knize Listovní pošta odeslaná. Ve formuláři se zobrazí také nová záložka Obálka, kde je možné nadefinovat některé hodnoty, které se doplní do vytvořených obálek listovní pošty odeslané.

Vytvořit aktivity

Skript umožňuje také vytváření aktivit k jednotlivým dopisům pro označené adresáty. Po zatržení tohoto pole se ve formuláři zobrazí záložka Aktivity, kde je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Typ adresy u kontaktních osob

Pokud jsou dopisy vytvářeny ke kontaktním osobám, je možné v tomto poli volit typ jejich adres. Tyto adresy se doplní do vytvořeného dopisu, příp. do obálky listovní pošty odeslané.

Náhled

Tlačítko pro zobrazení náhledu rozpracovaných dopisů.

Strana 1 - Nastavení

Zde je možné navolit texty, které se budou objevovat v záhlaví a zápatí dopisu. Dále je zde možné nastavit značku dopisu, popřípadě adresu a nadpis (předmět dopisu).

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání dopisů - strana Nastavení

V horní části formuláře jsou pole, které může uživatel využít pro zadání libovolného textu vlevo, uprostřed nebo vpravo v záhlaví dopisu. Pod záhlavím je možné v tomto formuláři nastavit značku dopisu. Po zatržení pole Značka se zpřístupní další pole formuláře, které zjednoduší vytváření značky dopisu. Pomocí těchto polí a příznaků lze určit, zda v dopisu vytvořit značku z aktuálního data či doplňovat vlastní text. Dále je zde možné nastavit číslování značky dopisu a určit, zda zobrazovat vlastní text Značka.

Dále je možné na této záložce formuláře nastavit adresu dopisu. Zatržením pole může uživatel určit umístění adresy (vlevo, vpravo). Pomocí zatržení příslušných polí lze také potlačit či zobrazit jednotlivé části adresy včetně oslovení. Jedná se o Jméno, Ulice, Město, PSČ a Stát. Oslovení se do adresy dopisu načítá pouze u kontaktních osob, a to z poznámky typu OS s číslem 1. Poznámky s oslovením je možné kontaktní osobě vložit ručně nebo hromadně pomocí skriptu Doplnění oslovení u kontaktních osob (Kos_DoplOsl1.pas).

Pole Nadpis slouží k zobrazení libovolného textu jako nadpisu dopisu. Pokud je zatrženo pole Oslovení, zobrazí se pod nadpisem u dopisu text s oslovením (pouze u dopisů, jejichž adresát je kontaktní osoba). Je možné vybrat Oslovení do adresy (poznámka typu OS s číslem 1), Oslovení do popisu (poznámka typu OS s číslem 2) nebo Neformální oslovení (poznámka typu OS, číslo 3).

Poslední možností na této straně formuláře je text zápatí dopisu. K tomu jsou určena 3 pole v dolní části formuláře (podle toho kde bude text zápatí umístěn).

Strana 2 - Text dopisu

Zde se vytváří vlastní dopis. Tento text lze formátovat, ukládat šablony nebo rozpracované dopisy pro pozdější použití. Je zde možné také vkládat obrázky. Omezením však je, že dopis by neměl být delší než jedna strana A4. Delší text nelze zobrazit a vytisknout. Zadaný text se doplní také do položky (dopisu) vytvořené obálky listovní pošty odeslané.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání dopisů - strana Text dopisu

Strana 3 - Aktivita

Tato strana formuláře Hromadné zasílání dopisů slouží k předdefinování polí pro vytvoření aktivit. Tato záložka se zobrazí vždy po zatržení pole Vytvořit aktivity na str. 0 - Adresát formuláře Hromadné zasílání dopisů.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání dopisů - strana Aktivita

Do polí na této straně formuláře může uživatel doplnit příslušné hodnoty a ty se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář.

Strana 4 - Obálka

Tato záložka se zobrazí, pouze pokud je zatrhnuto pole Vytvořit obálky na str. 0 - Adresát.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání dopisů - strana Obálka

Strana 4 - Obálka formuláře Hromadné zasílání dopisů slouží uživateli pro předdefinování některých polí vytvářeného dokladu listovní pošty odeslané. Jedná se o pole Typ zásilky, Druh zásilky a Popis. Dále je zde možné zvolit knihu, ve které budou obálky listovní pošty odeslané vytvořeny.

Po vyplnění potřebných polí na záložkách si můžeme pomocí tlačítka Náhled vytvořit náhled sestavy s jednotlivými dopisy. Tyto dopisy je možné vytisknou a také po návratu ještě měnit předdefinované texty a nastavení záhlaví, zápatí atd. Uživatel potom může formulář ukončit pomocí tlačítka Zavřít, bez uložení jakýchkoliv změn nebo vytvoření dokladů.

Tisk dopisů včetně případného vytvoření aktivit o tom, že byl dopis zpracován, a obálek listovní pošty odeslané, může uživatel provést stisknutím tlačítka OK.

Book Contents

Book Index

Hromadné rozesílání emailů

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM026

Soubor: SEND_MAIL.PAS

Popis skriptu: Skript umožní rozesílání hromadných emailů z kontejnerů Partneři, Kontaktní osoby a Dod./Odb.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Partneři] [Hromadná korespondence]

[Marketing - CRM] [Kontaktní osoby] [Hromadná korespondence]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé [Funkce dodavatelů]

Parametry skriptu:

Activity_Abbr
Zkratka aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Campaign - 0

Kampaň aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Descr

Popis aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Offer

Příležitost aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_RespPers - 0

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Specifitacion - 0

Specifikace aktivity

Activity_Type

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

CreateAct - Ne

Parametr určuje, zda vytvořit aktivity k odeslaným emailům. Pokud je parametr nastaven na Ano, automaticky se zaškrtne příznak Vytvořit aktivity.

DateFrom - 693594,0

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo - 693594,0

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DetailProt - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu ANO automaticky se zatrhne příznak Detailní protokol.

EditMail - Ne

V případě, že je parametr nastaven na hodnotu ANO, zatrhne se automaticky pole Editovat mail.

FilterContactPers - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner kontaktních osob.

FilterCustom - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner Dod/Odb.

FilterPart - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner partnerů.

CheckPermission - Ne

Parametrem je možné určit, zda kontrolovat povolení zasílání.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro patičku emailu.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loga firmy pro hlavičku emailu.

ShowLogoFooter - Ne

Ano - zobrazí logo v patičce emailu.

ShowLogoHeader - Ne

Ano - zobrazí logo v hlavičce emailu.

SplitFor - 10

Parametr udává maximální počet adres v emailu. Hodnota se předvyplní se do pole Rozdělit po.

Subject

Parametr pro předvyplnění předmětu emailu. Do textu je možné předvyplňovat text z pole pomocí definice [NazevField].

TypeOfEmailAddr - EMAIL1

Parametr pro typ adresy, na kterou mají být emaily zaslány.

Message

Parametr pro definování textu emailu. Je možné přidat text dodatku %ZkratkaDodatku% nebo text z pole [NazevField]. Další text je možné zadávat před i za tyto pole.

Pomocí tohoto skriptu je možné hromadně vytvářet a rozesílat emaily pro Partnery, Kontaktní osoby a Dod./Odb. Tento skript je spustitelný nad kteroukoliv ze jmenovaných knih. Tato funkce je také zařazena ve stromovém menu modulu Marketing. Před použitím skriptu je potřeba mít správně nastavenou poštovní schránku a výchozí účet pro odesílání. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, který má 2 popř. 3 strany.

Úvodní 0. strana - Adresy

Na této záložce je možné vybírat adresáty, kterým budou vytvořené emaily doručeny.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání mailů - strana Adresy

Načtení adresátů tzn. Partnerů, Kontaktních osob nebo Dod./Odb z kontejneru probíhá zatržením polí na této straně formuláře. Pokud je zatrženo některé z polí Kontejner partnerů, Kontejner kontaktních osob nebo Kontejner Dod./Odb., načtou se firmy popř. kontaktní osoby z kontejnerů těchto modulů. Všechny záznamy se po načtení automaticky označí hvězdičkami. Toto označení lze korigovat pomocí standardních ikon s hvězdičkami popř. pomocí kombinace kláves Shift+Enter.

Popis polí:

Editovat email

Pokud je toto pole zatrženo zobrazí se email ještě před odesláním příjemci.

Vytvořit aktivity

Zatržením této volby je umožněno vytvářet aktivity Partnerům a Kontaktním osobám. Po zatržení se zpřístupní 2. strana, ve které je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Detailní protokol

Poskytuje informace nejen o počtu odeslaných emailů a vytvořených aktivitách, ale také o tom jaké informace a na jaké adresy byly emaily odeslány a komu byly aktivity vytvořeny.

Rozdělit po

Hodnota zde zadaná udává maximální počet adres v jednom emailu (tzn., pokud číslo bude 10 a adres pro odeslání 100, bude posláno pouze 10 emailů).

Typ adresy

Výběr typu adresy, na kterou mají být emaily zaslány. Jedná se o typ elektronické adresy, kterou má adresát založenou na své kartě.

Adresy, na které budou emaily rozeslány, se u jednotlivých adresátů zobrazují ve sloupci Mail. Tento sloupec je editovatelný a lze zde emailové adresy ještě měnit. Důležitou volbou na této straně formuláře je Kontrolovat povolení zasílání. Pokud je toto pole zatrženo, ověřuje funkce stav pole Povolení odesílání informací v elektronických adresách. V případě, že není odesílání povoleno, není na tuto adresu email odeslán.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Elektronické adresy

1. strana formuláře - Email

Tato strana slouží k vyplnění vlastního textu emailu a přiřazení přílohy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání mailů - strana Email

V horní části formuláře na této straně jsou pole, kterými je možné přednastavit Předmět a Zprávu emailu. V dolní části je možné vkládat k emailu Přílohy. Vždy se zobrazí cesta, kde je konkrétní příloha uložena.

2. strana formuláře - Aktivita

Zde je možné předdefinovat pole pro vytvoření aktivit. Tato strana se zobrazí pouze tehdy, pokud je zatrženo pole Vytvořit aktivity na 0. straně formuláře.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Hromadné zasílání mailů - strana Aktivita

Do polí na této straně formuláře může uživatel doplnit příslušné hodnoty a ty se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář. Po stisknutí tlačítka OK dojde k odeslání emailů všem označeným příjemcům a k vytvoření aktivit k těmto emailům.

Book Contents

Book Index

Export AM sestav do emailu

Číslo procesu: ZAK014

Id. číslo skriptu: FZAK036

Soubor: AM_EXPORT.PAS

Popis skriptu: Skript umožní export sestavy do emailu a její hromadné rozesílání příjemcům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DefaultExport - Ne

Ano - původní export; Ne - nový export do emailu.

Export_Abbr

Zkratka aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá poznámku o exportu na doklad.

Export_AddressType

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AttachementDocType

Typy dokumentů z 9. strany dokladu, které se budou exportovat jako přílohy emailu. Jednotlivé typy je nutné oddělit středníkem.

Export_AttachementFileName

Text, který se použije jako název přiloženého souboru k emailu

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_AutogenerateSubject - Ne

Ano - vytvoří se předmět emailu dle čísla dokladu.

Export_Campaign

Kampaň aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Comment

Komentář aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_CreateAct - Ne

Ano - vytvoří se aktivita k emailu.

Export_DateFrom - Aktuální datum

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DateTo - Aktuální datum

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Description

Popis aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DetailProt - Ne

Ano - zobrazí detailní protokol po odeslání emailu.

Export_EditAct - Ne

Ano - možnost editovat aktivity.

Export_EditMail - Ne

V případě, že je parametr nastaven na "Ano", zatrhne se automaticky pole Editovat mail.

Export_EmailFromCust - Ano

Ano - při exportu používat email ze zákazníka. Ne - email z partnera.

Export_LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loba firmy pro patičku emailu.

Export_LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku emailu.

Export_NoInteractive - Ano

Ne - nezobrazí se formulář pro export do emailu.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu poznámky.

Export_Offer

Příležitost aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_pdfDirectory

Volba adresáře s exportovanými "*.pdf" soubory.

Export_PlaceInAFolder

Složka pro umístění aktivity.

Export_ReferencerDocActivity - Ano

Ano - převede odkaz aktivity na 1. stranu dokladu.

Export_ResponsiblePreson

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_SavedExPdf

Ano - uloží "*.pdf" z exportu do emailu.

Export_ShowLogoFooter - Ne

Ano - zobrazí logo v patičce emailu.

Export_ShowLogoHeader - Ne

Ano - zobrazí logo v hlavičce emailu.

Export_SubjectOfMail

Parametr pro nastavení předmětu emailu. Hodnota zadaná v tomto parametru se vždy doplní do předmětu odesílaného emailu. Text je možné v tomto parametru navolit tak, aby se do předmětu emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zákazníka, případně dokladu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Pokud uživatel chce, aby se do předmětu emailu doplnila hodnota z pole zákazníka, je nutné do tohoto parametru uvést přesný název příslušného pole do hranatých závorek (např. [ICO]). Typ exportu musí být nastaven na hodnotu 1 - podle Dodavatele/Odběratele.

Pokud chceme do předmětu emailu generovat hodnotu z pole dokladu, je nutné nastavit typ exportu na hodnotu 2 - podle Dokladu a v parametru Export_SubjectOfMail uvést název tohoto pole opět do hranatých závorek.

Je možné využít i vazeb jednotlivých polí. Hodnota parametru pak musí být např. ve tvaru [KodZ;Zkr1]. Předmět emailu lze generovat kombinací více polí najednou. V tomto případě musíme do parametru jednotlivá pole vypsat (např. [ICO] [Mena]).

Export_TexForMail

Parametr pro nastavení textu emailu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_Type

Typ exportu: 1 - podle Dodavatele/Odběratele; 2 - podle Dokladu.

Export_TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_ISDOCFormat - Ne

Ano - provede se export do formátu "ISDOC" nikoliv do "*.pdf". Parametr je možné použít u sestavy Faktura vydaná.

Pomocí tohoto skriptu je možné sestavu exportovat do emailu a odeslat ji tak zvoleným příjemcům. Tuto funkci je možné spustit ze standardních sestav, kde je zařazena, a to pomocí ikony Linked Graphics K2_IKONY. Zobrazí se formulář Parametry exportu, ve kterém je možné některé aspekty exportu nastavit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Parametry exportu

Popis polí:

Editovat email

Zobrazení emailu před odesláním s možností jeho editace.

Vytvořit aktivity

Zatržení této volby umožní vytvářet aktivity k příslušným emailům. Zpřístupní se 2. strana, ve které je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Editovat aktivitu

Po každém odeslání emailu je možné provést editaci přednastavené aktivity. Pokud odešleme další emaily automaticky, není již možné aktivitu editovat.

Generovat předmět emailu

Pokud je tato volba zatržena, dosadí se do předmětu emailu číslo exportovaného dokladu. Tato možnost je funkční, pouze pokud je nastaven typ exportu Podle Dokladu.

Detailní protokol

Poskytuje informace nejen o počtu odeslaných emailů a vytvořených aktivitách, ale poskytuje také informace, na jaké adresy byly emaily odeslány a komu byly vytvořeny aktivity. Pokud jsou adresy změněny až ve formuláři pošty emailového klienta, tato změna nebude v protokolu zaznamenána.

Vytvořit poznámku

Pokud je tato volba zatržena, doplní se po odeslání emailu do konkrétního dokladu poznámka s datem odeslání a příjemcem emailu.

V tomto formuláři může uživatel dále volit Typ Exportu. Jsou zde k dispozici dvě možnosti:

1. strana formuláře (Email) slouží k nastavení Předmětu a Zprávy emailu.

2. strana (Aktivita) slouží k předdefinování polí pro vytvoření aktivit. Tato strana se zobrazí pouze tehdy, pokud je zatrženo pole Vytvořit aktivity na 0. straně formuláře. Do polí na této straně formuláře může uživatel doplnit příslušné hodnoty a ty se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář.

Book Contents

Book Index

Ověření v obchodním rejstříku

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM024

Soubor: OVEROR.PAS

Popis skriptu: Funkce pro ověření Partnera v obchodním rejstříku.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Tuto funkci je možné spustit pomocí tlačítka Ověř na 1. straně karty Partnera. Po spuštění se automaticky zobrazí webové stránky obchodního rejstříku, na kterých je možné okamžitě prověřit správnost zápisu názvu firmy. Současně se spuštěním webových stránek je zobrazen také dotaz na správnost ověření zápisu do Obchodního rejstříku. Volbou Ano dojde k zapsání data ověření do karty Partnera, popř. přepsání původního data na aktuální. Volba Ne ponechá původní datum ověření. Skript není možné spouštět nad kartou Dod./Odb.

Book Contents

Book Index

Partner - Zákazník

Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCRM042

Soubor: ExportPartBaz.pas

Popis skriptu: Skript vytvoří zákazníky k vybraným partnerům.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků] [Partner - Zákazník]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů] [Partner - Dodavatel]

Parametry skriptu:

PravoNaRec - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", ignoruje záznamy, na které uživatel nemá právo.

Pomocí tohoto skriptu je možné srovnat databáze Partnerů a Zákazníků. Funkce vytvoří k vybraným partnerům (k těm, kteří nejsou s příslušným zákazníkem svázáni) záznamy v kartě zákazníka.

Book Contents

Book Index

Konverze elektronických adres

Číslo procesu: CRM010

Id. číslo skriptu: FCRM041

Soubor: ConvertionAdresses.pas

Popis skriptu: Skript pro konverzi elektronických adres.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Ve verzi 133 došlo ke změnám při používání elektronických adres v IS K2. Aby bylo možné elektronické adresy správně používat je nutné provést jejich konverzi. Pro tuto konverzi slouží uživateli skript Konverze elektronických adres, který přiřadí jednotlivým typům adres jejich správný formát, čímž se zabrání ukládání adres v nesprávném tvaru nebo s nežádoucími znaky. Pokud má konkrétní typ elektronické adresy přiřazen správný formát, nelze v K2 uložit záznam (např. Partnera) s elektronickou adresou, jejíž hodnota danému formátu neodpovídá.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Typy elektronických adres - 1. strana

Po spuštění skriptu Konverze elektronický adres se zobrazí formulář, do kterého se načtou ty typy elektronických adres, které nemají zadaný formát, resp. jejich formát je nastaven na Unknown. Právě u těchto elektronických adres je nutné provést jejich konverzi.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Konverze elektronických adres

Konverze vždy probíhá u té elektronické adresy, na níž je nastaveno pravítko. Formát dané elektronické adresy se zadává ve sloupci Formát. Tento sloupec lze editovat pomocí klávesy Enter. Pokud má příslušná elektronická adresa přiřazený svůj formát je možné provést vlastní konverzi pomocí tlačítka Konvertovat adresy. Při konverzi skript provádí automatické opravy některých zadaných adres, tzn. telefonním číslům přidává předvolbu, případně odstraní přebytečné mezery.

Pokud proběhla konverze v pořádku, tzn. v elektronický adresách nebyly nalezeny chyby nebo byly automaticky opraveny zobrazí se ve sloupci OK bitmapa . Pokud byly při konverzi nalezeny chyby zobrazí se v tomto sloupci bitmapa . Seznam všech chyb nalezených při konverzi je možné zobrazit tlačítkem Zobrazit chyby. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí uživateli formulář Chyby se seznamem těchto chyb. Ty je nutné opravit ručně.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Chyby

Chybně zadané elektronické adresy musí uživatel opravit ve sloupci Adresa. Tento sloupec je editovatelný pomocí klávesy Enter, popř. dvojím kliknutím myší. Do sloupce Adresa je nutné uvést příslušnou elektronickou adresu ve správném tvaru odpovídajícím zvolenému formátu. Pokud je adresa opravena do správného tvaru zobrazí se ve sloupci BMP_OK2 bitmapa . Tlačítko Zobrazit ve formuláři Chyby slouží pro přepnutí na konkrétního Partnera nebo Kontaktní osobu. Tlačítko Export do excelu provede export seznamu všech chyb do Excelu.

Pokud jsou všechny elektronické adresy opraveny je nutné tyto změny uložit. K tomu slouží tlačítko Ulož, jehož stisknutím se všechny provedené úpravy uloží do příslušných elektronických adres. Tlačítkem Zavřít se formulář Chyby uzavře.

Po opětovném spuštění skriptu se do formuláře již nenačtou elektronické adresy, u kterých proběhla konverze, ale znovu pouze ty, jejichž formát je nastaven na Unknown.

Book Contents

Book Index

Převod typů el. adres

Číslo procesu: CRM010

Id. číslo skriptu: FCRM052

Soubor: ElAddrMove.pas

Popis skriptu: Skript pro hromadné převádění typů elektronických adres u partnerů a kontaktních osob.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

FromEAType1 - EMAIL1

Zkratka typu el. adresy, která bude převedena.

FromEAType2 - FAX1

Zkratka typu el. adresy, která bude převedena.

FromEAType3 - TEL1

Zkratka typu el. adresy, která bude převedena.

FromEAType4 - TEL2

Zkratka typu el. adresy, která bude převedena.

ToEAType1 - EMAILB

Zkratka cílového typu el. adresy.

ToEAType2 - FAXB

Zkratka cílového typu el. adresy.

ToEAType3 - TELB

Zkratka cílového typu el. adresy.

ToEAType4 - MOBB

Zkratka cílového typu el. adresy.

Pomocí tohoto skriptu je možné hromadně převádět typy elektronických adres u partnerů a kontaktních osob. Partnery, případně kontaktní osoby, u kterých chceme změnit typ el. adres, je nutné vložit do kontejneru. Skript lze spustit pouze nad kontejnerem Partnerů nebo Kontaktních osob. Pomocí parametrů FromEATypeToEAType je nutné nastavit typ el. adres, které chceme převádět. Do parametru FromEAType typ té el. adresy, kterou chceme změnit (převést) a do parametru ToEAType typ adresy, na kterou bude elektronická adresa převedena.

Implicitně jsou převáděny vždy 4 typy el. adres. Pokud chceme převést např. pouze jeden typ, zařadíme do funkce parametry FromEAType1 a ToEAType1 se zvolenými hodnotami. Zbývající parametry je nutné nastavit s prázdnou hodnotou! Pokud bychom nenastavili zbývající parametry s prázdnou hodnotou, převedla by funkce el. adresy dle implicitního nastavení těchto parametrů.

Po provedení konverze je vždy zobrazen výsledný log s výpisem provedených změn.

Book Contents

Book Index

Anonymizace Partneři (podpora GDPR)

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM061

Soubor: AnonymizePartner.pas

Popis skriptu: Skript pro výmaz hodnot v polích, které obsahují osobní údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Abbr1 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 1

Abbr2 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 2

Company - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Firma

Addresses - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích určených pro zadání Adresy

BusinesID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli IČO

TaxID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli DIČ

EAddress - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích pro Elektronické adresy

DeleteNotes - ne

Ano - vymaže záznamy v záložce Poznámky

ActivityType

Vymaže požadovaný typ aktivity

ActivityAll

Vymaže celý strom aktivit

PraSk

Přidá právo na záznam

CommentType

Přidá nadefinovaný typ komentáře k automaticky vytvořenému komentáři

All - ne
Ano - nastaví všechny parametry typu boolean na ano

Pomocí tohoto skriptu je možné vymazat hodnoty v polích, které obsahují osobní údaje. Pole, které chceme vymazat si lze nadefinovat v parametrech skriptu. Skript se provede, pouze pokud neexistuje vazba na Zákazníka. Pokud bude Partner propojen se Zákazníkem, pak je potřeba provést anonymizaci nad modulem Zákazník (Dodavatelé/Odběratelé).

Book Contents

Book Index

Hromadné odesílání SMS

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM055

Soubor: CreateSMS.pas

Popis skriptu: Funkce pro hromadné odesílání SMS zpráv.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Activity_Campaign - 0

Kampaň aktivity k odeslané SMS zprávě. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Descr

Popis aktivity k odeslané SMS zprávě. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Offer

Příležitost aktivity k odeslané SMS zprávě. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Activity_Type

Typ aktivity vytvářené k odeslané SMS zprávě. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

CreateAct - Ne

Parametr určuje, zda vytvořit aktivity k odeslaným SMS zprávám. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, automaticky se zaškrtne příznak Vytvořit aktivity.

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DetailProt - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu ANO, automaticky se zatrhne příznak Detailní protokol.

FilterContactPers - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner kontaktních osob.

FilterCustom - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner Dod/Odb.

FilterPart - Ne

Parametr pro přednastavení volby Kontejner partnerů.

SenderNumber

Telefonní číslo mobilního zařízení, na kterém je nainstalována aplikace K2 SMS Service, a ze kterého budou SMS zprávy odesílány.

Message

Parametr pro zadání textu SMS zprávy.

TypeOfEmailAddr - TEL1

Parametr pro typ elektronické adresy, na kterou budou SMS zprávy odeslány.

Pomocí tohoto skriptu je možné hromadně vytvářet a odesílat SMS zprávy na vybrané elektronické adresy Kontaktních osob, Partnerů a Dod./Odb. SMS zprávy jsou odesílány z mobilního zařízení s operačním systémem Android, na kterém je nainstalována aplikace K2 SMS Service, a které je datově propojeno s IS K2 pomocí serveru webových služeb. Telefonní číslo tohoto mobilního zařízení je nutné zadat do parametru skriptu SenderNumber.

Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, který obsahuje 2, resp. 3 záložky.

Book Contents

Book Index

Strana 0 - Adresy

Tato záložka slouží pro výběr příjemců SMS a nastavení jejich elektronických adres.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Záložka 0 - Adresy

Načtení příjemců SMS zpráv, tzn. Partnerů, Kontaktních osob nebo Dod./Odb z kontejneru probíhá zatržením polí na této straně formuláře. Pokud je zatrženo některé z polí Kontejner partnerů, Kontejner kontaktních osob nebo Kontejner Dod./Odb., načtou se záznamy z kontejnerů těchto modulů. Všechny záznamy se po načtení automaticky označí hvězdičkami. Toto označení lze korigovat pomocí standardních ikon s hvězdičkami, popř. pomocí kombinace kláves Shift+Enter. Pouze označeným příjemcům budou SMS zprávy odeslány.

Tlačítka Partneři, Kontaktní osoby a Dod/Odb slouží k přepnutí do příslušné knihy. Zpřístupní se vždy po zatrhnutí pole pro dosazení příjemce z příslušného kontejneru.

Elektronické adresy příjemců, na které budou SMS zprávy odeslány, jsou načítány automaticky dle zvoleného typu v poli Typ adresy a jsou zobrazeny v editovatelném sloupci Mail. Dvojím kliknutím myší, případně pomocí klávesy Enter je možné tuto adresu změnit.

Popis vybraných polí:

Vytvořit aktivity

Pokud je tato volba zatržena, budou se k odeslaným SMS zprávám vytvářet aktivity. Po zatržení se zpřístupní 2. strana formuláře, kde je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Detailní protokol

Po odeslání SMS zpráv bude zobrazen detailní protokol.

Typ adresy

Pole pro výběr typu elektronické adresy příjemců, kterým budou SMS zprávy odeslány. Jedná se o typ elektronické adresy, kterou má příjemce nastavenou na své kartě.

Book Contents

Book Index

Strana 1 - SMS

Tato strana slouží pro zadání textu SMS zprávy pro vybrané příjemce.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Záložka 1 - SMS

Book Contents

Book Index

Strana 2 - Aktivita

Tato strana formuláře slouží k předdefinování polí pro vytvářené aktivity. Tato záložka se zobrazí vždy po zatržení pole Vytvořit aktivity na str. 0 - Adresy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Záložka 2 - Aktivita

Do polí na této straně formuláře můžeme doplnit příslušné hodnoty, které se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář.

Po stisknutí tlačítka OK dojde k odeslání SMS zpráv všem označeným příjemcům na jejich vybranou elektronickou adresu a k vytvoření aktivit k těmto SMS zprávám.